Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO"

Transkrypt

1 Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem 1, reprezentowanym przez: a Panem/ Panią Imię i Nazwisko:... Adres. Adres korespondencyjny. PESEL / Paszport.. Prowadzącym/ą/ Prowadzącymi działalność gospodarczą/wykonującym/ymi wolny zawód (nazwa, pod którą prowadzona jest działalność / wykonywany wolny zawód)

2 pod adresem NIP_ REGON Adres korespondencyjny dla Rachunku:.. ulica, nr domu, nr lokalu kod, miejscowość, kraj zwanymi dalej Posiadaczem rachunku: Strony postanawiają, co następuje: 1.1. Strony zawierają umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących, w ramach której mbank zobowiązuje się do prowadzenia rachunku wskazanego w Potwierdzeniu otwarcia rachunku bieżącego. 2. Na podstawie niniejszej Umowy mbank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Rachunek prowadzony będzie w złotych polskich a przechowywane na nim środki będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego oraz Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących w mbanku. 4. Posiadacz rachunku oświadcza, że otrzymał dokumenty, o których mowa w ust. 3, zapoznał się z ich treścią oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść. 5. Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących mbank udostępnia na stronach internetowych mbanku Posiadacz rachunku może, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz z zastosowaniem postanowień niniejszej Umowy swobodnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami, w szczególności składać dyspozycje związane z prowadzeniem rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu w dowolnym czasie. 2. Dyspozycje Posiadacza rachunku są realizowane najpóźniej w najbliższym dniu roboczym po dniu, w którym zostały złożone. 3. Zlecenia Posiadacza rachunku realizowane są do wysokości dostępnych na rachunku środków. 4. mbank nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych dyspozycji wydanych przez Posiadacza rachunku lub osoby uprawnione przez Posiadacza Rachunku mbank ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń pieniężnych wynikających z dyspozycji Posiadacza rachunku lub osoby uprawnionej przez Posiadacza Rachunku. 2. Warunkiem prawidłowego prowadzenia rozliczeń pieniężnych jest zapewnienie przez Posiadacza rachunku odpowiedniej ilości środków na rachunku pozwalającej na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych mbankowi opłat i prowizji. 3. Posiadacz rachunku składając dyspozycję przelewu z datą przyszłą, zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację dyspozycji, w ramach dostępnych środków, w dniu wyznaczonym na realizację dyspozycji. 4. W przypadku braku środków w wymaganej wysokości do zrealizowania złożonej dyspozycji i należnych mbankowi opłat i prowizji, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. 6. Za przekroczenie przez mbank terminu realizacji dyspozycji, z przyczyn leżących po stronie mbanku, Posiadaczowi rachunku przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. Pobranie opłat i prowizji za czynności związane z prowadzeniem Rachunku oraz zaspokojenie innych należności mbanku, wynikających z obowiązującej Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku, w przypadku braku dostępnych środków na rachunku, może spowodować powstanie salda debetowego. 8. Posiadacz rachunku upoważnia mbank do zaspokojenia w pierwszej kolejności należności mbanku ze środków zgromadzonych na Rachunku, o ile inaczej nie stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3 9. W przypadku braku wpłaty na Rachunek, na którym wystąpiło saldo debetowe, Posiadacz rachunku upoważnia mbank do pobrania niespłaconych w terminie należności poprzez obciążenie innych rachunków Posiadacza rachunku, prowadzonych w mbanku. 10. Zlecenia przekazywane przez Posiadacza rachunku lub osobę uprawnioną za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępu, stanowią ostateczną i wiążącą mbank podstawę obciążenia rachunku Posiadacza rachunku oraz uznania rachunku wskazanego w dyspozycji, o ile zostały złożone z zachowaniem warunków niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku, określonych w Regulaminie oraz nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa W okresie obowiązywania Umowy, odsetki za czas utrzymywania środków pieniężnych na rachunkach podlegają kapitalizacji. Po upływie każdego miesięcznego okresu, kwota odsetek naliczonych za ten miesiąc dopisywana jest do środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach. 2. Zmiana wysokości oprocentowania, dokonana zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących w mbanku, nie stanowi zmiany Umowy Za czynności związane z prowadzeniem oraz dysponowaniem rachunkiem, mbank pobiera opłaty i prowizje określone w załączniku: Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku, stanowiącym integralną część umowy. 2. Wysokość opłat i prowizji może ulegać zmianom. Zmiany wysokości opłat i prowizji uzależnione są w szczególności od poziomu ponoszonych przez mbank kosztów obsługi operacji, w tym od mających wpływ na ten poziom parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane przez NBP. 3. Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku ustalana jest przez Prezesa Zarządu BRE Banku S.A. w formie zarządzenia. Zmiany stawek opłat i prowizji nie stanowią zmiany warunków niniejszej Umowy i będą podawane do wiadomości Posiadacza Rachunku na stronach internetowych mbanku oraz za pośrednictwem mlinii Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z dniem wskazanym w jej treści. Do czasu dostarczenia do mbanku podpisanego przez Posiadacza rachunku egzemplarza niniejszej Umowy możliwość dysponowania rachunkiem ograniczona jest do dokonywania wpłat Posiadacz rachunku wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych za pośrednictwem mlinii. 2. mbank oświadcza, że nagranie dyspozycji przekazanej telefonicznej jest poufne i może być wykorzystane wyłącznie jako dowód złożenia dyspozycji lub prawidłowości jej wykonania bądź w sytuacjach wskazanych przepisami powszechnie obowiązującymi. 15. Posiadacz rachunku na podstawie art. 23 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez BRE Bank S.A. w celach: 2 1) związanych z działalnością BRE Banku S.A., 2) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową BRE Banku S.A. (w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów) w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. /3 *TAK * NIE Zebrane dane osobowe są administrowane przez BRE Bank SA i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące w tym Prawo bankowe oraz na podstawie umów o powierzenie przetwarzania osobom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez BRE Bank S.A., (w tym wydawanie kart płatniczych, przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.). Posiadacz rachunku jest uprawniony do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania oraz usunięcia tych danych. 16. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji:

4 1) stanowiących dane osobowe Posiadacza rachunku w związku z zawartą z mbankiem Umową, 2) o czynnościach podjętych przez mbank w celu zaspokojenia wierzytelności wynikających z Umowy, 3) o toczącym się w związku z zawartą Umową postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym. 17. Współposiadacze rachunku podpisując Umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na Rachunku oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy, z wyjątkiem jej wypowiedzenia i podjęcia środków zgromadzonych na Rachunku z dniem rozwiązania Umowy, o ile inaczej nie postanowiono. / Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mbanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw mbanku. 2. mbank będzie uprawniony na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego najpóźniej w terminie trzech lat od dnia, w którym roszczenie mbanku stanie się wymagalne Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 20 Umowę sporządzono w.. jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy. stempel firmowy i podpis/podpisy osoby/osób działających w imieniu mbanku Załącznikiem do niniejszej umowy jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Posiadacza rachunku. /1 Adres dla korespondencji: mbank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A., Łódź, Al. Mickiewicza 10 /2 W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wiarygodności przekazanych danych osobowych mbank może zażądać dokumentów potwierdzających autentyczność danych osobowych /3 Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, a udostępnianie danych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez BRE Bank S.A. jest dobrowolne. /4 Postanowienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Współposiadaczy rachunku wspólnego w rozumieniu Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących w mbanku. * Proszę właściwe zaznaczyć

5 data... Potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego Umowa nr... /... Rachunek bieżący mbiznes KONTO. o numerze... prowadzony w PLN. na rzecz :..., PESEL (imię i nazwisko Posiadacza ) Prowadzącym/ą/Prowadzącymi działalność gospodarczą /wykonującym/ymi wolny zawód, (nazwa pod którą prowadzona jest działalność / wykonywany wolny zawód) pod adresem, 1. Środki pieniężne przechowywane na Rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej i podlegają miesięcznej kapitalizacji. 2. Oprocentowanie nominalne Rachunku wynosi:... % w stosunku rocznym. Posiadacz Rachunku udostępnia do kontaktów z mbankiem /1 1) Telefon służbowy... 2) Telefon komórkowy... 3) ... Posiadacz rachunku będzie otrzymywał informacje o każdej zmianie salda na rachunku: 1) nieodpłatnie, w postaci historii rachunku dostępnej na stronie internetowej Posiadacza rachunku, w sieci Internet, 2) odpłatnie, drogą pocztową jako zestawienie zbiorcze operacji na rachunku, raz w miesiącu: TAK NIE Pieczęć i podpis za mbank /1 Przedstawiciel mbanku odbiera od klienta informacje o przynajmniej jednym numerze telefonu. * Proszę właściwe zaznaczyć

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo