WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym (Strona zarządzana przez MARKETING OPTIONS LTD Suite 501, St James Court, St Denis Street, Port Louse), z siedzibą w 80 Spyrou Kiprianou Street, Agathokleous, 4043 Limassol, (numer kontaktowy +357 (22) , która otrzymując od Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zwanej dalej "CySEC" licencję (licencja nr 151/11)umożliwiającą świadczenie Usług Inwestycyjnych objętych zakresem niniejszej umowy, pragnie świadczyć Usługi Inwestycyjne przy użyciu rozbudowanego systemu elektronicznego, za pośrednictwem Internetu (zwana dalej "Spółką"). Biuro CySEC mieści się na ulicy 32 Stasikratous,1065 Nikozja, Cypr. Skrytka pocztowa 24996, 1306 Nikozja. SPÓŁKA BĘDZIE OFEROWAĆ USŁUGI ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI ("UMOWA"), KTÓRE SĄ NIEZBYWALNE I ZOSTANĄ ZMIENIONE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI POSTANOWIENIA NR.12 PONIŻEJ. Klient niniejszym potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował informacje zamieszczone na domenie Spółki (stronie) (zwanej dalej "stroną główną"). Informacje te są jasno przedstawione i ogólnie dostępne dla wszystkich Klientów. Dotyczą informacji prawnych, ujawnienia ryzyka i konfliktu interesów. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania i prowadzenia innych, odpowiednich domen (stron internetowych),w celach marketingowych i promocyjnych dla konkretnych krajów, które zawierają informacje i ujawniają informacje poufne klientom i potencjalnym klientom w języku innym niż angielskim. Klient akceptuje i rozumie, że językiem oficjalnym Spółki jest język angielski. Aby uzyskać niezbędne informację na temat Spółki i jej działalności,klient zawsze powinien udać się do głównej strony internetowej Spółki. Klient wypełniając Kwestionariusz Inwestora (jako część konieczna do założenia konta inwestycyjnego), który informuje Spółkę o tożsamości i profilu inwestycyjnym klienta i jest dostępny na głównej stronie internetowej Spółki, wyraża zgodę na następujące warunki i postanowienia. Z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia Spółki oraz po dokonaniu pierwszego dofinansowania konta, zgodnie z paragrafem 12.1, Klient zawiera umowę prawną i wiążącą ze Spółką. Każda umowa zawarta pomiędzy Spółką a jej klientami oraz procedura postępowania, podlega Rozporządzeniu o Sprzedaży Usług Finansowych Na Odległość N.242 (I) / 2004 i jest zgodna z dyrektywą Uni Europejskiej 2002/65/WE, na podstawie której podpisanie Umowy nie jest wymagane. Umowa taka posiada taką samą władzę sądowniczą i ustanawia te same prawa oraz obowiązki co typowa umowa podpisana przez obie strony. W przypadku, gdy klient żąda umowy na piśmie, podpisanej i opieczętowanej przez Spółkę, powinien wysłać dwa egzemplarze umowy do Spółki oraz podać swój adres pocztowy. Po wykonaniu powyższych czynności, kopia umowy zostanie odesłana na podany adres. 1. DEFINICJE INTERPRETACJE W umowie, chyba, że z kontekstu wynika inaczej, używane są słowa, które powinny być interpretowane w następujący sposób: Kody dostępu nazwa użytkownika i hasło wysłane Klientowi przez Spółkę i umożliwiające dostęp do systemów elektronicznych Spółki. Jednostka afiliowana rodzaj marketingu opartego na wydajności, w którym firma nagradza jeden lub więcej oddziałów za każdego gościa lub klienta przyciągniętego przez działania marketingowe oddziału. Bilans suma znajdująca się na sub koncie Klienta po ostatniej transakcji dokonanej w dowolnym czasie. Waluta użyta w bilansie jednostka monetarna, w której sub konto, salda, prowizje i opłaty są wyrażone i obliczane. Waluta bazowa pierwsza waluta w parze walutowej. Klient osoba fizyczna lub prawna, która złożyła wniosek, aby otworzyć konto w platformie handlowej Spółki. Konto klienta specjalne konto osobiste dla wewnętrznych obliczeń oraz depozytów klienta, otwarte przez Spółkę w imieniu Klienta. W warunkach i postanowieniach dla usług oferowanych przez Spółkę używane są zamiennie słowa: subkonto, konto firmowe lub konto klienta. Wszystkie te słowa mają takie same znaczenie i stosuje się je w odniesieniu do wszystkich sub kont prowadzonych pod nazwą Klienta. Konto bankowe Klienta prywatne konto bankowe Klienta, które jest zarejestrowane pod nazwą klienta i zapewnia źródło funduszy, które pierwotnie zostały przekazane na konto handlowe. Pozycja zamknięta umowa zakupu (sprzedaży) dotycząca odwrotnej umowy sprzedaży (zakupu). Specyfikacja umowy każda wielkość lotu, jak również wszelkie niezbędne informacje handlowe dotyczące spreadów, wymagań marginu itp., i określone na głównej stronie internetowej Spółki. 1

2 Equity część sub konta Klienta w tym otwarte pozycje, które są związane z bilansem i zmiennością kursu (zysk / strata) według następującego wzoru: Bilans + Profit Strata. Są to środki na sub koncie Klienta pomniejszone o bieżące straty na otwartych pozycjach i powiększone o bieżący zysk na otwartych pozycjach. Zmienny Zysk/Strata niezrealizowany zysk (strata) z otwartych pozycji, po cenach bieżących walut bazowych, umów lub akcji, indeksów akcji, metali szlachetnych lub innych towarów dostępnych w handlu. Free Margin środki niewykorzystane, jako gwarant otworzenia pozycji i obliczane, jako: Free Margin = Equity Margin Broker wprowadzający osoba lub podmiot prawny, który poleca Spółkę klientom. Lot jednostka wielkości transakcji, wynosząca do waluty bazowej (np. 1 lot = waluty bazowej). Margin niezbędne fundusze zabezpieczające dla otwartych pozycji, jak określono w specyfikacji zamówienia. Wymagania dla Margin'u niezbędne fundusze gwarancyjne do zabezpieczenia otwartych pozycji na rachunku handlowym klienta. Margin Level wskaźnik charakteryzujący konto, obliczany, jako: Equity / Margin. Pozycja otwarta umowa zakupu (sprzedaży) dotycząca odwrotnej umowy sprzedaży (zakupu). Operacyjny (Handlowy) czas pracy Spółki czas w ciągu tygodnia biznesowego, kiedy terminal handlowy Spółki przewiduje możliwość operacji handlowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego okresu czasu, po uprzednim powiadomieniu Klienta. Zamówienie wniosek o wykonanie transakcji. Spread różnica pomiędzy ceną zakupu ASK (cena sprzedaży waluty) oraz ceną sprzedaży BID (cena, po której nabywca jest gotowy dokonać zakupu). Gromadzenie Swapów środki wycofane lub dodane do konta Klienta w celu przedłużenia (transferu) pozycji otwartej do następnego dnia. Poziom Stop out / Margin Call taki stan konta, przy którym otwarte pozycje są przymusowo zamknięte przez Spółkę po cenach bieżących. Transakcja każdy rodzaj transakcji dokonanej na rachunku handlowym Klienta, w tym, lecz nie wyłącznie złożenie depozytu, wycofanie, otwarte transakcje, zamknięte transakcje, przelewy między innymi rachunkami należącymi do Klienta lub upoważnionego przedstawiciela, którego klient wybrał do reprezentowania go we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej Umowy. Platforma handlowa platforma Spółki służąca do umieszczania kursów walutowych i innych zleceń transakcji instrumentów finansowych. 2. WYKONANIE USŁUGI Usług Inwestycyjne, świadczone przez Spółkę na rzecz Klienta, są następujące: (a) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub więcej następujących instrumentów finansowych: 1. CFD na Spot Forex, akcje, metale szlachetne, kontrakty terminowe i inne instrumenty finansowe. 2. Opcje, kontrakty terminowe, swapy na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które podlegają fizycznemu rozliczeniu lub zapłacie w gotówce. 3. Opcje, kontrakty terminowe, swapy na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które muszą być rozliczone w gotówce z opcją dla jednej ze stron (inaczej, niż ze względu na niedotrzymanie warunków lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania umowy). 4. Spółka zastrzega prawo do oferowania Instrumentów Finansowych na pokrycie wszelkich zabezpieczeń, jakie uzna za stosowne. Główna strona internetowa Spółki będzie podstawowym narzędziem prezentowania powiązanych zabezpieczeń i papierów wartościowych, dla których Spółka będzie oferować Instrumenty Finansowe i Specyfikacje Kontraktowe dla wszystkich takich zabezpieczeń i każdego z osobna. Spółka zastrzega sobie prawo do określania waluty, w której będzie oferować powiązane aktywa. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania strony głównej w dowolnym momencie i powiadomi klienta pisemnie o takich modyfikacjach, a Klient zgadza się na nieprzerwane obowiązywanie niniejszej umowy oraz zmodyfikowane Specyfikacje Kontraktowe. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w trakcie trwania jego transakcji CFD (kontrakty różnic walutowych) opartych na zabezpieczeniach, obowiązują go następujące przepisy: 2

3 A. Nie jest on upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek zysku z podziału dywidendy lub innych korzyści związanych z papierami wartościowymi takimi jak prawa do głosowania. Obowiązkiem klienta jest świadomość terminu podziału dywidendy, a więc jest on zobowiązany do zamknięcia pozycji przed (MT4 Czas Serwera) ostatniego dnia roboczego przed podziałem dywidendy. B. Dodatkowo, Spółka może zamknąć lub dostosować transakcje CFD oraz może odwołać te transakcje lub potrącać zyski i korzyści wygenerowane z tych transakcji. Jeśli wystąpi jedna, lub więcej z następujących okoliczności, błąd informatyczny, obniżenie cen rynkowych, błąd dostawcy zasilania, siła wyższa. C. Zabezpieczanie i administrowanie instrumentów finansowych dla kont klienta, w tym usługi powiernicze i pokrewne, takie jak zarządzanie gotówką / zabezpieczeniem dodatkowym oraz usługi dewizowe, które związane są ze świadczeniem usług inwestycyjnych. D. Usługi dewizowe związane są ze świadczeniem usług inwestycyjnych. 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje na temat inwestycji, które mogą być udzielone przez Spółkę Klientowi nie stanową porady inwestycyjnej, lecz mają za zadanie pomóc mu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Brak informacji udzielonej przez Spółkę, powinien być uważany za gwarancję lub zapewnienie oczekiwanych wyników każdej transakcji. 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest on całkowicie odpowiedzialny za wszelkie strategie inwestycyjne, transakcje lub inwestycje, zawartość konta i konsekwencje podatkowe. W tych przypadkach nie powinien on liczyć na pomoc Spółki. Jest również zrozumiałe i zaakceptowane przez Klienta, że Spółka nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności, niezależnie od okoliczności, za jakąkolwiek tego rodzaju strategię inwestycyjną, transakcję, inwestycję lub informację. 3. Klient zostaje informowany, że w przypadku jakichkolwiek zamówień złożonych w Spółce, Spółka działa, jako Pośrednik, a nie, jako Zleceniodawca w imieniu klienta. Jedynym miejscem do realizacji zleceń klienta jest Banki i pośrednicy Dealer. 4. Godziny pracy Spółki : 24 godziny na dobę od niedzieli GMT (czasu Greenwich ) do piątku GMT ( czasu Greenwich). Okresy wolne od pracy: od piątku (czasu Greenwich) do niedzieli ( czasu Greenwich). Dni wolne od pracy zostaną ogłoszone na głównej stronie internetowej Spółki. 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zaświadcza, że przeczytał i zrozumiał oraz zaakceptował wszystkie informacje dostarczone pod tytułem - "POLITYKA WYKONANIA ZLECENIA". Informacje te znajdują się na głównej stronie internetowej Spółki, i są dostępne dla wszystkich Klientów. 3. KLASYFIKACJA KLIENTA 1. Klient powinien podlegać zasadom etyki zawodowej, które regulują relacje Spółki z Klientem Detalicznym. Jeśli jednak Klient chce być traktowany przez Spółkę jako Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent, wówczas powinien on powiadomić Spółkę na piśmie, wyraźnie stwierdzając takie życzenie. Ostateczna decyzja dotyczącą zaakceptowania bądź nie zaakceptowania zmiany klasyfikacji Klienta będzie w gestii Spółki. 2. Klient podlega metodzie kategoryzacji. Metoda ta jest dokładnie wyjaśniona na głównej stronie internetowej Spółki pod tytułem "KLASYFIKACJA KLIENTA". Poprzez zaakceptowanie niniejszych warunków i postanowień Klient akceptuje zastosowanie takiej metody. 4. ZAPEWNIENIA, GWARANCJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Klient potwierdza, stwierdza i gwarantuje, że: 1. Wszystkie pieniądze przekazane Spółce należą wyłącznie do Klienta, i są wolne od jakichkolwiek opłat, zastawu lub innych obciążeń. Fundusze takie nie mogą być uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek bezprawnego działania lub zaniechania oraz nie mogą być produktem jakiejkolwiek działalności przestępczej. 2. Klient działa we własnym imieniu, a nie, jako przedstawiciel lub powiernik jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba, że przedstawił, zgodnie z wymogami Spółki, dokument i / lub pełnomocnictwo pozwalające mu działać, jako przedstawiciel i / lub zarządca jakiejkolwiek osoby trzeciej; 3. Klient zgadza się i rozumie, że Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu / odesłania do płatnika (lub właściciela faktycznego) kwoty otrzymanej na mocy sekcji i. oraz ii. niniejszego paragrafu, mając wystarczający dowód, że kwota ta nie pochodzi, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek bezprawnego działania lub zaniechania lub nie jest produktem jakiejkolwiek działalności przestępczej i / lub nie należy do żadnej osoby trzeciej, oraz, że gdy Klient nie przedstawił wystarczającego usprawiedliwienia, Spółka może wycofać wszystkie ostatnie transakcje dokonane przez Klienta na jego rachunkach handlowych i do rozwiązania umowy na podstawie pkt Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko Klientowi, w celu zabezpieczenia się przeciwko szkodom spowodowanym przez niego w wyniku takiego zdarzenia. 4. Klient rozumie i akceptuje, że wszystkie transakcje, w odniesieniu do handlu jakimkolwiek Instrumentem Finansowym (pkt 2.1 powyżej), zostaną zrealizowane wyłącznie przez Platformę Handlową, udostępnioną przez Spółkę oraz, że Instrumenty Finansowe nie zostaną przeniesione na inne Platformy Handlowe. 5. Klient gwarantuje autentyczność i ważność wszelkich dokumentów przekazanych Spółce. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia wszelkich istniejących i wcześniej zaakceptowanych Pełnomocnictw zawartych pomiędzy Klientem a jego / jej upoważnionym przedstawicielem, gdy Spółka uzna takie 3

4 unieważnienie za niezbędne i odpowiednie. Spółka może również unieważnić wszelkie istotne transakcje zawarte między nimi w celu przywrócenia naruszonego Stan Konta Handlowego. 5. HANDEL ELEKTRONICZNY Podpisując niniejszą Umowę, Klient posiada prawo do ubiegania się o kody dostępu do systemów elektronicznych Spółki, w celu złożenia zamówienia zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych w Spółce, poprzez kompatybilny komputer osobisty Klienta, podłączony do Internetu. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do uniemożliwienia Klientowi dostępu do systemów elektronicznych Spółki lub części z nich, w celu zapewnienia skutecznego i sprawnego funkcjonowania systemów lub ochrony interesów wszystkich swoich Klientów oraz interesów własnych. W takich przypadkach Spółka ma prawo zamknąć wszystkie konta handlowe Klienta na podstawie pkt Klient zgadza się i zapewnia, że będzie przechowywał kody dostępu w bezpiecznym miejscu i nie ujawni ich osobom trzecim. Nie będzie brał udziału w jakichkolwiek działaniach, które prawdopodobnie mogłyby umożliwić nieregularny lub nieautoryzowany dostęp do Elektronicznego Systemu. Klient zobowiązuje się nie korzystać z platformy w sposób niewłaściwy, poprzez opóźnianie inwestycji / lub opóźnianie serwera, manipulację cenową, manipulację czasem i podobne praktyki. W takim przypadku, Spółka unieważni wszystkie powiązane transakcje Klienta, jak również zamknie wszystkie jego konta handlowe na podstawie pkt iv. Klient dokona wszelkich starań, aby zachować swój kod dostępu w tajemnicy. Ponadto, Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zamówienia wykonane przy użyciu jego kodów dostępu. Wszystkie takie zlecenia otrzymane przez Spółkę będą uważane za zlecone przez Klienta. W przypadku, gdy osoba trzecia jest przedstawicielem Klienta, upoważnionym do działania w jego imieniu, Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zamówienia wykonane przy użyciu kodów dostępu przedstawiciela. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Spółki, jeśli podejrzewa, że jego kody dostępu używane są przez nieuprawnione osoby. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie będzie podejmować działań w stosunku do zamówień przesłanych do Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych innych niż te, które zostały z góry określone przez Spółkę. Klient zgadza się korzystać z programów opracowanych przez osoby trzecie, w tym, lecz nie wyłącznie z programów wymienionych powyżej oraz oprogramowania przeglądarki, które obsługuje Protokoły Bezpieczeństwa Danych, kompatybilne z protokołami używanymi przez Spółkę. Ponadto Klient zobowiązuje się przestrzegać procedur dostępu (login) do Usług Elektronicznych Spółki, które obsługują takie protokoły. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieuprawnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej oraz danych osobowych, gdy powyższe przekazywane są pomiędzy Klientem a Spółką lub inną osobą, za pomocą internetu lub innych sieci komunikacyjnych, telefonu lub innych środków elektronicznych. Spółka nie jest dostawcą usług internetowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za awarie energii elektrycznej, które uniemożliwiają korzystanie z systemu. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za niewypełnienie wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z powodu awarii połączenia internetowego lub energii elektrycznej. Jeśli podczas takich awarii Klient chce wykonać daną czynność, musi zadzwonić do naszych operatorów (+357 (22) ) i wydać polecenie słowne. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek polecenia słownego w przypadkach, gdy telefoniczny system nagrywania nie działa, lub w przypadkach, w których Spółka ma wątpliwości, co do tożsamości osoby dzwoniącej / Klienta lub w przypadku, gdy transakcja jest skomplikowana. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta wydawania polecenia przy użyciu innych środków. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z tytułu niezdolności Klienta do uzyskania dostępu do Platformy Handlowej Spółki, jeżeli niezdolność ta (1) wynika z nieprzestrzegania przez Klienta zalecenia aktualizowania oprogramowania Platformy Handlowej otrzymanej od Spółki, (2) spowodowane jest przez inne mechaniczne, programowe, komputerowe, telekomunikacyjne lub inne awarie systemów elektronicznych będących w posiadaniu Klienta lub Spółki. Spółka odpowiedzialna jest za aktualizowanie Platformy Handlowej oraz innego systemu elektronicznego za pomocą plików pochodzących od właściwego dostawcy oprogramowania / sprzętu oraz do wykonania niezbędnego, ponownego uruchomienia serwerów Spółki, będących lub niebędących pod jej kontrolą, w celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu elektronicznego. Działania te mogą wiązać się z chwilowym brakiem dostępu do Platformy Handlowa Spółki. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Klienta powstałe wskutek działań opisanych w niniejszym dokumencie lub innych działań mających na celu utrzymanie konta. 6. ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA 1. Spółka, w pewnych okolicznościach, udziela instrukcji, przez telefon lub osobiście, pod warunkiem, że Spółka jest przekonana o tożsamości rozmówcy / Klienta i jasności instrukcji. W przypadku zamówień otrzymanym przez Spółkę w sposób inny niż za 4

5 pośrednictwem elektronicznej Platformy Handlowej, zamówienie takie zostanie przekazane przez spółkę do elektronicznej Platformy Handlowej i przetwarzane tak, jakby było odebrane przez elektroniczną Platformę Handlową. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do potwierdzenia, w jakikolwiek sposób, dyspozycji i / lub Zamówienia i / lub komunikatów wysyłanych za pośrednictwem Systemu Komunikacji. Klient akceptuje ryzyko błędnej interpretacji i / lub błędów w dyspozycjach i / lub Zamówieniach wysyłanych za pośrednictwem Systemu Komunikacji, niezależnie od tego czym zostały spowodowane, włączając uszkodzenia techniczne i / lub mechaniczne. Klient ma prawo do upoważnienia osoby trzeciej do wydawania dyspozycji i / lub zamówień Spółce oraz do zajmowania się wszelkimi innymi kwestiami związanymi z niniejszą umową, pod warunkiem, że Klient powiadomił Spółkę na piśmie o wykonaniu takiego upoważnienia i, że osoba ta została zatwierdzona przez Spółkę i spełnia wszystkie jej wymogi. Jeśli Spółka nie otrzyma pisemnego powiadomienia od Klienta odnośnie unieważnienia upoważnienia takiej osoby, Spółka będzie kontynuować przyjmowanie dyspozycji i / lub zamówień wykonanych przez tę osobę w imieniu Klienta, a Klient uzna takie działania za ważne i wiążące. Wymienione wyżej, pisemne powiadomienie o unieważnieniu upoważnienia osoby trzeciej, Spółka musi otrzymać, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Spółka otrzyma dane dyspozycje, nie mogą one być już cofnięte. Tylko w wyjątkowych okolicznościach Spółka może umożliwić Klientowi odwołanie lub zmianę danej dyspozycji lub zlecenia. Spółka ma prawo do kontynuowania częściowej realizacji Zleceń Klienta. 2. Transakcja (otwarcia lub zamknięcia pozycji) jest realizowana po cenach, BID(kupno) lub ASK(sprzedaż), oferowanych Klientowi. Klient wybiera pożądaną operację i składa wniosek, aby otrzymać potwierdzenie transakcji od Spółki. Transakcja jest realizowana po cenach, jakie Klient może zobaczyć na ekranie. Ze względu na dużą zmienność na rynkach, podczas procesu potwierdzenia ceny mogą ulec zmianie. W takim przypadku Spółka ma prawo do zaoferowania Klientowi nowej ceny. W przypadku, gdy Spółka oferuje Klientowi nową cenę, Klient może je zaakceptować i zrealizować transakcję lub odmówić, a tym samym zrezygnować z realizacji transakcji. 3. Klient, za pomocą dostępu elektronicznego, może wydać wyłącznie następujące zlecenia o charakterze handlowym: i. OPEN aby otworzyć pozycję; ii. CLOSE aby zamknąć otwartą pozycję; Aby dodać, usunąć, edytować zlecenia Stop Loss (zlecenie oczekujące, którego celem jest automatyczna sprzedaż w momencie, gdy gdy cena osiągnie określoną, niską wartość.), Take Profit (zlecenie oczekujące, którego celem jest automatyczne zamknięcie pozycji po osiągnięciu pewnego pułapu cen w celu automatycznej realizacji zysków), Buy Limit (aby zakupić dany instrument finansowy po wyznaczonej cenie lub niższej), Buy Stop (aby kupić instrument finansowy po cenie wyższej niż aktualna cena ofertowa), Sell Limit (zlecenie sprzedaży określonej ilości instrumentu finansowego po cenie wyższej niż wyznaczona), Sell Stop (zlecenie sprzedaży określonej ilości instrumentu finansowego po cenie wyższej niż wyznaczona) Inne zlecenia są niedostępne i automatycznie odrzucane. Potwierdzona otwarta lub zamknięta pozycja nie może zostać odwołana przez Klienta. Zamówienia mogą zostać złożone, wykonane, zmienione lub wycofane wyłącznie podczas godzin pracy (giełdy) i pozostają ważne do następnej sesji giełdowej. Zlecenia Klienta powinny być ważne, zgodnie z rodzajem i czasem realizacji danego Zlecenia, jak określono powyżej. Jeśli czas ważności zlecenia nie został określony, jest ono ważne przez czas nieokreślony. Status zamówień jest zawsze widoczny w internetowej Platformie Handlowej Klienta. W przypadku, gdy dostęp do internetowej Platformy Handlowej nie jest możliwy, wówczas Klient może skontaktować się ze Spółką telefonicznie (jak opisano w punkcie 5 powyżej) i wystąpić o przyznanie statusu oczekującego dla wszystkich swoich zleceń. 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub inne błędy powstałe w trakcie przekazywania zleceń i / lub wiadomości za pośrednictwem komputera, jak również za szkody, które mogą być spowodowane przez nieważność papierów wartościowych, lub błędu w saldzie rachunku bankowego Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje otrzymane za pośrednictwem komputera lub za jakiekolwiek straty, które może ponieść Klient w przypadku, gdy informacja ta jest niedokładna. 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny otwarcia / zamknięcia (opłaty) i / lub wielkości i / lub liczby transakcji powiązanych (i / lub poziomu i wielkość każdego zlecenia Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop Buy Stop) w przypadku, gdy instrument finansowy staje się przedmiotem ewentualnej korekty w wyniku wystąpienia zdarzenia, określonego w pkt 6.7 poniżej (zwanej dalej Wydarzeniem Korporacyjnym ). Operacja ta jest stosowana wyłącznie w odniesieniu do papierów wartościowych i ma za zadanie zachowanie ekonomicznej równowartości praw i obowiązków stron wynikających z tej transakcji, bezpośrednio przed danym Wydarzeniem Korporacyjnym. Wszystkie działania Spółki, w odniesieniu do takich korekt są ostateczne i wiążące dla Klienta. Spółka poinformuje Klienta o jakiejkolwiek zmianie tak szybko, jak będzie to możliwe. 6. Podczas gdy Klient posiada otwarte pozycje na dzień dywidendy dla jednego z Instrumentów Finansowych, Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia tych pozycji po ostatniej cenie z poprzedniego dnia handlowego i otworzenia odpowiednie ilości instrumentu finansowego po pierwszej dostępnej cenie na dzień dywidendy. W tym przypadku Spółka musi poinformować 5

6 Klienta przez wewnętrzną pocztę w terminalu handlowym o możliwości takich działań, nie później niż przed zamknięciem sesji giełdowej przed dniem prawa do dywidendy. 7. "Wydarzenia Korporacyjne" to deklaracje wystawcy Instrumentu Finansowego dotyczące jednego w poniższych warunków: I. podział, konsolidacja lub przeklasyfikowanie akcji, odkup akcji lub umorzenie, bezpłatna dystrybucja akcji do dotychczasowych akcjonariuszy w drodze premii, kapitalizacja lub podobne wydanie; II. dystrybucja dodatkowych akcji do dotychczasowych posiadaczy akcji bazowych, dystrybucja innych akcji lub papierów wartościowych przyznających prawo do wypłaty dywidendy i / lub wpływów z likwidacji emitenta proporcjonalnie do płatności na rzecz posiadaczy akcji bazowych lub papierów wartościowych, praw lub Warrantów dających prawo do dystrybucji lub do nabycia akcji, objęcia akcji w dowolny sposób opłaconych (w gotówce lub w inny sposób), po cenie niższej niż cena rynkowa jednej akcji ustalonej przez Spółkę; III. jakiekolwiek inne zdarzenie, w odniesieniu do akcji, analogiczne do któregokolwiek z powyższych zdarzeń, lub w inny sposób mające wpływ na wartość rynkową akcji. 8. Zlecenia: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop na Instrumenty finansowe są realizowane po podanej przez Klienta cenie. Spółka zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia, lub do zmiany cen otwarcia (zamknięcia) transakcji w przypadku awarii technicznej platformy handlowej, a także w przypadku innych awarii technicznych. 9. W pewnych warunkach handlowych niemożliwe do realizacji są zlecenia (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) dla Instrumentu Finansowego po zadeklarowanej cenie. W tym przypadku Spółka ma prawo do realizacji zlecenia lub zmiany ceny otwarcia (zamknięcia) transakcji na pierwszą dostępną cenę. Może to nastąpić na przykład w momencie nagłej zmiany cen, jeśli cena wzrośnie lub spadnie podczas jednej sesji giełdowej do takiego poziomu, że zgodnie z zasadami właściwej wymiany, handel zostaje zawieszony lub ograniczony. Lub może to nastąpić na początku sesji handlowych. W rezultacie, złożenie zlecenia stop loss nie koniecznie ograniczy Twoje straty do zamierzonych ilości, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takiego zlecenia po ustalonej cenie. 10. Klient może zgłosić Spółce na piśmie, drogą mailową lub osobiście swój sprzeciw co do wykonania, niewykonania lub sposobu wykonania transakcji i / lub Zlecenia wydanego w jego imieniu w ciągu dwóch (2) dni roboczych od momentu zawarcia transakcji. W przeciwnym razie transakcja zostanie uznana za ważną i wiążącą dla Klienta. 11. Jeśli Margin Level spadnie poniżej 50%, Spółka posiada uznaniowe prawo do rozpoczęcia zamykania pozycji, począwszy od najbardziej nieopłacalnych. Jeśli Margin level jest równy lub mniejszy niż 30% na koncie ECN i wynosi 30% na Klasycznym, Szybkim Koncie, Spółka automatycznie zamknie wszystkie pozycje po cenie rynkowej. 12. Klient zgadza się i zdaje sobie sprawę, że wszystkie rozmowy / komunikacja pomiędzy Klientem a Spółką może być zapisywana na nośnikach magnetycznych, elektronicznych lub innych. Klient akceptuje, że Spółka ma prawo do użycia takich zapisów, jako dowodu, w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a Klientem. Spółka ma prawo do odmowy realizacji transakcji Klienta za pośrednictwem linii telefonicznej, jeśli działania Klienta nie są jasne i nie obejmują następujących operacji: otwarcie pozycji, zamknięcie pozycji, zmiana lub usunięcie zleceń. W przypadku siły wyższej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi w przypadku, gdy taka szkoda jest wynikiem siły wyższej, znanej również, jako zdarzenie zewnętrzne, które nie podlega kontroli Spółki kontrolującej handel. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w komunikacji i / lub awarie w Internecie, w tym, bez ograniczeń, awarie komputera lub inne awarie techniczne, spowodowane zarówno przez firmy telekomunikacyjne i różne linie telekomunikacyjne, komputery Spółki lub Klienta, ataki hakerów i inne nielegalne działania wpływające na Serwer Spółki, a także zawieszenia handlu na rynkach finansowych w zakresie instrumentów finansowych Spółki. W takim przypadku Spółka może zawiesić, zamrozić lub zamknąć pozycje Klientów i żądać sprawdzenia wykonanych transakcji. 13. Wszystkie ceny w terminalu handlowym są ustalane według uznania Spółki. Wszelkie nawiązania Klienta, co do cen innych systemów handlowych lub informacji nie są uwzględniane. 14. Operacje handlowe przy użyciu dodatkowych funkcji terminala handlowego Klienta, takich jak Trailing Stop lub Expert Adviser są wykonywane całkowicie na odpowiedzialność Klienta, ponieważ zależą one bezpośrednio od terminalu handlowego Klienta, za który Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia jakichkolwiek istniejących lub wcześniejszych transakcji dokonanych przez Klienta na jego rachunkach handlowych i do rozwiązania umowy, zgodnie z pkt 13.4, w przypadku, gdy Klient korzysta z dodatkowych funkcji (takich jak Expert Adviser itp) na swoim terminalu handlowym, które mogłyby doprowadzić do manipulacji w procesie realizacji instrumentu finansowego, jak również mogłyby mieć wpływ na prawidłowe działania Platformy Handlowej. 15. Średnia wielkość lotu jest jednostką miary określoną dla każdego instrumentu finansowego będącego przedmiotem Elektronicznej Platformy Handlowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w dowolnym czasie w zależności od sytuacji rynkowej. Klient zgadza się, by sprawdzić pełną specyfikację Instrumentu Finansowego, przed złożeniem zlecenia. Minimalna wielkość transakcji wynosi 0,01 lota. Możliwość wyboru wielkości dźwigni, zgodna z typem konta, w zakresie od 1:1 do 1:400 w zależności od typu konta oraz za zgodą Spółki. Przy otwarciu konta handlowego Klienta, dźwignia jest 6

7 z góry określona w zależności od rodzaju konta wybranego przez Klienta. Jeśli Klient żąda niższej dźwigni finansowej dla swojego konta handlowego, powinien skontaktować się ze Spółką. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany dźwigni konta handlowego Klienta według własnego uznania, na ograniczony okres czasu lub na stałe, informując o tym Klienta w formie pisemnego zawiadomienia wysyłanego albo pocztą lub przez pocztę wewnętrzną. 16. Poziom swapów może różnić się wielkością i zmianą w zależności od poziomu stóp procentowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wartości swapów mający zastosowanie w Instrumentach Finansowych i do poinformowania o tym Klienta na stronie internetowej Spółki, w sekcji Specyfikacja Zamówienia. Klient zgadza się, by sprawdzić pełną specyfikację Instrumentu Finansowego, przed złożeniem zlecenia. Od piątku do poniedziałku Swapy są obliczane raz. Od środy do czwartku Swapy są obliczane potrójnie. 17. Transakcje nieaktywne lub niskie i. W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej Klienta przez 90 kolejnych dni, Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania stałej opłaty w wysokości 38 dolarów miesięcznie w celu utrzymania konta, zakładając, że na koncie Klienta znajdują się jakiekolwiek fundusze. Jeżeli konto klienta jest finansowane mniej niż 38 dolarami i jest nieaktywne, Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania mniejszej kwoty na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów zamknięcia konta. ii. Jeżeli Klient nie będzie prowadzić działalności handlowej lub jego działalność handlowa będzie znikoma, przez 90 kolejnych dni, Spółka może, z zastrzeżeniem powiadomienia danego Klienta, zamknąć wszystkie otwarte transakcje i / lub uniemożliwić dostęp Klienta do konta i / lub do wypowiedzenia niniejszej umowy. 18. Spółka ma prawo według własnego uznania do zwiększenia lub zmniejszenia spreadów na instrumentach finansowych w zależności od warunków rynkowych. 19. Spółka ma prawo nie przyjąć transakcji wyrażonych w parach walutowych, według jej uznania, 2 minuty przed i po krytycznym Komunikacie. 7. ODMOWA REALIZACJI ZLECEŃ a. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka ma prawo, w dowolnym momencie,z dowolnego powodu i bez podania jakichkolwiek informacji i / lub wyjaśnień, do odmowy, według własnego uznania, do wykonania danego Zamówienia, m.in. w następujących przypadkach: 1. Zawsze, gdy Spółka uzna, że realizacja zlecenia ma na celu lub może mieć na celu manipulowanie rynkiem instrumentów finansowych, stanowi nadużycie lub wykorzystywanie informacji poufnych (insider trading); przyczynia się do osiągnięcia zysków z nielegalnych działań lub czynności (pranie pieniędzy); wpływa lub może wpływać na niezawodność lub sprawne funkcjonowanie Elektronicznej Platformy Handlowej; 2. Zawsze, gdy Zamówienie dotyczy zakupu jakiegokolwiek Instrumentu Finansowego, ale brak jest zdeponowanych funduszy w Spółce i / lub na koncie bankowym (jak w pkt 9 poniżej), aby pokryć koszt nabycia danego instrumentu finansowego oraz wszelkie koszty związane ze wspomnianą elektroniczną Platformą Handlową. Przy obliczaniu wspomnianych funduszy, wszystkie środki niezbędne do zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta obejmują, bez ograniczeń, zobowiązania, jakie mogą wyniknąć z ewentualnego wykonywania innych zarejestrowanych wcześniej zamówień, które zostaną odliczone od rozliczonych środków zdeponowanych w Spółce i / lub na rachunku bankowym; Spółka nie jest zobowiązana do uzasadnienia lub zawiadomienia o przyczynach zawieszenia, zmniejszenia lub anulowania zleceń lub zamówień Klienta. Ponadto, w przypadku, gdy Spółka zdecyduje się na zawieszenie lub anulowanie dyspozycji, nie naruszy to zobowiązań, jakie Klient może mieć wobec Spółki lub prawa, które Spółka może mieć wobec Klienta lub jego majątku. b. Klient oświadcza, że nie będzie świadomie wydawać żadnych zamówień lub dyspozycji, które mogą skłonić Spółkę do podjęcia działań w związku z pkt 7.1 powyżej. c. W przypadku, gdy dowolne zamówienie otwarcia lub zamknięcia pozycji dotyczących jakiegokolwiek Instrumentu Finansowego, zostały błędnie przyjęte i / lub wykonane przez Spółkę, Spółka dołoży wszelkich starań, aby zachować pierwotną pozycję Klienta. Wszelkie opłaty, poniesione straty lub osiągnięte zyski z powyższych działań, zostaną pobrane przez Spółkę. 8. ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1. Spółka przystępuje do rozliczenia wszystkich transakcji w momencie realizacji tych transakcji. 2. Wyciąg z konta zostanie przekazany Klientowi przez Spółkę, co miesiąc, w terminie pięciu (5) dni roboczych liczonych od końca poprzedniego miesiąca. W przypadku, gdy nie zrealizowano żadnych transakcji w ciągu ostatniego miesiąca, uznaje się, że Klient stracił prawo do uzyskiwania informacji. Wszelkie potwierdzenia, dowody działania, wyciągi z konta lub certyfikatu wystawionego przez Spółkę w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub innej kwestii, są ostateczne i wiążące dla Klienta, chyba, że Klient posiada zastrzeżenia w stosunku do takiego wyciągu z konta lub certyfikatu i złożył sprzeciw w formie pisemnej, który został otrzymany przez Spółkę w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty otrzymania lub zakładanej daty otrzymania 7

8 jakiegokolwiek wyciągu z konta lub certyfikatu. 3. W przypadku, gdy Klient może otrzymywać wyciągi online z subkonta w sposób ciągły, to uważa się, ze Spółka spełniła wymogi określone w ust 8.2 i jakiekolwiek zastrzeżenia Klienta są ważne tylko wtedy, gdy Spółka otrzymała w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od realizacji transakcji sprzeciw Klienta. 9. SPECJALNE ZYSKI BONUS MOŻLIWY DO PODJĘCIA 1. W przypadku, gdy Spółka udziela klientowi Bonus możliwy do podjęcia, stosuje się następujące postanowienia. 2. Bonus powinien być równy 100% depozytu Klienta. 3. Bonus uważa się za margin w transakcjach zabezpieczających, ale nie jest on możliwa do podjęcia, chyba, że zsumowany wolumen transakcji ("Loty") na koncie został zwiększony w momencie przyznania Bonusu, co równa się wynikowi podzielenia kwoty bonusu przez pięć (5) ("Wymagany wolumen"). 4. Zyski generowane na podstawie Bonusu są możliwe do podjęcia w dowolnym momencie. W przypadku, gdy Klient chce podjąć fundusze z konta handlowego, przed osiągnięciem wymaganego wolumenu, bonus przepada. Przykład wyjaśniający: Jeżeli depozyt początkowy wynosił dolarów, Bonus powinien wynosi dolarów (maksymalny bonus), a wymagany wolumen wynosi 200 lotów (= 1000/5). Jeśli klient chce wypłacić środki z konta handlowego, zanim osiągnięto 200 lotów, bonus przepada. 5. W przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jedno Konto Handlowe założone w Spółce, to Bonusy z różnych Kont Handlowych, są traktowane, jako jeden Bonus, a każda rezygnacja z indywidualnego Konta Handlowego doprowadzi do utraty bonusu na wszystkich Kontach Handlowych. 6. Bonusy i zyski przepadają w przypadku, gdy Spółka podejrzewa akt oszustwa lub naruszenie Regulaminu, w tym, bez ograniczeń, skalpowanie, arbitraż lub nadmierne użytkowanie, transakcje hedingowe na różnych kontach lub podejrzenie transakcji hedingowej w innej Spółce. 7. Spółka może zmienić warunki polityki bonusowej w każdej chwili. Wstępne ogłoszenie zostanie podane do informacji Klientów za pośrednictwem poczty e mail oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki. 10. KONTA KLIENTÓW 1. Wszystkie kwoty przekazane przez Klienta na rzecz Spółki lub które Spółka posiada w imieniu Klienta, w celu świadczenia usług inwestycyjnych, jak w 2, przechowywane są, w imieniu Klienta i / lub w imieniu Spółki, która otrzymała upoważnienie od Klienta, na rachunku dowolnego banku lub innej instytucji stosownej do przyjęcia środków, które Spółka od czasu do czasu sprecyzuje ( "Rachunek bankowy"). 1. W chwili podpisania Umowy, Klient upoważnia Spółkę do wpłat i wypłat z rachunku bankowego w jego imieniu, w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego, wypłat na rozliczenie wszystkich transakcji przeprowadzonych w ramach Umowy oraz wszystkich kwot, które są wypłacane przez lub w imieniu Klienta przez Spółkę lub jakąkolwiek inną osobę. 2. O ile Strony nie postanowią inaczej, w formie pisemnej, każda kwota wypłacana przez Spółkę na rzecz Klienta, powinna być wypłacona bezpośrednio do Klienta. 3. Spółka może, według własnego uznania, od czasu do czasu i bez zgody Klienta, potrącić kwoty, przechowywane w imieniu i / lub na korzyść Klienta, z tytułu zobowiązań Klienta w stosunku do Spółki i / lub połączyć jakiekolwiek konta Klienta ze Spółką. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej przez Spółkę i Klienta, niniejsza Umowa nie będzie stanowiła praw lub linii kredytowych. 4. Klient ma prawo do wycofania funduszy, niewykorzystywanych do pokrycia marginu oraz wolnych od wszelkich zobowiązań, ze swojego subkonta, bez konieczności zamykania wspomnianego sub - konta. 5. Przelewy (wpłaty i wypłaty z konta handlowego) uzyskuje się w ciągu pięciu dni bankowych od daty otrzymania wniosku o przelew od Klienta. Kwota przelewu zmniejsza bilans subkonta Klienta w dniu rozpatrzenia wniosku. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy żądania wypłaty, jeżeli wniosek nie jest zgodny z 9.9, lub do opóźnienia rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie załączono do niego pełnej dokumentacji Klienta. 6. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat za przelewy bankowe po przelaniu środków z jego subkonta na wskazany przez niego rachunek bankowy. Klient jest w pełni odpowiedzialny za szczegóły płatności, podane Spółce. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za fundusze Klienta, jeśli podane przez Klienta dane są błędne. Zrozumiałe jest również, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek środki niewpłacone bezpośrednio. 7. Klient zgadza się, że wszelkie kwoty wysyłane przez Klienta lub w jego imieniu na Rachunki Bankowe, zostaną zdeponowane na koncie handlowym Klienta w dacie waluty uzyskanej zapłaty oraz kwoty netto wszelkich opłat pobieranych przez operatorów kont bankowych lub innych pośredników uczestniczących w takim procesie transakcji. Spółka ponosi dodatkowe koszty operacyjne w wysokości $15 za każdy przelew depozytu. Spółka musi mieć pewność, że nadawca jest Klientem lub upoważnionym przedstawicielem Klienta, przed podjęciem kwoty dostępnej na koncie handlowym Klienta, w przeciwnym wypadku Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu / odesłania kwoty netto otrzymanej kwoty do płatnika tym samym sposobem, jakim kwotę taką otrzymała. Zrozumiałe jest również, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek środki niewpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki. 8

9 8. Wypłaty powinny być wysyłane do tego samego nadawcy oraz powinny być wykonane przy użyciu tej samej metody, przy użyciu, której Klient zasilał swoje konto handlowe. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty funduszy przy użyciu określonego sposobu płatności. Spółka może zasugerować inną metodę płatności, kiedy Klient musi złożyć nowy wniosek o wypłatę, lub zażąda dodatkowej dokumentacji podczas przetwarzania żądania wypłaty. Jeśli Spółka nie jest zadowolona z dokumentacji dostarczonej przez Klienta, może ona anulować transakcję wypłaty i przelać kwotę z powrotem na konto handlowe Klienta, jak również wszelkie opłaty pobierane przez operatorów rachunku bankowego Spółki lub każdego innego pośrednika uczestniczącego w takich proces transakcji. Spółka ponosi dodatkowe koszty operacyjne w wysokości $40 za każdy przelew podjętej kwoty. Jeśli depozyt klienta lub podjęta gotówka nie zostały uzyskane przez beneficjenta w ciągu 5 dni roboczych, Klient może zwrócić się do Spółki z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w banku, którego koszty będą częściowo pokryte przez Klienta 9. W przypadku, gdy jakakolwiek kwota na Rachunkach Bankowych została unieważniona przez operatora rachunku bankowego w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, Spółka niezwłocznie unieważni zmieniony depozyt Klienta oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia innych transakcji wykonanych po dniu zmiany depozytu. Przyjmuje się, że działania te mogą doprowadzić do ujemnego salda na wszystkich lub na jakimkolwiek koncie handlowym Klienta (ów). 10. Klient zgadza się, że w przypadku ujemnego salda na jego jakimkolwiek koncie handlowym, Spółka może przelać taką kwotę z każdego innego konta handlowego Klienta na ten rachunek, w celu pokrycia ujemnego salda. Ponadto jest zrozumiałe i akceptowane przez Klienta, że w przypadku braku wystarczającej kwoty na pokrycie ujemnego salda, Spółka zastrzega sobie nieograniczone prawo do rozwiązania niniejszej umowy z 24h zawiadomieniem przez pocztę wewnętrzną i do żądania zapłaty kwoty pokrywającej saldo ujemne oraz wszelkich wydatków, jakie mogą wystąpić. 11. Klient zgadza się odstąpić od swoich praw do otrzymywania odsetek z pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zgadza się, że Spółka będzie czerpać korzyść z takich odsetek w celu pokrycia ogólnych kosztów rejestracyjnych / opłat/ prowizji i odsetek związanych z administracją i utrzymaniem rachunków bankowych. Koszty te nie będą przekazywane jakimkolwiek Klientom. 12. W przypadku, gdy Klient żąda refundacji lub zwrotu uprzednio przyjętej transakcji przychodzącej, Spółka powinna działać na wniosek Klienta i zwrócić lub zrefundować Klientowi kwotę netto otrzymaną na podstawie tego wniosku. Przed takim zwrotem lub refundacją, Spółka potrąca odpowiednią kwotę za wszelkie poniesione straty lub opłaty z konta handlowego Klienta. 13. Wpłaty i wypłaty będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 14. Wpłaty będą przyjmowane w USD, EUR lub GBP. Wypłaty będą przetwarzane w tej samej walucie, co pierwsza wpłata (do kwoty zdeponowanej), a zyski mogą być wydane w jednej z trzech walut. 11. HONORARIUM SPÓŁKI 1. Spółka jest uprawniona do otrzymywania od Klienta opłaty za usługi świadczone w sposób opisany w umowie, a także do odszkodowania za koszty, jakie poniesie podczas wykonywania wymienionych usług. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, od czasu do czasu, wielkości, ilości i stóp procentowych swojego honorarium, o czym Klienci zostaną odpowiednio poinformowani. 2. Klient powinien zapłacić Spółce, natychmiast, gdy jest to przez nią wymagane, a Spółka jest uprawniona do obciążenia rachunku Klienta jakimkolwiek podatkiem od wartości dodanej lub innymi podatkami, składkami lub opłatami, które mogą być należne w wyniku jakiejkolwiek transakcji, która dotyczy Klienta lub jakiegokolwiek czynu lub działania Spółki w ramach Umowy (z wyjątkiem podatków należnych Spółki w stosunku do dochodu lub zysków Spółki). 3. Spółka posiada prawo zastawu w stosunku do wszystkich kwot, które zostały zdeponowane na kontach wymienionych w pkt 9 powyżej oraz w oświadczeniu o instrumentach finansowych Klienta, do tego stopnia, że nie pozostają jakiekolwiek należności Klienta wobec Spółki. Przed rozpoczęciem korzystania z tego prawa, które nie wymaga zgody Klienta, Spółka przekazuje Klientowi zawiadomienie stwierdzające zamiar wykonywania zastawu, jak również termin, po upływie, którego Spółka będzie egzekwować to prawo. 4. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci danej kwoty do dnia jej płatności, Spółka ma prawo do obciążenia Kont Klienta, wskazanych w pkt 9 powyżej, odpowiednią kwotą i / lub do likwidacji w imieniu Klienta jednego z jego instrumentów finansowych w celu uzyskania odpowiedniej kwoty. 5. Akceptując warunki i postanowienia, Klient przeczytał, zrozumiał i przyjął informację pod tytułem "SPECYFIKACJA UMOWY". Informacje te znajdują się na głównej stronie internetowej Spółki, są dostępne dla wszystkich Klientów, jak również określają wszelkie związane prowizje, koszty i opłaty umowne. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, według uznania, wszystkich takich prowizji, kosztów i opłat umownych. Właściwe informacje na temat takich zmian będą dostępne na stronie głównej. Klient zobowiązany jest przeglądać tę stronę w okresie współpracy ze Spółką, a zwłaszcza przed złożeniem zamówienia. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SPÓŁKI 1. Spółka zawiera transakcje w dobrej wierze i z należytą starannością, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechania, umyślne zaniedbania lub oszustwa dokonane przez jakąkolwiek osobę, firmę lub spółki, od których Spółka 9

10 otrzymuje polecenia lub zlecenia i / lub za transakcje prowadzone w imieniu Klienta, chyba, że jest to wynikiem zaniechania, umyślnego zaniedbania lub oszustwa ze strony Spółki. 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę możliwości, w wyniku, której wartość Instrumentów Finansowych Klienta może się zwiększyć, lub za ewentualne obniżenie wartości Instrumentów Finansowych Klienta, niezależnie od tego, w jaki sposób taki spadek powstał, chyba, że takie zmniejszenie wynika bezpośrednio z celowego zaniedbania lub oszustwa ze strony Spółki lub jej pracowników. 3. Jeżeli Spółka ponosi jakiekolwiek roszczenia, szkody, koszty lub wydatki, które mogą powstać w związku z realizacją lub w wyniku realizacji Umowy oraz/lub w stosunku do świadczonych Usług,lub w związku ze sprzedażą Instrumentów Finansowych Klienta, w celu zaspokojenia roszczeń Spółki lub z powodu nie spełnienia któregokolwiek z oświadczeń Klienta i / lub Zamówienia i / lub poleceń zawartych w Umowie, należy rozumieć, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a obowiązkiem Klienta jest rekompensata Spółki. 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które są wynikiem oszustwa w stosunku do faktów lub błędnego wyroku lub jakiegokolwiek wykonanego aktu lub sytuacji, które Spółka próbowała pominąć, gdy tylko powstały, chyba, że takie oszustwo lub akt lub pominięcie jest spowodowane bezpośrednio celowym zaniedbaniem lub oszustwem ze strony Spółki lub jej pracowników. 5. Spółka ponosi odpowiedzialność, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy Umowy, za depozyt będący w jej posiadaniu lub za depozyt otrzymany, w dowolnym momencie w imieniu Klienta, na rachunek bankowy, ale nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek zaniechania, umyślnego zaniedbania lub oszustwa ze strony banku, w którym prowadzony jest dany rachunek bankowy. 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę instrumentów finansowych i funduszy Klienta, w tym w przypadkach, w których aktywa Klienta przechowywane są przez osobę trzecią, taką jak bank lub inna instytucja znana, jako dostawca płatności, lub za czyn, który został przeprowadzony, w oparciu o nieprawdziwe informacje na temat dyspozycji, przed uzyskaniem informacji od Klienta, o wszelkich zmianach w tej informacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia Banku lub Brokera. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub zaniedbania osoby trzeciej, a także za wszelkie straty poniesione przez Klienta w wyniku działań, zaniedbań lub zaniechań osoby trzeciej, chyba, że straty te wynikają bezpośrednio z działalności, winy umyślnej, oszustwa lub umyślnego zaniechania ze strony Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje dla klienta ze względu na niewypłacalność / upadłość osoby trzeciej. Spółka będąc członkiem Investor Compenastion Fund zapewnia Klientowi dodatkowe bezpieczeństwo otrzymania rekompensaty z Funduszu, z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z zobowiązań, pomimo tego, czy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych, umowy lub wykroczenia. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zaświadcza, że przeczytał i zrozumiał oraz zaakceptował wszystkie informacje dostarczone pod tytułem "FUNDUSZ REKOMPENSAT DLA INWESTORÓW". Informacje te znajdują się na głównej stronie internetowej Spółki, i są dostępne dla wszystkich Klientów. 13. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ZMIANY 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie od,momentu pierwszego zasilenia konta Klienta, pod warunkiem, że Spółka przekazała Klientowi pisemne potwierdzenie jego przyjęcia. Umowa jest ważna na czas nieokreślony aż do jej rozwiązania na mocy postanowień Umowa może być zmieniona w następujących przypadkach: i. Jednostronnie przez Spółkę, jeżeli taka zmiana jest konieczna, po zmianie prawa, lub jeśli CySEC Bank Centralny Cypru lub inny organ wydaje decyzje, które mają wpływ na Umowę. W każdym takim przypadku, Spółka poinformuje Klienta o tej zmianie na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej. Zgoda Klienta nie jest wymagana w przypadku takiej zmiany. ii. W przypadkach, gdy zmiana umowy nie jest wymagana, jak w pkt 12.2 (i) powyżej, Spółka informuje Klienta o istotnych zmianach w formie pisemnej lub za pośrednictwem swojej strony internetowej. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, Klient może wypowiedzieć Umowę w terminie 15 dni od takiego powiadomienia, przez wysyłanie listu poleconego i pod warunkiem, że wszystkie oczekujące transakcje w imieniu Klienta zostaną zakończone. Po upływie powyższego terminu i bez jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony Klienta, uznaje się, że Klient wyraża zgodę i / lub akceptuje treść poprawki. 14. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy, z zachowaniem, co najmniej 7 dniowego pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce i określającego datę rozwiązania Umowy. Jest to możliwe pod warunkiem, że wszystkie transakcje oczekujące Klienta zostaną zakończone. 10

11 2. Pierwszy dzień powiadomienia uznaje się za datę otrzymania takiego zawiadomienia przez Spółkę. 3. Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem, co najmniej 7 dniowego pisemnego zawiadomienia przekazanego Klientowi i określającego datę zakończenia Umowy. 4. Spółka może natychmiast wypowiedzieć Umowę bez zachowania 7 dniowego zawiadomienia w następujących przypadkach: i. Śmierć Klienta; ii. Jeżeli wniosek został złożony lub polecenie wydane lub posiedzenie zwołane lub postanowienie zatwierdzone lub zostaną podjęte wszelkie środki upadłości Klienta; iii. Takie rozwiązanie jest wymagane przez właściwy organ regulacyjny; iv. Klient narusza którekolwiek z postanowień Umowy i w opinii Spółki, Umowa nie może być realizowana; v. Klient narusza prawo lub przepis, którego jest zobowiązany, w tym, lecz nie wyłącznie, praw i przepisów odnoszących się do kontroli wymiany i wymagań rejestracyjnych; vi. Klient wiąże Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, w jakiekolwiek oszustwo. 5. Rozwiązanie Umowy nie może w żadnym wypadku wpływać na prawa, które powstają, istniejące zobowiązania lub jakiekolwiek postanowienia umowne, które miały pozostać w mocy po rozwiązaniu oraz w przypadku rozwiązania umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty: i. Wszelkich nierozliczonych transakcji Spółki oraz wszelkich innych kwot należnych Spółce; ii. Wszelkie opłaty i inne koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z rozwiązaniem Umowy; iii. Wszelkie szkody powstałe podczas aranżacji lub rozliczenia zobowiązań oczekujących. 1. W przypadku naruszenia przez Klienta paragrafów 13.4 V i 13,4 VI., Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich poprzednich transakcji, które stawiają interes Spółki i / lub wszystkich jej klientów w niebezpieczeństwie przed zakończeniem umowy. 7. Po rozwiązaniu Umowy, Spółka niezwłocznie przekaże Klientowi (w siedzibie Spółki lub jakiejkolwiek Siostrzanej Spółki) jego kapitał, będący w posiadaniu Spółki, pod warunkiem, że Spółka będzie uprawniona do przechowywania takiego kapitału, potrzebnego do zamknięcia pozycji, które zostały już otwarte i / lub do płacenia oczekujących należności Klienta, w tym, bez ograniczeń, do zapłaty jakiejkolwiek kwoty, którą Klient winien jest Spółce na podstawie Umowy. 15. POTWIERDZENIE RYZYKA 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń, że niezależnie od wszelkich informacji udzielanych przez Spółkę, wartość jakichkolwiek inwestycji w instrumenty finansowe może wahać się w dół lub w górę oraz, że jest to prawdopodobne, że inwestycja może okazać się bezwartościowa. 2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń, że ryzykuje on poniesienie dużych strat i szkód w wyniku zakupu i / lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oraz akceptuje i oświadcza, że jest gotów podjąć takie ryzyko. 3. Klient oświadcza, że zapoznał się, rozumie i bez zastrzeżeń akceptuje następujące: i. Informacje na temat efektywności poprzednich instrumentów finansowych nie gwarantują ich obecnej i / lub przyszłej efektywności. Korzystanie z danych archiwalnych nie stanowi wiążącej lub bezpiecznej prognozy, co do odpowiedniej, przyszłej efektywności Instrumentów Finansowych, do których odnoszą się wspomniane informacje. ii. Niektóre Instrumenty Finansowe nie stają się natychmiast płynne w wyniku np. zmniejszonego popytu. Klient może nie być w stanie ich sprzedać lub łatwo uzyskać informacji na temat wartości tych Instrumentów Finansowych lub informacji na temat zagrożeń związanych z nimi. iii. Gdy Instrumenty Finansowe są przedmiotem obrotu w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, zmiany w kursach wymiany walut mogą mieć negatywny wpływ na ich wartość, cenę i wydajność. iv. Instrument finansowy na rynkach zagranicznych może pociągać za sobą ryzyko inne niż ryzyko na zwykłych rynkach w kraju zamieszkania Klienta. W niektórych przypadkach, ryzyko to może być znacznie większe. Możliwość zysku lub straty podczas transakcji na rynkach zagranicznych jest również modyfikowana przez zmiany kursowe. v. Instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę są niewykonanymi transakcjami spot dającymi okazję zysku związaną ze zmianami kursów walut, surowców, indeksów giełdowych lub cen akcji zwanych instrumentem bazowym. vi. Na wartość Instrumentu Finansowego ma bezpośrednio wpływ cena papieru wartościowego lub innego instrumentu bazowego, który jest przedmiotem nabycia. vii. Klient nie musi nabywać Instrumentów Finansowych, chyba, że jest on gotów do podjęcia ryzyka utraty wszystkich funduszy, które zainwestował, a także do poniesienia wszelkich dodatkowych prowizji i innych kosztów. 11

12 4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mogą istnieć inne zagrożenia, które nie zostały zawarte w 14, jak również przeczytał wszystkie informacje zawarte w części pod tytułem "UJAWNIENIE RYZYKA OGÓLNEGO". Informacja taka znajduje się na stronie internetowej Spółki i dostępna jest dla wszystkich Klientów. 5. Na życzenie Klienta, Spółka powinna zainstalować, aktywować lub zezwolić na Usługi Automatycznego HANDLU", znane również, jako "Expert Advisers" lub "EA" ("Aplikacja"), na jego Koncie Handlowym. Gdy Klient żąda od Spółki zainstalowania, włączenia lub zezwolenia na użycie aplikacji na swoim koncie, przyjmuje on do wiadomości i rozumie szczególne ryzyko związane z handlem EA. Niektóre z nich, ale nie wszystkie, są opisane poniżej. a. Klient przyjmuje do wiadomości, że po włączeniu Aplikacji, będzie ona badać odpowiednie rynki finansowe i automatycznie wydawać zlecenia handlowe, według algorytmu komputerowego. Algorytm ten zainicjuje polecenie kupna i sprzedaży, zwykle oparte na podstawie parametrów wprowadzonych odgórnie, takich jak: termin, cena i dźwignia. Polecenia te przekazywane są do wykonania bez dalszego uznania lub interwencji człowieka, i bez nadzoru Spółki. Podstawowe działanie zmiennych algorytmu, w tym wskaźnik dźwigni, pary walutowe lub inne aktywa, rodzaje algorytmów i różne analizy itp., mogą się zmieniać od czasu do czasu. b. Klient rozumie i zgadza się, że może być pozbawiony możliwości wydawania poleceń na koncie, i że jego dostęp jest ograniczony wyłącznie do wyświetlenia danych, podczas gdy zamówienia handlowe są wydawane jedynie przez Aplikację. c. Klient upoważnia Spółkę do przekazania odpowiedniej kwoty wymaganej przez operatora Aplikacji do operatora Aplikacji. Spółka nie ma obowiązku zbadania wniosku wydanego przez operatora Aplikacji, jak również nie ma obowiązku zasięgania informacji na ten temat. Klient rozumie, i przyznaje, że różnica między udziałami procentowymi kupna / sprzedaży oferowanymi przez Spółkę mogą się zwiększyć i / lub inne prowizje mogą być gromadzone na Koncie, ze względu na działanie Aplikacji, jak również na dokonywanie płatności na rzecz operatora Aplikacji. d. Aplikacja może być, od czasu do czasu, modernizowana. Ulepszenia lub aktualizacje mogą powodować czasowe lub trwałe braki dostępu do Aplikacji. e. Spółka umożliwia działanie Aplikacji, wyłącznie, jako usługi komplementarnej. Spółka nie gwarantuje w żaden sposób, że Aplikacja będzie spełniać i / lub spełni oczekiwania Klienta lub że dostawa, instalacja i działanie Aplikacji będzie nieprzerwane i / lub pozbawione błędów. Wszelkie ryzyko związane z wdrażaniem i efektywnością ponosi Klient. Spółka niniejszym zrzeka się szczególnie wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu, w odniesieniu do użycia Aplikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w jakikolwiek sposób, za awarie Aplikacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub żądania w stosunku do Aplikacji, w tym, lecz nie wyłącznie do strat handlowych, naruszeń umowy przez dostawcę Aplikacji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania i naruszenia obowiązku ustawowego) lub w inny sposób, za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe straty, utratę zysków, przychodów, umów lub innych uszkodzeń. f. Klient jest świadomy, że Aplikacja nie stanowi zarządzania portfelem inwestycyjnym i / lub doradztwa inwestycyjnego. g. Aplikacja, jeśli jest zainstalowana na serwerach Spółki lub stron trzecich, może realizować zlecenia, nawet, jeśli komputer Klienta jest wyłączony lub Interfejs Platformy Handlowej Klienta nie działa. Aplikacja, jeśli zainstalowana na komputerze Klienta, nie wykona zatrzymania (lub innego) zlecenia Klienta, jeżeli komputer jest wyłączony lub Interfejs Platformy Handlowej Klienta nie działa. h. Aplikacja może korzystać z technologii MAM (Multi Account Management), która niesie za sobą własne ryzyko i usterki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. i. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Aplikacji z konta w dowolnym momencie. 16. RELACJE MIĘDZY SPÓŁKĄ A KLIENTEM 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystania, zatrudniania lub powołania wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych osób trzecich w celu pośredniczenia w realizacji zleceń i zawierania transakcji na rzecz Klienta. 2. Spółka deklaruje, że podejmuje wszelkie niezbędne środki, o ile to możliwe, w celu przewidzenia i rozwiązania ewentualnych konfliktów interesów pomiędzy: z jednej strony, Spółką i powiązanymi z nią osobami i klientami a z drugiej strony pomiędzy jej klientami. Jednakże, Spółka zwraca uwagę Klienta na następujące możliwości zaistnienia konfliktu interesów. 3. Spółka i / lub związane z nią spółki i / lub jakakolwiek spółka, która jest członkiem grupy spółek, do której Spółka należy, może: (a) Zawrzeć umowę z Klientem w celu realizacji jego zamówienia; (b) Być emitentem Instrumentów Finansowych, w których Klient zamierza zawrzeć transakcję, (c) Działać w swoim imieniu i / lub w imieniu innego klienta, jako kupujący i / lub sprzedający i może czerpać korzyści z Instrumentów Finansowych emitenta, w których Klient zamierza zawrzeć transakcję; 12

13 (d) Działać, jako Pełnomocnik, i / lub posiadać handlowe lub inne stosunki z jakimkolwiek emitentem; (e) Uiścić opłatę na rzecz osób trzecich, które albo poleciły Klientowi Spółkę lub które przyczyniły się do realizacji zleceń Klienta przez Spółkę. 4. Spółka może wykonywać różne polecenia (nawet sprzeczne ze sobą) w imieniu poszczególnych klientów. 5. Klient zapoznał się i zaakceptował POLITYKĘ KONFLIKTU INTERESÓW, którą Spółka przyjęła. Polityka ta jest opisana szczegółowo na głównej stronie internetowej Spółki i jest dostępna dla wszystkich Klientów. 17. INFORMACJE POUFNE 1. Spółka nie jest zobowiązana do ujawnienia Klientowi jakichkolwiek informacji lub do wzięcia pod uwagę jakichkolwiek informacji, zarówno przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub podjęciu jakiegokolwiek działania w imieniu Klienta, chyba, że wyraźnie określono to w niniejszej Umowie oraz, gdy wynika to z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i obowiązujących dyrektyw. 2. Spółka ma prawo, bez uprzedniego poinformowania Klienta, do ujawniania takich szczegółów transakcji Klienta lub innych informacji, jakie uzna za konieczne, w celu spełnienia wszelkich wymogów każdej osoby uprawnionej do żądania takiego ujawnienia na mocy prawa lub z tytułu dowolnego obowiązku Spółki do kontynuowania ujawnienia informacji danej osobie. 3. Spółka będzie przetwarzać wszystkie dane osobowe Klienta zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 4. Spółka może udostępniać lub ujawniać informacje dotyczące Klienta, brokerom wprowadzającym osób trzecich, jednostkom afiliowanym itd., które brały udział w przekazaniu klienta Spółce, w celu umożliwienia tym osobom dalszej pomocy klientowi w kwestii prowadzenia jego inwestycji lub odszkodowania w stosunku do tych stron. Informacje takie mogą obejmować depozyty, saldo, wolumen oraz więcej informacji dotyczących Klienta. 18. POWIADOMIENIA 1. Jeśli nie zostanie to inaczej określone, każda informacja, polecenia, upoważnienia, wnioski lub inne informacje, które mają być udzielone Spółce przez Klienta na podstawie Umowy, sporządza się na piśmie i przesyła na adres korespondencyjny Spółki, który podany jest na pierwszej stronie Umowy lub na inny adres, który Spółka może, od czasu do czasu, podać Klientowi i są one rozpatrywane tylko wtedy, gdy faktycznie otrzymane przez Spółkę, pod warunkiem, że nie naruszają one i nie są sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy. 2. Spółka zastrzega sobie prawo do określenia innego sposobu komunikacji z Klientem. 3. Umowa ma charakter osobisty dla Klienta, który nie ma prawa do cesji ani przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw i / lub zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy. 4. Spółka może, w każdym momencie, przypisać i / lub przenieść na rzecz każdej osoby prawnej lub fizycznej swoje prawa i / lub obowiązki, które są przewidziane w Umowie. 19. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klient potwierdza, że żadne zapewnienia, nakłaniające go do zwarcia Umowy i złożone przez Spółkę lub w imieniu Spółki nie zostały mu przestawione. 2. Jeśli Klient stanowi więcej niż jedną osobę, obowiązki Klienta w ramach Umowy są połączone, a wszelkie odniesienia Umowy w stosunku do Klienta powinny być interpretowane, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do jednej lub więcej osób. Wszelkie ostrzeżenia lub inne informacje przekazane jednej z osób, które tworzą Klienta uznaje się za przekazane do wszystkich osób, które tworzą Klienta. Wszelkie polecenia przekazane jednej z osób, które tworzą Klienta uznaje się za przekazane do wszystkich osób, które tworzą Klienta. 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się w dowolnym momencie nie egzekwowalne w każdym względzie, zgodnie z prawem i / lub regulacjami jakiejkolwiek jurysdykcji, to legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy lub legalność, ważność i wykonalność tego postanowienia, zgodnie z prawem i / lub regulacją jakiejkolwiek innej jurysdykcji, nie powinna być zmieniona w jakikolwiek sposób. 4. Wszystkie transakcje w imieniu Klienta podlegają przepisom, które regulują tworzenie i funkcjonowanie, przepisy, zasady, wytyczne, okólniki i obyczaje (łącznie zwane dalej "Prawo i Regulacje") Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC), Central Bank of Cyprus i innych organów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw inwestycyjnych, ponieważ są one, od czasu do czasu, zmieniane lub modyfikowane. Spółka ma prawo do podjęcia lub nie podjęcia środków, które uzna za pożądane w świetle zgodności z prawem i przepisami obowiązującymi w danym czasie. Wszelkie takie środki, które mogą zostać podjęte oraz wszystkie, obowiązujące prawa i przepisy są wiążące dla Klienta. 5. Klient podejmuje wszelkie racjonalnie konieczne środki (w tym bez uszczerbku dla ogólności powyższego, wykonanie wszystkich niezbędnych dokumentów), tak, aby Spółka mogła należycie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 13

14 6. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z Umową i dokumentacją, która może być niezbędna do realizacji transakcji w ramach Umowy. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a każda ze stron otrzymała jeden oryginalny egzemplarz. 8. Lokalizacja szczegółowych informacji dotyczących realizacji i warunków transakcji inwestycyjnych na rynkach instrumentów finansowych, prowadzonych przez Spółkę, następujące Postanowienia i Warunki, a także inne informacje dotyczące działalności Spółki są dostępne na głównej stronie internetowej Spółki i są skierowane do wszystkich osób fizycznych i prawnych: skyfx.com. 20. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYCJA Niniejsza Umowa oraz wszelkie relacje transakcyjne pomiędzy Klientem a Spółką są objęte prawem cypryjskim a sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać między nimi jest Sąd Rejonowy dla dystryktu, w którym znajduje się siedziba Spółki. 21. OŚWIADCZENIE KLIENTA Klient uroczyście oświadcza, że: i. Uważnie przeczytał i w pełni zrozumiał tekst powyższych warunków Umowy, z którą zgadza się w pełni i bez zastrzeżeń; ii. Przeczytał i zapoznał się z wszystkimi informacjami dotyczącymi Spółki, oferowanymi przez nią usługami, odpowiednimi opłatami i kosztami, ryzykiem ogólnym, kategoryzacją klienta, funduszem rekompensat dla inwestorów, konfliktem interesów, polityką realizacji zamówienia oraz zapoznał się ze wszystkimi istotnymi informacjami zgodnymi ze standardami. iii. Wyraża zgodę i zobowiązuje się na marketing bezpośredni Spółki przez cold calling, przez telefon lub zarządce, faks, automatyczne połączenia, e mail lub inny telefon, drogą elektroniczną lub cyfrową. iv. Ma ponad 18 lat i zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, informacje zawarte w Kwestionariuszu Inwestora, a także wszelkie inne dokumenty dostarczone w związku z formularzem zgłoszeniowym, który Klient zobowiązany jest do wypełnienia podczas rejestracji on line na stronie internetowej Spółki, są prawidłowe, kompletne i nie wprowadzają w błąd oraz potwierdza, że będzie informować Spółkę o wszelkich zmianach danych i informacjach zawartych w Kwestionariuszu Inwestora. v. Zgadza się na pisemne powiadomienie, jeśli Spółka wypłaca prowizje / należności osobom spoza Spółki, które wprowadził Klienta lub które działają w imieniu Klienta. vi. Klient zostaje informowany, że w przypadku jakichkolwiek zamówień złożonych w Spółce, Spółka działa jako Pośrednik, a nie jako Zleceniodawca w imieniu klienta. Jedynym miejscem do realizacji swoich zleceń jest miejsce określone w polityce realizacji zleceń. Tym miejscem realizacji jest rynek nieregulowany. vii. Wszelkie szkody, kary, koszty prawne lub inne koszty poniesione przez Spółkę w związku z naruszeniem niniejszego oświadczenia, które spowodowane było fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami dostarczonymi przez Klienta lub bezpodstawnymi deklaracjami złożonymi w niniejszym dokumencie, są podstawą do odszkodowania wypłacanego Spółce przez Klienta. viii. Wybrał kwoty inwestycji (biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową), które uzna za uzasadnione w takich okolicznościach. Powrót do góry KATEGORYZACJA KLIENTA Po wprowadzeniu w życie dyrektywy w sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i zgodnie z Usługami i Działaniami Inwestycyjnymi oraz Ustawą O Rynkach Regulowanych z 2007 roku (Ustawa 144(I)2007) na Cyprze, Trademarker (Cyprus) Ltd ( zwana dalej "Spółką") jest zobowiązana do klasyfikowania swoich Klientów do jednej z trzech poniższych kategorii: Detaliczny, profesjonalny lub uprawniony kontrahent. Kryteria klasyfikacji Kryteria klasyfikacji określone w stosownych przepisach, są następujące: "Klient detaliczny" to klient, który nie jest klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem. "Uprawniony Kontrahent" jest którymkolwiek z następujących podmiotów, dla których Instytucja Kredytowa lub Firma Inwestycyjna świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń w imieniu klientów i / lub wykonuje takie zlecenia i / lub transakcje na własny rachunek: Cypryjskie Firmy Inwestycyjne, inne Firmy Inwestycyjne, Instytucje Kredytowe, Zakłady Ubezpieczeń, UCITS oraz ich spółki zarządzające, Fundusze Emerytalne oraz ich spółki zarządzające oraz inne Instytucje Finansowe uprawnione przez Państwo Członkowskie lub regulowane na podstawie ustawodawstwa wspólnotowego lub krajowego prawa Państwa Członkowskiego, przedsiębiorstwa wyłączone z zastosowania Usług i Działań Inwestycyjnych i Rynków Regulowanych Ustawą z 2007 r. w ramach artykułu 3 (2) (k) i (l), Rządów Krajowych i ich biura, w tym Instytucje Publiczne, które zajmują się długiem publicznym, Banki Centralne i Ponadnarodowe Organizacje. 14

15 "Klient profesjonalny" to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiającą podejmowanie własnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, które mu grozi. W celu zakwalifikowania jako klient profesjonalny, klient musi spełniać następujące kryteria: A. Kategorie klientów, którzy są uważani za klientów profesjonalnych Następujące jednostki powinni być traktowane jako profesjonaliści we wszystkich usługach i działaniach inwestycyjnych oraz instrumentach finansowych. (1) Podmioty, które są uprawnione lub uregulowane do działania na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć, jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez Państwo Członkowskie na mocy dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, podmioty uprawnione lub regulowane przez Państwo Członkowskie bez odniesienia do takiej dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo niebędące Państwem Członkowskim: (a) Instytucje Kredytowe (b) Firmy Inwestycyjne (c) Inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe (d) Zakłady Ubezpieczeń (e) systemy zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi systemami (f) Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami (g) Dealerzy towarów i towarów pochodnych (h )Lokalni inwestorzy (i) Inni inwestorzy instytucjonalni (2) Duże przedsiębiorstwo spełniające dwa z podanych poniżej wymogów dotyczących wielkości proporcjonalnej: Zestawienie bilansowe w wysokości, co najmniej EUR obrót netto w wysokości, co najmniej EUR fundusze własne w wysokości, co najmniej EUR (3) Rząd krajowy i regionalny, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, Banki Centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe instytucje takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne podobne organizacje międzynarodowe. (4) Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innych transakcji finansowych. Podmioty wymienione powyżej są uważane za klientów Profesjonalnych. Mogą one jednak wystąpić z prośbą o traktowanie ich, jako klientów nie profesjonalnych. W takim przypadku Spółka może wyrazić zgodę na zapewnienie wyższego poziomu ochrony. W przypadku, gdy klient Spółki jest przedsiębiorstwem, o którym mowa powyżej, Spółka musi poinformować Klienta, przed przystąpieniem do świadczenia usług, że na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę, Klient uznawany jest za profesjonalnego i będzie traktowany, jako taki, o ile Spółka i klient nie ustalają inaczej. Klient może domagać się uchylenia warunków porozumienia, w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony. Obowiązkiem klienta, uważanego za klienta profesjonalnego, jest prośba o zapewnienie wyższego poziomu ochrony, gdy uzna on, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać ryzykiem. Wyższy poziom bezpieczeństwa jest zapewniany, kiedy klient, który uważany jest za profesjonalnego, przystępuje do pisemnej umowy ze Spółką, zgodnie, z którym nie powinien być traktowany, jako klient profesjonalny dla celów obowiązującego schematu prowadzenia działalności. Umowa taka będzie określać, czy ma to zastosowanie do jednej lub większej liczby usług lub transakcji, czy też do jednego lub większej liczby produktów czy transakcji. B. Klienci, którzy, na życzenie, mogą być traktowani, jako klienci profesjonalni 1. Kryteria identyfikacji Klienci, inni niż wymienieni w części A, w tym organy sektora publicznego i prywatni inwestorzy indywidualni, mogą również otrzymać zezwolenie na zniesienie niektórych środków ochrony, przyznanych zgodnie z regułami prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka może traktować któregokolwiek z powyższych klientów, jako klienta profesjonalnego pod warunkiem, że odpowiednie kryteria i procedury wymienione poniżej zostały spełnione. Wymienieni Klienci nie posiadają wiedzy rynkowej oraz doświadczenia porównywalnego do tych wymienionych w części A. Zniesienie wszelkiego rodzaju środków ochrony przyznanych przez normy postępowania biznesowego, będzie uznane za ważne tylko, jeżeli właściwa ocena fachowości, doświadczenia i wiedzy klienta dokonana przez Spółkę, daje uzasadnione zapewnienie, w świetle charakteru transakcji lub usług, że klient jest w stanie podejmować decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko z nimi związane. 15

16 Test stosowności skierowany do kierowników i dyrektorów podmiotów uprawnionych na podstawie Dyrektyw Europejskich w dziedzinie finansowej może być traktowany, jako przykład oceny fachowości i wiedzy. W przypadku małych podmiotów, osoba podlegająca powyższej ocenie musi być osobą uprawnioną do zawierania transakcji w imieniu podmiotu. W trakcie powyższej oceny, co najmniej dwa z następujących kryteriów, powinny być spełnione: Klient zawiera transakcje, o znacznej wielkości, na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów, Wielkość portfela instrumentów finansowych klienta, określony, jako depozyt środków pieniężnych i instrumentów finansowych, przekracza EUR , Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym, przez co najmniej rok w pozycji zawodowej, co wiąże się z posiadaniem wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług. 2. Procedura Klienci określeni powyżej, mogą znieść korzyści wypływające ze szczegółowych reguł postępowania tylko wtedy, gdy wykonana jest poniższa procedura: muszą stwierdzić na piśmie, że chcą być traktowani, jako klienci profesjonalni, ogólnie lub w odniesieniu do określonej usługi inwestycyjnej lub transakcji lub typu transakcji lub produktu, Spółka przekaże im pisemne ostrzeżenie dotyczące poziomów ochrony i praw do rekompensaty dla inwestora, które mogą utracić, Muszą stwierdzić na piśmie, w dokumencie innym niż umowa, że są świadomi konsekwencji utraty takiej ochrony. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu wniosku o zniesienie, Spółka jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu potwierdzenia, że klient wnioskujący, traktowany, jako klient profesjonalny, wypełnia wymogi określone w pkt B.1 powyżej. Jednakże, jeżeli klienta zaliczono już do kategorii klienta profesjonalnego na podstawie parametrów i procedur podobnych do powyższych, nie jest zamierzone, aby jego relacje ze Spółką były zmienione przez nowe przepisy przyjęte na mocy niniejszej dyrektywy i ustawodawstwa wymienionego powyżej. Spółka wdraża odpowiednie pisemne procedury w celu kategoryzacji klientów wewnętrznych. Klienci profesjonalni są odpowiedzialni za informowanie Spółki o wszelkich zmianach, które mogą szkodliwie wpływać na obecną klasyfikację. Jeżeli Spółka stwierdzi, że Klient nie wywiązuje się z warunków wstępnych, które pozwoliły na jego zakwalifikowanie jako klienta profesjonalnego, Spółka podejmie odpowiednie działania. Wniosek o zmianę Kategoryzacji Zgodnie z B.2 powyżej, następujące wnioski mogą być złożone w Spółce: (a) Klient Detaliczny prosi o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego. W takim przypadku Klient otrzyma niższy poziom ochrony. (b) Klient Profesjonalny prosi o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego. W takim przypadku Klient otrzyma wyższy poziom ochrony. (c) Uprawniony Kontrahent prosi o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego. W takim przypadku Klient otrzyma wyższy poziom ochrony. Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia jakiegokolwiek z powyższych wniosków o zmianę kategoryzacji. Prawa ochrony Klient Detaliczny / Klient Profesjonalny W przypadku, gdy Spółka traktuje Klienta, jako Klienta detalicznego, będzie on uprawniony do większej ochrony w ramach prawa, niż gdyby był klientem profesjonalnym. Podsumowując, dodatkowa ochrona przysługująca klientom detalicznym jest następująca: Klient detaliczny otrzyma więcej informacji / ujawnień w odniesieniu do Spółki, jej usług i wszelkich inwestycji, kosztów, opłat i prowizji, opłat i zabezpieczeń instrumentów finansowych i funduszy klientów. (b) Zgodnie z prawem, w przypadku, gdy Spółka świadczy usługi inwestycyjne inne niż doradztwo inwestycyjne (w formie zaleceń osobowych) lub uznaniowego zarządzania portfelem, Spółka powinna zapytać klienta detalicznego o zgodę na przedstawienie informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego 16

17 rodzaju produktu czy usługi oferowanej lub żądanej, aby umożliwić przedsiębiorstwu inwestycyjnemu ocenę, czy usługa inwestycyjna lub produkt jest odpowiedni dla klienta. W przypadku, gdy Spółka uzna, na podstawie otrzymanych informacji, że produkt lub usługa nie są odpowiednie dla klienta detalicznego, jest ona zobowiązana do ostrzeżenia klienta o takim fakcie. Proszę zwrócić uwagę, że Spółka nie jest zobowiązana do oceny adekwatności w niektórych przypadkach określonych przez prawo. Spółka ma prawo przyjąć, że profesjonalny klient posiada konieczne doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć ryzyko w odniesieniu do tych konkretnych usług inwestycyjnych lub transakcji, lub rodzajów transakcji lub produktu, dla których klient jest sklasyfikowany, jako profesjonalny klient. W konsekwencji, w przeciwieństwie do sytuacji z klientem detalicznym, Spółka nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych informacji od klienta w celu oceny stosowności dla danych produktów i usług, dla których zostały on sklasyfikowany, jako klient profesjonalny. (c) W przypadku realizacji zleceń, przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi inwestycyjne muszą podjąć wszelkie możliwe kroki, aby osiągnąć to, co nazywa się "najlepszą realizacją" zleceń klienta. Celem takiego działania jest uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów. W przypadku, gdy Spółka zajmuje się zleceniem w imieniu klienta detalicznego, najkorzystniejszy wynik określa się w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją, które obejmują wszystkie koszty poniesione przez klienta i które są bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, w tym opłaty za wykonanie, rachunkowość, rozliczenia i inne opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich uczestniczących w realizacji zlecenia. W przypadku zapewnienie klientom branżowym najlepszej realizacji, Spółka nie jest zobowiązana do priorytetowania ogólnych kosztów transakcji, jako najważniejszego czynnika w osiąganiu najlepszej dla nich realizacji. (d) przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi inwestycyjne muszą uzyskać od klientów informacje, które są niezbędne dla firmy lub instytucji kredytowej, w zależności od przypadku, aby zrozumieć podstawowe fakty dotyczące klienta oraz mieć uzasadnione podstawy do założenia, przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi, że określona transakcja, zalecana lub zawarta w toku świadczenia usług zarządzania portfelem, spełnia następujące kryteria: (i) spełnia cele inwestycyjne danego klienta; (ii) klient jest w stanie ponieść powiązane ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi; (iii) klient posiada konieczne doświadczenie i wiedzę pozwalającą na zrozumienie ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem jego portfelem. Jeżeli Spółka świadczy usługę inwestycyjną na rzecz klienta profesjonalnego, powinna być uprawniona do przyjęcia, że w odniesieniu do produktów, transakcji i usług, do których klient jest sklasyfikowany, klient posiada konieczne doświadczenie i wiedzę konieczną dla celów określonych w paragrafie (iii) powyżej. Ponadto, w pewnych okolicznościach, Spółka ma prawo przyjąć, że profesjonalny klient jest w stanie ponieść wszelkie ryzyko inwestycyjne zgodne z celami inwestycyjnymi. (e) Spółka musi informować klientów detalicznych o istotnych trudnościach związanych z właściwą realizacją ich celu(ów) natychmiast po stwierdzeniu takich trudności. (f) Spółka jest zobowiązana do zapewnienia klientom detalicznym: Większej ilości informacji niż profesjonalnym klientom w zakresie realizacji zleceń, innych niż do celów zarządzania portfelem (ii) okresowych sprawozdań w zakresie działań związanych z zarządzaniem portfela prowadzonego w ich imieniu, częściej niż dla klientów profesjonalnych, (g) W przypadku, gdy Spółka prowadzi transakcje zarządzania portfelem dla klientów detalicznych lub prowadzi rachunki klienta detalicznego, które obejmują niezabezpieczoną pozycję otwartą w transakcji na zobowiązaniach warunkowych, powinna ona poinformować klienta detalicznego o wszelkich stratach przekraczających ustalony próg, uzgodniony między Spółką a klientem, nie później niż do końca dnia roboczego, w którym próg został przekroczony, lub w przypadku, gdy próg zostanie przekroczony w dniu nieroboczym, z końcem następnego dnia roboczego. (h) Jeżeli Spółka świadczy usługę inwestycyjną inną niż doradztwo inwestycyjne na rzecz nowego klienta detalicznego po raz pierwszy po dniu 1 listopada 2007 roku, Spółka musi zawrzeć pisemną umowę podstawową z klientem, w której określa się najważniejsze prawa i obowiązki firmy i klienta. (i) Spółka nie używa instrumentów finansowych przechowywanych w imieniu klienta na jej własnym rachunku lub na rachunku jej, innego klienta, bez uprzedniej, wyraźnej zgody klienta do korzystania z instrumentów na określonych warunkach, o czym świadczy, w przypadku klienta detalicznego, jego podpis lub inny sposób równoważny. (k) klienci indywidualni mogą mieć prawo do odszkodowania w ramach Funduszu Odszkodowań Inwestorów dla klientów banku lub Funduszu Odszkodowań Inwestorów dla klientów firm inwestycyjnych, w zależności od przypadku. Uprawnieni kontrahenci 17

18 W przypadku, gdy Spółka traktuje klienta, jako uprawnionego kontrahenta, będzie on uprawniony do mniejszej ochrony w ramach prawa, niż gdyby był klientem profesjonalnym. W szczególności, oprócz wyżej wymienionych: (a) Spółka nie jest zobowiązana do zapewnienia Klientowi najlepszej realizacji podczas wykonania zleceń Klienta; (b) Spółka nie jest zobowiązana do ujawnienia informacji na temat klienta, dotyczących opłat i prowizji, które Spółka płaci lub otrzymuje; (c) Spółka nie jest zobowiązana do oceny przydatności lub adekwatność danego produktu lub usługi dla Klienta, ale może założyć, że Klient posiada wiedzę, aby wybrać najbardziej odpowiedni produkt lub usługę i że jest w stanie finansowo ponieść wszelkie ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi; (d) Spółka nie jest zobowiązana do dostarczenia klientowi informacji na temat Spółki, jej usług i rozwiązań za pośrednictwem których Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie; (e) Spółka nie jest zobowiązana do ujawniania Klientowi ryzyka związanego z produktami lub usługami, które Klient sam wybrał; oraz (f) Spółka nie jest zobowiązana do przedstawienia Klientowi sprawozdania na temat realizacji swoich zleceń i zarządzania swoimi inwestycjami. Powrót do góry FUNDUSZ REKOMPENSAT DLA INWESTORÓW Trademarker (Cypr) Ltd (zwany dalej "Spółką") jest członkiem Funduszu Rekompensat (zwanego dalej "Funduszem"). Celem Funduszu jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów wobec członków Funduszu a główną istotą Funduszu jest zrekompensowanie klientom wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego wywiązywania się z zobowiązań przez członka Funduszu, niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych, umowy klienta lub z niesprawiedliwości ze strony członka funduszu. Niewykonanie zobowiązań wynika z następujących czynności: 1. Niezastosowanie się do zwrotu określonych funduszy klientów lub należnych im środków, które należą do nich, ale są w posiadaniu członka Funduszu, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach świadczenia przez członka Funduszu, na rzecz klienta, usługi i których zwrotu domaga się klient przy zastosowaniu przez członka Funduszu odpowiedniego prawa; lub 2. Niezastosowanie się do zwrotu określonych instrumentów finansowych klientów, które należą do nich, a które członek Funduszu posiada, zarządza i utrzymuje na swoim koncie, jak również w przypadku, gdzie członek Funduszu jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrację wspomnianych instrumentów finansowych. Klienci Spółki ryzykujący utratę swoich aktywów, które są w posiadaniu osób trzecich, w szczególności w przypadku ich upadłości oraz w przypadku, gdy strony trzecie nie są objęte żadnym systemem rekompensat dla inwestorów i / lub innego ubezpieczenia. USŁUGI OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Usługi objęte ubezpieczeniem są to usługi inwestycyjne notowane na licencji Spółki (numer licencji 151/11) wydanej przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. KLIENCI OBJĘCI UBEZPIECZENIEM Klienci Spółki są objęci Funduszem, chyba że podlegają one następującym kategoriom: 1. Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych (a) Firmy inwestycyjne (b) Osoby prawne związane ze Spółką i należące do tej samej grupy spółek (c) Banki (d) Spółdzielcze instytucje kredytowe (e) Firmy ubezpieczeniowe ( f) organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i ich spółki zarządzające (g) instytucje ubezpieczeń społecznych i fundusze (h) Inwestorzy określeni przez specjalistów Spółki 2. Państwa i organizacje ponadnarodowe 3. Centralne, federalne, konfederackie, regionalne i lokalne organy administracyjne 4. Przedsiębiorstwa związane ze Spółką 5. Wszyscy pracownicy Spółki włącznie z kadrą kierowniczą i pracownikami administracji 6. Akcjonariusze Spółki, których udział bezpośrednio lub pośrednio w kapitale członka funduszu wynosi, co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, lub jej partnerzy, którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania członka Funduszu, jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli finansowej członka funduszu, jak przewidziano przez prawo, np. przez wykwalifikowanych audytorów. 18

19 7. Inwestorzy posiadający przedsiębiorstwa związane ze Spółką i pochodzący z grupy spółek, do których należy Spółka, powinni wywiązywać się z obowiązków odpowiadającym te wymienione w pkt 5 i 6 powyżej 8. Krewni drugiego stopnia oraz małżonkowie osób wymienionych w pkt 5, 6 i 7, jak również osoby trzecie działające na rachunek tych osób. 9. Oprócz inwestorów skazanych za przestępstwo zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z roku , inwestorzy klienci Spółki odpowiedzialni za czynności, dotyczące Spółki, które spowodowały trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jej sytuacji finansowej lub które wzbogaciły się na tych czynności 10. Inwestorzy w formie spółki, która ze względu na swoją wielkość nie może stworzyć zestawienia bilansowego zgodnie z Ustawą o Spółkach lub odpowiedniego prawa Państwa Członkowskiego. PROCEDURA DOTYCZĄCA DECYZJI ROZPOCZĘCIA PROCESU WYPŁATY REKOMPENSATY Fundusz rozpocznie proces płatności rekompensaty, w co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ustaliła Uchwałą, że członek Funduszu nie jest w stanie spełnić żądania klienta pod warunkiem, że ta niezdolność wynika z jego sytuacji finansowej, która wskazuje na brak perspektyw poprawy w najbliższej przyszłości; lub 2. Organ sądowy z racjonalnych przyczyn bezpośrednio związanych z sytuacją finansową tego członka wydał orzeczenie, z którego wynika, że zdolność inwestora do wnoszenia roszczeń została zawieszona oraz, że gdy istnieją zasadne roszczenia klienta, procedura wypłaty rekompensaty rozpocznie się. Po wydaniu decyzji o wszczęciu procesu płatności odszkodowania, Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd będzie publikować, w co najmniej trzech gazetach krajowych, zaproszenie dla określonych klientów w celu wypłaty ich roszczeń. W tym zaproszeniu procedura składania odpowiednich wniosków, termin składania oraz treść zostaną przedstawione. WYSOKOŚĆ REKOMPENSATY Księgi Spółki wraz z dowodami będą używane do ustalenia roszczeń członka, a kwota do zapłaty zostanie obliczona zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi relacje klienta z członkiem Funduszu. Obliczenie odszkodowania należnego będzie opierać się na sumie wszystkich ustalonych roszczeń klienta z tytułu wszystkich usług objętych ubezpieczeniem, niezależnie od liczby rachunków, których jest beneficjentem, waluty i miejsca świadczenia tych usług. Jeśli roszczenie przekracza 20,000, to wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania maksymalnie równowartość 20,000. Powrót do góry POLITYKA REALIZACJI ZLECENIA Wprowadzenie Trademarker (Cypr) Ltd (zwany dalej "Spółką") jest firma inwestycyjna regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 151/11). Po wprowadzeniu w życie dyrektywy w sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i zgodnie z Usługami i Działaniami Inwestycyjnymi oraz Ustawą O Rynkach Regulowanych z 2007 roku (Ustawa 144(I)2007) na Cyprze, Spółka jest zobowiązana do przedstawienia klientom Polityki Realizacji Zlecenia (zwanej dalej "Polityką"). Na podstawie wspomnianej ustawy, Spółka jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników (lub "najlepszego wykonania") w imieniu swoich klientów, gdy przyjmuje i przekazuje zlecenia do realizacji. Przepisy te wymagają, aby przedsiębiorstwa wdrożyły politykę realizacji, która określa, w jaki sposób uzyskać najlepsze wyniki dla swoich klientów i dostarczyć im odpowiednich informacji o swojej polityce realizacji zleceń. Polityka ta stanowi część naszej umowy. Dlatego też, poprzez zawarcie umowy ze Spółką, zgadzasz się również z warunkami naszej polityki realizacji zlecenia, którą określono w niniejszym dokumencie. Zakres i Usługi Ochrona jest skuteczna od 8 sierpnia 2011 r., i dostępna jest dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka ta ma zastosowanie podczas wykonywania transakcji klienta w przypadku instrumentów finansowych świadczonych przez Spółkę. Instrumenty finansowe, świadczone przez Spółkę są pochodnymi bazowego instrumentu finansowego, i do Spółki należy decyzja, które rodzaje instrumentów finansowych będą udostępnione oraz ceny, po których mogą być one przedmiotem obrotu. Kontrahentem (lub zleceniodawcą) każdej transakcji jest zawsze Banki i pośrednicy Dealer więc jeśli klient zdecyduje się otworzyć pozycję instrumentu finansowego w Banki i pośrednicy Dealer to, otwarta pozycja może być zamknięta tylko w Banki i pośrednicy Dealer. Klient ma możliwość umieszczenia w Spółce zlecenia na wykonanie w jeden z następujących sposobów: Klient składa "zlecenie rynkowe", które jest wykonywane na natychmiast po cenie, którą Spółka przedstawiła. Klient może dołączyć do zlecenia rynkowego Stop Loss i / lub Take Profit. Stop Loss używane jest, aby ograniczyć straty Klienta, natomiast Take Profit używane jest aby ograniczyć zysk Klienta. 19

20 Klient może wprowadzić, zmienić lub anulować Stop Loss i / lub Take Profit otwartej pozycji w danym momencie. Jeśli pozycja została zamknięta, klient nie może zmienić poziomów Stop Loss i Take Profit. Klient składa "zlecenie oczekujące", które zostaje wykonane w późniejszym czasie, po cenie, którą Klient określa. Gdy cena podana przez Spółkę osiągnie cenę określoną przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w tej cenie. Następujące rodzaje zleceń wejściowych są dostępne: Buy Limit, Sell Limit. Klient może dołączyć do zlecenia wejściowego Stop Loss i / lub Take Profit. Klient może wprowadzić, zmienić lub anulować Stop Loss i / lub Take Profit zlecenia wejściowego w danym momencie. Jeśli pozycja została zamknięta, klient nie może zmienić poziomów Stop Loss i Take Profit. Klient może zmienić zlecenie przed jego wykonaniem. Klient ma prawo do zmiany lub usunięcia Stop Loss, Take Profit i zleceń oczekujących, jeśli cena osiągnie poziom realizacji zlecenia. Najlepsze Wykonanie Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania jak najlepszych wyników dla swoich klientów, biorąc pod uwagę następujące czynniki przy realizacji zleceń Klientów: Cena: Dla danego instrumentu finansowego, Spółka będzie podawać dwie ceny: wyższą cenę (ASK), za którą klient może kupić (krótkie) dany instrument finansowy, oraz niższą cena (BID), za którą klient może sprzedać (długie) instrument finansowy; łącznie ceny te określane są jako cena Spółki. Różnicą między niższą i wyższą ceną danego instrumentu finansowego jest spread. Krótkie pozycje zostaną zamknięte po cenie ASK (niezależnie czy transakcja jest zamknięty ręcznie przez klienta czy przez Stop Loss lub Take Profit). Długie pozycje zostaną zamknięte po cenie BID (niezależnie czy transakcja jest zamknięta ręcznie przez klienta czy przez Stop Loss lub Take Profit). Zlecenia Oczekujące są to zlecenia takie jak Buy Limit, Buy Stop i Stop Loss / Take Profit. Dla otwartej pozycji krótkiej są one wykonywane za cenę ASK. Zlecenia Oczekujące są to zlecenia takie jak Sell Limit, Sell Stop oraz Stop Loss/ Take Profit. Dla otwartej pozycji długiej są one wykonywane za cenę BID. Cena spółki dla danego instrumentu finansowego jest obliczana przez odniesienie do ceny danego bazowego instrumentu finansowego, którą Spółka otrzymuje ze zewnętrznych źródeł informacji osób trzecich. Ceny spółki są skonstruowane w odniesieniu do danego instrumentu finansowego, specyfikacji, które można znaleźć na stronie internetowej Spółki. Firma aktualizuje swoje ceny tak często, jak ograniczenia technologii i komunikacji pozwolą. Spółka weryfikuje używane, zewnętrzne źródła informacji osób trzecich, co najmniej raz w roku, aby upewnić się, że dane uzyskiwane w dalszym ciągu będą konkurencyjne. Spółka nie będzie podawać cen poza czasem pracy Spółki (patrz miejsce wykonania poniżej), w związku z tym żadne zamówienia nie mogą być złożone przez Klienta w tym czasie. Zlecenia: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop na Instrumenty finansowe są realizowane po podanej przez Klienta pierwszej, aktualnej cenie. W pewnych warunkach handlowych niemożliwe do realizacji są zlecenia (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) dla Instrumentu Finansowego po zadeklarowanej cenie. W tym przypadku Spółka ma prawo do wykonania zlecenia po następnej, najlepszej cenie. Może to nastąpić na przykład w czasach szybkiego ruchu cen, jeśli cena wzrośnie lub spadnie w jednej sesji giełdowej w takim zakresie, że zgodnie z zasadami właściwej wymiany, handel jest zawieszony lub ograniczony. Podczas niestabilności rynku, ceny mogą znacznie przesuwać się w górę lub w dół, z dala od zadeklarowanej ceny. Koszty: Do otwarcia pozycji w niektórych rodzajach instrumentów finansowych, Klient może być zobowiązany do zapłaty prowizji lub finansowych opłat, których wysokość jest ujawniona w Specyfikacji Zamówienia na stronie internetowej Spółki. Prowizje mogą być pobierane albo w postaci odsetek od całkowitej wartości transakcji lub kwoty zryczałtowanej. W przypadku opłat finansowych, wartość otwartych pozycji w niektórych rodzajach instrumentów finansowych jest zwiększona lub zmniejszona o codzienne opłaty finansowania "swap" przez cały okres umowy. Opłaty finansowe są oparte na obowiązujących rynkowych stopach procentowych, które mogą zmieniać się z czasem. Szczegóły codziennych opłat finansowania dostępne są w sekcji instrumentów finansowych Specyfikacja umowy na stronie internetowej Spółki. Dla wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, które oferuje Spółka, prowizje i opłaty finansowe nie są włączone do ceny podanej przez Spółkę, lecz są pobierane / wypłacone na konto Klienta. Szybkość realizacji: Jak to wyjaśniono w sekcji Miejsce Wykonania tej Polityki, Spółka działa, jako Pełnomocnik, a nie, jako podmiot w imieniu klienta, w związku z tym, jedynym miejscem realizacji zleceń Klienta dotyczących instrumentów finansowych jest Banki i pośrednicy Dealer. Spółka stawia duży nacisk przy realizacji zleceń klientów i stara się oferować wysoką szybkość realizacji biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne i połączenia komunikacyjne. Stosowanie jakiejkolwiek formy niestabilnego połączenia internetowego (takie jak sieć bezprzewodowa lub połączenia dial-up), może 20

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo