Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r.

2 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 poz z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dokonał analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r., uwzględniając następujące wskaźniki: 1) liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia, 2) liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 3) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu, 4) koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń, 5) przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia, 6) liczbę i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie, 7) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w 2012r. przeszkolił 575 osób bezrobotnych i 3 osoby poszukujące pracy w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W szkoleniach grupowych zorganizowanych z inicjatywy tut. Urzędu uczestniczyło 553 osoby. Natomiast, 25 osób uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych wskazanych przez osoby, które uzasadniły celowość danego szkolenia.

3 W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie rozpoczął realizację projektu Zatrudnienie z doświadczeniem wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu planowana jest do r. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 bezrobotnych mężczyzn, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących powiat tarnowski, zarejestrowanych w PUP w Tarnowie. W ramach projektu zaplanowano wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego, kursów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla wszystkich uczestników projektu oraz szkoleń kompetencyjnych (informatycznych, połączonych z językiem angielskim) dla 20 uczestników. Szkolenia realizowano w okresie: wrzesień listopad 2012r. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy projektu zostali skierowani do odbycia 6 miesięcznego stażu, który polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Kolejnym etapem w ramach projektu jest podjęcie zatrudnienia w postaci miejsc interwencyjnych trwających do 12 miesięcy. 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 1. Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia 3. Odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia ,1 2. a) liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania: Lp. Kryterium statusu w rozumieniu Liczba osób Odsetek osób ustawy 1 1. Osoba bezrobotna ,5 2. Osoba poszukująca pracy 3 0,5 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z poźn. zm.)

4 Lp. Kryterium płci Liczba osób Odsetek osób 1. Kobieta Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Wykres 1. Kryterium płci Lp. Kryterium wieku Liczba osób Odsetek osób lata Wykres 2. Kryterium wieku lata W omawianym okresie sprawozdawczym najliczniejszą grupę przeszkolonych stanowiły osoby w wieku i (stanowi to 54 % ogółu). Osoby we wskazanym wieku wykazują większą

5 chęć aktywizacji i rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Wśród uczestników szkoleń najmniej liczną grupą są osoby pomiędzy 60 a 64 rokiem życia, które stanowią jedynie 4 % z osób przeszkolonych w 2012r. Lp. Kryterium poziomu wykształcenia Liczba osób Odsetek osób 1. Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykres 3. Kryterium poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Biorąc pod uwagę kryterium poziomu wykształcenia najczęściej ze szkoleń korzystały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (33 %) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27 %). Ta sytuacja spowodowana jest faktem, że szkolenia dla tej grupy osób miały charakter uzupełniający do posiadanych już wcześniej umiejętności i kwalifikacji, bądź przekwalifikujący do innego zawodu. Biorąc pod uwagę kryterium miejsca zamieszkania, należy wskazać, że 337 osób (58 %) było mieszkańcami wsi. b) liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem 575 osób bezrobotnych przeszkolonych w 2012r.):

6 Lp. Wyszczególnienie Liczba osób Odsetek osób 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji 0 0 zawodowych 5. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego 7. Bezrobotni samotnie wychowujący 17 3 co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 8. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary 6 1 pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 9. Bezrobotni niepełnosprawni Z powyższego zestawienia wynika, że najmniej liczną grupę stanowiły osoby, które samotnie wychowywały co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (3 %) i osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (1%). Osoby, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych w 2012r. nie ubiegały się o skierowanie na szkolenia. Natomiast, największą grupę spośród osób przeszkolonych w 2012r. stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 62 %. 3. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu. Z grupy 578 osób, które ukończyły szkolenia w 2012r. 116 osób podjęło zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia, co stanowi 20 % (w tym 2 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia).

7 Efektywność szkoleń wg kierunków kształcenia za rok 2012 przedstawiono w poniższej tabeli. Lp. Nazwa szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie Liczba osób, które podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową, działalność gospodarczą w okresie do 3 m-cy po ukończeniu szkolenia lub w czasie jego trwania. Efektywność 1. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III Operator koparko - ładowarki Operator walca drogowego kl. III Operator równiarki kl. III Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakr. modułu C1, C1+E, C, C+E prawa jazdy Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. MIG - MAG Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. TIG Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - kurs początkowy Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej Prawo jazdy kat. C+E Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakr. modułu C1, C1+E, C, C+E Profesjonalny przedstawiciel handlowy Profesjonalny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i programu do fakturowania Fakturzysta Kompleksowa obsługa biura z modułem archiwizacji dokumentów Opiekunka dziecięca AutoCAD - projektowanie 2D, 3D ABC - działalności gospodarczej Pizzer - kucharz Obsługa komputera z programem do fakturowania FPP i obsł. kasy fiskalnej Szkolenie z podstaw obsługi komputera Kadry i płace Obsługa kasy fiskalnej, min. sanitarne i BHP Opiekun osób starszych i chorych z elementami rehabilitacji oraz nauką języka niemieckiego

8 29. Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu Szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie informatyczne z nauką języka angielskiego Pracownik dozoru i obsługi monitoringu Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP Merchandising w handlu z programem do fakturowania i obsł. kasy fiskalnej Kurs stylizacji i przedłużania paznokci Kurs komercyjnej pielęgnacji psów Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności FITNESS Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń 8778 zł. (koszty szkolenia w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz stypendia szkoleniowe). 5. Przeciętny koszt szkolenia 1747 zł. i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia 21,18 zł. 6. Liczba i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie: Lp. Wyszczególnienie Liczba osób Odsetek osób 1. Osoby, które: - otrzymały wsparcie - zdały egzamin 2. Osoby, które: - otrzymały wsparcie - uzyskały licencję 3. Osoby, które: - otrzymały wsparcie - ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej 4. Osoby, które: - otrzymały wsparcie - ukończyły studia podyplomowe W 2012r osób ukończyło studia podyplomowe, w tym 7 osób, które otrzymały wsparcie w 2012r. i 7 osób, które otrzymały wsparcie w 2011r.

9 Kierunki studiów podyplomowych zrealizowanych w 2012r. przez uczestników to m.in.: - Analityka medyczna 1 osoba; - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1 osoba; - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 2 osoby; - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną 2 osoby; - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną 2 osoby; - Pedagogika kwalifikacyjna z terapią zajęciową 1 osoba; - Oligofrenopedagogika 1 osoba; - Totalitaryzm Nazizm Holokaust 1 osoba; - Prawo gospodarcze 2 osoby; - Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu 1 osoba. Ponadto, w 2012r. nie były zawierane umowy w zakresie sfinansowania kosztu egzaminu, uzyskania licencji i udzielenia pożyczki szkoleniowej. 7. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych: Lp. Wyszczególnienie Liczba osób Odsetek osób 1. Osoby, które zdały egzamin Osoby, które uzyskały licencję Osoby, które ukończyły szkolenie 0 0 finansowane z pożyczki szkoleniowej 4. Osoby, które ukończyły studia 5 36 podyplomowe W ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zaktywizował w 2012r. ogółem 869 osób tj.: osób ukończyło szkolenia; osób ukończyło szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; - 14 osób ukończyło studia podyplomowe.

10 Z grupy 869 osób, które zostały zaktywizowane w 2012r. 153 osoby podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu danej formy w tym: osób, które ukończyły szkolenia, - 32 osoby, które ukończyły szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, - 5 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Opracowano: Wydział Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie maj 2013r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku IRP-IS-550-7/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU. Toruń, wrzesień 2011 r. Raport Analiza szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo