Program certyfikacji systemów zarządzania jakością QMS. Jednostki certyfikującej CERTA sp. z o.o. sp. k.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program certyfikacji systemów zarządzania jakością QMS. Jednostki certyfikującej CERTA sp. z o.o. sp. k."

Transkrypt

1 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA - CERTA CERTA SP. Z O. O. SP. K. ul. Klecińska 125, Wrocław NIP REGON KRS Tel/fax: KSIĘGA OCENY ZGODNOŚCI Strona 1 z 32 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością QMS Jednostki certyfikującej CERTA sp. z o.o. sp. k. Opis programu i inne składniki jego dokumentacji

2 Strona 2 z 32 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ WYDANIE 1.3 PREZES DATA

3 Strona 3 z 32 Spis treści 0. Lista zmian Wprowadzenie Ogólne zasady certyfikacji Dokumenty normatywne Definicje Zakres certyfikacji QMS Wymagania certyfikacyjne Informacje ogólne Przebieg procesu certyfikacji QMS w organizacji klienta Przegląd danych i informacji przekazanych przez klienta/wnioskującego Rozpoczęcie procesu certyfikacji Planowanie auditów Wybór i powołanie zespołu auditujacego Plan auditu i komunikacja z klientem Podjęcie decyzji o certyfikacji Wydanie certyfikatu Działania w nadzorze Ponowna certyfikacja Audity specjalne Czas auditu Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych Skargi, reklamacje, odwołania Stosowanie znaków i powoływanie się na certyfikację Postanowienia końcowe DOKUMENTY ZWIĄZANE ZAŁĄCZNIKI... 32

4 Strona 4 z Lista zmian Zmiana Data Opis zmian Usunięto: 1. Treść punktu 3, wskazując tylko ogólne wymagania normatywne 2. Tabelę 1, odwołując się do formularza SJ/F-16a i SJ/F-16b Uzupełnienia dokumentów powołanych, poprawki edycyjne, wprowadzenie pkt. 9 Dokumenty związane i p. i 10 Załączniki Zmiany wynikające z postanowień PN-EN ISO/IEC : Nr Zm iana DATA PRZYGOTOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ PREZES

5 Strona 5 z Wprowadzenie Niniejszy program certyfikacji systemów zarządzania jakością, zwanych dalej QMS, został opracowany i ustanowiony przez jednostkę certyfikującą CERTA przy współudziale Komitetu Technicznego, odpowiednio do wymagań określonych przez Komisję Europejską oraz władze krajowe w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wyrobów i urządzeń stwarzających zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt, mienia oraz środowiska, jak również odpowiednio do oczekiwań społecznych. Celem niniejszego programu certyfikacji jest: określenie podstaw funkcjonowania usługi oceny systemu zarządzania jakością na potrzeby jego certyfikacji /zatwierdzania, w tym określenie opisów, które zapewnia jednolitą i bezstronną ocenę organizacji klientów i ich QMS, które wnioskują do CERTA o taką ocenę zapoznanie z tym programem potencjalnych klientów CERTA, a także wykazanie zdolności CERTA do spełnienia wymagań klienta, wymagań norm systemowych, przepisów oraz wymagań określonych przez CERTA. CERTA przy ocenie organizacji klienta w przedmiotowym zakresie, bierze pod uwagę spełnienie przez te organizacje wymagań określonych w normie ISO 9001 w oraz wymagań stawianych certyfikowanym organizacjom przez jednostkę certyfikującą CERTA, określonych w niniejszym programie certyfikacji systemów zarządzania jakością. Kompetencje CERTA i jej zdolność do spełnienia dotyczących jej wymagań oraz prowadzenia usługi certyfikacji/zatwierdzania systemów zarzadzania jakością w obszarze dobrowolnym jak też regulowanym przepisami krajowymi i wspólnotowego prawodawstwem harmonizacyjnym potwierdzone zostały certyfikatami akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC : oraz dokumentem DAN-02 wydanym przez Polskie centrum Akredytacji (PCA). Klientami CERTA w zakresie certyfikacji QMS mogą być organizacje będące osobami prawnymi, bez ograniczeń terytorialnych, językowych czy kulturowych, które na podstawie uzgodnionej oferty (wniosku) o certyfikację systemu zarządzania jakością podpiszą umowę z CERTA w przedmiotowym zakresie. 2. Ogólne zasady certyfikacji Warunkiem udzielenia certyfikacji/zatwierdzenia systemu zarzadzania jakością organizacji klienta jest spełnienie wymagań określonych w niniejszym programie certyfikacji, w tym w normach przedmiotowych, do których odwołano się w niniejszym programie, a także

6 Strona 6 z 32 dokumentów odniesienia z zakresu wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego lub przepisów krajowych, o ile ma to zastosowanie. 3. Dokumenty normatywne Aktualne wymagania normatywne zawarto w punkcie III dokumentu SJ/INFOR. Wymagania oraz zasady oceny organizacji pod względem zatwierdzenia QMS w obszarze regulowanym w sektorze kolei są określone wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym i obejmują przede wszystkim decyzje 2010/713/UE w sprawie modułów oceny zgodności, dyrektywę 2008/57/WE i przedmiotowe TSI odpowiednio dla danego podsystemu strukturalnego. W obszarze dobrowolnym dokumentem odniesienia jest norma PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009: 4. Definicje W niniejszym programie certyfikacji stosowane są definicje podane poniżej, a także mają zastosowanie definicje zgodne z przywołanymi w dokumentach wymienionych powyżej w pkt. 3 niniejszego programu. klient organizacja ubiegająca się o certyfikację systemu zarządzania specjalista ds. certyfikacji personel CERTA nadzorujący sprawę wnioskującej organizacji CERTA jednostka certyfikująca. 5. Zakres certyfikacji QMS Zakres certyfikacji systemów zarządzania jakością przeprowadzanej przez CERTA obejmuje odpowiednio wymagania: normy ISO 9001:2008; ISO 9001/AC:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania oraz, o ile ma to zastosowanie, wymagania wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz prawa krajowego w odniesieniu do systemu kolei we Wspólnocie, w tym w zakresie podsystemu Infrastruktura, Energia i CCS-TS (urządzenia przytorowe). W obszarze regulowanym CERTA zgodnie z zakresem akredytacji prowadzi procesy oceny zgodności dla składników interoperacyjności podsystemu Infrastruktura/Energia (moduły CH i CH1) oraz dla podsystemów Sterowanie-Urządzenia przytorowe (moduł SH1). Infrastruktura/Energia/ Sektory działalności gospodarczej w obszarze certyfikacji dobrowolnej w zakresie których klient może zwrócić się do CERTA o certyfikację wskazano w dokumencie systemowym SJ/F16a Dane do zapytania ofertowego/wniosku o certyfikację QMS, przy czym aktualnie akredytowany zakres obejmuje PKD 41 i 42 (akredytacja AC 199).

7 Strona 7 z 32 W przypadku złożenia przez klienta zapytania ofertowego o certyfikację systemu zarządzania jakością w innym niż powyżej wskazano sektorze, po przeprowadzeniu szczegółowych uzgodnień możliwe jest przeprowadzenie takiej certyfikacji. 6. Wymagania certyfikacyjne 6.1. Informacje ogólne Informacje o procesie certyfikacji prowadzonym przez CERTA są dostępne na stronie internetowej oraz w formie informatora przekazywanego każdemu klientowi, który składa do CERTA zapytanie ofertowe. Ponadto każdy pracownik CERTA jest upoważniony do przekazania ogólnej informacji w formie telefonicznej, owej czy na spotkaniu. Informacje szczegółowe w danym obszarze merytorycznym przekazuje upoważniony personel odpowiednio do danego obszaru. Na życzenie zainteresowanego klienta możliwe jest również zorganizowanie nieodpłatnego spotkania informacyjnego w uzgodnionym terminie i miejscu (np. siedziba CERTA lub u klienta) w celu zaprezentowania działalności jednostki certyfikującej CERTA oraz zapoznania klienta z: zasadami systemów i programów certyfikacji w Unii Europejskiej, różnicą miedzy certyfikacją QMS a zatwierdzeniem QMS, podstawami normatywnymi mającymi zastosowanie w certyfikacji/zatwierdzeniu QMS, rolą i znaczeniem certyfikacji dla organizacji poddającej się takiej ocenie oraz wskazania szczegółów procesu certyfikacji QMS oraz korzyści ekonomicznych dla organizacji klienta. Klient ubiegając się o certyfikację systemu zarządzania jakością deklaruje w złożonym do CERTA zapytaniu ofertowym/wniosku, że w jego organizacji został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami ISO 9001, oraz wyspecyfikowanymi wymaganiami dokumentów normatywnych, o ile ma to zastosowanie, a także wskazuje zakres (projektowanie, wytwarzanie, badania, kontrola końcowa wyrobu), w odniesieniu do wskazanego wyrobu oraz, o ile ma to miejsce, zastosowane wyłączenia z systemu zarządzania jakością. Po przeprowadzeniu przez CERTA wstępnych analiz kompletności przekazanych przez klienta informacji i po ewentualnym jego uzupełnieniu strony podpisują umowę o przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością w uzgodnionym zakresie, a także o nadzorowanie QMS klienta przez CERTA. Podpisanie umowy zobowiązuje klienta do przekazania dokumentacji systemu zarządzania jakością, a w przypadku prowadzenia procesu zatwierdzenia systemu zarządzania jakością

8 Strona 8 z 32 odpowiednio do wskazanego aktu prawnego, przekazania wszystkich dokumentów i informacji wymaganych mającymi zastosowanie przepisami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego/prawa krajowego. System zarządzania jakością jest oceniany przez wyznaczony przez CERTA zespół auditujący w uzgodnionym z klientem terminie. Ocena odbywa się w dwóch etapach. Odpowiednio do procedury OZ/PS-08 Czynności związane z procesem certyfikacji. CERTA nie przewiduje przejmowania certyfikacji z innej jednostki certyfikującej Przebieg procesu certyfikacji QMS w organizacji klienta Zapytanie ofertowe/wniosek W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji, CERTA uzgadnia z zainteresowanym klientem, który zgłosił się z zapytaniem o certyfikację QMS szczegóły współpracy, po czym klient przekazuje do CERTA niezbędne informacje, odpowiednio jak podano w formularzu SJ/F-16a Dane do analizy zapytania ofertowego/wniosku o certyfikację QMS (wypełnia klient), w złożonym w CERTA zapytaniu ofertowym/wniosku na certyfikację i/lub zatwierdzenie swojego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001, a w przypadku wnioskowania o zatwierdzenie systemu zarządzania jakością (odpowiednio do modułów CH, CH1, SH1) dodatkowo wskazuje odpowiednie specyfikacje techniczne i moduł oceny zgodności odpowiednio do postanowień mającego zastosowanie wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego. Klient/wnioskodawca komunikuje się z CERTA bezpośrednio osobiście, albo w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Informacje ogólne w sprawie certyfikacji/zatwierdzenia są QMS są również udzielane telefonicznie. Certa udostępnia klientowi ogólny dokument informacyjny SJ/INFOR. Kontakt do CERTA: telefon/fax: adres do korespondencji: CERTA, Jednostka certyfikująca - Certa sp. z o. o. sp. k. ul. Klecińska 125, Wrocław internet: CERTA wymaga przedłożenia przez klienta informacji (SJ/F-16a) pozwalającej na ustalenie: pożądanego zakresu certyfikacji, szczegółów dotyczących organizacji klienta, identyfikacji podzlecanych procesów, wykazu norm lub innych wymagań, informacji czy korzystano z konsultacji przy wdrożeniu QMS i kto te konsultacje prowadził.

9 Strona 9 z 32 Komunikacja z klientem jest prowadzona zgodnie z procedurą SJ/PS-02 Komunikacja z klientem. W ramach przebiegu procesu certyfikacji dla danego klienta CERTA dobiera odpowiednio personel do realizacji poszczególnych czynności w procesie mając na uwadze zapisy SJ/PS-04 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Każda osoba zaangażowana w działania związane z danym klientem zobowiązana jest do zachowania bezstronności i poufności (pisemne zobowiązanie odpowiednio SJ/F-14 a i SJ/F-14b). CERTA po otrzymaniu od klienta/wnioskodawcy danych, jak w SJ/F-16a, sprawdza ich kompletność i poprawność oraz wypełnia SJ/F-16b. W przypadku stwierdzenia niezgodności, czy też niekompletności danych lub braku przekazania po podpisaniu umowy wymaganych dokumentów, CERTA komunikuje się z klientem/wnioskodawcą, odpowiednio do zapisów procedury OZ/PS-08 Czynności związane z procesem certyfikacji. Zapytanie ofertowe/wniosek nie jest dokumentem sformalizowanym, każdorazowo klient/wnioskodawca jest zobowiązany podać co najmniej: 1) wnioskowany zakres certyfikacji, 2) ogólna charakterystyka organizacji, która ma być poddana procesowi certyfikacji QMS, w tym: a) nazwę organizacji; b) adres/adresy fizycznych lokalizacji; c) znaczące aspekty prowadzonych procesów i działań podlegających certyfikacji; d) wszelkie mające zastosowanie zobowiązania prawne; 3) ogólne informacje odpowiednio do wnioskowanego przez organizacje obszaru certyfikacji, takich jak: a) rodzaj działalności (PKD); b) zasoby ludzkie; c) zasoby techniczne; d) funkcje i powiązania w większej korporacji, jeżeli takie są, 4) informacje o wszystkich podzlecanych procesach stosowanych w organizacji, które mogą oddziaływać na zgodność z wymaganiami, 5) norm lub innych wymagań, w odniesieniu do których organizacja wnioskująca ubiega się o certyfikację,

10 Strona 10 z 32 6) informację, czy korzystano z konsultacji w odniesieniu do systemu zarządzania jakością Przegląd danych i informacji przekazanych przez klienta/wnioskującego Dane przedłożone przez klienta powinny zapewnić, rozwiązanie wszelkich różnic w rozumieniu zagadnień między CERTA a klientem, umożliwić: opracowanie programu auditów, określić zfdolności kompetencyjne CERTA w danym przypadku, uwzględnienie aspektów dotyczących zakresu certyfikacji, lokalizacji i związanej z tym logistyki czasu potrzebnego do przeprowadzenia auditów, język, bhp, zagrożenia dla bezstronności itp. Wynikiem przeglądu jest akceptacja lub odrzucenie przez CERTA wniosku o certyfikację. Dane z przeglądu pozwalają na określenie kompetencji zespołu auditującego i podejmującego decyzję o certyfikacji. CERTA przeprowadza przegląd przekazanych przez klienta/wnioskującego danych i informacji uzupełniającej w celu ich oceny i podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji wnioskowanego procesu certyfikacji, w tym auditu. Wynikiem przeglądu w CERTA ma być stwierdzenie, czy: 1) przekazane dane i informacje klienta o organizacji i jego QMS są wystarczające do przeprowadzenia auditu, 2) klient wyraźnie i jednoznacznie zdefiniował wymagania certyfikacyjne, udokumentował je i przekazał do CERTA, 3) usunięto wszelkie znane różnice w rozumieniu zagadnień dotyczących procesu certyfikacji między CERTA i klientem/wnioskodawcą, 4) CERTA ma kompetencje i możliwości przeprowadzenia działalności certyfikacyjnej, 5) wzięto pod uwagę zarówno zakres wnioskowanej certyfikacji, lokalizacji, czas przeprowadzenia certyfikacyjną, jak: a) język, auditu oraz wszelkie inne elementy wpływające 6) na działalność b) warunki bezpieczeństwa, zagrożenia dla bezstronności itp.; 7) są utrzymywane zapisy z uzasadnienia decyzji w sprawie przeprowadzenia auditu. Analizując zasoby odpowiednio do pkt 4) powyżej brane są pod uwagę zasoby, w tym zasoby ludzkie według SJ/Rejestr-08 rejestr auditorów i ekspertów lub ewentualnie możliwość dodatkowego pozyskania odpowiednich, kompetentnych zasobów do realizacji procesu według oferty klienta.

11 Strona 11 z Wynik przeglądu danych przekazanych przez klienta Po ostatecznym uzgodnieniu z klientem/wnioskodawcą kompletności i prawidłowości danych wskazanych jak powyżej, gdy wynik przeglądu wykonanego przez CERTA jest pozytywny, podejmowana jest decyzja o podjęciu współpracy stron (klient-certa), które przystępują do uzgodnienia umowy, a następnie jej podpisania i zarejestrowania. Ocena negatywna i odrzucenie wniosku wymaga udokumentowania i zakomunikowanie tej informacji klientowi wraz z wyjaśnieniem, przy zachowaniu zasad dotyczących bezstronności. Klient/wnioskodawca po podpisaniu umowy o certyfikację/ocenę zgodności dostarcza do CERTA kompletną dokumentację. Zakres dostarczanej dokumentacji zależy od zakresu wniosku, tzn. czy wnioskowanie obejmuje: 1) system zarządzania jakością w obszarze dobrowolnym na zgodność z normą PN-ISO 9001, 2) system zarzadzania jakością w obszarze regulowanym w ramach modułów CH, CH1 i SH1, określonych w decyzji (UE) 2010/713 1 i gdy proces certyfikacji ma dotyczyć przypadku podanego w pkt 2) powyżej obejmuje co najmniej dokumenty: Lp. CH, CH1 SH1 1 Pisemną deklarację, że ten sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej 2 Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania jakością zawiera w szczególności opis: 2.1 celów dotyczących jakości i struktury organizacyjnej, obowiązków oraz uprawnień kierownictwa w zakresie jakości projektu i produktu i podsystemu 1 Patrz lp. 2 w rozdziale 3 Dokumenty normatywne

12 Strona 12 z specyfikacji technicznych projektu, w tym norm, które będą stosowane, oraz w przypadku gdy nie zostaną w pełni zastosowane odnośne normy zharmonizowane lub specyfikacje techniczne środków, które zostaną podjęte w celu zapewnienia spełnienia wymagań TSI mających zastosowanie do składników interoperacyjności do podsystemu 2.3 kontroli projektu oraz technik jego weryfikacji, procesów i systematycznych działań, jakie będą stosowane podczas projektowania składników interoperacyjności należących do danej kategorii produktów podsystemu należącego do danej kategorii produktów 2.4 odpowiednich technik produkcji, technik kontroli jakości i technik zarządzania jakością oraz procesów i systematycznych działań, jakie będą stosowane, 2.5 badań i testów, które będą przeprowadzane przed, podczas i po zakończeniu produkcji, oraz częstotliwości, z jaką będą przeprowadzane 2.6 zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z kontroli i dane dotyczące testów, dane dotyczące wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji uczestniczących w procesie pracowników itd., 2.7 środków monitorowania osiągania wymaganej jakości projektu i produktu oraz efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością środków monitorowania osiągania wymaganej jakości projektu i podsystemu oraz efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością 3 Dokumentacja techniczna dla jednego modelu każdej kategorii składników nie dotyczy interoperacyjności, które mają być produkowane 3.1 opis ogólny składnika interoperacyjności nie dotyczy projekt koncepcyjny i rysunki produkcyjne oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów itd., nie dotyczy

13 Strona 13 z opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz zasad funkcjonowania (w tym warunków użytkowania) i zasad nie dotyczy utrzymania składnika interoperacyjności, 3.3 warunki integracji składnika interoperacyjności w jego środowisku systemowym (podzespół, zespół, podsystem) oraz niezbędne warunki nie dotyczy dotyczące interfejsów, 3.4 wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm zharmonizowanych lub innych właściwych specyfikacji technicznych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań TSI, jeżeli takie normy zharmonizowane nie zostały zastosowane. W przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane nie dotyczy 3.5 wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itd., nie dotyczy 3.6 sprawozdania z testów, nie dotyczy Dokumentację do CERTA klient/wnioskodawca może przekazać w formie elektronicznej lub papierowej, przekazując jednocześnie wykaz przekazywanych dokumentów. Pliki w wersji papierowej są przekazywane z podaniem w wykazie przekazywanych dokumentów liczby kopii, odpowiednio do ustaleń z klientem. Pliki w wersji elektronicznej nie mogą być plikami wykonalnymi (EXE, COM, DLL, BAT), mają być przekazywane w formatach:

14 Strona 14 z 32 PDF, DOC, EXCEL, mogą być skompresowane z wykorzystaniem formatu ZIP, w postaci umożliwiającej ich wydrukowanie, bez makr. W innym przypadku niezbędne są indywidualne uzgodnienia. Przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej oznacza, że CERTA skanuje ją programem antywirusowym pod kątem ewentualnej obecności wirusów. Każdy dokument jest archiwizowany po zeskanowaniu. Pliki przesyłane pocztą elektroniczną na adres owy CERTA nie mogą przekraczać uzgodnionego z CERTA rozmiaru (do 10 MB) i należy je zabezpieczyć przed odczytem osób trzecich. Dokumenty, jako własność klienta, są odpowiednio zabezpieczone i są dostępne odpowiednio do przypisanych funkcji i tylko na potrzeby czynności certyfikujących, nadzoru i ponownej certyfikacji, w tym decyzji o certyfikacji. Ponad to wszelkie informacje dotyczące klienta, a uzyskane w trakcie oceny oraz procesu certyfikacji są traktowane jako poufne i są odpowiednio chronione przez CERTA Rozpoczęcie procesu certyfikacji Po przyjęciu do realizacji wnioskowanego procesu certyfikacji QMS na podstawie podpisanej umowy z klientem/wnioskodawcą (odpowiednio formularze SJ/F-04a, SJ/F-04b, SJ/F05a,SJ/F-05b, SJ/F-07) CERTA dobiera członków zespołu auditującego i ustala szczegóły organizacyjne auditu. Ogólny program auditów dotyczący całego cyklu certyfikacji jest określony w umowie, szczegóły w podziale na obszary odpowiednio do ISO 9001 i specyfiki klienta są określane w SJ/F-17a Program auditów QMS dla klienta według ISO 9001 Program auditów dla cyklu certyfikacji jest tak opracowywany, aby obejmował wszystkie wymagania ISO Może on ulegać w trakcie cyklu zmianom, o ile jest to niezbędne, tak aby objąć inne pojawiające się sytuacje, jak np. zmiana wymagań certyfikacyjnych/akredytacyjnych/prawnych/skargi /reklamacje itp. Prowadzone są zapisy z tego etapu. Celem opracowania programu auditów jest jasne określenie działań audytowych, niezbędnych do wskazania, że QMS klienta spełnia wymagania certyfikacyjne. CERTA przy opracowywaniu programu auditów bierze również pod uwagę czy u kleita występuje praca w systemie zmianowym.

15 Strona 15 z 32 Zarówno skład zespołu audytującego, jak też szczegóły dotyczące organizacji auditu, w tym w szczególności datę auditu i obowiązki klienta/wnioskodawcy związane z audytem CERTA uzgadnia z klientem. Prowadzone są zapisy z tego etapu Planowanie auditów CERTA przed przystąpieniem do auditu określa cele auditu, a zakres i kryteria ustala we współpracy z klientem. Cele auditu powinny wskazywać, co audit ma osiągnąć oraz powinny obejmować określenie zgodności QMS zgodności z kryteriami, zdolności QMS do zapewnienia spełnienia mających zastosowanie regulacji. wymagań prawnych, kontraktowych, skuteczności QMS przy racjonalnym osiąganiu wyspecyfikowanych przez klienta celów, oraz identyfikacje obszarów potencjalnego doskonalenia QMS. Zakres auditu ma opisywać obszar i granice auditu (jednostki organizacyjne, działania, procesy przewidziane do auditowania), z uwzględnieniem zasady, że wszystkie audity razem mają być spójne z zakresem podanym w dokumencie certyfikacyjnym. Kryteria auditu obejmują: wymagania określonych dokumentów normatywnych dla QMS oraz zdefiniowane procesy i dokumentację QMS klienta, a także, stanowią odniesienia w stosunku do których zespól auditujący stwierdza zgodność Wybór i powołanie zespołu auditujacego CERTA określa wielkość zespołu auditujacego z uwzględnieniem czasu trwania auditu i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia auditu u danego klienta CERTA, odpowiednio do języka auditu (obszaru kulturowego), celu, zakresu, kryteriów auditu, wymagań certyfikacyjnych, rodzaju auditu, ogólnych wymagań dla całego zespołu, niezbędnych do osiągniecia celu auditu. Gdy zespół auditujący jest jednoosobowy, auditor wiodący musi mieć wszystkie niezbędne kompetencje do danego auditu. Wiedzę i umiejętności auditora mogą też uzupełniać eksperci/tłumacze działający pod kierunkiem auditora. Gdy w audicie biorą udział auditorzy szkolący się wówczas musi być wyznaczony auditor oceniający, który w razie potrzeby może przejąć obowiązki i ponieść odpowiedzialność w za działania przydzielone auditorowi szkolącemu się.

16 Strona 16 z 32 Auditor wiodący przydziela każdemu auditorowi (w tym szkolącemu się oraz ekspertowi technicznemu), odpowiednio do kompetencji i skutecznego/efektywnego wykorzystania poszczególnych członków zespołu, zakres odpowiedzialności w auditowaniu wskazanych obszarów, procesów, funkcji, działań. CERTA uzgadnia z klientem przed auditem możliwość uczestniczenia w audicie eksperta technicznego i obserwatora, zapewniając aby obserwator nie miał wpływu na wynik auditu, a ekspertowi przydzielając towarzystwo auditora. CERTA przed auditem uzgadnia z klientem, aby każdemu auditorowi klient przydzielił przewodnika, tak organizując prace aby nie miał on wpływu na wynik auditu Plan auditu i komunikacja z klientem CERTA dla każdego auditu ujętego w programie auditów przygotowuje plan auditu, który jest odpowiedni do celów oi zakresu auditu. Plan odwołuje się do: celów auditu, kryteriów, zakresu (jednostki organizacyjne/funkcjonalne lub procesy), które mają być auditowane; do terminów i oddziałów, w tym wizyt w lokalizacjach tymczasowych, oraz zdalnych o ile ma to zastosowanie; przewidywanego czasu trwania czynności audytowych na miejscu, ról i odpowiedzialności członków zespołu auditującego Zadania członków zespołu auditującego określa auditor wiodący, tak aby zbadać i zweryfikować strukturę, polityki, procesy, procedury, zapisy i dokumenty klienta odniesieniu do ISO 9001; aby ustalić: czy spełniają one wszystkie wymagania odpowiednio do wnioskowanego zakresu certyfikacji, i czy procesy i procedury są ustanowione, wdrożone i kutecznie utrzymywane, oraz zakomunikować klientowi o wszelkich niespójnościach pomiędzy polityką, celami, zadaniami, tak aby klient mógł podjąć odpowiednie działania. Skład zespołu auditującego CERTA przedstawia klientowi, może na żądanie klienta CERTA udzielić bardziej szczegółowych informacji. Klient może zgłosić sprzeciw do udziału konkretnego członka zespołu w audicie jego organizacji. Wówczas CERA dokonuje zmiany składu Przebieg procesu certyfikacji i auditu certyfikacyjnego CERTA prowadzi proces oceny i certyfikacji zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN- EN ISO/IEC : , odpowiednio do zapisów w Księdze Systemu Zarządzania i Księdze Oceny Zgodności. Zapisy te na życzenie klienta/wnioskodawcy CERTA udostępnia do wglądu.

17 Strona 17 z 32 Dla każdego klienta prowadzony jest w CERTA rejestr czynności dotyczący etapów w procesie certyfikacji QMS (SJ/F-32 Etapy procesu certyfikacji QMS) Audit certyfikujący Odpowiednio do programu auditów określonego w umowie, ocena odbywa się w ramach dwuetapowego auditu początkowego. 1. Etap 1 Planowanie powinno zapewnić spełnienie celów pierwszego etapu. Pierwszy etap nie wymaga formalnego planu auditu. Etap 1 jest przeprowadzany na przesłanej do CERTA dokumentacji i może być częściowo przeprowadzany w obiektach klienta, a jego celem jest: przegląd udokumentowanych informacji systemu zarządzania klienta; ocena lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzenia rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu auditu; przeprowadzenie przeglądu statusu klienta i rozumienia przez niego wymagań normy, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji kluczowych aspektów sposobu działania lub znaczących aspektów, procesów, celów i działania systemu zarządzania; zebranie niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, procesów i lokalizacji klienta oraz związanych z nimi statutowych i prawnych aspektów oraz zgodności; ocena, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu auditu, ocena zrozumienia systemu zarządzania klienta i jego działalności w lokalizacji w kontekście możliwych znaczących aspektów, ocenę, czy są planowane i prowadzone audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, czy poziom wdrożenia uzasadnia gotowość do drugiego etapu, przeprowadzenia w ramach CERTA przeglądu przydziału zasobów do drugiego etapu auditu i uzgodnienia z klientem szczegółów drugiego etapu; zaplanowania drugiego etapu auditu.

18 Strona 18 z 32 Ustalenia z auditu etapu 1 CERTA dokumentuje i komunikuje klientowi, wskazując zidentyfikowane obszary w których wystąpiły zastrzeżenia, które podczas drugiego etapu auditu mogłyby być zaklasyfikowane jako niezgodności. Odpowiednio do ustaleń po audicie etap 1, jest ustalany termin auditu etap 2. Termin ten jest uwarunkowany koniecznością rozwiązania przez klienta zastrzeżeń zidentyfikowanych w etapie 1, a również CERTA po audicie etap 1 może potrzebować zrewidować swoje przygotowania do auditu etap 2. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek istotne zmiany mogące mieć wpływ na QMS klienta, CERTA bierze pod uwagę możliwość /konieczność powtórzenia całości lub części pierwszego etapu. Klient jest informowany, że wyniki pierwszego etapu mogą prowadzić do przesunięcia terminu etapu Etap 2 Etap 2 jest auditem przeprowadzanym zgodnie z zasadami określonymi w normie ISO i odbywa się w siedzibie (siedzibach) klienta. Jego celem jest ocena wdrożenia QMS, w tym jego skuteczności. W etapie 2 działalność CERTA obejmuje co najmniej ocenę: 1) informacji i dowodów zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy ISO 9001, jako podstawy certyfikacji, 2) monitorowania, pomiarów, raportowania i przeglądania osiągnięć w odniesieniu do kluczowych celów i zadań, 3) sposobu funkcjonowania systemu zarządzania pod kątem jego zgodności z prawem; 4) kontroli operacyjnej procesów u klienta, 5) auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, 6) odpowiedzialności kierownictwa za politykę. W przypadku organizacji klientów, w których zatrudnionych jest do 10 pracowników, audit certyfikujący jest przeprowadzany jednorazowo, tzn. etap 1 i etap 2 są przeprowadzane bezpośrednio po sobie, pod warunkiem, że cele określone dla etapu 1 zostały osiągnięte. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności przewidzianych w planie auditu, auditor wiodący dokonuje przeglądu wszystkich spostrzeżeń i niezgodności (formularz SJ/F-33 Karta niezgodności, SJ/F-33a Lista dowodów i opinia/stanowisko Zespołu Auditującego, SJ/F-33b Stanowisko Zespołu Auditującego), które były zakomunikowane klientowi na spotkaniach zamykających.

19 Strona 19 z Wyniki auditu certyfikującego Zespół auditujący analizuje wszystkie informacje i dowody zebrane podczas auditu etap 1 i auditu etap 2 w celu dokonania przeglądu ustaleń z auditu i uzgodnienia wniosków z auditu. Zespól auditujący przekazuje do CERTA informacje i raport z auditu, co stanowi podstawę do oceny ustaleń i podjęcia przez CERTA decyzji o certyfikacji. Zespół auditujący przekazuje, jako minimum: a) raporty z auditów (może być jeden wspólny raport z etapu 1 i etapu 2), b) komentarze do niezgodności i, gdzie to jest stosowne, podjęte przez klienta korekcje i działania korygujące, c) potwierdzenie informacji dostarczonych przez klienta do CERTA, stanowiących podstawę przeglądu danych przekazanych w zapytaniu ofertowym/ wniosku, d) rekomendacje, co do udzielenia lub nie udzielenia certyfikacji, łącznie z wszystkimi warunkami lub spostrzeżeniami. Spotkanie otwierające i zamykające CERTA przeprowadza zgodnie z zapisami w procedurze OZ/PS-08. Z każdego auditu CERTA opracowuje pisemny raport dla klienta Podjęcie decyzji o certyfikacji Raport z auditu jest przekazywany w formie pisemnej klientowi CERTA, który w uzgodnionym terminie ma obowiązek wysłania uwag do raportu. Jeżeli w uzgodnionego terminu CERTA nie otrzyma od klienta żadnej informacji zwrotnej w odniesieniu do raportu uznaje, że raport został przyjęty przez klienta bez zastrzeżeń. W przypadku gdy podczas auditu etapu 2 zespół auditujący stwierdził niezgodności, klient musi dostarczyć dowody potwierdzające ich usunięcie, co warunkuje wydanie pozytywnej decyzji o udzieleniu certyfikacji przez CERTA. Za treść raportu i jego przygotowanie odpowiada auditor wiodący. W raporcie auditor mnie może zalecać konkretnych rozwiązań, a jedynie identyfikować możliwości do doskonalenia. Elementem raportu są dane jak podano w SJ/F-18. Certa zachowuje prawa własności do raportu. CERTA podejmuje decyzję o certyfikacji na podstawie oceny ustaleń i wniosków z auditu oraz wszelkich innych, mających zastosowanie informacji, takich jak: informacje dostępne publicznie, komentarze klienta do raportu z auditu.

20 Strona 20 z 32 W przypadku wątpliwości co do podjęcia decyzji, dokumentacja klienta i raport z auditu są przekazywane członkom Komitetu Technicznego w celu zaopiniowania, w trybie odpowiednim do prac tego Komitetu. Komitet Techniczny po rozpatrzeniu danej sprawy przekazuje opinię do CERTA, która po ponownym rozpatrzeniu wszystkich dokumentów i opinii podejmuje decyzję o certyfikacji. Decyzję w CERTA podejmuje odpowiednia osoba kompetentna z zachowaniem zasad bezstronności. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu jest przekazywana klientowi w formie pisemnej. W przypadku decyzji o certyfikacji negatywnej CERTA przekazuje klientowi uzasadnienie w formie pisemnej Wydanie certyfikatu W przypadku gdy CERTA podejmuje decyzję pozytywną i przyznaje certyfikat systemu zarządzania jakością (zatwierdzenia systemu zarządzania jakością) rozpoczyna się trzyletni cykl certyfikacji. Wydanie certyfikatu (odpowiednio według wzorów CERTA SJ/F-20) oraz możliwość korzystania z wszystkich praw do korzystania z certyfikatu i powoływania się na ten certyfikat, odpowiednio do zapisów umowy między stronami, następuje po uregulowaniu wszystkich opłat zgodnie z zawartą umową. W przypadku gdy CERTA zawarła porozumienie z inną jednostką certyfikującą o wzajemnym uznawaniu certyfikatów systemu zarządzania jakością i/lub raportów z auditu, CERTA może wydać na podstawie wydanego przez tę jednostkę certyfikatu i/lub raportu z auditu certyfikat, na warunkach ustalonych w porozumieniu o wzajemnym uznawaniu certyfikatów. Wzajemne uznawanie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy zatwierdzenia systemu zarządzania jakością odpowiednio dla modułu (CH, CH1, SH1). W przypadku gdy proces certyfikacji QMS dotyczy klienta o organizacji wielooddziałowej, CERTA wydaje jeden pojedynczy certyfikat, na którym umieszcza nazwę i adres głównej siedziby klienta oraz odpowiednio nazwę zakładu/oddziału, a w przypadku wielu zakładów/oddziałów ich lista jest umieszczana w załączniku do certyfikatu. W tym ostatnim przypadku na certyfikacie umieszcza się informację o przedmiotowym załączniku. W przypadku gdy klient utraci certyfikat, wówczas zwraca się do CERTA z pisemną prośbą o wydanie duplikatu, wraz z opisem okoliczności utraty certyfikatu. CERTA po rozpatrzeniu sprawy powiadamia klienta, czy duplikat zostanie wydany czy odmawia jego wydania.

21 Strona 21 z Działania w nadzorze Planowanie auditów nadzoru W ramach nadzoru CERTA przeprowadza audity nadzoru co najmniej raz w roku kalendarzowym, z wyłączeniem roku w którym ma być przeprowadzona ponowna certyfikacja, Audity są ustalane w pierwszym i drugim roku ważności certyfikatu, przy czym termin pierwszego auditu nadzoru jest ustalany nie później niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji o certyfikacji, z uwzględnieniem częstości auditów w specyficznych przypadkach oraz z uwzględnieniem pracy zmianowej, o ile taka ma miejsce.. Działania w nadzorze są tak planowane przez CERTA, aby regularnie były monitorowane reprezentatywne obszary i funkcje objęte zakresem systemu zarządzania oraz uwzględniały zmiany u klienta i w jego certyfikowanym systemie zarządzania. Audity w nadzorze przeprowadzane są na miejscu, czyli w siedzibie (siedzibach) klienta Cel auditów nadzoru Celem auditów nadzoru jest ocena, czy: 1) certyfikowany przez CERTA system zarządzania jakością nadal funkcjonuje, jest utrzymywany i nadal spełnia wyspecyfikowane wymagania normy ISO 9001, będącej podstawą udzielonej przez CERTA certyfikacji oraz wskazanych specyfikacji technicznych, gdy dotyczy to zatwierdzenia QMS w zakresie wskazanego w certyfikacji wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego dla przedmiotowych wyrobów, 2) czy zmiany, o ile były dokonane przez klienta w certyfikowanym systemie zarządzania, wymagają podjęcia przez CERTA odpowiednich działań i czy wydany certyfikat jest nadal aktualny i adekwatny, 3) nastąpiły jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu klienta i czy może to mieć wpływ na aktualność wydanego przez CERTA certyfikatu, 4) CERTA może mieć nadal zaufanie co do tego, że QMS klienta (dla którego CERTA wydała przedmiotowy certyfikat), że nadal spełnia wymagania pomiędzy auditami ponownej certyfikacji Program auditów nadzoru CERTA tak ustala program auditów nadzoru, aby umożliwiały ocenę klienta w zakresie co najmniej:

22 Strona 22 z 32 a) zmian organizacyjnych b) zmian zakresu certyfikacji (na podstawie zgłoszenia klienta o takiej potrzebie) c) działań mający na celu utrzymanie i doskonalenie systemu, takich jak: d) audity wewnętrzne, e) przeglądy zarządzania, f) przeglądy działań korygujących podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu, g) przegląd działań zapobiegawczych, h) postępowania ze skargami/reklamacjami, i) skuteczności systemu zarządzania jakością pod względem osiągania celów przez klienta, j) planowanej działalności mającej na celu ciągłe doskonalenie, k) ciągłego nadzoru operacyjnego, l) przeglądu wszelkich zmian, oraz m) stosowania znaków i/lub wszelkiego powoływania się na certyfikację Utrzymywanie certyfikacji CERTA utrzymuje certyfikację bez dalszego niezależnego przeglądu, gdy na podstawie działań w nadzorze w wyniku auditów: 1) zaplanowanych, specjalnych lub niezapowiedzianych wizyt, oraz na podstawie innych informacji oceniono, że klient stale spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji, 2) uzyskano pozytywne rekomendacje auditora wiodącego, po audytach nadzoru Istotnym dla CERTA dokumentem są normy dotyczącej systemu zarządzania jakością. Powyższe jest możliwe jednak pod warunkiem, że: 1) w przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub innej sytuacji, która mogłaby prowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, auditor CERTA odpowiednio do wymagań systemu zarządzania jakością CERTA powiadamia CERTA o konieczności zainicjowania przeglądu przez odpowiednio kompetentny personel, inny niż ten, który prowadził audit, w ustalenia, czy można utrzymać certyfikację, oraz

23 Strona 23 z 32 2) kompetentny personel CERTA monitoruje działania w nadzorze, w tym monitoruje raporty sporządzane przez jej auditorów, w celu potwierdzenia skuteczności prowadzenia działalności certyfikacyjnej. Dokonywana jest ocena: a. elementów utrzymania systemu (audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze); b. przeglądu działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu wyników z poprzednich auditów, np. spostrzeżeń; c. postępowania ze skargami; d. skuteczności systemu zarządzania jakością pod względem osiągania celów przez certyfikowanego klienta; e. postępu w planowanej działalności mającej na celu ciągłe doskonalenie; f. zmian w udokumentowanym systemie; g. obszarów, które uległy zmianom; h. ciągłej kontroli operacyjnej; i. stosowania znaków i wszelkiego powoływania się na certyfikację. Do innych działań w nadzorze należą: a) zapytania CERTA do certyfikowanego klienta w sprawie aspektów certyfikacji; b) przeglądanie wszelkich oświadczeń klienta w odniesieniu do jego działalności (np. materiały promocyjne, strona internetowa); c) żądania, aby klient dostarczył dokumenty i zapisy (na papierze lub w postaci elektronicznej); d) inne sposoby monitorowania wyników działalności certyfikowanego klienta. CERTA utrzymuje certyfikację na podstawie wykazywania, że klient stale spełnia wymagania normy ISO 9001 i innych, mających zastosowanie dokumentów kryterialnych. Certyfikacja utrzymywana jest na podstawie pozytywnych wniosków auditora wiodącego bez konieczności opiniowania przez Komitet Techniczny, z zastrzeżeniem sytuacji niosących jakiekolwiek wątpliwości. W przypadku zidentyfikowania niezgodności lub innej sytuacji, która mogłaby prowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, auditor wiodący powiadamia CERTA poprzez kontakt z

24 Strona 24 z 32 właściwym w danym obszarze merytorycznym specjalistą ds. certyfikacji, który monitoruje działania w nadzorze. Przegląd jest inicjowany przez CERTA, a do udziału może zostać zaproszony niezależny Komitet Techniczny, w celu oceny, czy certyfikacja ma być utrzymana Ponowna certyfikacja Audit ponownej certyfikacji przeprowadzany jest w trzecim roku przed upływem certyfikacji, w celu oceny stałego spełniania przez klienta wszystkich wymagań normy ISO 9001 i mających zastosowanie innych dokumentów kryterialnych. Audit ponownej certyfikacji odbywa się po uprzednim podpisaniu umowy między klientem a CERTA. Audit ponownej certyfikacji, uwzględnia wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją i jest zazwyczaj przeprowadzany jako jednoetapowy. W przypadku gdy nastąpiły znaczące zmiany w systemie zarządzania jakością certyfikowanego klienta, bądź zmiany legislacyjne warunkujące funkcjonowanie systemu, może jednak być przeprowadzony w dwóch etapach, jak podano powyżej. Audit ponownej certyfikacji należy przeprowadzić przed upływem ważności certyfikatu. W przypadku gdy audit mający na celu ponowne udzielenie certyfikacji klientowi, odbywa się po upływie ważności certyfikatu, jest on traktowany przez CERTA jak ponowny audit certyfikujący, z uwzględnieniem postanowień powyżej. Audit ponownej certyfikacji jest przeprowadzany w siedzibie (siedzibach) klienta. W trakcie auditu ponownej certyfikacji zespół auditorów bierze pod uwagę między innymi: a) skuteczność systemu zarządzania jakością jako całości w świetle zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz b) jego stałą odpowiedniość i przydatność do zakresu certyfikacji; c) wykazane zaangażowanie w utrzymywaniu skuteczności oraz doskonaleniu systemu zarządzania jakością w celu poprawy ogólnego sposobu działania d) ustalenia czy działanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością przyczynia się do osiągnięcia celów przez organizacje klienta i realizacje polityki jakości. W przypadku stwierdzenia podczas auditu ponownej certyfikacji niezgodności lub brak dowodu zgodności, auditor wiodący określa granice czasowe na wdrożenie korekcji i działań korygujących, które jednak nie mogą one przekroczyć daty upływu ważności certyfikacji (o ile klient wystąpił o realizację procesu ponownej certyfikacji we właściwym czasie).

25 Strona 25 z 32 Decyzja w sprawie odnowienia certyfikacji jest podejmowana przez Dyrektora Jednostki Certyfikującej CERTA, na podstawie wyników auditu ponownej certyfikacji, jak również wyników przeglądu systemu w okresie certyfikacji oraz skarg otrzymanych od użytkowników certyfikacji, z uwzględnieniem opinii Komitetu Technicznego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Po pozytywnej ocenie certyfikacja odnawiana jest na kolejny trzyletni okres. W przypadku certyfikacji ponownej, gdy wynik procesu certyfikacji jest pozytywny, wówczas datę ważności nowej certyfikacji można określać na podstawie daty ważności aktualnej certyfikacji. Data wydania nowego certyfikatu jest datą podjęcia decyzji w sprawie ponownej certyfikacji lub datą późniejszą. W przypadku podjęcia przez CERTA procesu przedłużenia certyfikacji, gdy w wyniku przeprowadzenia auditu ponownej certyfikacji stwierdzono duże niezgodności, CERTA weryfikację wdrożenia korekcji i działań korygujących ich dotyczących kończy przed upływem daty ważności aktualnej certyfikacji. Jeżeli nie jest to możliwe, bowiem korekcje i działania korygujące Klienta CERTA ocenia jako nieskuteczne, wówczas ponowna certyfikacja nie jest rekomendowana i CERTA nie przedłuży ważności certyfikacji, informując o tym fakcie klienta i o konsekwencjach takiej sytuacji W przypadku wygaśnięcia certyfikacji na skutek niewykonania działań dotyczących ponownej certyfikacji, CERTA w ciągu sześciu miesięcy może wznowić certyfikację, pod warunkiem zakończenia niewykonanych działań. W takim przypadku na certyfikacie podawana jest data wejścia w życie decyzji, która jest datą podjęcia decyzji w sprawie ponownej certyfikacji, albo datą po podjęciu tej decyzji. Data ważności certyfikacji jest określana na podstawie wcześniejszego cyklu certyfikacji Audity specjalne Audit rozszerzający ma miejsce w przypadku gdy klient zwraca się do CERTA o rozszerzenie zakresu dla już udzielonej certyfikacji, po przeprowadzeniu przeglądu przekazanych niezbędnych danych i zdefiniowaniu wszystkich działań auditowych niezbędnych do podjęcia decyzji o rozszerzeniu, CERTA może przeprowadzić audit rozszerzający zakres certyfikacji w powiązaniu z auditem w nadzorze lub też specjalny audit rozszerzający. Dla specjalnych auditów rozszerzających zasady postępowania są identyczne, jak dla auditu certyfikującego opisanego niniejszym programem certyfikacji, z tym że audit etapu 1 nie jest przeprowadzany w siedzibie klienta.

26 Strona 26 z 32 Audit z krótkim terminem powiadomienia może być przeprowadzony przez CERTA w celu zbadania skarg lub w odpowiedzi na zaistniałe zmiany w systemie zarządzania klienta lub w ramach postępowania z klientem z zawieszoną certyfikacją. W takim przypadku CERTA z wyprzedzeniem informuje certyfikowanego klienta o warunkach, na jakich audit taki zostanie przeprowadzony Certyfikat CERTA dla QMS CERTA wystawia odpowiednio, według przyjętego wzoru, certyfikat zgodności systemu zarządzania z ISO 9001 i/lub certyfikat zatwierdzenia systemu zarządzania odpowiednio dla modułu CH, CH1, S1. Proces wystawiania certyfikatu przebiega zgodnie z procedurą OZ/PS08 Czynności związane z procesem certyfikacji Czas auditu Czas auditu obliczany jest na podstawie zasad ustalania czasu trwania auditów w organizacji w oparciu o wymagania określone w IAF MD5 (Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów, m.in. QMS) oraz z uwzględnieniem wymagań IAF MD1 jak dla organizacji wielooddziałowych i zgodnie z SJ/PS-16 Zasady ustalania czasu trwania auditów w organizacjach. Czas niezbędny do zaplanowania i realizacji pełnego i skutecznego auditu QMS klienta CERTA ustala dla każdego klienta, biorąc pod uwagę wymagania normy, złożoność organizacji klienta i jego QMS-u, kontekst techniczny i prawny, czy i w jakim zakresie podzleca procesy wyniki poprzednich auditów, o ile miały miejsce, wielkość, liczbę oddziałów, lokalizację, siedziby, ryzyka związane z wyrobem, procesami, działalnością gospodarczą, czy audit jest wspólny, połączony. Nie uwzględnia się w czasie auditu w rozumieniu jak powyżej czasu pracy ekspertów, tłumaczy, obserwatorów, auditorów szkolących się). Z tego etapu prowadzone są zapisy. Czas trwania auditu certyfikującego, nadzoru i ponownej certyfikacji, które auditorzy przeprowadzają u klienta, zależny jest od wielkości złożoności auditowanej organizacji, liczby zatrudnionych pracowników, zakresu auditu oraz aspektów logistycznych. Czynniki te analizowane są podczas przeglądu wniosku, z punktu widzenia ich potencjalnego wpływu na czas, jaki należy przeznaczyć na ocenę. W przypadku auditowania QMS organizacji wielooddziałowej, któraej działalność jest taka sama w różnych oddziałach/lokalizacjach, CERTA opracowuje każdorazowo program wyboru oddziałów, dokumentując każdorazowo wybór.

27 Strona 27 z 32 Mając na uwadze te czynniki, czas oceny może być skrócony bądź wydłużony zależnie od: a) dostępności i wykorzystania auditorów kompetentnych do oceny kilku systemów zarządzania; b) stopnia dojrzałości systemu zarządzania jakością; c) efektywności zaplanowania czasu auditowego; d) złożoności procesów prowadzonych w organizacji klienta. Całkowity czas przeznaczony na ocenę certyfikującą i w nadzorze (rozumiany jako całkowita suma czasu spędzonego w zakładzie/oddziale i w centrali) musi uwzględniać siedzibę/lokalizację centrali i zakładu/oddziału Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Zawieszenie procesu certyfikacji następuje, gdy: - klient nie wypełnia zobowiązań lub wymagań certyfikacyjnych; - klient nie pozwala na przeprowadzenie auditów w nadzorze lub ponownej certyfikacji z wymaganą częstością; - klient nie nadesłał w uzgodnionym czasie informacji uzupełniających wymaganych przez CERTA, ani nie zwracał się o przedłużenie uzgodnionego czasu; - klient nie wykonał działań korygujących po ocenie w uzgodnionym czasie, ani nie wystąpił o zmianę tego uzgodnienia; - klient wystąpił o zawieszenie procesu certyfikacji. W przypadku gdy klient nie wypełnia zobowiązań odpowiednio do ustaleń kontraktowych i innych, odpowiednio do przyjętej formy, podejmowane są negocjacje, a jeżeli nadal brak uzgodnienia między stronami (klient-certa), wówczas CERTA szacuje poniesione koszty i obciąża nimi klienta. W przypadku gdy klient w formie pisemnej przekaże do CERTA powiadomienie z wnioskiem o wstrzymaniu procesu certyfikacji podejmowana jest decyzja o zawieszeniu, o czym pisemnie powiadamiany jest klient. Jeśli klient przerwie proces certyfikacji, opłatę za przeprowadzone prace certyfikacyjne CERTA ustala na podstawie zaawansowania prac.

28 Strona 28 z 32 Wznowienie procesu może nastąpić, gdy klient ponownie złoży wniosek o certyfikację systemu zarządzania jakością. Nierozwiązanie kwestii powodujących zawieszenie certyfikatu we wskazanym przez CERTA terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące, od przekazania klientowi decyzji o zawieszeniu certyfikacji, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji, o czym klient jest powiadamiany w formie pisemnej. CERTA podejmuje decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikacji, która skutkuje ograniczeniem zakresu certyfikatu, w przypadku gdy klient dla części zakresu udzielonej certyfikacji nie spełnia wymagań normy ISO 9001, stanowiącej podstawę certyfikacji i wymagań kryterialnych innych dokumentów, jak wskazano w umowie o certyfikację Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych CERTA w ogólnie dostępny sposób informuje klientów o zmianach, jakie wprowadza do swoich wymagań certyfikacyjnych określonych w niniejszym programie certyfikacji QMS. Certyfikowani klienci CERTA są powiadamiani o zmianach i mogą przedstawić swoje stanowisko do zmienionego programu w terminie do dwóch tygodni od dnia ich opublikowania. Stanowisko to jest brane pod uwagę przy zatwierdzeniu zmian i określeniu daty ich obowiązywania. W przypadku gdy klient nie zgłasza uwag CERTA przyjmuje, że klient zaakceptował zmiany w programie QMS. Po opublikowaniu zmienionych wymagań CERTA, począwszy od daty ich zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w terminie uzgodnionym indywidualnie z klientem, czy podjął on wszelkie niezbędne działania dostosowawcze w czasie uznanym przez CERTA za uzasadniony. 7. Skargi, reklamacje, odwołania Certa przyjmuje wszystkie skargi i odwołania, w tym dotyczące sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz odnoszące się do certyfikowanego przez CERTA klienta. Zgłoszenia są rejestrowane i przekazywana do dalszego rozpatrzenia. CERTA nie podejmuje wobec składających odwołania żadnych działań dyskryminujących. Klient zawsze otrzymuje informację zwrotną o potwierdzeniu wpłynięcia reklamacji. Reklamacja jest rozpatrywana w trybie przyjętym przez CERTA, jak podano do wiadomości PUBLICZNEJ na stronach internetowych CERTA, odpowiednio do procedury SJ/PS 09 Postepowanie ze skargami i odwołaniami.

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 20 lipca 2010 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością strona 1 z 10 1. Przedmiot Przedmiotem programu jest dostarczenie zasad do jednolitego stosowania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10podczas certyfikacji systemy QMS w procesach nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (TRP) Certyfikacja Produktów Kosmetycznych SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres usługi 3. Ubieganie się o certyfikację 4. Ocena certyfikująca 5. Ocena

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE

I N F O R M A T O R. Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE I N F O R M A T O R Instytut Techniki Górniczej Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE Wydanie 1 Wydanie 1 15-06-2016

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) WYDANIE: 16-1 DATA WYDANIA: 2016-09-01 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

WYROBU. PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

WYROBU. PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO WYROBU TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE Indeks: PCW-01/PED Edycja: 2017-03-13 Strona: 1/14 PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY Opracował: Edmund Bastian Zatwierdził: Przemysław Gałka 1 PRZEDMIOT PROGRAMU Program określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRCS-01 PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

WYCIĄG Z PRCS-01 PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 1. PROCES CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMACJE OGÓLNE Cel certyfikacji systemów zarządzania Certyfikację przeprowadza się celem potwierdzenia zgodności z wybraną normą odniesienia. 2. Ogólne wiadomości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo