U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Regon , reprezentowana przez: 1. Wiesława Gronkiewicza - Prezesa Zarządu Fundacji 2. Krzysztofa Lepieszka - Członka Zarządu Fundacji zwaną dalej Pożyczkodawcą a: Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. będącym przedsiębiorcą w zrozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz z późn. zm.) NIP, REGON. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PKD ściśle związane z celem pożyczki. z siedzibą w: zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej o statusie wpisu.. ( zapis dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ) Panem/ią - PESEL. zamieszkałym w. Panem/ią - PESEL.. zamieszkałym w.. prowadzącymi działalność gospodarczą jako wspólnicy Spółki Prawa Cywilnego. NIP., REGON.., na podstawie.. z dnia z siedziba w.., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. Wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek pod nazwą: 1. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. 2. Pod nazwą, NIP.., REGON., kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, z siedzibą w:... zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Strona 1

2 o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.. o statusie wpisu.. ( zapis dla Spółek Prawa Cywilnego nie posiadających osobowości Prawnej ) ( nazwa podmiotu gospodarczego posiadającego osobowość prawną) NIP, REGON, z siedzibą kod PKD ściśle związany z celem pożyczki, Zarejestrowaną w pod nr. w dniu powołaną na podstawie Aktu Notarialnego z dnia Repetorium.. Nr... sporządzonego w reprezentowaną przez: 1. PESEL - stanowisko. 2. PESEL - stanowisko. Zgodnie z zapisami zawartymi w. z dnia, wg. stanu z wydruku na dzień., godz.... ( zapisy dla podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną działających na podstawie prawa handlowego ) Zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą Zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Niniejsza umowa pożyczki zawarta została przez Pożyczkodawcę w ramach Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej Menadżerem, na mocy której Pożyczkodawca jest Pośrednikiem Finansowym w udzielaniu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego lub zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powyższa Umowa Operacyjna zawarta została w oparciu między innymi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego będącego Instytucją Zarządzająca. 2 Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza swoim podpisem na niniejszej umowie pożyczki, że: 1. Nie jest Przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej sytuacji ( Dz. Urz. UE C 249/1 z dnia r.; 2. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem; 3. Spełnia wymogi do zaliczenia do mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zrozumieniu Załącznika Nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014: 4. Jest osobą fizyczną lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego; 5. Nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013; 6. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego. Strona 2

3 3 Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy i regulaminie Funduszu Pożyczkowego, pożyczkę w kwocie... złotych, (słownie:.) z przeznaczeniem na:.., ( określenie celu zgodnie z wnioskiem i rekomendacją ) na okres spłaty miesięcy od dnia złożenia w banku Pożyczkodawcy dyspozycji przelewu środków pożyczki na konto bankowe Pożyczkobiorcy, z okresem karencji miesięcy w spłacie kapitału. Pożyczka spłacana będzie w ratach kapitałowych i odsetkowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że środki finansowe uzyskane w ramach niniejszej umowy wykorzysta zgodnie z celem określonym powyżej. Wykorzystanie uzyskanych w ramach niniejszej umowy środków finansowych niezgodnie z tą umową pożyczki skutkować będzie wypowiedzeniem warunków umowy w całości w trybie natychmiastowym. 4 Strony ustalają następujące warunki pożyczki: 1. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej, od faktycznego wykorzystania kapitału na warunkach rynkowych i niniejszym wsparciu nie występuje pomoc de minimis; 2. Wysokość obowiązującego stałego oprocentowania w dniu zawarcia umowy wynosi % 3. Wysokość stopy procentowej wynika z wysokości stopy bazowej określanej dla Polski przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększoną o..% marży; 4. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a zasady ich spłacania określone są w obowiązującym harmonogramie; 5. Pożyczkodawca ma prawo w okresie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki odstąpić od jej realizacji po warunkiem zwrotu na konto Pożyczkodawcy w całości kwoty pożyczki określonej w 3 wraz z odsetkami umownymi naliczonymi za okres dysponowania kapitałem i pisemnym powiadomieniu Pożyczkodawcy o tym fakcie. 6. W razie odstąpienia od umowy pożyczki zwrotowi nie podlegają koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkobiorcę, a koszty ustanowienia zabezpieczeń poniesione przez Pożyczkodawcę podlegają zwrotowi. 7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do opłaty kosztów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia po spłaceniu w całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy pożyczki, jak również z chwilą odstąpienia od umowy pożyczki zgodnie z 4 pkt.5. 5 Pożyczka wypłacona zostanie w jednej transzy w wysokości określonej w 3 w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy lub w następnym dniu roboczym po ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń określonych w 7; 6 Pożyczka w wysokości określonej w 3 uwzględniając zapisy 5 zostanie przekazana przelewem na konto Pożyczkobiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wskazane we wniosku o przyznanie pożyczki prowadzone : w Banku. o numerze Zabezpieczenie prawne udzielonej pożyczki stanowi: 1.1. Weksel In blanco wraz deklaracją wekslową wystawiony przez Pożyczkobiorcę, 1.2. Poręczenie wekslowe małżonka ( zabezpieczenia zgodnie w rekomendacja wniosku pożyczkowego ) 2.Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę cesji wyżej wymienionych zabezpieczeń przysługujących Pożyczkodawcy na rzecz Menadżera Finansowego Projektu Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą z nim przez Pożyczkodawcę Strona 3

4 Umową Operacyjną Pożyczka Globalna Nr 2.4/2012/ZFPJ/4/190 z dnia Spełnienie cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń nastąpi w wyniku przekazania Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę zawiadomienia o ziszczeniu się warunku cesji. 3.Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem powyższych zabezpieczeń pożyczki ponosi Pożyczkobiorca Pożyczkobiorcy zostanie wysłany listownie harmonogram ( stanowiący integralną część umowy ) na adres jego zamieszkania lub korespondencyjny - wskazany przez niego we wniosku pożyczkowym, po dokonaniu przelewu środków z konta Pożyczkodawcy na konto Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat pożyczki dokładnie w terminach wynikających z przekazanego harmonogramu na konto Pożyczkodawcy tj. Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Koszalinie o numerze zaznaczając w tytule spłaty numer pożyczki, której dotyczy wpłata. 1. Pożyczkobiorca ma prawo spłacić całość lub część przyznanej pożyczki w dowolnym terminie bez żadnych kosztów manipulacyjnych. W tym przypadku odsetki będą naliczane zgodnie z zapisem zawartym w 4 pkt. 1 i 2. Spłata niewykorzystanej kwoty pożyczki następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat, który nie ulega aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu jest możliwa na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, akceptowany przez Pożyczkodawcę. 2. Za datę spłaty raty i innych należności z tytułu niniejszej umowy przyjmuje się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 10 Środki wpływające na konto Fundacji z tytułu spłaty należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym również z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane w poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności: 1. Koszty sądowe, w tym koszty postępowania procesowego i zastępstwa adwokackiego; 2. Koszty egzekucyjne oraz koszty pism i wezwań do dłużnika; 3. Należne opłaty i inne koszty Fundacji CIP związane z realizacją niniejszej umowy pożyczki; 4. Odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; 5. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego; 6. Odsetki niespłacone zapadłe nie zapłacone w terminie wynikającym z harmonogramu; 7. Odsetki bieżące; 8. Raty pożyczki zapadłe; 9. Raty pożyczki bieżące; 10. Pozostały kapitał wynikający z dokonania wcześniejszej spłaty niż wynikającej z harmonogramu. 11 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; 2. Składania w siedzibie Pożyczkodawcy na jego wezwanie rocznych sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej; 3. Umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy w trakcie trwania pożyczki; 4. Powiadomienia Pożyczkodawcy pod groźbą wypowiedzenia warunków niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy pożyczki o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o wszelkich zadłużeniach, zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, udzielonego poręczenia, zaległości podatkowe, zaleganie z zapłatą składek do ZUS, itp.); 5. Niezwłoczne powiadomienie Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i natychmiastowego rozwiązania Umowy Pożyczki. Nadto Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach swojego adresu korespondencyjnego lub adresu zamieszkania. 9 Strona 4

5 6. Rozliczenie pożyczki fakturami zgodnymi z celem pożyczki w okresie do 180 dni od daty wypłaty pożyczki, bez możliwości wydłużenia tego okresu na wniosek Pożyczkobiorcy. Nie dokonanie przez Pożyczkobiorcę wymaganego rozliczenia wydatków będzie skutkować wypowiedzeniem warunków umowy pożyczki w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymaganych terminów, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 6.1. Udokumentowanie poniesionych wydatków w wysokości 100% kwoty określonej w 3 Pożyczkobiorca dokonuje poprzez przedłożenie w siedzibie Pożyczkodawcy oryginałów faktur lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku. Do rozliczenia pożyczki uznaje się wartość brutto dowodów zakupu; 6.2. Przedłożone oryginały faktur lub innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku zostaną przez Fundację opatrzone pieczęcią o współfinansowaniu wydatku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata ; 6.3. O przyjęciu, rozliczeniu i akceptacji przez Pożyczkodawcę wydatków Pożyczkobiorca zostanie poinformowany pisemnie, bądź za pośrednictwem innych środków komunikacji W przypadku niespłacenia w określonym w umowie terminie raty kapitału, wynikającego z obowiązującego harmonogramu, w dniu następnym po upływie tego terminu płatności Pożyczkodawca przeniesie niespłaconą kwotę kapitału na rachunek należności przeterminowanych. 2. Od kwoty kapitału pożyczki lub raty niespłaconej w terminie spłaty Pożyczkobiorca od dnia następnego po terminie spłaty zobowiązuje się do zapłaty odsetek według dwukrotnej ustawowej stawki oprocentowania jak dla płatności przeterminowanych. 3. Nie spłacenie raty kapitału bądź raty odsetkowej skutkować może wezwaniem Pożyczkobiorcy do uregulowania należności w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. 4. W przypadku braku reakcji Pożyczkobiorcy na wezwanie w terminie miesięcznym od daty ustalonej w wezwaniu Pożyczkodawca ma prawo do wysłania wezwania ostatecznego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia warunków umowy w całości. Jeżeli Pożyczkobiorca ureguluje zobowiązanie w terminie wypowiedzenia to wypowiedzenie jest nieskuteczne. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy może odstąpić od wypowiedzenia warunków umowy określonych w wezwaniu ostatecznym i ustanowić inny termin uregulowania zobowiązań. 5. W dniu wypowiedzenia warunków umowy w całości Pożyczkodawca dokona wyliczenia wymagalnego zadłużenia na dzień wykupu weksla ( kapitał umowny i przeterminowany zaliczony zostaje w całości na poczet kapitału przeterminowanego, a naliczone odsetki od kapitału tj. umowne oraz przeterminowane zaliczone zostaną jako odsetki objęte pozwem o zapłatę, które oprocentowane w wysokości dwukrotnej stopy procentowej należnej dla odsetek przeterminowanych. 6. Po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę i Poręczycieli do solidarnego wykupu złożonego weksla w terminie 14 dni od daty sporządzenia wezwania do wykupu weksla na kwotę aktualnego wymagalnego zadłużenia. 7. Pożyczkodawca może ustanowić Pełnomocnika, który odpłatnie skieruje sprawę do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych zaliczane będą w poczet zadłużenia z chwilą ich poniesienia i rozliczane są w pierwszej kolejności. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę. 8. Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić Pożyczkodawcy od kwoty zadłużenia zgodnie z 12 pkt.5 odsetki w wysokości dwukrotnej stopy odsetek ustawowych od należności przeterminowanych. Na powyższe zapisy niniejszego punktu Pożyczkobiorca wyraża zgodę Pożyczkodawca zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia w całości umowy pożyczki bez zachowania 30-dniowego terminu w przypadku: a. Zagrożenia zwrotu terminowej spłaty pożyczki lub odsetek w terminach ustalonych w umowie; b. Znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia; c. Nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań w okresie występowania należności przeterminowanych dłużej niż dwa miesiące; d. Niespełnienia innych warunków określonych niniejszą umową; e. Od dnia następnego po upływie 30- dniowego okresu wypowiedzenia, do czasu złożenia przez Pożyczkodawcę lub Pełnomocnika w Sądzie pozwu o zapłatę, obowiązują zapisy 12 pkt. 7 i 8 ) Strona 5

6 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy pożyczki w całości w trybie natychmiastowym bez zachowania wymaganego 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy, z jednoczesnym naliczaniem wszelkich, dodatkowych kosztów 12 pkt. 5 i 8 gdy: a. Zaległości z tytułu zadłużenia przeterminowanego utrzymują się dłużej niż 30 dni lub zaległości względem harmonogramu wynoszą więcej niż trzy raty; b. Pożyczkobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i o tym fakcie nie powiadomił Pożyczkodawcy; c. Pożyczka wykorzystana została niezgodnie z celem, na który została udzielona; d. Pożyczkobiorca nie dostarczył w terminie wezwania dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy; e. Gdy Pożyczkobiorca dokona bez zgody Pożyczkodawcy czynności określonych w 11 pkt. 4; f. Gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy w ocenie Pożyczkodawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym terminową spłatą pożyczki w części lub całości; g. Z chwilą wypowiedzenia warunków umowy w całości lub części Pożyczkodawca wykona czynności określone w 12 pkt Od dnia złożenia pozwu w sądzie w celu uzyskania tytułu wykonawczego do czasu całkowitej spłaty zadłużenia Pożyczkodawca będzie naliczał od całości wymagalnego zadłużenia ustalonego zgodnie z zapisami 12 pkt. 5 odsetki umowne w wysokości stopy odsetek ustawowych od należności przeterminowanych; 2. Od dnia wypowiedzenia warunków umowy w całości do czasu uzyskania tytułu wykonawczego Pożyczkodawca nie będzie prowadził z Pożyczkobiorcą żadnych negocjacji w zakresie układu dotyczącego spłaty zadłużenia. 3. Wypowiedzenie warunków umowy w całości lub części skutkuje przystąpieniem przez Pożyczkodawcę do realizacji zabezpieczenia, a Pożyczkobiorca i Poręczyciele zobowiązują się do przekazania Pożyczkodawcy przewłaszczonych ruchomości na swój koszt. Nie przekazanie przewłaszczonych ruchomości może skutkować powiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli przestępstwa na szkodę Pożyczkodawcy. 4. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego Pożyczkodawca skieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego, którego koszty pokryje w całości Pożyczkobiorca i Poręczyciele. 5. Pożyczkodawca w stosunku do umowy pożyczki, której warunki zostały wypowiedziane w całości, na wniosek Pożyczkobiorcy lub Poręczycieli z każdym z nich z osobna może zawrzeć umowę restrukturyzacyjną lub o spłatę zadłużenia z zastrzeżeniem 14 pkt. 2. Zawarcie takiej umowy będzie uzależnione od uzgodnienia i ustanowienia nowych warunków spłaty, ewentualnie dodatkowego zabezpieczenia. Koszty ustanowienia nowego zabezpieczenia ponosi podmiot wnioskujący o restrukturyzację. 1. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o restrukturyzację niewypowiedzianej umowy pożyczki, polegającej miedzy innymi na zmianie terminu spłaty raty pożyczki, sposobu spłaty umowy pożyczki, w zgodności z obowiązującymi procedurami. 2. Przesunięcie spłat rat kapitałowych (dodatkowa karencja w spłacie kapitału) nie jest rozumiana jako restrukturyzacja i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy pożyczki. W momencie przyznania dodatkowej karencji w spłacie kapitału zmianie ulega tylko załącznik do umowy harmonogram spłat. Pożyczkodawca może uzależnić tę czynność od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 3. Pożyczkobiorca w trakcie realizacji warunków umowy może wnioskować do Pożyczkodawcy o zmianę zabezpieczenia umowy pożyczki. Zgoda na zmianę zabezpieczenia uzależniona jest od decyzji Pożyczkodawcy. 4. Czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane w drodze aneksu do umowy, z pominięciem czynności określonej 15 pkt Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona: a. Ostatecznego rozliczenia kapitału i odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty powyżej lub równiej 20 zł. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty, kwota niedopłaty w wysokości mniejszej niż 20 zł. zostanie umorzona po stronie należnych Pożyczkodawcy odsetek. Zaś w przypadku nadpłaty w kwocie powyżej 20 zł. Pożyczkodawca zwróci nadpłatę Strona 6

7 Pożyczkobiorcy z chwilą dokonania rozliczenia pożyczki natomiast kwota nadpłaty do 20 zł. zostanie zaliczona na poczet dochodów nadzwyczajnych Pożyczkodawcy. b. Pożyczkobiorca zwolni zabezpieczenie niniejszej pożyczki określone w 7 pkt. 1., a koszty zwolnienia zabezpieczenia pokryje Pożyczkobiorca. 17 Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do zasięgania informacji o nim: 1. U osoby lub biura prowadzącego rozliczenia księgowe; 2. W ZUS i Urzędzie Skarbowym na mocy niniejszej umowy pożyczki; 3. Innych osób i instytucji, których informację mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji umowy. 18 Korespondencję wysłaną przez Pożyczkodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli uważa się za doręczoną Z uwagi, że niniejsza umowa pożyczki realizowana jest z Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie ( informacje na stronie internetowej: ) oraz w ramach podpisanej przez Pożyczkodawcę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżera Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia Pożyczkodawca zobowiązuje Pożyczkobiorcę do: a. Przechowywania odpowiedniej dokumentacji projektowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez okres do dnia 31 grudnia 2025 r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II stopnia (niniejszej Umowy Pożyczki) przez Ostatecznego Beneficjenta (Pożyczkobiorcę), przy czym nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., na zasadach określonych poniżej: 1. Pożyczkodawca na wniosek Menadżera Funduszu Powierniczego (Banku Gospodarstwa Krajowego) może przedłużyć termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy pożyczki informując o tym Pożyczkobiorcę na piśmie przed terminem przechowywania określonym w 19.1.a - na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę; 2. Pożyczkobiorca przechowuje dokumenty w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych w siedzibie firmy, a dokumentację finansową u podmiotu prowadzącego jego rozliczenia księgowe; 3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Pożyczkobiorcę działalności, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie przechowywania dokumentów; 4. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, okresem obowiązującym Pożyczkobiorcę do przechowywania dokumentacji jest okres kończący się w terminie późniejszym; 5. Pożyczkodawca dokumentację związaną z realizacją Projektu w szczególności dotyczące niniejszej Umowy Pożyczki, w tym wniosku o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami, umowy pożyczki, dokumentów potwierdzających rozlicznie pożyczki i wszelkiej korespondencji przechowywał będzie w terminach określonych w 19.1.a. w swojej siedzibie. b. Pożyczkobiorca zobowiązuje się nieodwołalnie do przeniesienia uprawnień przyznanych Pośrednikowi Finansowemu Pożyczkodawcy, w zakresie należytego, w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, dochodzenia roszczeń ma rzecz Menadżera lub instytucji Zarządzającej. c. Pożyczkobiorca ustanawia uprawnienia dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów do wstępu na teren i dostępu do dokumentów Pożyczkobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli, zapewnienia legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach Operacji II Stopnia oraz działalności Pożyczkobiorcy w ramach zawartej umowy Operacyjnej II stopnia w zakresie zgodnym z postanowieniami określonymi w pkt. 10 Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z dnia w zakresie kontroli i audytu. Pożyczkobiorca oświadcza, że te zapisy są mu znane. Strona 7

8 d. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieangażowania się w działania lub podejmowanie decyzji sprzecznych z prawem i zasadami Unii Europejskiej, w szczególności prawem lub zasadami dotyczącymi konkurencji; e. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizowania Umowy Operacyjnej II Stopnia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności; f. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawiania Pożyczkodawcy, Menadżerowi i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych przez Pożyczkobiorcę działań w ramach umowy operacyjnej II Stopnia; g. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do udostępniania Pożyczkodawcy, Menadżerowi oraz instytucji Zarządzającej danych niezbędnych do budowania baz danych, przygotowywania analiz w zakresie spójności RPO WA, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO WZ, a także oddziaływań makroregionalnych w kontekście działań podejmowanych w ramach projektu; h. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wypłaconej z tytułu jednostkowej pożyczki zgodnie z Umową Operacyjną II Stopnia w ramach realizacji II Stopnia wraz z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z realizacja Umowy Operacyjnej II stopnia; i. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z lub umowy o dofinansowanie w stosunku do obowiązywania Umów Operacyjnych II Stopnia tj. że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna 2.4/ 2014/ZFPJ/4/190 z lub Umowy o dofinansowanie, wszystkie prawa i obowiązki Pożyczkodawcy Pośrednika Finansowego wynikające z umów Operacyjnych II Stopnia przechodzą, odpowiednio na Menadżera, Instytucję Zarządzająca lub inny podmiot przez Instytucję Zarządzającą wskazany. Na te warunki Pożyczkobiorca wyraża zgodę; j. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna skutki prawne rozwiązania Umów Operacyjnych II Stopnia; k. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na stosowanie innych wytycznych przekazanych przez Menadżera z uwagi na realizowanie Umowy Operacyjnej II Stopnia i niniejszej umowy. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, ze znane mu są wszystkie terminy użyte w pkt. 1 oraz że zna założenia Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna 2.4/2014/ZFPJ/4/190 z co poświadcza swoim podpisem Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, że Pożyczkodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustaw z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 2. Pożyczkobiorca świadomy odpowiedzialności z Art Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie fałszywych informacji oświadcza, że. czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT w zrozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54,poz. 535 z późn. zm.). 3. Z uwagi na zawarte informacje w powyższych pkt. 1. i 2 w zgodności z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) w zapisach: a. Pożyczki udzielane przez Pożyczkodawcę podlegają podatkowi (Art. 1 ust.1, pkt. 1 lit. b w/w ustawy); b. Jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona (Art. 2, ust. 4 lit. a i b w/w ustawy); c. Powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej podpisania umowy pożyczki (Art. 3, ust. 1. pkt.1 w/w ustawy); d. przypisanym obowiązku podatkowym przy umowie pożyczki spoczywającym na biorącym pożyczkę (Art. 4, pkt. 7 w/w ustawy). 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się uiścić wszelkie należności na rzecz skarbu państwa z tytułu zawarcia niniejszej umowy pożyczki. 21 Pożyczkobiorca i ewentualni Poręczyciele upoważniają Pożyczkodawcę do: 1. Przetwarzania ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia pożyczki, jej realizacji, postępowania windykacyjnego i danych statystycznych oraz do ich przekazywania do Menadżera Funduszu Powierniczego Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzających i Unii Europejskiej związanych z projektem, w okresie aplikacji o pożyczkę, realizacji umowy pożyczki i w okresie 10 lat od dokonania całkowitej spłaty i jej rozliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Strona 8

9 z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy i Poręczycieli jest Pożyczkodawca 2. Do wpisania ich do Rejestru InfoMonitora S.A., Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Kredytowej i innych rejestrów dłużników z chwilą, nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a okres występowania zadłużenia przeterminowanego wynosi więcej niż 30 dni. 22 Pożyczkobiorca oświadcza, że w ramach realizacji celu w zakresie określonym w niniejszej umowie pożyczki w 3 nie będzie korzystał z innych środków pochodzących z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie przyznanych niniejszą umową pożyczki. Pożyczkobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za nakładanie się finansowania realizacji celu w zakresie niniejszej umowy pożyczki, ze środków określonych powyżej. 23 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 24 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu Funduszu Pożyczkowego JEREMIE. 25 Strony ustalają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd w Koszalinie, rzeczowo właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 26 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Pożyczkodawcy i po jednym dla Pożyczkobiorcy. 27 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. POŻYCZKOBIORCA: POŻYCZKODAWCA: Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy pożyczki i Regulaminem Udzielania Pożyczek Funduszu Pożyczkowego JEREMIE działającego przy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości i akceptuję wszystkie postanowienia umowy pożyczki i regulaminu pożyczkowego. Data i czytelny podpis współmałżonki/ka z numerem PESEL Data r... - PESEL.. Strona 9

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo