REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w związku z Umową Operacyjną Pożyczki Globalnej Nr 2.5/2014/ŁRFP/4/200, zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem a Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE, będącej instrumentem wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , w celu poprawy dostępu Mikroprzedsiębiorstw regionu województwa łódzkiego do zewnętrznych źródeł finansowania, ustala się niniejszy Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek udzielanych przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ze środków pochodzących we współfinansowaniu z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , a także ze środków funduszy własnych Pożyczkodawcy. 2. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości udziela pożyczek na podstawie przepisów prawa cywilnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 2 Definicje 1) Fundusz Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2) Zarząd Funduszu należy rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 3) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego. 4) Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 5) Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego - Bank Gospodarstwa Krajowego. 6) Projekt JŁ3 środki przekazane Funduszowi przez Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz udział własny Funduszu, przeznaczone na udzielanie pożyczek w ramach Umowy Operacyjnej Pożyczki Globalnej Nr 2.5/2014/ŁRFP/4/200 z dnia 28 stycznia 2015 r. 7) Pożyczka - środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Fundusz na warunkach określonych w umowie pożyczki i niniejszym regulaminie. 8) Pożyczkobiorca podmiot szczegółowo określony w 3 niniejszego regulaminu. 9) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 10) Mikroprzedsiębiorstwo należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające kryterium mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Nr 651/2014, zgodnie z którym: - za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów EUR lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów EUR, Strona 1 z 7

2 11) MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 12) Przedsięwzięcie przedsięwzięcie realizowane przez Pożyczkobiorcę, współfinansowane ze środków pożyczek udzielonych przez Fundusz w ramach Projektu JŁ3 oraz środkami własnymi pożyczkobiorcy (wkład własny). 13) Okres karencji - okres zawieszenia spłaty kapitałowej części raty od dnia udzielenia pożyczki do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 14) Transza pożyczki część kwoty pożyczki wypłacana Pożyczkobiorcy po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie pożyczki 15) Wkład własny udział środków pieniężnych Pożyczkobiorcy, które zostaną zaangażowane wraz z pożyczką w realizację przedsięwzięcia lub równowartość zakupionych środków obrotowych i trwałych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. 16) Wypowiedzenie umowy pożyczki prawo przysługujące stronom umowy pożyczki do rozwiązania umowy przed terminem jej spłaty. 17) Windykacja - działania Funduszu zmierzające do odzyskania wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki. 3 Pożyczkobiorcy 1. O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy będący Mikroprzedsiębiorstwami, spełniających łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (tj. Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 r.), b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, c) są mikro przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1), d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział i prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa; oraz osoby uprawnione do ich reprezentacji również nie podlegają takiemu wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.), f) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1). 2. O pożyczkę ubiegać się również mogą osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, z tym, że umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4 Przeznaczenie pożyczki 1. Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorcy, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno usługowo - handlowych, b) tworzenia nowych miejsc pracy, c) wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d) zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami pkt zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF /05 z dn. 8 lutego 2012 r. 2. Pożyczka nie może być przeznaczona na: a) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, b) spłatę zobowiązań publiczno - prawnych, Strona 2 z 7

3 c) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 5 Zasady i wymogi stawiane Przedsięwzięciom wspófinansowanym ze środków pożyczki 1. Pożyczka jest udzielana na planowane Przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki, co m.in. oznacza, że Pożyczkobiorca nie może rozpocząć ponoszenia wydatków w ramach Przedsięwzięcia objętego pożyczką oraz zaciągnąć zobowiązań do zapłaty za usługi / wartości niematerialne i prawne / środki trwałe / inne rzeczy stanowiące koszty kwalifikowane pożyczki, wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki; 2. Wydatki poniesione w ramach kosztów kwalifikowanych pożyczki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami i innymi dowodami zapłaty lub umowami kupna - sprzedaży zarejestrowanymi w urzędzie skarbowym. 3. W przypadku zakupu ze środków pożyczki używanych środków trwałych muszą zostać spełnione następujące warunki: a) cena kupowanych środków trwałych nie może przekroczyć ich wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnych środków nowych, b) Fundusz ma prawo wymagać wyceny kupowanych środków trwałych bądź opinii biegłego rzeczoznawcy co do ich stanu technicznego. 4. W terminie określonym w umowie o udzielenie pożyczki, nie dłuższym jednak niż pół roku od dnia postawienia kwoty pożyczki do dyspozycji, pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania całej kwoty pożyczki oraz wkładu własnego na cel zgodny z umową pożyczki. Dokumenty służące rozliczeniu zakresu rzeczowego pożyczki muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację kwalifikowalności kosztów poniesionych w ramach Przedsięwzięcia. 5. Jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, kwalifikowane koszty Przedsięwzięcia mogą być liczone w wartościach brutto. 6. W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP, z dnia zapłaty za przedmiot pożyczki. 6 Wysokość pożyczki 1. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości ,00 PLN, 2. Minimalna wysokość pożyczki wynosi 5000 PLN 3. Maksymalna łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy wynosi PLN, 7 Okres spłaty i karencja 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wraz z odsetkami wynosi 60 miesięcy. 3. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 4. Fundusz może udzielić karencji krótszej niż wnioskowany okres lub odmówić jej udzielenia, jeżeli stwierdzi, iż karencja wpływa negatywnie na szanse spłaty pożyczki lub/i jej przeznaczenie zgodnie z założeniami wniosku. 8 Wkład własny 1. Pożyczka stanowi uzupełnienie wkładu własnego Pożyczkobiorcy przeznaczonego na finansowania Przedsięwzięcia. 2. Minimalny wkład własny Pożyczkobiorcy wynosi 20% wartości Przedsięwzięcia. 3. Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy powinna zostać udokumentowana. 4. Do wkładu własnego Pożyczkobiorcy nie zalicza się środków pochodzących z innych form finansowania zwrotnego. 9 Oprocentowanie 1. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki. 2. Wysokość stawek oprocentowania pożyczek ustalana jest w stosunku rocznym, 3. Naliczane oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczkowym, 4. Odsetki od wykorzystanej pożyczki nalicza się za okresy miesięczne stosownie do umów zawartych z pożyczkobiorcami, Strona 3 z 7

4 5. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 245, poz z późn. zm.). 6. Faktyczną wysokość oprocentowania pożyczek ustala uchwałą Zarząd Funduszu 7. Aktualnie obowiązująca stopa oprocentowania pożyczki opublikowana jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem: : 10 Zabezpieczenie pożyczki 1. Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń. 2. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki i odsetek wynosi minimum 100% i jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej spłaty. 3. Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: a) obligatoryjnie : - weksel własny in blanco b) inne uzgodnione z Pożyczkobiorcą zabezpieczenia, którymi mogą być w szczególności: - hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - poręczenie spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie, - przewłaszczenie pożyczkobiorcę rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - inne równoważne zabezpieczenie majątkowe, 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić jedynie w przypadku złożenia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia łącznego, przy czym w każdym przypadku obligatoryjnie jedną z form musi być weksel in blanco z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Fundusz. 5. W przypadku gdy Pożyczkobiorca pozostaje w związku małżeńskim, w którym wspólność majątkowa małżeńska nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki oraz poręczenie wekslowe współmałżonka. 6. Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki jest obowiązkowe i stanowi warunek wypłaty pożyczki. 7. Koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia spłaty pożyczki ponosi pożyczkobiorca. 8. Fundusz zastrzega sobie prawo oceny proponowanych form zabezpieczenia pożyczki w tym ustalenia ich realnej wartości, a także weryfikacji zabezpieczenia w trakcie trwania umowy pożyczki. 11 Wniosek o udzielenie pożyczki 1. Wnioski o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są w terminie od 2 lutego 2015 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Projektu JŁ3 w ramach posiadanych limitów. 2. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami, zwanym dalej Wnioskiem, jest udostępniany w siedzibie i na stronie internetowej Funduszu: 3. Wniosek stanowi podstawę do oceny i podjęciu decyzji o przyznaniu pożyczki. 4. Wniosek należy złożyć w siedzibie Funduszu na ręce Specjalisty Finansowego. Dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. 5. Fundusz może żądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości i rzetelności wniosku, w tym planowanego przedsięwzięcia oraz przedmiotu zabezpieczenia. 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca. 7. W przypadku gdy zapotrzebowanie na pożyczki udzielane w ramach Projektu JŁ3 przewyższy wartość dostępnych środków Funduszu, o kolejności udzielania pożyczek decyduje data złożenia kompletnego wniosku. 8. Specjalista Finansowy wpisuje wniosek w Rejestrze Wniosków Funduszu. 9. Specjalista Finansowy analizuje wniosek pod kątem oceny formalnej i merytorycznej obejmującej: - zgodność z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, - ryzyka proponowanego do finansowania pożyczką przedsięwzięcia - stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizytacji przedstawiciela Funduszu w miejscu prowadzenia działalności), - efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, - proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z Funduszu, jej zwrotu i stopnia ryzyka, - realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, - realności przyjętych zabezpieczeń, - stanu przygotowania realizowanego przedsięwzięcia do jego prowadzenia. 10. Ponadto Specjalista Finansowy zwraca uwagę na: - informację czy wnioskodawca (współmałżonek) są w trakcie spłaty innych pożyczek lub kredytów, jakiej wysokości oraz na jaki okres, Strona 4 z 7

5 - informację o udzielonych przez pożyczkobiorcę (małżonka) poręczeniach (na jaki okres i na jaką kwotę). 12 Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego 1. Po sprawdzeniu kompletności złożonej dokumentacji, wnioskodawca powinien otrzymać potwierdzenie jej przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym przez Fundusz może skutkować odrzuceniem wniosku. 2. Wniosek z oceną Specjalisty Finansowego opiniowany jest następnie przez Komisję Pożyczkową pełniącą w Funduszu rolę ciała doradczego. 3. Tryb, skład i zakres działania Komisji Pożyczkowej określa Zarząd Funduszu. 4. Zarząd Funduszu biorąc pod uwagę opinię Komisji Pożyczkowej podejmuje decyzję dotyczącą przyznania pożyczki. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. 5. Decyzja Zarządu przyjmuje jedną z poniższych opcji: a) zaakceptowanie pożyczki w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez wnioskodawcę, b) zaakceptowanie pożyczki w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) zaakceptowanie pod pewnymi warunkami, d) odłożenie decyzji do czasu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, e) odrzucenie wniosku. 6. Decyzja Zarządu podejmowana jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji. 7. O decyzji Zarządu Wnioskodawca powiadamiany jest telefonicznie, listownie lub na wskazany we wniosku adres 13 Umowa o udzielanie pożyczki 1. Udzielanie pożyczki następuje na podstawie pisemnej umowy pożyczki oraz umów zabezpieczeniowych zawartych pomiędzy Funduszem, a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pożyczkobiorcy, oraz jeden dla Funduszu. 3. Umowy zabezpieczeniowe sporządza się w odpowiedniej ilości egzemplarzy stosownie do formy zabezpieczenia. 4. Umowa pożyczki określa między innymi: a) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania b) rodzaj zabezpieczenia płatności pożyczki wraz z odsetkami c) obowiązki informacyjne i sprawozdawcze Pożyczkobiorcy d) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, e) okres i harmonogram spłaty pożyczki 5. Zmiana warunków umowy pożyczki oraz umów zabezpieczeniowych wymaga pisemnego aneksu. 14 Tryb i zasady wypłacania pożyczki 1. Pożyczki wypłacane będą w formie bezgotówkowej z rachunku Funduszu na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony Funduszu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub w uzgodnieniu z Funduszem na inny rachunek przez niego wskazany, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę zapisów umownych warunkujących uruchomienie pożyczki. 2. W zależności od zapisów umowy, pożyczka może być: a) wypłacana jednorazowo w całości, b) wypłacana w transzach lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy. 15 Realizacja spłaty pożyczki 1. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu podlegają spłacie: a) w terminach płatności wynikających z harmonogramu spłat, będącego integralną częścią umowy pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy przez pożyczkobiorcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub przez Fundusz w przypadkach określonych w umowie pożyczki, c) przedterminowo z inicjatywy pożyczkobiorcy, 2. Za dzień spłaty pożyczki uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku bankowego Funduszu, którego numer jest wskazany w umowie pożyczki. 3. Pożyczkobiorca, który rozwiązał umowę w drodze wypowiedzenia, o którym mowa powyżej w ust. 1 lit. b), zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Funduszu kwoty stanowiącej kapitał pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi kosztami należnymi do czas całkowitej spłaty pożyczki, w terminie wskazanym przez Fundusz. Strona 5 z 7

6 4. W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki lub jej części Fundusz nie pobiera opłat od dokonanych spłat, 5. Zarząd Funduszu może: a) wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawić w stan natychmiastowej wymagalności części lub całość pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku stwierdzenia nie wywiązania się z warunków umowy, oraz gdy sytuacja finansowa pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) renegocjować umowę pożyczki, na wniosek własny lub Pożyczkobiorcy 6. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki bez jednoczesnego wypowiedzenia umowy oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy pożyczki. Zmiana umowy może polegać na zmianie formy, przedmiotu lub wartości zabezpieczenia, ustaleniu nowych warunków spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z tytułu renegocjowania umowy. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie. Zawarcie nowej umowy lub aneksu wymaga opinii Komisji Pożyczkowej. 7. W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki, niewypłacalności pożyczkobiorcy Fundusz może postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą kwotę pożyczki z tytułu klauzul zabezpieczających spłatę pożyczki zawartych w umowie, wystąpić do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia, wszcząć procedurę windykacji należności. 8. Postawienie zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności zobowiązuje Pożyczkobiorcę do dokonania jednorazowej spłaty całego zadłużenia tj. pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami w terminie wyznaczonym przez Fundusz. 9. O postawieniu zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności Fundusz zawiadomi Pożyczkobiorcę i poręczycieli, listem poleconym wyznaczając termin spłaty. 16 Nieterminowa spłata 1. Pożyczki niespłacone w całości lub częściach w terminie określonym w umowie pożyczki stają się od następnego dnia po upływie terminu spłaty zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od każdej nie zapłaconej w terminie raty pożyczki lub kwoty pożyczki oraz od kwoty stanowiącej niedopłatę raty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie, naliczane będzie oprocentowanie w wysokości odsetek ustawowych od należności złotowych w stosunku rocznym. 17 Kolejność zaspokajania należności 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec Funduszu w następującej kolejności: a) koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne b) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, c) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym, d) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, e) odsetki niespłacone zapadłe, f) odsetki bieżące, g) raty pożyczki zapadłe, h) raty pożyczki bieżące, i) pozostały niespłacony (wymagalny) kapitał, 2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy Fundusz może zmienić kolejność zaspokajania należności. 18 Rozliczenie i likwidacja pożyczki 1. Po całkowitej spłacie pożyczki dokonuje się ostatecznego rozliczania kapitału wraz z wszystkimi należnymi odsetkami na podstawie faktycznych terminów spłat pożyczki. 2. Ewentualne niedopłaty wynikające z końcowego rozliczenia pożyczkobiorca zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Nadpłaty Fundusz w tym samym terminie 14 dni zwraca Pożyczkobiorcy. 19 Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia 1. Pożyczkobiorcy mogą być poddani nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. Strona 6 z 7

7 2. Nadzór odbywać się będzie przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez Pożyczkobiorcę. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: - wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, - składania sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej zgodnie z umową pożyczki, - umożliwienia badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy, - powiadamiania o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki / kredytu, ustanowienie zastawu lub hipoteki, udzielenie poręczenia, powstaniu zaległości publiczno-prawnych itp.), - niezwłocznego powiadomienia Funduszu o każdej zmianie: nazwiska i adresu lub nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę. 4. Jeżeli Fundusz ujawni istotne nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez pożyczkobiorcę warunków umowy, może podjąć działania, o których mowa w 15 ust Uwagi końcowe Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wniosków o pożyczkę złożonych po dniu jego wejścia w życie i umów podpisanych na ich podstawie. Załączniki: 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki Ostrów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2015 r. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 3/2015 Zarządu Funduszu z dnia r. Strona 7 z 7

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo