POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. występujących tendencjach i podejmowanych działaniach zmniejszających to zjawisko Według stanu na dzień 30 września 2011r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła osoby, w tym kobiety (56,5% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca sierpnia 2011r. liczba bezrobotnych wzrosła o 58 osób, tj. o 1,6%. Z kolei w porównaniu ze stanem z końca września 2010r. (3.634 osoby bezrobotne) liczba ta jest większa o 49 osób, tj. o 1,3%. Zmiany wielkości bezrobocia w powiecie kościerskim w okresie I IX. 2011r. (stan na koniec danego miesiąca) Ogółem w okresie I-IX.2011r. liczba bezrobotnych spadła o 384 osoby (o 9,4%). Dla porównania w analogicznym okresie 2010r. liczba bezrobotnych spadła o 402 osoby

2 2 (o 10,0%). We wrześniu br. zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 16 osób (z do osób) oraz bezrobotnych mężczyzn o 42 osoby (z do osób). Wzrost bezrobocia we wrześniu br. wystąpił również w województwie pomorskim oraz w kraju. Świadczy o tym poniższy wykres. Porównanie wzrostu procentowego liczby bezrobotnych w powiecie kościerskim na tle województwa pomorskiego i kraju we wrześniu 2011r. (zmiana w % do sierpnia 2011r.) Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia na koniec września 2011r. wyniosła: w powiecie kościerskim - 13,8% w województwie pomorskim - 11,7% w kraju - 11,8%. We wrześniu 2011r. zgłoszono 235 ofert pracy (we wrześniu 2010r. 190 ofert), z tego: 168 ofert pracy niesubsydiowanej, 67 ofert pracy subsydiowanej (m.in. staży, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy). Wzrost/spadek procentowy liczby bezrobotnych w gminach powiatu kościerskiego we wrześniu 2011r.

3 3 Wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2011r. odnotowano w 4 gminach powiatu kościerskiego, i tak: w gminie Kościerzyna o 42 osoby, w gminie Karsin o 29 osób, w gminie Stara Kiszewa o 17 osób, w gminie Dziemiany o 16 osób. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 3 gminach powiatu kościerskiego, i tak: w gminie Liniewo o 20 osób, w mieście Kościerzyna o 19 osób, w gminie Nowa Karczma o 7 osób. W gminie Lipusz liczba bezrobotnych pozostała bez zmian. W poszczególnych gminach liczba bezrobotnych ukształtowała się 30 września 2011r. następująco: We wrześniu 2011r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku spadła z 557 do 536 osób, tj. o 21 osób. W tym samym okresie liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku wzrosła z do osób, tj. o 79 osób. Udział procentowy bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł w dniu 30 września 2011r. 14,6%. We wrześniu 2011r. zarejestrowano 617 osób bezrobotnych (we wrześniu 2010r. 616 osób), z tego: 103 osoby dotychczas niepracujące, 514 osób poprzednio pracujących, w tym: 20 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Równocześnie we wrześniu 2011r. z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono 559 osób (we wrześniu 2010r. 517 osób). Wyłączeń dokonano z powodu: podjęcia pracy osób, z tego: pracy niesubsydiowanej osoby, pracy subsydiowanej - 36 osób, rozpoczęcia szkolenia - 44 osoby, rozpoczęcia stażu - 75 osób, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - 3 osoby, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - 90 osób,

4 4 niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego z innych przyczyn - 91 osób, - 20 osób, - 18 osób. Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych we wrześniu 2011r. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 3,6% pozostałe przyczyny 3,2% niepotwierdzenie gotowości do pracy 16,3% podjęcie pracy 39,0% odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 16,1% rozpoczęcie stażu 13,4% rozpoczęcie szkolenia 7,9% rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 0,5% Według stanu na dzień 30 września 2011r. wśród bezrobotnych było między innymi (w nawiasie udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych): osób długotrwale bezrobotnych (45,8%), 560 osób powyżej 50 roku życia (15,2%), osób bez kwalifikacji zawodowych (36,6%), 881 osób bez doświadczenia zawodowego (23,9%), 273 osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do18 roku życia (7,4%), 185 osób niepełnosprawnych (5,0%). Na dzień 30 września 2011r. struktura bezrobocia według wieku przedstawia się następująco: wiek bezrobotnych liczba bezrobotnych udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych do 24 lat , lata , lata , lata ,4 55 i więcej lat 287 7,8

5 5 Struktura bezrobocia według wykształcenia przedstawia się następująco (stan na r.): wykształcenie bezrobotnych liczba bezrobotnych udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych wyższe 233 6,3 policealne i średnie zawodowe ,0 średnie ogólnokształcące ,9 zasadnicze zawodowe ,7 gimnazjalne i poniżej ,1 Według czasu pozostawania bez pracy struktura bezrobocia przedstawia się następująco (stan na r.): czas pozostawania bez pracy bezrobotnych w miesiącach do 1 miesiąca 1 3 miesięcy 3 6 miesięcy 6 12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy liczba bezrobotnych , udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych 14,7 17,0 14,8 24,8 18,9 9,8 Według stanu na dzień 30 września 2011r. w programach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 772 osoby, z tego: w szkoleniach - 13 osób, bezrobotni odbywający staż osoby, w ramach prac społecznie użytecznych osoby, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych - 62 osoby, zatrudnieni w ramach umów o refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób, prowadzący działalność gospodarczą osoby. Na kształtowanie się liczby bezrobotnych we wrześniu 2011r. miały wpływ m.in.: większa liczba rejestracji (617 osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych z ewidencji (559 osób); znacznie większa, niż w poprzednim miesiącu, liczba rejestracji osób bezrobotnych (617 osób we wrześniu br., a 423 osób w sierpniu br.); znacznie większa, niż w poprzednim miesiącu, liczba podjęć pracy (218 osób we wrześniu br., a 128 osób w sierpniu br.); znacznie większa, niż w poprzednim miesiącu, liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w związku ze skierowaniem na różnego rodzaju programy rynku pracy (we wrześniu 2011r. skierowano na szkolenia, staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, podjęło działalność gospodarczą po otrzymaniu dotacji, podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy łącznie 158 osób bezrobotnych, podczas gdy w sierpniu 2011r. 41 osób); większa, niż w poprzednim miesiącu, liczba wyłączeń bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy lub z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy (181 osób we wrześniu 2011r. oraz 157 osób w sierpniu 2011r.)

6 6 Poradnictwo zawodowe We wrześniu 2011r. z indywidualnych porad doradców zawodowych skorzystało 390 osób, w tym 201 osób skierowano z pośrednictwa pracy. Tematyka porad dotyczyła m.in.: kwalifikowania i opiniowania osób bezrobotnych na szkolenia oraz udzielanie informacji dot. szkoleń organizowanych przez PUP (100 osób), kwalifikowania na szkolenie Aktywne poszukiwanie pracy oraz na Zajęcia aktywizacyjne (33 osoby), udzielono pomocy przy opracowaniu i sporządzeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) - 13 osobom, sporządzono 115 Indywidualnych Planów Działania, informacji dotyczących form pomocy świadczonych przez PUP na rzecz osób bezrobotnych (65 osób). Odbyło się również 6 edycji zajęć grupowych, w tym: 1 edycja zajęć pn. Indywidualny Plan Działania (7 osób), 2 edycje zajęć pn. Proces rekrutacyjny co może spotkać mnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej (21 osób), 1 edycja zajęć pn. Własna firma krok po kroku (7 osób), 1 edycja zajęć pn. Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy (11 osób), 1 edycja zajęć pn. Grupowa informacja zawodowa (5 osób), Szkolenia We wrześniu 2011r. udział w szkoleniach rozpoczęły 44 osoby bezrobotne, w tym 19 kobiet. Z tej liczby 40 osób skierowano na następujące szkolenia zbiorowe: ABC przedsiębiorczości (w ramach programu specjalnego Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro ) - 30 osób, Obsługa kas fiskalnych z magazynowaniem i fakturowaniem (w ramach środków podstawowych Funduszu Pracy) - 10 osób. Pozostałe 4 osoby skierowano na tzw. szkolenia indywidualne z uprawdopodobnieniem, że po tych szkoleniach uzyskają odpowiednie zatrudnienie. W ramach tej formuły skierowano na kursy: fryzjera stylisty - 1 osobę, spawacza TIG (stal nierdzewna) - 1 osobę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy - 1 osobę, księgowości i rozliczania małych i średnich firm z użyciem komputera - 1 osobę. Niezależnie od powyższego, w ramach programu specjalnego pn. Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro, 35 osób długotrwale bezrobotnych i/lub do 25 roku życia objęto 5-dniowymi warsztatami psychologicznymi (3 edycje warsztatów). Klub Pracy We wrześniu 2011r. na 2-dniowe warsztatowe Zajęcia aktywizacyjne skierowano 11 osób bezrobotnych, z czego 8 osób ukończyło je.

7 7 Staże We wrześniu 2011r. zawarto z 53 pracodawcami umowy w sprawie organizacji staży zawodowych. W ramach tych umów skierowano do odbycia staży 75 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (64 kobiety i 11 mężczyzn), z tego: w ramach programu specjalnego Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro - 57 osób, w ramach projektu Wspieramy aktywnych III - 6 osób, w ramach podstawowych środków Funduszu Pracy - 12 osób. Prace społecznie użyteczne We wrześniu 2011r. skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych 3 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (wszystkie z terenu gminy Kościerzyna). Prace interwencyjne We wrześniu 2011r. zawarto z pracodawcami 4 umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 7 osób bezrobotnych, w tym 6 kobiet. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej We wrześniu 2011r. 26 bezrobotnym (18 mężczyznom i 8 kobietom) udzielono dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę zł. Z liczby 26 dotacji: 25 dotacji udzielono długotrwale bezrobotnym i/lub bezrobotnym do 25 roku życia w ramach programu specjalnego Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro, 1 dotacji udzielono bezrobotnemu w ramach projektu Wspieramy aktywnych III skierowanego do bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Osobom, które otrzymały dotacje w ramach programu specjalnego, przyznane zostanie dodatkowo w 3 transzach wsparcie pomostowe w wysokości zł na osobę, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów w pierwszych miesiącach działalności gospodarczej. Z dotacji skorzystali bezrobotni z następujących gmin: Gmina Kościerzyna - 5 osób, Stara Kiszewa - 5 osób, Miasto Kościerzyna - 4 osoby, Liniewo - 4 osoby, Karsin - 3 osoby, Nowa Karczma - 3 osoby, Dziemiany Lipusz - 1 osoba.

8 8 Struktura podejmowanej działalności przedstawia się następująco: usługi budowlane działalność handlowa usługi elektryczne usługi dekarskie kwiaciarnia pośrednictwo handlowe usługi leśne usługi meblarskie usługi ubezpieczeniowe usługi fryzjerskie usługi kosmetyczne usługi mechaniczne i metalowe pomoc drogowa usługi w zakresie BHP usługi kamerą termowizyjną produkcja opału z trocin i słomy diagnostyka samochodowych systemów elektronicznych usługi czyszczenia samochodów i sprzątania pomieszczeń - 6 osób, - 3 osoby, - 2 osoby, - 1 osoba. Refundacje kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy W ramach programu specjalnego Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro we wrześniu br. zawarto z 11 pracodawcami umowy o refundacje z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 11 dodatkowych stanowisk pracy dla długotrwale bezrobotnych i/lub bezrobotnych do 25 roku życia na łączną kwotę zł. Umowy dotyczyły utworzenia następujących stanowisk pracy: pracownik biurowy - 2 osoby, kierowca - 2 osoby, kierowca-pracownik budowlany murarz-betoniarz fryzjer pomoc kuchenna sprzedawca magazynier hafciarka/krawcowa/sprzedawca operator urządzenia do impregnacji ciśnieniowej - 1 osoba.

9 9 Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Na posiedzeniu w dniu 22 września 2011r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Kościerzynie zapoznała się m.in.: z informacją nt. działań podejmowanych przez Powiat na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz z informacją nt. realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu za okres od stycznia do sierpnia br. Dzięki działaniom PUP w Kościerzynie w 2011r. udało się pozyskać środki na następujące projekty: I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) Pośrednictwo pracy silną stroną Urzędu edycja III zł, 2) Aktywni na rynku pracy (Projekt Systemowy) zł, 3) Droga do rozwoju zawodowego zł, 4) Doświadczenie drogą do sukcesu zł. II. Ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w gestii Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 1) Wspieramy aktywnych III zł, 2) program specjalny Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro zł. Ogółem pozyskano zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na aktywizację zawodową bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego Funduszu Pracy na 2011r. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zmiana planu polegała między innymi na zwiększeniu limitu wydatków z zł do zł oraz na zwiększeniu planowanej liczby aktywizowanych z do 1621 osób. Dyrektor PUP w Kościerzynie Mirosław Ginter Kościerzyna, r.

10 Bezrobotni zarejestrowani wg stanu na dzień Miasto Kościerzyna Gmina Kościerzyna 10 Bezrobocie w powiecie kościerskim według gmin Dziemiany Karsin Liniewo Lipusz Nowa Karczma Stara Kiszewa Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Razem Powiat Stopa bezrob. w powiecie wg GUS r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r Ludność w wieku produkcyjnym na dzień r.* Stopa bezrobocia - procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności czynnej zawodowo * źródło: Bank Danych Lokalnych GUS: wiek produkcyjny: kobiety lat mężczyźni lata

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Grudzień Styczeń Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7458

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU Konin, marzec 2004 r. SPIS TREŚCI 1. Analiza bezrobocia - 2003 r..... 3 2. Wykorzystania środków finansowych na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo