Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie 1"

Transkrypt

1 Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie 1 Marek Krasiński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Streszczenie: Artykuł traktuje na temat możliwości wykorzystania koncepcji lean management oraz jej narzędzi w zapobieganiu i w przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. Przyjęto tezę, iż dzięki lean management łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu kryzysu, ponieważ koncepcja ta zwiększa stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lean management może być także wykorzystywany w walce z kryzysem w organizacji, jednak jest to trudniejsze, ponieważ efekty wprowadzania lean do przedsiębiorstwa nie są zauważalne od razu. Słowa kluczowe: lean management, kryzys, zarządzanie antykryzysowe Wstęp Wraz ze wzrostem popularności pojęcia lean management, wzrasta także mnogość jego definicji, co powoduje pewien chaos natury semantycznej. Koncepcja, filozofia zarządzania, która powstała na bazie Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS), dzisiaj przez wielu sprowadzana jest do postaci narzędzi, które mają pomóc w udoskonaleniu wybranych obszarów przedsiębiorstwa. Powstaje pytanie, czy w zakresie zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie, wystarczy użyć wybranych narzędzi, czy też w perspektywie długofalowej, konieczne jest stworzenie planu całościowego wprowadzenia lean management do organizacji. Niniejsze opracowanie dotyczy kwestii znaczenia lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. Przyjęto definicję, że lean management jest dążeniem do wyszczuplania przedsiębiorstwa, co osiąga się poprzez stosowanie narzędzi i metod zależnie od potrzeb, możliwości czy chociażby branży, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, i właśnie poprzez pryzmat tychże narzędzi należy tę koncepcję rozpatrywać (Krasiński 2014, s. 31). Rozważania teoretyczne, oparte na krytycznej analizie literatury, poparte są wynikami badań empirycznych, przeprowadzonych na celowej grupie 1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/

2 absolwentów oraz słuchaczy Menedżerskich Studiów Podyplomowych Lean Management. Próba została wybrana w sposób celowy, ponieważ znajomość pojęcia lean management oraz narzędzi, jakie wchodzą w skład tejże koncepcji była istotna z punktu widzenia rzetelności udzielanych odpowiedzi. W badaniu wzięło udział 48 osób, przy czym 24 reprezentowały przedsiębiorstwa, w których lean management jest wdrożony, a 24 osoby reprezentowały przedsiębiorstwa niestosujące tej koncepcji. W związku z ograniczeniem wielkości próby badawczej, wniosków z badań nie wolno uogólniać na wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce, ale mogą one pozwolić na znalezienie pewnego kierunku, w jakim przedsiębiorstwa mogą podążać, aby wzmocnić swoją stabilność w czasach, w których zmienność i złożoność otoczenia są bardzo wysokie. W opracowaniu przyjęto tezę, iż dzięki lean management łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu kryzysu w organizacji, ponieważ koncepcja ta zwiększa stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lean management może być także wykorzystywany w walce z kryzysem w organizacji, jednak jest to trudniejsze, ponieważ efekty wprowadzania lean do przedsiębiorstwa nie są zauważalne od razu. Lean management jako element zarządzania antykryzysowego Zasadności odnoszenia koncepcji lean management do zarządzania antykryzysowego poszukiwać należy w jego korzeniach. Jak pisze Art Byrne, pojęcie lean management zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez Womacka i Jones a w książce Lean Thinking, gdzie autorzy wskazywali, iż określenia System Produkcyjny Toyoty czy też just-in-time nie przyjmą się w przedsiębiorstwach na całym świecie, ponieważ są zbyt bardzo związane z produkcją, w szczególności produkcją motoryzacyjną (Byrne 2013, s. 35). Wprowadzenie pojęcia lean management pozwalało odnieść wrażenie, iż założenia tego podejścia są na tyle uniwersalne, iż można je zastosować zarówno w przemyśle, jak i w usługach, służbie zdrowia, czy administracji publicznej. Womack i Jones zdefiniowali pięć podstawowych kroków w procesie myślowym zorientowanym na lean management (Womack, Jones 2003, s. 16 i nast.): 1. określ wartość z punktu widzenia klienta, 2. zidentyfikuj wszystkie kroki w strumieniu wartości, 3. stwórz ciągły przepływ 4. wprowadź system ssący (system pull), 5. powtarzaj cały proces aż do osiągnięcia perfekcji i całkowitej eliminacji marnotrawstwa. 267

3 Byrne na podstawie 5 kroków Womacka i Jones a zdefiniował swoje cztery podstawowe zasady lean management (Byrne 2013, s. 35 i nast.): 1. praca zgodna z czasem taktu, 2. przepływ jednej sztuki, 3. praca standaryzowana, 4. powiązanie wykonywanej pracy z klientem za pomocą systemu ssącego. Biorąc pod uwagę także inne, zdefiniowane w literaturze przedmiotu, korzenie lean management, za jakie można uznać postulaty eliminowania marnotrawstwa oraz ciągłego doskonalenia zgłaszane przez Henry ego Forda, system uodporniania przedsiębiorstwa na błędy propagowane przez Sikichi Toyodę (Bożek, Handzelewicz 2012, s. 13) oraz ogólną ideę, jaką przedstawił Deming w Wyjściu z kryzysu, iż nie zysk, a doskonałość procesów tworzy siłę przedsiębiorstwa i przyczynia się do budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej (Deming 2012), należy uznać iż: lean management jest swoistą strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa, której najważniejszą zasadą jest maksymalizowanie pracy niewykonywanej, tj. eliminowanie wszelkich strat, najważniejsze w lean management jest działanie zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami klienta, a także ze zgłaszanym przez niego zapotrzebowaniem, jakość powinna być wbudowana w proces, a organizacja powinna zapewnić narzędzia, które pozwolą tę jakość zapewnić, procesy powinno się maksymalnie upraszczać, aby stawały się jak najmniej wrażliwe za zaburzenia płynące z otoczenia, należy zapewnić warunki dla ciągłego doskonalenia, zarówno produktów, procesów, jak i pracowników. Jak w takim razie cechy koncepcji lean management mogą przyczynić do zapobiegania oraz przezwyciężania kryzysu w organizacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować definicje samego kryzysu w organizacji. I tak, za kryzys uznać można: trudną sytuację lub też taką, która istnieje w danym momencie bądź też taką, która ma dopiero wystąpić; jest ona z reguły negatywna i postrzegana jest jako anomalia zakłócająca standardowe postępowanie, niestabilność, 268

4 sytuację będącą zagrożeniem dla prawidłowego (sprawnego, efektywnego) funkcjonowania, gdzie występuje zagrożenie naruszenia wartości i norm, celów zarówno samej organizacji jak i jej członków, moment decydujący będący punktem, w którym decyduje się czy dana sytuacja ulegnie zmianie (Walas-Trębacz, Ziarko 2011, s ). Można też postrzegać kryzys jako sytuację wielkiego zagrożenia organizacji, jako całości, w której na skutek spiętrzenia się różnorodnych trudności i nasilenia zjawisk konfliktowych zagrożona jest realizacja jej podstawowych funkcji. Jest to przełom pomiędzy dwoma jakościowo różnymi fazami jakiegoś procesu, ze skutkami mniej lub bardziej dotkliwymi, z różnym zakresem i czasem trwania, ale zawsze kończącymi dotychczasowy sposób działania czy rozwoju sytuacji i rozpoczynającym nowy etap (Wawrzyniak 1999, s. 58). Na spiętrzenie trudności, które mogą przyczynić do powstania kryzysu zwraca także uwagę Gierszewska, która definiuje kryzys jako sytuację bądź stan, w którym wskutek spiętrzenia się trudności zagrożona jest realizacja podstawowych funkcji przedsiębiorstwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacji do zlikwidowania zaistniałej sytuacji (Gierszewska 2002, s. 15). Można także poszukiwać innych definicji, w których autorzy zwracają uwagę np. na możliwość wystąpienie nieoczekiwanych zakłóceń w działalności organizacji (Mitroff 2001, s. 5) czy też jako powód kryzysu wymieniają brak równowagi pomiędzy celami organizacji i zasobami niezbędnymi do ich osiągnięcia (Urbanowska-Sojkin 1999, s. 20). Lean management, poprzez swoje założenia oraz wykorzystywane narzędzia, pomaga organizacjom przede wszystkim w uelastycznieniu procesów, zmniejszeniu zależności od sytuacji otoczenia, jak również zapewnia długofalowe doskonalenie. Wydaje się zatem, że organizacje stosujące lean będą bardziej odporne na kryzys, niż te, które założeń lean nie stosują. Przytoczone definicje kryzysu, wskazują, iż kryzys w organizacji nie może być rozpatrywany punktowo, jako swoista chwila, a raczej jako sytuacja, warunki, które trwają. W takich przypadkach menedżerowie poszukują możliwości wyjścia z kryzysu, gdzie także mogą sięgnąć po narzędzia lean management. Lean management a kryzys w świetle wyników badań Badania przeprowadzone były w styczniu 2015 roku na próbie 48 przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Zdecydowaną większość (70%) stanowią przedsiębiorstwa z regionu Dolnego Śląska. Wśród badanych przedsiębiorstw występowały mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które reprezentowały branże: przemysłową, usługową, budowlaną i rolniczą. 269

5 Kolejne narzędzia lean management powstawały w wyniku pojawiających się w przedsiębiorstwach japońskich problemów, czyli swego rodzaju kryzysów. W rezultacie, współczesny kształt koncepcji lean pozwala na zapobieganie pojawiania się kryzysów w przedsiębiorstwie. Zdają się to także potwierdzać wyniki przeprowadzonych badań. Rysunek 1. Lean management w zapobieganiu kryzysowi analiza porównawcza badanych przedsiębiorstw Respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny, jak lean management może pomóc w niedopuszczeniu do wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwie, gdzie ocena 0 oznaczała, iż w ogólne nie jest pomocny, a ocena 5, że jest bardzo pomocny. Należy zauważyć, iż nikt nie uznał, że lean management w ogóle nie jest pomocny w niedopuszczeniu do wystąpienia kryzysu. Najwyżej koncepcję szczupłego zarządzania oceniają przedsiębiorstwa ją stosujące (38% ocen 5 ). Również wśród przedsiębiorstw niestosujących lean, ocena 5 występuje najczęściej, bo w 29% przypadków. Analiza podstawowych miar statystycznych dla całej próby (n=48), zaprezentowana w tabeli 1., potwierdza tylko wnioski płynące z danych zaprezentowanych na wykresie

6 Tabela 1. Lean management w zapobieganiu kryzysowi w badanych przedsiębiorstwach Średnia Mediana Dominanta Odchylenie standardowe 3, ,23 Lean management jest oceniany wysoko, jako narzędzie pomocne w zapobieganiu kryzysowi w organizacji. Co jednak w sytuacji, kiedy kryzys w przedsiębiorstwie wystąpił? Czy koncepcja szczupłego zarządzania może pomóc w jego przezwyciężeniu? Rysunek 2. Lean management w przezwyciężeniu kryzysu analiza porównawcza badanych przedsiębiorstw W pytaniu o przydatność lean management do przezwyciężania kryzysu w organizacjach zastosowano również 6-stopniową skalę, gdzie wartość 0 oznaczała najmniejszą przydatność, a wartość 5 największą. Tabela 2. Lean management w przezwyciężeniu kryzysu w badanych przedsiębiorstwach Średnia Mediana Dominanta Odch. standardowe 3, ,01 271

7 Wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi (n=48), najczęściej występowała wartość 4, która też jest zbliżona do wartości średniej (3,76). Warto zauważyć, że respondenci z przedsiębiorstw, w których lean jest stosowany, najczęściej oceniali przydatność koncepcji do przezwyciężenia kryzysu na 5, natomiast w drugiej grupie dominowały odpowiedzi nieco niższe. Analizując wartości średnie z tabel 1. i 2., należy uznać, iż lean jest nieznacznie wyżej oceniany jako narzędzie przezwyciężania kryzysu niż jako sposób na jego uniknięcie. Również warty podkreślenia jest fakt, iż najniższą oceną koncepcji w kontekście walki z kryzysem była ocena 2, a analiza odchylenia standardowego względem średniej pozwala twierdzić, iż lean jest pomocny w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. Skoro koncepcja szczupłego zarządzania w opinii badanych osób wypada bardzo dobrze zarówno w kontekście zapobiegania kryzysowi, jak i w walce z nim, to należy przeanalizować przesłanki, jakie skłoniły 24 badane przedsiębiorstwa do wdrożenia tejże koncepcji. Rysunek 3. Uwarunkowania wdrożenia lean management w badanych przedsiębiorstwach 67% badanych przedsiębiorstw wdrożyło lean management, ponieważ chcieli zapobiec wystąpieniu możliwych kryzysów w przyszłości, a jedynie 8% starało się dzięki tej koncepcji wyjść z kryzysu. Proporcje pomiędzy odpowiedziami wydają się być uzasadnione, ponieważ koncepcja lean, jak również wiele jej narzędzi, wymaga długiego czasu wdrożenia i przynosi określone rezultaty w perspektywie długofalowej. W sytuacjach kryzysowych, często przedsiębiorcy muszą podejmować szybkie i zdecydowane działania, aby nie dopuścić do upadku przedsiębiorstwa i w takim przypadku lean będzie miał mniejsze zastosowanie. Analiza odpowiedzi inne pokazała, że czasami przesłanką do wdrożenia lean może być wymóg centrali przedsiębiorstwa lub też jego klientów. W takim przypadku również można 272

8 uznać, iż są przedsiębiorstwa doceniające zalety lean managementu i z tego względu oczekują jego wdrożenia od swoich dostawców lub też dokonują wdrożeń we własnych filiach. Lean management może się przyczynić przede wszystkim do niedopuszczenia do wystąpienia kryzysu poprzez zwiększenie stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z opinii respondentów wynika, że w ¾ przypadków tak też się stało, w ¼ lean nie miał wpływu na stabilność, a w żadnym przypadku nie przyczynił się do jej zmniejszenia, co pokazuje wykres na rysunku 4. Rysunek 4. Wpływ lean managementu na stabilność funkcjonowania badanych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa stosujące koncepcję szczupłego zarządzania lub chociaż jej wybrane narzędzia, zmierzają w kierunku uproszczenia procesów. Same standardy prezentują najlepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania pracy, jak również pokazują związek pomiędzy przyczyną i efektami, dają podstawę utrzymywania poziomu i doskonalenia, jak również są środkiem do zapobiegania błędom i minimalizacji zmienności (Imai 2006, s. 95 i nast.). Zmniejszenie zmienności powoduje zwiększenie stabilności, a więc także uodpornienie się na turbulencje otoczenia, co dalej przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu. Analiza poszczególnych narzędzi koncepcji lean pokazuje, że wszystkie one dążą do zwiększenia stopnia stabilności przedsiębiorstw. 273

9 Rysunek 5. Charakter lean managementu w badanych przedsiębiorstwach Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw stosuje wyłącznie wybrane narzędzia koncepcji lean. Jedynie w 25% przypadków lean ma charakter przyjętej filozofii funkcjonowania, a pomimo tego, 75% badanych przedsiębiorstw deklaruje zwiększenie stabilności funkcjonowania (por. rys. 4.). Oznacza to, iż nie trzeba od razu wprowadzać koncepcji lean do całego przedsiębiorstwa i traktować jej jako swego rodzaju strategii działania, a jedynie wystarczy rozpocząć od wybranych narzędzi. Jest to podejście o tyle dobre, że z punktu widzenia teorii zarządzania zmianami, pozwala na podzielenie globalnego projektu wprowadzenia lean na mniejsze odcinki, co przyczyni się do zmniejszenia oporu wobec zmian. Z drugiej strony, warto, aby przedsiębiorstwa dążyły do uplasowania lean managementu jako przyjętej filozofii, ponieważ to jeszcze bardziej pomoże w zwiększeniu stabilności funkcjonowania, a więc i do zmniejszenia możliwości wystąpienia kryzysu. Z drugiej strony, stopniowe wprowadzanie narzędzi powinno być realizowane zgodnie z pewną całościową i kompleksową wizją, bowiem może dojść do sytuacji, w których wprowadzanie lean zakończy się niepowodzeniem. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, iż spośród badanych przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego lean managementu, 33% dokonywało takich prób w przyszłości. Co ciekawe, wśród przedsiębiorstw, u których wprowadzenie lean zakończyło się niepowodzeniem, aż 75% planuje ponownie spróbować, a 25% na chwilę obecną nie jest w stanie się określić. Natomiast żadne z tych przedsiębiorstw kategorycznie nie zerwało z planami wprowadzenia koncepcji szczupłego zarządzania bądź jej narzędzi. 274

10 Podsumowanie Lean management jest coraz bardziej popularną koncepcją zarządzania. W dobie ogólnoświatowego kryzysu, wydaje się, że popularność ta wynika z fundamentalnych założeń koncepcji, które mówią o ograniczaniu kosztów oraz o budowaniu przewagi konkurencyjnej dzięki długofalowej współpracy z zadowolonymi klientami. Niniejsze opracowanie skupione jest na związku koncepcji lean management z kryzysem w organizacji. Należy rozgraniczyć dwie sytuacje w pierwszej przedsiębiorstwo sięga po koncepcję szczupłego zarządzania, aby nie dopuścić do wystąpienia kryzysu i wówczas, w drugiej znacznie rzadszej lean ma pomóc w przezwyciężeniu kryzysu. O sile omawianej koncepcji w obu przypadkach, świadczą rozkłady odpowiedzi respondentów zaprezentowane na rysunkach 1. i 2. Przeprowadzona analiza literatury oraz wyników badań pozwala stwierdzić, iż lean management: zwiększa stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw, pomaga w zapobieganiu występowania kryzysów w przedsiębiorstwach, rzadziej wykorzystywany jest do walki z kryzysem, ponieważ zarówno sama koncepcja, jak i jej narzędzia przynoszą efekty w dłuższej perspektywie, daje pozytywne rezultaty nawet w przypadku stosowania jedynie wybranych narzędzi, tworzy atmosferę sprzyjającą ciągłemu doskonaleniu, może być wprowadzany w wybranych obszarach przedsiębiorstw (np. produkcja), koncentruje się na obniżaniu kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów i usług. Współczesny stan wiedzy o zarządzaniu, dostęp do opisów studiów przypadków praktycznie z całego świata, raczej nie pozostawia złudzeń, że istnieje jedna koncepcja czy też metoda zarządzania, która zapewni sukces w funkcjonowaniu konkretnego przedsiębiorstwa. Menedżerowie muszą sięgać po wiele różnych rozwiązań, stosując przy tym sytuacyjny styl zarządzania, aby zapewnić przewagę konkurencyjną swoim przedsiębiorstwom. Lean management wraz ze swoimi narzędziami jest właśnie jedną z możliwości, jakie stają przed osobami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorstw. Aby stosować koncepcję lean do zapobiegania i zwalczania kryzysów w organizacji, należy pamiętać, iż pozytywne rezultaty zauważalne będą dopiero po pewnym czasie. Z tego względu lean management powinien być raczej traktowany jako filozofia długofalowego działania niż jako narzędzie szybkiego reagowania na kryzys. 275

11 Bibliografia Bożek M., Handzelewicz A. (2012). Determinanty efektywnego wdrożenia filozofii Lean Manufacturing, Problemy Jakości, nr 1. Byrne A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska. Deming W. E. (2012). Wyjście z kryzysu. Wrocław: OpExBooks.pl. Gierszewska G. (2002). Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji. W: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Imai M. (2006). Gemba kaizen zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes. Krasiński M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersyetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mitroff I.I. (2001). Managing crisises before they happen, New York: AMACOM. Urbanowska-Sojkin E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Walas-Trębacz J., Ziarko J. (2011). Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. Wawrzyniak B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext. Womack J.P., Jones D.T. (2003). Lean thinking. Banish waste and create wealth in your corporation. New York: Free Press. Lean management in preventing and overcoming the crisis in the enterprise Summary: The article is about the possibility of using the concept of lean management and its tools in preventing and overcoming the crisis in the company. Thesis of the article is that with lean management it is easier to prevent the onset of the crisis in the company because lean increases the stability of the enterprise. Lean management can also be used to eliminate the crisis of the organization, but it is more difficult, because the effects of introducing lean to the company are not immediately noticeable. Keywords: lean management, crisis, crisis management 276

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH WYNIKI BADAŃ

ZAKRES BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH WYNIKI BADAŃ Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 144-151 Joanna Dziadkowiec Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Co to jest Lean? Sposób pracy System zarządzania Eliminacja strat Filozofia System Jakości System produkcyjny Metoda Strategia Zestaw narzędzi Systemowe

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

wdrażania Lean Manufacturing

wdrażania Lean Manufacturing Rola warsztatów w procesie wdrażania Lean Manufacturing Czym jest wdrożenie Lean Manufacturing Wdrożenie lean to długotrwały proces przeobrażania przedsiębiorstwa, który oparty jest przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Historia... 4 Wartość... 6 Marnotrawstwo... 7 Wymiary Lean IT... 8 Lean Thinking... 10 Dlaczego Lean IT?... 11 Oferta...

Wstęp... 3 Historia... 4 Wartość... 6 Marnotrawstwo... 7 Wymiary Lean IT... 8 Lean Thinking... 10 Dlaczego Lean IT?... 11 Oferta... 1 CTPartners 2013 Dokument stanowi przedmiot prawa autorskiego przysługującego CTPartners S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka wybranych japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania... 11

1. Charakterystyka wybranych japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Charakterystyka wybranych japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania... 11 1.1. Podejścia do doskonalenia systemów zarządzania organizacjami... 11 1.2. Koncepcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tradycyjne

Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie procesami Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie tradycyjne a zarządzanie procesowe Dr inż. Anna Dobrowolska 2012 Zarządzanie procesami 1 2012 Zarządzanie procesami 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7. Część I Diagnoza wybranych zjawisk i problemów marketingowych w okresie tworzenia i rozwoju polskiej gospodarki rynkowej

Spis treści. Wstęp... 7. Część I Diagnoza wybranych zjawisk i problemów marketingowych w okresie tworzenia i rozwoju polskiej gospodarki rynkowej Spis treści Wstęp... 7 Część I Diagnoza wybranych zjawisk i problemów marketingowych w okresie tworzenia i rozwoju polskiej gospodarki rynkowej 1. Polityka rynkowa. Problem relacji zachowań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN W ramach konferencji Katedr Finansowych Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

WIZJA I STRATEGIA JAKO PODSTAWA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ I BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. dr inż. Rajmund K.

WIZJA I STRATEGIA JAKO PODSTAWA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ I BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. dr inż. Rajmund K. WIZJA I STRATEGIA JAKO PODSTAWA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ I BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ dr inż. Rajmund K. Szulc Na podstawie: A. Zelek, Zarządzanie strategiczne. Diagnozy. Decyzje.

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu

Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu Tło badania Badanie przeprowadzono w czasie, gdy gospodarka światowa zmagała się z najpoważniejszym od wielu lat kryzysem, którego głównymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 127-132 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna w Krakowie KOSZTY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo