Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA"

Transkrypt

1 Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013

2 2/31

3 Spis treści: 1. Przedmiot opinii Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności Nowa technologia w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarys problematyki Charakterystyka technologii informatycznej opartej na koncepcji In-Memory Computing (IMC) Ewolucja technologii opartej na In-Memory Computing (IMC) Systematyka rozwiązań informatycznych opartych o technologię In-Memory Computing Innowacyjność technologii informatycznej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach In-Memory Computing Użyteczność technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing w biznesie SAP Business Suite na platformie SAP HANA - opis rozwiązania SAP Business Suite na platformie SAP HANA opis rozwiązania opartego na technologię In-Memory Computing (IMC) SAP Business Suite na platformie SAP HANA geneza produktu Metodyka migracji rozwiązania SAP ERP w ramach SAP Business Suite do platformy SAP HANA Analiza innowacyjności i konkurencyjności produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA SAP Business One - opis rozwiązania na platformie SAP HANA Kierunki rozwoju rozwiązań firmy SAP działających na platformie SAP HANA Uwagi końcowe Przypisy, materiały źródłowe /31

4 4/31

5 1. Przedmiot opinii Niniejsza opinia jest oceną poziomu innowacyjności rozwiązań aplikacyjnych o nazwie handlowej SAP Business Suite, w skład którego wchodzą SAP ERP, SAP CRM, SAP PLM, SAP SCM, SAP SRM * oraz SAP Business One przygotowanych do działania w oparciu o platformę in-memory SAP HANA, w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności Przedstawiona poniżej opinia ocenia pozytywnie innowacyjność technologii informatycznej zawartej w produkcie firmy SAP Business Suite na platformie SAP HANA jako platformy aplikacyjnej in-memory i tym samym potwierdza, że spełnia ona kryteria tzw. nowej technologii w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1995 r. 1, tj.: - Rozwiązanie informatyczne SAP Business Suite na platformie SAP HANA stanowi w rozumieniu zapisów cytowanej ustawy wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych i udokumentowanych przez firmy SAP badań i prac rozwojowych (R&D) przynajmniej od 2008 roku. - Pierwsza prezentacja, informacja handlowa dotycząca SAP Business Suite na platformie SAP HANA nastąpiła w 10 stycznia 2013 roku. - Pierwsza umowa w Polsce na zakup i wdrożenie SAP Business Suite na platformie SAP HANA została podpisana 2 maja Rozwiązanie informatyczne SAP Business Suite na platformie SAP HANA oparte na technologii definiowanej jako in-memory czy też In-Memory Computing (IMC) umożliwia podmiotom gospodarczym skuteczne zwiększenie wartości, jakości, konkurencyjności swoich produktów i usług, jak też tworzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług informatycznych. Korzyści biznesowe uzyskane dzięki temu rozwiązaniu umożliwiają przyspieszenie operacji finansowych, bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zwiększenie płynności finansowej, automatyczne monitorowanie systemu w zakresie realizacji procesów biznesowych, maksymalizację wydajności i rentowności w zakresie realizacji złożonych projektów w obszarze stopnia wykorzystania budżetu do uzyskiwanych efektów. Warto podkreślić, że znakomita większość operacji realizowana jest w czasie rzeczywistym, w tym selekcja danych i raportowanie. * SAP ERP Finanse, Zarządzanie Kadrami, Działalność operacyjna, Obsługa organizacji; SAP CRM Zarządzanie relacjami z klientami; SAP PLM Zarządzanie cyklem życia produktu; SAP SCM Zarządzanie łańcuchem dostaw; SAP SRM Zarządzanie relacjami z dostawcą. Por. rozdz /31

6 3. Nowa technologia w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarys problematyki W tej części opinii przedstawiono ocenę poziomu innowacyjności jako nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). W przytoczonej Ustawie stwierdzono, że za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat 2. Pozyskanie przez przedsiębiorcę wiedzy technologicznej w ramach tzw. nowej technologii może się odbyć poprzez 3 : 1) zakup patentu (jeśli nowa technologia stanowi wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), względnie pierwszeństwa albo prawa do uzyskania patentu, 2) umowę licencyjną (sublicencyjną) na korzystanie z nowej technologii, stanowiącej wynalazek, w tym zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym; 3) umowę know-how, na podstawie której nabywane jest uprawnienie do korzystania ze stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy nowej technologii, niebędącej wynalazkiem, stanowiącej określoną wiedzę technologiczną. Nabyciem tzw. nowej technologii, w myśl ustawy, jest nie tylko jej zakup, ale także nabycie praw do wiedzy technologicznej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw 4. Potwierdzeniem powyższej interpretacji zapisów prawnych dotyczącej cytowanej ustawy jest interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2010 r., IPPB5/ /10-2/AM. Zawiera ona m.in. zapis aby korzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b ustawy o CIT muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie. W szczególności, podatnik powinien nabyć wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnej i prawnej. Przez wartość niematerialną i prawną rozumie się natomiast enumeratywnie wymienione w art. 16b powołanej ustawy składniki majątkowe 5. Reasumując, autorzy cytowanego opracowania stwierdzają, że w myśl ustawy zakup takich technologii, choć niewątpliwie posiada pozytywne przełożenie na prowadzoną działalność gospodarczą, wymaga jednak każdorazowej, skrupulatnej oceny, jak jej wpływ przekłada się na warunek literalnie określony w przepisach, tj. umożliwianie wytwarzania nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług 6. 6/31

7 4. Charakterystyka technologii informatycznej opartej na koncepcji In-Memory Computing (IMC) 4.1. Ewolucja technologii opartej na In-Memory Computing (IMC) Rozwiązania typu in-memory sięgają już pierwszych zastosowań w zakresie budowania systemów informatycznych w oparciu o Random Access Memory (RAM), tj. pamięci o dostępie swobodnym. W tej pamięci zapisywany jest podczas pracy program, dane i niektóre niezbędne komputerowi do pracy informacje, które noszą nazwę zmiennych systemowych 7. W przeciwieństwie do pamięci stałej Read Only Memory (ROM), pamięć typu RAM (definiowana również jako pamięć operacyjna) umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie danych, jednakże przy stosunkowo niewielkich ilości danych i bez możliwości ich trwałego zapisu. Pierwsze próby, prototypy wykorzystania technologii in-memory w różnych aplikacjach informatycznych pojawiły się już w końcu lat 90. ubiegłego wieku u różnych producentów, dostawców oprogramowania IT [Pezzini], [Gill] 8. Jednakże, dopiero w latach rozpoczęto systematyczne prace nad całkowicie nowym, na wskroś innowacyjnym modelem architektury systemowej definiowanej jako Im-Memoring Computing (IMC). Współczesna definicja technologii informatycznej opartej na modelu in-memory nazywanej In-Memory Computing (IMC) jest formułowana w sposób następujący: Metoda przetwarzania danych polegająca na masowym przeniesieniu danych podstawowych (primary data) z napędu dysku twardego (nośnik magnetyczny) do pamięci operacyjnej RAM [Pezzini] 9. Przechowywanie informacji w pamięci operacyjnej RAM na dedykowanych do tego typu operacji serwerach w przeciwieństwie do wykorzystania skomplikowanych klasycznych rozwiązań bazodanowych wykorzystujących relatywnie powolne dyski twarde [Techopedia] 10. Wschodząca technologia (emerging technology), która zyskuje na powszechnej akceptacji, umożliwia użytkownikom natychmiastowy dostęp do właściwej informacji co bezpośrednio wpływa na jakość decyzji. Używając technologii in-memory dane są zaciągane do pamięci o dostępie swobodnym (RAM) zamiast do twardych dysków w związku z czym, pracownicy działów IT spędzają mniej czasu na prace deweloperskie zarówno w zakresie modelowania struktur danych, mechanizmów wyszukiwania danych, budowania kostek danych czy też projektowania tabel zawierających dane. [Earls] 11. W oparciu o przygotowywany cyklicznie raport firmy Gartner dotyczący analizy tzw. Emerging Technologies, technologia In-Memory Computing (IMC) w roku 2012 znajduje się w punkcie na styku fazy definiowanej jako Peak of Inflated Expectations oraz Sliding Into the Trough. Oznacza to, że IMC jest w wczesnej fazie rozwoju zarówno na płaszczyźnie technologicznej jak i komercyjnej. Jest to typowa sytuacja dla nowych i innowacyjnych technologii. Dlatego też, pierwsze wdrożenia nowych technologii, pierwsze 7/31

8 projekty wdrożenia systemów informatycznych, w tym IMC charakteryzują zarówno spektakularne sukcesy jak też ryzyko potencjalnych porażek. Jednakże, w oparciu o wypracowany przez firmę Gartner model Hype cycle for emerging technologies (rys. 1) wraz z procesem udoskonalenia technologii jak i samej oferty biznesowej IMC w perspektywie 2-3 lat powinno wejść w fazę Slope of Enlightenment, tj. w fazę, w której to kolejne generacje rozwiązań, uzyskują powszechną akceptację ze strony biznesu. Przez co z fazy innowacji technologia przechodzi w fazę masowej implementacji. Rysunek 1. Wschodzące technologie (Emerging Technologies) na tle tzw. mega cyklu (Hype Cycle 2012) 12. Obecnie rynek oprogramowania in-memory, zgodnie z oceną szacunkową firmy konsultingowej Gartner osiągnie w roku 2016 poziom 1 miliarda USD. Wynika to z konieczności zarówno: 1) wymiany przez organizacje biznesowe przestarzałej technologii służącej do przetwarzania dużej ilości danych i zastosowania bardziej konkurencyjnych i ekonomicznych rozwiązań opartych na technologii IMC jak też, 2) dostrzegania istotnych korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia nowej technologii. Temu procesowi sprzyjać będzie również stały spadek cen w zakresie wymaganej infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci operacyjnej typu DRAM i NAND. Zgodnie z opinią przedstawioną w cytowanym raporcie, technologia IMC stanowić będzie w najbliższych trzech latach, główny element strategii wzrostu wartości organizacji na całym świecie 13. 8/31

9 4.2. Systematyka rozwiązań informatycznych opartych o technologię In-Memory Computing Fundamentem technologii IMC jest możliwość wykorzystania dużej ilości pamięci operacyjnej RAM (128 GiB *, 256 GiB, 512 GiB, 1 TiB lub więcej w zależności od wymaganej mocy serwera) w celach obliczeniowych, zbliżonych do czasu rzeczywistego (Real-Time Computing). W ramach technologii IMC możemy wyróżnić następujące kategorie rozwiązań (rys. 2): programy informatyczne pracujące w oparciu o in-memory ; platformy informatyczne realizujące zadania o charakterze analitycznym, transakcyjnym i sprzętowym (Application Server); zarządzania danymi (DBMS, Data Grid), jak też komunikatory w zakresie przesyłania danych w czasie rzeczywistym; platformy wspierające przetwarzanie olbrzymich ilości danych (DRAM, Flash, SSD itd.) Rysunek 2. Systematyka technologii opartych o model In-Memory Computing [Pezzini] 14. Do podstawowych elementów technologicznych i zarazem innowacyjnych rozwiązań informatycznych opartych na modelu IMC należy zaliczyć: Multi-Core Memory Management (MCMM), Massive Parallel Processing (MPP), Column Based Data Storage (CBDS) oraz Data Mart (DM). Wpisują się one w model wzajemnych integracji technologia (In-Memory Computing) biznes (Business Aanlytics / Business Processes ) rys. 3. * GiB, TiB oznaczenie mnożników binarnych (Gi = 2 30,, Ti = 2 40 ) dla uniknięcia nieporozumienia przez użycie zapożyczonych z SI i stosowanych oznaczeń GB, TB co sugeruje mnożniki o podstawie 10 (G = 10 9, T = ). 9/31

10 Rysunek 3. Model wzajemnych interakcji technologia biznes [Merz, Simon] 15. Obecnie najbardziej znanymi rozwiązaniami opartymi na IMC są: SAP HANA (SAP), SolidDB (IBM), Times Ten (Oracle), Terracotta BigMemory (Software AG), MemSQL (MemSQL), Kognitio Analytical Platform (Kognitio), Manifact (Manifact). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne na rynku produkty spełniają w pełni standardy technologii IMC. Do współczesnych rozwiązań sprzętowych pracujących w oparciu o technologię IMC należy zaliczyć m.in.: SAP HANA Appliance (SAP), Microsoft Parallel Data warehouse (Microsoft), Netezza Data Warehouse Appliance (IBM), Vertica Analytics Platform (HP), Active Enterprise Data Warehouse 5600 (Teradata), Oracle Exadata Database Machine (Oracle), Greenplum Data Computing Appliance (EMC) Innowacyjność technologii informatycznej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach In-Memory Computing Kluczowym aspektem innowacyjnym w technologii IMC jest tzw. Multi-Core Memory Management (MCMM). Zarządzanie pamięcią zarówno w oparciu o procesy wielordzeniowe jak i przetwarzanie danych za pomocą obliczeń równoległych pozwala na znaczny wzrost sprawności każdego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem analiz prowadzonych na bardzo dużych zbiorach danych. Niezwykle użytecznym elementem IMC jest również możliwość przechowywania dużej ilości danych w kolumnach (Column Based Data Storage), co umożliwia szybsze wyszukiwanie odpowiednich rekordów oraz efektywniejsze wykorzystanie mechanizmów kompresji danych. 10/31

11 Tabela 1. Przykład zastosowania systemu zarządzania danymi opartego na modelu Column Based Data Storage Źródło: [Merz, Simon] 16. Kolejnym elementem w zakresie innowacji jest rozwiązanie typu Data Mart (tzw. tematyczne hurtownie danych ). Powyższa funkcjonalność, w przeciwieństwie do typowych hurtowni danych, umożliwia grupowanie danych według kategorii obejmujących wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa (oddziały, departamenty) takie jak: finanse, sprzedaż, logistyka, marketing itd. lub według uporządkowania procesowego czy też projektowego. Rozwiązania typu IMC umożliwiają budowanie tematycznych hurtowni danych zarówno opartych o klasyczne hurtownie danych lub całkowicie od nich niezależne. W pierwszym przypadku kluczową kwestią jest zapewnienie spójności pomiędzy hurtownią danych a data mart - ami w obszarze definicji, aktualizacji i zarządzania 17. W oparciu o dane branżowe możemy przedstawić dwa podejścia do przechowywania danych w data mart -ach 18 : Data Mart -y bazodanowe lub też ekstrakty w postaci plików tekstowych jednowymiarowe, niezagregowane zbiory danych. Bardzo często przetwarzanie i agregacja danych odbywa się po stronie aplikacji do raportowania. Wielowymiarowe tematyczne hurtownie danych (MDDB) dane sumaryczne zorganizowane w strukturze wielowymiarowej. Kalkulacje wykonywane są tylko raz w momencie tworzenia struktury wielowymiarowej i gotowe do analiz biznesowych w kategorii OLAP. 11/31

12 Pomimo, wielu podobieństw w zakresie budowy architektury systemu, data-mart różnią się w sposób zasadniczy od klasycznych hurtowni danych. Kluczowym aspektem jest metoda porządkowania danych, przez co te dwa systemy zarządzania danymi zawierają inną strukturą jak i sam zakres danych Użyteczność technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing w biznesie Wdrożenie technologii informatycznej opartej na In-Memory Computing (IMC) umożliwia uzyskanie wielu korzyści biznesowych w zakresie opracowywania wielowymiarowych raportów i analiz w czasie rzeczywistym opartych przede wszystkim na następującej innowacji technologicznej: przetwarzanie wielkiej ilości danych następuje w pamięci operacyjnej bez konieczności wykorzystania w sposób tradycyjny dysków twardych. Zakres innowacyjności technologii IMC jest bardzo szeroki. Z punktu widzenia potrzeb biznesu, na szczególną uwagę zasługuje zestaw funkcji analitycznych niedostępnych w klasycznych aplikacjach bazodanowych (rys. 4). Zawierają one możliwość już nie tylko zestawienia odpowiedzi na pytanie typu Co się wydarzyło w firmie? ale również znalezienie odpowiedzi typu: Dlaczego się to wydarzyło?, Jak wygląda obecnie sytuacja? czy też Co prawdopodobnie wydarzy się w przyszłości?. Na powyższe pytania rozwiązania analityczne oparte o IMC dostarczają odpowiedzi natychmiast, tzn. w czasie rzeczywistym. Wszelka modyfikacja samego zapytania oraz funkcja typu drill-down umożliwia uzyskanie odpowiedzi również w sposób natychmiastowy. Rysunek 4. Zestaw funkcji analitycznych niedostępnych w tradycyjnych aplikacjach bazodanowych [Pezzini] /31

13 W oparciu o przeprowadzone analizy (Gartner) wskazano, że w sposób szczególny zmiany technologiczne oparte o IMC będą dotyczyć takich sektorów gospodarki jak (rys. 5): reklama, bankowość, rynki kapitałowe, sektor energetyczny i usługi użyteczności publicznej, wywiad, transport i logistyka, media, wojskowość, gry on-line i rozrywka, sprzedaż, usługi typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), usługi telekomunikacyjne oraz sprzedaż internetowa. Rysunek 5. Wpływ IMC na poszczególne sektory gospodarki [Pezzini]. Na podstawie już zdobytych doświadczeń biznesowych oraz realizowanych prac projektowych można stwierdzić, że zakres zastosowania technologii IMC w biznesie jest praktycznie nieograniczony. Świadczą o tym kolejne aplikacje, które usprawniają pracę we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania IT w organizacjach zarówno o strukturze korporacyjnej jak i sektora MŚP. 5. SAP Business Suite na platformie SAP HANA - opis rozwiązania 5.1. SAP Business Suite na platformie SAP HANA opis rozwiązania opartego na technologię In-Memory Computing (IMC) SAP Business Suite na platformie SAP HANA * jest rozwiązaniem, które łączy systemy transakcyjne (w szczególności SAP ERP) z najnowszą generacją rozwiązań analitycznych (technologia SAP HANA) umożliwiając każdemu przedsiębiorstwu wypracowanie całkowicie nowego modelu biznesowego opartego na tzw. Real-time business. * W materiałach firmy SAP spotykamy się z nazwą: SAP Business Suite Powerd by SAP HANA. 13/31

14 Model Real-time business zawarty w SAP Business Suite na platformie SAP HANA, obok technologii In-memory, jest wspierany również przez rozwiązanie mobilne, chmurę (cloud), zaawansowane narzędzia analityczne i aplikacje społecznościowe (social media) rys. 8. Rysunek 8. Integracja kluczowych technologii informatycznych w rozwiązaniu SAP Business Suite na platformie SAP HANA [SAP] 21. SAP Business Suite na platformie SAP HANA obejmuje obecnie (stan na wrzesień 2013r.) następujące komponenty 22 (por. rys. 9): 1. SAP ERP a. SAP ERP Financials Finanse b. SAP ERP Human Capital Management Zarządzanie Kadrami c. SAP ERP Operations Działalność operacyjna d. SAP ERP Corporate Services Obsługa organizacji 2. SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) Zarządzanie relacjami z klientami 3. SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) Zarządzanie cyklem życia produktu 4. SAP Supply Chain Management (SAP SCM) Zarządzanie łańcuchem dostaw 5. SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) Zarządzanie relacjami z dostawcą. 6. SAP NetWeaver platforma technologiczna dla składników SAP Business Suite. 14/31

15 Rysunek 9. Architektura platformy SAP Business Suite na platformie SAP HANA [SAP] 23. Rozwiązanie SAP Business Suite na platformie SAP HANA wspiera wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne poprzez które przebiegają procesy biznesowe realizowane na poziomie aplikacji klasy ERP 24 : Finanse: usprawnienie transakcji finansowych, efektywne tworzenie sprawozdań i raportów finansowych, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, integracja i wsparcie funkcji kasowej kontroli przepływu środków finansowych; Zarządzanie kadrami: kompleksowe zarządzania wszystkimi aspektami w obszarze personalnym, automatyczne zarządzanie kluczowymi kompetencjami pracowników, bardziej efektywne zarządzaniem czasem pracy wszystkich pracowników, poprawa poziomu satysfakcji pracowników, większa kontrola kosztów, identyfikacja i zarządzanie rozwojem najlepszych pracowników w firmie (talent management); IT: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów IT w zakresie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów z tytułu własności infrastruktury informatycznej (total cost of ownership), poprawa poziomu satysfakcji w wymiarze użytkowania systemu, większa elastyczność w zakresie dostosowania rozwiązań IT do zmieniających się potrzeb biznesu; Produkcja: koordynacja popytu globalnego z wewnętrznym planowaniem poziomu produkcji, możliwość monitorowania i optymalizowania procesów i aktywów wytwórczych w ramach koncepcji Lean Management ; Marketing: uzyskanie informacji o aktywności wszystkich klientów, koordynowanie inicjatyw marketingowych i sprzedażowych na podstawie pozyskanych danych, rozwijanie i utrzymywanie relacji z najbardziej cennymi dla firmy klientami, wypracowanie długoterminowych, rentownych relacji z klientami. Zakupy: uzyskanie znaczących oszczędności poprzez scentralizowany proces zakupowy, minimalizacja ryzyka wynikająca z uruchomienia funkcjonalności 15/31

16 opartej o kontrakty, poprawa efektywności kosztowej poprzez bardziej skuteczny dostęp do informacji w zakresie realizacji działań po stronie dostawców, większa przejrzystość w zakresie wydatków, zmniejszenie czasu realizacji zleceń, zamówień zakupowych; Rozwój produktu: niezwłoczne dostarczenie nowego produktu zgodnie z oczekiwaniami rynku, wspieranie strategii rozwoju nowych produktów, większa współpraca z partnerami w zakresie wypracowania nowych, rentownych i bezpiecznych produktów; Sprzedaż: wdrażanie strategii sprzedażowych ukierunkowanych na wzrost sprzedaży i zysk, ukierunkowanie działań sprzedażowych na najbardziej rentownych klientów, poprawa efektywności działań sprzedażowych wybranych grup sprzedawców, przyspieszenie cyklu sprzedażowego, poprawa strategii cenowej i planistycznej w zakresie oceny poziomu planowanej sprzedaży; Serwis: poprawa poziomu jakości realizowanych usług serwisowych przy równoczesnym obniżeniu ich kosztów, szybkie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów w celu zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji, optymalizacja wykorzystania zasobów skierowanych dla działań serwisowych, wzrost przychodów z tytułu prowadzonego serwisu poprzez techniki sprzedaży cross-selling i up-selling ; Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM): szybkie reakcje na zmiany w zakresie oceny poziomu popytu i podaży w całym łańcuchu dostaw, synchronizacja popytu i podaży, współpraca z partnerami biznesowymi w ramach globalnej sieci, integracja logistyki z realizacją, obsługą zamówień, wykorzystanie elektronicznej technologii identyfikacji towarów w celu sprawniejszego zarządzania realizacją dostaw, szybsze i efektywniejsze reagowanie na różne zdarzenia w łańcuchu dostaw SAP Business Suite na platformie SAP HANA geneza produktu Firma SAP opublikowała po raz pierwszy informację dotyczącą nowej funkcjonalności dostępnej w wersji komercyjnej o nazwie SAP Business Suite na platformie SAP HANA 10 stycznia 2013 roku. Prezentacja samego już rozwiązania odbyła się podczas CeBIT 5 marca 2013 w Hanowerze oraz w trakcie SAPPHIRE NOW w dniach maja 2013 w Orlando, USA 25. Na podstawie zebranych danych segment SAP HANA jest oceniany jako najszybciej rozwijający się produkt firmy SAP w historii firmy 26. W ramach rozwiązania Suite on HANA (SAP Business Suite na platformie SAP HANA) możemy wyróżnić już cztery opublikowane tzw. support packages : SP1, SP2, SP3 i SP4 rys. 6 (stan na dzień 31 sierpnia 2013). 16/31

17 Rysunek 6. Mapa drogowa (Roadmap) rozwoju dla produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA [Leukert] 27. Udostępnienie w wersji komercyjnej technologii In-memory Computing (SAP HANA) stworzyło również w skali globalnej olbrzymi obszar rozwoju dla klientów, którzy zainwestowali już we wdrożenie flagowego systemu firmy SAP jakim jest SAP Business Suite (zawierający SAP ERP) 28. Dostosowanie technologii SAP HANA do systemu klasy ERP wpisuje się zatem w sposób naturalny tradycję firmy SAP stałego i konsekwentnego rozwijania tego produktu w wymiarze innowacji rys. 7. Rysunek lat innowacji w ramach platformy SAP ERP (R/3, mysap.com) [Leukert] 29. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, zgodnie z publiczną wypowiedzią Hasso Plattnera (współzałożyciela oraz przewodniczącego rady nadzorczej firmy SAP stan na rok 2012), że wszystkie rozwiązania w ramach HANA stanowią de facto tzw. versionless system, który podlega jedynie systematycznie planowanym uaktualnieniom, a nie klasycznemu wersjonowaniu uzyskanemu poprzez zastosowanie uciążliwych działań w postaci wdrażania tzw. upgradów /31

18 W czasie branżowej konferencji SAP partner Executive Council, która odbyła się 3-5 czerwca 2013 w Dubaju, stwierdzono, że przyszłość zdecydowanie należy do przetwarzania danych w pamięci operacyjnej serwerów i nowego rodzaju baz danych, jak SAP HANA, które jednocześnie służą jako bazy danych do analityki oraz do wykonywania transakcji 31. Pierwsza umowa w Polsce na zakup i wdrożenie SAP Business Suite na platformie SAP HANA została podpisana 2 maja 2013 pomiędzy firmą konsultingową specjalizującej się we wdrożeniach i rozwoju systemów SAP oraz outsourcingu IT a liderem branży mięsnej w Polsce firmą Sokołów SA. Zgodnie z wypowiedzią Dyrektora Spółki ds. Informatyki Sokołów SA SAP HANA istotnie zmieni jakość pracy naszych analityków biznesowych. Skrócenie czasu odpowiedzi systemu, szybszy dostęp do danych to nie tylko wyższy komfort pracowników, ale i sprawniejsze raportowanie oraz lepsze wykorzystanie naszego czasu 32. Firma BCC uruchomiła również Centrum Kompetencyjne SAP HANA w ramach Centrum Przetwarzania Danych BCC, w ramach którego obecni użytkownicy oprogramowania SAP mogą przetestować realny wzrost wydajności swoich systemów w oparciu o technologię HANA Metodyka migracji rozwiązania SAP ERP w ramach SAP Business Suite do platformy SAP HANA W tym rozdziale naszkicowano metodykę migracji systemu SAP ERP funkcjonującego na dowolnej bazie relacyjnej do rozwiązania SAP ERP działającego na platformie SAP HANA. Realizacja takiego projektu zawiera cztery podstawowe elementy (fazy) 34 : 1. Opracowanie koncepcji biznesowej (SAP ERP on SAP HANA business blueprint); 2. Instalację oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA (Deploying SAP ERP on SAP HANA); 3. Wykonanie odpowiedniego upgradu / pakietu EHP6 (Upgrade SAP ECC6.0 EHP to SAP ECC6.0 EHP6 6.16); 4. Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA (enables the existing functions of SAP ERP for SAP HANA to use the in-memory technology) Rysunek 10. Struktura projektu wdrożenia SAP ERP na bazie technologii SAP HANA [SAP] /31

19 W pierwszej fazie obejmującej opracowanie koncepcji biznesowej SAP ERP w ramach technologii SAP HANA należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: Zdefiniowanie nowych obszarów generowania wartości dla biznesu (tj. szybciej, taniej, prościej, bardziej innowacyjnie); Przegląd nowych rozwiązań informatycznych (technology overview) w zakresie IMC (In-Memory Computing); Analiza procesu zmian - wybór metody dostosowania SAP ERP do SAP HANA (Adoption Path); Rejestracja projektu w ramach tzw. SAP Ramp-Up program. Rysunek 11. Etapy realizacji fazy Opracowanie koncepcji biznesowej SAP ERP w ramach technologii SAP HANA [SAP] 36. W fazie drugiej Instalacja oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA wyróżniamy trzy kroki: Przygotowanie systemu SAP ERP do pracy w technologii SAP HANA (Pre- Installation); Przeprowadzenie instalacji oprogramowania zgodnie ze wskazaną w instrukcji procedurą (Installation); Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych działań instalacyjnych zgodnie z zalecaną tzw. check-list (Post-Installation). Realizacja działań dotyczących instalacji oprogramowania należy wykonać w oparciu o wymagania zwarte w notach: SAP Note Release Note for Software Provisioning Manager 1.0 oraz SAP Note /31

20 Rysunek 12. Etapy realizacji fazy Instalacja oprogramowania SAP ERP w technologii SAP HANA [SAP] 37. W fazie trzeciej Wykonanie upgradu pakietu EHP6 (SAP ECC6.0 EHP6 do EHP 6.16) wyróżniamy: Przygotowanie systemu SAP ERP do przeprowadzenia instalacji pakietu EHP 6.16 zgodnie z zalecaną procedurą, w tym tzw. Manager Gui (Pre-Preparation); Wykonanie kolejnych działań w zakresie przygotowania systemu do instalacji pakietu EHP, w tym określenie wolnych przestrzeni dyskowych, ocena liczby procesów wykonywanych w tzw. backgorund, wykonanie/zamknięcie otwartych zleceń transportowych itd. (Preparation); Przeprowadzenie EHP upgrade (Run and Upgrade SUM). Rysunek 13. Etapy realizacji fazy Wykonanie upgradu pakietu EHP6 [SAP] /31

21 W fazie czwartej Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA zgodnie z SAP Note oraz w ramach SAP NetWeaver 7.3/7.3 EHP1/7.4 wyróżniamy: Przygotowanie platformy SAP HANA, w tym tzw. sizing czyli określenie wymagań i potrzeb sprzętowych oraz instalacja oprogramowania HANA (Preparation); Opracowanie listy zadań w ramach kopii systemu oraz przeprowadzenie eksportu systemu źródłowego (System Copy); Wykonanie 17 czynności sprawdzających poprawność wykonanych działań instalacyjnych (Post-Migration Steps). Rysunek 14. Etapy realizacji fazy Migracja funkcji SAP ERP do SAP HANA [SAP] 39. Realizacją wszystkich zadań zgodnie z opisaną powyżej metodyką gwarantuje poprawną integrację SAP ERP z technologią IMC w ramach SAP HANA Analiza innowacyjności i konkurencyjności produktu SAP Business Suite na platformie SAP HANA Rozwiązanie SAP Business Suite na platformie SAP HANA umożliwia każdemu przedsiębiorstwu uzyskania statusu organizacji innowacyjnej poprzez wypracowanie bardziej inteligentnego modelu biznesowego 40. Poprzez rozwiązania informatyczne oparte na technologii HANA możemy zrealizować koncepcję biznesową definiowaną jako SMARTER-FASTER-SIMPLER, która również dotyczy pakietu rozwiązań w ramach SAP Business Suite (rys. 15). Rysunek 15. Inteligentniej Szybciej Łatwiej: idea rozwiązań informatycznych opartych na SAP HANA [Leukert] /31

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo