SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r."

Transkrypt

1 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel , fax: , SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. Gdańsk 2014 r. 14 1

2 Wstęp Niniejszy, drugi z kolei materiał dotyczy szkoleń, które zostały przeprowadzone w 2013 r. przez województwa pomorskiego dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. Szkolenia są po stażach jedną z najczęściej stosowanych przez urzędy pracy formą aktywizacji bezrobotnych. Oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia 1. W przypadku, gdy bezrobotnym brakuje kwalifikacji zawodowych, potrzebna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji, utracili oni zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie albo brakuje im umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, to starosta poprzez inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia, które mają na celu zwiększenie szans bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia. Do udziału w szkoleniach organizowanych przez uprawnieni są nie tylko bezrobotni, ale także zarejestrowani poszukujący pracy, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów: są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, otrzymują świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczą w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, są żołnierzami rezerwy, pobierają rentę szkoleniową, pobierają świadczenie szkoleniowe, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, są w wieku 45 lat lub powyżej i są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jest cudzoziemcem (o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm). Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie do 12 miesięcy. Natomiast, gdy uczestnikiem jest osoba bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące). Powiatowe urzędy pracy realizują dwa rodzaje szkoleń: grupowe oraz indywidualne. Szkolenia grupowe prowadzone są w oparciu o przygotowywany przez urząd na początku roku plan szkoleń, zgodny z potrzebami rynku pracy. Osoba bezrobotna może wziąć udział we wskazanym przez siebie szkoleniu indywidualnym, gdy uzasadni jego celowość oraz uprawdopodobni swoje późniejsze zatrudnienie. Koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Niniejsze opracowanie oparte jest on na informacjach o szkoleniach przekazanych przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego dotyczących liczby uczestników według tematyki szkoleń i źródeł finansowania (Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny i innych takich jak: PFRON, Rezerwy Ministra MPiPS, Programy Specjalne). Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, w opracowaniu podjęto próbę przypisania tematyki szkoleń do grup zawodów zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 2. 1 Art. 2 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm. 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, poz. 537 z późn. zm.). 2

3 Szkolenia zrealizowane w 2013 r. przez województwa pomorskiego W 2013 r. województwa pomorskiego objęły szkoleniami 6301 osób (w 2012 r. niewiele mniej 6204 osoby). Dla większości, tj. dla 3455 osób (55%), szkolenia były finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ze środków Funduszu Pracy przeszkolono 2621 osób (42%), natomiast z innych źródeł (PFRON, Rezerwa MPiPS) sfinansowano szkolenia dla 225 osób (3%). W 2012 r. struktura finansowania szkoleń była odmienna. Dominującą liczbę osób przeszkolono ze środków Funduszu Pracy 4268 osób (69%), natomiast ze środków EFS przeszkolono 1879 osób (30%), a z innych źródeł sfinansowano szkolenia dla 57 osób (1%) % 57 30% % % % r r. 3% 225 EFS Fundusz Pracy inne źródła Rysunek 1. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. według źródła finansowania Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Zmiana w finansowaniu szkoleń w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. nie wpłynęła na istotne różnice w strukturze zrealizowanych szkoleń według grup zawodów oraz ich formy przeprowadzania (grupowej i indywidualnej). Ponadto nadal dominującymi grupami zawodów, w których realizowano szkolenia były te, w których praca wykonywana jest głównie przez mężczyzn. 3

4 Fundusz Pracy uczestników szkoleń EFS uczestników szkoleń Inne uczestników szkoleń pozostałe 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 - Specjaliści 3 - Technicy i inny średni personel 4 - Pracownicy biurowi 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9 - Pracownicy przy pracach prostych Rysunek 2. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. według wielkich grup zawodów i źródła finansowania Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. W 2013 r. najwięcej szkoleń przeprowadzono dla robotników przemysłowych i rzemieślników (7) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (8). W grupie zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) przeszkolono łącznie 1167 osób (19% ogółu uczestników szkoleń), z tego ze środków Funduszu Pracy 540 osób, EFS 580 osób oraz innych źródeł 47 osób. Większość szkoleń obejmowała następujące grupy zawodów: 1. Spawacze i pokrewni (7212) 565 osób (48% przeszkolonych w grupie zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7)). Szkolenia dotyczyły spawania metodą MAG (135 i 136), MIG, TIG (141), FCAW 138/136, elektrodą otuloną (141/111) oraz elektryczno gazowego. 2. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (71) 318 osób (27% uczestników szkoleń w powyższej grupie zawodów). Szkolenia dotyczyły przede wszystkim brukarzy, brukarzy kamieniarzy, pracowników ogólnobudowlanych, monterów rusztowań oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych, np. glazurników. 3. Elektrycy budowlani i pokrewni (7411) 141 osób (12% ogółu przeszkolonych osób w powyższej grupie zawodów). Szkolenia dotyczyły eksploatacji i dozoru pomiarów oraz uzyskania uprawnień SEP do 1 KV. 4

5 Wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń (8) przeszkolono łącznie 1140 osób (18% ogółu przeszkolonych osób), z tego ze środków Funduszu Pracy 689 osób, EFS 423 osoby oraz innych źródeł 28 osób. Najwięcej szkoleń przeprowadzono w następujących grupach zawodów: 1. Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 567 osób (50% przeszkolonych w grupie zawodów operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (8)), w tym kierowcy samochodów ciężarowych (8332) 305 osoby (27% uczestników grupy zawodów operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (8)). Szkolenia dotyczyły prawa jazdy kat. C, C+E, D kwalifikacji wstępnej kat. C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, szkolenia okresowego kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy, przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. 2. Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych (8344) 253 osoby (22% ogółu przeszkolonych w powyższej grupie osób). Szkolenia dotyczyły kierowania wózkiem jezdniowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, operowania wózkiem widłowym oraz wózkiem ze zmiennym wysięgiem, operowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym kat. I WJO i kat. II WJO. 3. Obsługa sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342) 227 osób (20% uczestników w powyższej grupy). Szkolenia dotyczyły operowania koparką, koparko ładowarką i spycharką oraz operowania maszynami do robót ziemnych, maszynami do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw oraz operowania otaczarką mas bitumicznych, przecinarką do nawierzchni dróg, walca drogowego do 18t kl. III. liczba osób Szkolenia niesklasyfikowane Szkolenia językowe Szkolenia z rozwoju osobistego Szkolenia z przedsiębiorczości Fundusz Pracy EFS inne żródła źródło finansowania Rysunek 3. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. w kategorii pozostałe według wielkich grup zawodów i źródła finansowania Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Należy zwrócić uwagę na kategorię pozostałe szkolenia, w której przeszkolono 1713 osób (z tego ze środków Funduszu Pracy osoby, EFS 975 osób oraz innych źródeł 55 osób). W tej kategorii znalazły się szkolenia z obszaru przedsiębiorczości, rozwoju osobistego, kursy językowe oraz inne szkolenia niesklasyfikowane. Dominowały szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (1493 osób, tj. 87% ogółu przeszkolonych osób w grupie) i były one w większości finansowane ze środków EFS (867 szkoleń, tj. 58% szkoleń z zakresu przedsiębiorczości). 5

6 Fundusz Pracy EFS inne źródła I II III IV V VI VII VIII I - Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) II - Spawacze i pokrewni (7212) III - Operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342) IV - Kosmetyczki i pokrewni (5142) V - Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych (8344) VI - Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości (4311) VII - Magazynierzy i pokrewni /kierowcy operatorzy wózków jezdniowych (4321 /8344) VIII - Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (3412) Rysunek 4. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. według wielkich grup zawodów i źródła finansowania Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Z Funduszu Pracy najwięcej szkoleń sfinansowano w grupie zawodów kierowcy ciężarówek i autobusów (833). W szkoleniach tych uczestniczyło 445 osób, tj. 78% wszystkich przeszkolonych w tej grupie zawodów. Kolejną liczną grupę stanowili przeszkoleni wśród spawaczy i pokrewnych (7212), których odnotowano 305 osób, czyli 54% ogółu w tej grupie zawodów. W tej grupie zawodów dominowali także uczestnicy szkoleń finansowanych ze środków EFS, których było 233 osoby, czyli 41% ogółu w tej grupie zawodów. Znaczną liczbę osób przeszkolono ze środków EFS także w grupach zawodów: 1. Kierowców operatorów wózków jezdniowych (8344) 174 osoby, tj. 69% ogółu w tej grupie zawodów 2. Magazynierów i pokrewnych /kierowców operatorów wózków jezdniowych (4321 /8344) 154 osoby, tj. 72% uczestników w tych grupach zawodów. 3. Pracowników do spraw rachunkowości i księgowości (4311) 144 osoby, tj. 70% w tej grupie zawodów. Warto również zwrócić uwagę na grupę zawodów pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej (3412), w której przeszkolono 132 osoby, w tym 94 osoby, tj. 71% ze środków EFS. Powiatowe urzędy pracy mogą kierować bezrobotnych i inne uprawnione osoby na szkolenia indywidualne bądź grupowe. Wśród 6301 przeszkolonych w 2013 r., ponad trzy czwarte (4821 osób) uczestniczyło w szkoleniach grupowych. Zdaniem pracowników powiatowych urzędów pracy, bardziej efektywne są szkolenia indywidualne. Jednakże realizując szkolenia grupowe może udzielić wsparcia większej liczbie osób, gdyż w tego typu szkoleniach koszt przypadający na uczestnika jest mniejszy niż w przypadku szkoleń indywidualnych. 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 23% 75% 77% Szkolenia indywidualne 10% 90% 22% 17% 78% 83% Szkolenia grupowe 37% 63% 55% 45% 6% 1% 94% 99% pozostałe Ogółem 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 - Specjaliści 3 - Technicy i inny średni personel 4 - Pracownicy biurowi 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9 - Pracownicy przy pracach prostych 23% 77% Rysunek 5. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. według wielkich grup zawodów i formy szkolenia Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. W formie grupowej najwięcej osób zostało przeszkolonych z zakresu przedsiębiorczości (1493 osób). Natomiast biorąc pod uwagę podział na grupy zawodów, najwięcej uczestników szkoleń grupowych odnotowano wśród: 1. Spawaczy i pokrewnych (7212) 287 osób (7 wielka grupa zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). Tematyka szkoleń: spawanie metodą MAG (135 i 136), MIG, TIG (141) i elektrodą otuloną (141/111), elektryczno gazowe. 2. Magazynierów i pokrewnych /kierowców operatorów wózków jezdniowych (4321 /8344) 205 osób (4 / 8 wielka grupa zawodów: pracownicy biurowi / operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Tematyka szkoleń: gospodarka magazynowa i wózki jezdniowe, kurs magazynowo - handlowy z obsługą wózków jezdniowych, magazynier sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych, magazynier z obsługą wózka jezdniowego / widłowego. 3. Kierowców operatorów wózków jezdniowych (8344) 190 osób (8 wielka grupa zawodów: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Tematyka szkoleń: kierowanie wózkiem jezdniowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, kierowanie wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, operowanie wózkiem widłowym oraz wózkiem ze zmiennym wysięgiem, operowanie wózkiem jezdniowym podnośnikowym kat. I WJO i kat. II WJO. 4. Pracowników do spraw rachunkowości i księgowości (4311) 178 osób (4 wielka grupa zawodów: pracownicy biurowi). Tematyka szkoleń: finanse i rachunkowość, księgowość, księgowość korporacyjna, programy komputerowe w księgowości, samodzielny księgowy, księgowość małych i średnich firm, obsługa programu Symfonia i Płatnik. 7

8 5. Operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342) 153 osoby (8 wielka grupa zawodów: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Tematyka szkoleń: operator koparki jednonaczyniowej, koparko ładowarki, maszyn ciężkich, maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw, maszyn do robót ziemnych, otaczarki mas bitumicznych, przecinarki do nawierzchni dróg, walca drogowego. 6. Robotników budowlanych robót stanu surowego i pokrewnych (711) 132 osoby (7 wielka grupa zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). Tematyka szkoleń: Brukarz, monter rusztowań, brukarz kamieniarz, konserwator budynków, stolarz budowlany, zbrojarz betoniarz, monter rusztowań budowalano - montażowych. 7. Operatorów sieci i systemów komputerowych (3513) 124 osoby (3 wielka grupa zawodów: technicy i inny średni personel). Tematyka szkoleń: EXCEL dla średniozaawansowanych, podstawy obsługi komputera, ścieżka certyfikująca MCSA, kurs komputerowy, podstawy nowoczesnych technologii. 8. Pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej (3412) 111 osób (3 wielka grupa zawodów: technicy i inny średni personel). Tematyka szkoleń: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun osób starszych z elementami pierwszej pomocy z językiem niemieckim, opiekunka środowiskowa, opiekun domowy nad osobą starszą i niepełnosprawną. Wśród grup zawodów jedynie w przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeń (8) większość osób (55%) uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych. Były to przede wszystkim kursy dla kierowców ciężarówek i autobusów (833), w których uczestniczyło 440 osób, tj. 78% przeszkolonych w formie indywidualnej w tej grupie zawodów. Relatywnie wysoki udział osób w szkoleniach indywidualnych (37%) zaobserwowano także w grupie zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7), gdzie dominowały szkolenia dla spawaczy i pokrewnych (7212) 278 osób, tj. 49% przeszkolonych w tej grupie zawodów. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń Dla szkoleń, podobnie jak dla innych podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, możliwe jest obliczenie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na podstawie danych zawartych w załączniku nr 6 do sprawozdania MPiPS 01 pt. Aktywne programy rynku pracy. Wskaźnik ten umożliwia porównanie skuteczności działań skierowanych przez powiatowe urzędy pracy do bezrobotnych i innych uprawnionych osób, natomiast nie wskazują trwałości ich zatrudnienia. Efektywność zatrudnieniowa, czyli wskaźnik ponownego zatrudnienia, jest to stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w danym roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. 8

9 lubelskie POMORSKIE wielkopolskie dolnośląskie świętokrzyskie POLSKA mazowieckie zachodniopomorskie podkarpackie łódzkie opolskie lubuskie małopolskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie podlaskie śląskie liczbaosób osoby, które rozpoczęły udział w szkoleniach osoby, które zakończyły udział w szkoleniach osoby, które podjęły zatrudnienie w trakcie lub po szkoleniach Rysunek 6. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez województwa pomorskiego w 2013 r. Źródło: Załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2013 r. Szkolenia, zaraz po stażach, są najczęściej wybieraną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w województwie pomorskim. W 2013 r. udział w szkoleniach rozpoczęło 6430 osób. Uczestnictwo w tej formie zakończyło 6301 osób, tj. 98% ogółu aktywizowanych w szkoleniach bezrobotnych i innych uprawnionych osób, natomiast pracę lub działalność gospodarczą w trakcie albo po zakończeniu udziału w programie podjęło 3589 osób. Zatem efektywność zatrudnieniowa szkoleń dla województwa pomorskiego w 2013 r. wyniosła 57% i była o 5 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Warto odnotować, że pomimo iż nie był to najwyższy wynik w kraju jak to miało miejsce w latach wcześniejszych, to i tak województwo pomorskie znalazło się na drugim miejscu po województwie lubelskim osiągając efektywność zatrudnieniową szkoleń znacznie powyżej średniego poziomu dla Polski, czyli 48%. 80% 70% 67% 60% 57% 53% 49% 49% 48% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 44% 43% 42% 41% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rysunek 7. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2012 r. według województw Źródło: Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, MPiPS, Warszawa 2014, s

10 Malbork Lebork Gdynia Człuchów Gdańsk Bytów Wejherowo POMORSKIE Tczew Sztum Kartuzy Koscierzyna Chojnice Kwidzyn W 2013 r. zróżnicowanie efektywności zatrudnieniowej szkoleń w powiatach województwa pomorskiego było istotne. Różnica między najwyższą i najniższą efektywnością zatrudnieniową szkoleń wyniosła 45 p.p. Najwyższa efektywność zatrudnieniowa wystąpiła, podobnie jak w roku 2012 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku i Lęborku po 76%. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku przeszkolił 267 osób, w tym 203 osoby (76%) w formie grupowej. Szkolenia dotyczyły przede wszystkim przedsiębiorczości. Uczestniczyło w nich 153 osoby, czyli 57% ogółu przeszkolonych. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przeszkolił 336 osób (wszystkie w formie grupowej). Dominowały szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, jednakże uczestniczyło w nich mniej osób niż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, tj. 111 osób, 33% uczestniczących w szkoleniach. Najniższą efektywność zatrudnieniową szkoleń odnotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w zie m 31%. Podobnie, jak w innych powiatach, przeszkolono najwięcej osób z zakresu przedsiębiorczości (160 osób, tj. 28% ogółu uczestniczących w szkoleniach). Co ciekawe, Powiatowy Urząd Pracy w zie m skierował do udziału w szkoleniach trzecią co do liczebności (po Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i Wejherowie) grupę bezrobotnych i innych uprawnionych osób, tj. 579 osób. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 76% 74% 68% 66% 63% 60% 57% 57% 56% 52% 48% 45% 44% 43% 42% 41% 31% Rysunek 8. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w powiatach województwa pomorskiego w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2013 r. 10

11 Podsumowanie Biorąc pod uwagę wyżej przeprowadzaną analizę można sformułować następujące uwagi: 1. Powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego zorganizowały w 2013 r. szkolenia dla 6,3 tys. bezrobotnych i innych uprawnionych osób. Źródłem finansowania szkoleń dla tych osób był w przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny - 55% przeszkolonych, natomiast z Funduszu Pracy sfinansowano szkolenia dla 42% uczestników. 2. W 2013 r. największą liczbę uczestników (1,7 tys. osób) odnotowano w kategorii inne szkolenia, które były w większości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 87% dotyczyły przedsiębiorczości. 3. Podobnie jak w roku 2012, szkolenia były realizowane przez województwa pomorskiego głównie w zawodach wykonywanych przez mężczyzn. Najczęściej dotyczyły one grupy zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w której dominowały szkolenia spawania różnymi metodami (np. MAG, MIG, TIG). Ponadto znaczną liczbę osób przeszkolono w zakresie robót brukarsko kamieniarskich, ogólnobudowlanych, montowania rusztowań oraz eksploatacji i dozoru pomiarów elektrycznych. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń to druga grupa zawodów, w której przeszkolono najwięcej osób. Tematyka szkoleń związana była przede wszystkim z uzyskaniem prawa jazdy umożliwiającego prowadzenie autobusu lub samochodu ciężarowego wraz z dodatkowymi uprawnieniami, kierowaniem wózkiem jezdniowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, operowaniem wózkiem widłowym, operowaniem maszynami do robót ziemnych i drogowych. 4. Wśród 6,3 tys. przeszkolonych przez w 2013 r., ponad trzy czwarte (4,8 tys. osób) uczestniczyło w szkoleniach grupowych, zwłaszcza z zakresu przedsiębiorczości (blisko 1,5 tys. osób). Ponadto, w powyższej formie kształcenia, znacząca liczba osób uczestniczyła w szkoleniach w zakresie spawania różnymi metodami, gospodarki magazynowej wraz z obsługą wózka widłowego/jezdniowego, operowania maszynami do robót ziemnych i drogowych, robót budowlanych, jak również w zakresie księgowości, obsługi programów użytkowych (zwłaszcza pakietu Office) oraz opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 5. W 2013 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, szkolenia były po stażach drugą co do liczebności formą aktywizacji bezrobotnych w województwie pomorskim. Pomimo tego, że nastąpił znaczący wzrost efektywności zatrudnieniowej szkoleń z 52% w 2012 r. do 57% w 2013 r., nie był to jednak najwyższy wynik w kraju, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, ale drugi z kolei (po województwie lubelskim). Jednakże efektywność zatrudnieniowa szkoleń województwa pomorskiego była w 2013 r. nadal zdecydowanie wyższa niż przeciętnie w Polsce, gdzie wskaźnik ten osiągnął poziom 48%.. 11

12 Załącznik 1. Szkolenia realizowane przez województwa pomorskiego w 2013 r. II Grupa zawodów: SPECJALIŚCI Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel , fax: , Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2 Inżynierowie elektronicy Szkolenie na doradców rolnośrodowiskowych 1 1 Programowanie sterowników numerycznych Siemens Simatic S7-300/ Architekci 2161 Autodesk Revit MEP Projektanci grafiki i multimediów DS MAX, AutoCad I i II stopnia, grafika komputerowa, grafika komputerowa z modułem tworzenia stron internetowych, SOLID WORKS program projektowania 3 D, grafika 3D, grafika komputerowa na potrzeby DTP oraz projektowanie stron www, obsługa programu C Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2221 Powrót do zawodu pielęgniarki Pielęgniarki specjalistki 2222 Pielęgniarstwo operacyjne Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2231 Powrót do zawodu położnej Nauczyciele szkół specjalnych 2352 Socjoterapia Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Specjaliści do spraw administracji i rozwoju Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Specjaliści do spraw rynku nieruchomości Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2359 Pomoc wychowawcy świetlicy szkolnej Rachunkowsość zarządcza Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC), PRINCE Zamówienia publiczne Szkolenie z nowoczesnych metod rekrutacji Praktyka w zarządzaniu nieruchomościami ISTQB Certyfikowany tester

13 III Grupa zawodów: TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Lp. 1 Nazwa grupy zawodu Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych kod grupy zawodu 2 Technicy budownictwa 3112 nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 31 Certyfikowany kontroler jakości 1 1 Prawo w budownictwie, kosztorysowanie robót budowlanych, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych, kurs kosztorysowania od podstaw z obsługą programu Norma PRO Technicy elektronicy i pokrewni 3114 Monter instalacji alarmowych i monitoringu Technicy mechanicy 3115 Kurs diagnostyczny, diagnosta samochodowy Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Fotowoltaika w teorii i praktyce. Instalator mikroinstalacji fotowoltaicznej Operator sprężarki przewoźnej do 110m3/min - klasa trzecia Certyfikat bezpieczeństwa VCA, szkolenie zintegrowane w zakresie bezpieczeństwa, ochrona p. poż. stopnia podst., bezpieczeństwo własne i odpow. wspólna, ITR, elem. pom. med., kurs operatora bezpieczeństwa morskiego, szkolenie zintegrowane w zakresie bezpi Dietetycy i żywieniowcy 3220 Dietetyka i odchudzanie Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii Technicy fizjoterapii i masażyści Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 3255 Kurs instruktora hipoterapii, kurs hirudoterapii i larwo terapii, EEG-Biofeedback II stopnia Akredytowany kurs masaży orientalnych i ajurwedyjskich, kurs masażu klasycznego, masażysta I i II stopnia ze wschodnimi technikami masażu, masaż SPA, masaż klasyczny I i II stopnia z uwzględnieniem masażu leczniczego, masażysta Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, certyfikat bezpieczeństwa VCA/SCC, ochrona przyrodniczych zasobów regionu Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 3259 Opiekunka dziecięca z modułem kreowania własnego wizerunku osobistego i zawodowego, opiekunka dziecięca, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekunka dziecięca z elementami pierwszej pomocy, opiekun-wychowawca Domów dla dzieci świadomym towarzyszem Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) Przedstawiciele handlowi Spedytorzy i pokrewni 3331 Kurs przygotowawczy na rzeczoznawców pojazdów samochodowych Profesjonalny handlowiec, merchandising w handlu z obsługą komputera i kas fiskalnych, przedstawiciel handlowy, merchandising Agent celny, kurs spedycyjny z językiem niemieckim, logistyk Organizatorzy konferencji i imprez 3332 Konsultant ślubny-zawód z pasją Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3339 Doradca klienta-sprzedaż internetowa, pracownik reklamy

14 III Grupa zawodów: TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ciąg dalszy Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 18 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 3412 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego oraz pomocą przedmedyczną, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego, opiekunka środowiskowa, opiekun domowy nad osobą starszą Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej Fotografowie Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 3432 Instruktor latania, instruktor sportu tenis, kurs instruktora IKO, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności fitness, PFI Basic Instructor, instruktor fitness, kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna, Miedzynarodowy kurs instru Fotografia artystyczna, fotografia ślubna i reportażowa, fotograf, fotografia produktowa z cyfrową obróbką zdjęć, kurs fotografii dla zaawansowanych Aranżacje i dekorowanie wnętrz, kurs florystyczny, florystka z obsługą kas fiskalnych, florystyka decoupage, florystyka, florystka z aranżacją wnętrz oraz obsługą kas fiskalnych, kurs florystyczny zaawansowany, kurs florystyczny z obsługa kasy fiskalnej Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 3434 Usługi cateringowe Animator czasu wolnego Operatorzy sieci i systemów komputerowych 3513 EXCEL dla średniozaawansowanych, podstawy obsługi komputera, ścieżka certyfikująca MCSA, kurs komputerowy, obsługa komputerowa, podstawy obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych, podstawy nowoczesnych technologii, Excel-poziom średniozaawansowany, kurs Technicy sieci internetowych Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku Operatorzy sieci i systemów komputerowych / Magazynierzy i pokrewni Technicy sieci internetowych / Kasjerzy i sprzedawcy biletów / /5230 Tworzenie i zarządzanie stronami www, projektowanie stron www, tworzenie profesjonalnej strony www połączonej z grafiką komputerową, tworzenie sklepu internetowego, tworzenie i zarządzanie stronami www, e-biznes zakladanie i prowadzenie sklepu internetowe Kurs realizacji dźwięku PSE, realizator filmowy i telewizyjny Podstawy obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem Podstawy obsługi komputera z programami magazynowo-handlowymi

15 IV Grupa zawodów: PRACOWNICY BIUROWI Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Pracownicy obsługi biurowej 4110 Pracownik biurowy z obsługą programów komputerowych potrzebnych do sporządzania dokumentacji związanej ze spawalnictwem, pracownik biurowy z elementami archiwizacji, pakiet biurowy oraz obsługa kas fiskalnych, pracownik biurowy, referent ds. obsługi biura Sekretarki (ogólne) 4120 Nowoczesny sekretariat, sekretarka, asystentka-sekretarka Kasjerzy bankowi i pokrewni 4211 Kasjer walutowo-złotowy Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4221 Organizator turystyki regionalnej Recepcjonista- hotelarz, pracownik usług hotelowych z nauką języka 5 Recepcjoniści hotelowi angielskiego 6 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 4311 Księgowość małych i średnich firm, od podstaw do samodzielnego księgowego, księgowość zaawansowana z wykorzystaniem komputera oraz obsługą programu PŁATNIK, fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, księgowość korporacyjna, księgowość od podstaw, samodzielny Magazynierzy i pokrewni 4321 Robotnik magazynowy, programy magazynowo-handlowe z obsługą kasy fiskalnej Technicy archiwiści i pokrewni 4414 Archiwista I stopnia Pracownicy działów kadr 4415 Specjalista ds. kadr Pracownicy obsługi biurowej / Technicy /4414 Kurs kancelaryjno-archiwalny 1 1 archiwiści i pokrewni Pracownicy obsługi biurowej / Sprzedawcy Pracownik biurowy z podstawami księgowości i obsługą kas fiskalnych z / sklepowi (ekspedienci) nowoczesnymi technikami sprzedaży Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości / Pracownicy obsługi płacowej / Pracownicy działów kadr Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości / Magazynierzy i pokrewni Pracownicy obsługi płacowej / Pracownicy działów kadr 4311/4313/4415 Obsługa programów Rewizor GT i Gratyfikant GT /4321 Pomoc magazyniera-fakturzysta /4415 Kadry i płace, pracownik biurowy z elementami kadr i płac, kurs księgowości i kadr, intensywny kurs kadrowo-płacowy, pracownik biurowy z elementami kadr i płac, kadry i place z obsługą programu Symfonia oraz Płatnik, kadry i płace w jednostkach oświatowyc Magazynierzy i pokrewni / Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 4321/8344 Pracownik hurtowni - magazynu z obsługą wózków jezdniowych i użytkowych programów komputerowych, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, obsługą komputera, kas fiskalnych oraz programu magazynowo handlowego, kurs magazynowo - handlowy z obsługą wózków je Pracownicy działów kadr / Pracownicy obsługi płacowej 4415/4313 Specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. kadr i płac z elementami obsługi biura, archiwizacji dokumentów oraz modułem języka angielskiego, programy komputerowe w kadrach i płacach

16 V Grupa zawodów: PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Kucharze 5120 Kucharz z elementami kuchni regionalnej oraz carvingu, kucharz kuchni regionalnej, kurs gastronomiczny, kucharz, pakiet doszkalający dla pracownika gastronomii, kurs carvingu Kelnerzy 5131 Kelner Barmani Fryzjerzy Kosmetyczki i pokrewni 5142 Kurs baristy, szkolenie barmańskie, barista, szkolenie barmańskie, szkolenie podstawowe z technik prac baristy Fryzjerstwo, nowoczesne techniki fryzjerskie, fryzjer stylista, nowoczesne techniki fryzjerskie, kurs fryzjerstwa, fryzjer Podstawy kosmetyki z elementami wizażu oraz stylizacja i zdobienie paznokci, kosmetyczka, makijaż permanentny, manicure i przedłużanie paznokci, metamorfoza, podstawy rysunku i tatuowania, przedłużanie rzęs, nowości w kosmetyce, kurs wizażu, szkolenie spe Pracownicy usług domowych 5152 Prowadzenie punktu małej gastronomii Pracownicy zakładów pogrzebowych 5163 Szkolenie z balsamacji i konserwacji zwłok Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami Instruktorzy nauki jazdy 5165 Kurs przygotowawczy do wykonywania zawodu w zakresie strzyżenia psów, rehabilitacja i pielęgnacja koni, kurs komercyjnej pielęgnacji psów, groomer, treser psów, zoopsycholog Kurs dla kandydatów na instruktorów prawa jazdy kategorii B, kurs doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy, instruktor nauki jazdy kat B Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 5223 Nowoczesne techniki sprzedaży, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, nowoczesny sprzedawca, profesjonalny sprzedawca, profesjonalny sprzedawca z elementami autoprezentacji, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pakiet kwalifikacyjny dla sprzedawcy, nowoczes Kasjerzy i sprzedawcy biletów Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kasjer lotniczy, kasjer handlowy, obsługa kas fiskalnych, kurs obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym i HACCP Sprzedaż internetowa Profesjonalny pracownik obsługi klienta, bukieciarstwo i aranżacje roślinne, bukieciarzflorysta z artystycznym pakowaniem prezentów, profesjonalny pracownik usług Asystenci nauczycieli 5312 Pomoc nauczyciela przedszkola Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 16 Pracownicy ochrony osób i mienia Gospodarze budynków / Elektrycy budowlani i pokrewni Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani / Magazynierzy i pokrewni 5329 Pomoc dentystyczna Szkolenie podstawowe dla strażników gminnych, kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na pracownika ochrony II stopnia, pracownik ochrony fizycznej, agent ochrony osób i mienia, kurs przygotowujący do uzyskania licencji pracownika ochrony I stopnia /7411 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP /4321 Bukieciarz z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz programu magazynowo handlowego

17 VI Grupa zawodów: ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Ogrodnicy Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej Kształtowanie terenów zielonych, pielęgnowanie terenów zielonych, ogrodnik grzybów jadalnych, ogrodnik terenów zieleni, projektowanie i aranżacja ogrodów, zakładanie oraz pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych Kurs kompleksowej korekcji i pielęgnacji racic Robotnicy leśni i pokrewni 6210 Drwal operator pilarek spalinowych, pilarz-drwal Rybacy morscy 6223 Podstawowe uprawnienia rybackie VII Grupa zawodów: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Lp. 1 Nazwa grupy zawodu Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) kod grupy zawodu 71 nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork Pracownik ogólnobudowlany + glazurnik, nowoczesne technologie w budownictwie, termowizja w budownictwie, pracownik ogólnobudowlany Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 7111 Konserwator budynków Murarze i pokrewni 7112 Murarz Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 7114 Zbrojarz - betoniarz Cieśle i stolarze budowlani 7115 Stolarz budowlany Robotnicy budowy dróg i pokrewni 7116 Brukarz, brukarz - kamieniarz Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie Monter rusztowań, monter rusztowań budowlano-montażowych 7119 indziej niesklasyfikowani metalowych Dekarze 7121 Dekarz Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 7122 Glazurnik-posadzkarz, glazurnik, glazurnik - posadzkarz z elegantami sanitarnego instalatorstwa Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 7126 Monter instalacji gazowych, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, gazowych oraz instalacji z rur miedzianych, urządzenia, instalacje i sieci cieplne na stanowisku eksploatacji w gr. II oraz urządzenia, instalacje i sie Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7129 Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych Lakiernicy 7132 Lakiernik samochodowy Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 7133 Kominiarz

18 VII Grupa zawodów: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ciąg dalszy Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 14 Spawacze i pokrewni 7212 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, MIG, TIG, spawanie elektrodą otuloną MMA, spawanie metodą MAG 135 i MAG 136, spawanie metodą MAG 135 i TIG 141, spawanie elektryczno-gazowe, kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi met TIG 141 stali czarnej i nierdzewnej, kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi I i II moduł metodą 136 na uprawnienia UDT, kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą 135 w pozycji H-L 045, kurs spawania spoinami pachwinowymi metodą 136 na uprawnienia UDT, spawanie doczołowe na podkładkę z egzaminem TUV, spawanie metodą FCAW, spawanie metodą MAG cięcie plazmą powietrzną, spawanie aluminium drutem litym 131 i stali drutem proszkowym 136, spawanie metodą FCAW 138/136 dla stali węglowych gr. 1 i 2 wg PN-EN ISO 15608, badania ultradźwiękowe UT1 i UT Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7214 Malowanie i piaskowanie konstrukcji stalowych, monter kadłubów Kowale i operatorzy pras kuźniczych 7221 Podkuwacz 1 1 Dorabianie kluczy i awaryjne otwieranie zamków, 17 Ślusarze i pokrewni ślusarz 18 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 7223 Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, operator maszyn sterowanych numerycznie, operator-programista CNC Mechanicy pojazdów samochodowych 7231 Naprawa ogumienia i obsługa koła Elektrycy budowlani i pokrewni 7411 Dozór i eksploatacja urządzeń instalacji gazowych, konserwator z uprawnieniami SEP do 1 kv, szkolenie elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji SEP, szkolenie SEP do 1KV, szkolenie w zakresie eksploatacji i dozoru pomiarów elektroenergetycznych SEP, ele Elektromechanicy i elektromonterzy 7412 Szkolenie z zakresu eksplozymetrów Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7422 Technologie światłowodowe Rzeźnik wędliniarz, pracownik przetwórstwa rybnego z aktywizacją zawodową Piekarze, cukiernicy i pokrewni 7512 Cukiernik Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 7515 Kurs medyczno - zielarski z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, kurs towaroznawstwa zielarskiego Stolarze meblowi i pokrewni 7522 Renowacja i lakierowanie mebli, stolarz Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 7531 Krawcowa, krawiec, kurs kroju i szycia, kurs krawiecki od podstaw Szwaczki, hafciarki i pokrewni 7533 Kurs patchworku Obuwnicy i pokrewni Robotnicy budowy dróg i pokrewni / Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Elektrycy budowlani i pokrewni / Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni Szewc, obuwnik - szwacz z modułem aktywizacji zawodowej /9312 Pracownik drogowy z elementami układania bruku /8182 Konserwator z uprawnieniami SEP do 1 kv (eksploatacja) oraz palacza - konserwatora kotłów i instalacji C.O

19 VIII Grupa zawodów: OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Kierowcy ciężarówek i autobusów 833 Kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E i D, D+E oraz szkolenie okresowe na przewóz rzeczy, kierowca/ konwojent przewożący zwierzęta, kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców, szkolenie okresowe kierowców, kwali Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni 8111 Operator spycharki, operator spycharki do 110kv klasa trzecia, kurs operatora koparko-ładowarki Operator agregatów tynkarskich Kurs palacza CO obsługa kotłów, palacz CO, palacz kotłów CO Monterzy sprzętu elektronicznego 8213 Monter podzespołów elektronicznych Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 8322 Prawo jazdy kat. B+E, przewóz osób taksówką, kurs prawa jazdy kat. B Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 8331 Prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna kat. D, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób, kurs dla kandydatów na kierowców kat. D, kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. D, prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona Kierowcy samochodów ciężarowych 8332 Prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, prawo jazdy kat. C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR z napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych, szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy, przewóz towarów niebezpiecznych ADR, szkole Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 8341 Operator harwestera, prawo jazdy kat. T, kurs operatora forwardera Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8342 Obsługa maszyn ciężkich, operator koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m³, klasa III, operator koparki jednonaczyniowej do 1,5 m³, klasa III, operator koparki, operator ładowarki, operator maszyn do robót ziemny Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 8343 Operator podestów ruchomych przejezdnych; samojezdnych montowanych na pojeździe, operator żurawi przenośnych HDS, operator urządzeń transportu bliskiego-suwnice kategoria IS, operator suwnic kat. IIS, operator suwnic kat. IS, operator urządzeń transportu Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 8344 Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, operator wózków jezdniowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli, operator wózków widłowych oraz wózków ze zmiennym wysięgiem, operator wózków jezdniow Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów / Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 8331/8322 Prawo jazdy kat. D z B wraz z egzaminem państwowym Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów / Kierowcy samochodów ciężarowych 8331/8332 Szkolenie okresowe kat. C i D, prawo jazdy kat. D z C wraz z egzaminem państwowym, szkolenie okresowe kierowców C / C+E / D

20 IX Grupa zawodów: PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Pomoce domowe i sprzątaczki 9111 Profesjonalna pomoc domowa Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 9112 Profesjonalne sprzątanie z modułem kreowania własnego wizerunku osobistego i zawodowego, operator sprzętu sprzątającego, pokojowa, profesjonalne sprzątanie, nowoczesne sprzątanie z obsługa urządzeń sprzątających Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 9312 Robotnik do spraw melioracji Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 9333 Napełnienie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) Pomoce kuchenne 9412 Pomoc kuchenna Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 9629 Pracownik dozorujący obiekty usługowo-handlowe z obsługą urządzeń monitorujących, woźny/a oddziałowy/a w przedszkolu INNE SZKOLENIA Lp. Nazwa grupy zawodu kod grupy zawodu nazwa szkolenia Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork 1 Szkolenia z przedsiębiorczości ABC Małej Przedsiębiorczości, ABC Przedsiębiorczości, ABC przedsiębiorczości z elementami savoir vivre, jak prowadzić własna firmę, mała przedsiębiorczość, mały biznes, organizacja i prowadzenie własnej firmy, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, przedsiębi Szkolenia językowe Intensywny kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych, język angielski, język angielski dla początkujących, język angielski od podstaw, język angielski w stopniu średnio zaawansowanym, język niemiecki, język niemiecki dla opiekunki osób starszy Szkolenia z rozwoju osobistego 4 Pozostałe szkolenia Kurs kreatywności, nowoczesne metody poszukiwania pracy, pakiet aktywizacyjny, szkolenie z zakresu autoprezentacji, sztuka zarządzania małym zespołem, trening rozwoju osobistego i zawodowego, VIDEO CV, warsztaty psychospołeczne Kurs pedagogiczny, pisanie projektów unijnych, kurs pisania wniosków i pozyskiwania funduszy unijnych, minimalne wymogi BHP, pakiet startowy, rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków 2012 Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon Czarnik Konrad Turek Aktywność zawodowa Polaków Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo