ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN"

Transkrypt

1 ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

2 ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie i podlega nadzorowi sprawowanemu przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and Exchange Commission) na podstawie licencji numer 125/10. Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz cypryjskiej ustawy regulującej usługi i działalność inwestycyjną oraz rynki regulowane z 2007 r. (ustawa 144(I)/2007), Spółka utworzyła swoje Zasady Wykonywania Zleceń typu STP (przetwarzanie w czasie rzeczywistym)/ecn (sieć komunikacji elektronicznej) (dalej Zasady ). Spółka jest zobowiązana do utworzenia tych Zasad oraz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu uzyskania możliwie jak najlepszych wyników dla klientów podczas wykonywania zleceń klientów lub podczas otrzymywania i przekazywania zleceń do realizacji w związku z instrumentami finansowymi. Zasady stanowią ogólny opis sposobu realizacji zleceń oraz czynników określonych poniżej, które mogą mieć wpływ na realizację instrumentów finansowych. Spółka stosuje Zasady po zaakceptowaniu zlecenia oraz jeśli klient nie dostarczy żadnych konkretnych instrukcji dotyczących metody realizacji zlecenia. Niemniej jednak, jeśli klient dostarczy specjalne instrukcje dotyczące zlecenia, Spółka zrealizuje zamówienie według takich instrukcji. Jeśli Spółka otrzyma specjalne instrukcje dotyczące zlecenia, może uniemożliwić to Spółce wdrożenie Zasad w celu otrzymania najlepszych możliwych wyników przy wykonaniu zlecenia. Zakres Zasady mają zastosowanie, gdy Spółka realizuje zlecenia w imieniu swoich klientów za pomocą modelu STP/ECN. Każde zlecenie, które może przyjąć Spółka, jest akceptowane i realizowane na takiej podstawie, że Spółka działa na własny rachunek jako zleceniodawca, a nie jako pośrednik klienta. Spółka nie gwarantuje, że podczas realizacji transakcji cena klienta będzie bardziej korzystna niż cena, którą można uzyskać w innym miejscu. Kryteria realizacji i istotne czynniki Spółka jest zobowiązana do uwzględnia różnych czynników podczas wykonywania zlecenia dla klienta. Czynniki, które uwzględni Spóła wymieniono poniżej: Cena Spółka zapewni własne zbywalne ceny, które pochodzą od jej dostawców płynności. Głównym sposobem, w który Spółka zapewni, że klient otrzyma najlepszą realizację zlecenia jest zapewnienie, że obliczenie arkusza oferty/zapytania odbywa się w odniesieniu do i przy porównaniu do wielu podstawowych dostawców cen i źródeł danych. Spółka ocenia swoich 2

3 niezależnych dostawców cen przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia poprawnej i konkurencyjnej oferty cenowej. Koszty Jeśli Klient otworzy pozycję na niektórych rodzajach instrumentów finansowych, będzie wówczas obowiązywać prowizja lub opłata finansowa. Szczegóły dotyczące tych kosztów dostępne są w Specyfikacjach Umów na stronie internetowej Spółki. Wielkość zlecenia Wszystkie zlecenia umieszczane są w wielkości serii. Seria jest jednostką mierzącą kwotę transakcji i jest różna dla każdego instrumentu finansowego. Szczegóły dotyczące rozmiarów serii dostępne są w Specyfikacjach Umów na stronie internetowej Spółki. Jeśli klient chce wykonać zlecenie dużego rozmiaru, w niektórych przypadkach cena może okazać się mniej korzystna biorąc pod uwagę płynność na rynku. Spółka zastrzega sobie prawo do nieakceptowania zlecenia klienta, jeśli wielkość zlecenia jest duża i nie może zostać ono złożone w Spółce. Szybkość Oczywiście, ceny zmieniają się wraz z upływem czasu. Częstotliwość, z którą się zmieniają zależy od różnych instrumentów finansowych i warunków na rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny zbywalne, które są rozpowszechniane przez platformę inwestycyjną Spółki, technologia zastosowana przez klienta w celu komunikacji ze Spółką odgrywa zasadniczą rolę. Na przykład zastosowanie połączenia bezprzewodowego lub połączenia dodzwanianego lub innego połączenia komunikacyjnego, które może spowodować słabe połączenie z Internetem, może prowadzić do niestabilnego połączenia z platformą inwestycyjną Spółki. W konsekwencji klient umieszcza swoje zlecenia z opóźnieniem i zlecenie jest realizowane z lepszą lub gorszą przeważającą ceną rynkową oferowaną przez Spółkę na jej platformie. Charakter zlecenia Szczególna charakterystyka zlecenia może mieć wpływ na wykonanie zlecenia klienta. Poniżej Spółka opisuje różne rodzaje zleceń, które może umieścić klient: Zlecenie rynkowe Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po cenie dostępnej w danym czasie. To zlecenie będzie zwykle składane po cenie, którą klient widzi na ekranie platformy inwestycyjnej Spółki, która pochodzi od podmiotu (podmiotów) zapewniającego płynność instrumentów finansowych za pomocą technologii bridge spółki IronFX. Czasami, jeśli rynek poruszył się podczas składania zlecenia przez klienta, cena może się różnić. Klient może również umieścić zlecenie Stop Loss, aby ograniczyć swoje straty lub Take Profit, aby ograniczyć swoje zyski. Zlecenie oczekujące Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego w przyszłości po najlepszej dostępnej cenie po osiągnięciu określonej ceny. Istnieją cztery rodzaje zleceń oczekujących dostępnych na platformie inwestycyjnej Spółki: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit oraz Sell Stop. Klienci mogą również dołączyć zlecenie Stop Loss i/lub Take Profit na zleceniach oczekujących. 3

4 Zlecenie rozłożone w czasie Funkcja ta umożliwia klientowi umieszczenie zlecenia stop loss na otwartej pozycji i działa na terminalu klienta, który automatycznie dokonuje aktualizacji, aby zablokować zysk, gdy rynek poruszy się na korzyść klienta. Zlecenie rozłożone w czasie działa na terminalu klienta, nie na serwerze (jak Stop Loss lub Take Profit). Dlatego w przeciwieństwie do wyżej wymienionych zleceń, nie będzie działać, gdy terminal jest wyłączony. Prawdopodobieństwo realizacji Ze względu na poziom zmienności mający wpływ na cenę i wolumen, Spółka stara się zapewnić najszybszą realizację zleceń klienta tak szybko jak to możliwe. Wszystkie zlecenia klientów z wyjątkiem zleceń oczekujących realizowane są po obecnie dostępnych cenach rynkowych. Zlecenia oczekujące klienta realizowane są przez Spółkę po żądanej cenie. Jednak w określonych warunkach rynkowych (tj. z powodu ograniczonego wolumenu na rynku) zlecenia mogą nie zostać złożone z dokładną żądaną ceną, ale w zamian składane są z najlepszą dostępną ceną rynkową oferowaną przez Spółkę i pochodzącą od jej podmiotów zapewniających płynność instrumentów finansowych. Może to się zdarzyć podczas nowych ogłoszeń, okresu zmienności warunków na rynku, na lukach otwarcia (początek sesji handlowej) lub na ewentualnych lukach, na których podstawowy instrument został zawieszony lub ograniczony na poszczególnym rynku. Wpływ na rynek Na notowane ceny Spółki pochodzące od podmiotów zapewniających płynność instrumentów finansowych mogą mieć wpływ różne czynniki, które mogą mieć także wpływ na wyżej wspomniane czynniki. Spółka uwzględni wszystkie uzasadnione czynniki, aby zapewnić najlepszy możliwy wynik dla swoich klientów. Kryteria najlepszej realizacji Spółka uwzględni następujące kryteria najlepszej realizacji w celu określenia względnego znaczenia czynników realizacji: charakterystyka klienta; charakterystyka zlecenia klienta; charakterystyka instrumentów finansowych, które są przedmiotem tego zlecenia; charakterystyka miejsc realizacji, do którego można skierować to zlecenie. Najlepszy możliwy wynik zostanie określony pod względem całkowitej wartości, stanowiącej cenę umowy i koszty związane z realizacją. Inne czynniki realizacji związane z szybkością, prawdopodobieństwem wielkości realizacji, charakterem lub innym istotnym czynnikiem będą, w większości przypadków, drugorzędne względem czynników ceny i kosztów, chyba że dostarczyłyby one najlepszego możliwego wyniku dla klienta pod względem całkowitej wartości. Wpływ innych czynników na realizację zleceń 4

5 W przypadku jakichkolwiek awarii technicznych lub komunikacyjnych oraz niepoprawnego odzwierciedlenia danych na kanale wyceny, Spółka zastrzega sobie prawo do nierealizowania zlecenia lub zmiany ceny zamknięcia/otwarcia danego zlecenia. W przypadku, gdy Spółka przekaże zlecenie klienta podmiotom (podmiotowi) zapewniających płynność instrumentów finansowych w celu realizacji, zlecenie może zostać zrealizowane względem tych podmiotów (podmiotu) lub w ramach ECN tych podmiotów (podmiotu). Specjalne instrukcje W sytuacji, gdy klient dostarczy Spółce specjalnych instrukcji związanych ze sposobem wykonania zlecenia i Spółka zaakceptuje te instrukcje, wówczas Spółka zrealizuje zlecenie zgodnie z tymi specjalnymi instrukcjami. Niemniej jednak, jeśli klient dostarczy specjalnych instrukcji dotyczących realizacji zlecenia, wówczas realizując to zlecenie Spółka będzie postępować zgodnie z obowiązkiem Spółki związanym z zapewnieniem klientowi najlepszej realizacji zlecenia. Może to spowodować niemożność postępowania według zasad realizacji zleceń przez Spółkę dla danego zlecenia. Miejsce realizacji Miejscami realizacji są podmioty, u których składane są zamówienia lub którym Spółka przekazuje zlecenia do realizacji. Spółka połączona jest z różnymi podmiotami zapewniającymi płynność instrumentów finansowych, którzy przekazują Spółce swoje ceny oferty/zapytania. Spółka zawrze transakcje z klientem jako zleceniodawca (kontrahent), a nie jako pośrednik; mimo że Spółka może przekazać zlecenie klienta podmiotom zapewniającym płynność instrumentów finansowych do realizacji, z powodu czynników ryzyka (tj. klienci z wysokim wolumenem, duży kapitał itd.), Spółka nadal pozostanie umownym kontrahentem klienta. Dlatego Spółka będzie działać jako wyłączne Miejsce Realizacji dla zleceń klienta. Klient uznaje, że wszystkie transakcje zawarte w konkretnym instrumencie finansowym ze Spółką realizowane są poza rynkiem regulowanym lub wielostronną platformą obrotu MTF i klient narażony jest na większe ryzyko ewentualnego niewykonania zobowiązań kontrahenta (tj. Spółki). Ocena i nadzór Spółka będzie nadzorować skuteczność Zasad i odpowiednich ustaleń związanych z realizacją na bieżąco w celu określenia i wdrożenia wszelkich stosownych ulepszeń. Ponadto, Spółka będzie regularnie oceniać (co najmniej raz w roku) Zasady i odpowiednie ustalenia związane z realizacją w ramach próby zbadania, czy są one w stanie umożliwić Spółce stałą najlepszą realizację zleceń dla swoich klientów. 5

6 Od czasu do czasu konieczne może być wprowadzenie zmian do Zasad. Należy zauważyć, że Spółka nie powiadomi odrębnie klientów o zmianach innych, niż istotne zmiany wprowadzone do Zasad i dlatego klienci powinni od czasu do czasu zaglądać na stronę internetową Spółki aby sprawdzić najbardziej aktualną wersję Zasad. Zgoda klienta Podczas zawierania stosunków handlowych z klientem, Spółka jest zobowiązana do uzyskania uprzedniej zgody klienta na te Zasady. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do uzyskania uprzedniej zgody klienta przed realizacją zleceń lub otrzymaniem i przekazywaniem zleceń do realizacji poza rynkiem regulowanym lub wielostronną platformą obrotu MTF. Klient został poinformowany, że Spółka zawsze działa jako zleceniodawca (kontrahent) i jest wyłącznym miejscem realizacji zleceń, którym nie jest rynek regulowanym lub wielostronna platforma obrotu MTF. Spółka może uzyskać powyższe zgody w formie ogólnej umowy. Spółka będzie traktować swoich klientów, którzy albo otrzymali Zasady albo wyrazili zgodę na otrzymanie Zasad w formie elektronicznej lub poprzez Internet oraz zaakceptowali Regulamin Inwestycji Spółki jak klientów, którzy wyrazili zgodę na Zasady oraz wyrazili zgodę na to, aby Spółka wykonała lub otrzymała i przekazała zlecenie do realizacji poza rynkiem regulowanym lub MTF. Definicje Miejsce realizacji - oznacza rynek regulowany, MTF podmiot systematycznie internalizujący transakcje lub animatora rynku lub innego podmiotu zapewniającego płynność instrumentów finansowych lub jednostkę, która wykonuje podobne funkcje w kraju trzecim do funkcji wykonywanych przez dowolną z powyższych stron. MiFID - oznacza dyrektywę 2004/39/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej ustanowioną dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz wszelkie wykonawcze dyrektywy i rozporządzenia. Wielostronna platforma obrotu (MTF) - oznacza wielostronny system, obsługiwany przez firmę inwestycyjną lub operatora rynkowego, który łączy wiele zainteresowań stron trzecich związanych z kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych w system i zgodnie z ustalonymi zasadami, w sposób skutkujący umową zgodnie z postanowieniami Tytułu II MiFID. Rynek regulowany - oznacza wielostronny system obsługiwany i/lub zarządzany przez operatora rynku, który łączy lub ułatwia połączenie wielu zainteresowań stron trzecich związanych z kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych w system i zgodnie z ustalonymi zasadami, w sposób skutkujący umową, w związku z instrumentami finansowymi dopuszczonymi do handlu zgodnie z tymi zasadami/i lub systemami i który jest dozwolony i funkcjonuje regularnie i zgodnie z postanowieniami Tytułu II MiFID. 6

7 Podmiot systematycznie internalizujący transakcje - oznacza firmę inwestycyjną na zasadzie zorganizowanej, częstej i systematycznej działa na własny rachunek realizując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym lub MTF. Wersja: 12 stycznia 2012 IronFX Financial Services Limited, 30, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cypr Tel: Fax: Internet: 7

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005 DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROSYSTEMU REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo