UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (adres, siedziba, nr REGON, nr rejestru) którą (ego/ych) reprezentują: 1. xxxxxxxxxxxxxx, zam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zwanym(ą) dalej ''Pożyczkobiorcą'' oraz Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, którą reprezentują: 1) Henryk Juretko Prezes Fundacji, 2) Arnold Czech Dyrektor Biura Fundacji, zwana dalej ''Fundacją'', zawarto umowę treści następującej: 1.1. Fundacja udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia (dd mm rrrr) pożyczki w kwocie (kwota) zł (słownie:) na okres (liczba misięcy) miesięcy, od dnia (dd mm rrrr) do dnia (dd mm rrrr) z (liczba miesięcy karencji) miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału i odsetek (lub w spłacie kapitału)* rozpoczynającym się z dniem przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczka przyznawana jest przez Fundację ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, zgodnie z zasadami przewidzianymi w tymże Regulaminie. 3. W ramach przedsięwzięć o których mowa w ust. 3 Fundacja udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością : - inwestycyjne polegające na: a) zakupie nieruchomości, b) budowie, przebudowie i remoncie nieruchomości, c) zakupie maszyn i urządzeń, d) zakupie pojazdów, e) zakupie wyposażenia biura, f) inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego. - obrotowe, polegające wyłącznie na finansowaniu zakupu materiałów i surowców. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, że sfinansowane pożyczką zakupy użytkować będzie przez okres trwania umowy. Ewentualne przedterminowe ich zbycie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Fundacji (wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie finansowania 1

2 zakupów na cele inwestycyjne, zapisu tego nie będzie w przypadku zawierania umów na cele obrotowe). 5. Wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy w finansowanie przedsięwzięcia wynosi 20%. 2. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: - termin rozpoczęcia: (miesiąc, rok) - termin zakończenia: (miesiąc, rok- nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy ) - termin rozliczenia: (dokładna data : dd mm rrrr) 3. Termin osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej (usługowej) przedsięwzięcia ustala się na (miesiąc, rok). 4. Fundacja stawia Pożyczkobiorcy do dyspozycji środki finansowe od dnia (dd mm rrrr) w wysokości (kwota) złotych, słownie: (slownie) 00/100 złotych na zasadach określonych w umowie, po opłaceniu przez Pożyczkobiorcę prowizji zasadniczej w wysokości 2,5 % od kwoty przyznanej pożyczki oraz po ustanowieniu przez Pożyczkobiorcę prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązania określonych w 9 umowy i wniesienia wkładu własnego, o którym mowa w 1 ust Pożyczkobiorca wykorzystywać będzie przyznane mu środki finansowe bezgotówkowo, dysponując pokrycie w ciężar umowy nr (nr pożyczki) na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów zaakceptowanych przez Fundację a potwierdzających istnienie zobowiązania (lub gotówkowo w formie przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy w (nazwa banku Pożyczkobiorcy) nr (nr rachunku Pożyczkobiorcy). 2. Dokumenty dotyczące płatności będą opatrzone klauzulą ''Płatne na podstawie umowy nr (nr pożyczki) z dnia (dzień zawarcia umowy) Zobowiązanie oprocentowane jest wg zmiennej stopy referencyjnej CIRR dla złotego, obowiązującej na dzień 1 stycznia i 1 lipca każdego roku kalendarzowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi...% w stosunku rocznym. Stopa referencyjna CIRR dla złotego określana jest przez Komisję Europejską i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej i możliwa jest ona do sprawdzenia na stronie internetowej 2. O zmianie oprocentowania Fundacja będzie powiadamiała Pożyczkobiorcę na piśmie przesyłając harmonogram spłat. Zmiana oprocentowania zobowiązania nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy Fundacja nalicza odsetki w okresie miesięcznym od wykorzystanej kwoty przyznanej pożyczki według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty pożyczki lub jej transzy do dnia poprzedzającego jej faktyczną spłatę. 2. Raty kapitałowe i odsetki od zobowiązania podlegają spłacie w terminach miesięcznychzgodnie z załączonym planem spłat (załącznik nr 1). W okresie karencji kwota udzielonej pożyczki podlega oprocentowaniu. 3. Dla celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 360 dni. 8. Za spłatę zobowiązania, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Fundacji nr w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Opole. 9. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, a także innych związanych z nią należności stanowi: - weksel własny in blanco xxxxxxxxxxxx poręczony przez osoby fizyczne: 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, zam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, - inne wybrane zabezpieczenie prawnie dopuszczalne 2

3 Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca W przypadku niespłacenia w określonym w umowie terminie raty kapitału, odsetek lub innych należności Fundacja wezwie na piśmie Pożyczkobiorcę do niezwłocznej spłaty wymagalnych należności. 2. Od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie spłaty określonym w 7 ust. 2 Fundacja ma prawo naliczać Pożyczkobiorcy odsetki umowne przeterminowane w wysokości dwukrotności stawki odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie aż do dnia faktycznej spłaty zobowiązania przeterminowanego. O fakcie tym Fundacja powiadomi poręczycieli. 3. Niespłacenie należności, o których mowa w 7 ust. 2 oraz 10 ust. 1 i 2 upoważnia Fundację do wypowiedzenia umowy w całości lub części i postawienia zobowiązania w stan wymagalności oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności Fundacji W przypadku stwierdzenia, że udzielona pożyczka nie została wykorzystana przez Pożyczkobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem lub sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób zagrażający spłacie udzielonej pożyczki, Fundacja może: a) wstrzymać uruchomienie kolejnych transz pożyczki, b b) zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty c pożyczki, c) wypowiedzieć umowę o udzielenie pożyczki przed umownym terminem spłaty z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. 2. Fundacja może również wypowiedzieć umowę pożyczki przed terminem spłaty i wezwać Pożyczkobiorcę do spłaty całego zobowiązania w razie: 1) zagrożenia terminowej spłaty pożyczki lub odsetek z powodu pogorszenia się stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, 2) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, 3) wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem na jaki ją przyznano, 4) nie zaangażowania w przedsięwzięcie pełnej kwoty deklarowanego udziału własnego Pożyczkobiorcy, 5) nie podjęcia postawionych do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków w okresie 30 dni od terminu ustalonego w umowie, 6) nie wywiązywania się przez Pożyczkobiorcę ze zobowiązań o których mowa w 15, 7) przedterminowego zbycia, bez pisemnej zgody Fundacji, sfinansowanych pożyczką zakupów (wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie finansowania zakupów na cele inwestycyjne, zapisu tego nie będzie w przypadku zawierania umów na cele obrotowe), 8) nie spełnienia innych warunków udzielenia pożyczki, w szczególności ustalonych w 16 i 17 niniejszej umowy. 3. Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Fundacji adres Pożyczkobiorcy i poręczycieli. 4. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Fundacja ma prawo naliczać Pożyczkobiorcy od kwoty niespłaconej pożyczki za każdy dzień opóźnienia odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie aż do dnia faktycznej spłaty. 5.Wypowiedzenie umowy pożyczki nie ogranicza Fundacji w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 3

4 12.1. Fundacja może wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: 1) złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki, 2) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia pożyczki. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, zapłacić od kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia odsetki w wysokości przewidzianej w 11 ust W razie niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Fundacja ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych w celu odzyskania wierzytelności, w szczególności z ustanowionych prawnych zabezpieczeń oraz innego majątku Pożyczkobiorcy. 2. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym w wezwaniu do zapłaty Fundacja może zlecić prowadzenie działań windykacyjnych firmie zewnętrznej a Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia Fundacji powstałych z tego tytułu kosztów. 14. Fundacja ustala, bez względu na dyspozycję Pożyczkobiorcy, następującą kolejność zarachowania wpływających spłat: 1) koszty windykacji (w tym koszty wezwań), 2) odsetki według następującej kolejności: - od zadłużenia przeterminowanego, - zaległe, - bieżące, 3) zaległe raty zobowiązania, 4) bieżące raty zobowiązania. 15. Inne ustalenia stron: 1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a) prowadzenia działalności gospodarczej, określonej we wniosku, na terenie województwa opolskiego, b) ubezpieczenia wymienionych w 1 ust 4 środków trwałych (lub innych przedmiotów) zakupionych ze środków pożyczki i przedstawienia Fundacji bez wezwania ważności ubezpieczenia na kolejne okresy aż do spłaty pożyczki (wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie finansowania zakupów na cele inwestycyjne, zapisu tego nie będzie w przypadku zawierania umów na cele obrotowe), c) pełnego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty jej zakończenia poprzez przedłożenie do Fundacji kompletu oryginalnych dokumentów potwierdzających zgodność wydatkowania środków pożyczki z celami i zakresem nakładów wskazanymi we wniosku, zaaprobowanymi decyzją Zarządu Fundacji i zgodnymi z zapisami Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji. 16. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) informowania Fundacji o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, 2) do składania w Fundacji - w zakresie uzgodnionym - niezbędnych dokumentów, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, 3) umożliwienia pracownikom Fundacji badań w siedzibie Pożyczkobiorcy, w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej. 17. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Fundacji o każdej zmianie istotnych danych, a w szczególności nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz o wszelkich 4

5 zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. 18. W przypadku otwierania rachunku, ubiegania się o kredyt lub gwarancję w banku, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Fundacji o tym fakcie. 19. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie Strony wspólnie ustalają, że do rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle wykonania niniejszej umowy, właściwym będzie Sąd według miejsca siedziby Fundacji. 21. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową pożyczki, mają zastosowanie zapisy Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji oraz Kodeksu Cywilnego. 23. Pożyczkobiorca oświadcza, że zezwala Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub innej wskazanej przez PARP osobie na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych. 24. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie jego danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub upoważnioną przez nią instytucję ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r.) w celach zgodnych z ustawowymi zadaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 25. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Fundację do zasięgania informacji w jego imieniu w bankach lub innych instytucjach o zaciągniętych zobowiązaniach, ich wysokości oraz stanie ich zadłużeń. Ponadto upoważnia Fundację do zasięgania informacji w Urzędach Skarbowych, ZUS-ie oraz Urzędach Miast i Gmin o posiadanych zobowiązaniach podatkowych. 26. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Z tytułu dokonania niniejszej czynności cywilno-prawnej (umowa o pożyczkę) Fundacja zwolniona jest przedmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT KWiU 65 (Dz. U. Nr 11 z z późniejszymi zmianami). (stempel firmowy i podpis osób działających w imieniu Fundacji) (stempel firmowy i podpis osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy) Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Pożyczkobiorcy w mojej obecności (czytelny podpis pracownika Fundacji) 5

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ Załącznik nr 1 do Uchwały nr /A/2013 z dnia 24-10-2013 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Katowice, styczeń 2012 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę UMOWA pożyczki CEB/lp/mm/yyyy/ (pożyczka dla MŚP w ramach linii FdS II) W dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo