U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Regon , reprezentowana przez: 1. Justynę Grosicką - Prezesa Zarządu Fundacji 2. Krzysztofa Lepieszka - Członka Zarządu Fundacji zwaną dalej Pożyczkodawcą a: Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. będącym przedsiębiorcą w zrozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz z późn. zm.) NIP, REGON. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PKD ściśle związane z celem pożyczki. z siedzibą w: zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej o statusie wpisu.. ( zapis dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ) Panem/ią - PESEL. zamieszkałym w. Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. prowadzącymi działalność gospodarczą jako wspólnicy Spółki Prawa Cywilnego. NIP., REGON.., na podstawie.. z dnia z siedziba w.., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. Wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek pod nazwą: 1. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. 2. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Strona 1

2 o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. ( zapis dla Spółek Prawa Cywilnego nie posiadających osobowości Prawnej ) ( nazwa podmiotu gospodarczego posiadającego osobowość prawną) NIP, REGON, z siedzibą kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, Zarejestrowaną w pod nr. w dniu powołaną na podstawie Aktu Notarialnego z dnia Repertorium.. Nr... sporządzonego w reprezentowaną przez: 1. PESEL - stanowisko. 2. PESEL - stanowisko. Zgodnie z zapisami zawartymi w. z dnia, wg. stanu z wydruku na dzień., godz.... ( zapisy dla podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną działających na podstawie prawa handlowego ) Zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą Zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Niniejsza umowa pożyczki zawarta została z Pożyczkobiorcą przez Pożyczkodawcę w oparciu o zapisy Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 4.2/2015/ZFPJ/6/ zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej Menadżerem, na mocy której Pożyczkodawca jest Pośrednikiem Finansowym w udzielaniu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego do 20 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Powyższa Umowa Operacyjna - Pożyczki Globalnej zawarta została w oparciu między innymi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego będącego Instytucją Zarządzająca - nr 1029/07. 2 Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza swoim podpisem na niniejszej umowie pożyczki, że: 1. Nie jest Przedsiębiorcą znajdującym się w trudniej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej sytuacji ( Dz. Urz. UE C 249 z dnia r. ); 2. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem; 3. Spełnia wymogi do zaliczenia do mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zrozumieniu Załącznika Nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014: 4. Jest osobą fizyczną lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą odpowiednio główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej albo siedzibę na terenie jednostki Samorządu Terytorialnego do 20 tysięcy mieszkańców w województwie zachodniopomorskim; 5. Nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013; 6. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego. Strona 2

3 3 Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy i regulaminie Funduszu Pożyczkowego, pożyczkę w kwocie... złotych, (słownie:.) z przeznaczeniem na:.., ( określenie celu zgodnie z wnioskiem i rekomendacją ) na okres spłaty miesięcy od dnia złożenia w banku Pożyczkodawcy dyspozycji przelewu środków pożyczki na konto bankowe Pożyczkobiorcy, z okresem karencji miesięcy w spłacie kapitału. Pożyczka spłacana będzie w ratach kapitałowych i odsetkowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że środki finansowe uzyskane w ramach niniejszej umowy wykorzysta zgodnie z celem określonym powyżej. Wykorzystanie uzyskanych w ramach niniejszej umowy środków finansowych niezgodnie z tą umową pożyczki skutkować będzie wypowiedzeniem warunków umowy w całości w trybie natychmiastowym. 4 Strony ustalają następujące warunki pożyczki: 1. Pożyczka jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, a oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,00%; 2. Pożyczkodawca ma prawo w okresie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki odstąpić od jej realizacji po warunkiem zwrotu na konto Pożyczkodawcy w całości kwoty po pisemnym powiadomieniu Pożyczkodawcy o tym fakcie. 3. W razie odstąpienia od umowy pożyczki zwrotowi nie podlegają koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkobiorcę, a koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkodawcę podlegają zwrotowi. 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do opłaty kosztów dotyczących ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia po spłaceniu w całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy pożyczki, jak również z chwilą odstąpienia od umowy pożyczki zgodnie z 4 pkt Pożyczka wypłacona zostanie w jednej transzy w wysokości określonej w 3 w następnym dniu roboczym po ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń określonych w 7; 6 Pożyczka w wysokości określonej w 3 uwzględniając zapisy 5 zostanie przekazana przelewem na konto Pożyczkobiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wskazane we wniosku o przyznanie pożyczki prowadzone : w Banku. o numerze Zabezpieczenie prawne udzielonej pożyczki stanowi: 1.1. Weksel In blanco wraz deklaracją wekslową wystawiony przez Pożyczkobiorcę, 1.2. Poręczenie wekslowe małżonka ( zabezpieczenia zgodnie w rekomendacja wniosku pożyczkowego ) 2.Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę cesji wyżej wymienionych zabezpieczeń przysługujących Pożyczkodawcy na rzecz Menadżera Projektu Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą z nim przez Pożyczkodawcę Umową Operacyjną Pożyczka Globalna Nr 4.2/2015/ZFPJ/6/ Spełnienie cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń nastąpi w wyniku przekazania Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę zawiadomienia o ziszczeniu się warunku cesji. 3.Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem powyższych zabezpieczeń pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. Strona 3

4 8 1. Pożyczkobiorcy zostanie wysłany listownie harmonogram ( stanowiący integralną część umowy ) na adres jego zamieszkania lub korespondencyjny - wskazany przez niego we wniosku pożyczkowym, po dokonaniu przelewu środków z konta Pożyczkodawcy na konto Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat pożyczki dokładnie w terminach wynikających z przekazanego harmonogramu na konto Pożyczkodawcy tj. Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Koszalinie o numerze zaznaczając w tytule spłaty numer pożyczki, której dotyczy wpłata. 1. Pożyczkobiorca ma prawo spłacić całość lub część przyznanej pożyczki w dowolnym terminie bez żadnych kosztów manipulacyjnych. Spłata niewykorzystanej kwoty pożyczki następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat, który nie ulega aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu jest możliwa na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, akceptowany przez Pożyczkodawcę. 2. Za datę spłaty raty i innych należności z tytułu niniejszej umowy przyjmuje się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 10 Środki wpływające na konto Fundacji z tytułu spłaty należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym również z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane w poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności: 1. Koszty sądowe, w tym koszty postępowania procesowego i zastępstwa adwokackiego; 2. Koszty egzekucyjne oraz koszty pism i wezwań do dłużnika; 3. Należne opłaty i inne koszty Fundacji CIP związane z realizacją niniejszej umowy pożyczki; 4. Odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; 5. Odsetki od kapitału przeterminowanego w wysokości dwukrotności stopy ustawowej przypisanej dla odsetek ustawowych; 6. Raty pożyczki zapadłe; 7. Raty pożyczki bieżące; 8. Pozostały kapitał wynikający z dokonania wcześniejszej spłaty niż wynikającej z harmonogramu. 11 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; 2. Składania w siedzibie Pożyczkodawcy na jego wezwanie rocznych sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej; 3. Umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy w trakcie trwania pożyczki; 4. Powiadomienia Pożyczkodawcy pod groźbą wypowiedzenia warunków niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy pożyczki o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o wszelkich zadłużeniach, zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, udzielonego poręczenia, zaległości podatkowe, zaleganie z zapłatą składek do ZUS, itp.); 5. Niezwłoczne powiadomienie Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i natychmiastowego rozwiązania Umowy Pożyczki. Nadto Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach swojego adresu korespondencyjnego lub adresu zamieszkania. 6. Rozliczenie pożyczki fakturami zgodnymi z celem pożyczki w okresie do 180 dni od daty wypłaty pożyczki, bez możliwości wydłużenia tego okresu na wniosek Pożyczkobiorcy. Nie dokonanie przez Pożyczkobiorcę wymaganego rozliczenia wydatków będzie skutkować wypowiedzeniem warunków umowy pożyczki w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymaganych terminów, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 6.1. Udokumentowanie poniesionych wydatków w wysokości 100% kwoty określonej w 3 Pożyczkobiorca dokonuje poprzez przedłożenie w siedzibie Pożyczkodawcy oryginałów faktur 9 Strona 4

5 lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku. Do rozliczenia pożyczki uznaje się wartość brutto dowodów zakupu; 6.2. Przedłożone oryginały faktur lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku zostaną przez Fundację opatrzone pieczęcią o współfinansowaniu wydatku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata i informacją o otrzymaniu na ten cel pomocy de minimis O przyjęciu, rozliczeniu i akceptacji przez Pożyczkodawcę wydatków Pożyczkobiorca zostanie poinformowany pisemnie, bądź za pośrednictwem innych ogólnie przyjętych środków komunikacji W przypadku niespłacenia w określonym w umowie terminie raty kapitału, wynikającego z obowiązującego harmonogramu, w dniu następnym po upływie tego terminu płatności Pożyczkodawca przeniesie niespłaconą kwotę kapitału na rachunek należności przeterminowanych. 2. Od kwoty kapitału pożyczki lub raty niespłaconej w terminie spłaty Pożyczkobiorca od dnia następnego po terminie spłaty zobowiązuje się do zapłaty odsetek według dwukrotnej ustawowej stawki oprocentowania jak dla płatności przeterminowanych. 3. Nie spłacenie raty kapitału skutkować może wezwaniem Pożyczkobiorcy do uregulowania należności w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. 4. W przypadku braku reakcji Pożyczkobiorcy na wezwanie w terminie czternastu dni od daty ustalonej w wezwaniu Pożyczkodawca ma prawo do wysłania wezwania ostatecznego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia warunków umowy w całości. Jeżeli Pożyczkobiorca ureguluje zobowiązanie przeterminowane w terminie wypowiedzenia to wypowiedzenie jest nieskuteczne. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy może odstąpić od wypowiedzenia warunków umowy określonych w wezwaniu ostatecznym i ustanowić inny termin uregulowania zobowiązań. 5. W dniu wypowiedzenia warunków umowy w całości Pożyczkodawca dokona wyliczenia wymagalnego zadłużenia na ten dzień. Kapitał umowny i przeterminowany zaliczony zostaje w całości na poczet kapitału przeterminowanego, a naliczone odsetki od kapitału przeterminowanego zaliczone zostaną jako odsetki objęte pozwem o zapłatę, które będą oprocentowane w wysokości dwukrotnej stopy procentowej należnej dla odsetek przeterminowanych do dnia złożenia pozwu w sądzie w celu uzyskania tytułu wykonawczego 6. Po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę i Poręczycieli do solidarnego wykupu złożonego weksla w terminie 14 dni od daty sporządzenia wezwania do wykupu weksla na kwotę aktualnego wymagalnego zadłużenia. 7. Pożyczkodawca ustanawia Pełnomocnika, który odpłatnie skieruje sprawę do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych zaliczane będą w poczet zadłużenia z chwilą ich poniesienia i rozliczane są w pierwszej kolejności. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 8. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki Pożyczkodawcy od kwoty zadłużenia zgodnie z 12 pkt.5. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w całości umowy pożyczki z zachowaniem 30-dniowego terminu w przypadku: a. Zagrożenia zwrotu terminowej spłaty pożyczki w terminach ustalonych w umowie lub braku spłaty naliczonych odsetek od należności przeterminowanych; b. Znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia; c. Nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań w okresie występowania należności przeterminowanych dłużej niż dwa miesiące. Okres dwóch miesięcy liczony jest od daty powstania zadłużenia przeterminowanego nieprzerwanego poprzez wyrównanie spłat zobowiązań; d. Gdy Pożyczkobiorca nie dostarczył w terminie określonym w wezwaniu dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy; e. Niespełnienia innych warunków określonych niniejszą umową; 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w całości umowy pożyczki bez zachowania 30-dniowego terminu z jednoczesnym wezwaniem do wykupu weksla w przypadku: Strona 5

6 a. Zaległości z tytułu zadłużenia przeterminowanego utrzymują się dłużej niż trzy raty licząc od dnia powstania nieprzerwanego zadłużenia przeterminowanego; b. Pożyczkobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i o tym fakcie nie powiadomił Pożyczkodawcy; c. Pożyczka wykorzystana została niezgodnie z celem, na który została udzielona; d. Gdy Pożyczkobiorca dokona bez zgody Pożyczkodawcy czynności określonych w 11 pkt. 4; e. Gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy w ocenie Pożyczkodawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym terminową spłatę pożyczki w części lub całości; f. Gdy wobec Pożyczkobiorcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 3. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę, obowiązują zapisy 12 pkt i Od dnia złożenia pozwu w sądzie w celu uzyskania tytułu wykonawczego do czasu całkowitej spłaty zadłużenia Pożyczkodawca będzie naliczał od całości wymagalnego zadłużenia ustalonego zgodnie z zapisami 12 pkt. 5 w wysokości stopy odsetek ustawowych od należności przeterminowanych; 2. Od dnia wypowiedzenia warunków umowy w całości do czasu uzyskania tytułu wykonawczego Pożyczkodawca nie będzie prowadził z Pożyczkobiorcą żadnych negocjacji w zakresie układu dotyczącego spłaty zadłużenia. 3. Wypowiedzenie warunków umowy w całości lub części skutkuje przystąpieniem przez Pożyczkodawcę do realizacji zabezpieczenia, a Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do przekazania Pożyczkodawcy przewłaszczonych ruchomości na swój koszt. Nie przekazanie przewłaszczonych ruchomości może skutkować powiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli przestępstwa na szkodę Pożyczkodawcy. 4. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego Pożyczkodawca skieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego, którego koszty pokryje w całości Pożyczkobiorca i Poręczyciele. 5. Pożyczkodawca w stosunku do umowy pożyczki, której warunki zostały wypowiedziane w całości, na wniosek Pożyczkobiorcy lub Poręczycieli z każdym z nich z osobna może zawrzeć umowę restrukturyzacyjną lub o spłatę zadłużenia z zastrzeżeniem 14 pkt. 2. Zawarcie takiej umowy będzie uzależnione od uzgodnienia i ustanowienia nowych warunków spłaty, ewentualnie dodatkowego zabezpieczenia. Koszty ustanowienia nowego zabezpieczenia ponosi podmiot wnioskujący o restrukturyzację. 1. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o restrukturyzację niewypowiedzianej umowy pożyczki, polegającej miedzy innymi na zmianie terminu spłaty raty pożyczki, sposobu spłaty umowy pożyczki, w zgodności z obowiązującymi procedurami. 2. Przesunięcie spłat rat kapitałowych (dodatkowa karencja w spłacie kapitału) nie jest rozumiana jako restrukturyzacja i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy pożyczki. W momencie przyznania dodatkowej karencji w spłacie kapitału zmianie ulega tylko załącznik do umowy harmonogram spłat. Pożyczkodawca może uzależnić tę czynność od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 3. Pożyczkobiorca w trakcie realizacji warunków umowy może wnioskować do Pożyczkodawcy o zmianę zabezpieczenia umowy pożyczki. Zgoda na zmianę zabezpieczenia uzależniona jest od decyzji Pożyczkodawcy. 4. Czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane w drodze aneksu do umowy, z pominięciem czynności określonej 15 pkt Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona: a. Ostatecznego rozliczenia kapitału i odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty powyżej lub równiej 20 zł. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty, kwota niedopłaty w wysokości mniejszej niż 20 zł. zostanie umorzona po stronie należnych Pożyczkodawcy odsetek. Zaś w przypadku nadpłaty w kwocie powyżej 20 zł. Pożyczkodawca zwróci nadpłatę Pożyczkobiorcy nas konto bankowe z którego została dokonana wpłata, po potrąceniu kwoty Strona 6

7 przelewu bankowego. Z chwilą dokonania rozliczenia pożyczki kwota nadpłaty poniżej 20 zł. zostanie zaliczona na poczet dochodów nadzwyczajnych Pożyczkodawcy. b. Pożyczkobiorca zwolni zabezpieczenie niniejszej pożyczki określone w 7 pkt. 1., a koszty zwolnienia zabezpieczenia pokryje Pożyczkobiorca. 17 Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do zasięgania informacji o nim: 1. U osoby lub biura prowadzącego rozliczenia księgowe; 2. W ZUS i Urzędzie Skarbowym na mocy niniejszej umowy pożyczki; 3. Innych osób i instytucji, których informację mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji umowy. 18 Korespondencję wysłaną przez Pożyczkodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli uważa się za doręczoną. 19 Z uwagi, że niniejsza umowa pożyczki realizowana jest z Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie ( informacje na stronie internetowej: ) oraz w ramach podpisanej przez Pożyczkodawcę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżera Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 4.2/2015/ZFPJ/6 Pożyczkodawca zobowiązuje Pożyczkobiorcę do: 1. Przechowywania odpowiedniej dokumentacji projektowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez okres do dnia 31 grudnia 2025 r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II stopnia (niniejszej Umowy Pożyczki) przez Ostatecznego Beneficjenta (Pożyczkobiorcę), przy czym nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., na zasadach określonych poniżej: a. Pożyczkodawca na wniosek Menadżera Funduszu Powierniczego (Banku Gospodarstwa Krajowego) może przedłużyć termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy pożyczki informując o tym Pożyczkobiorcę na piśmie przed terminem przechowywania określonym w 19.1.a - na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; b. Pożyczkobiorca przechowuje dokumenty w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych w siedzibie firmy, a dokumentację finansową u podmiotu prowadzącego jego rozliczenia księgowe; c. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Pożyczkobiorcę działalności, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie przechowywania dokumentów; d. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, okresem obowiązującym Pożyczkobiorcę do przechowywania dokumentacji jest okres kończący się w terminie późniejszym; e. Pożyczkodawca dokumentację związaną z realizacją Projektu w szczególności dotyczące niniejszej Umowy Pożyczki, w tym wniosku o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami, umowy pożyczki, dokumentów potwierdzających rozlicznie pożyczki i wszelkiej korespondencji przechowywał będzie w terminach określonych w 19.1.a. w swojej siedzibie. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się nieodwołalnie do przeniesienia uprawnień przyznanych Pośrednikowi Finansowemu Pożyczkodawcy, w zakresie należytego, w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, dochodzenia roszczeń ma rzecz Menadżera lub instytucji Zarządzającej. 3. Pożyczkobiorca ustanawia uprawnienia dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów do wstępu na teren i dostępu do dokumentów Pożyczkobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli, zapewnienia legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach Operacji II Stopnia oraz działalności Pożyczkobiorcy w ramach zawartej umowy Operacyjnej II stopnia w zakresie zgodnym z postanowieniami określonymi w pkt. 10 Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 4,2/2015/ZFPJ/6 w zakresie kontroli i audytu. Pożyczkobiorca oświadcza, że te zapisy są mu znane. Strona 7

8 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieangażowania się w działania lub podejmowanie decyzji sprzecznych z prawem i zasadami Unii Europejskiej, w szczególności prawem lub zasadami dotyczącymi konkurencji; 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizowania Umowy Operacyjnej II Stopnia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności; 6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawiania Pożyczkodawcy, Menadżerowi i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych przez Pożyczkobiorcę działań w ramach umowy operacyjnej II Stopnia; 7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do udostępniania Pożyczkodawcy, Menadżerowi oraz instytucji Zarządzającej danych niezbędnych do budowania baz danych, przygotowywania analiz w zakresie spójności RPO WA, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO WZ, a także oddziaływań makroregionalnych w kontekście działań podejmowanych w ramach projektu; 9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wypłaconej z tytułu jednostkowej pożyczki zgodnie z Umową Operacyjną II Stopnia w ramach realizacji II Stopnia wraz z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z realizacja Umowy Operacyjnej II stopnia; 10. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 4.2/2015/ZFPJ/6 lub umowy o dofinansowanie w stosunku do obowiązywania Umów Operacyjnych II Stopnia tj. że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 4.2/ 2015/ZFPJ/6/ lub Umowy o dofinansowanie, wszystkie prawa i obowiązki Pożyczkodawcy Pośrednika Finansowego wynikające z umów Operacyjnych II Stopnia przechodzą, odpowiednio na Menadżera, Instytucję Zarządzająca lub inny podmiot przez Instytucję Zarządzającą wskazany. Na te warunki Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 11. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umów Operacyjnych II Stopnia; 12. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na stosowanie innych wytycznych przekazanych przez Menadżera z uwagi na realizowanie Umowy Operacyjnej II Stopnia i niniejszej umowy. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są wszystkie terminy użyte powyżej oraz, że zna założenia Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna 4.2/2015/ZFPJ/6 co poświadcza swoim podpisem Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, że Pożyczkodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustaw z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 2. Pożyczkobiorca świadomy odpowiedzialności z Art Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie fałszywych informacji oświadcza, że. czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54,poz. 535 z późn. zm.). 3. Z uwagi na zawarte informacje w powyższych pkt. 1. i 2 w zgodności z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) w zapisach: a. Pożyczki udzielane przez Pożyczkodawcę podlegają podatkowi (Art. 1 ust.1, pkt. 1 lit. b w/w ustawy); b. Jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona (Art. 2, ust. 4 lit. a i b w/w ustawy); c. Powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej podpisania umowy pożyczki (Art. 3, ust. 1. pkt.1 w/w ustawy); d. przypisanym obowiązku podatkowym przy umowie pożyczki spoczywającym na biorącym pożyczkę (Art. 4, pkt. 7 w/w ustawy). 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się uiścić wszelkie należności na rzecz skarbu państwa z tytułu zawarcia niniejszej umowy pożyczki. 21 Pożyczkobiorca i ewentualni Poręczyciele upoważniają Pożyczkodawcę do: 1. Przetwarzania ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia pożyczki, jej realizacji, postępowania windykacyjnego i danych statystycznych oraz do ich przekazywania do Menadżera Funduszu Powierniczego Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzających i Unii Europejskiej związanych z projektem, w okresie aplikacji o pożyczkę, realizacji umowy pożyczki i w okresie 10 lat od dokonania całkowitej spłaty i jej rozliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy i Poręczycieli jest Pożyczkodawca Strona 8

9 2. Do wpisania ich do Rejestru InfoMonitora S.A., Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Kredytowej i innych rejestrów dłużników z chwilą, nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a okres występowania zadłużenia przeterminowanego wynosi więcej niż 30 dni. 22 Pożyczkobiorca oświadcza, że w ramach realizacji celu w zakresie określonym w niniejszej umowie pożyczki w 3 nie będzie korzystał z innych środków pochodzących z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie przyznanych niniejszą umową pożyczki. Pożyczkobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za nakładanie się finansowania realizacji celu w zakresie niniejszej umowy pożyczki, ze środków określonych powyżej. 23 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 24 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Strony ustalają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd w Koszalinie, rzeczowo właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 26 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Pożyczkodawcy i po jednym dla Pożyczkobiorcy. 27 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. POŻYCZKOBIORCA: POŻYCZKODAWCA: Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy pożyczki i Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE działającego przy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości i akceptuję wszystkie postanowienia umowy pożyczki i regulaminu pożyczkowego. Data i czytelny podpis współmałżonki/ka lub Poręczycieli z numerem PESEL Data r... Data r... Data r... - PESEL.. - PESEL.. - PESEL.. Strona 9

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.1/2013/FPJWM UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość],

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość], w dniu r. pomiędzy: 1. Panią/Panem zam. w, legitymującym/cą się

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy ul. Mieszka I 1, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego:

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:.. ul...,, REGON:.. NIP:.. zwana dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie,, KRS 0000045345, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:.. ul...,, REGON:.. NIP:.. zwana dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie,, KRS 0000045345, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta]

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] zawarta w Krakowie pomiędzy: VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr. zawarta w dniu Fundacją pn. Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A, wpisaną pod nr KRS 0000057993 do Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku. zawarta dnia data roku.

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku. zawarta dnia data roku. 1 z 6 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2013r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE

UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE Załączniki numer 3 do Regulaminu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przyjętego uchwałą nr 5/2008 (w brzmieniu uwzględniającym wszystkie zmiany, ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 3/2013

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ Załącznik nr 2 do Regulamin Funduszu Pożyczkowego zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO LUTY 2006 Rozdział I WSTĘP 1. Fundusz pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

NA OTRZYMANIE PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI

NA OTRZYMANIE PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI UMOWA NR RARR/CRP/ /2017/ NA OTRZYMANIE PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TUW "REJENT-LIFE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TUW REJENT-LIFE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TUW "REJENT-LIFE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2003 z dnia 21.08.2003r. zmieniony: Zarządzeniem nr 2/2005 z dnia 28.02.2005r., uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 180/2014 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek przez Wójta Gminy Postomino instytucjom kultury działającym na terenie Gminy Postomino

Bardziej szczegółowo