Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA"

Transkrypt

1 Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013

2 2/31

3 Spis treści: 1. Przedmiot opinii Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności Nowa technologia w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarys problematyki Charakterystyka technologii informatycznej opartej na koncepcji In-Memory Computing (IMC) Ewolucja technologii opartej na In-Memory Computing (IMC) Systematyka rozwiązań informatycznych opartych o technologię In-Memory Computing Innowacyjność technologii informatycznej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach In-Memory Computing Użyteczność technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing w biznesie SAP Business Suite na platformie SAP HANA - opis rozwiązania SAP Business Suite na platformie SAP HANA opis rozwiązania opartego na technologię In-Memory Computing (IMC) SAP Business Suite na platformie SAP HANA geneza produktu Metodyka migracji rozwiązania SAP ERP w ramach SAP Business Suite do platformy SAP HANA Analiza innowacyjności i konkurencyjności produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA SAP Business One - opis rozwiązania na platformie SAP HANA Kierunki rozwoju rozwiązań firmy SAP działających na platformie SAP HANA Uwagi końcowe Przypisy, materiały źródłowe /31

4 4/31

5 1. Przedmiot opinii Niniejsza opinia jest oceną poziomu innowacyjności rozwiązań aplikacyjnych o nazwie handlowej SAP Business Suite, w skład którego wchodzą SAP ERP, SAP CRM, SAP PLM, SAP SCM, SAP SRM * oraz SAP Business One przygotowanych do działania w oparciu o platformę in-memory SAP HANA, w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności Przedstawiona poniżej opinia ocenia pozytywnie innowacyjność technologii informatycznej zawartej w produkcie firmy SAP Business Suite na platformie SAP HANA jako platformy aplikacyjnej in-memory i tym samym potwierdza, że spełnia ona kryteria tzw. nowej technologii w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1995 r. 1, tj.: - Rozwiązanie informatyczne SAP Business Suite na platformie SAP HANA stanowi w rozumieniu zapisów cytowanej ustawy wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych i udokumentowanych przez firmy SAP badań i prac rozwojowych (R&D) przynajmniej od 2008 roku. - Pierwsza prezentacja, informacja handlowa dotycząca SAP Business Suite na platformie SAP HANA nastąpiła w 10 stycznia 2013 roku. - Pierwsza umowa w Polsce na zakup i wdrożenie SAP Business Suite na platformie SAP HANA została podpisana 2 maja Rozwiązanie informatyczne SAP Business Suite na platformie SAP HANA oparte na technologii definiowanej jako in-memory czy też In-Memory Computing (IMC) umożliwia podmiotom gospodarczym skuteczne zwiększenie wartości, jakości, konkurencyjności swoich produktów i usług, jak też tworzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług informatycznych. Korzyści biznesowe uzyskane dzięki temu rozwiązaniu umożliwiają przyspieszenie operacji finansowych, bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zwiększenie płynności finansowej, automatyczne monitorowanie systemu w zakresie realizacji procesów biznesowych, maksymalizację wydajności i rentowności w zakresie realizacji złożonych projektów w obszarze stopnia wykorzystania budżetu do uzyskiwanych efektów. Warto podkreślić, że znakomita większość operacji realizowana jest w czasie rzeczywistym, w tym selekcja danych i raportowanie. * SAP ERP Finanse, Zarządzanie Kadrami, Działalność operacyjna, Obsługa organizacji; SAP CRM Zarządzanie relacjami z klientami; SAP PLM Zarządzanie cyklem życia produktu; SAP SCM Zarządzanie łańcuchem dostaw; SAP SRM Zarządzanie relacjami z dostawcą. Por. rozdz /31

6 3. Nowa technologia w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarys problematyki W tej części opinii przedstawiono ocenę poziomu innowacyjności jako nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). W przytoczonej Ustawie stwierdzono, że za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat 2. Pozyskanie przez przedsiębiorcę wiedzy technologicznej w ramach tzw. nowej technologii może się odbyć poprzez 3 : 1) zakup patentu (jeśli nowa technologia stanowi wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), względnie pierwszeństwa albo prawa do uzyskania patentu, 2) umowę licencyjną (sublicencyjną) na korzystanie z nowej technologii, stanowiącej wynalazek, w tym zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym; 3) umowę know-how, na podstawie której nabywane jest uprawnienie do korzystania ze stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy nowej technologii, niebędącej wynalazkiem, stanowiącej określoną wiedzę technologiczną. Nabyciem tzw. nowej technologii, w myśl ustawy, jest nie tylko jej zakup, ale także nabycie praw do wiedzy technologicznej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw 4. Potwierdzeniem powyższej interpretacji zapisów prawnych dotyczącej cytowanej ustawy jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2010 r., IPPB5/ /10-2/AM. Zawiera ona m.in. zapis aby korzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b ustawy o CIT muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie. W szczególności, podatnik powinien nabyć wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnej i prawnej. Przez wartość niematerialną i prawną rozumie się natomiast enumeratywnie wymienione w art. 16b powołanej ustawy składniki majątkowe 5. Reasumując, autorzy cytowanego opracowania stwierdzają, że w myśl ustawy zakup takich technologii, choć niewątpliwie posiada pozytywne przełożenie na prowadzoną działalność gospodarczą, wymaga jednak każdorazowej, skrupulatnej oceny, jak jej wpływ przekłada się na warunek literalnie określony w przepisach, tj. umożliwianie wytwarzania nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług 6. 6/31

7 4. Charakterystyka technologii informatycznej opartej na koncepcji In-Memory Computing (IMC) 4.1. Ewolucja technologii opartej na In-Memory Computing (IMC) Rozwiązania typu in-memory sięgają już pierwszych zastosowań w zakresie budowania systemów informatycznych w oparciu o Random Access Memory (RAM), tj. pamięci o dostępie swobodnym. W tej pamięci zapisywany jest podczas pracy program, dane i niektóre niezbędne komputerowi do pracy informacje, które noszą nazwę zmiennych systemowych 7. W przeciwieństwie do pamięci stałej Read Only Memory (ROM), pamięć typu RAM (definiowana również jako pamięć operacyjna) umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie danych, jednakże przy stosunkowo niewielkich ilości danych i bez możliwości ich trwałego zapisu. Pierwsze próby, prototypy wykorzystania technologii in-memory w różnych aplikacjach informatycznych pojawiły się już w końcu lat 90. ubiegłego wieku u różnych producentów, dostawców oprogramowania IT [Pezzini], [Gill] 8. Jednakże, dopiero w latach rozpoczęto systematyczne prace nad całkowicie nowym, na wskroś innowacyjnym modelem architektury systemowej definiowanej jako Im-Memoring Computing (IMC). Współczesna definicja technologii informatycznej opartej na modelu in-memory nazywanej In-Memory Computing (IMC) jest formułowana w sposób następujący: Metoda przetwarzania danych polegająca na masowym przeniesieniu danych podstawowych (primary data) z napędu dysku twardego (nośnik magnetyczny) do pamięci operacyjnej RAM [Pezzini] 9. Przechowywanie informacji w pamięci operacyjnej RAM na dedykowanych do tego typu operacji serwerach w przeciwieństwie do wykorzystania skomplikowanych klasycznych rozwiązań bazodanowych wykorzystujących relatywnie powolne dyski twarde [Techopedia] 10. Wschodząca technologia (emerging technology), która zyskuje na powszechnej akceptacji, umożliwia użytkownikom natychmiastowy dostęp do właściwej informacji co bezpośrednio wpływa na jakość decyzji. Używając technologii in-memory dane są zaciągane do pamięci o dostępie swobodnym (RAM) zamiast do twardych dysków w związku z czym, pracownicy działów IT spędzają mniej czasu na prace deweloperskie zarówno w zakresie modelowania struktur danych, mechanizmów wyszukiwania danych, budowania kostek danych czy też projektowania tabel zawierających dane. [Earls] 11. W oparciu o przygotowywany cyklicznie raport firmy Gartner dotyczący analizy tzw. Emerging Technologies, technologia In-Memory Computing (IMC) w roku 2012 znajduje się w punkcie na styku fazy definiowanej jako Peak of Inflated Expectations oraz Sliding Into the Trough. Oznacza to, że IMC jest w wczesnej fazie rozwoju zarówno na płaszczyźnie technologicznej jak i komercyjnej. Jest to typowa sytuacja dla nowych i innowacyjnych technologii. Dlatego też, pierwsze wdrożenia nowych technologii, pierwsze 7/31

8 projekty wdrożenia systemów informatycznych, w tym IMC charakteryzują zarówno spektakularne sukcesy jak też ryzyko potencjalnych porażek. Jednakże, w oparciu o wypracowany przez firmę Gartner model Hype cycle for emerging technologies (rys. 1) wraz z procesem udoskonalenia technologii jak i samej oferty biznesowej IMC w perspektywie 2-3 lat powinno wejść w fazę Slope of Enlightenment, tj. w fazę, w której to kolejne generacje rozwiązań, uzyskują powszechną akceptację ze strony biznesu. Przez co z fazy innowacji technologia przechodzi w fazę masowej implementacji. Rysunek 1. Wschodzące technologie (Emerging Technologies) na tle tzw. mega cyklu (Hype Cycle 2012) 12. Obecnie rynek oprogramowania in-memory, zgodnie z oceną szacunkową firmy konsultingowej Gartner osiągnie w roku 2016 poziom 1 miliarda USD. Wynika to z konieczności zarówno: 1) wymiany przez organizacje biznesowe przestarzałej technologii służącej do przetwarzania dużej ilości danych i zastosowania bardziej konkurencyjnych i ekonomicznych rozwiązań opartych na technologii IMC jak też, 2) dostrzegania istotnych korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia nowej technologii. Temu procesowi sprzyjać będzie również stały spadek cen w zakresie wymaganej infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci operacyjnej typu DRAM i NAND. Zgodnie z opinią przedstawioną w cytowanym raporcie, technologia IMC stanowić będzie w najbliższych trzech latach, główny element strategii wzrostu wartości organizacji na całym świecie 13. 8/31

9 4.2. Systematyka rozwiązań informatycznych opartych o technologię In-Memory Computing Fundamentem technologii IMC jest możliwość wykorzystania dużej ilości pamięci operacyjnej RAM (128 GiB *, 256 GiB, 512 GiB, 1 TiB lub więcej w zależności od wymaganej mocy serwera) w celach obliczeniowych, zbliżonych do czasu rzeczywistego (Real-Time Computing). W ramach technologii IMC możemy wyróżnić następujące kategorie rozwiązań (rys. 2): programy informatyczne pracujące w oparciu o in-memory ; platformy informatyczne realizujące zadania o charakterze analitycznym, transakcyjnym i sprzętowym (Application Server); zarządzania danymi (DBMS, Data Grid), jak też komunikatory w zakresie przesyłania danych w czasie rzeczywistym; platformy wspierające przetwarzanie olbrzymich ilości danych (DRAM, Flash, SSD itd.) Rysunek 2. Systematyka technologii opartych o model In-Memory Computing [Pezzini] 14. Do podstawowych elementów technologicznych i zarazem innowacyjnych rozwiązań informatycznych opartych na modelu IMC należy zaliczyć: Multi-Core Memory Management (MCMM), Massive Parallel Processing (MPP), Column Based Data Storage (CBDS) oraz Data Mart (DM). Wpisują się one w model wzajemnych integracji technologia (In-Memory Computing) biznes (Business Aanlytics / Business Processes ) rys. 3. * GiB, TiB oznaczenie mnożników binarnych (Gi = 2 30,, Ti = 2 40 ) dla uniknięcia nieporozumienia przez użycie zapożyczonych z SI i stosowanych oznaczeń GB, TB co sugeruje mnożniki o podstawie 10 (G = 10 9, T = ). 9/31

10 Rysunek 3. Model wzajemnych interakcji technologia biznes [Merz, Simon] 15. Obecnie najbardziej znanymi rozwiązaniami opartymi na IMC są: SAP HANA (SAP), SolidDB (IBM), Times Ten (Oracle), Terracotta BigMemory (Software AG), MemSQL (MemSQL), Kognitio Analytical Platform (Kognitio), Manifact (Manifact). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne na rynku produkty spełniają w pełni standardy technologii IMC. Do współczesnych rozwiązań sprzętowych pracujących w oparciu o technologię IMC należy zaliczyć m.in.: SAP HANA Appliance (SAP), Microsoft Parallel Data warehouse (Microsoft), Netezza Data Warehouse Appliance (IBM), Vertica Analytics Platform (HP), Active Enterprise Data Warehouse 5600 (Teradata), Oracle Exadata Database Machine (Oracle), Greenplum Data Computing Appliance (EMC) Innowacyjność technologii informatycznej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach In-Memory Computing Kluczowym aspektem innowacyjnym w technologii IMC jest tzw. Multi-Core Memory Management (MCMM). Zarządzanie pamięcią zarówno w oparciu o procesy wielordzeniowe jak i przetwarzanie danych za pomocą obliczeń równoległych pozwala na znaczny wzrost sprawności każdego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem analiz prowadzonych na bardzo dużych zbiorach danych. Niezwykle użytecznym elementem IMC jest również możliwość przechowywania dużej ilości danych w kolumnach (Column Based Data Storage), co umożliwia szybsze wyszukiwanie odpowiednich rekordów oraz efektywniejsze wykorzystanie mechanizmów kompresji danych. 10/31

11 Tabela 1. Przykład zastosowania systemu zarządzania danymi opartego na modelu Column Based Data Storage Źródło: [Merz, Simon] 16. Kolejnym elementem w zakresie innowacji jest rozwiązanie typu Data Mart (tzw. tematyczne hurtownie danych ). Powyższa funkcjonalność, w przeciwieństwie do typowych hurtowni danych, umożliwia grupowanie danych według kategorii obejmujących wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa (oddziały, departamenty) takie jak: finanse, sprzedaż, logistyka, marketing itd. lub według uporządkowania procesowego czy też projektowego. Rozwiązania typu IMC umożliwiają budowanie tematycznych hurtowni danych zarówno opartych o klasyczne hurtownie danych lub całkowicie od nich niezależne. W pierwszym przypadku kluczową kwestią jest zapewnienie spójności pomiędzy hurtownią danych a data mart - ami w obszarze definicji, aktualizacji i zarządzania 17. W oparciu o dane branżowe możemy przedstawić dwa podejścia do przechowywania danych w data mart -ach 18 : Data Mart -y bazodanowe lub też ekstrakty w postaci plików tekstowych jednowymiarowe, niezagregowane zbiory danych. Bardzo często przetwarzanie i agregacja danych odbywa się po stronie aplikacji do raportowania. Wielowymiarowe tematyczne hurtownie danych (MDDB) dane sumaryczne zorganizowane w strukturze wielowymiarowej. Kalkulacje wykonywane są tylko raz w momencie tworzenia struktury wielowymiarowej i gotowe do analiz biznesowych w kategorii OLAP. 11/31

12 Pomimo, wielu podobieństw w zakresie budowy architektury systemu, data-mart różnią się w sposób zasadniczy od klasycznych hurtowni danych. Kluczowym aspektem jest metoda porządkowania danych, przez co te dwa systemy zarządzania danymi zawierają inną strukturą jak i sam zakres danych Użyteczność technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing w biznesie Wdrożenie technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing (IMC) umożliwia uzyskanie wielu korzyści biznesowych w zakresie opracowywania wielowymiarowych raportów i analiz w czasie rzeczywistym opartych przede wszystkim na następującej innowacji technologicznej: przetwarzanie wielkiej ilości danych następuje w pamięci operacyjnej bez konieczności wykorzystania w sposób tradycyjny dysków twardych. Zakres innowacyjności technologii IMC jest bardzo szeroki. Z punktu widzenia potrzeb biznesu, na szczególną uwagę zasługuje zestaw funkcji analitycznych niedostępnych w klasycznych aplikacjach bazodanowych (rys. 4). Zawierają one możliwość już nie tylko zestawienia odpowiedzi na pytanie typu Co się wydarzyło w firmie? ale również znalezienie odpowiedzi typu: Dlaczego się to wydarzyło?, Jak wygląda obecnie sytuacja? czy też Co prawdopodobnie wydarzy się w przyszłości?. Na powyższe pytania rozwiązania analityczne oparte o IMC dostarczają odpowiedzi natychmiast, tzn. w czasie rzeczywistym. Wszelka modyfikacja samego zapytania oraz funkcja typu drill-down umożliwia uzyskanie odpowiedzi również w sposób natychmiastowy. Rysunek 4. Zestaw funkcji analitycznych niedostępnych w tradycyjnych aplikacjach bazodanowych [Pezzini] /31

13 W oparciu o przeprowadzone analizy (Gartner) wskazano, że w sposób szczególny zmiany technologiczne oparte o IMC będą dotyczyć takich sektorów gospodarki jak (rys. 5): reklama, bankowość, rynki kapitałowe, sektor energetyczny i usługi użyteczności publicznej, wywiad, transport i logistyka, media, wojskowość, gry on-line i rozrywka, sprzedaż, usługi typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), usługi telekomunikacyjne oraz sprzedaż internetowa. Rysunek 5. Wpływ IMC na poszczególne sektory gospodarki [Pezzini]. Na podstawie już zdobytych doświadczeń biznesowych oraz realizowanych prac projektowych można stwierdzić, że zakres zastosowania technologii IMC w biznesie jest praktycznie nieograniczony. Świadczą o tym kolejne aplikacje, które usprawniają pracę we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania IT w organizacjach zarówno o strukturze korporacyjnej jak i sektora MŚP. 5. SAP Business Suite na platformie SAP HANA - opis rozwiązania 5.1. SAP Business Suite na platformie SAP HANA opis rozwiązania opartego na technologię In-Memory Computing (IMC) SAP Business Suite na platformie SAP HANA * jest rozwiązaniem, które łączy systemy transakcyjne (w szczególności SAP ERP) z najnowszą generacją rozwiązań analitycznych (technologia SAP HANA) umożliwiając każdemu przedsiębiorstwu wypracowanie całkowicie nowego modelu biznesowego opartego na tzw. Real-time business. * W materiałach firmy SAP spotykamy się z nazwą: SAP Business Suite Powerd by SAP HANA. 13/31

14 Model Real-time business zawarty w SAP Business Suite na platformie SAP HANA, obok technologii In-memory, jest wspierany również przez rozwiązanie mobilne, chmurę (cloud), zaawansowane narzędzia analityczne i aplikacje społecznościowe (social media) rys. 8. Rysunek 8. Integracja kluczowych technologii informatycznych w rozwiązaniu SAP Business Suite na platformie SAP HANA [SAP] 21. SAP Business Suite na platformie SAP HANA obejmuje obecnie (stan na wrzesień 2013r.) następujące komponenty 22 (por. rys. 9): 1. SAP ERP a. SAP ERP Financials Finanse b. SAP ERP Human Capital Management Zarządzanie Kadrami c. SAP ERP Operations Działalność operacyjna d. SAP ERP Corporate Services Obsługa organizacji 2. SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) Zarządzanie relacjami z klientami 3. SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) Zarządzanie cyklem życia produktu 4. SAP Supply Chain Management (SAP SCM) Zarządzanie łańcuchem dostaw 5. SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) Zarządzanie relacjami z dostawcą. 6. SAP NetWeaver platforma technologiczna dla składników SAP Business Suite. 14/31

15 Rysunek 9. Architektura platformy SAP Business Suite na platformie SAP HANA [SAP] 23. Rozwiązanie SAP Business Suite na platformie SAP HANA wspiera wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne poprzez które przebiegają procesy biznesowe realizowane na poziomie aplikacji klasy ERP 24 : Finanse: usprawnienie transakcji finansowych, efektywne tworzenie sprawozdań i raportów finansowych, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, integracja i wsparcie funkcji kasowej kontroli przepływu środków finansowych; Zarządzanie kadrami: kompleksowe zarządzania wszystkimi aspektami w obszarze personalnym, automatyczne zarządzanie kluczowymi kompetencjami pracowników, bardziej efektywne zarządzaniem czasem pracy wszystkich pracowników, poprawa poziomu satysfakcji pracowników, większa kontrola kosztów, identyfikacja i zarządzanie rozwojem najlepszych pracowników w firmie (talent management); IT: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów IT w zakresie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów z tytułu własności infrastruktury informatycznej (total cost of ownership), poprawa poziomu satysfakcji w wymiarze użytkowania systemu, większa elastyczność w zakresie dostosowania rozwiązań IT do zmieniających się potrzeb biznesu; Produkcja: koordynacja popytu globalnego z wewnętrznym planowaniem poziomu produkcji, możliwość monitorowania i optymalizowania procesów i aktywów wytwórczych w ramach koncepcji Lean Management ; Marketing: uzyskanie informacji o aktywności wszystkich klientów, koordynowanie inicjatyw marketingowych i sprzedażowych na podstawie pozyskanych danych, rozwijanie i utrzymywanie relacji z najbardziej cennymi dla firmy klientami, wypracowanie długoterminowych, rentownych relacji z klientami. Zakupy: uzyskanie znaczących oszczędności poprzez scentralizowany proces zakupowy, minimalizacja ryzyka wynikająca z uruchomienia funkcjonalności 15/31

16 opartej o kontrakty, poprawa efektywności kosztowej poprzez bardziej skuteczny dostęp do informacji w zakresie realizacji działań po stronie dostawców, większa przejrzystość w zakresie wydatków, zmniejszenie czasu realizacji zleceń, zamówień zakupowych; Rozwój produktu: niezwłoczne dostarczenie nowego produktu zgodnie z oczekiwaniami rynku, wspieranie strategii rozwoju nowych produktów, większa współpraca z partnerami w zakresie wypracowania nowych, rentownych i bezpiecznych produktów; Sprzedaż: wdrażanie strategii sprzedażowych ukierunkowanych na wzrost sprzedaży i zysk, ukierunkowanie działań sprzedażowych na najbardziej rentownych klientów, poprawa efektywności działań sprzedażowych wybranych grup sprzedawców, przyspieszenie cyklu sprzedażowego, poprawa strategii cenowej i planistycznej w zakresie oceny poziomu planowanej sprzedaży; Serwis: poprawa poziomu jakości realizowanych usług serwisowych przy równoczesnym obniżeniu ich kosztów, szybkie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów w celu zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji, optymalizacja wykorzystania zasobów skierowanych dla działań serwisowych, wzrost przychodów z tytułu prowadzonego serwisu poprzez techniki sprzedaży cross-selling i up-selling ; Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM): szybkie reakcje na zmiany w zakresie oceny poziomu popytu i podaży w całym łańcuchu dostaw, synchronizacja popytu i podaży, współpraca z partnerami biznesowymi w ramach globalnej sieci, integracja logistyki z realizacją, obsługą zamówień, wykorzystanie elektronicznej technologii identyfikacji towarów w celu sprawniejszego zarządzania realizacją dostaw, szybsze i efektywniejsze reagowanie na różne zdarzenia w łańcuchu dostaw SAP Business Suite na platformie SAP HANA geneza produktu Firma SAP opublikowała po raz pierwszy informację dotyczącą nowej funkcjonalności dostępnej w wersji komercyjnej o nazwie SAP Business Suite na platformie SAP HANA 10 stycznia 2013 roku. Prezentacja samego już rozwiązania odbyła się podczas CeBIT 5 marca 2013 w Hanowerze oraz w trakcie SAPPHIRE NOW w dniach maja 2013 w Orlando, USA 25. Na podstawie zebranych danych segment SAP HANA jest oceniany jako najszybciej rozwijający się produkt firmy SAP w historii firmy 26. W ramach rozwiązania Suite on HANA (SAP Business Suite na platformie SAP HANA) możemy wyróżnić już cztery opublikowane tzw. support packages : SP1, SP2, SP3 i SP4 rys. 6 (stan na dzień 31 sierpnia 2013). 16/31

17 Rysunek 6. Mapa drogowa (Roadmap) rozwoju dla produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA [Leukert] 27. Udostępnienie w wersji komercyjnej technologii In-memory Computing (SAP HANA) stworzyło również w skali globalnej olbrzymi obszar rozwoju dla klientów, którzy zainwestowali już we wdrożenie flagowego systemu firmy SAP jakim jest SAP Business Suite (zawierający SAP ERP) 28. Dostosowanie technologii SAP HANA do systemu klasy ERP wpisuje się zatem w sposób naturalny tradycję firmy SAP stałego i konsekwentnego rozwijania tego produktu w wymiarze innowacji rys. 7. Rysunek lat innowacji w ramach platformy SAP ERP (R/3, mysap.com) [Leukert] 29. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, zgodnie z publiczną wypowiedzią Hasso Plattnera (współzałożyciela oraz przewodniczącego rady nadzorczej firmy SAP stan na rok 2012), że wszystkie rozwiązania w ramach HANA stanowią de facto tzw. versionless system, który podlega jedynie systematycznie planowanym uaktualnieniom, a nie klasycznemu wersjonowaniu uzyskanemu poprzez zastosowanie uciążliwych działań w postaci wdrażania tzw. upgradów /31

18 W czasie branżowej konferencji SAP partner Executive Council, która odbyła się 3-5 czerwca 2013 w Dubaju, stwierdzono, że przyszłość zdecydowanie należy do przetwarzania danych w pamięci operacyjnej serwerów i nowego rodzaju baz danych, jak SAP HANA, które jednocześnie służą jako bazy danych do analityki oraz do wykonywania transakcji 31. Pierwsza umowa w Polsce na zakup i wdrożenie SAP Business Suite na platformie SAP HANA została podpisana 2 maja 2013 pomiędzy firmą konsultingową specjalizującej się we wdrożeniach i rozwoju systemów SAP oraz outsourcingu IT a liderem branży mięsnej w Polsce firmą Sokołów SA. Zgodnie z wypowiedzią Dyrektora Spółki ds. Informatyki Sokołów SA SAP HANA istotnie zmieni jakość pracy naszych analityków biznesowych. Skrócenie czasu odpowiedzi systemu, szybszy dostęp do danych to nie tylko wyższy komfort pracowników, ale i sprawniejsze raportowanie oraz lepsze wykorzystanie naszego czasu 32. Firma BCC uruchomiła również Centrum Kompetencyjne SAP HANA w ramach Centrum Przetwarzania Danych BCC, w ramach którego obecni użytkownicy oprogramowania SAP mogą przetestować realny wzrost wydajności swoich systemów w oparciu o technologię HANA Metodyka migracji rozwiązania SAP ERP w ramach SAP Business Suite do platformy SAP HANA W tym rozdziale naszkicowano metodykę migracji systemu SAP ERP funkcjonującego na dowolnej bazie relacyjnej do rozwiązania SAP ERP działającego na platformie SAP HANA. Realizacja takiego projektu zawiera cztery podstawowe elementy (fazy) 34 : 1. Opracowanie koncepcji biznesowej (SAP ERP on SAP HANA business blueprint); 2. Instalację oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA (Deploying SAP ERP on SAP HANA); 3. Wykonanie odpowiedniego upgradu / pakietu EHP6 (Upgrade SAP ECC6.0 EHP to SAP ECC6.0 EHP6 6.16); 4. Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA (enables the existing functions of SAP ERP for SAP HANA to use the in-memory technology) Rysunek 10. Struktura projektu wdrożenia SAP ERP na bazie technologii SAP HANA [SAP] /31

19 W pierwszej fazie obejmującej opracowanie koncepcji biznesowej SAP ERP w ramach technologii SAP HANA należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: Zdefiniowanie nowych obszarów generowania wartości dla biznesu (tj. szybciej, taniej, prościej, bardziej innowacyjnie); Przegląd nowych rozwiązań informatycznych (technology overview) w zakresie IMC (In-Memory Computing); Analiza procesu zmian - wybór metody dostosowania SAP ERP do SAP HANA (Adoption Path); Rejestracja projektu w ramach tzw. SAP Ramp-Up program. Rysunek 11. Etapy realizacji fazy Opracowanie koncepcji biznesowej SAP ERP w ramach technologii SAP HANA [SAP] 36. W fazie drugiej Instalacja oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA wyróżniamy trzy kroki: Przygotowanie systemu SAP ERP do pracy w technologii SAP HANA (Pre- Installation); Przeprowadzenie instalacji oprogramowania zgodnie ze wskazaną w instrukcji procedurą (Installation); Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych działań instalacyjnych zgodnie z zalecaną tzw. check-list (Post-Installation). Realizacja działań dotyczących instalacji oprogramowania należy wykonać w oparciu o wymagania zwarte w notach: SAP Note Release Note for Software Provisioning Manager 1.0 oraz SAP Note /31

20 Rysunek 12. Etapy realizacji fazy Instalacja oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA [SAP] 37. W fazie trzeciej Wykonanie upgradu pakietu EHP6 (SAP ECC6.0 EHP6 do EHP 6.16) wyróżniamy: Przygotowanie systemu SAP ERP do przeprowadzenia instalacji pakietu EHP 6.16 zgodnie z zalecaną procedurą, w tym tzw. Manager Gui (Pre-Preparation); Wykonanie kolejnych działań w zakresie przygotowania systemu do instalacji pakietu EHP, w tym określenie wolnych przestrzeni dyskowych, ocena liczby procesów wykonywanych w tzw. backgorund, wykonanie/zamknięcie otwartych zleceń transportowych itd. (Preparation); Przeprowadzenie EHP upgrade (Run and Upgrade SUM). Rysunek 13. Etapy realizacji fazy Wykonanie upgradu pakietu EHP6 [SAP] /31

21 W fazie czwartej Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA zgodnie z SAP Note oraz w ramach SAP NetWeaver 7.3/7.3 EHP1/7.4 wyróżniamy: Przygotowanie platformy SAP HANA, w tym tzw. sizing czyli określenie wymagań i potrzeb sprzętowych oraz instalacja oprogramowania HANA (Preparation); Opracowanie listy zadań w ramach kopii systemu oraz przeprowadzenie eksportu systemu źródłowego (System Copy); Wykonanie 17 czynności sprawdzających poprawność wykonanych działań instalacyjnych (Post-Migration Steps). Rysunek 14. Etapy realizacji fazy Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA [SAP] 39. Realizacją wszystkich zadań zgodnie z opisaną powyżej metodyką gwarantuje poprawną integrację SAP ERP z technologią IMC w ramach SAP HANA Analiza innowacyjności i konkurencyjności produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA Rozwiązanie SAP Business Suite na platformie SAP HANA umożliwia każdemu przedsiębiorstwu uzyskania statusu organizacji innowacyjnej poprzez wypracowanie bardziej inteligentnego modelu biznesowego 40. Poprzez rozwiązania informatyczne oparte na technologii HANA możemy zrealizować koncepcję biznesową definiowaną jako SMARTER-FASTER-SIMPLER, która również dotyczy pakietu rozwiązań w ramach SAP Business Suite (rys. 15). Rysunek 15. Inteligentniej Szybciej Łatwiej: idea rozwiązań informatycznych opartych na SAP HANA [Leukert] /31

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Digitize Your Business

Digitize Your Business Digitize Your Business Aspekty technologiczne migracji na SAP HANA Prelegenci Błażej Trojan Konsultant technologiczny SAP Basis SI-Consulting Jakub Roguski - Territory Sales Leader Enterprise Systems -

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 9 Podziękowania 10 Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO SYSTEMU SAP Godzina 1. SAP w skrócie 17 Ogólne

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Data Governance jako część ładu korporacyjnego

Data Governance jako część ładu korporacyjnego Data Governance jako część ładu korporacyjnego Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Wprowadzenie do problematyki Data Governance Zakres tematyczny kursu Data Governance jako część ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe Paweł Gajda Business Solution Architect Agenda 1. Zapytania biznesowe 2. SAP Visual Intelligence 3. Szybkość 4. Zaangażowanie 5. Samoobsługa 6. Kreatywność

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP SAP Competence Center Oferta: Usługi i rozwiązania SAP BCC Data Centers Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Od wielu lat: Lider rynku SAP w Polsce Najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa w Polsce

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo