REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r.

2 Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek wynikających z realizacji Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem, a Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w dniu 12 grudnia 2011 roku, realizującej program pożyczkowy - Fundusz Pożyczkowy JEREMIE; 2. JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona w województwie zachodniopomorskim wspólnie z Instytucją Zarządzającą Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego i Menadżerem Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 3. Inicjatywa JEREMIE została opracowana jako jeden z instrumentów wykorzystania środków w ramach funduszy europejskich, w celu finansowania wydatków na operacje obejmujące zwrotne wkłady we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej, miedzy innymi takich jak instrumenty mikrofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym środki do wykorzystania w ramach Inicjatywy JEREMIE mają zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Nr 1083/2006 i Rozporządzenia 1828/2006 Komisji Europejskiej. 4. W strukturze organizacyjnej Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Regon , zwanej dalej Fundacją, powołany został Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, zwany dalej Funduszem Pożyczkowym ; 5. Fundusz Pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu do kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą poprzez udzielanie im pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i inwestycyjno obrotowych związanych z prowadzoną lub podejmowaną działalnością gospodarczą; 6. Pracę Funduszu Pożyczkowego bezpośrednio nadzoruje Prezes Fundacji pełniący również funkcję Dyrektora Fundacji, który podlega Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji; 7. Za bezpośrednią realizację projektu odpowiada Fundusz Pożyczkowy, zarządzany przez Kierownika Funduszu Pożyczkowego, zwanego dalej Kierownikiem, powołanego przez Prezesa Fundacji, któremu podlegają pracownicy Funduszu Pożyczkowego zwani dalej Obsługą ; 8. Fundacja i Fundusz Pożyczkowy w ramach niniejszego regulaminu, realizując program pożyczkowy w zgodności z Umową Operacyjną Pożyczka Globalna Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 z dnia roku zobowiązany do uwzględniania w szczególności zapisów wynikających z: str. 2

3 a. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( wersja skonsolidowana Dz. U. UE C 115 z dnia 9 maja 2008 r., s ); b. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z poźn. zm.); c. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie ( WE ) 1260/1999; d. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 1783/1999; e. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; f. Noty Finansowej COCOF z dnia 21 lutego 2011 r. ( COCOF EN ); g. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.); h. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wraz z aktami wykonawczymi; i. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.); j. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.); k. Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( Dz. U. Nr 216, poz ); l. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Dz. U. Nr 223, poz ); m. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych ( Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.); n. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); o. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1029/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; p. Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa str. 3

4 Zachodniopomorskiego Nr 1083/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjecia wesji 3.4 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; q. Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata Umowa o dofinansowaniu Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych zawartej na postawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U r. Nr 227, poz z późn. zm.); w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Rozwoju Regionalnego, a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyjętych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.; s. Przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U nr 46 poz. 276 z późn. zm.); 9. Pracownicy Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzący Fundusz, Zarząd Fundacji i Członkowie Komisji Pożyczkowej mają obowiązek podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 10. Użyte w regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: a. Pożyczkobiorca mikro, mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podpisał z Funduszem umowę pożyczki i spełniający kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ) zmienionego rozporządzeniem Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. ( Dz. Urz. UE L 63 z ), nieznajdujący się w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z ) oraz znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji; b. Zarząd Zarząd Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie; c. Konsultant pożyczkowy analityk pożyczkowy przedstawiciel Funduszu powołany do przeprowadzania analizy i oceny wniosków pożyczkowych; d. Komisja Pożyczkowa organ Funduszu powołany do oceniania i akceptacji wniosków o udzielenie pożyczki oraz decydująca o przyznaniu pożyczek; e. Wnioskodawca osoba prawna posiadająca osobowość prawną oraz osoba fizyczna prowadząca lub podejmująca działalność gospodarczą na własny rachunek na terenie województwa zachodniopomorskiego lub posiadająca swoją siedzibę na terenie tego województwa i składająca wniosek o pożyczkę do Funduszu oraz spełniający warunki określone dla pożyczkobiorcy. f. Pożyczka stosowany przez Fundusz instrument finansowania dłużnego w rozumieniu przepisów art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); g. Limit Pożyczki Globalnej kwota środków w wysokości zł ( słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) przyznanych Umową Operacyjną Pożyczka Globalna str. 4

5 Nr 2.2/2011/ZFPJ/5/37 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem, a Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w dniu 12 grudnia 2011 roku. Rozdział II ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 1. O pożyczkę ubiegać się mogą: a. Osoby prawne posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne prowadzące lub podejmujący działalność gospodarczą na własny rachunek albo jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; b. W przypadku udzielenia pożyczki osobie podejmującej działalność gospodarczą, w tym bezrobotnemu, umowa pożyczki będzie zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez nią i podjęciu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 nr 173 poz z późn. zm.) oraz nadanym numerem REGON; c. Dysponujące doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadający odpowiedni poziom kapitału do jej prowadzenie lub uruchomienia; d. Będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami według klasyfikacji przedsiębiorstw zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej (OJ L 124/2003), spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.. 87 i 88 Traktatu UE, Ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U Nr 101 poz. 1178) oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 173 poz. 1807); e. Posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim; f. Nie podlegające wykluczeniom z ubiegania się o otrzymanie środków na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.); g. Nie pozostające w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym; h. Nie jest Przedsiębiorcą zagrożonym w zrozumieniu pkt komunikatu Komisji (WE) w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Ur. UE C 244 z r. lub Przedsiębiorcą wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minims; i. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem; j. Nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 2. Podstawowe parametry pożyczki: str. 5

6 a. Pożyczki przyznawane są na realizację zadań inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych, bez konieczności określenia procentowego udziału przeznaczonego na finansowanie działalności obrotowej; b. Podstawą udzielenia pożyczki jest złożenie w siedzibie Fundacji wymaganego wniosku o pożyczkę łącznie z obowiązującymi załącznikami; c. Pożyczki udzielane są bezgotówkowo, poprzez przelanie 100% środków pieniężnych wynikających z umowy pożyczki na rachunek bankowy powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą i wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku pożyczkowym. Istnieje możliwość przelania środków w transzach. Uzależnione to jest od zapisów zawartych w umowie pożyczki; d. Pożyczki udzielane są w walucie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; e. Maksymalna kwota dla jednostkowych pożyczek wynosi złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); f. Wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości nie mniejszej, niż 20%, który podlega rozliczeniu fakturami powiązanymi z celem pożyczki w okresie do 90 dni od daty przekazania środków na konto Pożyczkobiorcy. Pożyczka rozliczana jest według wzoru kwota pożyczki : 80% x 100%. Na wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczenia pożyczki. Decyzję taką podejmują wspólnie Prezes Fundacji z Kierownikiem Funduszu. g. Kwota jednostkowych pożyczek przyznana jednemu Pożyczkobiorcy podlega sumowaniu, a ich ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie może być wyższa niż 5% przyznanego limitu Pożyczki Globalnej. h. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych, o których mowa w pkt. 2, ust. w, zwiększa własny udział procentowy w stosunku do wartości pożyczek jednostkowych przekraczające poszczególne progi; i. Ogólna kwota koncentracji pożyczek przekraczających próg kwotowy zł. nie może być wyższa niż 30% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej; j. Okres obowiązywania umowy pożyczkowej wynosi do 60 miesięcy od daty przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych; k. Pożyczkobiorcy może zostać przyznana na jego wniosek 6-cio miesięczna karencja spłaty rat kapitałowych, od daty wypłaty środków. W tym okresie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty miesięcznych rat odsetkowych. Opóźnienie w spłatach rat kapitałowych nie skutkuje naliczaniem odsetek od odsetek. Karencja ta nie może skutkować przedłużeniem maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki określonego w pkt. 2, ust. j; l. W okresie realizacji umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy może zostać przyznana mu karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez uwzględnienia karencji określonej w pkt. 2 ust. k. Karencja ta nie może skutkować przedłużeniem maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki określonego w pkt. 2, ust. j. Decyzję o przyznaniu karencji podejmują wspólnie Prezes Fundacji z Kierownikiem Funduszu. str. 6

7 m. Pożyczka jest oprocentowana od faktycznego wykorzystania według zmiennej stopy procentowej wynikającej ze stopy bazowej określanej dla Polski przez Komisję Europejską publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększonej o 1% marży. Bieżąca obowiązująca wysokość oprocentowania uwidoczniona zostanie w Umowie Pożyczki i harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do tej umowy; n. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni; o. Marża należna Fundacji od Pożyczkobiorcy za przyznanie pożyczki wynosi 3% wartości pożyczki, nie mniej niż 500 zł. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do jednorazowej wpłaty prowizji na konto Fundacji wskazane w umowie pożyczki w terminie 7 dniu od daty przekazania środków. Na poczet spełnienia tego wymogu Pożyczkobiorca i Poręczyciele są zobowiązani złożyć weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wysokość marży nie podlega negocjacji. Marża nie podlega zwrotowi; p. Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru sposobu spłacania rat, dopuszcza się spłaty w systemie rat malejących lub anuitetowych ( stałych ) oraz sezonowych ( rata kapitałowa raz w roku przy założeniu miesięcznych spłat rat odsetkowych dopuszcza się na wniosek Pożyczkobiorcy ustalenie innych terminów spłat rat kapitałowych ). Decyzję o sposobie spłaty pożyczki Pożyczkobiorca podejmuje w chwili złożenia wniosku pożyczkowego, po podpisaniu umowy pożyczki niema możliwości zmiany sposobu regulowania rat. q. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty kapitałowej pożyczki wynikającej z harmonogramu, od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki karne w wysokości dwukrotnej wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych. r. Odsetki w wysokości dwukrotnej wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych od należności przeterminowanych lub należności postawionych w stan natychmiastowej spłaty będą naliczane do momentu złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty. Od dnia złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty naliczane będą odsetki w wysokości stopy odsetek ustawowych od należności złotowych. s. Wysokość oprocentowania pożyczki może ulec zmianie z chwilą zmiany przez Komisję Europejską stopy bazowej ustalanej dla Polski lub z chwilą zastosowania przez Fundację dodatkowej marży. Dodatkowa marża może zostać zastosowana przez Fundację z uwagi na warunki ekonomiczne panujące w Polsce. O tych zmianach Fundusz powiadomi Pożyczkobiorcę pisemnie przesyłając zaktualizowany harmonogram spłat. Dopuszcza się przy niewielkich zmianach oprocentowania, do 0, 25 punkta procentowego odstąpienie od tego warunku i utrzymanie obowiązującego już harmonogramu; t. Koszty sporządzenia i wysłania do Pożyczkobiorcy i poręczycieli wezwania do zapłaty, pisma o uzupełnienie dokumentów lub danych wynoszą kwotę 20 zł za każde wezwanie. Wysokość tej opłaty może ulec zmianie w oparciu o stosowną Uchwałę Zarządu Fundacji. Koszty te każdorazowo ponosi Pożyczkobiorca; str. 7

8 u. Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki w tym ewentualny podatek od czynności cywilnoprawnych, obciążają Pożyczkobiorcę, który zobowiązany jest go opłacić we właściwym Urzędzie Skarbowy. v. Udzielone pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek lub kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. w. Ustala się udział własny Fundacji w jednostkowych pożyczkach w wysokości: - 5% przy pożyczkach do kwoty zł, -10% przy pożyczkach od kwoty ,01 do zł, - 20% przy pożyczkach od kwoty ,01 do zł, -30% przy pożyczkach powyżej kwoty ,01 zł do zł. x. Pożyczkobiorca realizując umowę pożyczki zobowiązany jest do oznaczenia celu pożyczki naklejkami, informującymi że został on zakupiony ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej. Wzór naklejki określony został w załączniku 6 do niniejszego regulaminu. Naklejki te Pożyczkobiorca otrzymuje za pokwitowaniem w chwili podpisania umowy pożyczki. 3. Zabezpieczenie pożyczki: a. Zabezpieczenie standardowe pożyczki stanowi weksel In blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę lub osoby reprezentujące osoby prawne. W stosunku do osób pozostających w związku małżeńskim podpisanie weksla przez jednego ze współmałżonków, skutkuje obowiązkiem poręczenia weksla przez drugiego współmałżonka; b. Pożyczka w kwocie do zł. może zostać udzielona przy zabezpieczeniu standardowym, określonym w pkt. 3a, gdy łącznie Konsultant Pożyczkowy, Kierownik Funduszu i Komisja Pożyczkowa akceptują takie zabezpieczenie; c. Zabezpieczenia ponadstandardowe ustalane są w oparciu o decyzję Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu, który mogą wnioskować o jego zwiększenie. Decyzję Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu muszą zostać akceptowane przez Komisję Pożyczkową; d. Do zabezpieczenia ponadstandardowego zalicza się między innymi, następujące zabezpieczenie: Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych. W stosunku do osób pozostających w związku małżeńskim poręczenie wekslowe jednego ze współmałżonka, skutkuje obowiązkiem poręczenia weksla przez drugiego współmałżonka; Przewłaszczenie ruchomości w 100% wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej; Przewłaszczenie środka transportu 49/100 bez konieczności wpisu Fundacji, jako współwłaściciela środka transportu do dowodu rejestracyjnego z pozostawieniem karty pojazdu w depozycje Fundacji i cesją polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Fundacji; Przewłaszczenie środka transportu 51/100 z wpisem do dowodu rejestracyjnego Fundacji, jako współwłaściciela środka transportu i cesją polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Fundacji; str. 8

9 Hipoteka na nieruchomości ustanowiona w formie aktu notarialnego sporządzanego przez notariusza wraz z cesją polisy przy nieruchomościach zabudowanych. Nie dopuszcza się innych form ustanawiania hipoteki; Blokada na rachunku oszczędnościowym lub inwestycyjnym; Ubezpieczenie wypadkowe lub na życie z ustanowieniem Fundacji, jako beneficjenta; Poręczenie Funduszu Poręczeniowego; Inne akceptowane łącznie przez Konsultanta Pożyczkowego, Kierownika Funduszu i Komisję Pożyczkową; e. W przypadku przewłaszczeń ruchomości dopuszcza się odstąpienie od konieczności cesji polisy ubezpieczeniowej, na wniosek pożyczkobiorcy, który musi zostać akceptowany przez Konsultanta Pożyczkowego i Kierownika Funduszu oraz Komisję Pożyczkową; f. Umowę pożyczki ze strony Fundacji podpisuje Prezes Fundacji i Kierownik Funduszu jako Członek Zarządu Fundacji. W razie nieobecności, któreś osoby określonej powyżej, umowę za tę osobę podpisuje Członek Zarządu Fundacji; g. W przypadku przewłaszczenia środków transportu dopuszcza się odstąpienie od konieczności cesji polisy ubezpieczeniowej AC. Decyzja taka podejmowana jest na wniosek Pożyczkobiorcy i musi zostać akceptowana przez Kierownika Funduszu oraz Komisję Pożyczkową; h. Koszty zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca; i. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia pożyczki może być dokonana na wniosek pożyczkobiorcy lub Kierownika Funduszu. Zmiana zabezpieczenia nie wymaga akceptacji Konsultanta Pożyczkowego i Komisji Pożyczkowej, musi jednak być akceptowana przez Kierownika Funduszu i Prezesa Fundacji. Zmianę zabezpieczenia dokonuje się w drodze sporządzenia stosownego aneksu do umowy pożyczki. Zmiana zabezpieczenia jest możliwa, gdy nie narusza warunków spłaty zobowiązania pożyczkowego oraz nie powoduje zmniejszenia zabezpieczenia, chyba, że pożyczka została spłacona, co najmniej w 50%; 4. Dopuszcza się możliwość dokonania spłat w części lub całości zobowiązania pożyczkowego, bez żadnych dodatkowych kosztów. Taka spłata zobowiązania z datą wpływu spłaty na rachunek Fundacji zostanie zaliczona na wcześniejszą spłatę kapitału. Przy dokonaniu wcześniejszej spłaty części kapitału na wniosek Pożyczkobiorcy może zostać przebudowany harmonogram spłaty uwzględniający tą wpłatę. Przebudowa harmonogramu nie może spowodować wydłużenia okresu pożyczkowego; 5. Nie dopuszcza się udzielania pożyczek członkom rodziny osób decydujących o udzieleniu pożyczki lub podmiotom z nimi powiązanym kapitałowo; 6. Pożyczka może być udzielona podmiotowi gospodarczemu, który nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dostarczy Pożyczkodawcy stosowne zaświadczenia. str. 9

10 Rozdział III WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę skierowania go do oceny i po otrzymaniu pozytywniej oceny do podjęcia decyzji o przypisaniu do programu pożyczkowego, zgodnie z obowiązującymi w Fundacji procedurami przyjmowania wniosków o przyznanie pożyczki oraz przyznaniu pożyczki. 2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Pożyczkobiorcy i posiadające w pełni uprawnienia w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Wniosek o pożyczkę podlega rejestracji w rejestrze wniosków. 4. Wniosek podlega analizie pod kątem: a) Zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie; b) Stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji na podstawie wizji lokalnej; c) Efektywności ekonomiczno finansowej przedsięwzięcia; d) Proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z Funduszu, jej zwrotu, stopnia ryzyka; e) Realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku; f) Zabezpieczeń; g) Stanu przygotowania firmy do prowadzenia przedsięwzięcia. 5. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki jest udostępniony w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej Fundacji. 6. Szczegółowy sposób oceny wniosków pożyczkowych zawarty jest w Procedurach udzielania pożyczek i oceny wniosków. Rozdział IV TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I DECYZYJNEGO 1. Wniosek o pożyczkę może zostać odrzucony decyzją Kierownika Funduszu i Prezesa Zarządu Fundacji bez konieczności skierowania go do oceny przez Konsultanta Kredytowego oraz Komisję Pożyczkową, gdy jest: Niekompletny; Nie jasne są źródła finansowania majątku własnego Pożyczkobiorcy lub Przedsiębiorstwa; Występują zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; Nie spełnienia wymogów formalnych dla udzielenia pożyczki, wynikających z niniejszego Regulaminu; Jest niezgodny z polityką Fundacji lub nie spełnia wymogów określonych w umowach zawartych przez Fundację w celu uruchomienia Funduszu pożyczkowego; str. 10

11 2. Kompletny wniosek pożyczkowy kierowany jest od oceny do Konsultanta Pożyczkowego w celu dokonania jego oceny. Konsultant Pożyczkowy dokonuje oceny wniosku pożyczkowego w zgodności z niniejszym Regulaminem i zasadami określonymi w Obowiązujących Procedurach; 3. Wniosek pożyczkowy po ocenie Konsultanta Pożyczkowego jest przedkładany Kierownikowi Funduszu w celu jego rekomendacji i skierowaniu na posiedzenie Komisji Pożyczkowej. W stosunku do wniosków, które według oceny dokonanej przez Konsultanta Pożyczkowego nie uzyskały minimum 33 punktów, nie kieruje się na posiedzenia Komisji Pożyczkowej. Decyzję o odmowie udzielenia pożyczki podejmuje Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Fundacji. Kierownik Funduszu może podjąć jednak decyzję, że taki wniosek zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji Pożyczkowej; 4. Posiedzenia Komisji Pożyczkowej odbywają się w każdy drugi i czwarty poniedziałek, każdego miesiąca kalendarzowego w siedzibie Fundacji lub innym dniu wyznaczonym przez Kierownika Funduszu; 5. W skład Komisji Pożyczkowej wchodzi 5 stałych członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji; 6. Członków Komisji Pożyczkowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji. Odwołanie może nastąpić także w związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Komisji. 7. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności; 8. Przewodniczącym Komisji Pożyczkowej jest Prezes Fundacji. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu na posiedzeniu Komisji, posiedzeniu przewodniczy jeden z członków Komisji. 9. Opinie członków Komisji Pożyczkowej stanowią podstawę do podjęcia decyzji Komisji Pożyczkowej. Każda decyzja Komisji Pożyczkowej podejmowana jest w formie pisemnej na obowiązującym protokole z posiedzenia Komisji Pożyczkowej; 10. Decyzje Komisji Pożyczkowej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Pożyczkowej Prezesa Zarządu Fundacji; 11. Negatywna decyzja Komisji Pożyczkowej jest ostateczna i nie może być zmieniona przez Prezesa Zarządu Fundacji; 12. Decyzja Komisji Pożyczkowej podejmowana jest w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Wnioskodawcę kompletnej dokumentacji; 13. O negatywnej decyzji dotyczącej nie udzielenia pożyczki Wnioskodawca informowany jest telefonicznie przez obsługę funduszu lub pisemnie; 14. Członek Obsługi Funduszu informuje jedynie o podjętej decyzji bez podawania podstaw jej podjęcia. O szczegółowej decyzji odmowy udzielenia pożyczki informować może jedynie Kierownik Funduszu; 15. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku o podstawę podjęcia decyzji o nie przyznaniu pożyczki, bez możliwości żądania odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Pożyczkowej lub wglądu do tego protokołu. 16. Skierowanie wniosku do poszczególnego projektu pożyczkowego podejmuje Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Fundacji po dokonaniu kompletnej oceny wniosku pożyczkowego lub z chwilą uruchomienia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. str. 11

12 Rozdział V UMOWA O UDZIELENIE POŻYCZKI 1. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy pożyczki zawieranej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla pożyczkobiorcy i dwa dla Fundacji, z czego jedna może zostać przekazana do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, na jego wniosek. 3. Umowa winna zawierać, co najmniej: a. Określenie stron umowy pożyczkowej; b. Datę zawarcia umowy; c. Nazwę przedsięwzięcia; d. Kwotę pożyczki; e. Wyraźny cel, na jaki pożyczka jest przeznaczona; f. Termin i sposób wykorzystania pożyczki określony w harmonogramie stanowiącym integralna część umowy pożyczki; g. Sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w transzach); h. Stopę procentową i sposób naliczania oprocentowania; i. Rodzaj zabezpieczenia spłaty pożyczki; j. Warunki wypowiedzenia umowy; k. Nazwę banku, przez który będzie realizowana i spłacana pożyczka oraz numery rachunków bankowych; l. Konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy; m. Podpisy stron. 4. Wraz z umową o udzielenie pożyczki powinny być podpisane dokumenty będące zabezpieczeniem umowy pożyczki i zabezpieczające przekazanie przez Pożyczkobiorcę należną Fundacji marżę. 5. zapisy zawarte w umowie pożyczki mogą uzupełniać zapisy niniejszego Regulaminu. Rozdział VI REALIZACJA SPŁATY POŻYCZKI 1. Pożyczki podlegają spłacie: a. W terminach płatności uzgodnionych w umowie, wynikających z harmonogramu spłat; b. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki w całości lub części. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet spłaty kapitału. Na wniosek Pożyczkobiorcy możliwa jest korekta harmonogramu spłat, pod warunkiem nie wydłużenia okresu pożyczkowego. 2. Za dzień spłaty zobowiązania wobec Fundacji, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. 3. Fundacja może: str. 12

13 a. Wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy; b. Postawić w stan natychmiastowej wymagalności część lub całość pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty w przypadkach określonych w umowie i procedurach udzielania pożyczek; c. Renegocjować lub restrukturyzować na wniosek Pożyczkobiorcy umowę pożyczki, o ile Kierownik Funduszu oceni, że istnieje taka możliwość, a Prezes Zarządu Fundacji ją akceptuje. Obaj są upoważnieni do podpisywania stosownych aneksów lub umów restrukturyzacyjnych. 4. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu nowych warunków umowy lub określenie sposobu spłaty zobowiązań wymagalnych oraz zawarciu stosownego aneksu regulującego warunki spłat kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami i prowizjami z tytułu renegocjowanej umowy pożyczkowej. Może ona również obejmować renegocjację zabezpieczeń, które powinny być akceptowane przez poręczycieli. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie należności pożyczkowych. 5. W przypadku wystąpienia zaległości w spłatach w całości rat pożyczkowo odsetkowych powyżej trzech rat i występowanie zadłużenia przeterminowanego przez okres dłuższy niż 90 dni, lub znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia, niewypłacalności pożyczkobiorcy, Fundacja może wypowiedzieć w całości warunki umowy pożyczki w trybie natychmiastowym i wezwać dłużników (pożyczkobiorcę i poręczycieli) do solidarnego wykupu weksla w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wypowiedzenia warunków umowy pożyczki. Na dzień wypowiedzenia warunków umowy i dzień wykupu weksla Fundacja dokonuje kapitalizacji zadłużenia. Skapitalizowane zadłużenie jest oprocentowane w okresie od dnia wypowiedzenia warunków umowy pożyczki do dnia wykupu weksla i złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w wysokości 2 krotnej stopy odsetek ustawowych przypisanej do należności przeterminowanych, a od dnia złożenia w sądzie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w wysokości jednokrotnej stopy odsetek ustawowych przypisanej do należności przeterminowanych. 6. Na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy lub poręczyciela pożyczki w przypadku pożyczek postawionych w stan natychmiastowej wymagalności spłaty lub będących w windykacji, może zostać podpisana umowa o spłatę zadłużenia, w której ustalone zostaną inne warunki spłaty długu. Indywidualne określenie warunków umowy o spłatę zadłużenia lub umowy przystąpienia do długu osoby trzeciej oraz podpisanie tych umów Zarząd Fundacji powierza do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji i Członka Zarządu Fundacji - Kierownika Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowy restrukturyzacyjne, o spłatę zadłużenia i przystąpienia do długu nie mogą być zawierane w okresie od wypowiedzenia w całości warunków umowy i wezwania do wykupu weksla do uzyskania sądowego nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Nie przewiduje się możliwości cofnięcia wypowiedzenia warunków umowy pożyczki. Pożyczkobiorca w tym okresie może dokonywać spłaty skapitalizowanego zadłużenia przy oprocentowaniu określonym w pkt. 5. Nie przewiduje się możliwości umorzenia opłat sądowych za wniosek o wydanie klauzuli wykonalności oraz za honorarium adwokackie z tytułu zastępstwa procesowego. str. 13

14 7. W przypadku wprowadzenia do umowy pożyczki zmian dotyczących warunków realizacji umowy pożyczki w formie nowego harmonogramu spłat, aneksu lub zawarcia umowy restrukturyzacyjnej oraz umowy o spłatę zadłużenia dłużnik ( pożyczkobiorca, poręczyciel lub osoba przystępująca do długu ) może zostać zobowiązany do opłacenia marży w wysokości 1% kwoty objętej umową lub aneksem. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia tej prowizji na umotywowany wniosek dłużnika, który będzie akceptowany przez Prezesa Fundacji łącznie z Kierownikiem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Marży nie pobiera się, gdy umowa o spłatę zadłużenia zostaje zawarta po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 8. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę będącym osobą fizyczną i powiadomienia o tym fakcie Fundacji oraz regulowaniu zobowiązań umownych w określonych terminach, możliwe jest niewypowiadanie warunków umowy pożyczki, bez konieczności sporządzania stosownego aneksu do umowy. Decyzję o niewypowiadaniu warunków umowy podejmują łącznie Kierownik Funduszu wraz z Prezesem Zarządu Fundacji. Powyższe zapisy nie dotyczą osób prawnych. W tym przypadku niezbędne jest przejęcie zobowiązań przez osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne na podstawie odrębnej umowy cywilnej. 9. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Fundacja otrzyma od Komornika postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji to Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy tego postanowienia, może dokonać zawieszenia naliczania odsetek i wystąpić z wnioskiem akceptowanym przez Prezesa Zarządu Fundacji do Głównej Księgowej o dokonanie odpisu aktualizującego należności w księgach rachunkowych Fundacji, bez konieczności podejmowania stosownej w tym zakresie Uchwały Zarządu Fundacji. Rozdział VII KOLEJNOŚĆ ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia. Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. Koszty sądowe, koszty postępowania procesowego i zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne; b. Należne opłaty oraz inne koszty poniesione przez Pożyczkodawcę, w tym koszty wezwań oraz korespondencji związanej z nieprawidłowo realizowaną umową pożyczki; c. Odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; d. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego; e. Odsetki niespłacone zapadłe; f. Odsetki bieżące; g. Raty pożyczki zapadłe; h. Raty pożyczki bieżące; str. 14

15 i. Pozostały niespłacony (niewymagalny) kapitał. 2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy lub poręczycieli oraz na wniosek Kierownika Funduszu mający na względzie urealnienie regulowania zobowiązań do stanu ekonomicznego pożyczkobiorcy, można dokonać zmiany kolejności zaspokajania należności. Podstawą dokonania zmiany kolejności zaspokajania należności jest jej akceptowanie przez Prezesa Zarządu Fundacji i Kierownika Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozdział VIII ROLICZENIE I LIKWIDACJA POŻYCZKI 1. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu spłaty wierzytelności przez Pożyczkobiorcę. 2. Po całkowitej spłacie, Fundacja dokona ostatecznego rozliczenia odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty przekraczającej kwotę 20 zł Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Niedopłata w kwocie niższej niż 20 zł zaliczona zostanie w koszty Fundacji. W przypadku nadpłaty przekraczającej kwotę 20 zł. Fundacja zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego konto bankowe. Napłata w kwocie mniejszej niż 20 zł. zaliczona zostanie w dochody Fundacji. 3. Po całkowitej spłacie pożyczki Fundacja zwróci Pożyczkobiorcy przyjęty weksel in blanco, zwolni pozostałe zabezpieczenie pożyczki i wystawi pismo informujące pożyczkobiorcę oraz ewentualnych poręczycieli o spłacie całości zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Rozdział IX NADZÓR NAD SPOSOBEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYKORZYSTANIA POŻYCZKI 1. Pożyczkobiorcy są poddawani nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a. Wykorzystania przyznanej pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; b. Umożliwienia Funduszowi badania dokumentacji księgowej oraz kontroli działalności firmy; c. Niezwłocznego powiadomienia Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę; d. Udokumentowania poniesionych wydatków z zaciągniętej pożyczki wraz z wkładem własnym, fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi dokonanie zakupu na warunkach określonych w umowie pożyczki. Do rozliczenia pożyczki uznaje się wartość brutto dowodów zakupu. 3. Jeżeli Fundusz ujawni istotne nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, może str. 15

16 wypowiedzieć warunki umowy o pożyczkę i podjąć działania windykacyjne oraz zgłosić sprawę do organów ścigania. Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną podpisując umowę pożyczki i poręczyciele będący osobami fizycznymi udzielając poręczenia wekslowego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w okresie realizacji umowy pożyczki, ewentualnej windykacji należności i po okresie spłaty zobowiązań przez Pożyczkodawcę, Instytucję Zarządzającą, Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE lub inną wskazaną przez niego osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca. 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki: 1) Wniosek o pożyczkę; 2) Procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Pożyczki; 3) Procedura oceny wniosków pożyczkowych; 4) Umowa Pożyczki; 5) Procedura udzielania pożyczek i oceny wniosków; 6) Wzór naklejki do oznaczania celu pożyczki informującej, że został on zakupiony ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej; Załączniki wymienione powyżej są materiałami wewnętrznymi Pożyczkodawcy i nie są upubliczniane, chyba, że Kierownik Funduszu i Prezes Fundacji postanowią inaczej. 3. Regulamin udzielania pożyczek dostępny jest w siedzibie Funduszu oraz może zostać umieszczony na stronie internetowej Fundacji. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest z chwilą podpisywania Umowy Pożyczki do zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia tego faktu pisemnie. 5. Wprowadzenie oraz zmiana niniejszego Regulaminu następuje na wniosek Kierownika Funduszu Pożyczkowego, w drodze odpowiedniej decyzji Prezesa Zarządu Fundacji. str. 16

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo