Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania..."

Transkrypt

1 Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Wstêp Celem niniejszego artyku³u jest przeprowadzenie analizy kszta³towania siê œredniego miesiêcznego oprocentowania kredytów z³otowych udzielanych przez banki dla przedsiêbiorstw, a tak e dynamiki zmian wartoœci tych kredytów. Ponadto podjêto próbê okreœlenia wp³ywu zmian stóp procentowych na dynamikê analizowanych kredytów. Na podstawie wyników analizy korelacji oceniono si³ê zale noœci miêdzy powy szymi wielkoœciami, a nastêpnie porównano wzajemne wyprzedzenia/opóÿnienia punktów zwrotnych w szeregach czasowych dla oprocentowania i dynamiki zmian wartoœci kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw. W celu mo liwoœci identyfikacji punktów zwrotnych szeregi czasowe analizowanych zmiennych zosta³y oczyszczone z wahañ sezonowych oraz przypadkowych z zastosowaniem procedury ARIMA X Makroekonomiczne uwarunkowania polityki kredytowej banków w Polsce Polityka kredytowa banków uwarunkowana jest wieloma czynnikami mikro- i makroekonomicznymi. Do g³ównych determinantów polityki kredytowej banku o charakterze zewnêtrznym (makroekonomicznym) nale ¹: polityka pieniê na banku centralnego, przepisy prawa zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kredytow¹ banków, konkurencja na rynku bankowym, sytuacja gospodarcza w kraju i na œwiecie. Zmiany stóp procentowych oraz stopy rezerw obowi¹zkowych stanowi¹ g³ówne narzêdzia do dyspozycji Rady Polityki Pieniê nej (RPP), za pomoc¹ których wp³ywa ona na koszty pozyskania przez banki œrodków * Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleg³oœci 10, Poznañ ** Dr, Katedra Badañ Rynku i Us³ug, Wydzia³ Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleg³oœci 10, Poznañ

2 384 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz finansowych na dzia³alnoœæ kredytow¹ oraz koszt kredytu. Decyzje polityki pieniê nej banku centralnego w zakresie kszta³towania stóp procentowych oddzia³uj¹ na popyt globalny czterema ró nymi, ale wzajemnie powi¹zanymi œcie kami, nale ¹ do nich: kana³ stopy procentowej, kana³ kredytów bankowych, kana³ papierów wartoœciowych (kana³ maj¹tkowy), kana³ kursowy. Oddzia³ywanie banku centralnego na zagregowany popyt w przypadku kana³u stopy procentowej odbywa siê poprzez jego impulsy determinuj¹ce zmiany stóp procentowych na miêdzybankowym rynku pieniê nym. Te ostatnie z kolei wp³ywaj¹ na stopy procentowe oferowane przez banki komercyjne. Istotnym jest, aby w procesie tym krótkoterminowe stopy procentowe banku centralnego ustalone w kategoriach nominalnych wp³ynê³y na d³ugookresowe stopy procentowe w ujêciu realnym. Te ostatnie decyduj¹ bowiem o kszta³towaniu siê globalnego popytu. W ramach tradycyjnego kana³u stopy procentowej kluczow¹ rolê odgrywa popyt na kredyt i jego wp³yw na rozmiary akcji kredytowej banków komercyjnych [Pietrzak i inni, 2008, s. 146]. W przypadku kana³u kredytowego transmisji impulsów monetarnych bank centralny oddzia³uje na banki komercyjne poprzez wp³ywanie na poda kredytu, nie zaœ popyt na kredyt i jego cenê. Rezultatem s¹ zmiany w zagregowanym popycie. Bank centralny, dokonuj¹c operacji otwartego rynku lub zwiêkszaj¹c rezerwy obowi¹zkowe, zmniejsza zasób pieni¹dza rezerwowego w posiadaniu banków komercyjnych, decyduj¹c w ten sposób o ograniczeniu skali ich akcji kredytowej. Z kolei rozluÿnienie polityki pieniê nej prowadzi do wzrostu p³ynnoœci banków i zwiêkszenia udzielania kredytów. Mo liwoœci wykorzystania kana³u kredytowego do transmisji impulsów pieniê nych s¹ tym wiêksze, im silniejsza dominacja banków jako Ÿród³a finansowana zewnêtrznego przedsiêbiorstw [Janc, Krymarys-Balcerzak, 2004, s ]. Efektywnoœæ kana³u papierów wartoœciowych (kana³ maj¹tkowy) zwi¹zana jest z tzw. teori¹ q, a wiêc stosunku rynkowej wartoœci zobowi¹zañ firmy (akcje, obligacje) do kapita³u netto przedsiêbiorstwa. Wraz ze wzrostem stóp procentowych malej¹ ceny instrumentów finansowych (akcji, obligacji), za poœrednictwem których gromadzone s¹ œrodki pieniê ne do sfinansowania inwestycji przez przedsiêbiorstwa. Ich emitenci zmuszeni s¹ wówczas ograniczyæ swój popyt inwestycyjny. Obni enie

3 Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przez bank centralny wysokoœci stóp procentowych sprzyja z kolei wzrostowi cen akcji w okresach, gdy oczekuje siê dobrej koniunktury i wzrostu wyp³at dywidend przez spó³ki gie³dowe. Mo e równie wywo³aæ wzrost cen nieruchomoœci, gdy z regu³y Ÿród³em finansowania zakupu tych ostatnich s¹ kredyty bankowe [Mishkin, 2002, s ]. Zmiany stóp procentowych banku centralnego wp³ywaj¹ tak e na wysokoœæ kursu walutowego. Ich wzrost sprzyja umocnieniu krajowej waluty, a obni ka stóp dzia³a w kierunku jego os³abienia lub zahamowania trendu aprecjacyjnego. W konsekwencji wspomniane dzia³ania banku centralnego prowadz¹ do pogorszenia salda bilansu handlowego [S³awiñski, 2011, s ]. Kolejnym czynnikiem zewnêtrznym kszta³tuj¹cym politykê kredytow¹ banków s¹ przepisy prawa zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹ kredytow¹. Przede wszystkim okreœla je ustawa Prawo bankowe. Du e znaczenie maj¹ tak e przepisy kodeksu cywilnego, Prawa wekslowego oraz Prawa dewizowego. Ustawa Prawo bankowe ma charakter ustrojowy i stanowi podstawê prawn¹ dzia³alnoœci banków. Bank uzale nia przyznanie kredytu od zdolnoœci kredytowej kredytobiorcy. W sytuacji jednak, w której podmiot jej nie posiada, bank mo e udzieliæ finansowania pod kilkoma warunkami dotycz¹cymi zasadniczo sposobu zabezpieczenia kredytu oraz przedstawienia planu, którego realizacja zapewni w ocenie banku uzyskanie zdolnoœci kredytowej w okreœlonym czasie. Ma to istotne znaczenie dla przedsiêbiorstw nowo powsta³ych. Mimo e uregulowania prawne w przypadku firm pozostawiaj¹ pewn¹ swobodê w wyborze sposobu oceny zdolnoœci kredytowej, to art. 70 ust. 1 zd. 1 Prawo bankowe nak³ada wyraÿnie obowi¹zek odmowy zawarcia umowy kredytowej w razie stwierdzenia, i podmiot ten nie posiada zdolnoœci (z zastrze eniem ust. 2). Jest to obowi¹zek wy³¹cznie publicznoprawny, sankcjonowany uprawnieniami nadzorczymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) (od 1 stycznia 2007 r. Komisji Nadzoru Bankowego) (art. 138 w zw. z art. 133 ust. 1 pkt 2). Oznacza to, i umowa kredytowa zawarta z podmiotem niemaj¹cym zdolnoœci kredytowej jest wa na. Na proces udzielania kredytów ma wp³yw Prawo wekslowe, poniewa weksle pe³ni¹ w szczególnoœci funkcje kredytow¹, obiegow¹ i zabezpieczaj¹ca. Stanowi¹ wiêc jeden z najistotniejszych œrodków uzyskiwania i zabezpieczania kredytów [Szpunar, 2001, s. 18]. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe zawiera uregulowania dotycz¹ce

4 386 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz m.in. poszczególnych rodzajów weksli, ich formy, terminów i warunków p³atnoœci, sporz¹dzania protestu czy roszczeñ wynikaj¹cych z weksli. Na warunki udzielania kredytów maj¹ równie wp³yw postanowienia rozporz¹dzenia ministra finansów w sprawie rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ banków [Rozporz¹dzenie..., 2010]. Okreœlaj¹ one z jednej strony kryteria klasyfikacji nale noœci kredytowych do kategorii zagro onych, co wymaga tworzenia przez bank rezerw, z drugiej zaœ przedstawiaj¹ rodzaje zabezpieczeñ daj¹cych mo liwoœæ obni enia ich podstawy [Iwañczuk-Kaliska, 2012, s. 13]. Polityka kredytowa banków komercyjnych wobec podmiotów gospodarczych uwarunkowana jest równie obecn¹ i przewidywan¹ sytuacj¹ gospodarcza w kraju i na œwiecie. Zmiany polityki kredytowej wynikaj¹ przede wszystkim z niekorzystnych lub korzystnych prognoz sytuacji ekonomicznej oraz wynikaj¹cego z tego wzglêdu wzrostu czy zmniejszenia ryzyka poszczególnych bran. Konkurencja na rynku bankowym wymusza na tych instytucjach dzia³ania zmierzaj¹ce do unowoczeœniania i dywersyfikacji oferty produktowej w zale noœci od dynamicznie zmieniaj¹cej siê sytuacji na rynku [Sikora, Kulczycki, 2008, s. 27]. Istotne znacznie ma równie dzia³alnoœæ instytucji parabankowych, których wzmo ona aktywnoœæ szczególnie widoczna jest w okresach zaostrzania polityki kredytowej banków [Miko- ³ajczak, 2012, s. 143]. 2. Kszta³towanie siê kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw oraz ich stóp procentowych w latach Pomiêdzy styczniem 2004 i grudniem 2012 r. wartoœæ kredytów i po- yczek z³otowych udzielonych przez banki przedsiêbiorstwom wzros³a z mln z³ do mln z³, czyli o 121,2% (zob. rys. 1). W tym czasie wartoœæ nale noœci z³otowych banków od pozosta³ych sektorów krajowych zwiêkszy³a siê a o 250,5%. W konsekwencji udzia³ kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw w nale noœciach z³otowych banków od pozosta³ych sektorów krajowych zmniejszy³ siê od stycznia 2004 do grudnia 2012 r. z 47,5% do zaledwie 30,4% (zob. rys. 1). W ca³ym analizowanym okresie ( ), obejmuj¹cym ³¹cznie 108 miesiêcy, a przez 85 miesiêcy indeksy dynamiki ukazuj¹ce zmiany w danym miesi¹cu w porównaniu z analogicznym miesi¹cem poprzedniego roku przekracza³y 100% i potwierdza³y, e wartoœæ kredytów kszta³towa³a siê powy ej poziomu sprzed roku. Najwy sz¹ wartoœæ in-

5 Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania Rysunek 1. Wartoœæ i dynamika zmian kredytów bankowych dla przedsiêbiorstw w latach ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych NBP. deksu dynamiki uzyskano dla stycznia 2008 r. i wynosi³a ona a 131,4%. Wzrost wartoœci kredytów, przekraczaj¹cy 10% w ujêciu rocznym, œwiadcz¹cy o dosyæ dynamicznie rozwijaj¹cej siê akcji kredytowania przedsiêbiorstw, obserwowany by³ w dwóch okresach w ci¹gu prawie trzech lat od lipca 2006 do marca 2009, a nastêpnie w ci¹gu roku od listopada 2011 do paÿdziernika W sposób szczególnie niekorzystny dla podmiotów gospodarczych poszukuj¹cych finansowania ze strony banków kszta³towa³a siê sytuacja w okresie od sierpnia 2009 do stycznia Nast¹pi³ wówczas spadek wartoœci kredytów udzielonych dla przedsiêbiorstw w porównaniu z ich poziomem w analogicznym miesi¹cu roku poprzedzaj¹cego. Niekorzystnie kszta³towa³a siê równie sytuacja w pierwszych piêciu miesi¹cach 2004 r. ¹cznie w ci¹gu 23 miesiêcy (spoœród 108 uwzglêdnionych w analizie) indeksy dynamiki kszta³towa³y siê na poziomie poni ej 100%. Najgorsz¹ sytuacjê odnotowano w kwietniu 2010 r., kiedy wartoœæ kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw zmniejszy³a siê do 93,9% ich stanu z kwietnia 2009 r. (zob. rys. 1). Stopy procentowe kredytów dla przedsiêbiorstw wp³ywaj¹ce na koszt kredytu dla podmiotu korzystaj¹cego z takiego finansowania mo - na rozpatrywaæ niezale nie jako stawki dotycz¹ce kredytów udzielonych przez banki wczeœniej w poprzednich miesi¹cach (tzw. oprocentowanie stanów umów kredytowych), jak równie jako stawki obowi¹zuj¹ce podmioty, które w danym miesi¹cu dopiero uzyskaj¹ kredyt (tzw. oprocentowanie nowych umów kredytowych) 1. W ca³ym objêtym analiz¹ okresie od stycznia 2004 r. do grudnia 2012 r. oprocentowanie stanów umów kre- 1 Szczegó³owa charakterystyka dostêpna na stronie: [http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna _i_bankowa/dwn/instrukcja_mir.pdf].

6 388 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz dytowych kszta³towa³o siê w przedziale od 5,71% do 8,35%. Ró nica miêdzy najwy szym i najni szym poziomem oprocentowania wynios³a zatem 2,65 p.p. Nieco wiêksz¹ zmiennoœæ w czasie wykazywa³y stopy procentowe dla nowych umów kredytowych, a w konsekwencji wiêksza by³a równie rozpiêtoœæ przedzia³u, w którym siê one utrzymywa³y i wynosi³a 3,06 punktu. Najni sza stopa procentowa nowych umów kredytowych przyjmowa³a wartoœæ 5,58% w grudniu 2006 r., a najwy sza osi¹gnê³a poziom 8,64% we wrzeœniu 2004 r. (zob. rys. 2). Rysunek 2. Œrednie oprocentowanie kredytów dla przedsiêbiorstw w latach (w %) ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych NBP. ¹cznie w ci¹gu 48 miesiêcy (na 108 miesiêcy objêtych analiz¹) oprocentowanie nowych umów kredytowych kszta³towa³o siê na poziomie ni szym od oprocentowania stanów umów kredytowych, a œrednia ró - nica wynosi³a 0,22 p.p. Sytuacja taka dotyczy³a w szczególnoœci okresu od lutego 2005 do marca 2007 r. oraz od wrzeœnia 2011 do grudnia 2012 r. W ci¹gu 58 miesiêcy korzystniejszy poziom oprocentowania kredytów mia³y z kolei przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce ju kredyt, a obowi¹zuj¹ce je stopy procentowe by³y ni sze od ich poziomów dla nowych umów kredytowych przeciêtnie o 0,45 p.p. Przez dwa miesi¹ce natomiast œrednie oprocentowanie kredytów by³o na takim samym poziomie zarówno w przypadku stanów umów kredytowych, jak i w przypadku nowych umów kredytowych (rys. 2).

7 Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania Analiza zale noœci miêdzy poziomem stóp procentowych a dynamik¹ zmian kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw Ze wzglêdu na znaczenie wysokoœci oprocentowania jako jednego z czynników determinuj¹cych zainteresowanie przedsiêbiorstw kredytem, w dalszej czêœci artyku³u zostan¹ przedstawione wyniki analizy oddzia³ywania poziomu oprocentowania nowych umów kredytowych na zmiany poziomu kredytów z³otowych (indeks dynamiki: t - 1 = 100). Analiza zale noœci miêdzy poziomem stóp procentowych oraz dynamik¹ zmian kredytów dla przedsiêbiorstw zosta³a przeprowadzona na podstawie danych, z których wyeliminowano wahania przypadkowe i sezonowe. Szeregi czasowe zosta³y oczyszczone przy zastosowaniu procedury miesiêcznej korekcji sezonowej ARIMA-X11 (Census II), dostêpnej w pakiecie Statistica 10. W dalszej analizie u yto szeregów czasowych zawieraj¹cych komponent cykliczny i trend (oznaczonych dodatkowe literami tc). Zastosowanie takiej procedury jest niezbêdne ze wzglêdu na zamiar identyfikacji górnych i dolnych punktów zwrotnych w szeregach czasowych [Drozdowicz-Bieæ, 2006, s ; Garczarczyk, Skikiewicz, 2009, s ]. Ponadto, wystêpowanie wahañ przypadkowych i sezonowych, w szczególnoœci w szeregach czasowych danych miesiêcznych os³abia zale noœci miêdzy zmiennymi, a w konsekwencji obni a wartoœci wspó³czynnika korelacji [Adamowicz i inni, 2005, s ]. W szeregach czasowych obu zmiennych mo na zaobserwowaæ dwa pe³ne cykle oraz fazê wzrostow¹ i pocz¹tek fazy spadkowej trzeciego cyklu. Uwagê zwraca du e podobieñstwo amplitudy cyklu drugiego i trzeciego w przypadku stóp procentowych oraz indeksu dynamiki wartoœci kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw. Pierwszy cykl z kolei posiada wyraÿnie wiêksz¹ amplitudê w szeregu czasowym zmiennej reprezentuj¹cej stopê procentow¹. Analiza punktów zwrotnych obu zmiennych wskazuje, e poza jednym wyj¹tkiem górne punkty zwrotne w szeregu czasowym indeksu dynamiki (t - 1 = 100) wartoœci kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw wystêpuj¹ o miesiêcy wczeœniej ni górne punkty zwrotne w oprocentowaniu nowych umów kredytowych. Z drugiej strony nale y zauwa- yæ, e górne punkty zwrotne zmiennej ukazuj¹cej dynamikê zmian kredytów pojawiaj¹ siê 6-10 miesiêcy po wyst¹pieniu dolnych punktów zwrotnych w szeregu czasowym zmiennej oprocentowanie nowych umów kredytowych. Oznacza to, e po up³yniêciu okresu od 6 do 10 miesiêcy od zapocz¹tkowania wzrostów stóp procentowych nowych kre-

8 390 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz dytów dla przedsiêbiorstw zmniejsza siê zainteresowanie podmiotów gospodarczych finansowaniem dzia³alnoœci kredytem bankowym i dynamika wzrostu ulega os³abieniu (zob. rys. 3). Rysunek 3. Dynamika zmian wartoœci kredytów dla przedsiêbiorstw (t - 1 = 100) a ich oprocentowanie w latach ród³o: Opracowanie w³asne. Oba dolne punkty zwrotne zmiennej prezentuj¹cej dynamikê zmian kredytów wystêpuj¹ 16 miesiêcy wczeœniej ni w szeregu czasowym stopy procentowej dla nowych umów kredytowych. Oznacza to, e wzrost zainteresowania kredytem ze strony podmiotów gospodarczych pojawia siê prawie pó³tora roku przed osi¹gniêciem minimalnego poziomu przez stopy procentowe. Ponadto, nale y podkreœliæ, i dolne punkty zwrotne indeksu dynamiki wartoœci kredytów wystêpuj¹ 8-9 miesiêcy po górnych punktach zwrotnych w szeregu czasowym oprocentowania nowych umów kredytowych. W konsekwencji, po up³yniêciu trzech kwarta³ów od rozpoczêcia siê obni ek stóp procentowych kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw zapocz¹tkowany zostaje wzrost dynamiki akcji kredytowej (zob. tabl. 1). Sformu³owane wczeœniej wnioski o wyprzedzaj¹cym charakterze zmian oprocentowania nowych umów kredytowych wzglêdem dynamiki zmian wartoœci kredytów potwierdza korelogram wzajemny obu zmiennych. Wyniki analizy korelacji, w której zosta³y uwzglêdnione wyprzedzenia i opóÿnienia oprocentowania (do 12 miesiêcy), pozwalaj¹ uznaæ poziom stóp procentowych za wskaÿnik wyprzedzaj¹cy o 10 miesiêcy dynamikê zmian kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw. Do wniosku takiego sk³ania wartoœæ wspó³czynnika korelacji (-0,745) wskazuj¹ca na najsilniejszy zwi¹zek miêdzy indeksem dynamiki kredytów oraz opóÿ-

9 nionym w czasie o 10 miesiêcy szeregiem oprocentowania nowych umów kredytowych. Tablica 1. Zestawienie punktów zwrotnych w szeregach czasowych Punkty zwrotne Oprocentowanie nowych umów kredytowych tc Górny paÿ 2004 paÿ 2004 Dolny paÿ 2006 cze 2005 Górny wrz 2008 kwi 2007 Dolny paÿ 2010 cze 2009 Górny lip 2012 sie 2011 ród³o: Obliczenia w³asne. Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania Indeks dynamiki (t - 1 = 100) kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw tc Rysunek 4. Korelogram wzajemny miêdzy oprocentowaniem nowych umów kredytowych tc oraz indeksem dynamiki wartoœci kredytów dla przedsiêbiorstw tc (t - 1=100) ród³o: Opracowanie w³asne.

10 392 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Zakoñczenie Mo liwoœci finansowania dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa kredytem bankowym podlegaj¹ fluktuacjom w czasie wraz ze zmianami stóp procentowych i polityki kredytowej banków. Ró nice w warunkach udzielania kredytów dla podmiotów gospodarczych (m.in. poziom mar y kredytowej) oraz zmiany stóp procentowych na rynku miêdzybankowym w kolejnych miesi¹cach prowadz¹ do zmian relacji miêdzy œrednim oprocentowaniem nowych umów kredytowych oraz stanów umów kredytowych. W analizowanym okresie korzystniejsze warunki cenowe dla nowych kredytobiorców, w porównaniu z podmiotami ju posiadaj¹cymi kredyt wystêpowa³y od lutego 2005 r. do marca 2007 r. faza obni ania stóp procentowych oraz od wrzeœnia 2011 do grudnia 2012 r. koñcowy etap fazy podnoszenia stóp procentowych oraz pocz¹tek fazy obni ania stóp procentowych. Równoczeœnie gorsze warunki cenowe dla przedsiêbiorstw uzyskuj¹cych nowy kredyt wystêpowa³y w ka dej z trzech wyodrêbnionych faz wzrostowych stóp procentowych. Poziom oprocentowania nowych umów kredytowych determinuje dynamikê zmian wartoœci kredytów z³otowych dla przedsiêbiorstw. Mo na zaobserwowaæ dosyæ siln¹ zale noœæ miêdzy oprocentowaniem sprzed 10 miesiêcy oraz dynamik¹ zmian kredytów w okresie t. W konsekwencji oprocentowanie mo na traktowaæ jako wskaÿnik wyprzedzaj¹cy dla indeksu dynamiki wartoœci kredytów z³otowych. Z jednej strony banki mog¹ spodziewaæ siê zdynamizowania akcji kredytowej po up³ywie trzech kwarta³ów od rozpoczêcia obni ek stóp procentowych dla przedsiêbiorstw. Z drugiej strony, w analizowanym okresie dwukrotnie najkorzystniejsze warunki kredytowe dla przedsiêbiorstw (najni sze stopy procentowe) wyst¹pi³y niemal pó³tora roku (16 miesiêcy) od zahamowania spadku dynamiki akcji kredytowej przez banki. Literatura 1. Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K., (2005), The Usefulness of Business Surveys Data for Short-Term Forecasting. Raw Data vs Seasonally adjusted and smoothed one, w: Economic Tendency Surveys and Cycylical Indicators, Adamowicz E., Klimkowska J., (red.), IRG SGH, Warszawa. 2. Drozdowicz-Bieæ M., (2006), Za³o enia analizy cykli koniunkturalnych, w: WskaŸniki wyprzedzaj¹ce, Drozdowicz-Bieæ M., (red.), IRG SGH, Warszawa.

11 Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania Garczarczyk J., Skikiewicz R., (2009), Z³o one wskaÿniki wyprzedzaj¹ce dla gospodarki. Zastosowania na œwiecie i w Polsce, Marketing i Rynek, nr Iwañczuk-Kaliska A., (2012), Polityka Kredytowa banków i jej znaczenie w finansowaniu przedsiêbiorstw, w: Ryzyko w dzia³alnoœci gospodarczej. Finansowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w okresie zagro enia ryzykiem, Janc A., Waliszewski K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ. 5. Janc A., Krymarys-Balcerzak A. (red.) (2004), Funkcjonowanie wspó³czesnego banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ. 6. Miko³ajczak P. (2012), Parabankowe aspekty dzia³alnoœci funduszy porêczeniowych i po yczkowych, w: Instytucje parabankowe na rynku us³ug bankowych w Polsce, Kotliñski G., Waliszewski K. (red.), CeDeWu, Warszawa. 7. Mishkin F.S., (2002), Ekonomika pieni¹dza, bankowoœci i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 8. Pietrzak B., Polañski Z., WoŸniak B. (2008), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 9. Sikora D., Kulczycki A. (2008), Efektywnoœæ oddzia³u banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa. 10. S³awiñski A. (2011), Polityka pieniê na, C.H. Beck, Warszawa. 11. Szpunar A. (2001), Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. Streszczenie W artykule zaprezentowano kszta³towanie siê kredytów dla polskich przedsiêbiorstw oraz ich stóp procentowych w latach Przedmiotem rozwa añ objêto równie analizê zale noœci miêdzy poziomem stóp procentowych a dynamik¹ zmian kredytów dla firm. Dokonano tak e identyfikacji najistotniejszych czynników determinuj¹cych politykê kredytow¹ banków w Polsce. S³owa kluczowe kredyt bankowy, stopa procentowa, polityka kredytowa, bank, przedsiêbiorstwo

12 394 Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz The impact of interest rate changes on the level of financing of the companies with a bank credit (Summary) This study attempts to show the process of formation of bank credits for Polish companies and their interest rates in years Also the analysis of the relationship between the level of interest rates and the dynamics of bank loans changes for businesses is the subject to consideration of the following study. The authors have also identified the most important factors that determine the credit policy of banks in Poland. Keywords bank credit, interest rate, credit policy, bank, company

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/2000 ANEKS STATYSTYCZNY........................................................................5 TABELE...................................................................................7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 10/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ dla kredytów udzielonych przed 04.08.2014 r. (pane stawki obowiązują 01.02.2015 r.) Stopa procentowa* Obrotowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2000 SPIS TREŒCI G OWNE TENDENCJE OBSERWOWANE W 2000 R...............................................3 SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA KRAJU (PROCESY REALNE)...................................

Bardziej szczegółowo

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

Finanse i bankowoœã Finance and banking. Ekonomia I stopieñ Ogólnoakademicki

Finanse i bankowoœã Finance and banking. Ekonomia I stopieñ Ogólnoakademicki KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Finanse i bankowoœã Finance and banking A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Czynniki zewnętrzne Wyniki funduszy inwestycyjnych (FI) w styczniu 216 r. były

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Ze Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawia Paweł Pietkun.

Ze Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawia Paweł Pietkun. Ze Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawia Paweł Pietkun. - Panie przewodniczący - mamy kryzys, czy też może go nie mamy? Co nam przyniesie przyszłość? - Chociaż źródła

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo