1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu W związku z Umową Operacyjną Pożyczki Globalnej zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego a Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE będącej instrumentem wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , ustala się niniejszy Regulamin: Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 Definicje Data spłaty pożyczki (raty) i/lub odsetek - data wpływu środków na rachunek Funduszu, Fundusz/Pożyczkodawca - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Harmonogram Spłat - załącznik do umowy pożyczki zawierający plan spłaty pożyczki w okresie, na jaki została udzielona, Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, KOW Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd w celu opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki, Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - Bank Gospodarstwa Krajowego MŚP - mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (tj. Dz.Urz. UE. L Nr 187, str. 1). Okres karencji - okres od dnia udzielenia pożyczki do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowoodsetkowej, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, Okres trwania pożyczki - okres od momentu postawienia środków pieniężnych z pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami określonymi w umowie pożyczki, Pożyczka - środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Fundusz na warunkach określonych w umowie pożyczki i niniejszym Regulaminie, Pożyczkobiorca mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, któremu Fundusz udzielił pożyczki na warunkach określonych w umowie pożyczki i niniejszym Regulaminie, Prolongata terminu spłaty zadłużenia - wydłużenie terminu spłaty pożyczki, jej rat i/lub odsetek, Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 1

2 Przedsięwzięcie projekt realizowany przez Pożyczkobiorcę, współfinansowany ze środków pożyczki udzielonej przez Fundusz w ramach Inicjatywy JEREMIE, Rachunek pożyczki - wydzielony rachunek, na którym ewidencjonowane jest zobowiązanie pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, Transza cześć kwoty udzielonej przez Fundusz pożyczki wypłacana po spełnieniu określonych warunków, Udział własny udział środków pieniężnych Pożyczkobiorcy, które zostaną zaangażowane wraz z pożyczką w realizację przedsięwzięcia lub równowartość zakupionych oraz posiadanych środków obrotowych i trwałych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, Windykacja - działania Funduszu zmierzające do odzyskania wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki, Wnioskodawca podmiot składający wniosek o pożyczkę do Funduszu, Wypowiedzenie umowy pożyczki - prawo stron umowy pożyczki do jej rozwiązania przed terminem spłaty, Zarząd Zarząd Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zdolność pożyczkowa/kredytowa - zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminach określonych w umowie. 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu może używać nazwy Regulamin Funduszu Pożyczkowego JEREMIE 2. Regulamin określa podstawowe zasady udzielania pożyczek przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia umowy pożyczki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3 Wnioskodawcy 1. O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać podmioty spełniające łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 /1 z r.); b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 2

3 c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu; d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego; e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji nie podlegają takiemu wykluczeniu; f) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis); g) są poza grupą podmiotów znajdujących się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego/układowego; h) nie posiadają zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych; i) złożą prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę wraz z wymaganą dokumentacją. 2. O pożyczkę mogą się również ubiegać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, z tym, że wniosek należy złożyć wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4 Przeznaczenie pożyczek 1. Z zastrzeżeniem ust 2 poniżej pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (definicja przedsiębiorcy zgodna z warunkami określonymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014), w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, b) tworzenie nowych miejsc pracy, c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF EN z dnia 8 lutego 2012 r. 2. Jednostkowe Pożyczki udzielone w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej nie mogą być przeznaczone na: a) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP, b) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 3

4 c) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, d) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, e) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 5 Warunki udzielania pożyczek 1. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od spełnienia przez Wnioskodawcę następujących warunków: a) złożenia kompletnego i całkowicie wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami, b) spełnienia warunków określonych w Regulaminie, c) posiadania zdolności do spłaty pożyczki, d) ustalenia z Funduszem zabezpieczenia spłaty pożyczki, e) zawarcia umowy pożyczki. 2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wskazania w umowie pożyczki dodatkowych warunków, od spełnienia których uzależnia przyznanie pożyczki. 3. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki, Fundusz na prośbę Wnioskodawcy zwraca oryginały dokumentów stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, pozostawiając sobie kserokopie tych dokumentów. 4. Łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielanych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi wynosi ,00 zł, 5. Łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi, w ramach Limitu Pożyczki Globalnej podlega sumowaniu. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych, o których mowa w pkt. 4 zwiększa odpowiednio procentowy udział własny Pośrednika Finansowego w stosunku do wartości Jednostkowych Pożyczek przekraczających poszczególne progi. Odpowiednie zwiększenie udziału własnego Pośrednika Finansowego będzie odnosiło się do całości kwoty kolejnej Jednostkowej Pożyczki, niezależnie od wysokości kwoty Jednostkowej Pożyczki o jaką dany próg kwotowy, wskazany w pkt 4, został przekroczony. 6. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. 7. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może wyrazić zgodę na odroczenie spłat pierwszych rat kapitałowych. Karencja nie może być jednak dłuższa niż 6 miesięcy. W okresie karencji Pożyczkobiorca spłaca miesięczne raty odsetkowe na bieżąco. 8. Oprocentowanie pożyczek jest ustalone w stosunku rocznym, wg stałej stopy procentowej obowiązującej przez cały okres spłaty pożyczki. 9. Wysokość oprocentowania: a) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 4

5 (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6 lub komunikatu zastępczego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka, b) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U Nr 245, poz z późn. zm.), lub rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie. 10. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. 6 Wkład własny 1. Fundusz może wymagać od MŚP udziału własnych środków w realizacji przedsięwzięcia. 2. Koszty związane z realizowanym przedsięwzięciem, poniesione przed wypłatą środków z pożyczki mogą być zakwalifikowane jako udział własny MŚP w projekcie. 3. Termin i sposób rozliczenia wkładu własnego określa umowa pożyczki. 7 Zabezpieczenia 1. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty. 2. Pożyczkobiorca obligatoryjnie wystawia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami może mieć formę: poręczenia, hipoteki, zastawu, przewłaszczenia, cesji praw, inną zaakceptowaną przez Fundusz. 3. Fundusz może przyjąć jedno lub kilka zabezpieczeń jednocześnie. 4. Ostateczna forma zabezpieczenia pożyczki ustalona jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą. Przy wyborze zabezpieczenia Fundusz bierze pod uwagę stopień jego płynności oraz stopień pokrycia pożyczki oraz kwotę i okres spłaty pożyczki, kondycję finansową przedsiębiorstwa, stopień ryzyka przedsięwzięcia i stan majątkowy Pożyczkobiorcy. 5. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia. 6. Fundusz może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji umowy pożyczki, w przypadku, gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub wystąpi zagrożenie terminowej spłaty pożyczki. 7. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia pożyczki może być dokonana na wniosek Pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona spłata pożyczki wraz z odsetkami. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 5

6 8. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia pożyczki Fundusz dokonuje zwolnienia przyjętych zabezpieczeń. 9. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca. 1. Wniosek o pożyczkę: 8 Wniosek o pożyczkę a) wraz z kompletem załączników stanowi podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki, b) powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, c) podlega wpisowi do rejestru wniosków, d) podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów. 2. Formularze wniosku oraz załączników udostępniane są w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej: 3. Wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe załączają dodatkowo: a) wypełnione oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, b) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 4. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści formularzy wniosku i załączników może skutkować odrzuceniem wniosku. 5. Wniosek niekompletny lub zawierający błędne informacje nie będzie przyjęty do oceny. Fundusz wyznaczy Wnioskodawcy termin do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów. W razie nie uzupełnienia braków formalnych wniosku, zostanie on odrzucony bez rozpatrywania, o czym Fundusz powiadomi Wnioskodawcę. 9 Ocena wniosku o pożyczkę 1. Fundusz przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną złożonego wniosku. 2. W ramach oceny wniosku Fundusz bada m.in.: a) zgodność z danymi źródłowymi, b) zgodność z warunkami Regulaminu, c) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami, d) rzetelność wywiązywania się z wcześniejszych zobowiązań wobec innych podmiotów, e) przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia, f) rzetelność i wiarygodność prognozy finansowej na okres spłaty pożyczki, g) jakość i wartość proponowanego zabezpieczenia, h) kompletność dokumentacji. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 6

7 2. W ramach analizy wniosku pracownik Funduszu może przeprowadzić wizytację w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w celu weryfikacji danych przedstawionych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. 3. Na podstawie zebranej dokumentacji oraz oceny pracownika Funduszu przeprowadzającego analizę, Komisja Oceny Wniosków opiniuje wniosek o pożyczkę. Zasady działania Komisji Oceny Wniosków ustala Zarząd. 4. KOW przedstawia swoją opinię Zarządowi. 5. Uprawnionym do udzielania pożyczek jest Zarząd, który podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. 6. Decyzja w przedmiocie udzielenia lub nieudzielania pożyczki zapada w formie uchwały. 7. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługują od niej żadne odwołania. 8. Zarząd może udzielić upoważnienia wskazanej przez siebie osobie do wykonywania wszystkich czynności związanych z procesowaniem wniosku o udzielenie pożyczki (zastrzeżonych dla Zarządu. 9. Fundusz niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę o decyzji Zarządu. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki Fundusz ustala z Wnioskodawcą termin podpisania umowy pożyczki. 10. Umowa pożyczki powinna zostać zawarta w terminie do 30 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd. 11. W przypadku nieprzystąpienia przez Wnioskodawcę do umowy pożyczki w terminie określonym w punkcie poprzedzającym, decyzja o udzieleniu pożyczki traci moc i nie może stanowić podstawy do zawarcia umowy między stronami. 10 Umowa pożyczki 1. Decyzja Zarządu o przyznaniu pożyczki jest podstawą do sporządzenia umowy pożyczki. 2. Umowę z obu stron podpisują osoby umocowane do reprezentacji. 3. Umowa winna zawierać co najmniej: a) określenie stron, b) kwotę pożyczki, c) sposób przekazania środków (jednorazowo, w transzach), d) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, e) numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacona pożyczka, f) termin i sposób rozliczenia z wykorzystania pożyczki, g) terminy i kwoty spłaty pożyczki (raty kapitałowe i odsetki), h) stopę procentową, i) wysokość prowizji, j) sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, k) warunki wypowiedzenia umowy, Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 7

8 l) numer rachunku bankowego, na który będzie spłacana pożyczka, m) datę zawarcia, n) podpisy stron. 11 Wypłata pożyczki 1. Fundusz odstąpi od umowy pożyczki i odmówi uruchomienia środków, jeżeli przed przekazaniem pożyczki: a) ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy, b) wszczęto postępowanie naprawcze Pożyczkobiorcy, c) ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy, d) znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa i ekonomiczna Pożyczkobiorcy, e) Fundusz uzyska inne informacje mające negatywne znaczenie dla oceny wiarygodności Pożyczkobiorcy oraz ryzyka spłaty pożyczki. 2. Warunki wypłaty pożyczki: a) zawarcie umowy pożyczki, b) ustanowienie określonych w umowie pożyczki zabezpieczeń, c) nie wystąpią zdarzenia opisane w ust Pożyczka może być wypłacona: a) jednorazowo, b) w transzach. 4. Wypłata kolejnej transzy następuje po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki. 5. Przekazanie pożyczki następuje poprzez przelew środków na rachunek bieżący Pożyczkobiorcy lub inny przez niego wskazany. 6. Po wypłaceniu pożyczki Pożyczkobiorca otrzymuje harmonogram spłaty pożyczki stanowiący załącznik do umowy pożyczki. 12 Spłata pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki. 2. Raty kapitałowe pożyczki wraz z ratami odsetkowymi spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat na konto Funduszu wskazane w umowie pożyczki. 3. Fundusz nie pobiera opłat za przedterminową spłatę pożyczki. 4. Za dzień spłaty wierzytelności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Funduszu. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 8

9 5. Do naliczania odsetek umownych od kapitału oraz odsetek przeterminowanych przyjmuje się, że rok stanowi 365 dni. 6. Odsetki od kwoty pożyczki naliczane są za każdy dzień wykorzystania pożyczki, zgodnie ze stanem faktycznego zadłużenia. 7. Za okres zwłoki w terminowej spłacie rat pożyczki i odsetek Fundusz naliczać będzie odsetki ustawowe właściwe dla należności niespłaconych terminowo. 8. Należności związane z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także w wyniku postępowania egzekucyjnego naliczane są w następującej kolejności: a) koszty sądowe i egzekucyjne, w tym koszty działań windykacyjnych zlecone podmiotom zewnętrznym, b) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, c) odsetki umowne przeterminowane, d) odsetki bieżące, e) raty pożyczki przeterminowane, f) raty pożyczki bieżące, g) pozostały wymagalny kapitał. 9. W okresie obowiązywania umowy Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zmianę warunków umowy pożyczki. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od zgody Pożyczkobiorcy na dodatkowe postanowienia umowne, w szczególności w zakresie zabezpieczenia pożyczki. 13 Monitoring 1. Fundusz monitoruje realizację postanowień umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia z wykorzystania środków pożyczki, zgodnie z celem i terminem określonym w umowie. Rozliczenie nastąpi poprzez przedłożenie kserokopii rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty oraz do wglądu oryginałów rachunków i faktur. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Funduszowi przez cały okres spłaty pożyczki niezbędnych informacji o swojej sytuacji prawnej i ekonomicznej, w tym o zaciąganych pożyczkach, kredytach, zaległościach w z tytułu podatków lub ubezpieczenia społecznego lub innych obciążeniach. 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umożliwienia prowadzenia wizytacji przez Fundusz w swojej siedzibie i wszystkich oddziałach, a zwłaszcza do umożliwienia Funduszowi badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności przedsiębiorstwa, także w trakcie trwania umowy. 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności o wszelkich zmianach nazwiska, adresu, nazwy, siedziby firmy i formy prawnej działalności oraz wszelkich danych niezbędnych do komunikacji Funduszu z Pożyczkobiorcą, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę. 6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umożliwienia Funduszowi, Menadżerowi Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Instytucji Zarządzającej oraz innym podmiotom wskazanym przez Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 9

10 powyższe instytucje kontroli oraz udostępnienia wszelkiej dokumentacji celem skontrolowania realizacji zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 14 Wypowiedzenie umowy pożyczki 1. Każdej ze stron umowy przysługuje uprawnienie do jej rozwiązania z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 2. Pożyczkobiorca, który rozwiązał umowę w trybie wskazanym wyżej, zobowiązany jest zwrócić Funduszowi kwotę stanowiącą kapitał pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi kosztami należnymi Funduszowi do czasu całkowitej spłaty pożyczki, w terminie określonym przez Fundusz. 3. Fundusz zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w całości lub w części oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku: a) wykorzystania pożyczki lub jej części niezgodnie z celem określonym w umowie, b) niedostarczenia przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających wykorzystanie pożyczki zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie pożyczki, w tym w szczególności sprawozdania z rozliczenia pożyczki wraz z dowodami księgowymi potwierdzającymi celowość wydatkowania środków, w terminie określonym w umowie pożyczki, c) zmiany lokalizacji przedsięwzięcia bez zgody Funduszu, d) niewywiązania się Pożyczkobiorcy z zobowiązań dotyczących monitorowania pożyczki i realizacji przedsięwzięcia, w tym nie udostępnienia danych żądanych przez Fundusz lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, e) przekazania nieprawdziwych informacji w trakcie rozpatrywania wniosku lub w ramach monitoringu, f) nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wobec Funduszu, g) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie pożyczki, h) znacznego zmniejszenia realnej wartości zabezpieczenia, i) sprzedaży, bez zgody Funduszu, majątku będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki, j) niedopełnienia przez Pożyczkobiorcę lub osobę udzielającą zabezpieczenia rzeczowego obowiązku dokonania ubezpieczenia majątkowego rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki, k) zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę, l) otwarcia postępowania upadłościowego Pożyczkobiorcy, m) niespełnienia innych warunków określonych niniejszym Regulaminem lub umową pożyczki. 2. O postawieniu zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności Fundusz zawiadomi Pożyczkobiorcę i poręczycieli, listem poleconym, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 3. Postawienie zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności zobowiązuje Pożyczkobiorcę do dokonania jednorazowej spłaty całego zadłużenia tj. pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami w terminie wyznaczonym przez Fundusz. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 10

11 4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaci dobrowolnie należności Funduszu we wskazanym terminie, Fundusz ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z całego majątku Pożyczkobiorcy i posiadanych zabezpieczeń. 5. Fundusz może zlecać działania windykacyjne podmiotom specjalizującym się w dochodzeniu i odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami prawa. 15 Rozliczenie pożyczki 1. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu spłaty wierzytelności. 2. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania kwoty niedopłaty w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Fundusz w tym samym terminie zwróci kwotę nadpłaty Pożyczkobiorcy na jego konto bankowe. 3. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia Fundusz dokonuje zwolnienia przyjętych zabezpieczeń. 16 Postanowienia końcowe 1. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną, przed podpisaniem umowy pożyczki, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DAWG Sp. z o.o. we Wrocławiu, lub inną wskazaną osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy jest DAWG Sp. z o.o. we Wrocławiu. 2. W sprawach nieregulowanych umową lub Regulaminem stosuje się ogólne przepisy prawa. 3. Wprowadzenie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze odpowiedniej uchwały Zarządu DAWG Sp. z o.o. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd DAWG 2015 r. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław str. 11

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo