POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA Lębork, 009 r.

2 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia na lata w związku z realizacją zadań, jakie w zakresie polityki rynku pracy wyznacza samorządowi powiatu Ustawa z dnia 0 kwietnia 004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 9 ust. pkt Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Priorytety, działania oraz cel strategiczny przyjęte w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia na lata są zgodne z założeniami polityki rozwojowej Państwa, województwa, powiatu, gmin oraz z normami wynikającymi z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Uwzględniając cel strategiczny oraz priorytety i działania a także wskaźniki monitorujące rynek pracy w powiecie lęborskim, Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku opracował analizę za 008 rok Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia na lata Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 roku podejmował odpowiednie działania w celu pozyskania i wydatkowania środków na zadania związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją osób bezrobotnych z różnych źródeł, np. z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażane były liczne programy aktywizacji zawodowej i społecznej we wszelkich możliwych ustawowo formach obejmując wszystkie grupy ryzyka występujące na rynku pracy, z założeniem jak najlepszej efektywności swych działań. Bardzo ważną rolę w obszarze rynku pracy, a zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia zatrudnienia odgrywają pracodawcy, którzy tworzą miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Pracodawcy są głównymi partnerami Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez organizację miejsc pracy zarówno niesubsydiowanej, jak i w ramach subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych), a także staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, czy też innych form wspierających powstawanie miejsc pracy. Z punktu widzenia kształtowania polityki strukturalno - rozwojowej powiatu poprawa zatrudnialności jego mieszkańców jest jednym z najistotniejszych celów wymuszonych m.in. gospodarką wolnorynkową wraz z rozwojem technologii. Wzrostowi zatrudnialności sprzyjać powinno inwestowanie w kwalifikacje mieszkańców i stwarzanie możliwości kształcenia przez całe aktywne życie. Zdobyta wiedza w procesie edukacji i kształcenia staje się jedną z ważniejszych wartości lokalnej gospodarki mającą wpływ na poziom rozwoju społeczności lokalnej i wpływającą na poprawę ich jakości życia.

3 CEL STRATEGICZNY Aktywna polityka rynku pracy w promocji zatrudnienia PRIORYTET. Większa aktywność zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu lęborskiego, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Działanie. Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych W 008 r. ważną rolę we wspieraniu aktywności zawodowej osób bezrobotnych odegrało pośrednictwo pracy. Powiatowy Urząd Pracy udzielał pomocy wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne czy przynależność związkową. Realizując oferty pracy pośrednicy pracy brali pod uwagę wszystkich bezrobotnych, a przede wszystkim osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. osoby bezrobotne do 5 roku życia, bezrobotne długotrwale, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Wszystkie zgłoszone oferty pracy były podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy oraz upowszechniane poprzez zamieszczanie w gablotach ogłoszeniowych tutejszego urzędu, w internetowej bazie ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego ds. pracy, BIP oraz na stronie internetowej naszego urzędu, a także podawane do wiadomości jednostkom samorządu terytorialnego i lokalnej prasie, by wszystkie osoby zainteresowane mogły mieć do nich łatwy dostęp. Oferty pracy były również przedstawiane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy podczas wizyt wyznaczanych w urzędzie pracy w celu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia. Aby zachęcić osoby bezrobotne z prawem do zasiłku do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy pracownicy urzędu informowali również o możliwości przyznania dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy. W 008 r. pośrednicy chcąc zwiększyć aktywność osób bezrobotnych na rynku pracy zorganizowali 6 giełd pracy na 6 stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w zawodach: brukarz, monter rusztowań, robotnik budowlany, szwaczka, sprzedawca, doradca ubezpieczeniowy, żołnierz zawodowy. 3

4 Duże znaczenie w 008 r. miały również działania informacyjne pośrednictwa pracy skierowane do osób bezrobotnych dotyczące różnych form aktywizacji zawodowej, jak również przysługujących im praw i obowiązków w związku z kierowaniem do pracy /większa świadomość zwiększa aktywność/. Aby zwiększyć szanse osób bezrobotnych na znalezienie pracy pośrednicy pracy wizytowali w 008 r. zakłady pracy poszukując nowych miejsc zatrudnienia, a także nawiązywali kontakty z nowymi pracodawcami i pozyskiwali oferty pracy. Pośrednicy pracy odbyli wizyty w 30 zakładach pracy, w tym po raz pierwszy w i pozyskali 44 oferty pracy. Podczas wizyt u pracodawców pośrednicy pracy zdobywali aktualne informacje o potrzebach kadrowych pracodawców, o poszukiwanych przez nich kwalifikacjach i umiejętnościach dotyczących kandydatów do pracy jak również o kierunkach rozwoju firm i oczekiwaniach wobec urzędu pracy. Klub Pracy Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Działania Klubu Pracy skierowane są do bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy chcą aktywnie jej poszukiwać, lecz nie znają metod i technik ułatwiających jej otrzymanie oraz osób pozostających długi okres bez pracy. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia, uświadamia, że warto być osobą aktywną. Celem zajęć jest również udzielenie wsparcia psychologicznego potrzebnego do kreowania aktywnej postawy wobec własnej kariery zawodowej. Klub Pracy wykorzystuje formy działania: szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zajęcia aktywizacyjne dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienie W trakcie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy: poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, dokonują analizy lokalnego rynku pracy, dokonują bilansu umiejętności, predyspozycji zawodowych i określają swoje atuty zawodowe, uczą się twórczego i pozytywnego myślenia o swojej przyszłości w świecie pracy, zapoznają się z metodami poszukiwania zatrudnienia z wykorzystaniem technologii informatycznych, nawiązują kontakty pomocne przy znalezieniu zatrudnienia, uczą się sporządzać niezbędne dokumenty aplikacyjne: życiorys, podanie o pracę, list motywacyjny (zajęcia komputerowe), zapoznają się z zasadami zakładania własnej działalności gospodarczej, zgłębiają sztukę autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą, 4

5 uczą się asertywnej postawy w procesie poszukiwania pracy i w życiu codziennym, zapoznają się z aktualnymi działaniami Powiatowego Urzędu Pracy: realizowane projekty, oferty pracy, szkolenia i przekwalifikowania. Uczestnikami zajęć w Klubie Pracy mogą być wszyscy zainteresowani taką formą pomocy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Rekrutacja osób odbywa się na podstawie indywidualnych zgłoszeń zainteresowanych, informacji uzyskanych od pośrednika pracy, doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz doboru osób przeprowadzonego przez lidera klubu pracy. Zajęcia w Klubie Pracy realizowane są w formie grupowych warsztatów (8-6 osób) i są prowadzone przez lidera klubu pracy. W 008 roku w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy wzięło udział 460 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym: 45 kobiet, 00 osób zamieszkujących tereny wiejskie, 309 osób długotrwale bezrobotnych, 6 osób niepełnosprawnych, 65 osób do 5 roku życia, 67 osób po 50 roku życia. Osoby biorące udział w zajęciach Klubu Pracy posiadały następujące wykształcenie: wyższe 0 osób, policealne i średnie zawodowe 06 osób, średnie ogólnokształcące 50 osób, zasadnicze zawodowe 5 osób, gimnazjalne i poniżej 70 osób. W 008 roku w ramach realizacji projektu pn.,,lepsze jutro'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS Poddziałanie 6..3 POKL działaniami aktywizującymi objęto 4 osób bezrobotnych (w tym 4 kobiet). Uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych CV i listu motywacyjnego. Osoby te zostały skierowane na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, gdzie mogły zdobyć nowe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. W wyniku prowadzonych działań aktywizacyjnych w roku 008 po ukończeniu zajęć w Klubie Pracy 07 osób podjęło pracę, (w tym 88 kobiet), a 34 osoby rozpoczęły szkolenia zawodowe (w tym 7 kobiet). Poradnictwo zawodowe Forma ta ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego. W ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej określa się możliwości rozwoju zawodowego klienta, wzmacnia się atrakcyjność klienta na rynku pracy, planuje się indywidualną 5

6 ścieżkę kariery zawodowej, poszerza się samoocenę predyspozycji zawodowych. Podstawowym narzędziem pracy w ramach współpracy doradcy zawodowego z klientem jest indywidualna rozmowa doradcza. W 008 r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało: ogółem 796 osób, w tym 440 kobiet. Indywidualnej informacji zawodowej udzielono 96 osobom, w tym 46 kobietom. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa świadczone są także w formie grupowej. W 008 r. poradnictwem grupowym objętych zostało: ogółem 70 osób, w tym 4 kobiety. Grupowej informacji zawodowej udzielono 34 osobom, w tym kobietom. Tematyka poradnictwa grupowego dostosowana była i w dużym stopniu uzależniona od potrzeb i oczekiwań klientów. Dotyczyła min. zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, predyspozycji pracy na własny rachunek, roli komunikacji, określanie preferencji zawodowych oraz celów życiowych. Szkolenia Aktywność zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów składowych aktywności społecznej. Celem jej wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zorganizował w 008 roku szkolenia aktywizujące dla 54 osób. Były to następujące szkolenia: - Powrót na rynek pracy (3 grupy po 0 osób) - Trening planuję karierę (0 osób) - Aktywizacja z obsługą komputera i kasy fiskalnej ( grupy po 7 osób). Szkolenia te miały nauczyć osoby bezrobotne radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania zatrudnienia, poruszania się na rynku pracy oraz miały podnieść kwalifikacje i atrakcyjność bezrobotnych na rynku pracy. Dodatek aktywizacyjny Kolejnym instrumentem rynku pracy wspierającym aktywność zawodową osób bezrobotnych jest finansowanie dodatków aktywizacyjnych. Ilekroć w ustawie jest mowa o dodatku aktywizacyjnym oznacza to - kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W 008 r. świadczenie to przysługiwało bezrobotnemu jeżeli: ) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; ) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Wysokość dodatku aktywizującego stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, w przypadku podjęcia pracy w wyniku skierowania przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, i wysokości do 50 % zasiłku przez połowę okresu, 6

7 w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek, jeżeli pracę osoba ta znalazła z własnej inicjatywy. Dodatek nie przysługiwał w przypadku skierowania bezrobotnego do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia bądź doposażenia zostały zrefundowane, podjęcia pracy przez bezrobotnego u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem w PUP, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Działanie. Wspieranie mobilności zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy W 008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku wspierał mobilność zawodową osób bezrobotnych zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dostępne instrumenty rynku pracy, tj. staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla bezrobotnych, szkolenia. Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż może trwać przez okres nieprzekraczający miesięcy i przez ten okres bezrobotnemu przysługiwało stypendium w wysokości 40 % zasiłku dla bezrobotnych, które wypłacał urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Ze stażu mógł skorzystać: - bezrobotny, który do dnia skierowania na staż nie ukończył 5 roku życia, - bezrobotny, który w okresie m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończył 7 roku życia. Staż odbywał się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy (starostą) a pracodawcą według programu określonego przez pracodawcę. Organizowane staże w 008 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem pracodawców z powiatu lęborskiego, którzy najczęściej składali wnioski na stanowisko pracownika biurowego, sprzedawcy, opiekunki dziecięcej. Większość pracodawców, którzy wystąpili z wnioskami o zorganizowanie stażu należało do sektora publicznego. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. zawarł 98 umów z pracodawcami o zorganizowanie stażu w ramach których 4 osób bezrobotnych odbywało staż, w tym 08 kobiet, tj. 86,3 % ogółu skierowanych. Osoby bezrobotne były kierowane do odbycia stażu finansowanego z różnych źródeł: - Fundusz Pracy algorytm - 0 osoby - EFS Poddziałanie 6..3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. Lepsze Jutro - 7 osób - Program Gryf projekt pn. Ziemia Lęborska Zaprasza Przyjedź i zobacz - osób 7

8 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym bez nawiązywania stosunku pracy. Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy mogły być kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotny odbywał na podstawie mowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy (starostą) a pracodawcą według programu określonego w umowie, realizując program przygotowania zawodowego przedstawiony przez pracodawcę. Okres odbywania przygotowania zawodowego nie mógł być krótszy niż 3 miesiące a dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie odbywania przygotowania zawodowego bezrobotnemu przysługiwało stypendium w wysokości 40% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez PUP. W 008 roku organizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych cieszyło się dużym zainteresowaniem pracodawców z powiatu lęborskiego, którzy najczęściej składali wnioski na stanowiska: sprzątaczka, pomoc kuchenna, pracownik biurowy i pokojowa, konserwator, robotnik gospodarczy. Większość pracodawców, którzy wystąpili z wnioskami o zorganizowanie przygotowania zawodowego należało do sektora publicznego. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 roku zawarł 44 umowy z pracodawcami o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy w ramach, których 0 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe, w tym 88 kobiet, tj. 89,5 % ogółu skierowanych. Osoby bezrobotne były kierowane do odbycia przygotowania zawodowego finansowanego z różnych źródeł: - Fundusz Pracy algorytm - 49 osób - Program Regionalny Edukacja dla pracy projekt pn. Stop Bierności - 9 osób - EFS Poddziałanie 6..3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. Lepsze Jutro - 3 osób - Program Gryf projekt pn. Ziemia Lęborska Zaprasza - Przyjedź i Zobacz - osoba - Program 45/50 Plus projekt pn. Będziemy Aktywni - 0 osób 8

9 Zmiany na rynku pracy wymuszają zmiany zdobytych kwalifikacji. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, aby wesprzeć bezrobotnych zorganizował w 008 roku szereg szkoleń zawodowych: Recepcjonista (6 osób) Pomoc fryzjera (6 osób) Kurs księgowo- kadrowy (8 osób) Spawacz ( grupy po 0 osób) Kucharz małej gastronomii (6 osób) Operator koparko- ładowarki (8 osób) Robotnik budowlany (6 osób) Kelner- barman (6 osób) Brukarz (5 osób) Piekarz (5 osób) Monter rusztowań (6 osób) Pracownik administracyjny ( grupy po 0 osób) Opiekunka dziecięca (6 osób) Magazynier (0 osób) Pracownik obsługi biurowej (6 osób) Sekretarka (8 osób) Łącznie ze szkoleń zawodowych skorzystały 3 osoby, w tym 74 kobiety. Podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowania i umiejętność poszukiwania zatrudnienia sprzyja wzrostowi mobilności zawodowej. Świadczy o tym zwiększenie aktywności zawodowej uczestników szkoleń zawodowych. Działanie.3 Wspieranie mobilności przestrzennej oraz aktywizacja osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. Usługi EURES Jednym z działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. na rzecz wspierania mobilności przestrzennej osób bezrobotnych i poszukujących pracy było świadczenie usług EURES. Powiatowy Urząd Pracy realizował te zadania poprzez: udzielanie pomocy wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia za granicą zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy UE i EOG, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, informowanie o usługach EURES. 9

10 Z ofert pracy za granicą zgłaszanych w ramach systemu EURES mogą korzystać nie tylko osoby bezrobotne ale również poszukujące pracy oraz osoby pracujące, które mają zamiar zmienić miejsce pracy. Większe szanse na znalezienie zatrudnienia za granicą podobnie jak na naszym lokalnym rynku pracy mają osoby z kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, gdyż wśród zgłaszanych wolnych miejsc pracy dominują oferty w konkretnych zawodach z co najmniej podstawową lub komunikatywną znajomością języka obcego, przeważnie angielskiego. Nie oznacza to jednak, że osoby bez kwalifikacji i bez znajomości języka nie mają żadnych szans na podjęcie pracy za granicą. Takie osoby mają możliwość zatrudnienia przy pracach sezonowych w rolnictwie /zbiory owoców, warzyw/ lub na stanowiskach produkcyjnych. Wszystkie oferty pracy za granicą przekazywane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku są rozpropagowywane na terenie powiatu lęborskiego poprzez zamieszczanie ich w gablotach ogłoszeniowych i infokioskach na terenie urzędu, zamieszczane są na stronie internetowej naszego urzędu jak również przedstawiane są osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zainteresowanym wyjazdami za granicę podczas wizyt w urzędzie pracy. Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu r. konferencję na temat Możliwości pozyskiwania pracowników z zagranicy, legalizacja pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Konferencja odbyła się w Restauracji Zamkowa w Lęborku w godz. od 0.00 do Konferencja skierowana była do pracodawców z powiatu lęborskiego zainteresowanych pozyskaniem pracowników z zagranicy jak również mających problemy z niedoborem pracowników z określonymi kwalifikacjami na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy, którzy wzięli udział w spotkaniu zdobyli informację na temat: Możliwości pozyskania pracowników z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii w ramach systemu EURES; Możliwości zatrudnienia obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej a także z Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej; Procedur niezbędnych do legalnego zatrudnienia cudzoziemca; Procedur wydawania zezwoleń na pracę dla pracowników spoza UE; Legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP; Możliwości pozyskania pracowników z zagranicy przez agencje pracy tymczasowej; Ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; Opodatkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Informacji na temat w/w zagadnień udzielali specjaliści z obszaru rynku pracy, wydawania zezwoleń na pracę i legalizacji pobytu cudzoziemców, ubezpieczeń społecznych oraz podatków /Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk, Zespół Zamiejscowy WUP w Słupsku, PUP Lębork, Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk, ZUS Lębork, Urząd Skarbowy w Lęborku oraz przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia/. Swoją obecnością w konferencji zaszczycili nas również: 0

11 Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka jak również Dyrekcja Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W 008 roku Powiatowy Urząd Pracy w celu zmotywowania osób bezrobotnych do mobilności przestrzennej przewidział świadczenia takie jak zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych cieszyło się finansowanie osobom bezrobotnym kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, i z powrotem w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy. Powiatowy Urząd Pracy mógł dokonywać przez okres do miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania, uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 00% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 008 roku przyznano zwrot kosztów przejazdu 67 osobom bezrobotnym, w tym - 80 osobom podejmującym zatrudnienie, - 7 osobom podejmującym staż, - 6 osobom podejmującym przygotowanie zawodowe w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania. 90 osób kontynuowało zwrot kosztów przejazdu z 007 roku. Ogółem uprawnionych do refundacji kosztów przejazdu było 57 osób. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub skierowania na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie Powiatowy Urząd Pracy mógł refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7. Refundacja przysługiwała przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia, a w przypadku podjęcia zatrudnienia do 6 m-cy. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia przysługiwała w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W 008 roku do tutejszego urzędu nie wpłynął żaden wniosek z tego tytułu, realizowane były natomiast wnioski przechodzące z 007 roku - kontynuacja zadania z 007 roku. Osoby bezrobotne były informowane o możliwości skorzystania z dodatkowego wsparcia jakim jest zwrot kosztów przejazdu, czy refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7. Informacje te można było uzyskać m.in. na spotkaniach informacyjnych w tut. urzędzie z osobami bezrobotnymi, na stronie internetowej oraz podczas rozmowy z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, liderem klubu pracy czy specjalistą ds. rozwoju zawodowego.

12 Działanie.4 Wzmacnianie polityki równych szans w dostępie do zatrudnienia W 008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informował pracodawców współpracujących z urzędem pracy o konieczności przestrzegania zapisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 008 r. Nr 69 poz. 45 z późn. zm./, który mówi, że pracodawcy informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową. Działania informacyjne były kierowane przez pośredników pracy do pracodawców osobiście podczas indywidualnych wizyt w urzędzie pracy bądź podczas wizytowania zakładów pracy, jak również telefonicznie, a w kilku przypadkach także na piśmie. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zgodnie z częścią I pkt.. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia marca 007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. Nr 47 poz. 34/ dokonywał także przy przyjmowaniu ofert pracy analizy ich treści w celu uniknięcia wymagań dyskryminujących. Promuje się oraz wzmacnia politykę równych szans. Każdy ma prawo do pracy bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową. W ramach grupowych spotkań informacyjnych czy indywidualnych porad zawodowych lub grupowych porad zawodowych zachęca się kobiety do podejmowania zatrudnienia, gdyż to one są w trudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkań z pracodawcami zachęca się uczestników do przełamywania stereotypów; zwraca uwagę pracodawców na szereg korzyści wynikających z zatrudniania osób powyżej 50 r.ż., osób niepełnosprawnych czy kobiet. W 008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizując zadania związane z aktywizacją osób bezrobotnych stosował politykę równych szans w dostępie do zatrudnienia dając możliwość każdej osobie bezrobotnej skorzystania z formy aktywnej finansowanej ze środków Funduszu Pracy z uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy między innymi poprzez takie instrumenty rynku pracy jak: roboty publiczne Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy

13 społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Do robót publicznych kierowane były osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - bezrobotni powyżej 50 roku życia - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia - bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - bezrobotni niepełnosprawni. Organizowanie robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zwiększyło szanse na znalezienie zatrudnienia kobietom, osobom po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnym. Spośród osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 008 roku kobiety stanowiły 43,48 %, osoby powyżej 50 roku życia 69,56 % a osoby długotrwale bezrobotne 65,% ogółu zatrudnionych. Udzielenie wsparcia ze środków publicznych poprzez organizację robót publicznych zwiększyło szanse na podjęcie zatrudnienia bezrobotnym zamieszkującym na terenach wiejskich, zwłaszcza mieszkańcom gmin popegeerowskich. W 008 roku mieszkańcy terenów wiejskich stanowili 9,30 % ogółu zatrudnionych w ramach robót publicznych. Bezrobotni kierowani do robót publicznych zatrudniani byli najczęściej na stanowiskach: robotnik gospodarczy, sprzątaczka, opiekunka domowa. W 008 roku roboty publiczne realizowane były ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem. W 008 roku zawarto 9 umów o organizację robót publicznych. W ramach robót publicznych zatrudnione zostały 3 osoby, w tym 0 kobiet / tj.43,48 %/. prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W 008 roku osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej kierowane były do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gmin, w których bezrobotni zamieszkiwali lub przebywali, w wymiarze do 0 godzin w tygodniu i finansowane były ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem. W 008 roku wszystkie gminy powiatu lęborskiego zawarły porozumienia o organizację prac społecznie użytecznych co pozwoliło pozyskać środki do życia i zapewnić poczucie społecznej użyteczności 83 osobom bezrobotnym, zwłaszcza- 3

14 kobietom, osobom po 50 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz osobom zamieszkującym na terenach wiejskich. Bezrobotnym wykonującym w/w prace przysługiwało świadczenie w wysokości 6,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Spośród osób odbywających prace społecznie użyteczne w 008 roku kobiety stanowiły 7,58 %,osoby powyżej 50 roku życia 3,79 % a osoby niepełnosprawne 0,93 % ogółu zatrudnionych. Wśród osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w 008 roku osoby z terenów wiejskich, gmin popegeerowskich stanowiły /50,7%/ ogółu zatrudnionych. W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali prace porządkowe na terenie powiatu lęborskiego. W ramach zawartych porozumień z gminami w 008 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem skierowano 83 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w tym 3 kobiet tj. 7,58 % ogółu skierowanych. prace interwencyjne Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:. bezrobotni do 5 roku życia,. bezrobotni długotrwale lub kobiety,które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia, 6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7. bezrobotni niepełnosprawni były kierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych. Pracodawcom z tego tytułu refundowano część wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca musiał pokryć część kosztów tak, aby bezrobotny otrzymał wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ustawowe wynagrodzenie za pracę. Osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych przysługuje pełny zakres świadczeń wynikających ze stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy. W 008 r. zawarto z pracodawcami z sektora publicznego i sektora prywatnego 75 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych. Pracodawcy najchętniej zatrudniali bezrobotnych w budownictwie, handlu przy pracach porządkowych lub pracach biurowych. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 80 osób, w tym: 79 kobiet, tj. 63,9 % ogółu skierowanych, 70 osób do 5 roku życia 5,0 % ogółu skierowanych, 75 osób powyżej 50 roku życia 6,8 % ogółu skierowanych, 74 osoby długotrwale bezrobotne 6, % ogółu skierowanych. 4

15 staż dla bezrobotnych i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy urzędem pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. skierował 4 osób bezrobotnych do odbycia stażu, w tym kobiety stanowiły 86,3%, osoby z terenów wiejskich 45,6%, a osoby niepełnosprawne,07% ogółu skierowanych. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym bez nawiązywania stosunku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. skierował 0 osób bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego, w tym kobiety stanowiły 89,5 %, osoby z terenów wiejskich 37,6%, a osoby niepełnosprawne 6,67% ogółu skierowanych. zwrot kosztów przejazdu i refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. dokonywał bezrobotnym zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, stażu lub szkolenia oraz refundował koszt opieki nad dzieckiem do lat 7. Poprzez realizację w/w instrumentów ułatwiono wejście na rynek pracy osobom samotnie wychowującym dziecko lub dzieci do lat 7 oraz osobom zamieszkującym głównie tereny wiejskie. Ze zwrotu kosztów przejazdu skorzystało 57 osób (w tym 90 osób kontynuowało zwrot z 007 roku), który największym zainteresowaniem cieszył się wśród osób odbywających staż. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W 008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku udzielił 77 osobom bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje) z terenu gminy Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, miasta Łeba i Lębork, z tego 59 kobietom /33% ogółu udzielonych dotacji/. Osoby bezrobotne, które otrzymały dotację pochodziły: - z terenów wiejskich: 50 osób /8 % ogółu wypłaconych dotacji/, - z miasta /Łeba, Lębork/: 7 osób /7 % ogółu wypłaconych dotacji/. Własną działalność gospodarczą rozpoczęło 6 kobiet po 50 roku życia, które stanowiły 3,4 % ogółu osób, którym udzielono dotacji. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy W okresie I-XII 008 r. ze środków Funduszu Pracy 55 podmiotom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia 69 stanowisk pracy, z czego 3 5

16 osoby pochodzą z terenów wiejskich. Wśród skierowanych osób bezrobotnych zatrudnienie znalazło: 9 osób do 5. roku życia (w tym 5 kobiet), 7 osób powyżej 50. roku życia (w tym 4 kobiety). W wyniku refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego utworzono następujące stanowiska pracy: ogrodnik terenu zieleni, rysownik geodezyjny, pomoc kominiarsko-budowlana, robotnik budowlany, kasjer bankowy, fotograf, instruktor nauki jazdy, ślusarz, sprzedawca, kelner barman, spawacz, doradca finansowy, doradca klienta, fryzjer, izolator, księgowa, kucharz, mechanik diagnosta, mechanik samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz tynkarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego, operator węzła, piekarz, pomoc biurowo magazynowa, pomoc kuchenna, pomoc medyczna, pracownik biura turystycznego, pracownik biurowy, referent ds. ubezpieczeń, referent rachunkowości, referent techniczny, specjalista ds. obsługi klienta i stolarz. szkolenia W 008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku wzmacniał politykę równych szans w dostępie do zatrudnienia. Na szkolenia organizowane przez urząd były kwalifikowane osoby, które często są dyskryminowane w dostępie do zatrudnienia, np. kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne czy osoby zamieszkujące gminy wiejskie. W 008 roku skierowano na szkolenia 77 kobiet, 35 osób powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne i osoby z terenów wiejskich. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zorganizował także specjalne szkolenie dla 4 kobiet z terenów wiejskich pod nazwą,,aktywizacja z obsługą komputera i kasy fiskalnej mający zwiększyć szanse tych kobiet na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 r. w ramach programu 45/50 PLUS finansowanego ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zrealizował projekt pn. Będziemy aktywni. Celem programu była promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym. Program 45/50 PLUS miał na celu przywrócenie zdolności zatrudnieniowej, objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. w wieku powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy w świetle art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach ww. projektu zaktywizowano 3 osoby bezrobotne, w tym: - 0 osób uczestniczyło w szkoleniu pn. Trening planuję karierę, - 0 osób odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy po ukończeniu szkolenia, - 0 osobom udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób bezrobotnych. 6

17 Działanie.5 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Długotrwałe bezrobocie przyczynia się do zwiększenia sfery ubóstwa osób bezrobotnych prowadząc do marginalizacji społecznej i powstawania różnych patologii. Zjawisku długotrwałego bezrobocia towarzyszy niski poziom wykształcenia, brak lub niskie kwalifikacje zawodowe, niejednokrotnie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 008 roku celem wsparcia osób długotrwale bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację zadań algorytmem oraz pozyskanych w ramach projektów kierował je na szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użytecznych, udzielał jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje). Dzięki temu osoby te mogły zdobyć doświadczenie zawodowe, nabyć umiejętności lub podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje, dostosowując je do lokalnego rynku pracy. W celu przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia w 008 roku działaniami aktywizacyjnymi Klubu Pracy objęto 4 osób bezrobotnych (w tym 370 kobiet) pozostających bez pracy powyżej miesięcy w ciągu ostatnich lat. Długi okres pozostawania bez pracy pociąga za sobą wiele skutków. Najważniejszymi z nich są: powstające trudności w dostosowaniu się do potrzeb nowoczesnego rynku pracy, stopniowe obniżanie się motywacji do poszukiwania pracy, brak wiary we własne możliwości powrotu na rynek pracy. Udział w zajęciach Klubu Pracy pozwolił na przezwyciężenie barier powstających w trakcie poszukiwania pracy, określenie swoich mocnych stron i możliwości zawodowych oraz zapoznanie z metodami i technikami poszukiwania pracy. W roku 008 poradnictwem zawodowym obejmującym osoby zarejestrowane powyżej m-cy objęto: poradami indywidualnymi ogółem 46 osób, w tym 8 kobiety, poradami grupowymi ogółem 3 osoby, udzielono informacji zawodowej 80 osobom, w tym 55 kobietom. Działania te miały na celu zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych poprzez promowanie różnorodnych aktywnych form zwalczania bezrobocia (tj. staże, przygotowania zawodowe, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej). W celu przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia wdrożono i realizowano projekty, w ramach których aktywizowane były także osoby długotrwale bezrobotne. Były realizowane m.in. takie projekty jak: Wczasy ze smakiem, Wracamy po Pracę, Będziemy Aktywni, Moja Firma 008, Aktywna Wieś, Kurs na Pracę, Edukacja dla Pracy, Rozwojowy Pracodawca, Lepsze jutro. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 5 marca 008 r. rozpoczął realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 7

18 aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6..3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych pn. Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była pomoc w powrocie na rynek pracy 435 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, w szczególności osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Beneficjenci ostateczni projektu zdobywali umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenia swojej samooceny oraz zdolności komunikatywne i motywację do poszukiwania pracy oraz poruszania się po europejskim rynku pracy. Ponadto działania zaplanowane w projekcie umożliwiły uczestnikom zdobycie, podniesienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie praktycznych umiejętności. W ramach w/w projektu zaktywizowano 78 osób długotrwale bezrobotnych. w ramach Programu Regionalnego Edukacja dla Pracy ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego projektu pn. Stop Bierności zaktywizowane zostały osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych powyżej 5 roku życia z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub średnim ogólnym, w szczególności z obszarów wiejskich i małych miast, poprzez nabywanie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych, a także praktyczną naukę zawodu. Projekt ten realizowany był w okresie od r. do r. W ramach ww. projektu zostały zrealizowane szkolenia pn. Kucharz, Szwaczka, Kucharz małej gastronomii oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. W ramach projektu zaktywizowano 4 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Programu Regionalnego Przedsiębiorczy Pomorzanin ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego projektu pn. Lepszy Przedsiębiorca stworzonych zostało 9 nowych miejsc pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W ramach projektu zaktywizowano 7 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Aktywna Wieś skierowanego do osób z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym oraz przeprowadzono szkolenie aktywizujące dla 4 osób bezrobotnych pn. Aktywizacja z obsługą komputera i kasy fiskalnej. W ramach projektu zaktywizowano 5 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Rozwojowy Pracodawca zaktywizowanych zostało 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu zrealizowano takie formy jak: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8

19 (dotacje) dla 5 osób oraz utworzono 0 stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych poprzez refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W ramach projektu zaktywizowano 9 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Moja Firma 008 zaktywizowano 77 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. W ramach tego projektu 3 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych oraz przeprowadzone zostały szkolenia dla 50 osób bezrobotnych tj. Magazynier dla 0 osób i ABC Przedsiębiorczości dla 40 osób. W ramach projektu zaktywizowano 3 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Programu Regionalnego Buduj dla Pomorza ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego projektu pn. Fach w Ręku zaktywizowanych zostało 5 osób bezrobotnych poprzez szkolenia związane z budownictwem. W ramach programu zrealizowano następujące szkolenia: Operator koparko ładowarki dla 8 osób, Robotnik budowlany dla 6 osób, Monter rusztowań dla 6 osób oraz Brukarz dla 5 osób. W ramach projektu zaktywizowano 4 osoby długotrwale bezrobotne; w ramach Programu 45/50 PLUS finansowanego ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu pn. Będziemy aktywni zaktywizowano 3 osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W ramach projektu 0 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, dla 0 zorganizowano szkolenie Trening planuje karierę, po ukończeniu szkolenia osoby te odbyły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób. W ramach projektu zaktywizowano 3 osób długotrwale bezrobotnych; w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Edycja 008: -Projektu pn.: Smaki Błękitnej Krainy zaktywizowano 6 osób bezrobotnych, które wzięły udział w szkoleniu pn. Kelner barman. Partnerami Projektu byli: Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Restauracja Różana, Restauracja Karczma Rycerska. W ramach projektu zaktywizowano 3 osoby długotrwale bezrobotne; -Projektu pn.: Ziemia Lęborska Zaprasza - Przyjedź i Zobacz udział wzięło 30 osób bezrobotnych wykonujących pracę w ramach prac interwencyjnych 7 osób, staży osób, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osoba. Partnerami projektu byli: Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Gminne Centrum Kultury w Cewicach, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Wojskowo Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Siemirowicach, Urząd Gminy w Cewicach, Urząd Gminy 9

20 w Nowej Wsi Lęborskiej, Muzeum w Lęborku, Nadleśnictwo Cewice, Urząd Miejski w Lęborku. W ramach projektu zaktywizowano 0 osób długotrwale bezrobotnych. W 008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zakończył realizację projektu pn. Przystań nadziei dofinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie.5 SPO RZL. Projekt realizowany był w okresie od r. do r. Celem tego projektu była pomoc w powrocie na rynek pracy 40 osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w Lęborku powyżej 4 miesięcy nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji. Osoby bezrobotne w ramach projektu pn. Przystań nadziei wzięły udział w: - przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy 3 osób ( w tym 80 osób po szkoleniu aktywizującym), - szkoleniu pn.: Księgowość komputerowa 8 osób, - szkoleniu pn.: Profesjonalne sprzątanie 8 osób, - szkoleniu aktywizującym pn.: Droga powrotu na rynek pracy 80 osób, - pośrednictwie pracy 40 osób, - poradnictwie zawodowego 33 osoby, - zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy osób, - zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy i z powrotem 9 osób Działanie.6 Promocja zatrudnienia poprzez organizację targów pracy, giełd pracy i seminariów. Giełdy pracy stanowią obok targów pracy i indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnymi i poszukującymi pracy jedną z form prowadzenia pośrednictwa pracy oraz umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy w jednym czasie i jednym miejscu/ zgodnie z wymaganiami pracodawcy zawartymi w ofercie pracy/. Giełdy pracy są organizowane zazwyczaj w sytuacji, gdy dysponujemy dużą liczbą zgłoszeń wolnych miejsc pracy w tym samym zawodzie. Są przeprowadzane na wniosek pracodawcy lub taką propozycję przedstawia pracodawcy pośrednik pracy, gdy stwierdzi, że będzie to najlepsza i najszybsza forma realizacji oferty pracy skierowanej do dużej grupy osób, o ile w ewidencji bezrobotnych figurują osoby o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W 008 r. pośrednicy pracy zorganizowali 6 giełd pracy na 6 stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w zawodach: brukarz, monter rusztowań, robotnik budowlany, szwaczka, sprzedawca, doradca ubezpieczeniowy, żołnierz zawodowy. 0

21 Na giełdy pracy wezwano łącznie 96 osób, z czego uczestniczyło w spotkaniach 8 osób. Giełdy pracy Ilość stanowisk pracy, ogółem: zawody 6 - brukarz /4/ - monter rusztowań /4/ - robotnik budowlany /5/ - szwaczka // - sprzedawca /6/ - doradca ubezpieczeniowy // - żołnierz zawodowy /30/ Ilość osób Ilość osób wezwanych uczestniczących Seminarium podsumowujące realizację projektu Przystań Nadziei (dz..5 SPO RZL), którego celem była pomoc w powrocie na rynek pracy 40 osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku powyżej 4 miesięcy nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowane zostało w dniu 3 kwietnia 008 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lęborku Seminarium podsumowujące realizację projektu. Na Seminarium zaproszono pracodawców, instytucje szkolące, oraz osoby z którymi współpracowaliśmy przy realizacji projektu. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - Europejski Fundusz Społeczny w walce z wykluczeniem społecznym - Wspieranie działań umożliwiających integrację ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku - PRZYSTAŃ NADZIEI przedstawienie projektu - Ścieżki aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych - Przedstawiono film o Targach Przedsiębiorczości, które odbyły się r. - Działania pracodawców na rzecz osób długotrwale bezrobotnych Na zakończenie Seminarium wręczono podziękowania Pracodawcom oraz instytucjom zaangażowanym w promocję działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. 3. Konferencja EURES Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu r. konferencję na temat Możliwości pozyskiwania pracowników z zagranicy, legalizacja pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Konferencja odbyła się w Restauracji Zamkowa w Lęborku w godz. od 0.00 do Konferencja skierowana była do pracodawców z powiatu lęborskiego zainteresowanych pozyskaniem pracowników z zagranicy jak również mających problemy z niedoborem pracowników z określonymi kwalifikacjami na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy, którzy wzięli udział w spotkaniu zdobyli informację na temat:

22 Możliwości pozyskania pracowników z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii w ramach systemu EURES; Możliwości zatrudnienia obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej a także z Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej; Procedur niezbędnych do legalnego zatrudnienia cudzoziemca; Procedur wydawania zezwoleń na pracę dla pracowników spoza UE; Legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP; Możliwości pozyskania pracowników z zagranicy przez agencje pracy tymczasowej; Ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; Opodatkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Informacji na temat w/w zagadnień udzielali specjaliści z obszaru rynku pracy, wydawania zezwoleń na pracę i legalizacji pobytu cudzoziemców, ubezpieczeń społecznych oraz podatków / WUP Gdańsk, Zespół Zamiejscowy WUP w Słupsku, PUP Lębork, Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk, ZUS Lębork, Urząd Skarbowy w Lęborku oraz przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia/. Swoją obecnością w konferencji zaszczycili nas również: Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka jak również Dyrekcja Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. PRIORYTET Rozwój instytucji rynku pracy i wzrost efektywności działania Działanie. Poprawa dostępności i efektywności usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi stronę internetową w celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców zawierającą informacje dla bezrobotnych i pracodawców. Informacje na bieżąco są aktualizowane. Informacje dotyczące usług rynku pracy zamieszczane są także w Biuletynie Informacji Publicznej.. Wizyty w zakładach pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku wykorzystuje także inne źródła danych do monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, do źródeł tych można zaliczyć: ogłoszenia prasowe, oferty pracy prywatnych agencji zatrudnienia, internetowe portale z pracą a także wizyty u pracodawców. W 008 r. pośrednicy pracy odbyli wizyty w 30 zakładach pracy, w tym po raz pierwszy w i pozyskali 44 oferty pracy.

23 Podczas wizyt u pracodawców pośrednicy pracy zdobywają aktualne informacje o potrzebach kadrowych pracodawców, o poszukiwanych przez nich kwalifikacjach i umiejętnościach dotyczących kandydatów do pracy jak również o kierunkach rozwoju firm i oczekiwaniach wobec urzędu pracy. Pośrednicy pracy w trakcie wizyt informują również o usługach i aktualnych działaniach urzędu skierowanych do pracodawców.. Liczba wizyt w zakładach pracy 30 w tym po raz pierwszy:. Ilość pozyskanych ofert pracy 44 w tym w zawodach: - pokojowa /0/ - kelner /0/ - recepcjonista /4 / - planista / / - pracownik gospodarczy / / - asystent dyrektora / / - magazynier / / - tokarz / / - specjalista ds. produkcji / / - szef kuchni / / - pomoc kuchenna / / - dekarz / / - murarz / / - robotnik budowlany / / -spawacz CO / 4 /. Wizyty w szkołach W 008 r. pośrednicy pracy razem z doradcą zawodowym uczestniczyli również w spotkaniach z uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lęborka. W trakcie spotkań z młodzieżą przekazywane były informacje o aktualnych trendach na rynku pracy, o poszukiwanych przez pracodawców zawodach i umiejętnościach, ofertach pracy oraz usługach rynku pracy skierowanych do młodzieży. 3. Upowszechnianie ofert pracy Aby zapewnić szeroki dostęp do ofert pracy wszystkim osobom zainteresowanym Powiatowy Urząd Pracy zamieszcza je w gablotach ogłoszeń i w infokioskach oraz na stronie internetowej urzędu, przekazuje do lokalnej prasy oraz do jednostek samorządu terytorialnego. 4. Standaryzacja usług Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku na przestrzeni 008 r. realizował swoje zadania między innymi w oparciu o rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 3

24 w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. Nr 47 poz. 34/, w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz. U. Nr 47 poz. 35/. Pracownicy Urzędu świadczyli usługi na rzecz klienta w oparciu o ujednolicone w całym kraju procedury postępowania. Istotną zmianą jest indywidualne traktowanie każdej osoby bezrobotnej. Wdrożenie standardów zapewniło kompleksową obsługę osób bezrobotnych polegającą na przedstawieniu pełnej oferty usług będących w dyspozycji Urzędu, co w efekcie doprowadza do aktywizacji osoby bezrobotnej. Wprowadzenie standardów pozwoliło na lepsze rozpoznanie potrzeb klientów Urzędu oraz właściwe dopasowanie formy aktywizacji do rzeczywistych oczekiwań. W związku z wprowadzeniem standaryzacji usług rynku pracy mającej na celu poprawę dostępności i efektywności usług oraz jakości obsługi klienta w roku 008 opracowano i przygotowywano druki dostosowane do wprowadzonych standardów usług rynku pracy. W związku z wprowadzeniem standaryzacji nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Urzędu, która zapewniła kompleksową obsługę osób bezrobotnych. Dla podniesienia jakości usług świadczonych klientom rynku pracy wydzielone zostały następujące komórki organizacyjne: Dział Pośrednictwa, Rejestracji i Świadczeń, Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy, Dział Usług Rynku Pracy. Standaryzacja usług oznacza również obowiązek zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników świadczących określone formy aktywizacji zawodowej. W tym celu Urząd dokonał ustalenia minimalnej ilości osób do zatrudnienia w 009 r. na stanowiskach kluczowych, tj.: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, Lider Klubu Pracy. Odpowiedni stan zatrudnienia osób na w/wym. stanowiskach przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań Urzędu, zadowolenia klientów z otrzymywanych usług oraz do polepszenia relacji pomiędzy klientami a Urzędem. Obok wymaganego zatrudnienia bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość świadczonych usług są odpowiednie kwalifikacje kadry, ich rzetelna i ugruntowana wiedza oraz zastosowanie właściwych umiejętności komunikacji i motywacji. Poprawa sprawności funkcjonowania Urzędu w 008 r. osiągnięta została m.in. poprzez sukcesywne szkolenia pracowników ukierunkowane na poprawę efektywności świadczonych usług. Urząd skierował pracowników na 44 różnego rodzaju szkolenia. Tematyka szkoleń dotyczyła między innymi poniższego zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmian w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, ustawy prawo zamówień publicznych, rozliczania oraz sprawozdawczości projektów systemowych PO KL, 4

25 planowania zadaniowego budżetu i harmonogramu zadań, pośrednictwa pracy. W 008 r. osoby bezrobotne w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Pracy korzystały z 6 laptopów, które umożliwiły zdobywanie umiejętności samodzielnego przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej (pisanie CV, listu motywacyjnego). Dostęp do wydzielonej sieci Internet ułatwił uczestnikom zajęć zdobywanie umiejętności posługiwania się przeglądarką internetową, a co za tym idzie wyszukiwania odpowiednich informacji dotyczących nie tylko rynku pracy, ale również problemów życia codziennego. Praca osoby bezrobotnej z komputerem miała na celu przełamanie psychologicznej bariery strachu przed posługiwaniem się tego typu sprzętem. Dla zapewnienia dostępu osobom bezrobotnym do sieci Internet zainstalowane zostały trzy INFOKIOSKI na holach Urzędu. Urządzenia te za pomocą specjalnego ekranu dotykowego umożliwiają przeglądanie ofert pracy udostępnionych na stronach internetowych przez urzędy pracy z całej Polski, a także uzyskanie szeregu informacji o ofertach pracy za granicą. INFOKIOSK umożliwia każdemu bezrobotnemu skorzystanie z ogólnodostępnego stanowiska komputerowego przy napisaniu i wydrukowaniu CV i listu motywacyjnego. Klientom stworzono możliwość kontaktu z Urzędem z dowolnego miejsca za pośrednictwem strony internetowej. Zawiera ona m.in. aktualne oferty pracy, informacje dotyczące niezbędnych wymagań przy rejestracji, harmonogram wypłat świadczeń, terminy stawiennictwa w Urzędzie, wysokość zasiłków. W celu usprawnienia procesu składania dokumentów w urzędzie pracy stworzono, w ramach projektu SYRIUSZ, system E-Urząd zawierający elektroniczne formularze, takie jak: karta rejestracyjna bezrobotnego, karta rejestracyjna poszukującego pracy, rejestracja próbna beneficjenta Rynku Pracy, wniosek o wystawienie zaświadczenia, wniosek o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego. Po założeniu swojego konta i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, klient urzędu może wybrać odpowiedni formularz, wypełnić go elektronicznie i przesłać do wybranego urzędu pracy. Taki dokument trafia na konto pocztowe urzędu, następuje sprawdzenie jego treści i rejestracja w systemie obiegu dokumentów, skąd trafia do odpowiedniego stanowiska. W zależności od rodzaju (np. karta rejestracyjna), może zostać zarejestrowany w systemie informatycznym PULS, jako rejestracja wstępna. Pełna rejestracja zostanie dokonana po uzupełnieniu przez klienta wymaganej dokumentacji (wgląd do oryginałów) oraz podpisaniu wydrukowanej karty rejestracyjnej. Aby uzupełnić proces rejestracji, pracownik merytorycznego stanowiska wysyła do danej osoby maila z informacją o przyjęciu dokumentu elektronicznego i wyznacza datę i godzinę wizyty w punkcie rejestracji wraz z wykazem wymaganych dokumentów. Powyższe działania mają na celu ułatwienie procesu rejestracji, składania dokumentów do urzędu bez konieczności czasochłonnego oczekiwania w kolejkach, czy uzupełniania dokumentacji, której brakowało w momencie załatwiania sprawy. Kolejnym rozwiązaniem, które ma ułatwić kontakt klienta z urzędem jest uruchomienie systemu Elektronicznego Urzędu Podawczego wraz z Elektroniczną 5

26 Skrzynką Podawczą. Jest to system zawierający podobnie jak E-Urząd elektroniczne formularze, takie jak: oświadczenie o dochodach, wniosek o dodatek aktywizacyjny, wniosek o przyznanie z FP środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy, wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zgłoszenie wolnego miejsca pracy złożenie sprawy do urzędu. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu należy uzupełnić go treścią i przesłać do urzędu, przy czym każdy z tych dokumentów musi zostać wcześniej podpisany przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Po wysłaniu takiego dokumentu do urzędu klient otrzymuje elektroniczne poświadczenie odbioru, opatrzone datą i godziną dostarczenia dokumentu. Przy zastosowaniu tej formy składania dokumentów, interesant nie musi w ogóle pojawiać się w danym urzędzie, gdyż dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Działanie. Rozwój systemu informacji o rynku pracy Sprawne funkcjonowanie rynku pracy w dużej mierze zależy od przekazu informacji. Współczesne środki techniczne dają wiele możliwości przekazywania wiadomości do konkretnych odbiorców, w zależności od tego, jaki chce się osiągnąć cel. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku podjął kroki, by przybliżyć szeroki rynek pracy osobom bezrobotnym, wychodząc z tą inicjatywą niejako poza siedzibę Urzędu. W 008 r. zakupiono w tym celu 7 infokiosków multimedialnych, które zostały zainstalowane w następujących instytucjach powiatu lęborskiego:. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku,. Starostwo Powiatowe w Lęborku, 3. Gminne Centrum Kultury w Cewicach, 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, 7. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 6

27 Dzięki tym urządzeniom możliwe jest korzystanie z zasobów Internetu dotyczących rynku pracy przez klientów wyżej wymienionych instytucji, którzy niekoniecznie muszą być zarejestrowanymi w PUP bezrobotnymi. Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia jest również to, że mieszkańcy wszystkich gmin powiatu lęborskiego, którzy nie posiadają własnych komputerów z dostępem do Internetu, mają możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji. Infokioski umożliwiają przeglądanie aktualnych ofert pracy w regionie, kraju i za granicą, zapewniają dostęp do Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, Portalu Wrota Pomorza, serwisu WWW PUP w Lęborku, serwisu WUP w Gdańsku, strony OHP, do informacji o warunkach życia i pracy w krajach UE itp. Ponadto doposażono w jeden Infokiosk istniejące już zasoby Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. W chwili obecnej z informatorów mogą jednocześnie korzystać 3 osoby. Należy także dodać, że coraz większym zainteresowaniem internautów cieszy się serwis WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Statystyki serwisu wskazują, że rośnie liczba odwiedzin strony, która jest nieustannie i na bieżąco aktualizowana. Zawiera wiele cennych, z punktu widzenia bezrobotnego informacji dotyczących: praw i obowiązków osób bezrobotnych, przepisów prawnych i ich zmian, ogłoszeń, warunków pracy i życia w krajach Unii Europejskiej, ofert pracy, szkoleń, dotacji, realizowanych projektów i wielu innych. Serwis zawiera także dane dla pracodawców dotyczące między innymi: informacji o warunkach i zasadach ubiegania się o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, informacji o zatrudnieniu cudzoziemców, informacji o warunkach ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, organizowania staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Serwis jest dostępny 4 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, posiada intuicyjną, prostą domenę, co z pewnością ułatwia odnalezienie jej w sieci Internet, a przez to stanowi doskonałe źródło informacji o rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku rozpropagowywane były także poprzez przygotowane przez pracowników tutejszego urzędu ulotki, plakaty, informacje opracowywane na potrzeby realizacji projektów. Informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy udostępniane były na stronie internetowej Urzędu w zakładce STATYSTYKI oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Lęborku i jednostek samorządu terytorialnego powiatu lęborskiego. 7

28 Działanie.3 Wzmacnianie rozwoju lokalnych zasobów ludzkich poprzez monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy rozwój analiz, badań, prognoz. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w oparciu o sprawozdania o rynku pracy MPiPS-0, opracowywał na przestrzeni 008 r. miesięczne, półroczne i roczne informacje dotyczące sytuacji na lęborskim rynku pracy. Informacje te zawierały analizę stanu i struktury bezrobocia oraz aktywne formy ograniczające bezrobocie i łagodzące jego skutki. Analizując sytuację na lokalnym rynku pracy Urząd stosował metody statystyczne, takie jak : wskaźniki struktury np. odsetek kobiet wśród bezrobotnych, wskaźniki natężenia np. stopa bezrobocia, wskaźniki dynamiki np. o ile % wzrosła lub zmalała liczba bezrobotnych w stosunku do poprzedniego okresu. Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy pozwoliła pokazać wielkość i natężenie bezrobocia, ujawnić prawidłowości w jego strukturze, a także pokazać zmiany tego zjawiska w czasie. Informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy udostępniane były na stronie internetowej Urzędu w zakładce STATYSTYKI oraz przekazywane do Starostwa Powiatowego w Lęborku i jednostek samorządu terytorialnego powiatu lęborskiego. 8

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 2010 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, 2011 r. WSTĘP Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 2009 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, 2010 r. WSTĘP Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 2011 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, 2012 r. WSTĘP Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 2007 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, 2008r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 2007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 marca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 2 014,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, 2013 r. WSTĘP Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADA

INFORMACJA O REALIZACJI ZADA POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ZA 2008 rok MYŚLIBÓRZ, MAJ 2009 R. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w 2008r.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieści i gminie Łapy

Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieści i gminie Łapy - 1 - Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieści i gminie Łapy 1. Poziom i struktura bezrobocia na terenie miasta i gminy Łapy wg stanu na dzień 30 kwietnia 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na rok 2017

Plan szkoleń na rok 2017 Plan szkoleń na rok 2017 sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl; www.bip.pup-raciborz.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec marca 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1999 osoby, w tym 937

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 października 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo