I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)"

Transkrypt

1 REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (JEREMIE III) I. Przepisy ogólne 1 Pożyczki udzielane są w ramach wyodrębnionego księgowo Funduszu Pożyczkowego, zwanego dalej Funduszem, obejmującego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz środki własne Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki Spółka z o.o Wniosek o pożyczkę złożyć mogą przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki: 1) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.), 2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 3) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014, 4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, 5) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji nie podlegają takiemu wykluczeniu, 6) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis), 7) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego. 2. O pożyczkę ubiegać się mogą również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, z zastrzeżeniem, że wniosek może być złożony po zarejestrowaniu działalności gospodarczej Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez MŚP zdolności do spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. 2. Ocenę zdolności do spłaty pożyczki oraz stopień ryzyka jej niespłacenia Fundusz przeprowadza w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). II. Zasady i warunki udzielania pożyczek 1. Pożyczki nie mogą być przeznaczone: 1) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP, 2) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, 3) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, 4) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, 4

2 5) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 2. Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w tym w szczególności na: 1) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnousługowo- handlowych, 2) tworzenie nowych miejsc pracy, 3) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 5) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP Pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej MŚP udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub rynkowych: 1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 z oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych lub rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie, 2) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Funduszowi wraz z wnioskiem o pożyczkę wszystkich dokumentów dotyczących pomocy de minimis jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych Fundusz może wymagać od MŚP zapewnienia wkładu własnego na finansowanie przedsięwzięcia opisanego we wniosku. Wartość wkładu własnego jest uzależniona od oceny ryzyka udzielenia pożyczki. 2. Do udziału własnego MŚP nie zalicza się środków pochodzących z kredytów i pożyczek bankowych, pożyczek z funduszy pożyczkowych, a także innych form finansowania zwrotnego Minimalna kwota pożyczki wynosi PLN, maksymalna nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN. 2. Przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym odstęp czasowy pomiędzy ich udzieleniem nie może być krótszy niż trzy miesiące. 3. Maksymalna wartość sumy jednostkowych pożyczek udzielanych danemu przedsiębiorstwu nie może być wyższa niż ,00 PLN. 4. Maksymalny okres pożyczki wynosi 60 miesięcy. 5. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału zaliczany do okresu spłaty, który nie może przekroczyć limitu określonego w ust. 4, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 6. Pożyczki oprocentowane są według stałej stopy procentowej. 7. Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty z tytułu przedterminowej spłaty pożyczki. 8 Obowiązujące opłaty, stopy oprocentowania pożyczek i prowizji określone są w Tabeli opłat, oprocentowania i prowizji, dostępnej w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej

3 III. Zabezpieczenie spłaty pożyczki Spłata pożyczki wraz z odsetkami podlega prawnemu zabezpieczeniu na rzecz Funduszu Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco. 2. Dodatkowe formy zabezpieczenia pożyczki, które mogą być stosowane przez Fundusz: 1) poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej, 2) hipoteka, 3) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, 4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 5) blokada środków na rachunku bankowym, 6) przelew wierzytelności, 7) inne zabezpieczenia dozwolone prawem. 3. Formę i wysokość zabezpieczenia Fundusz ustala z MŚP z uwzględnieniem wyniku analizy ryzyka, przeprowadzanej zgodnie ze stosowaną w Funduszu metodologią oceny wniosku pożyczkowego. 4. Fundusz zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz jej weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki. 5. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi MŚP. IV. Wniosek o udzielenie pożyczki 11 Wnioski o pożyczkę można składać w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z Funduszem. Formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie DFG Pożyczki Sp. z o.o. i na jej stronie internetowej Do wniosku MŚP, zwany dalej Wnioskodawcą, załącza wszystkie wymagane załączniki, zgodnie z listą podstawowych załączników, która jest dostępna na stronie Funduszu Fundusz może wymagać od Wnioskodawców także innych dokumentów, nie wymienionych na liście podstawowych załączników, o której mowa w ust. 1, niezbędnych do weryfikacji wniosku. 3. Wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe załączają dodatkowo: 1) wypełnione oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, 2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 13 Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. V. Postępowanie decyzyjne 14 Postępowaniu decyzyjnemu podlegają wyłącznie kompletne wnioski o pożyczkę. 15 W przypadku wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy pracownikiem Funduszu a Wnioskodawcą, wynikającym z powiązań rodzinnych lub innych, mogących podważać obiektywność decyzji, pracownik informuje Zarząd o zaistniałej sytuacji i nie uczestniczy w postępowaniu decyzyjnym.

4 16 1. Fundusz dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. 2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku i jego zgodności z Regulaminem. 3. W ramach oceny merytorycznej Fundusz przeprowadza analizę ryzyka przez badanie zdolności do spłaty pożyczki oraz jakości i wartości zabezpieczenia Termin rozpatrywania wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 2. O decyzji Wnioskodawca informowany jest niezwłocznie. 3. Od decyzji negatywnej nie przysługują żadne środki odwoławcze. VI. Umowa pożyczki 18 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę Fundusz podpisuje umowę pożyczki z Wnioskodawcą, zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Umowa powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki. 19 Umowa pożyczki określa: 1) strony umowy, 2) datę zawarcia, 3) kwotę pożyczki i wysokość oprocentowania, 4) sposób i formę przekazywania środków pożyczki (jednorazowo, w transzach, na podstawie przedstawianych faktur), 5) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, 6) sposób zabezpieczenia pożyczki, 7) zobowiązania Pożyczkobiorcy do udokumentowania wydatkowania środków pożyczki zgodnie z celem na jaki została udzielona, 8) okres i harmonogram spłaty pożyczki, 9) warunki wypowiedzenia umowy, 10) inne zobowiązania Pożyczkobiorcy związane z realizowanym projektem, 11) podpisy stron. VII. Wypłata pożyczki 20 Pożyczka wypłacana jest z rachunku Funduszu w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub inny wskazany w umowie, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę zapisów umownych warunkujących uruchomienie pożyczki. VIII. Spłata pożyczki Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następuje w okresach miesięcznych w terminach określonych w harmonogramie spłat stanowiącym integralną część umowy pożyczki. 2. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy, Fundusz po przeprowadzeniu stosownej analizy i ewentualnej renegocjacji zabezpieczeń, może restrukturyzować umowę pożyczki poprzez odpowiednie postanowienia w aneksie do umowy, w tym nowy harmonogram spłat, z zastrzeżeniem, że całkowity okres kredytowania nie przekroczy 60-u miesięcy. 3. Do naliczania odsetek umownych od kapitału oraz odsetek przeterminowanych przyjmuje się, że rok stanowi 365 dni.

5 4. Odsetki od kwoty pożyczki naliczane są za każdy dzień wykorzystania pożyczki, zgodnie ze stanem faktycznego zadłużenia. 5. Za dotrzymanie terminu spłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaconej raty lub całości pożyczki na rachunku bankowym Funduszu wskazanym w umowie pożyczki, w dniu zgodnym z terminem spłaty lub wcześniejszym. 6. Za okres zwłoki w terminowej spłacie rat pożyczki i odsetek Fundusz naliczać będzie odsetki ustawowe właściwe dla należności niespłaconych terminowo (podstawa prawna: rozporządzenie RM w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych). 22 Należności związane z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także w wyniku postępowania egzekucyjnego są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i egzekucyjne, 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 3) odsetki umowne przeterminowane, 4) odsetki bieżące, 5) raty pożyczki przeterminowane, 6) raty pożyczki bieżące, 7) pozostały niespłacony (wymagalny) kapitał. IX. Monitorowanie realizacji umowy pożyczki 23 Nadzór nad realizacją umowy pożyczki odbywa się przez monitorowanie obsługi pożyczki pod kątem zgodności z harmonogramem spłat i sposobu jej wykorzystania oraz innych postanowień umownych. 24 Pożyczkobiorca w czasie trwania umowy zobowiązuje się do: 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; w terminie określonym w umowie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Funduszowi dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pożyczki lub jej transzy zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie. 2) udostępnienia Funduszowi dokumentów niezbędnych do weryfikacji wykorzystania pożyczki, oceny aktualnego stanu zabezpieczenia i aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Pożyczkobiorcy. 3) powiadomienia Funduszu o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, poręczenia, zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS itp.), 4) niezwłocznego powiadomienia Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym aktualizacji adresu do doręczeń w razie jego zmiany; w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, oświadczenia skierowane na poprzedni adres traktowane będą jak doręczone z chwilą zwrotu przesyłki. 5) dostarczania, na każde wezwanie Funduszu, wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, finansowanego ze środków pożyczki Fundusz jest uprawniony do wypowiedzenia pożyczki z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu pogorszenia się stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, 2) gdy wartość przedmiotu zabezpieczenia pożyczki uległa znacznemu zmniejszeniu, a pomimo wezwania Pożyczkobiorca w terminie określonym przez Pożyczkodawcę, nie uzupełnił brakującej wartości zabezpieczenia, 3) niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy i Regulaminu, w szczególności poprzez: niespłacanie bieżących rat kapitałowych i odsetkowych, 4) gdy powstały inne sytuacje zagrażające zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pożyczki.

6 2. Fundusz jest uprawniony do wypowiedzenia pożyczki w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, a w szczególności gdy: 1) Pożyczkobiorca stał się niewypłacalny, 2) wykorzystano udzieloną pożyczkę niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem celem, 3) wszczęto postępowanie naprawcze, ogłoszono upadłość, otwarto postępowanie likwidacyjne, zawieszono lub zakończono prowadzenie działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę, 4) ujawniono, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki nie są zgodne z prawdą, 5) nie ustanowiono zabezpieczeń wymienionych w umowie. 3. W następnym dniu od postawienia całości zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności Fundusz rozpoczyna naliczanie odsetek ustawowych od wartości należności. 26 Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Fundusz do dochodzenia swych roszczeń na drodze windykacji sądowej i egzekucji oraz realizacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy zabezpieczeń prawnych. X. Likwidacja pożyczki i wygaśnięcie zobowiązań Ostateczne rozliczenie i likwidacja pożyczki następuje po wygaśnięciu umowy pożyczki. 2. Umowa pożyczki wygasa po dokonaniu spłaty całości zobowiązania przez Pożyczkobiorcę, co uprawnia Fundusz do zwolnienia zabezpieczeń i pisemnego powiadomienia Pożyczkobiorcy i ewentualnych poręczycieli o rozliczeniu i likwidacji pożyczki. XI. Przepisy końcowe 28 W sprawach nie uregulowanych w umowie pożyczki lub niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólne przepisy prawa. 29 Wprowadzenie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej DFG Pożyczki Sp. z o.o. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2015 roku. 30

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo