Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 44. Data utworzenia Numer aktu 560 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXIII/417/05 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2005 w działach 010, 600, 630, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926 oraz ustalenia planu dochodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Postanawia się udzielić pożyczki w kwocie ,10 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 10/100) dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 44. Pożyczka przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia wobec ZUS wpisanego do hipoteki oraz na spłatę bieżących zobowiązań Szpitala. 2 Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Do podpisywania wszelkich dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki upoważnia się: Janusza Sepioła Marszałka Województwa Małopolskiego Andrzeja Sasułę Wicemarszałka Województwa Małopolskiego 4 Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

2 Zarząd Województwa Małopolskiego mając na uwadze trudną sytuację jednostki oraz potrzebę spłaty zadłużenia wobec ZUS wpisanego do hipoteki postanawia udzielić pożyczki w wysokości ,10 PLN na uregulowanie zobowiązań Szpitala. Należność główna z tytułu hipoteki wynosi zł Odsetki od należności głównej: ,10 zł Bieżące zobowiązania ok zł Udzielenie pożyczki odbywa się w ramach limitu udzielania pożyczek w trakcie realizacji budżetu Województwa, który został zwiększony w drodze uchwały Sejmiku WM nr XXXIII/417/05 z dnia r. o kwotę 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na pożyczkę dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie. Załącznik do Uchwały Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu roku pomiędzy Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, Kraków, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego w którego imieniu działają: Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Zwanym dalej Pożyczkodawcą, a Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Krakowie S.P.Z.O.Z., ul. Juliusza Lea 44, NIP , REGON reprezentowanym przez: 1. Piotr Strzelbicki Dyrektor 2. Danuta Chwojka Główny Księgowy zwanym dalej Pożyczkobiorcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia 17 czerwca 2005 roku, pożyczkę w kwocie ,10 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 10/100) na okres od dnia... czerwca.2005 roku do dnia roku. 2. Pożyczkodawca przekaże na wskazane przez Pożyczkobiorcę konta kontrahentów kwotę pożyczki tytułem spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec kontrahentów, po podpisaniu niniejszej umowy i ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 3. Od uruchomienia kwoty pożyczki Województwo nie pobiera prowizji. 4. Pożyczkodawcy znana jest sytuacja finansowa pożyczkobiorcy Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. 2. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o wzór: 0,25 x stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych Do naliczania oprocentowania za dany rok stosuje się stawkę stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych ustaloną jako średnia arytmetyczna z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na 4 (słownie: czterech) ostatnich przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski na zlecenie Ministerstwa Finansów, poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na kolejny okres odsetkowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.

3 3. W pierwszym okresie odsetkowym przyjmuje się stopę rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z roku poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy wynoszącą 6,516 % Oprocentowanie pożyczki w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 1,629 % w stosunku rocznym. 3 O zmianie wysokości oprocentowania pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę pisemnie Odsetki od pożyczki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne: 30-dnia każdego miesiąca, w miesiącu lutym każdego roku trwania umowy odsetki płatne są ostatniego dnia miesiąca, poprzez: dokonanie przez Pożyczkobiorcę przekazania środków (bezgotówkowo) na rachunek wskazany w 6 pkt Ustala się odroczenie terminu spłaty kapitału i odsetek od pożyczki do dnia r. 3. Odsetki od pożyczki naliczane są począwszy od daty uruchomienia pożyczki tj. od.2005r. z terminem płatności w dniu r. w skumulowanej wysokości za okres od 2005 do r. Harmonogram spłaty pożyczki zostanie dostarczony Pożyczkobiorcy po podpisaniu umowy pożyczki. 4. Odsetki nalicza się przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, jeden dzień 1/365 roku, a każdy miesiąc faktyczną liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu Strony zgodnie ustalają, że prawne zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. 2. Koszt zakupu weksla, jest kosztem Pożyczkobiorcy i nie obciąża Pożyczkodawcy. 3. Ewentualne koszty zabezpieczenia powstałe w okresie spłaty pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do roku na rachunek Województwa Małopolskiego nr kapitał, odsetki, w banku Kredyt Bank S.A. II Oddział Kraków. 2. Pożyczkobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty pożyczki. Przedterminowa spłata dokonywana będzie na rachunek wskazany w 6 pkt Ostateczne rozliczenie pożyczki nastąpi po spłacie kapitału wraz z odsetkami. 4. Spłata całej pożyczki wraz z odsetkami powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy. 5. Za datę spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się dzień wpływu wszystkich środków na właściwy rachunek Pożyczkodawcy. 7 Od niespłaconej pożyczki w terminach określonych w 6 lub informacji o wypowiedzeniu umowy pożyczki, Pożyczkodawca pobiera odsetki podwyższone w wysokości 1,5 oprocentowania pożyczki, obowiązującego w okresach, za które odsetki są naliczane. 8

4 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, 2) niezwłocznego informowania o decyzjach i faktach mających istotny wpływ na jego sytuacje ekonomiczno-finansową i prawną, 3) niezwłocznego informowania o zmianie swej nazwy/firmy, adresu, siedziby, 4) niezwłocznego informowania zamiarze zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów o charakterze dłużnym oraz odpowiedzialności za długi osoby trzeciej 5) umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy lub osobom przez niego upoważnionym wstępu, do siedziby lub innego miejsca prowadzenia działalności w celu przeprowadzenia inspekcji, w tym badania ksiąg rachunkowych i dokumentów, w zakresie dotrzymania warunków umowy oraz stanu zabezpieczenia spłaty pożyczki. 9 W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do:? wypowiedzenia umowy pożyczki,? zażądania dodatkowego zabezpieczenia pożyczki,? ustalenia nowego wcześniejszego terminu jej spłaty,? postawienia pożyczki w całości lub w części w stan natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu. 10 Pożyczkodawca niezwłocznie po upływie terminów płatności określonych w 6 i 4, może podejmować czynności windykacyjne w odniesieniu do nie spłaconych należności (rat pożyczki i odsetek). Koszty związane z windykacją należności ponosi Pożyczkobiorca. 11 Korespondencja prawidłowo adresowana i wysłana do Pożyczkobiorcy na ostatni wskazany przez Pożyczkobiorcę adres uważana będzie za doręczoną. 12 Wszelkie wpływy środków na spłatę należności wynikających z niniejszej umowy zaliczane są na spłatę należności Pożyczkodawcy w następującej kolejności:? Koszty windykacji? odsetki podwyższone,? odsetki zapadłe niespłacone (zaległe),? odsetki bieżące,? kapitał przeterminowany,? kapitał bieżący. 13 Okres wypowiedzenia, o którym mowa w 9 wynosi 30 dni. 14 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.

5 15 Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 16 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 17 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dla Pożyczkobiorcy, a trzy dla Pożyczkodawcy. 18 Wszystkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkobiorca Pożyczkodawca Liczba odwiedzin: 3 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :30:56 Czas publikacji: :30:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo