REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" przez STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W związku z Umową Operacyjną Pożyczki Globalnej Nr 2.4/2013/FPJWW/2/146, zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem a Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE, będącej instrumentem wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , ustala się niniejszy Regulamin WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek dla przedsiębiorstw sektora MŚP przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ( zwane dalej Stowarzyszeniem OCWP ) ze środków pochodzących we współfinansowaniu z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Budżetu Państwa w ramach, a także ze środków funduszy własnych Pożyczkodawcy. 2. Stowarzyszenie OCWP prowadzi działalność pożyczkową poprzez Fundusz Pożyczkowy (zwany dalej Funduszem), funkcjonujący zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia OCWP. 1. Pożyczkobiorcy ROZDZIAŁ I Zasady i warunki udzielania pożyczek O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniających łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa 1, f) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego Ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności Przedstawią wniosek o pożyczkę według standardowego wzoru Pożyczka może być wykorzystana z zastrzeżeniem pkt. 1.5, 1.6 i 1.7 na finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w tym w szczególności na: 1 Wykluczeniu takiemu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do reprezentacji MŚP. Strona 1 z 6

2 a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno usługowo - handlowych, b) tworzenia nowych miejsc pracy, c) wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d) zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz innych celów gospodarczych przyczyniające się do rozwoju MŚP Pożyczka udzielana MŚP w fazie start-up 2 mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego MŚP Pożyczka udzielane MŚP nie będącym w fazie start-up może być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego MŚP 4 w oparciu o plan rozwoju przedsiębiorstwa 5, 1.7. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 2. Warunki udzielania pożyczek: 2.1. Pożyczka może być udzielona do wysokości ,00 PLN, dla jednego podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy), jednak nie więcej niż 5% przyznanego Funduszowi limitu Pożyczki Globalnej, z zastrzeżeniem, że jednostkowe pożyczki udzielane przedsiębiorcą będącym w fazie start up udzielane są do wysokości ,00 PLN 2.2. Jednostkowe Pożyczki na rzecz jednego podmiotu (przedsiębiorcy) nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż cztery miesiące, 2.3. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy Pożyczki udzielane ze środków Funduszu oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki. a) wysokość stawek oprocentowania pożyczek ustalana jest w stosunku rocznym, b) naliczane oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczkowym, jednakże może być zmniejszone na pisemny wniosek pożyczkobiorcy, z uwzględnieniem litery f), c) odsetki od wykorzystanej pożyczki nalicza się za okresy miesięczne stosownie do umów zawartych z pożyczkobiorcami, d) oprocentowanie pożyczek z zastrzeżeniem litery e) ustalane jest: - dla MŚP będących w fazie start-up - na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, tj. oprocentowanie roczne Jednostkowej Pożyczki udzielanej MŚP w fazie start-up jest równe wysokości stopy bazowej 6 obniżonej o 200 pkt bazowych, - dla MŚP nie będących w fazie start-up - na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, tj. oprocentowanie roczne Jednostkowej Pożyczki jest niższe niż wysokość stopy referencyjnej 7 obliczonej dla danego MŚP e) w przypadku braku przepisów umożliwiających udzielanie pomocy de minimis ze środków instrumentów inżynierii finansowej po 30 czerwca 2014 r., po upływie tego terminu Jednostkowe Pożyczki będą udzielane na warunkach rynkowych 8. f) ewentualne zmniejszenie wysokości oprocentowania, o którym mowa w pkt b). 2 MŚP w fazie start-up MŚP znajdujący się na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności osoby bezrobotne lub absolwenci szkół wyższych, w przypadku których rejestracja działalności gospodarczej nastąpiła nie wcześniej niż 24 miesiące przed udzieleniem Pożyczki. 3 Zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, tj. COCOF z dn. 8 lutego 2012 r. 4 Zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, tj. COCOF z dn. 8 lutego 2012 r. 5 Plan rozwoju przedsiębiorstwa powinien określać m.in. cele rozwojowe (związane np. z ofertą firmy, jakością produktów/usług, rynkiem, na którym prowadzona jest działalność, zatrudnieniem), do osiągnięcia których będzie się przyczyniać finansowanie uzyskane przez MŚP w ramach Jednostkowej Pożyczki 6 stopa bazowa jest ogłaszana przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6), 7 stopa referencyjna jest wyznaczana na podstawie metody zawartej w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6),w oparciu o stawkę bazową, ogłaszaną przez Komisję Europejską. 8 tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Strona 2 z 6

3 dokonane musi być w formie aneksu do umowy pożyczki przy bezwzględnym zachowaniu zasad dotyczących poziomu oprocentowania określonych w pkt d). g) faktyczną wysokość oprocentowania pożyczek ustala uchwałą Zarząd OCWP 2.5. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesiące, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 2.6 Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki, obciążają pożyczkobiorcę. ROZDZIAŁ II Zabezpieczenie pożyczki 1. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki i odsetek wynosi minimum 100% i jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej spłaty. 2. Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: a) obligatoryjnie : - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) inne uzgodnione z Pożyczkobiorcą zabezpieczenia, którymi mogą być w szczególności: - hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - poręczenie spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie, - przewłaszczenie pożyczkobiorcę rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - inne równoważne zabezpieczenie majątkowe, 3. W przypadku Pożyczki udzielanej MŚP w fazie start-up, pożyczkobiorca zobowiązany jest wyłącznie do ustanowienia zabezpieczenia o charakterze osobistym. 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić jedynie w przypadku złożenia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia łącznego, przy czym w każdym przypadku obligatoryjnie jedną z form musi być weksel in blanco z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Stowarzyszenie OCWP. 5. Koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia spłaty pożyczki ponosi pożyczkobiorca. 6. Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki jest obowiązkowe i stanowi warunek wypłaty pożyczki. ROZDZIAŁ III Wniosek o udzielenie pożyczki 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami jest udostępniany w siedzibie i na stronie internetowej Funduszu: lub 2. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z planem finansowym stanowi podstawę do oceny i podjęciu decyzji o przyznaniu pożyczki. 3. Wnioskodawca składa podpisany komplet dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia na ręce Specjalisty Finansowego 4. Specjalista Finansowy wpisuje wniosek w Rejestrze Wniosków Funduszu. 5. Specjalista Finansowy analizuje wniosek pod kątem oceny formalnej i merytorycznej obejmującej: - zgodność z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, - ryzyka proponowanego do finansowania pożyczką przedsięwzięcia - stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizytacji przedstawiciela Funduszu w miejscu prowadzenia działalności), - efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, - proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z Funduszu, jej zwrotu i stopnia ryzyka, - realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, - realności przyjętych zabezpieczeń, - stanu przygotowania realizowanego przedsięwzięcia do jego prowadzenia. Ponadto Specjalista Finansowy zwraca uwagę na: - informację czy wnioskodawca (współmałżonek) są w trakcie spłaty innych pożyczek lub kredytów, jakiej wysokości oraz na jaki okres, - informację o udzielonych przez pożyczkobiorcę (małżonka) poręczeniach (na jaki okres i na jaką kwotę). ROZDZIAŁ IV Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego 1. Po sprawdzeniu kompletności złożonej dokumentacji, wnioskodawca powinien otrzymać potwierdzenie jej przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia. 2. Wniosek z oceną Specjalisty Finansowego opiniowany jest następnie przez Komisję Pożyczkową pełniącą w Funduszu rolę ciała doradczego. Strona 3 z 6

4 3. Zarząd Stowarzyszenia biorąc pod uwagę opinię Komisji Pożyczkowej podejmuje decyzję dotyczącą przyznania pożyczki. 4. Decyzja Zarządu przyjmuje jedną z poniższych opcji: a) zaakceptowanie pożyczki w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez wnioskodawcę, b) zaakceptowanie pożyczki w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) zaakceptowanie pod pewnymi warunkami, d) odłożenie decyzji do czasu uzyskania dodatkowych informacji, e) odrzucenie wniosku. 5. Decyzja Zarządu podejmowana jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji. ROZDZIAŁ V Umowa o udzielanie pożyczki 1. Udzielanie pożyczki następuje na podstawie pisemnej umowy pożyczki oraz umów zabezpieczeniowych zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem OCWP prowadzącym Fundusz, a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pożyczkobiorcy, oraz jeden dla Stowarzyszenia OCWP. 3. Umowy zabezpieczeniowe sporządza się w odpowiedniej ilości egzemplarzy stosownie do formy zabezpieczenia. 4. Umowa pożyczki określa między innymi: a) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania b) rodzaj zabezpieczenia płatności pożyczki wraz z odsetkami c) obowiązki informacyjne i sprawozdawcze Pożyczkobiorcy d) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, e) okres i harmonogram spłaty pożyczki 5. Zmiana warunków umowy pożyczki oraz umów zabezpieczeniowych wymaga pisemnego aneksu. ROZDZIAŁ VI Tryb i zasady wypłacania pożyczki 1. Pożyczki wypłacane będą z rachunku Funduszu na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony Stowarzyszenia OCWP. 2. W zależności od zapisów umowy, o której mowa w rozdziale V, pożyczka może być: - wypłacana w całości, - wypłacana w transzach, zaliczkowo lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki jest ustanowienie przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki. ROZDZIAŁ VII Realizacja spłaty pożyczki 1. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy przez pożyczkobiorcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub przez Stowarzyszenie OCWP, na warunkach określonych w umowie, c) przedterminowo z inicjatywy pożyczkobiorcy, 2. Za dzień spłaty pożyczki uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku pożyczkodawcy. 3. Zarząd Stowarzyszenia może: a) wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawić w stan natychmiastowej wymagalności części lub całość pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku stwierdzenia nie wywiązania się z warunków umowy oraz gdy sytuacja finansowa pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) wnioskować o renegocjację umowy pożyczki, 4. Postawienie zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności zobowiązuje Pożyczkobiorcę do dokonania jednorazowej spłaty całego zadłużenia tj. pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami w terminie wyznaczonym przez Fundusz. 5. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki, w tym zmiany formy, przedmiotu lub wartości zabezpieczenia, wysokości i terminów spłat rat kwoty pożyczki wraz z odsetkami z zachowaniem rygorów dot. dopuszczalnego najniższego poziomu oprocentowania pożyczek określonych w Rozdziale I, pkt. 2.4.f). oraz pkt. 2.4.g). niniejszego Regulaminu. Jeżeli kwota pożyczki ma być zwiększona lub okres spłaty ulega przedłużeniu, warunkiem zmiany umowy pożyczki jest przedstawienie przez pożyczkobiorcę nowych zabezpieczeń spłaty pożyczki. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie. Zawarcie nowej umowy lub aneksu wymaga decyzji Komisji Pożyczkowej. 6. W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki, niewypłacalności pożyczkobiorcy pożyczkodawca może Strona 4 z 6

5 postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą kwotę pożyczki z tytułu klauzul zabezpieczających spłatę pożyczki zawartych w umowie, wystąpić do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia, wszcząć procedurę windykacji należności. ROZDZIAŁ VIII Nieterminowa spłata 1. Pożyczki niespłacone w całości lub częściach w terminie określonym w umowie pożyczki stają się od następnego dnia po upływie terminu spłaty zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od każdej nie zapłaconej w terminie raty pożyczki lub kwoty pożyczki oraz od kwoty stanowiącej niedopłatę raty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie, naliczane będzie oprocentowanie w wysokości odsetek ustawowych od należności złotowych w stosunku rocznym. ROZDZIAŁ IX Kolejność zaspokajania należności 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a) koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne b) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, c) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym, d) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, e) odsetki niespłacone zapadłe, f) odsetki bieżące, g) raty pożyczki zapadłe, h) raty pożyczki bieżące, i) pozostały niespłacony (wymagalny) kapitał, 2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy Pożyczkodawca może zmienić kolejność zaspokajania należności. ROZDZIAŁ X Rozliczenie i likwidacja pożyczki 1. W terminie określonym w umowie o udzielenie pożyczki, nie dłuższym jednak niż pół roku od dnia postawienia kwoty pożyczki do dyspozycji, pożyczkobiorca zobowiązany jest do - udokumentowanego odpowiednimi fakturami, rachunkami i dowodami ich zapłaty - rozliczenie wykorzystania kwoty pożyczki na cel zgodny z umową pożyczki. 2. Po całkowitej spłacie pożyczki dokonuje się ostatecznego rozliczania kapitału wraz z wszystkimi należnymi odsetkami na podstawie faktycznych terminów spłat pożyczki. 3. Ewentualne niedopłaty wynikające z końcowego rozliczenia pożyczkobiorca zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Nadpłaty Stowarzyszenie OCWP w tym samym terminie 14 dni zwraca Pożyczkobiorcy. ROZDZIAŁ XI Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia 1. Pożyczkobiorcy mogą być poddani nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Nadzór odbywać się będzie przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez Pożyczkobiorcę. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: - wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, - składania sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej zgodnie z umową pożyczki, - umożliwienia badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy, - powiadamiania o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki / kredytu, ustanowienie zastawu lub hipoteki, udzielenie poręczenia, powstaniu zaległości publiczno-prawnych itp.), - niezwłocznego powiadomienia Funduszu o każdej zmianie: nazwiska i adresu lub nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę. 4. Jeżeli pożyczkodawca ujawni istotne nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez pożyczkobiorcę warunków umowy, może podjąć działania, o których mowa w Rozdziale VII punkt 3. Strona 5 z 6

6 ROZDZIAŁ XII Pomoc de minimis 1. Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i udzielane są zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U nr 245, poz 1461). 2. Wartość pomocy obliczana jest zgodnie z 4 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r., w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194 poz z późn. zm.), przy uwzględnieniu Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C14/02 z r.). ROZDZIAŁ XIII Uwagi końcowe Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wniosków o pożyczkę złożonych po dniu jego wejścia w życie i umów podpisanych na ich podstawie. Ostrów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2013 r. Strona 6 z 6

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo