UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2..."

Transkrypt

1 Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Dzielnicy Ochota, pod nazwą MCR-electronics, z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 59/2. zwanym dalej Dystrybutorem, a zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: &1 PRZEDMIOT UMOWY Dystrybutor zobowiązuje się względem Partnera do systematycznego dostarczania za wynagrodzeniem towarów, tj. materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, drukarek, komputerów i podzespołów komputerowych. Partner zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy i zapłaty uzgodnionej ceny. Warunki realizacji poszczególnych aktów kupna-sprzedaży, zwanych dalej transakcjami, reguluje niniejsza umowa. Partner sprzedaje zakupiony towar u Dystrybutora we własnym imieniu i na własny rachunek. &2 PRZEDMIOT TRANSAKCJI Przedmiotem poszczególnych transakcji będzie towar stanowiący przedmiot działalności handlowej Partnera, sprzedawany przez Dystrybutora według cen umownych w ilościach i rodzaju każdorazowo określonym w zamówieniu Partnera. &3 ZAMÓWIENIA 1. Warunkiem wstępnym dokonania transakcji jest złożenie przez Partnera zamówienia do Dystrybutora. Zamówienie należy przesłać faksem, em lub złożyć telefonicznie, ale Dystrybutor nie jest odpowiedzialny za błędy, które mogą powstać wskutek pomyłek w interpretacji treści przekazu. 2. Zamówienie towarów niewyszczególnionych w ofercie, możliwe jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. 1 Nie znam gościa. A to tylko po to żeby sprawdzić czy umiecie wstawić przypis.

2 Strona 2 3. Towary zamówione nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych wypadkach zwrot może zostać przyjęty. W takim przypadku Dystrybutor może obciążyć Partnera opłatą manipulacyjną w wysokości 5% wartości towaru. Opłata nie dotyczy zwrotu towaru zakupionego wskutek błędu popełnionego przez Partnera. 4. Realizacja zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego kredytu kupieckiego możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również nieprzeterminowanych) do kwoty nie przekraczającej kredytu kupieckiego. 5. Partner zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru. &4 CENY 1. Ceny towarów są cenami umownymi. Ceny DEALER stosowane są wyłącznie dla opakowań zbiorczych. Dotyczy to w szczególności takich towarów jak dyskietki. 2. Ceny towarów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 3. Oferta cenowa Dystrybutora dla każdorazowego zamówienia Partnera jest wiążąca dla Dystrybutora przez okres 1 dni. 4. Jeśli ceny Dystrybutora są wyrażone w walucie obcej, przelicza się je na złote polskie według kursu dnia NBP, na dzień wystawienia faktury. &5 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA 1. Otrzymanie przez Dystrybutora zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem, z zastrzeżeniami zawartymi w pkt Dystrybutor nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymania zamówienia. 3. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Partner nie uregulował w terminie swoich zobowiązań względem Dystrybutora. 4. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dystrybutora, Partner zostanie powiadomiony pisemnie, faksem, mailem lub telefonicznie najpóźniej 2 dni od daty wpływu zamówienia. 5. W przypadku niedostępności pewnych towarów dostawca poinformuje Partnera o przypuszczalnym czasie dostawy. Dystrybutor może też zażądać dodatkowego, nieodwołalnego zamówienia na piśmie, w którym Partner zaakceptuje czas dostawy, cenę i ilość zamawianego towaru. 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia, w jego treści, określa Partner. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie stosuje się postanowienia pkt. 5. &6 ODBIÓR TOWARÓW Sposób odbioru towarów (odbiór własny, wysyłka przez Dystrybutora) uzgadnia się telefonicznie lub pisemnie. Własny odbiór towaru własny musi być realizowany przez upoważnionych do tego pracowników Partnera. Reklamacje ilościowe nie będą uwzględniane po odebraniu towaru. O wszelkich brakach ilościowych i wadach jakościowych (jawnych) w dostawach wysyłkowych Partner zobowiązany jest poinformować Dystrybutora w terminie do 12 godzin od odbioru towaru, pod rygorem odmowy uwzględnienia reklamacji. Warunkiem uwzględnienia reklamacji ilościowej jest przedstawienie protokołu braków poświadczonego przez przewoźnika.

3 Strona 3 &7 WYKONANIE TRANSAKCJI 1. Datą wykonania każdej transakcji jest data zrealizowania zamówienia. 2. W dniu zrealizowania zamówienia przechodzi na Partnera ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu transakcji. &8 ROZLICZENIA 1. Warunkiem dostawy jest dokonanie płatności na rzecz Dystrybutora przed dokonaniem wysyłki towaru na podstawie przesłanej faksem kopii faktury. 2. Płatności mogą być realizowane w terminie ustalonym przez reprezentantów obu firm, od daty wystawienia faktury przez Dystrybutora. 3. Warunkami udzielenia terminu do zapłaty są: 4. Dokonywanie stałych (częstych) zakupów u Dystrybutora; 5. Złożenie u Dystrybutora zabezpieczenia jego należności z tytułu realizowanych dostaw w formie ustalonej przez strony; 6. Dokonanie trzech transakcji gotówkowych w ciągu 30 dni. Podanie co najmniej jednego dostawcę, który może potwierdzić terminowość wpłat przelewowych i wiarygodności Państwa firmy. Podpisanie Umowy Kredytowej. O ile strony nie uzgodnią innej formy zabezpieczenia Partner zobowiązany jest do wystawienia na zlecenie Dystrybutora weksla in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracji wekslowej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy Dystrybutora. W przypadku zwłoki zapłaty za dostarczony towar Dystrybutor będzie zobowiązany naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 0,2% za każdy dzień. &9 KREDYT KUPIECKI Na podstawie zobowiązania złożonego przez Partnera, Dystrybutor może udzielić kredytu kupieckiego, którego warunki są określone we wniosku o odroczenie terminu płatności stanowiącym załącznik 1. Wysokość kredytu kupieckiego jest maksymalną kwotą do której mogą być otwarte (nierozliczone) jednocześnie faktury lub rachunki (wartość brutto). &10 GWARANCJA 1. Dystrybutor udziela gwarancji na zakupiony towar w takim zakresie, jaki zapewnia producent lub dostawca. 2. Partner przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać: Ogólne warunki gwarancji na towary zakupione u Dystrybutora. &11 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE Dystrybutor ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży, dla niektórych towarów, wynikające z wymagań narzucanych przez producentów. Odmowa akceptacji tych warunków przez Partnera, upoważnia Dystrybutora do zawieszenia przyjmowania zamówień realizowanych dla danego Partnera na te towary.

4 Strona 4 &12 WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Obie strony mają prawo do rozwiązania niniejszej umowy po uprzednim dokonanym na piśmie z 1-miesięcznym wypowiedzeniu. 3. W okresie wypowiedzenia umowy Partner zobowiązany jest do całkowitego rozliczenia się z płatności wobec Dystrybutora. Wszelkie zobowiązania są natychmiast wymagalne na dzień dokonania wypowiedzenia. 4. Dokumenty wystawione na zabezpieczenie roszczeń, ustalone w umowie, Dystrybutor zobowiązany jest zwrócić Partnerowi w terminie 7 dni od daty końcowego rozliczenia. &13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W trakcie trwania umowy Partner nie będzie udostępniał informacji dotyczących Dystrybutora lub jakichkolwiek informacji otrzymanych od Dystrybutora dotyczących niniejszej umowy i warunków jej realizacji. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swojej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu. 3. W sprawach nieuregulowanych tą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby MCR electronics. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Spis treści &1PRZEDMIOT UMOWY...1 &2PRZEDMIOT TRANSAKCJI..1 &3ZAMÓWIENIA 1 &4CENY...2 &5PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA..2 &6ODBIÓR TOWARÓW.2 &7WYKONANIE TRANSAKCJI 2 &8ROZLICZENIA 3 &9KREDYT KUPIECKI..3 &10GWARANCJA 3 &11WARUNKI SZCZEGÓŁOWE...3 &12WYPOWIEDZENIE UMOWY...4 &13POSTANOWIENIA KOŃCOWE 4 DYSTRYBUTOR PARTNER

5 Strona 5

Umowa Handlowa. Niniejsza umowa (dalej zwana Umową ) została zawarta dnia r. w. pomiędzy:

Umowa Handlowa. Niniejsza umowa (dalej zwana Umową ) została zawarta dnia r. w. pomiędzy: Umowa Handlowa Niniejsza umowa (dalej zwana Umową ) została zawarta dnia r. w. pomiędzy: Carrum Marek Kwiecień., z siedzibą w Białymstoku, ul. Andrukiewicza 2/8, posiadającą numer NIP: 745-12-72-603 zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) stanowią dokument określający treść umowy (dalej ; Umowa ) sprzedaży Towarów na obszarze Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie I. DEFINICJE a) Sprzedający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAECH

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy Strona 46 15. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SINIAT SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży SINIAT Sp. z o.o. ( Ogólne Warunki Sprzedaży ) stanowią integralną część każdej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo