U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Regon , reprezentowana przez: 1. Wiesława Gronkiewicza - Prezesa Zarządu Fundacji 2. Krzysztofa Lepieszka - Członka Zarządu Fundacji zwaną dalej Pożyczkodawcą a: Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. będącym przedsiębiorcą w zrozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz z późn. zm.) NIP, REGON. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PKD ściśle związane z celem pożyczki. z siedzibą w: zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej o statusie wpisu.. ( zapis dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ) Panem/ią - PESEL. zamieszkałym w. Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. prowadzącymi działalność gospodarczą jako wspólnicy Spółki Prawa Cywilnego. NIP., REGON.., na podstawie.. z dnia z siedziba w.., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. Wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek pod nazwą: 1. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. 2. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Strona 1

2 o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. ( zapis dla Spółek Prawa Cywilnego nie posiadających osobowości Prawnej ) ( nazwa podmiotu gospodarczego posiadającego osobowość prawną) NIP, REGON, z siedzibą kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, Zarejestrowaną w pod nr. w dniu powołaną na podstawie Aktu Notarialnego z dnia Repetorium.. Nr... sporządzonego w reprezentowaną przez: 1. PESEL - stanowisko. 2. PESEL - stanowisko. Zgodnie z zapisami zawartymi w. z dnia, wg. stanu z wydruku na dzień., godz.... ( zapisy dla podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną działających na podstawie prawa handlowego ) Zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą Zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Niniejsza umowa pożyczki zawarta została przez Pożyczkodawcę w ramach Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej Menadżerem, na mocy której Pożyczkodawca jest Pośrednikiem Finansowym w udzielaniu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego lub zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powyższa Umowa Operacyjna zawarta została w oparciu między innymi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego będącego Instytucją Zarządzająca. 2 Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza swoim podpisem na niniejszej umowie pożyczki, że: 1. Nie jest Przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej sytuacji ( Dz. Urz. UE C 249/1 z dnia r.; 2. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem; 3. Spełnia wymogi do zaliczenia do mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zrozumieniu Załącznika Nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014: 4. Jest osobą fizyczną lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego; 5. Nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013; 6. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego. Strona 2

3 3 Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy i regulaminie Funduszu Pożyczkowego, pożyczkę w kwocie... złotych, (słownie:.) z przeznaczeniem na:.., ( określenie celu zgodnie z wnioskiem i rekomendacją ) na okres spłaty miesięcy od dnia złożenia w banku Pożyczkodawcy dyspozycji przelewu środków pożyczki na konto bankowe Pożyczkobiorcy, z okresem karencji miesięcy w spłacie kapitału. Pożyczka spłacana będzie w ratach kapitałowych i odsetkowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że środki finansowe uzyskane w ramach niniejszej umowy wykorzysta zgodnie z celem określonym powyżej. Wykorzystanie uzyskanych w ramach niniejszej umowy środków finansowych niezgodnie z tą umową pożyczki skutkować będzie wypowiedzeniem warunków umowy w całości w trybie natychmiastowym. 4 Strony ustalają następujące warunki pożyczki: 1. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej, od faktycznego wykorzystania kapitału na warunkach rynkowych i niniejszym wsparciu nie występuje pomoc de minimis; 2. Wysokość obowiązującego stałego oprocentowania w dniu zawarcia umowy wynosi % 3. Wysokość stopy procentowej wynika z wysokości stopy bazowej określanej dla Polski przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększoną o..% marży; 4. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a zasady ich spłacania określone są w obowiązującym harmonogramie; 5. Pożyczkodawca ma prawo w okresie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki odstąpić od jej realizacji po warunkiem zwrotu na konto Pożyczkodawcy w całości kwoty pożyczki określonej w 3 wraz z odsetkami umownymi naliczonymi za okres dysponowania kapitałem i pisemnym powiadomieniu Pożyczkodawcy o tym fakcie. 6. W razie odstąpienia od umowy pożyczki zwrotowi nie podlegają koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkobiorcę, a koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkodawcę podlegają zwrotowi. 7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do opłaty kosztów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia po spłaceniu w całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy pożyczki, jak również z chwilą odstąpienia od umowy pożyczki zgodnie z 4 pkt.5. 5 Pożyczka wypłacona zostanie w jednej transzy w wysokości określonej w 3 w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy lub w następnym dniu roboczym po ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń określonych w 7; 6 Pożyczka w wysokości określonej w 3 uwzględniając zapisy 5 zostanie przekazana przelewem na konto Pożyczkobiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wskazane we wniosku o przyznanie pożyczki prowadzone : w Banku. o numerze Zabezpieczenie prawne udzielonej pożyczki stanowi: 1.1. Weksel In blanco wraz deklaracją wekslową wystawiony przez Pożyczkobiorcę, 1.2. Poręczenie wekslowe małżonka ( zabezpieczenia zgodnie w rekomendacja wniosku pożyczkowego ) 2.Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę cesji wyżej wymienionych zabezpieczeń przysługujących Pożyczkodawcy na rzecz Menadżera Finansowego Projektu Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą z nim przez Pożyczkodawcę Strona 3

4 Umową Operacyjną Pożyczka Globalna Nr 2.4/2012/ZFPJ/4/190 z dnia Spełnienie cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń nastąpi w wyniku przekazania Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę zawiadomienia o ziszczeniu się warunku cesji. 3.Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem powyższych zabezpieczeń pożyczki ponosi Pożyczkobiorca Pożyczkobiorcy zostanie wysłany listownie harmonogram ( stanowiący integralną część umowy ) na adres jego zamieszkania lub korespondencyjny - wskazany przez niego we wniosku pożyczkowym, po dokonaniu przelewu środków z konta Pożyczkodawcy na konto Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat pożyczki dokładnie w terminach wynikających z przekazanego harmonogramu na konto Pożyczkodawcy tj. Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Koszalinie o numerze zaznaczając w tytule spłaty numer pożyczki, której dotyczy wpłata. 1. Pożyczkobiorca ma prawo spłacić całość lub część przyznanej pożyczki w dowolnym terminie bez żadnych kosztów manipulacyjnych. W tym przypadku odsetki będą naliczane zgodnie z zapisem zawartym w 4 pkt. 1 i 2. Spłata niewykorzystanej kwoty pożyczki następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat, który nie ulega aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu jest możliwa na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, akceptowany przez Pożyczkodawcę. 2. Za datę spłaty raty i innych należności z tytułu niniejszej umowy przyjmuje się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 10 Środki wpływające na konto Fundacji z tytułu spłaty należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym również z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane w poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności: 1. Koszty sądowe, w tym koszty postępowania procesowego i zastępstwa adwokackiego; 2. Koszty egzekucyjne oraz koszty pism i wezwań do dłużnika; 3. Należne opłaty i inne koszty Fundacji CIP związane z realizacją niniejszej umowy pożyczki; 4. Odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; 5. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego; 6. Odsetki niespłacone zapadłe nie zapłacone w terminie wynikającym z harmonogramu; 7. Odsetki bieżące; 8. Raty pożyczki zapadłe; 9. Raty pożyczki bieżące; 10. Pozostały kapitał wynikający z dokonania wcześniejszej spłaty niż wynikającej z harmonogramu. 11 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; 2. Składania w siedzibie Pożyczkodawcy na jego wezwanie rocznych sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej; 3. Umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy w trakcie trwania pożyczki; 4. Powiadomienia Pożyczkodawcy pod groźbą wypowiedzenia warunków niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy pożyczki o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o wszelkich zadłużeniach, zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, udzielonego poręczenia, zaległości podatkowe, zaleganie z zapłatą składek do ZUS, itp.); 5. Niezwłoczne powiadomienie Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i natychmiastowego rozwiązania Umowy Pożyczki. Nadto Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach swojego adresu korespondencyjnego lub adresu zamieszkania. 9 Strona 4

5 6. Rozliczenie pożyczki fakturami zgodnymi z celem pożyczki w okresie do 180 dni od daty wypłaty pożyczki, bez możliwości wydłużenia tego okresu na wniosek Pożyczkobiorcy. Nie dokonanie przez Pożyczkobiorcę wymaganego rozliczenia wydatków będzie skutkować wypowiedzeniem warunków umowy pożyczki w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymaganych terminów, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 6.1. Udokumentowanie poniesionych wydatków w wysokości 100% kwoty określonej w 3 Pożyczkobiorca dokonuje poprzez przedłożenie w siedzibie Pożyczkodawcy oryginałów faktur lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku. Do rozliczenia pożyczki uznaje się wartość brutto dowodów zakupu; 6.2. Przedłożone oryginały faktur lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku zostaną przez Fundację opatrzone pieczęcią o współfinansowaniu wydatku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; 6.3. O przyjęciu, rozliczeniu i akceptacji przez Pożyczkodawcę wydatków Pożyczkobiorca zostanie poinformowany pisemnie, bądź za pośrednictwem innych środków komunikacji W przypadku niespłacenia w określonym w umowie terminie raty kapitału, wynikającego z obowiązującego harmonogramu, w dniu następnym po upływie tego terminu płatności Pożyczkodawca przeniesie niespłaconą kwotę kapitału na rachunek należności przeterminowanych. 2. Od kwoty kapitału pożyczki lub raty niespłaconej w terminie spłaty Pożyczkobiorca od dnia następnego po terminie spłaty zobowiązuje się do zapłaty odsetek według dwukrotnej ustawowej stawki oprocentowania jak dla płatności przeterminowanych. 3. Nie spłacenie raty kapitału bądź raty odsetkowej skutkować może wezwaniem Pożyczkobiorcy do uregulowania należności w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. 4. W przypadku braku reakcji Pożyczkobiorcy na wezwanie w terminie miesięcznym od daty ustalonej w wezwaniu Pożyczkodawca ma prawo do wysłania wezwania ostatecznego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia warunków umowy w całości. Jeżeli Pożyczkobiorca ureguluje zobowiązanie w terminie wypowiedzenia to wypowiedzenie jest nieskuteczne. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy może odstąpić od wypowiedzenia warunków umowy określonych w wezwaniu ostatecznym i ustanowić inny termin uregulowania zobowiązań. 5. W dniu wypowiedzenia warunków umowy w całości Pożyczkodawca dokona wyliczenia wymagalnego zadłużenia na dzień wykupu weksla ( kapitał umowny i przeterminowany zaliczony zostaje w całości na poczet kapitału przeterminowanego, a naliczone odsetki od kapitału tj. umowne oraz przeterminowane zaliczone zostaną jako odsetki objęte pozwem o zapłatę, które oprocentowane w wysokości dwukrotnej stopy procentowej należnej dla odsetek przeterminowanych. 6. Po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę i Poręczycieli do solidarnego wykupu złożonego weksla w terminie 14 dni od daty sporządzenia wezwania do wykupu weksla na kwotę aktualnego wymagalnego zadłużenia. 7. Pożyczkodawca może ustanowić Pełnomocnika, który odpłatnie skieruje sprawę do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych zaliczane będą w poczet zadłużenia z chwilą ich poniesienia i rozliczane są w pierwszej kolejności. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 8. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić Pożyczkodawcy od kwoty zadłużenia zgodnie z 12 pkt.5 odsetki w wysokości dwukrotnej stopy odsetek ustawowych od należności przeterminowanych. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę Pożyczkodawca zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia w całości umowy pożyczki bez zachowania 30-dniowego terminu w przypadku: a. Zagrożenia zwrotu terminowej spłaty pożyczki lub odsetek w terminach ustalonych w umowie; b. Znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia; c. Nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań w okresie występowania należności przeterminowanych dłużej niż dwa miesiące; d. Niespełnienia innych warunków określonych niniejszą umową; e. Od dnia następnego po upływie 30- dniowego okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę, obowiązują zapisy 12 pkt. 7 i 8 ) Strona 5

6 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy pożyczki w całości w trybie natychmiastowym bez zachowania wymaganego 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy, z jednoczesnym naliczaniem wszelkich, dodatkowych kosztów 12 pkt. 5 i 8 gdy: a. Zaległości z tytułu zadłużenia przeterminowanego utrzymują się dłużej niż 30 dni lub zaległości względem harmonogramu wynoszą więcej niż trzy raty; b. Pożyczkobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i o tym fakcie nie powiadomił Pożyczkodawcy; c. Pożyczka wykorzystana została niezgodnie z celem, na który została udzielona; d. Pożyczkobiorca nie dostarczył w terminie wezwania dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy; e. Gdy Pożyczkobiorca dokona bez zgody Pożyczkodawcy czynności określonych w 11 pkt. 4; f. Gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy w ocenie Pożyczkodawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym terminową spłatą pożyczki w części lub całości; g. Z chwilą wypowiedzenia warunków umowy w całości lub części Pożyczkodawca wykona czynności określone w 12 pkt Od dnia złożenia pozwu w sądzie w celu uzyskania tytułu wykonawczego do czasu całkowitej spłaty zadłużenia Pożyczkodawca będzie naliczał od całości wymagalnego zadłużenia ustalonego zgodnie z zapisami 12 pkt. 5 odsetki umowne w wysokości stopy odsetek ustawowych od należności przeterminowanych; 2. Od dnia wypowiedzenia warunków umowy w całości do czasu uzyskania tytułu wykonawczego Pożyczkodawca nie będzie prowadził z Pożyczkobiorcą żadnych negocjacji w zakresie układu dotyczącego spłaty zadłużenia. 3. Wypowiedzenie warunków umowy w całości lub części skutkuje przystąpieniem przez Pożyczkodawcę do realizacji zabezpieczenia, a Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do przekazania Pożyczkodawcy przewłaszczonych ruchomości na swój koszt. Nie przekazanie przewłaszczonych ruchomości może skutkować powiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli przestępstwa na szkodę Pożyczkodawcy. 4. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego Pożyczkodawca skieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego, którego koszty pokryje w całości Pożyczkobiorca i Poręczyciele. 5. Pożyczkodawca w stosunku do umowy pożyczki, której warunki zostały wypowiedziane w całości, na wniosek Pożyczkobiorcy lub Poręczycieli z każdym z nich z osobna może zawrzeć umowę restrukturyzacyjną lub o spłatę zadłużenia z zastrzeżeniem 14 pkt. 2. Zawarcie takiej umowy będzie uzależnione od uzgodnienia i ustanowienia nowych warunków spłaty, ewentualnie dodatkowego zabezpieczenia. Koszty ustanowienia nowego zabezpieczenia ponosi podmiot wnioskujący o restrukturyzację. 1. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o restrukturyzację niewypowiedzianej umowy pożyczki, polegającej miedzy innymi na zmianie terminu spłaty raty pożyczki, sposobu spłaty umowy pożyczki, w zgodności z obowiązującymi procedurami. 2. Przesunięcie spłat rat kapitałowych (dodatkowa karencja w spłacie kapitału) nie jest rozumiana jako restrukturyzacja i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy pożyczki. W momencie przyznania dodatkowej karencji w spłacie kapitału zmianie ulega tylko załącznik do umowy harmonogram spłat. Pożyczkodawca może uzależnić tę czynność od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 3. Pożyczkobiorca w trakcie realizacji warunków umowy może wnioskować do Pożyczkodawcy o zmianę zabezpieczenia umowy pożyczki. Zgoda na zmianę zabezpieczenia uzależniona jest od decyzji Pożyczkodawcy. 4. Czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane w drodze aneksu do umowy, z pominięciem czynności określonej 15 pkt Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona: a. Ostatecznego rozliczenia kapitału i odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty powyżej lub równiej 20 zł. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty, kwota niedopłaty w wysokości mniejszej niż 20 zł. zostanie umorzona po stronie należnych Pożyczkodawcy odsetek. Zaś w przypadku nadpłaty w kwocie powyżej 20 zł. Pożyczkodawca zwróci nadpłatę Strona 6

7 Pożyczkobiorcy z chwilą dokonania rozliczenia pożyczki natomiast kwota nadpłaty do 20 zł. zostanie zaliczona na poczet dochodów nadzwyczajnych Pożyczkodawcy. b. Pożyczkobiorca zwolni zabezpieczenie niniejszej pożyczki określone w 7 pkt. 1., a koszty zwolnienia zabezpieczenia pokryje Pożyczkobiorca. 17 Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do zasięgania informacji o nim: 1. U osoby lub biura prowadzącego rozliczenia księgowe; 2. W ZUS i Urzędzie Skarbowym na mocy niniejszej umowy pożyczki; 3. Innych osób i instytucji, których informację mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji umowy. 18 Korespondencję wysłaną przez Pożyczkodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli uważa się za doręczoną Z uwagi, że niniejsza umowa pożyczki realizowana jest z Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie ( informacje na stronie internetowej: ) oraz w ramach podpisanej przez Pożyczkodawcę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżera Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia Pożyczkodawca zobowiązuje Pożyczkobiorcę do: a. Przechowywania odpowiedniej dokumentacji projektowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez okres do dnia 31 grudnia 2025 r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II stopnia (niniejszej Umowy Pożyczki) przez Ostatecznego Beneficjenta (Pożyczkobiorcę), przy czym nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., na zasadach określonych poniżej: 1. Pożyczkodawca na wniosek Menadżera Funduszu Powierniczego (Banku Gospodarstwa Krajowego) może przedłużyć termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy pożyczki informując o tym Pożyczkobiorcę na piśmie przed terminem przechowywania określonym w 19.1.a - na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 2. Pożyczkobiorca przechowuje dokumenty w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych w siedzibie firmy, a dokumentację finansową u podmiotu prowadzącego jego rozliczenia księgowe; 3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Pożyczkobiorcę działalności, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie przechowywania dokumentów; 4. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, okresem obowiązującym Pożyczkobiorcę do przechowywania dokumentacji jest okres kończący się w terminie późniejszym; 5. Pożyczkodawca dokumentację związaną z realizacją Projektu w szczególności dotyczące niniejszej Umowy Pożyczki, w tym wniosku o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami, umowy pożyczki, dokumentów potwierdzających rozlicznie pożyczki i wszelkiej korespondencji przechowywał będzie w terminach określonych w 19.1.a. w swojej siedzibie. b. Pożyczkobiorca zobowiązuje się nieodwołalnie do przeniesienia uprawnień przyznanych Pośrednikowi Finansowemu Pożyczkodawcy, w zakresie należytego, w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, dochodzenia roszczeń ma rzecz Menadżera lub instytucji Zarządzającej. c. Pożyczkobiorca ustanawia uprawnienia dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów do wstępu na teren i dostępu do dokumentów Pożyczkobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli, zapewnienia legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach Operacji II Stopnia oraz działalności Pożyczkobiorcy w ramach zawartej umowy Operacyjnej II stopnia w zakresie zgodnym z postanowieniami określonymi w pkt. 10 Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia w zakresie kontroli i audytu. Pożyczkobiorca oświadcza, że te zapisy są mu znane. Strona 7

8 d. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieangażowania się w działania lub podejmowanie decyzji sprzecznych z prawem i zasadami Unii Europejskiej, w szczególności prawem lub zasadami dotyczącymi konkurencji; e. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizowania Umowy Operacyjnej II Stopnia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności; f. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawiania Pożyczkodawcy, Menadżerowi i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych przez Pożyczkobiorcę działań w ramach umowy operacyjnej II Stopnia; g. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do udostępniania Pożyczkodawcy, Menadżerowi oraz instytucji Zarządzającej danych niezbędnych do budowania baz danych, przygotowywania analiz w zakresie spójności RPO WA, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO WZ, a także oddziaływań makroregionalnych w kontekście działań podejmowanych w ramach projektu; h. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wypłaconej z tytułu jednostkowej pożyczki zgodnie z Umową Operacyjną II Stopnia w ramach realizacji II Stopnia wraz z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z realizacja Umowy Operacyjnej II stopnia; i. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z lub umowy o dofinansowanie w stosunku do obowiązywania Umów Operacyjnych II Stopnia tj. że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 2.4/ 2014/ZFPJ/4/190 z lub Umowy o dofinansowanie, wszystkie prawa i obowiązki Pożyczkodawcy Pośrednika Finansowego wynikające z umów Operacyjnych II Stopnia przechodzą, odpowiednio na Menadżera, Instytucję Zarządzająca lub inny podmiot przez Instytucję Zarządzającą wskazany. Na te warunki Pożyczkobiorca wyraża zgodę; j. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umów Operacyjnych II Stopnia; k. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na stosowanie innych wytycznych przekazanych przez Menadżera z uwagi na realizowanie Umowy Operacyjnej II Stopnia i niniejszej umowy. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, ze znane mu są wszystkie terminy użyte w pkt. 1 oraz że zna założenia Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z co poświadcza swoim podpisem Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, że Pożyczkodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustaw z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 2. Pożyczkobiorca świadomy odpowiedzialności z Art Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie fałszywych informacji oświadcza, że. czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54,poz. 535 z późn. zm.). 3. Z uwagi na zawarte informacje w powyższych pkt. 1. i 2 w zgodności z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) w zapisach: a. Pożyczki udzielane przez Pożyczkodawcę podlegają podatkowi (Art. 1 ust.1, pkt. 1 lit. b w/w ustawy); b. Jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona (Art. 2, ust. 4 lit. a i b w/w ustawy); c. Powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej podpisania umowy pożyczki (Art. 3, ust. 1. pkt.1 w/w ustawy); d. przypisanym obowiązku podatkowym przy umowie pożyczki spoczywającym na biorącym pożyczkę (Art. 4, pkt. 7 w/w ustawy). 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się uiścić wszelkie należności na rzecz skarbu państwa z tytułu zawarcia niniejszej umowy pożyczki. 21 Pożyczkobiorca i ewentualni Poręczyciele upoważniają Pożyczkodawcę do: 1. Przetwarzania ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia pożyczki, jej realizacji, postępowania windykacyjnego i danych statystycznych oraz do ich przekazywania do Menadżera Funduszu Powierniczego Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzających i Unii Europejskiej związanych z projektem, w okresie aplikacji o pożyczkę, realizacji umowy pożyczki i w okresie 10 lat od dokonania całkowitej spłaty i jej rozliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Strona 8

9 z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy i Poręczycieli jest Pożyczkodawca 2. Do wpisania ich do Rejestru InfoMonitora S.A., Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Kredytowej i innych rejestrów dłużników z chwilą, nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a okres występowania zadłużenia przeterminowanego wynosi więcej niż 30 dni. 22 Pożyczkobiorca oświadcza, że w ramach realizacji celu w zakresie określonym w niniejszej umowie pożyczki w 3 nie będzie korzystał z innych środków pochodzących z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie przyznanych niniejszą umową pożyczki. Pożyczkobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za nakładanie się finansowania realizacji celu w zakresie niniejszej umowy pożyczki, ze środków określonych powyżej. 23 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 24 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu Funduszu Pożyczkowego JEREMIE. 25 Strony ustalają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd w Koszalinie, rzeczowo właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 26 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Pożyczkodawcy i po jednym dla Pożyczkobiorcy. 27 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. POŻYCZKOBIORCA: POŻYCZKODAWCA: Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy pożyczki i Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE działającego przy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości i akceptuję wszystkie postanowienia umowy pożyczki i regulaminu pożyczkowego. Data i czytelny podpis współmałżonki/ka z numerem PESEL Data r... - PESEL.. Strona 9

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy ul. Mieszka I 1, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.1/2013/FPJWM UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość],

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość], w dniu r. pomiędzy: 1. Panią/Panem zam. w, legitymującym/cą się

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:.. ul...,, REGON:.. NIP:.. zwana dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie,, KRS 0000045345, REGON:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr. zawarta w dniu Fundacją pn. Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A, wpisaną pod nr KRS 0000057993 do Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ Załącznik nr 2 do Regulamin Funduszu Pożyczkowego zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE

UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE Załączniki numer 3 do Regulaminu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przyjętego uchwałą nr 5/2008 (w brzmieniu uwzględniającym wszystkie zmiany, ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 3/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI JEREMIE MAZ. Nr nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI JEREMIE MAZ. Nr nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego pomiędzy UMOWA POŻYCZKI JEREMIE MAZ. Nr nr/mm/rr zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo