Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:"

Transkrypt

1 Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP , REGON , i z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. oraz Pożyczkobiorcą: Imię: [Imię] Nazwisko: [Nazwisko] Drugie imię: [Drugie Imię] Seria i numer Dowodu Osobistego: [Numer PESEL: [PESEL] Dowodu Osobistego] Adres zameldowania: [Ulica] Nr domu: [Numer Nr mieszkania: [Numer Domu] Mieszkania] Miejscowość: [Miejscowość] Kod pocztowy: [Kod Pocztowy] zwani dalej łącznie Stronami, zaś każdy z nich z osobna Stroną. Pośrednikiem kredytowym jest WDFC UK Limited działający za pośrednictwem oddziału w Irlandii, z siedzibą w Dublinie, Level 3&4, Bloodstone Building, Block C, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlandia. Sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Umowie Ramowej mają znaczenie nadane im w Regulaminie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Umowy Ramowej 1. Na podstawie Umowy Ramowej Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki. 2. Na wniosek Pożyczkobiorcy oraz w zależności od wyniku przeprowadzonego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pierwszej wypłaty w wysokości od 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) ( Pierwsza Wypłata ). 3. Po terminowej spłacie Pierwszej Wypłaty oraz każdej kolejnej wypłaty kwota dostępnej linii pożyczki dla danego Pożyczkobiorcy może stopniowo wzrastać do maksymalnej wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) ( Dostępny Limit ), z zastrzeżeniem 3 ust. 2 Umowy Ramowej. 4. Pierwsza Wypłata może być udzielona na okres do 60 dni; kolejna wypłata może być udzielona na okres do 60 dni, a w razie udostępnienia Pożyczkobiorcy opcji, o której

2 mowa w ust. 6 na okres do 30 dni (wypłaty te określane dalej łącznie, jako Pożyczka Krótkoterminowa ). 5. Spłata Pożyczki Krótkoterminowej następuje jednorazowo w ustalonym przez Strony dniu ( Termin Spłaty ), z zastrzeżeniem 10 i 12 Umowy Ramowej. 6. Po spłacie Pierwszej Wypłaty Pożyczkodawca może, w ramach Dostępnego Limitu i w zależności od aktualnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, udostępnić Pożyczkobiorcy opcję wypłaty spłacanej w ratach ( Pożyczka Ratalna ). Spłata Pożyczki Ratalnej następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty rat ( Harmonogram Rat ), z zastrzeżeniem 4 i 11 Umowy Ramowej. Pożyczka Ratalna może być udzielona na okres do 12 miesięcy. 7. Pożyczka Krótkoterminowa oraz Pożyczka Ratalna określane są dalej łącznie jako Wypłata. 8. Szczegółowe warunki udzielania oraz dokonywania Wypłat w ramach Dostępnego Limitu zawarte są w Umowie Ramowej oraz Regulaminie udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej ( Regulamin ). 9. Szczegółowe warunki naliczania prowizji i innych kosztów zawarte są w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej ( Tabela Kosztów ). II. WYPŁATY W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 2 Warunki dokonywania Wypłat w ramach Umowy Ramowej 1. Jeżeli spełnione są warunki Umowy Ramowej oraz Regulaminu, uzgodnioną przez Strony kwotę Wypłaty Pożyczkodawca wysyła na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę w dniu podjęcia przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia Wypłaty ( Dzień Wypłaty ). Warunkiem dokonania przez Pożyczkodawcę Pierwszej Wypłaty jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Ramowej, Regulaminu oraz Tabeli Kosztów. Kwota każdej Wypłaty jest wypłacana jednorazowo i w pełnej wysokości. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dokonania Wypłaty w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Pożyczkodawcy wpływających na dokonanie Wypłaty do czasu ich rozwiązania, jak również podczas rutynowych przerw technicznych. 3. Od Wypłat dokonanych na podstawie Umowy Ramowej Pożyczkodawca nie nalicza odsetek kapitałowych (oprocentowania). 4. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty wynoszą odpowiednio: 1. (a) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 1000 zł (dla Pożyczki Krótkoterminowej) lub 2125zł (dla Pożyczki Ratalnej) wynosi odpowiednio: 1. (i) na podstawie Pożyczki Krótkoterminowej na okres 30 dni wynosi: 5896,4% 2. (ii) na podstawie Pożyczki Ratalnej na okres 12 miesięcy wynosi 255,0%.

3 2. (b) Całkowita kwota do zapłaty, w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu na cel Pożyczki Krótkoterminowej w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) wynosi: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Całkowita kwota do zapłaty, w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu na cel Pożyczki Ratalnej w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 2125 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) wynosi: 4625 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 2125 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych). 3. (c) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Pierwszej Wypłaty wynosi[_]%. 4. (d) Całkowita kwota do zapłaty w przypadku Pierwszej Wypłaty wynosi [_] zł (słownie: [_] złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Pierwszej Wypłaty, tj. [_] zł (słownie: [_] złotych), oraz całkowitego kosztu Pierwszej Wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości [_] zł (słownie: [_] złotych). 5. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęte zostały następujące założenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.): 1. (i) całkowita kwota pożyczki udzielana jest na okres jednego roku, począwszy od dnia Pierwszej Wypłaty, a ostatnia płatność dokonana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty i ewentualne inne koszty; 2. (ii) spłata kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności i kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez Pożyczkobiorcę następują w okresie jednego roku; 3. (iii) prowizję stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej. 6. Wielkości wskazane w ust. 4 powyżej zostały obliczone na dzień zawarcia Umowy Ramowej. 7. Szczegółowe warunki Pierwszej Wypłaty zawarte są w dokumencie Potwierdzenia Wypłaty, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej. Potwierdzenie Wypłaty dla każdej kolejnej Wypłaty udzielonej Pożyczkobiorcy będzie przesłane Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu na aktualny adres podany Pożyczkodawcy. 3 Kolejne Wypłaty 1. Linia pożyczki udzielona na podstawie Umowy Ramowej ma charakter pożyczki odnawialnej. Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać Wypłat i spłat w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 2. Akceptacja wniosków Pożyczkobiorcy o Wypłatę w ramach Dostępnego Limitu będzie każdorazowo uzależniona od pozytywnego wyniku badania zdolności kredytowej

4 Pożyczkobiorcy, zgodnie z ust. 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z dokonywaniem Wypłat lub spłat przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Dostępnego Limitu albo utrzymania go na dotychczasowym poziomie. 3. Pożyczkodawca dokonuje badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przy każdym wniosku o dokonanie kolejnej Wypłaty. Brak niezbędnych zgód Pożyczkobiorcy na dokonanie weryfikacji zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę uniemożliwi złożenie wniosku o kolejną Wypłatę przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Wypłaty w następujących przypadkach: 1. (i) negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; 2. (ii) niespłacenia przez Pożyczkobiorcę należnej kwoty z tytułu Wypłaty w ustalonym Terminie Spłaty lub naruszenia Harmonogramu Rat; 3. (iii) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Ramowej; 4. (iv) stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie lub dokumenty są niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym; 5. (v) urządzenia bezpieczeństwa stosowane przez Pożyczkodawcę wykryły niewłaściwy sposób logowania i używania Konta Pożyczkobiorcy; 6. (vi) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie Ramowej lub Regulaminie; lub 7. (vii) istnienia podstaw podejrzenia oszustwa. 4. Z zastrzeżeniem 4 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca do czasu spłaty należnej kwoty z tytułu Wypłaty wraz z prowizją nie może dokonać dalszych Wypłat, chyba że Pożyczkodawca wyrazi zgodę na dokonanie kolejnej Wypłaty po przeprowadzeniu dodatkowego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. 5. Odmowa dokonania Wypłaty nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę Umowy Ramowej. 4 Zmiana warunków Wypłaty 1. W zależności od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość podwyższenia kwoty Wypłaty. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy o podwyższenie kwoty Wypłaty. 2. W razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Wypłaty w przypadku Pożyczki Krótkoterminowej, z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywane jest istniejące zadłużenie z tytułu Wypłaty i prowizji. 3. W razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Wypłaty w przypadku Pożyczki Ratalnej, z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywana jest pozostała do spłaty część kapitału Wypłaty oraz ta część prowizji, która jest wymagalna na chwilę udzielenia podwyższenia. Pozostała część prowizji ulega redukcji z chwilą spłaty kapitału Pożyczki Ratalnej z kwoty podwyższenia). 4. Część kwoty podwyższenia pozostała po pokryciu istniejącego zadłużenia zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, jest wypłacana Pożyczkobiorcy jako kolejna Wypłata. Dla kwoty podwyższenia wypłacanej Pożyczkobiorcy Strony ustalają nowy Termin Spłaty lub Harmonogram Rat, w zależności od wniosku Pożyczkobiorcy i decyzji Pożyczkodawcy.

5 5. W zależności od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość zmiany Harmonogramu Rat. Pożyczkobiorca może wnioskować o zmianę Harmonogramu Rat poprzez zmianę dat płatności rat lub zwiększenie ilości rat. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy o zmianę Harmonogramu Rat. III. KOSZTY ZWIĄZANE Z WYPŁATAMI W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 5 Prowizje i inne koszty związane z Wypłatami 1. Z tytułu Wypłaty lub przedłużenia Terminu Spłaty zgodnie z postanowieniami 12 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji, naliczanej na zasadach określonych w Tabeli Kosztów obowiązującej odpowiednio na Dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu Spłaty. 2. Pożyczkobiorca ponosi koszty wyłącznie w odniesieniu do dokonanych Wypłat. Całkowity koszt danej Wypłaty zostanie każdorazowo przedstawiony Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną Wypłatę oraz w Potwierdzeniu Wypłaty. 3. Prowizja za Wypłatę lub przedłużenie Terminu Spłaty dla kolejnych Wypłat jest zmienna i zależy od czynników określonych w Tabeli Kosztów odpowiednio na Dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu Spłaty. Maksymalna prowizja nie może przekraczać odpowiednio: 40% kwoty Pożyczki Krótkoterminowej i 85% kwoty Pożyczki Ratalnej. Wysokość prowizji zostanie każdorazowo przedstawiona Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną Wypłatę lub przedłużenie Terminu Spłaty oraz w Potwierdzeniu Wypłaty i, z zastrzeżeniem 10 i 11 ust. 2 Umowy Ramowej, nie ulega zmianie do czasu spłaty danej Wypłaty. 4. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej kwota należna z tytułu prowizji pobierana jest łącznie z należnością z tytułu Wypłaty w Terminie Spłaty. W przypadku Pożyczki Ratalnej kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w równych częściach w każdej racie. 5. W razie braku spłaty w Terminie Spłaty lub w razie naruszenia Harmonogramu Rat, Pożyczkodawca może ponadto obciążyć Pożyczkobiorcę kosztami obsługi zadłużenia przeterminowanego zgodnie z 13 Umowy Ramowej. 6 Warunki zmiany kosztów związanych z Wypłatami 1. Z zastrzeżeniem postanowień 14 Umowy Ramowej, Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli Kosztów w przypadku: o (i) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny; o (ii) zmiany kosztów obsługi pożyczki, wynikających ze zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, niezależnej od Pożyczkodawcy zmiany kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej za pośrednictwem firm współpracujących z Pożyczkodawcą lub w przypadku zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru bądź zapadnięcia wyroków sądowych mających wpływ na koszty obsługi pożyczki; o (iii) wprowadzenia przez Pożyczkodawcę nowych usług do oferty, o ile skorzystanie z nowej usługi jest dobrowolne, przy czym jakakolwiek zmiana

6 Tabeli Kosztów nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadkach innych niż określone w 14 Umowy Ramowej, o zmianie Tabeli Kosztów Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Tabeli Kosztów zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 Umowy Ramowej. Zmiana Tabeli Kosztów zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu o tej zmianie, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Tabeli Kosztów wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 3. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 4. Za zmianę Tabeli Kosztów nie uważa się przypadków wprowadzania do Tabeli Kosztów poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może w każdym czasie zmniejszyć wysokość prowizji. Ponadto Pożyczkodawca jest uprawniony do zniesienia prowizji lub rezygnacji z obciążania Pożyczkobiorcy określonym kosztem w dowolnym momencie. IV. SPŁATY W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 7 Rachunek do spłaty Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy indywidualny numer rachunku rozliczeniowego w celu dokonywania spłat. 8 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Krótkoterminowej 1. Z zastrzeżeniem 1 ust. 4 Umowy Ramowej, przed wypłatą każdej Pożyczki Krótkoterminowej Strony ustalają odrębny Termin Spłaty, określony w Potwierdzeniu Wypłaty. 2. Z zastrzeżeniem postanowień 10 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłacenia całości kwoty dokonanej wypłaty wraz z należną prowizją najpóźniej w Terminie Spłaty. Pożyczkobiorca może wnioskować o przedłużenie Terminu Spłaty zgodnie z postanowieniami 12 Umowy Ramowej. Prawo do przedłużenia ustalonego Terminu Spłaty nie oznacza zgody Pożyczkodawcy na dokonywanie spłat w ratach. 3. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: o o a) zwrot kwoty kapitału wypłaty; b) prowizje oraz zwrot kosztów, do poniesienia, których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą Kosztów, w tym związanych z postępowaniem upominawczym i windykacyjnym, naliczanych zgodnie z Tabelą Kosztów w przypadkach określonych w Umowie Ramowej;

7 o c) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne). 9 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Ratalnej 1. Spłata Pożyczki Ratalnej następuje w równych ratach miesięcznych zgodnie z Harmonogramem Rat. 2. Na podstawie indywidualnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca określa maksymalną kwotę Pożyczki Ratalnej i liczbę rat, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca. 3. Pożyczkobiorca składa wniosek o kwotę Pożyczki Ratalnej i liczbę rat w ramach limitów określonych przez Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca ustala, w zależności od wniosku Pożyczkobiorcy, indywidualnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego wysokość i liczbę rat Pożyczki Ratalnej. 4. Maksymalna liczba rat może wynosić 12. Kwota raty wyznaczana jest przez podzielenie kapitału Pożyczki Ratalnej, powiększonego o prowizję za wypłatę, przez liczbę rat. 5. Liczba i wysokość rat oraz daty ich płatności są określone w Potwierdzeniu Wypłaty. Harmonogram Rat jest stale dostępny w Koncie Pożyczkobiorcy w serwisie wonga.com. Ponadto Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie Harmonogramu Rat. 6. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: 1. (a) część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty; 2. (b) część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty; 3. (c) część kapitałowa kolejnej raty; 4. (d) część prowizyjna kolejnej raty; 5. (e) po spłacie wszystkich wymagalnych rat zwrot kosztów, do poniesienia, których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą Kosztów, w tym związanych z postępowaniem upominawczym i windykacyjnym, naliczanych zgodnie z Tabelą Kosztów w przypadkach określonych w Umowie Ramowej; 6. (f) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne). 10 Wcześniejsza spłata Pożyczki Krótkoterminowej 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Krótkoterminowej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę. 2. W przypadku spłaty całości należnej kwoty przed Terminem Spłaty, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania. 3. W przypadku częściowej spłaty przed Terminem Spłaty, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania w odniesieniu do każdej spłaconej wcześniej części kapitału Pożyczki Krótkoterminowej. 11 Wcześniejsza spłata Pożyczki Ratalnej 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie w okresie kredytowania do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Ratalnej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę.

8 2. W przypadku spłaty całości należnej kwoty przed datą płatności ostatniej raty określoną w Harmonogramie Rat, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania. 3. W przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed datą płatności którejkolwiek raty określoną w Harmonogramie Rat, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z 9 ust. 6 Umowy Ramowej, a okres kredytowania nie ulega zmianie. 12 Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej 1. Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o przedłużenie Terminu Spłaty ustalonego dla danej Pożyczki Krótkoterminowej korzystając z opcji na Koncie Pożyczkobiorcy. Wniosek o przedłużenie może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem Spłaty a godziną w dniu Terminu Spłaty. Pożyczkobiorca proponuje we wniosku nowy Termin Spłaty, z zastrzeżeniem, że nowy Termin Spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako uprzedni Termin Spłaty. 2. Pożyczkodawca nie może przedłużyć Terminu Spłaty dla danej Pożyczki Krótkoterminowej więcej niż 3 razy. 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty. 4. Przedłużenie jest możliwe pod warunkiem, że Pożyczkobiorca niezwłocznie spłaci prowizję naliczoną od kwoty wypłaty do dnia akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku Pożyczkobiorcy o przedłużenie Terminu Spłaty włącznie, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli Kosztów, o której wysokości Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed akceptacją wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty. 5. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji, naliczanej od pierwszego dnia po akceptacji przedłużenia przez Pożyczkodawcę, oraz ewentualnych kosztów, zgodnie z postanowieniami 5 Umowy Ramowej. 6. Przedłużenie Terminu Spłaty nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego. V. SKUTKI BRAKU SPŁATY W TERMINIE 13 Skutki uchybień dotyczących zasad spłaty Wypłat 1. Niespłacenie kapitału Pożyczki Krótkoterminowej w ustalonym Terminie Spłaty lub spłacenie go w niepełnej wysokości, jak również niespłacenie kapitału Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), w wysokości 15% lub czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (w stosunku rocznym), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Stopa odsetek karnych na dzień zawarcia Umowy Ramowej jest podawana w Potwierdzeniu Wypłaty dla Pierwszej Wypłaty. Stopa odsetek karnych na dzień dokonania każdej kolejnej wypłaty jest podawana w Potwierdzeniu Wypłaty. Wysokość odsetek karnych może ulegać zmianie na zasadach określonych w 14 Umowy Ramowej.

9 2. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, do 60 dnia po Terminie Spłaty. 3. W przypadku Pożyczki Ratalnej odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, do 60 dnia po dacie płatności danej raty wynikającej z Harmonogramu Rat. Łączna kwota odsetek karnych naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym do daty płatności ostatniej raty jest wymagalna w tej dacie. Odsetki karne naliczane po dacie płatności ostatniej raty są wymagalne każdego kolejnego dnia, aż do upływu okresu ich naliczania. 4. Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania odsetek karnych. 5. W przypadku zaległości w spłacie kapitału lub prowizji należnej z tytułu Wypłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia: 1. (a) kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, o charakterze i w wysokości określonych w Tabeli Kosztów obowiązującej na Dzień Wypłaty, w stosunku, do której powstała zaległość; 2. (b) ewentualnych kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. 6. Czynności upominawcze i windykacyjne są podejmowane w następujący sposób i polegają na: 1. (a) upomnieniu wysłanym drogą elektroniczną w formie SMS; 2. (b) upomnieniu wysłanym drogą elektroniczną w formie ; 3. (c) automatycznej wiadomości głosowej; 4. (d) telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty; oraz 5. (e )monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty). Pożyczkodawca będzie podejmował czynności upominawcze i windykacyjne z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami. 7. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych wyłącznie w trzecim i trzydziestym pierwszym dniu po upływie Terminu Spłaty. 8. W przypadku Pożyczki Ratalnej Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych w trzecim i dwudziestym piątym dniu po dacie płatności danej raty. 9. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy Ramowej.

10 14 Warunki i procedura zmiany stopy odsetek karnych 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany stopy odsetek karnych w przypadku zmiany stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Niezależnie od zdania poprzedniego, Pożyczkodawca jest uprawniony do obniżenia stopy odsetek karnych w każdym czasie. 2. Zmiana stopy odsetek karnych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Ramowej. 3. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na Trwałym Nośniku, informację o tej zmianie, zawierającą szczegółowe określenie wysokości stopy odsetek karnych. 4. Zmiana stopy odsetek karnych powoduje zmianę wysokości tych odsetek. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy w stosunku do nowej Wypłaty albo w razie przedłużenia Terminu Spłaty od dnia, w którym dokonano przedłużenia ustalonego Terminu Spłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku niezaakceptowania zmian stopy odsetek karnych, Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę Ramową na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do czasu rozwiązania Umowy Ramowej, odsetki karne będą naliczane według ostatniej zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę stopy odsetek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Niedokonanie wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę Umowy Ramowej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie oznacza zaakceptowanie zmiany wysokości stopy odsetek karnych. 7. W żadnym wypadku Pożyczkodawca nie będzie naliczał odsetek karnych powyżej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego, tj. powyżej czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (w stosunku rocznym). VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY RAMOWEJ 15 Prawo do odstąpienia 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co skutkuje wygaśnięciem Umowy Ramowej i niemożliwością dokonywania kolejnych Wypłat w przyszłości. 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od każdej Wypłaty w terminie 14 dni od Dnia Wypłaty. Odstąpienie od danej Wypłaty nie skutkuje odstąpieniem od Umowy Ramowej i nie pozbawia możliwości wnioskowania o kolejne Wypłaty w przyszłości. 3. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie, zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Dla zachowania

11 terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Wypłaty. Zwrot powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy Ramowej indywidualny numer rachunku rozliczeniowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dniem spłaty dokonanej Wypłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. 16 Warunki wypowiedzenia Umowy Ramowej 1. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć na Trwałym Nośniku Umowę Ramową, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 3. Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. 4. Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Wypłaty określonych w Umowie Ramowej lub w Regulaminie, lub negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy Ramowej, nie później niż przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy Ramowej. 5. W przypadku Pożyczki Ratalnej, Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową także w przypadku powstania zaległości w spłacie w wysokości odpowiadającej, co najmniej dwóm pełnym ratom. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z tytułu Wypłat, wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy Ramowej Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Wypłat. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Oświadczenia 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i Tabeli Kosztów. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, o zmianach informacji oraz danych, w szczególności danych teleadresowych, dostarczonych Pożyczkodawcy w trakcie wnioskowania o zawarcie Umowy Ramowej. 18 Korespondencja

12 1. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową Ramową, w szczególności informacje o wszelkich zmianach wskazanych w Umowie Ramowej (w tym zmianach Tabeli Kosztów) będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: 1. (a) pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, 2. lub 3. (b) przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 2. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Umowy Ramowej wynika obowiązek doręczania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową Ramową w formie pisemnej, wspomniane oświadczenia będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy Ramowej (na pierwszej stronie). W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. 19 Zmiana Umowy Ramowej 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Ramowej w przypadku: 1. i) zmiany oferty Pożyczkodawcy polegającej na zmianie zakresu usług lub funkcjonalności produktów, wprowadzeniu nowych usług lub produktów, albo rezygnacji z określonej usługi lub produktu, 2. ii) zmiany procedury lub warunków udzielania i obsługi Wypłat lub dokonywania spłat, 3. iii) zmiany w zakresie skutków uchybień zasadom spłaty, Terminowi Spłaty lub Harmonogramowi Rat, 4. iv) zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub wydania prawomocnego wyroku sądu, pociągających za sobą konieczność dokonania zmian w Umowie Ramowej, w ofercie Pożyczkodawcy bądź w procedurze lub warunkach udzielania i obsługi Wypłat lub dokonywania spłat, 5. v) zajścia innej ważnej przyczyny, niezależnej wyłącznie od Pożyczkodawcy, 6. - przy czym jakakolwiek zmiana Umowy Ramowej nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadku dokonania zmiany Umowy Ramowej w razie zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, zmieniona Umowa Ramowa, wraz z podaniem przyczyny lub przyczyn zmiany, zostanie przesłana Pożyczkobiorcy niezwłocznie zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 Umowy Ramowej, nie później niż 14 przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Zmieniona Umowa Ramowa wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Umowy Ramowej Pożyczkobiorca wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca

13 powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 3. Za zmianę Umowy Ramowej nie uważa się przypadków wprowadzania do Umowy Ramowej poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, jak również przypadków zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy bądź zmiany danych osobowych lub adresowych Pożyczkobiorcy. 20 Pozostałe postanowienia 1. Umowa Ramowa wchodzi w życie w Dniu Wypłaty Pierwszej Wypłaty. 2. Pożyczkodawca może wykonywać czynności związane z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem Umowy Ramowej przy pomocy pośrednika kredytowego WDFC UK Limited działający za pośrednictwem oddziału w Irlandii, z siedzibą w Dublinie, Level 3&4, Bloodstone Building, Block C, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlandia. 3. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Ramowej, na rzecz osób trzecich. 4. Umowa Ramowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim. 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Ramowej zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Ramowej, które pozostaną wiążące i w mocy. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy Ramowej, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 7. Strony mogą poddać spór wynikający z wykonywania Umowy Ramowej rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ), na podstawie 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: 8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Centrala: tel ; Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Pożyczkobiorcę: Podpis: Data: Za Pożyczkodawcę: Podpis: Data:

14 Załączniki: 1. Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. 2. Tabela Kosztów 3. Potwierdzenie Wypłaty 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej i od kolejnej Wypłaty Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz obsługi wypłat w ramach Umowy Ramowej przez Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkobiorcom na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy Ramowej. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 Definicje Dane Logowania dane, za pomocą których Pożyczkobiorca loguje się do swojego Konta, tj. adres oraz hasło; Konto konto Pożyczkobiorcy utworzone przez Pożyczkodawcę na stronie internetowej w procesie składania przez Pożyczkodawcę wniosku o zawarcie Umowy Ramowej; Pożyczkodawca Wonga.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP i z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Ramową; Umowa Ramowa Ramowa Umowa Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki do wysokości Dostępnego Limitu;

15 Dostępny Limit limit odnawialnej linii pożyczki w danym czasie udzielany Pożyczkobiorcy indywidualnie do maksymalnej wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w ramach którego Pożyczkobiorca może wnioskować o wypłatę w czasie obowiązywania Umowy Ramowej, z zastrzeżeniem każdorazowego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; Pierwsza Wypłata wypłata dokonana wraz z zawarciem Umowy Ramowej na wniosek Pożyczkobiorcy, w zależności od wyniku przeprowadzonego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w kwocie od 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych); Regulamin niniejszy Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. Trwały Nośnik materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Ramową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami. Pozostałe określenia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej. 2 Zawarcie Umowy Ramowej 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na podstawie złożonego wniosku o zawarcie Umowy Ramowej. Wraz z wnioskiem o zawarcie Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca wnioskuje jednocześnie o Pierwszą Wypłatę. 2. Pożyczkobiorca składa wniosek o zawarcie Umowy Ramowej oraz o Pierwszą Wypłatę, za pośrednictwem portalu internetowego Wniosek jest składany na interaktywnym formularzu. 3. W procesie składania wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, Pożyczkodawca tworzy na portalu internetowym Konto. Założenie Konta następuje niezależnie od zawarcia Umowy Ramowej. Założenie i posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy Ramowej. 4. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Pożyczkodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę informację o przyjęciu wniosku i uruchomieniu wypłaty albo o odrzuceniu wniosku. 5. Umowa Ramowa zostaje zawarta z Pożyczkobiorcą, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. (i) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 2. (ii) jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, 3. (iii) posiada Konto na portalu 4. (iv) złożył prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, 5. (v) zaakceptował warunki Umowy Ramowej oraz Regulaminu, oraz 6. (vi) uzyskał pozytywną decyzję o udzieleniu Pierwszej Wypłaty.

16 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach dotyczących udzielonych we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej informacji, w szczególności o zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji wskazanego we wniosku. 7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby. 8. Pożyczkodawca jest uprawniony do badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej. 3 Dokonywanie wypłat na podstawie Umowy Ramowej 1. Pożyczkodawca dokonuje wypłat na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie. 2. Kwota wypłaty wypłacana jest w sposób wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub we wniosku o dokonanie danej wypłaty. 3. Wypłaty i spłaty są dokonywane wyłącznie w złotych polskich. 4. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Potwierdzenie Wypłaty zawierające w szczególności informację o kwocie wypłaty, całkowitym koszcie wypłaty oraz Terminie Spłaty (Dla Pożyczki Krótkoterminowej), a w przypadku Pożyczki Ratalnej także o liczbie, wysokości i datach płatności poszczególnych rat, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę. 4 Dokonywanie spłat 1. Spłata kwoty wypłaty, prowizji oraz innych kosztów związanych z wypłatą, odbywa się na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie. 2. Datą spełnienia świadczenia, tj. spłaty powstałego z tytułu wypłaty zadłużenia, jest dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek rozliczeniowy. 5 Rozliczenie wypłat 1. W przypadku, gdy po ostatecznym rozliczeniu wypłaty w Terminie Spłaty dla Pożyczki Krótkoterminowej albo w dacie płatności ostatniej raty Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat powstanie nadpłata po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca zaliczy nadpłacone środki pieniężne na poczet spłaty kapitału przyszłej wypłaty dokonanej przez Pożyczkobiorcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy Pożyczkodawca otrzymał od Pożyczkobiorcy dyspozycję zwrotu nadpłaty na numer rachunku bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę na adres mailowy bądź złożoną na numer infolinii. W przypadku otrzymania dyspozycji, o której mowa powyżej, Pożyczkodawca przeleje kwotę nadpłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Pożyczkobiorcę. 2. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy Ramowej powstanie nadpłata po stronie Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy Ramowej nie złoży Pożyczkodawcy dyspozycji, o której mowa powyżej, Pożyczkodawca w terminie 14 dni przesyła nadpłacone środki pieniężne na rachunek bankowy, na który została dokonana ostatnia wypłata.

17 6 Koszty czynności dokonanych przez Pożyczkodawcę 1. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy Ramowej, w tym koszty związane z windykacją zaległych należności, ponosi Pożyczkobiorca. 2. Wysokość kosztów za czynności dokonane przez Pożyczkodawcę związane z wykonywaniem Umowy Ramowej została określona w Tabeli Kosztów, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. 7 Zmiana Regulaminu 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: 1. (i) zmiany oferty Pożyczkodawcy polegającej na zmianie zakresu usług lub funkcjonalności produktów, wprowadzeniu nowych usług lub produktów, albo rezygnacji z określonej usługi lub produktu, 2. (ii) zmiany procedury lub warunków udzielania i obsługi wypłat, 3. (iii) zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub wydania prawomocnego wyroku sądu, pociągających za sobą konieczność dokonania zmian w Regulaminie, w ofercie Pożyczkodawcy bądź w procedurze lub warunkach udzielania i obsługi wypłat, 4. (iv) zajścia innej ważnej przyczyny, niezależnej wyłącznie od Pożyczkodawcy, 5. przy czym jakakolwiek zmiana Regulaminu nie może mieć wpływu na warunki obsługi wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu w razie zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, zmieniony Regulamin, wraz z podaniem przyczyny lub przyczyn zmiany, zostanie przesłany Pożyczkobiorcy niezwłocznie zgodnie z postanowieniami 8 ust. 3 Regulaminu, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Pożyczkobiorca wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 3. Za zmianę Regulaminu nie uważa się przypadków wprowadzania do Regulaminu poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, jak również przypadków zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy. 8 Pozostałe postanowienia 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie prowadzi do nieważności pozostałych postanowień. 2. Reklamacje mogą być wysyłane listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres: jak również składane za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu:

18 599 lub w inny dostępny sposób wskazany przez Pożyczkodawcę na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Pożyczkodawca udziela odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. 3. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Regulaminem, w szczególności informacje o wszelkich zmianach Regulaminu, będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: 1. (a) pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, 2. lub 3. (b) przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 4. W przypadku wysyłania korespondencji Pożyczkobiorcy przesyłką listową, Pożyczkodawca będzie wysyłać korespondencję na adres do korespondencji wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub na inny adres wskazany przez Pożyczkobiorcę w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej. W przypadku nie poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji korespondencja jest wysyłana na ostatni adres i nazwisko podane Pożyczkodawcy. 5. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Regulaminu wynika obowiązek składania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową Ramową w formie pisemnej, oświadczenia te będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy Ramowej (na pierwszej stronie). W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2014 roku. TABELA KOSZTÓW W poniższej tabeli znajdziesz informację na temat prowizji związanych z wypłatą i przedłużeniem Terminu Spłaty, jak również kosztów związanych z nieterminową spłatą. W praktyce, należy pamiętać o następujących rzeczach: Koszt każdej wypłaty (pożyczki): Jedynym kosztem terminowo spłacanej pożyczki jest prowizja za wypłatę. Jej wysokość zależy od liczby dni, na które pożyczasz, jak i Twojej historii kredytowej (w szczególności od oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej S.A. im lepsza ocena, tym niższa prowizja za wypłatę pożyczki).

19 Całkowity koszt pożyczki najłatwiej zawsze sprawdzić na naszej stronie za pomocą suwaków. Po prostu ustaw suwak na odpowiedniej kwocie i liczbie dni, na które chcesz pożyczyć daną kwotę, i odczytaj całkowity koszt pożyczki. Zawsze poznasz dokładny koszt każdej wypłaty przed podjęciem decyzji i złożeniem wniosku. Wysokość prowizji dla Pierwszej Wypłaty jest także wskazana w formularzu informacyjnym oraz w Ramowej Umowie Pożyczki, a następnie podawana jest w każdym Potwierdzeniu Wypłaty. Koszt przedłużenia Terminu Spłaty: Nie pobieramy powiększonych opłat za przedłużenie Terminu Spłaty. Każde przedłużenie kosztuje tyle samo, ile pożyczka wzięta na taki sam okres. W dniu akceptacji Twojego wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty musisz spłacić całość prowizji, tak, aby niespłacona pozostała wyłącznie kwota kapitału (kwota pożyczki). W dniu przedłużenia Terminu Spłaty naliczana jest nowa prowizja od nowego Terminu Spłaty, tak jak gdybyś wziął nową pożyczkę na tę samą kwotę. Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Krótkoterminowej (spłacanej jednorazowo w Terminie Spłaty): 40 zł naliczane 3-go dnia po Terminie spłaty 130 zł naliczane 31-go dnia po Terminie spłaty Na przykład: jeżeli dokonasz spłaty dzień po Terminie Spłaty, nie poniesiesz żadnych kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych (bo nie minęły 3 dni, kiedy naliczają się koszty podjętych dotąd czynności); jeżeli dokonasz spłaty 23 dni po Terminie Spłaty, będziesz zobowiązany pokryć koszty czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 40 zł (naliczone w 3-im dniu po Terminie Spłaty); jeżeli dokonasz spłaty 40 dni po Terminie Spłaty, będziesz zobowiązany pokryć koszt czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 170 zł (40 zł naliczone w 3- im dniu i 130 zł naliczone w 31-szym dniu po Terminie Spłaty). Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Ratalnej (spłacanej w miesięcznych ratach zgodnie z Harmonogramem Rat): 40 zł naliczane 3-go dnia po dacie płatności raty; 50 zł naliczane 25-go dnia po dacie płatności raty. Na przykład: jeżeli dokonasz spłaty dzień po dacie płatności raty, nie poniesiesz żadnych kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, (bo nie minęły 3 dni, kiedy naliczają się koszty podjętych dotąd czynności); jeżeli dokonasz spłaty 23 dni po dacie płatności raty, będziesz zobowiązany pokryć koszty czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 40 zł (naliczone w 3- im dniu po dacie płatności raty);

20 jeżeli dokonasz spłaty 28 dni po dacie płatności raty, będziesz zobowiązany pokryć koszt czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 90 zł (40 zł naliczone w 3-im dniu i 50 zł naliczone w 25-tym dniu po dacie płatności raty). Pamiętaj, że oprócz obowiązku zwrotu powyższych kosztów poniesionych przez nas, w przypadku braku spłaty w Terminie Spłaty lub w dacie płatności raty zgodnie z Harmonogramem Rat, cały czas naliczamy odsetki karne od kwoty zaległego kapitału, które obecnie wynoszą 9,96% w skali roku. W Tabeli Kosztów znajdziesz szczegółowe rozbicie wszystkich elementów, które składają się na wyżej wymienione koszty czynności upominawczych i windykacyjnych. TABELA KOSZTÓW DLA POŻYCZEK KRÓTKOTERMINOWYCH Wysokość prowizji za wypłatę / przedłużenie Terminu Spłaty Prowizja za wypłatę Pierwszej Wypłaty Prowizja za wypłatę drugiej i kolejnych wypłat / prowizja za przedłużenie Terminu Spłaty każdej wypłaty 10 zł Od 1 % do 40% kwoty wypłaty Wysokość prowizji zależy od: 1. - długości okresu wypłaty/okresu przedłużenia Terminu Spłaty; 2. - informacji uzyskanej na temat klienta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. ( BIK ). Im lepsza ocena punktowa BIK, tym niższa prowizja; 3. - historii współpracy z Wonga.pl sp. z o.o., w szczególności terminowych spłat poprzednich wypłat. Oprocentowanie pożyczki 0% Opłaty od pożyczki Brak Koszty za czynności upominawcze i windykacyjne podejmowane między 1 i 3 dniem po Terminie Spłaty naliczane w przypadku braku spłaty w 3 dniu po Terminie Spłaty Maksymalny koszt, którym zostanie obciążony Pożyczkobiorca, wynosi 40 zł Lp. Tytuł Kwota 1. Koszt upomnienia wysłanego drogą elektroniczną w formie SMS 2. Koszt upomnienia wysłanego drogą elektroniczną w formie 3 zł 2 zł

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta]

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] zawarta w Krakowie pomiędzy: VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: []

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] zawarta w Suwałkach w dniu [], pomiędzy: Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok. 5, 16-400 Suwałki, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy:

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Blue Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Warszawie w dniu.. 2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo