Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:"

Transkrypt

1 Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP , REGON , i z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. oraz Pożyczkobiorcą: Imię: [Imię] Nazwisko: [Nazwisko] Drugie imię: [Drugie Imię] Seria i numer Dowodu Osobistego: [Numer PESEL: [PESEL] Dowodu Osobistego] Adres zameldowania: [Ulica] Nr domu: [Numer Nr mieszkania: [Numer Domu] Mieszkania] Miejscowość: [Miejscowość] Kod pocztowy: [Kod Pocztowy] zwani dalej łącznie Stronami, zaś każdy z nich z osobna Stroną. Pośrednikiem kredytowym jest WDFC UK Limited działający za pośrednictwem oddziału w Irlandii, z siedzibą w Dublinie, Level 3&4, Bloodstone Building, Block C, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlandia. Sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Umowie Ramowej mają znaczenie nadane im w Regulaminie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Umowy Ramowej 1. Na podstawie Umowy Ramowej Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki. 2. Na wniosek Pożyczkobiorcy oraz w zależności od wyniku przeprowadzonego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pierwszej wypłaty w wysokości od 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) ( Pierwsza Wypłata ). 3. Po terminowej spłacie Pierwszej Wypłaty oraz każdej kolejnej wypłaty kwota dostępnej linii pożyczki dla danego Pożyczkobiorcy może stopniowo wzrastać do maksymalnej wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) ( Dostępny Limit ), z zastrzeżeniem 3 ust. 2 Umowy Ramowej. 4. Pierwsza Wypłata może być udzielona na okres do 60 dni; kolejna wypłata może być udzielona na okres do 60 dni, a w razie udostępnienia Pożyczkobiorcy opcji, o której

2 mowa w ust. 6 na okres do 30 dni (wypłaty te określane dalej łącznie, jako Pożyczka Krótkoterminowa ). 5. Spłata Pożyczki Krótkoterminowej następuje jednorazowo w ustalonym przez Strony dniu ( Termin Spłaty ), z zastrzeżeniem 10 i 12 Umowy Ramowej. 6. Po spłacie Pierwszej Wypłaty Pożyczkodawca może, w ramach Dostępnego Limitu i w zależności od aktualnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, udostępnić Pożyczkobiorcy opcję wypłaty spłacanej w ratach ( Pożyczka Ratalna ). Spłata Pożyczki Ratalnej następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty rat ( Harmonogram Rat ), z zastrzeżeniem 4 i 11 Umowy Ramowej. Pożyczka Ratalna może być udzielona na okres do 12 miesięcy. 7. Pożyczka Krótkoterminowa oraz Pożyczka Ratalna określane są dalej łącznie jako Wypłata. 8. Szczegółowe warunki udzielania oraz dokonywania Wypłat w ramach Dostępnego Limitu zawarte są w Umowie Ramowej oraz Regulaminie udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej ( Regulamin ). 9. Szczegółowe warunki naliczania prowizji i innych kosztów zawarte są w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej ( Tabela Kosztów ). II. WYPŁATY W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 2 Warunki dokonywania Wypłat w ramach Umowy Ramowej 1. Jeżeli spełnione są warunki Umowy Ramowej oraz Regulaminu, uzgodnioną przez Strony kwotę Wypłaty Pożyczkodawca wysyła na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę w dniu podjęcia przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia Wypłaty ( Dzień Wypłaty ). Warunkiem dokonania przez Pożyczkodawcę Pierwszej Wypłaty jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Ramowej, Regulaminu oraz Tabeli Kosztów. Kwota każdej Wypłaty jest wypłacana jednorazowo i w pełnej wysokości. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dokonania Wypłaty w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Pożyczkodawcy wpływających na dokonanie Wypłaty do czasu ich rozwiązania, jak również podczas rutynowych przerw technicznych. 3. Od Wypłat dokonanych na podstawie Umowy Ramowej Pożyczkodawca nie nalicza odsetek kapitałowych (oprocentowania). 4. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty wynoszą odpowiednio: 1. (a) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 1000 zł (dla Pożyczki Krótkoterminowej) lub 2125zł (dla Pożyczki Ratalnej) wynosi odpowiednio: 1. (i) na podstawie Pożyczki Krótkoterminowej na okres 30 dni wynosi: 5896,4% 2. (ii) na podstawie Pożyczki Ratalnej na okres 12 miesięcy wynosi 255,0%.

3 2. (b) Całkowita kwota do zapłaty, w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu na cel Pożyczki Krótkoterminowej w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) wynosi: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Całkowita kwota do zapłaty, w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu na cel Pożyczki Ratalnej w kwocie zł i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 2125 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) wynosi: 4625 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 2125 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych). 3. (c) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Pierwszej Wypłaty wynosi[_]%. 4. (d) Całkowita kwota do zapłaty w przypadku Pierwszej Wypłaty wynosi [_] zł (słownie: [_] złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Pierwszej Wypłaty, tj. [_] zł (słownie: [_] złotych), oraz całkowitego kosztu Pierwszej Wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości [_] zł (słownie: [_] złotych). 5. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęte zostały następujące założenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.): 1. (i) całkowita kwota pożyczki udzielana jest na okres jednego roku, począwszy od dnia Pierwszej Wypłaty, a ostatnia płatność dokonana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty i ewentualne inne koszty; 2. (ii) spłata kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności i kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez Pożyczkobiorcę następują w okresie jednego roku; 3. (iii) prowizję stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej. 6. Wielkości wskazane w ust. 4 powyżej zostały obliczone na dzień zawarcia Umowy Ramowej. 7. Szczegółowe warunki Pierwszej Wypłaty zawarte są w dokumencie Potwierdzenia Wypłaty, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej. Potwierdzenie Wypłaty dla każdej kolejnej Wypłaty udzielonej Pożyczkobiorcy będzie przesłane Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu na aktualny adres podany Pożyczkodawcy. 3 Kolejne Wypłaty 1. Linia pożyczki udzielona na podstawie Umowy Ramowej ma charakter pożyczki odnawialnej. Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać Wypłat i spłat w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 2. Akceptacja wniosków Pożyczkobiorcy o Wypłatę w ramach Dostępnego Limitu będzie każdorazowo uzależniona od pozytywnego wyniku badania zdolności kredytowej

4 Pożyczkobiorcy, zgodnie z ust. 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z dokonywaniem Wypłat lub spłat przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Dostępnego Limitu albo utrzymania go na dotychczasowym poziomie. 3. Pożyczkodawca dokonuje badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przy każdym wniosku o dokonanie kolejnej Wypłaty. Brak niezbędnych zgód Pożyczkobiorcy na dokonanie weryfikacji zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę uniemożliwi złożenie wniosku o kolejną Wypłatę przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Wypłaty w następujących przypadkach: 1. (i) negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; 2. (ii) niespłacenia przez Pożyczkobiorcę należnej kwoty z tytułu Wypłaty w ustalonym Terminie Spłaty lub naruszenia Harmonogramu Rat; 3. (iii) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Ramowej; 4. (iv) stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie lub dokumenty są niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym; 5. (v) urządzenia bezpieczeństwa stosowane przez Pożyczkodawcę wykryły niewłaściwy sposób logowania i używania Konta Pożyczkobiorcy; 6. (vi) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie Ramowej lub Regulaminie; lub 7. (vii) istnienia podstaw podejrzenia oszustwa. 4. Z zastrzeżeniem 4 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca do czasu spłaty należnej kwoty z tytułu Wypłaty wraz z prowizją nie może dokonać dalszych Wypłat, chyba że Pożyczkodawca wyrazi zgodę na dokonanie kolejnej Wypłaty po przeprowadzeniu dodatkowego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. 5. Odmowa dokonania Wypłaty nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę Umowy Ramowej. 4 Zmiana warunków Wypłaty 1. W zależności od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość podwyższenia kwoty Wypłaty. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy o podwyższenie kwoty Wypłaty. 2. W razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Wypłaty w przypadku Pożyczki Krótkoterminowej, z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywane jest istniejące zadłużenie z tytułu Wypłaty i prowizji. 3. W razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Wypłaty w przypadku Pożyczki Ratalnej, z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywana jest pozostała do spłaty część kapitału Wypłaty oraz ta część prowizji, która jest wymagalna na chwilę udzielenia podwyższenia. Pozostała część prowizji ulega redukcji z chwilą spłaty kapitału Pożyczki Ratalnej z kwoty podwyższenia). 4. Część kwoty podwyższenia pozostała po pokryciu istniejącego zadłużenia zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, jest wypłacana Pożyczkobiorcy jako kolejna Wypłata. Dla kwoty podwyższenia wypłacanej Pożyczkobiorcy Strony ustalają nowy Termin Spłaty lub Harmonogram Rat, w zależności od wniosku Pożyczkobiorcy i decyzji Pożyczkodawcy.

5 5. W zależności od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość zmiany Harmonogramu Rat. Pożyczkobiorca może wnioskować o zmianę Harmonogramu Rat poprzez zmianę dat płatności rat lub zwiększenie ilości rat. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy o zmianę Harmonogramu Rat. III. KOSZTY ZWIĄZANE Z WYPŁATAMI W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 5 Prowizje i inne koszty związane z Wypłatami 1. Z tytułu Wypłaty lub przedłużenia Terminu Spłaty zgodnie z postanowieniami 12 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji, naliczanej na zasadach określonych w Tabeli Kosztów obowiązującej odpowiednio na Dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu Spłaty. 2. Pożyczkobiorca ponosi koszty wyłącznie w odniesieniu do dokonanych Wypłat. Całkowity koszt danej Wypłaty zostanie każdorazowo przedstawiony Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną Wypłatę oraz w Potwierdzeniu Wypłaty. 3. Prowizja za Wypłatę lub przedłużenie Terminu Spłaty dla kolejnych Wypłat jest zmienna i zależy od czynników określonych w Tabeli Kosztów odpowiednio na Dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu Spłaty. Maksymalna prowizja nie może przekraczać odpowiednio: 40% kwoty Pożyczki Krótkoterminowej i 85% kwoty Pożyczki Ratalnej. Wysokość prowizji zostanie każdorazowo przedstawiona Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną Wypłatę lub przedłużenie Terminu Spłaty oraz w Potwierdzeniu Wypłaty i, z zastrzeżeniem 10 i 11 ust. 2 Umowy Ramowej, nie ulega zmianie do czasu spłaty danej Wypłaty. 4. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej kwota należna z tytułu prowizji pobierana jest łącznie z należnością z tytułu Wypłaty w Terminie Spłaty. W przypadku Pożyczki Ratalnej kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w równych częściach w każdej racie. 5. W razie braku spłaty w Terminie Spłaty lub w razie naruszenia Harmonogramu Rat, Pożyczkodawca może ponadto obciążyć Pożyczkobiorcę kosztami obsługi zadłużenia przeterminowanego zgodnie z 13 Umowy Ramowej. 6 Warunki zmiany kosztów związanych z Wypłatami 1. Z zastrzeżeniem postanowień 14 Umowy Ramowej, Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli Kosztów w przypadku: o (i) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny; o (ii) zmiany kosztów obsługi pożyczki, wynikających ze zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, niezależnej od Pożyczkodawcy zmiany kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej za pośrednictwem firm współpracujących z Pożyczkodawcą lub w przypadku zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru bądź zapadnięcia wyroków sądowych mających wpływ na koszty obsługi pożyczki; o (iii) wprowadzenia przez Pożyczkodawcę nowych usług do oferty, o ile skorzystanie z nowej usługi jest dobrowolne, przy czym jakakolwiek zmiana

6 Tabeli Kosztów nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadkach innych niż określone w 14 Umowy Ramowej, o zmianie Tabeli Kosztów Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Tabeli Kosztów zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 Umowy Ramowej. Zmiana Tabeli Kosztów zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu o tej zmianie, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Tabeli Kosztów wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 3. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 4. Za zmianę Tabeli Kosztów nie uważa się przypadków wprowadzania do Tabeli Kosztów poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może w każdym czasie zmniejszyć wysokość prowizji. Ponadto Pożyczkodawca jest uprawniony do zniesienia prowizji lub rezygnacji z obciążania Pożyczkobiorcy określonym kosztem w dowolnym momencie. IV. SPŁATY W RAMACH UMOWY RAMOWEJ 7 Rachunek do spłaty Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy indywidualny numer rachunku rozliczeniowego w celu dokonywania spłat. 8 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Krótkoterminowej 1. Z zastrzeżeniem 1 ust. 4 Umowy Ramowej, przed wypłatą każdej Pożyczki Krótkoterminowej Strony ustalają odrębny Termin Spłaty, określony w Potwierdzeniu Wypłaty. 2. Z zastrzeżeniem postanowień 10 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłacenia całości kwoty dokonanej wypłaty wraz z należną prowizją najpóźniej w Terminie Spłaty. Pożyczkobiorca może wnioskować o przedłużenie Terminu Spłaty zgodnie z postanowieniami 12 Umowy Ramowej. Prawo do przedłużenia ustalonego Terminu Spłaty nie oznacza zgody Pożyczkodawcy na dokonywanie spłat w ratach. 3. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: o o a) zwrot kwoty kapitału wypłaty; b) prowizje oraz zwrot kosztów, do poniesienia, których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą Kosztów, w tym związanych z postępowaniem upominawczym i windykacyjnym, naliczanych zgodnie z Tabelą Kosztów w przypadkach określonych w Umowie Ramowej;

7 o c) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne). 9 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Ratalnej 1. Spłata Pożyczki Ratalnej następuje w równych ratach miesięcznych zgodnie z Harmonogramem Rat. 2. Na podstawie indywidualnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca określa maksymalną kwotę Pożyczki Ratalnej i liczbę rat, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca. 3. Pożyczkobiorca składa wniosek o kwotę Pożyczki Ratalnej i liczbę rat w ramach limitów określonych przez Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca ustala, w zależności od wniosku Pożyczkobiorcy, indywidualnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego wysokość i liczbę rat Pożyczki Ratalnej. 4. Maksymalna liczba rat może wynosić 12. Kwota raty wyznaczana jest przez podzielenie kapitału Pożyczki Ratalnej, powiększonego o prowizję za wypłatę, przez liczbę rat. 5. Liczba i wysokość rat oraz daty ich płatności są określone w Potwierdzeniu Wypłaty. Harmonogram Rat jest stale dostępny w Koncie Pożyczkobiorcy w serwisie wonga.com. Ponadto Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie Harmonogramu Rat. 6. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: 1. (a) część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty; 2. (b) część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty; 3. (c) część kapitałowa kolejnej raty; 4. (d) część prowizyjna kolejnej raty; 5. (e) po spłacie wszystkich wymagalnych rat zwrot kosztów, do poniesienia, których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą Kosztów, w tym związanych z postępowaniem upominawczym i windykacyjnym, naliczanych zgodnie z Tabelą Kosztów w przypadkach określonych w Umowie Ramowej; 6. (f) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne). 10 Wcześniejsza spłata Pożyczki Krótkoterminowej 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Krótkoterminowej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę. 2. W przypadku spłaty całości należnej kwoty przed Terminem Spłaty, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania. 3. W przypadku częściowej spłaty przed Terminem Spłaty, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania w odniesieniu do każdej spłaconej wcześniej części kapitału Pożyczki Krótkoterminowej. 11 Wcześniejsza spłata Pożyczki Ratalnej 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie w okresie kredytowania do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Ratalnej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę.

8 2. W przypadku spłaty całości należnej kwoty przed datą płatności ostatniej raty określoną w Harmonogramie Rat, prowizja za wypłatę ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu kredytowania. 3. W przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed datą płatności którejkolwiek raty określoną w Harmonogramie Rat, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z 9 ust. 6 Umowy Ramowej, a okres kredytowania nie ulega zmianie. 12 Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej 1. Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o przedłużenie Terminu Spłaty ustalonego dla danej Pożyczki Krótkoterminowej korzystając z opcji na Koncie Pożyczkobiorcy. Wniosek o przedłużenie może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem Spłaty a godziną w dniu Terminu Spłaty. Pożyczkobiorca proponuje we wniosku nowy Termin Spłaty, z zastrzeżeniem, że nowy Termin Spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako uprzedni Termin Spłaty. 2. Pożyczkodawca nie może przedłużyć Terminu Spłaty dla danej Pożyczki Krótkoterminowej więcej niż 3 razy. 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty. 4. Przedłużenie jest możliwe pod warunkiem, że Pożyczkobiorca niezwłocznie spłaci prowizję naliczoną od kwoty wypłaty do dnia akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku Pożyczkobiorcy o przedłużenie Terminu Spłaty włącznie, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli Kosztów, o której wysokości Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed akceptacją wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty. 5. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji, naliczanej od pierwszego dnia po akceptacji przedłużenia przez Pożyczkodawcę, oraz ewentualnych kosztów, zgodnie z postanowieniami 5 Umowy Ramowej. 6. Przedłużenie Terminu Spłaty nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego. V. SKUTKI BRAKU SPŁATY W TERMINIE 13 Skutki uchybień dotyczących zasad spłaty Wypłat 1. Niespłacenie kapitału Pożyczki Krótkoterminowej w ustalonym Terminie Spłaty lub spłacenie go w niepełnej wysokości, jak również niespłacenie kapitału Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), w wysokości 15% lub czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (w stosunku rocznym), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Stopa odsetek karnych na dzień zawarcia Umowy Ramowej jest podawana w Potwierdzeniu Wypłaty dla Pierwszej Wypłaty. Stopa odsetek karnych na dzień dokonania każdej kolejnej wypłaty jest podawana w Potwierdzeniu Wypłaty. Wysokość odsetek karnych może ulegać zmianie na zasadach określonych w 14 Umowy Ramowej.

9 2. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, do 60 dnia po Terminie Spłaty. 3. W przypadku Pożyczki Ratalnej odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, do 60 dnia po dacie płatności danej raty wynikającej z Harmonogramu Rat. Łączna kwota odsetek karnych naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym do daty płatności ostatniej raty jest wymagalna w tej dacie. Odsetki karne naliczane po dacie płatności ostatniej raty są wymagalne każdego kolejnego dnia, aż do upływu okresu ich naliczania. 4. Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania odsetek karnych. 5. W przypadku zaległości w spłacie kapitału lub prowizji należnej z tytułu Wypłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia: 1. (a) kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, o charakterze i w wysokości określonych w Tabeli Kosztów obowiązującej na Dzień Wypłaty, w stosunku, do której powstała zaległość; 2. (b) ewentualnych kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. 6. Czynności upominawcze i windykacyjne są podejmowane w następujący sposób i polegają na: 1. (a) upomnieniu wysłanym drogą elektroniczną w formie SMS; 2. (b) upomnieniu wysłanym drogą elektroniczną w formie ; 3. (c) automatycznej wiadomości głosowej; 4. (d) telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty; oraz 5. (e )monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty). Pożyczkodawca będzie podejmował czynności upominawcze i windykacyjne z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami. 7. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych wyłącznie w trzecim i trzydziestym pierwszym dniu po upływie Terminu Spłaty. 8. W przypadku Pożyczki Ratalnej Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych w trzecim i dwudziestym piątym dniu po dacie płatności danej raty. 9. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy Ramowej.

10 14 Warunki i procedura zmiany stopy odsetek karnych 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany stopy odsetek karnych w przypadku zmiany stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Niezależnie od zdania poprzedniego, Pożyczkodawca jest uprawniony do obniżenia stopy odsetek karnych w każdym czasie. 2. Zmiana stopy odsetek karnych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Ramowej. 3. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na Trwałym Nośniku, informację o tej zmianie, zawierającą szczegółowe określenie wysokości stopy odsetek karnych. 4. Zmiana stopy odsetek karnych powoduje zmianę wysokości tych odsetek. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy w stosunku do nowej Wypłaty albo w razie przedłużenia Terminu Spłaty od dnia, w którym dokonano przedłużenia ustalonego Terminu Spłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku niezaakceptowania zmian stopy odsetek karnych, Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę Ramową na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do czasu rozwiązania Umowy Ramowej, odsetki karne będą naliczane według ostatniej zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę stopy odsetek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Niedokonanie wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę Umowy Ramowej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie oznacza zaakceptowanie zmiany wysokości stopy odsetek karnych. 7. W żadnym wypadku Pożyczkodawca nie będzie naliczał odsetek karnych powyżej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego, tj. powyżej czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (w stosunku rocznym). VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY RAMOWEJ 15 Prawo do odstąpienia 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co skutkuje wygaśnięciem Umowy Ramowej i niemożliwością dokonywania kolejnych Wypłat w przyszłości. 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od każdej Wypłaty w terminie 14 dni od Dnia Wypłaty. Odstąpienie od danej Wypłaty nie skutkuje odstąpieniem od Umowy Ramowej i nie pozbawia możliwości wnioskowania o kolejne Wypłaty w przyszłości. 3. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie, zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Dla zachowania

11 terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Wypłaty. Zwrot powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy Ramowej indywidualny numer rachunku rozliczeniowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dniem spłaty dokonanej Wypłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. 16 Warunki wypowiedzenia Umowy Ramowej 1. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć na Trwałym Nośniku Umowę Ramową, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej 3. Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. 4. Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Wypłaty określonych w Umowie Ramowej lub w Regulaminie, lub negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy Ramowej, nie później niż przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy Ramowej. 5. W przypadku Pożyczki Ratalnej, Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku, wypowiedzieć Umowę Ramową także w przypadku powstania zaległości w spłacie w wysokości odpowiadającej, co najmniej dwóm pełnym ratom. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z tytułu Wypłat, wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy Ramowej Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Wypłat. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Oświadczenia 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i Tabeli Kosztów. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, o zmianach informacji oraz danych, w szczególności danych teleadresowych, dostarczonych Pożyczkodawcy w trakcie wnioskowania o zawarcie Umowy Ramowej. 18 Korespondencja

12 1. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową Ramową, w szczególności informacje o wszelkich zmianach wskazanych w Umowie Ramowej (w tym zmianach Tabeli Kosztów) będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: 1. (a) pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, 2. lub 3. (b) przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 2. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Umowy Ramowej wynika obowiązek doręczania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową Ramową w formie pisemnej, wspomniane oświadczenia będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy Ramowej (na pierwszej stronie). W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. 19 Zmiana Umowy Ramowej 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Ramowej w przypadku: 1. i) zmiany oferty Pożyczkodawcy polegającej na zmianie zakresu usług lub funkcjonalności produktów, wprowadzeniu nowych usług lub produktów, albo rezygnacji z określonej usługi lub produktu, 2. ii) zmiany procedury lub warunków udzielania i obsługi Wypłat lub dokonywania spłat, 3. iii) zmiany w zakresie skutków uchybień zasadom spłaty, Terminowi Spłaty lub Harmonogramowi Rat, 4. iv) zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub wydania prawomocnego wyroku sądu, pociągających za sobą konieczność dokonania zmian w Umowie Ramowej, w ofercie Pożyczkodawcy bądź w procedurze lub warunkach udzielania i obsługi Wypłat lub dokonywania spłat, 5. v) zajścia innej ważnej przyczyny, niezależnej wyłącznie od Pożyczkodawcy, 6. - przy czym jakakolwiek zmiana Umowy Ramowej nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadku dokonania zmiany Umowy Ramowej w razie zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, zmieniona Umowa Ramowa, wraz z podaniem przyczyny lub przyczyn zmiany, zostanie przesłana Pożyczkobiorcy niezwłocznie zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 Umowy Ramowej, nie później niż 14 przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Zmieniona Umowa Ramowa wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Umowy Ramowej Pożyczkobiorca wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca

13 powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 3. Za zmianę Umowy Ramowej nie uważa się przypadków wprowadzania do Umowy Ramowej poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, jak również przypadków zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy bądź zmiany danych osobowych lub adresowych Pożyczkobiorcy. 20 Pozostałe postanowienia 1. Umowa Ramowa wchodzi w życie w Dniu Wypłaty Pierwszej Wypłaty. 2. Pożyczkodawca może wykonywać czynności związane z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem Umowy Ramowej przy pomocy pośrednika kredytowego WDFC UK Limited działający za pośrednictwem oddziału w Irlandii, z siedzibą w Dublinie, Level 3&4, Bloodstone Building, Block C, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlandia. 3. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Ramowej, na rzecz osób trzecich. 4. Umowa Ramowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim. 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Ramowej zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Ramowej, które pozostaną wiążące i w mocy. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy Ramowej, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 7. Strony mogą poddać spór wynikający z wykonywania Umowy Ramowej rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ), na podstawie 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: 8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Centrala: tel ; Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Pożyczkobiorcę: Podpis: Data: Za Pożyczkodawcę: Podpis: Data:

14 Załączniki: 1. Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. 2. Tabela Kosztów 3. Potwierdzenie Wypłaty 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej i od kolejnej Wypłaty Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz obsługi wypłat w ramach Umowy Ramowej przez Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkobiorcom na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy Ramowej. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 Definicje Dane Logowania dane, za pomocą których Pożyczkobiorca loguje się do swojego Konta, tj. adres oraz hasło; Konto konto Pożyczkobiorcy utworzone przez Pożyczkodawcę na stronie internetowej w procesie składania przez Pożyczkodawcę wniosku o zawarcie Umowy Ramowej; Pożyczkodawca Wonga.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP i z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Ramową; Umowa Ramowa Ramowa Umowa Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki do wysokości Dostępnego Limitu;

15 Dostępny Limit limit odnawialnej linii pożyczki w danym czasie udzielany Pożyczkobiorcy indywidualnie do maksymalnej wysokości zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w ramach którego Pożyczkobiorca może wnioskować o wypłatę w czasie obowiązywania Umowy Ramowej, z zastrzeżeniem każdorazowego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; Pierwsza Wypłata wypłata dokonana wraz z zawarciem Umowy Ramowej na wniosek Pożyczkobiorcy, w zależności od wyniku przeprowadzonego badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w kwocie od 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych); Regulamin niniejszy Regulamin udzielania i obsługi wypłat przez Wonga.pl sp. z o.o. Trwały Nośnik materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Ramową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami. Pozostałe określenia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej. 2 Zawarcie Umowy Ramowej 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na podstawie złożonego wniosku o zawarcie Umowy Ramowej. Wraz z wnioskiem o zawarcie Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca wnioskuje jednocześnie o Pierwszą Wypłatę. 2. Pożyczkobiorca składa wniosek o zawarcie Umowy Ramowej oraz o Pierwszą Wypłatę, za pośrednictwem portalu internetowego Wniosek jest składany na interaktywnym formularzu. 3. W procesie składania wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, Pożyczkodawca tworzy na portalu internetowym Konto. Założenie Konta następuje niezależnie od zawarcia Umowy Ramowej. Założenie i posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy Ramowej. 4. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Pożyczkodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę informację o przyjęciu wniosku i uruchomieniu wypłaty albo o odrzuceniu wniosku. 5. Umowa Ramowa zostaje zawarta z Pożyczkobiorcą, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. (i) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 2. (ii) jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, 3. (iii) posiada Konto na portalu 4. (iv) złożył prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, 5. (v) zaakceptował warunki Umowy Ramowej oraz Regulaminu, oraz 6. (vi) uzyskał pozytywną decyzję o udzieleniu Pierwszej Wypłaty.

16 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach dotyczących udzielonych we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej informacji, w szczególności o zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji wskazanego we wniosku. 7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby. 8. Pożyczkodawca jest uprawniony do badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej. 3 Dokonywanie wypłat na podstawie Umowy Ramowej 1. Pożyczkodawca dokonuje wypłat na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie. 2. Kwota wypłaty wypłacana jest w sposób wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub we wniosku o dokonanie danej wypłaty. 3. Wypłaty i spłaty są dokonywane wyłącznie w złotych polskich. 4. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Potwierdzenie Wypłaty zawierające w szczególności informację o kwocie wypłaty, całkowitym koszcie wypłaty oraz Terminie Spłaty (Dla Pożyczki Krótkoterminowej), a w przypadku Pożyczki Ratalnej także o liczbie, wysokości i datach płatności poszczególnych rat, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę. 4 Dokonywanie spłat 1. Spłata kwoty wypłaty, prowizji oraz innych kosztów związanych z wypłatą, odbywa się na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie. 2. Datą spełnienia świadczenia, tj. spłaty powstałego z tytułu wypłaty zadłużenia, jest dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek rozliczeniowy. 5 Rozliczenie wypłat 1. W przypadku, gdy po ostatecznym rozliczeniu wypłaty w Terminie Spłaty dla Pożyczki Krótkoterminowej albo w dacie płatności ostatniej raty Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat powstanie nadpłata po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca zaliczy nadpłacone środki pieniężne na poczet spłaty kapitału przyszłej wypłaty dokonanej przez Pożyczkobiorcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy Pożyczkodawca otrzymał od Pożyczkobiorcy dyspozycję zwrotu nadpłaty na numer rachunku bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę na adres mailowy bądź złożoną na numer infolinii. W przypadku otrzymania dyspozycji, o której mowa powyżej, Pożyczkodawca przeleje kwotę nadpłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Pożyczkobiorcę. 2. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy Ramowej powstanie nadpłata po stronie Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy Ramowej nie złoży Pożyczkodawcy dyspozycji, o której mowa powyżej, Pożyczkodawca w terminie 14 dni przesyła nadpłacone środki pieniężne na rachunek bankowy, na który została dokonana ostatnia wypłata.

17 6 Koszty czynności dokonanych przez Pożyczkodawcę 1. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy Ramowej, w tym koszty związane z windykacją zaległych należności, ponosi Pożyczkobiorca. 2. Wysokość kosztów za czynności dokonane przez Pożyczkodawcę związane z wykonywaniem Umowy Ramowej została określona w Tabeli Kosztów, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. 7 Zmiana Regulaminu 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: 1. (i) zmiany oferty Pożyczkodawcy polegającej na zmianie zakresu usług lub funkcjonalności produktów, wprowadzeniu nowych usług lub produktów, albo rezygnacji z określonej usługi lub produktu, 2. (ii) zmiany procedury lub warunków udzielania i obsługi wypłat, 3. (iii) zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub wydania prawomocnego wyroku sądu, pociągających za sobą konieczność dokonania zmian w Regulaminie, w ofercie Pożyczkodawcy bądź w procedurze lub warunkach udzielania i obsługi wypłat, 4. (iv) zajścia innej ważnej przyczyny, niezależnej wyłącznie od Pożyczkodawcy, 5. przy czym jakakolwiek zmiana Regulaminu nie może mieć wpływu na warunki obsługi wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie. 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu w razie zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, zmieniony Regulamin, wraz z podaniem przyczyny lub przyczyn zmiany, zostanie przesłany Pożyczkobiorcy niezwłocznie zgodnie z postanowieniami 8 ust. 3 Regulaminu, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Pożyczkobiorca wypowie Umowę Ramową na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy Ramowej najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 3. Za zmianę Regulaminu nie uważa się przypadków wprowadzania do Regulaminu poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny, stylistyczny lub formalny, nie wpływających w jakikolwiek sposób na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, jak również przypadków zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy. 8 Pozostałe postanowienia 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie prowadzi do nieważności pozostałych postanowień. 2. Reklamacje mogą być wysyłane listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96/1318, Warszawa, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres: jak również składane za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu:

18 599 lub w inny dostępny sposób wskazany przez Pożyczkodawcę na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Pożyczkodawca udziela odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. 3. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Regulaminem, w szczególności informacje o wszelkich zmianach Regulaminu, będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: 1. (a) pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, 2. lub 3. (b) przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 4. W przypadku wysyłania korespondencji Pożyczkobiorcy przesyłką listową, Pożyczkodawca będzie wysyłać korespondencję na adres do korespondencji wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub na inny adres wskazany przez Pożyczkobiorcę w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej. W przypadku nie poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji korespondencja jest wysyłana na ostatni adres i nazwisko podane Pożyczkodawcy. 5. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Regulaminu wynika obowiązek składania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową Ramową w formie pisemnej, oświadczenia te będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy Ramowej (na pierwszej stronie). W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2014 roku. TABELA KOSZTÓW W poniższej tabeli znajdziesz informację na temat prowizji związanych z wypłatą i przedłużeniem Terminu Spłaty, jak również kosztów związanych z nieterminową spłatą. W praktyce, należy pamiętać o następujących rzeczach: Koszt każdej wypłaty (pożyczki): Jedynym kosztem terminowo spłacanej pożyczki jest prowizja za wypłatę. Jej wysokość zależy od liczby dni, na które pożyczasz, jak i Twojej historii kredytowej (w szczególności od oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej S.A. im lepsza ocena, tym niższa prowizja za wypłatę pożyczki).

19 Całkowity koszt pożyczki najłatwiej zawsze sprawdzić na naszej stronie za pomocą suwaków. Po prostu ustaw suwak na odpowiedniej kwocie i liczbie dni, na które chcesz pożyczyć daną kwotę, i odczytaj całkowity koszt pożyczki. Zawsze poznasz dokładny koszt każdej wypłaty przed podjęciem decyzji i złożeniem wniosku. Wysokość prowizji dla Pierwszej Wypłaty jest także wskazana w formularzu informacyjnym oraz w Ramowej Umowie Pożyczki, a następnie podawana jest w każdym Potwierdzeniu Wypłaty. Koszt przedłużenia Terminu Spłaty: Nie pobieramy powiększonych opłat za przedłużenie Terminu Spłaty. Każde przedłużenie kosztuje tyle samo, ile pożyczka wzięta na taki sam okres. W dniu akceptacji Twojego wniosku o przedłużenie Terminu Spłaty musisz spłacić całość prowizji, tak, aby niespłacona pozostała wyłącznie kwota kapitału (kwota pożyczki). W dniu przedłużenia Terminu Spłaty naliczana jest nowa prowizja od nowego Terminu Spłaty, tak jak gdybyś wziął nową pożyczkę na tę samą kwotę. Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Krótkoterminowej (spłacanej jednorazowo w Terminie Spłaty): 40 zł naliczane 3-go dnia po Terminie spłaty 130 zł naliczane 31-go dnia po Terminie spłaty Na przykład: jeżeli dokonasz spłaty dzień po Terminie Spłaty, nie poniesiesz żadnych kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych (bo nie minęły 3 dni, kiedy naliczają się koszty podjętych dotąd czynności); jeżeli dokonasz spłaty 23 dni po Terminie Spłaty, będziesz zobowiązany pokryć koszty czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 40 zł (naliczone w 3-im dniu po Terminie Spłaty); jeżeli dokonasz spłaty 40 dni po Terminie Spłaty, będziesz zobowiązany pokryć koszt czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 170 zł (40 zł naliczone w 3- im dniu i 130 zł naliczone w 31-szym dniu po Terminie Spłaty). Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Ratalnej (spłacanej w miesięcznych ratach zgodnie z Harmonogramem Rat): 40 zł naliczane 3-go dnia po dacie płatności raty; 50 zł naliczane 25-go dnia po dacie płatności raty. Na przykład: jeżeli dokonasz spłaty dzień po dacie płatności raty, nie poniesiesz żadnych kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, (bo nie minęły 3 dni, kiedy naliczają się koszty podjętych dotąd czynności); jeżeli dokonasz spłaty 23 dni po dacie płatności raty, będziesz zobowiązany pokryć koszty czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 40 zł (naliczone w 3- im dniu po dacie płatności raty);

20 jeżeli dokonasz spłaty 28 dni po dacie płatności raty, będziesz zobowiązany pokryć koszt czynności upominawczych i windykacyjnych w wysokości 90 zł (40 zł naliczone w 3-im dniu i 50 zł naliczone w 25-tym dniu po dacie płatności raty). Pamiętaj, że oprócz obowiązku zwrotu powyższych kosztów poniesionych przez nas, w przypadku braku spłaty w Terminie Spłaty lub w dacie płatności raty zgodnie z Harmonogramem Rat, cały czas naliczamy odsetki karne od kwoty zaległego kapitału, które obecnie wynoszą 9,96% w skali roku. W Tabeli Kosztów znajdziesz szczegółowe rozbicie wszystkich elementów, które składają się na wyżej wymienione koszty czynności upominawczych i windykacyjnych. TABELA KOSZTÓW DLA POŻYCZEK KRÓTKOTERMINOWYCH Wysokość prowizji za wypłatę / przedłużenie Terminu Spłaty Prowizja za wypłatę Pierwszej Wypłaty Prowizja za wypłatę drugiej i kolejnych wypłat / prowizja za przedłużenie Terminu Spłaty każdej wypłaty 10 zł Od 1 % do 40% kwoty wypłaty Wysokość prowizji zależy od: 1. - długości okresu wypłaty/okresu przedłużenia Terminu Spłaty; 2. - informacji uzyskanej na temat klienta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. ( BIK ). Im lepsza ocena punktowa BIK, tym niższa prowizja; 3. - historii współpracy z Wonga.pl sp. z o.o., w szczególności terminowych spłat poprzednich wypłat. Oprocentowanie pożyczki 0% Opłaty od pożyczki Brak Koszty za czynności upominawcze i windykacyjne podejmowane między 1 i 3 dniem po Terminie Spłaty naliczane w przypadku braku spłaty w 3 dniu po Terminie Spłaty Maksymalny koszt, którym zostanie obciążony Pożyczkobiorca, wynosi 40 zł Lp. Tytuł Kwota 1. Koszt upomnienia wysłanego drogą elektroniczną w formie SMS 2. Koszt upomnienia wysłanego drogą elektroniczną w formie 3 zł 2 zł

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo