REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r.

2 Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek wynikających z realizacji Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem, a Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w dniu 12 grudnia 2011 roku, realizującej program pożyczkowy - Fundusz Pożyczkowy JEREMIE; 2. JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona w województwie zachodniopomorskim wspólnie z Instytucją Zarządzającą Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego i Menadżerem Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 3. Inicjatywa JEREMIE została opracowana jako jeden z instrumentów wykorzystania środków w ramach funduszy europejskich, w celu finansowania wydatków na operacje obejmujące zwrotne wkłady we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej, miedzy innymi takich jak instrumenty mikrofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym środki do wykorzystania w ramach Inicjatywy JEREMIE mają zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Nr 1083/2006 i Rozporządzenia 1828/2006 Komisji Europejskiej. 4. W strukturze organizacyjnej Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Regon , zwanej dalej Fundacją, powołany został Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, zwany dalej Funduszem Pożyczkowym ; 5. Fundusz Pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu do kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą poprzez udzielanie im pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i inwestycyjno obrotowych związanych z prowadzoną lub podejmowaną działalnością gospodarczą; 6. Pracę Funduszu Pożyczkowego bezpośrednio nadzoruje Prezes Fundacji pełniący również funkcję Dyrektora Fundacji, który podlega Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji; 7. Za bezpośrednią realizację projektu odpowiada Fundusz Pożyczkowy, zarządzany przez Kierownika Funduszu Pożyczkowego, zwanego dalej Kierownikiem, powołanego przez Prezesa Fundacji, któremu podlegają pracownicy Funduszu Pożyczkowego zwani dalej Obsługą ; 8. Fundacja i Fundusz Pożyczkowy w ramach niniejszego regulaminu, realizując program pożyczkowy w zgodności z Umową Operacyjną Pożyczka Globalna Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 z dnia roku zobowiązany do uwzględniania w szczególności zapisów wynikających z: str. 2

3 a. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( wersja skonsolidowana Dz. U. UE C 115 z dnia 9 maja 2008 r., s ); b. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z poźn. zm.); c. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie ( WE ) 1260/1999; d. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 1783/1999; e. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; f. Noty Finansowej COCOF z dnia 21 lutego 2011 r. ( COCOF EN ); g. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.); h. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wraz z aktami wykonawczymi; i. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.); j. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.); k. Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( Dz. U. Nr 216, poz ); l. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Dz. U. Nr 223, poz ); m. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych ( Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.); n. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); o. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1029/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; p. Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa str. 3

4 Zachodniopomorskiego Nr 1083/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjecia wesji 3.4 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; q. Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata Umowa o dofinansowaniu Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych zawartej na postawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U r. Nr 227, poz z późn. zm.); w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Rozwoju Regionalnego, a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyjętych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.; s. Przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U nr 46 poz. 276 z późn. zm.); 9. Pracownicy Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzący Fundusz, Zarząd Fundacji i Członkowie Komisji Pożyczkowej mają obowiązek podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 10. Użyte w regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: a. Pożyczkobiorca mikro, mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podpisał z Funduszem umowę pożyczki i spełniający kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ) zmienionego rozporządzeniem Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. ( Dz. Urz. UE L 63 z ), nieznajdujący się w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z ) oraz znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji; b. Zarząd Zarząd Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie; c. Konsultant pożyczkowy analityk pożyczkowy przedstawiciel Funduszu powołany do przeprowadzania analizy i oceny wniosków pożyczkowych; d. Komisja Pożyczkowa organ Funduszu powołany do oceniania i akceptacji wniosków o udzielenie pożyczki oraz decydująca o przyznaniu pożyczek; e. Wnioskodawca osoba prawna posiadająca osobowość prawną oraz osoba fizyczna prowadząca lub podejmująca działalność gospodarczą na własny rachunek na terenie województwa zachodniopomorskiego lub posiadająca swoją siedzibę na terenie tego województwa i składająca wniosek o pożyczkę do Funduszu oraz spełniający warunki określone dla pożyczkobiorcy. f. Pożyczka stosowany przez Fundusz instrument finansowania dłużnego w rozumieniu przepisów art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); g. Limit Pożyczki Globalnej kwota środków w wysokości zł ( słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) przyznanych Umową Operacyjną Pożyczka Globalna str. 4

5 Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem, a Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w dniu 12 grudnia 2011 roku. Rozdział II ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 1. O pożyczkę ubiegać się mogą: a. Osoby prawne posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne prowadzące lub podejmujący działalność gospodarczą na własny rachunek albo jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; b. W przypadku udzielenia pożyczki osobie podejmującej działalność gospodarczą, w tym bezrobotnemu, umowa pożyczki będzie zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez nią i podjęciu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 nr 173 poz z późn. zm.) oraz nadanym numerem REGON; c. Dysponujące doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadający odpowiedni poziom kapitału do jej prowadzenie lub uruchomienia; d. Będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami według klasyfikacji przedsiębiorstw zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej (OJ L 124/2003), spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.. 87 i 88 Traktatu UE, Ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U Nr 101 poz. 1178) oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 173 poz. 1807); e. Posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim; f. Nie podlegające wykluczeniom z ubiegania się o otrzymanie środków na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.); g. Nie pozostające w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym; h. Nie jest Przedsiębiorcą zagrożonym w zrozumieniu pkt komunikatu Komisji (WE) w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Ur. UE C 244 z r. lub Przedsiębiorcą wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minims; i. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem; j. Nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 2. Podstawowe parametry pożyczki: str. 5

6 a. Pożyczki przyznawane są na realizację zadań inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych, bez konieczności określenia procentowego udziału przeznaczonego na finansowanie działalności obrotowej; b. Podstawą udzielenia pożyczki jest złożenie w siedzibie Fundacji wymaganego wniosku o pożyczkę łącznie z obowiązującymi załącznikami; c. Pożyczki udzielane są bezgotówkowo, poprzez przelanie 100% środków pieniężnych wynikających z umowy pożyczki na rachunek bankowy powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą i wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku pożyczkowym. Istnieje możliwość przelania środków w transzach. Uzależnione to jest od zapisów zawartych w umowie pożyczki; d. Pożyczki udzielane są w walucie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; e. Maksymalna kwota dla jednostkowych pożyczek wynosi złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); f. Wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości nie mniejszej, niż 20%, który podlega rozliczeniu fakturami powiązanymi z celem pożyczki w okresie do 90 dni od daty przekazania środków na konto Pożyczkobiorcy. Pożyczka rozliczana jest według wzoru kwota pożyczki : 80% x 100%. Na wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczenia pożyczki. Decyzję taką podejmują wspólnie Prezes Fundacji z Kierownikiem Funduszu. g. Kwota jednostkowych pożyczek przyznana jednemu Pożyczkobiorcy podlega sumowaniu, a ich ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie może być wyższa niż 5% przyznanego limitu Pożyczki Globalnej. h. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych, o których mowa w pkt. 2, ust. w, zwiększa własny udział procentowy w stosunku do wartości pożyczek jednostkowych przekraczające poszczególne progi; i. Ogólna kwota koncentracji pożyczek przekraczających próg kwotowy zł. nie może być wyższa niż 30% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej; j. Okres obowiązywania umowy pożyczkowej wynosi do 60 miesięcy od daty przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych; k. Pożyczkobiorcy może zostać przyznana na jego wniosek 6-cio miesięczna karencja spłaty rat kapitałowych, od daty wypłaty środków. W tym okresie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty miesięcznych rat odsetkowych. Opóźnienie w spłatach rat kapitałowych nie skutkuje naliczaniem odsetek od odsetek. Karencja ta nie może skutkować przedłużeniem maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki określonego w pkt. 2, ust. j; l. W okresie realizacji umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy może zostać przyznana mu karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez uwzględnienia karencji określonej w pkt. 2 ust. k. Karencja ta nie może skutkować przedłużeniem maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki określonego w pkt. 2, ust. j. Decyzję o przyznaniu karencji podejmują wspólnie Prezes Fundacji z Kierownikiem Funduszu. str. 6

7 m. Pożyczka jest oprocentowana od faktycznego wykorzystania według zmiennej stopy procentowej wynikającej ze stopy bazowej określanej dla Polski przez Komisję Europejską publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększonej o 1% marży. Bieżąca obowiązująca wysokość oprocentowania uwidoczniona zostanie w Umowie Pożyczki i harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do tej umowy; n. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni; o. Marża należna Fundacji od Pożyczkobiorcy za przyznanie pożyczki wynosi 3% wartości pożyczki, nie mniej niż 500 zł. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do jednorazowej wpłaty prowizji na konto Fundacji wskazane w umowie pożyczki w terminie 7 dniu od daty przekazania środków. Na poczet spełnienia tego wymogu Pożyczkobiorca i Poręczyciele są zobowiązani złożyć weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wysokość marży nie podlega negocjacji. Marża nie podlega zwrotowi; p. Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru sposobu spłacania rat, dopuszcza się spłaty w systemie rat malejących lub anuitetowych ( stałych ) oraz sezonowych ( rata kapitałowa raz w roku przy założeniu miesięcznych spłat rat odsetkowych dopuszcza się na wniosek Pożyczkobiorcy ustalenie innych terminów spłat rat kapitałowych ). Decyzję o sposobie spłaty pożyczki Pożyczkobiorca podejmuje w chwili złożenia wniosku pożyczkowego, po podpisaniu umowy pożyczki niema możliwości zmiany sposobu regulowania rat. q. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty kapitałowej pożyczki wynikającej z harmonogramu, od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki karne w wysokości dwukrotnej wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych. r. Odsetki w wysokości dwukrotnej wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych od należności przeterminowanych lub należności postawionych w stan natychmiastowej spłaty będą naliczane do momentu złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty. Od dnia złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty naliczane będą odsetki w wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych. s. Wysokość oprocentowania pożyczki może ulec zmianie z chwilą zmiany przez Komisję Europejską stopy bazowej ustalanej dla Polski lub z chwilą zastosowania przez Fundację dodatkowej marży. Dodatkowa marża może zostać zastosowana przez Fundację z uwagi na warunki ekonomiczne panujące w Polsce. O tych zmianach Fundusz powiadomi Pożyczkobiorcę pisemnie przesyłając zaktualizowany harmonogram spłat. Dopuszcza się przy niewielkich zmianach oprocentowania, do 0, 25 punkta procentowego odstąpienie od tego warunku i utrzymanie obowiązującego już harmonogramu; t. Koszty sporządzenia i wysłania do Pożyczkobiorcy i poręczycieli wezwania do zapłaty, pisma o uzupełnienie dokumentów lub danych wynoszą kwotę 20 zł za każde wezwanie. Wysokość tej opłaty może ulec zmianie w oparciu o stosowną Uchwałę Zarządu Fundacji. Koszty te każdorazowo ponosi Pożyczkobiorca; str. 7

8 u. Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki w tym ewentualny podatek od czynności cywilnoprawnych, obciążają Pożyczkobiorcę, który zobowiązany jest go opłacić we właściwym Urzędzie Skarbowy. v. Udzielone pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek lub kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. w. Ustala się udział własny Fundacji w jednostkowych pożyczkach w wysokości: - 5% przy pożyczkach do kwoty zł, -10% przy pożyczkach od kwoty ,01 do zł, - 20% przy pożyczkach od kwoty ,01 do zł, -30% przy pożyczkach powyżej kwoty ,01 zł do zł. x. Pożyczkobiorca realizując umowę pożyczki zobowiązany jest do oznaczenia celu pożyczki naklejkami, informującymi że został on zakupiony ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej. Wzór naklejki określony został w załączniku 6 do niniejszego regulaminu. Naklejki te Pożyczkobiorca otrzymuje za pokwitowaniem w chwili podpisania umowy pożyczki. 3. Zabezpieczenie pożyczki: a. Zabezpieczenie standardowe pożyczki stanowi weksel In blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę lub osoby reprezentujące osoby prawne. W stosunku do osób pozostających w związku małżeńskim podpisanie weksla przez jednego ze współmałżonków, skutkuje obowiązkiem poręczenia weksla przez drugiego współmałżonka; b. Pożyczka w kwocie do zł. może zostać udzielona przy zabezpieczeniu standardowym, określonym w pkt. 3a, gdy łącznie Konsultant Pożyczkowy, Kierownik Funduszu i Komisja Pożyczkowa akceptują takie zabezpieczenie; c. Zabezpieczenia ponadstandardowe ustalane są w oparciu o decyzję Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu, który mogą wnioskować o jego zwiększenie. Decyzję Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu muszą zostać akceptowane przez Komisję Pożyczkową; d. Do zabezpieczenia ponadstandardowego zalicza się między innymi, następujące zabezpieczenie: Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych. W stosunku do osób pozostających w związku małżeńskim poręczenie wekslowe jednego ze współmałżonka, skutkuje obowiązkiem poręczenia weksla przez drugiego współmałżonka; Przewłaszczenie ruchomości w 100% wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej; Przewłaszczenie środka transportu 49/100 bez konieczności wpisu Fundacji, jako współwłaściciela środka transportu do dowodu rejestracyjnego z pozostawieniem karty pojazdu w depozycje Fundacji i cesją polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Fundacji; Przewłaszczenie środka transportu 51/100 z wpisem do dowodu rejestracyjnego Fundacji, jako współwłaściciela środka transportu i cesją polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Fundacji; str. 8

9 Hipoteka na nieruchomości ustanowiona w formie aktu notarialnego sporządzanego przez notariusza wraz z cesją polisy przy nieruchomościach zabudowanych. Nie dopuszcza się innych form ustanawiania hipoteki; Blokada na rachunku oszczędnościowym lub inwestycyjnym; Ubezpieczenie wypadkowe lub na życie z ustanowieniem Fundacji, jako beneficjenta; Poręczenie Funduszu Poręczeniowego; Inne akceptowane łącznie przez Konsultanta Pożyczkowego, Kierownika Funduszu i Komisję Pożyczkową; e. W przypadku przewłaszczeń ruchomości dopuszcza się odstąpienie od konieczności cesji polisy ubezpieczeniowej, na wniosek pożyczkobiorcy, który musi zostać akceptowany przez Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu oraz Komisję Pożyczkową; f. Umowę pożyczki ze strony Fundacji podpisuje Prezes Fundacji i Kierownik Funduszu jako Członek Zarządu Fundacji. W razie nieobecności, któreś osoby określonej powyżej, umowę za tę osobę podpisuje Członek Zarządu Fundacji; g. W przypadku przewłaszczenia środków transportu dopuszcza się odstąpienie od konieczności cesji polisy ubezpieczeniowej AC. Decyzja taka podejmowana jest na wniosek Pożyczkobiorcy i musi zostać akceptowana przez Kierownika Funduszu oraz Komisję Pożyczkową; h. Koszty zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca; i. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia pożyczki może być dokonana na wniosek pożyczkobiorcy lub Kierownika Funduszu. Zmiana zabezpieczenia nie wymaga akceptacji Konsultanta Pożyczkowego i Komisji Pożyczkowej, musi jednak być akceptowana przez Kierownika Funduszu i Prezesa Fundacji. Zmianę zabezpieczenia dokonuje się w drodze sporządzenia stosownego aneksu do umowy pożyczki. Zmiana zabezpieczenia jest możliwa, gdy nie narusza warunków spłaty zobowiązania pożyczkowego oraz nie powoduje zmniejszenia zabezpieczenia, chyba, że pożyczka została spłacona, co najmniej w 50%; 4. Dopuszcza się możliwość dokonania spłat w części lub całości zobowiązania pożyczkowego, bez żadnych dodatkowych kosztów. Taka spłata zobowiązania z datą wpływu spłaty na rachunek Fundacji zostanie zaliczona na wcześniejszą spłatę kapitału. Przy dokonaniu wcześniejszej spłaty części kapitału na wniosek Pożyczkobiorcy może zostać przebudowany harmonogram spłaty uwzględniający tą wpłatę. Przebudowa harmonogramu nie może spowodować wydłużenia okresu pożyczkowego; 5. Nie dopuszcza się udzielania pożyczek członkom rodziny osób decydujących o udzieleniu pożyczki lub podmiotom z nimi powiązanym kapitałowo; 6. Pożyczka może być udzielona podmiotowi gospodarczemu, który nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dostarczy Pożyczkodawcy stosowne zaświadczenia. str. 9

10 Rozdział III WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę skierowania go do oceny i po otrzymaniu pozytywniej oceny do podjęcia decyzji o przypisaniu do programu pożyczkowego, zgodnie z obowiązującymi w Fundacji procedurami przyjmowania wniosków o przyznanie pożyczki oraz przyznaniu pożyczki. 2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Pożyczkobiorcy i posiadające w pełni uprawnienia w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Wniosek o pożyczkę podlega rejestracji w rejestrze wniosków. 4. Wniosek podlega analizie pod kątem: a) Zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie; b) Stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji na podstawie wizji lokalnej; c) Efektywności ekonomiczno finansowej przedsięwzięcia; d) Proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z Funduszu, jej zwrotu, stopnia ryzyka; e) Realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku; f) Zabezpieczeń; g) Stanu przygotowania firmy do prowadzenia przedsięwzięcia. 5. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki jest udostępniony w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej Fundacji. 6. Szczegółowy sposób oceny wniosków pożyczkowych zawarty jest w Procedurach udzielania pożyczek i oceny wniosków. Rozdział IV TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I DECYZYJNEGO 1. Wniosek o pożyczkę może zostać odrzucony decyzją Kierownika Funduszu i Prezesa Zarządu Fundacji bez konieczności skierowania go do oceny przez Konsultanta Kredytowego oraz Komisję Pożyczkową, gdy jest: Niekompletny; Nie jasne są źródła finansowania majątku własnego Pożyczkobiorcy lub Przedsiębiorstwa; Występują zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; Nie spełnienia wymogów formalnych dla udzielenia pożyczki, wynikających z niniejszego Regulaminu; Jest niezgodny z polityką Fundacji lub nie spełnia wymogów określonych w umowach zawartych przez Fundację w celu uruchomienia Funduszu pożyczkowego; str. 10

11 2. Kompletny wniosek pożyczkowy kierowany jest od oceny do Konsultanta Pożyczkowego w celu dokonania jego oceny. Konsultant Pożyczkowy dokonuje oceny wniosku pożyczkowego w zgodności z niniejszym Regulaminem i zasadami określonymi w Obowiązujących Procedurach; 3. Wniosek pożyczkowy po ocenie Konsultanta Pożyczkowego jest przedkładany Kierownikowi Funduszu w celu jego rekomendacji i skierowaniu na posiedzenie Komisji Pożyczkowej. W stosunku do wniosków, które według oceny dokonanej przez Konsultanta Pożyczkowego nie uzyskały minimum 33 punktów, nie kieruje się na posiedzenia Komisji Pożyczkowej. Decyzję o odmowie udzielenia pożyczki podejmuje Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Fundacji. Kierownik Funduszu może podjąć jednak decyzję, że taki wniosek zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji Pożyczkowej; 4. Posiedzenia Komisji Pożyczkowej odbywają się w każdy drugi i czwarty poniedziałek, każdego miesiąca kalendarzowego w siedzibie Fundacji lub innym dniu wyznaczonym przez Kierownika Funduszu; 5. W skład Komisji Pożyczkowej wchodzi 5 stałych członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji; 6. Członków Komisji Pożyczkowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji. Odwołanie może nastąpić także w związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Komisji. 7. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności; 8. Przewodniczącym Komisji Pożyczkowej jest Prezes Fundacji. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu na posiedzeniu Komisji, posiedzeniu przewodniczy jeden z członków Komisji. 9. Opinie członków Komisji Pożyczkowej stanowią podstawę do podjęcia decyzji Komisji Pożyczkowej. Każda decyzja Komisji Pożyczkowej podejmowana jest w formie pisemnej na obowiązującym protokole z posiedzenia Komisji Pożyczkowej; 10. Decyzje Komisji Pożyczkowej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Pożyczkowej Prezesa Zarządu Fundacji; 11. Negatywna decyzja Komisji Pożyczkowej jest ostateczna i nie może być zmieniona przez Prezesa Zarządu Fundacji; 12. Decyzja Komisji Pożyczkowej podejmowana jest w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Wnioskodawcę kompletnej dokumentacji; 13. O negatywnej decyzji dotyczącej nie udzielenia pożyczki Wnioskodawca informowany jest telefonicznie przez obsługę funduszu lub pisemnie; 14. Członek Obsługi Funduszu informuje jedynie o podjętej decyzji bez podawania podstaw jej podjęcia. O szczegółowej decyzji odmowy udzielenia pożyczki informować może jedynie Kierownik Funduszu; 15. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku o podstawę podjęcia decyzji o nie przyznaniu pożyczki, bez możliwości żądania odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Pożyczkowej lub wglądu do tego protokołu. 16. Skierowanie wniosku do poszczególnego projektu pożyczkowego podejmuje Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Fundacji po dokonaniu kompletnej oceny wniosku pożyczkowego lub z chwilą uruchomienia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. str. 11

12 Rozdział V UMOWA O UDZIELENIE POŻYCZKI 1. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy pożyczki zawieranej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla pożyczkobiorcy i dwa dla Fundacji, z czego jedna może zostać przekazana do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, na jego wniosek. 3. Umowa winna zawierać, co najmniej: a. Określenie stron umowy pożyczkowej; b. Datę zawarcia umowy; c. Nazwę przedsięwzięcia; d. Kwotę pożyczki; e. Wyraźny cel, na jaki pożyczka jest przeznaczona; f. Termin i sposób wykorzystania pożyczki określony w harmonogramie stanowiącym integralna część umowy pożyczki; g. Sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w transzach); h. Stopę procentową i sposób naliczania oprocentowania; i. Rodzaj zabezpieczenia spłaty pożyczki; j. Warunki wypowiedzenia umowy; k. Nazwę banku, przez który będzie realizowana i spłacana pożyczka oraz numery rachunków bankowych; l. Konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy; m. Podpisy stron. 4. Wraz z umową o udzielenie pożyczki powinny być podpisane dokumenty będące zabezpieczeniem umowy pożyczki i zabezpieczające przekazanie przez Pożyczkobiorcę należną Fundacji marżę. 5. zapisy zawarte w umowie pożyczki mogą uzupełniać zapisy niniejszego Regulaminu. Rozdział VI REALIZACJA SPŁATY POŻYCZKI 1. Pożyczki podlegają spłacie: a. W terminach płatności uzgodnionych w umowie, wynikających z harmonogramu spłat; b. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki w całości lub części. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet spłaty kapitału. Na wniosek Pożyczkobiorcy możliwa jest korekta harmonogramu spłat, pod warunkiem nie wydłużenia okresu pożyczkowego. 2. Za dzień spłaty zobowiązania wobec Fundacji, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. 3. Fundacja może: str. 12

13 a. Wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy; b. Postawić w stan natychmiastowej wymagalności część lub całość pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty w przypadkach określonych w umowie i procedurach udzielania pożyczek; c. Renegocjować lub restrukturyzować na wniosek Pożyczkobiorcy umowę pożyczki, o ile Kierownik Funduszu oceni, że istnieje taka możliwość, a Prezes Zarządu Fundacji ją akceptuje. Obaj są upoważnieni do podpisywania stosownych aneksów lub umów restrukturyzacyjnych. 4. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu nowych warunków umowy lub określenie sposobu spłaty zobowiązań wymagalnych oraz zawarciu stosownego aneksu regulującego warunki spłat kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami i prowizjami z tytułu renegocjowanej umowy pożyczkowej. Może ona również obejmować renegocjację zabezpieczeń, które powinny być akceptowane przez poręczycieli. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie należności pożyczkowych. 5. W przypadku wystąpienia zaległości w spłatach w całości rat pożyczkowo odsetkowych powyżej trzech rat i występowanie zadłużenia przeterminowanego przez okres dłuższy niż 90 dni, lub znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia, niewypłacalności pożyczkobiorcy, Fundacja może wypowiedzieć w całości warunki umowy pożyczki w trybie natychmiastowym i wezwać dłużników (pożyczkobiorcę i poręczycieli) do solidarnego wykupu weksla w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wypowiedzenia warunków umowy pożyczki. Na dzień wypowiedzenia warunków umowy i dzień wykupu weksla Fundacja dokonuje kapitalizacji zadłużenia. Skapitalizowane zadłużenie jest oprocentowane w okresie od dnia wypowiedzenia warunków umowy pożyczki do dnia wykupu weksla i złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w wysokości 2 krotnej stopy odsetek ustawowych przypisanej do należności przeterminowanych, a od dnia złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w wysokości jednokrotnej stopy odsetek ustawowych przypisanej do należności przeterminowanych. 6. Na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy lub poręczyciela pożyczki w przypadku pożyczek postawionych w stan natychmiastowej wymagalności spłaty lub będących w windykacji, może zostać podpisana umowa o spłatę zadłużenia, w której ustalone zostaną inne warunki spłaty długu. Indywidualne określenie warunków umowy o spłatę zadłużenia lub umowy przystąpienia do długu osoby trzeciej oraz podpisanie tych umów Zarząd Fundacji powierza do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji i Członka Zarządu Fundacji - Kierownika Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowy restrukturyzacyjne, o spłatę zadłużenia i przystąpienia do długu nie mogą być zawierane w okresie od wypowiedzenia w całości warunków umowy i wezwania do wykupu weksla do uzyskania sądowego nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Nie przewiduje się możliwości cofnięcia wypowiedzenia warunków umowy pożyczki. Pożyczkobiorca w tym okresie może dokonywać spłaty skapitalizowanego zadłużenia przy oprocentowaniu określonym w pkt. 5. Nie przewiduje się możliwości umorzenia opłat sądowych za wniosek o wydanie klauzuli wykonalności oraz za honorarium adwokackie z tytułu zastępstwa procesowego. str. 13

14 7. W przypadku wprowadzenia do umowy pożyczki zmian dotyczących warunków realizacji umowy pożyczki w formie nowego harmonogramu spłat, aneksu lub zawarcia umowy restrukturyzacyjnej oraz umowy o spłatę zadłużenia dłużnik ( pożyczkobiorca, poręczyciel lub osoba przystępująca do długu ) może zostać zobowiązany do opłacenia marży w wysokości 1% kwoty objętej umową lub aneksem. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia tej prowizji na umotywowany wniosek dłużnika, który będzie akceptowany przez Prezesa Fundacji łącznie z Kierownikiem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Marży nie pobiera się, gdy umowa o spłatę zadłużenia zostaje zawarta po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 8. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę będącym osobą fizyczną i powiadomienia o tym fakcie Fundacji oraz regulowaniu zobowiązań umownych w określonych terminach, możliwe jest niewypowiadanie warunków umowy pożyczki, bez konieczności sporządzania stosownego aneksu do umowy. Decyzję o niewypowiadaniu warunków umowy podejmują łącznie Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Zarządu Fundacji. Powyższe zapisy nie dotyczą osób prawnych. W tym przypadku niezbędne jest przejęcie zobowiązań przez osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne na podstawie odrębnej umowy cywilnej. 9. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Fundacja otrzyma od Komornika postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji to Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy tego postanowienia, może dokonać zawieszenia naliczania odsetek i wystąpić z wnioskiem akceptowanym przez Prezesa Zarządu Fundacji do Głównej Księgowej o dokonanie odpisu aktualizującego należności w księgach rachunkowych Fundacji, bez konieczności podejmowania stosownej w tym zakresie Uchwały Zarządu Fundacji. Rozdział VII KOLEJNOŚĆ ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia. Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. Koszty sądowe, koszty postępowania procesowego i zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne; b. Należne opłaty oraz inne koszty poniesione przez Pożyczkodawcę, w tym koszty wezwań oraz korespondencji związanej z nieprawidłowo realizowaną umową pożyczki; c. Odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; d. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego; e. Odsetki niespłacone zapadłe; f. Odsetki bieżące; g. Raty pożyczki zapadłe; h. Raty pożyczki bieżące; str. 14

15 i. Pozostały niespłacony (niewymagalny) kapitał. 2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy lub poręczycieli oraz na wniosek Kierownika Funduszu mający na względzie urealnienie regulowania zobowiązań do stanu ekonomicznego pożyczkobiorcy, można dokonać zmiany kolejności zaspokajania należności. Podstawą dokonania zmiany kolejności zaspokajania należności jest jej akceptowanie przez Prezesa Zarządu Fundacji i Kierownika Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozdział VIII ROLICZENIE I LIKWIDACJA POŻYCZKI 1. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu spłaty wierzytelności przez Pożyczkobiorcę. 2. Po całkowitej spłacie, Fundacja dokona ostatecznego rozliczenia odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty przekraczającej kwotę 20 zł Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Niedopłata w kwocie niższej niż 20 zł zaliczona zostanie w koszty Fundacji. W przypadku nadpłaty przekraczającej kwotę 20 zł. Fundacja zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego konto bankowe. Napłata w kwocie mniejszej niż 20 zł. zaliczona zostanie w dochody Fundacji. 3. Po całkowitej spłacie pożyczki Fundacja zwróci Pożyczkobiorcy przyjęty weksel in blanco, zwolni pozostałe zabezpieczenie pożyczki i wystawi pismo informujące pożyczkobiorcę oraz ewentualnych poręczycieli o spłacie całości zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Rozdział IX NADZÓR NAD SPOSOBEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYKORZYSTANIA POŻYCZKI 1. Pożyczkobiorcy są poddawani nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a. Wykorzystania przyznanej pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; b. Umożliwienia Funduszowi badania dokumentacji księgowej oraz kontroli działalności firmy; c. Niezwłocznego powiadomienia Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę; d. Udokumentowania poniesionych wydatków z zaciągniętej pożyczki wraz z wkładem własnym, fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi dokonanie zakupu na warunkach określonych w umowie pożyczki. Do rozliczenia pożyczki uznaje się wartość brutto dowodów zakupu. 3. Jeżeli Fundusz ujawni istotne nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, może str. 15

16 wypowiedzieć warunki umowy o pożyczkę i podjąć działania windykacyjne oraz zgłosić sprawę do organów ścigania. Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną podpisując umowę pożyczki i poręczyciele będący osobami fizycznymi udzielając poręczenia wekslowego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w okresie realizacji umowy pożyczki, ewentualnej windykacji należności i po okresie spłaty zobowiązań przez Pożyczkodawcę, Instytucję Zarządzającą, Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE lub inną wskazaną przez niego osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca. 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki: 1) Wniosek o pożyczkę; 2) Procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Pożyczki; 3) Procedura oceny wniosków pożyczkowych; 4) Umowa Pożyczki; 5) Procedura udzielania pożyczek i oceny wniosków; 6) Wzór naklejki do oznaczania celu pożyczki informującej, że został on zakupiony ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej; Załączniki wymienione powyżej są materiałami wewnętrznymi Pożyczkodawcy i nie są upubliczniane, chyba, że Kierownik Funduszu i Prezes Fundacji postanowią inaczej. 3. Regulamin udzielania pożyczek dostępny jest w siedzibie Funduszu oraz może zostać umieszczony na stronie internetowej Fundacji. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest z chwilą podpisywania Umowy Pożyczki do zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia tego faktu pisemnie. 5. Wprowadzenie oraz zmiana niniejszego Regulaminu następuje na wniosek Kierownika Funduszu Pożyczkowego, w drodze odpowiedniej decyzji Prezesa Zarządu Fundacji. str. 16

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO LUTY 2006 Rozdział I WSTĘP 1. Fundusz pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE UMOWA OPERACYJNA POŻYCZKA GLOBALNA Nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia 2014-10-06 DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE UMOWA OPERACYJNA POŻYCZKA GLOBALNA Nr 4.2/2015/ZFPJ/6 DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2013r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r.

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r. AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SOSNOWIEC 29.09.2009r. 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu w niniejszym Regulaminie ustala

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Pożyczek udziela Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zwana dalej FG-O S.A..

REGULAMIN. Pożyczek udziela Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zwana dalej FG-O S.A.. REGULAMIN UDZIELANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ M I MP KOMPONENT IV C ROZDZIAŁ I: ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/15 Rady Nadzorczej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 3 do Regulaminu ubiegania się o pożyczkę w okresie monitorowania Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. Dz.U.98.67.439 1999-01-01 zm. Dz.U.99.16.148 1 2003-06-20 zm. Dz.U.03.100.929 1 2004-08-09 zm. Dz.U.04.174.1810 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek przez Wójta Gminy Postomino instytucjom kultury działającym na terenie Gminy Postomino

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) (Tekst jednolity regulaminu przyjęty uchwałą Zarządu EFRWP z dnia 26 stycznia 2013 r. obowiązujący od dnia 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Regulamin (Komponent I)

Regulamin (Komponent I) Regulamin (Komponent I) udzielania pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc w gałęziach gospodarki określonych w Kontrakcie Regionalnym dla Województwa Katowickiego

Bardziej szczegółowo

JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona

JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo