Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii"

Transkrypt

1 Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków rynkowych przyczynia siê do wzrostu zapotrzebowania na nowe instrumenty finansowe, których zastosowanie w transakcjach finansowych umo liwi³oby skuteczniejsze zarz¹dzanie ryzykiem rynkowym. Opcja jest niesymetrycznym instrumentem pochodnym, co oznacza, e jedna ze stron (nabywca opcji) ma prawo, a druga strona (wystawca opcji) ma obowi¹zek wykonania kontraktu (o ile opcja jest realizowana) [Hull, 2002, s. 4; Tarczyñski, Zwolankowski, 1999, s. 77]. Niesymetrycznoœæ praw i obowi¹zków na³o onych na strony transakcji sprawia, e kontrakt opcyjny jest szczególnym instrumentem zarz¹dzania ryzykiem rynkowym. Opcja o uwarunkowanej premii charakteryzuje siê nieci¹g³oœci¹ funkcji wyp³aty. W artykule przedstawiono w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii. Celem artyku³u jest przedstawienie wp³ywu czasu wygaœniêcia na cenê oraz na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii 1. Wspó³czynnik delta jest jednym z najwa niejszych wspó³czynników wykorzystywanych w analizie ryzyka kontraktów opcyjnych [Jajuga, 2007, s. 112]. Wspó³czynnik ten jest miar¹ wra liwoœci, która okreœla, o ile zmieni siê cena opcji, gdy cena instrumentu bazowego zmieni siê o jednostkê [Dziawgo, 2010, s. 126]. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. Niniejsze opracowanie jest fragmentem pracy naukowej finansowanej ze œrodków przeznaczonych na naukê w latach jako projekt badawczy. 1. W³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Nabywca opcji o uwarunkowanej premii p³aci wystawiaj¹cemu premiê tylko wtedy, gdy opcja w dniu wygaœniêcia jest typu po-cenie lub w-cenie 1. * Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, Toruñ 1 Opcja kupna jest typu w-cenie/nie-w-cenie, jeœli cena instrumentu bazowego jest wiêksza/ mniejsza od ceny wykonania opcji. Gdy cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania, opcja kupna jest typu po-cenie [Dziawgo, 2010, s. 35].

2 116 Ewa Dziawgo Premia p³acona jest w dniu wygaœniêcia opcji. Jeœli opcja w dniu wygaœniêcia jest typu nie-w-cenie, to nabywca opcji nie p³aci wystawiaj¹cemu premii w ogóle [Napiórkowski, 2002, s. 19; Dziawgo, 2011, s. 265]. Funkcja wyp³aty opcji kupna o uwarunkowanej premii jest postaci: S K c S K f, gdy w 0, gdy S K (1) gdzie: f w funkcja wyp³aty opcji kupna, S cena instrumentu bazowego, K cena wykonani opcji, c premia. Punkt, w którym cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania, jest punktem nieci¹g³oœci funkcji wyp³aty opcji kupna o uwarunkowanej premii. Cena opcji kupna o uwarunkowanej premii jest wyra ona wzorem [Gastineau, 1994, s. 44]: ( r q ) T N( d1 ) c Se K N( d ) 2 (2) gdzie: T czas wygaœniêcia opcji, r stopa procentowa, zmiennoœæ ceny instrumentu bazowego 2, q stopa dywidendy, N( d ) wartoœæ dystrybuanty rozk³adu normalnego zmiennej d, S 2 ln ( r q 0, 5 ) T K d1, T d 2 d1 T, pozosta³e oznaczenia s¹ takie same jak we wzorze (1). Przyk³ad Rozwa ania dotycz¹ kszta³towania siê ceny opcji kupna o uwarunkowanej premii. Na rysunku 1 przedstawiono kszta³towanie siê ceny zwyk³ej opcji kupna oraz opcji kupna o uwarunkowanej premii. Opcje 2 Zmiennoœæ ceny instrumentu bazowego jest mierzona odchyleniem standardowym.

3 Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii 117 wystawione s¹ na EUR/PLN. Termin wygaœniêcia opcji wynosi 6 miesiêcy. Cena wykonania opcji wynosi 4,20 z³. Symulacja wyceny przeprowadzona jest dla okresu r. Cena zwyk³ej opcji jest wyznaczona z modelu Garmana-Kohlhagena [Garman, Kohlhagen, 1983, s. 231]. Rysunek 1. Kszta³towanie siê ceny opcji kupna o uwarunkowanej premii oraz zwyk³ej opcji kupna W okresie r., r., r. rozpatrywane opcje by³y typu nie-w-cenie. Dnia r., r. i r. cena instrumentu bazowego kszta³towa³a siê w pobli u ceny wykonania. W pozosta³ym analizowanym okresie opcja by³a typu w-cenie, a w okresie r. silnie-nie-w-cenie. Z analizy kszta³towania siê cen wynika, e: opcja kupna o uwarunkowanej premii jest dro sza od zwyk³ej opcji kupna, jeœli opcja jest typu silnie-w-cenie, to zmniejszaj¹ siê ró nice miêdzy wartoœciami opcji kupna o uwarunkowanej premii oraz zwyk³ej opcji kupna, wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wp³ywa na wzrost/spadek ceny zarówno opcji kupna o uwarunkowanej premii, jak i zwyk³ej opcji kupna.

4 118 Ewa Dziawgo 2. Wp³yw czasu wygaœniêcia na cenê opcji kupna o uwarunkowanej premii Na rysunku 2 przedstawiono kszta³towanie siê cen dwóch opcji kupna o uwarunkowanej premii, które ró ni¹ siê czasem wygaœniêcia. Opcje wystawione s¹ na EUR/PLN. Cena wykonania opcji wynosi 4,20 z³. Symulacja wyceny jest przeprowadzona dla okresu r. Termin wygaœniêcia pierwszej opcji (ozn. op. 1.) wynosi 3 miesi¹ce. Z kolei termin wygaœniêcia drugiej rozpatrywanej opcji (ozn. op. 2.) wynosi 6 miesiêcy. Rysunek 2. Kszta³towanie siê ceny opcji kupna o uwarunkowanej premii z terminem wygaœniêcia 3 miesi¹ce (op. 1.) oraz z terminem wygaœniêcia 6 miesiêcy (op. 2.) D³u szy termin wygaœniêcia wp³ywa na wzrost ceny opcji kupna o uwarunkowanej premii. Mniejszym wahaniom w czasie ulega cena opcji z d³u szym terminem wygaœniêcia. Rysunek 3 jest ilustracj¹ kszta³towania siê wartoœci wspó³czynnika theta rozpatrywanych opcji kupna o uwarunkowanej premii, które ró ni¹ siê terminem wygaœniêcia. Wspó³czynnik theta jest miar¹ wra liwoœci ceny opcji, która okreœla zmianê wartoœci opcji, gdy d³ugoœæ okresu do terminu wygaœniêcia spadnie o jednostkê [Dziawgo, 2010, s. 140]. Wartoœæ wspó³czynnika theta opcji kupna o uwarunkowanej premii jest ujemna. Oznacza to, e zbli anie siê terminu wygaœniêcia opcji wp³ywa na spadek ceny opcji. Wiêksza wartoœæ bezwzglêdna wspó³czynnika theta œwiadczy o wiêkszym wp³y-

5 Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii 119 wie zmniejszania siê d³ugoœci okresu do terminu wygaœniêcia na cenê opcji. Rysunek 3. Kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika theta opcji kupna o uwarunkowanej premii z terminem wygaœniêcia 3 miesi¹ce (op. 1.) oraz z terminem wygaœniêcia 6 miesiêcy (op. 2.) Jeœli opcje s¹ typu silnie-w-cenie, to wystêpuj¹ nieznaczne ró nice miêdzy wartoœciami wspó³czynnika theta rozpatrywanych opcji. Gdy cena instrumentu bazowego zbli a siê do ceny wykonania, wystêpuje spadek wartoœci wspó³czynnika theta. Przy czym wiêkszy spadek wartoœci wspó³czynnika theta wystêpuje w przypadku opcji, która charakteryzuje siê krótszym terminem wygaœniêcia. Wówczas cena opcji charakteryzuje siê najwiêksz¹ wra liwoœci¹ na up³ywaj¹cy czas. Wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego w stosunku do ceny wykonania wp³ywa na wzrost wartoœci wspó³czynnika theta opcji. Cena opcji z krótszym terminem wygaœniêcia odznacza siê wiêksz¹ wra liwoœci¹ na zmianê czasu. Rysunek 4 przedstawia kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika theta analizowanej opcji kupna o uwarunkowanej premii oraz zwyk³ej opcji kupna. Termin wygaœniêcia rozpatrywanych opcji wynosi 6 miesiêcy.

6 120 Ewa Dziawgo Rysunek 4. Kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika theta opcji kupna o uwarunkowanej premii oraz zwyk³ej opcji kupna Wartoœci wspó³czynnika theta opcji kupna o uwarunkowanej premii s¹ znacznie mniejsze od wartoœci wspó³czynnika theta zwyk³ej opcji kupna. Wynika to st¹d, e w porównaniu ze zwyk³¹ opcj¹ cena opcji kupna o uwarunkowanej premii charakteryzuje siê znacznie wiêksz¹ wra liwoœci¹ na zbli anie siê terminu wygaœniêcia. 3. Wp³yw czasu wygaœniêcia na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii Rozwa ania dotycz¹ wp³ywu ceny instrumentu bazowego na cenê opcji kupna o uwarunkowanej premii. Wspó³czynnik delta zwyk³ej opcji kupna przyjmuje wartoœci dodatnie z przedzia³u [0; 1]. Dodatnia wartoœæ wspó³czynnika delta oznacza, e wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wp³ywa na wzrost/spadek ceny opcji. Wartoœci wspó³czynnika delta zwyk³ej opcji kupna typu silnie-w-cenie zmierzaj¹ do 1. W przypadku zwyk³ej opcji kupna typu silnie-nie-w-cenie wartoœci wspó³czynnika delta malej¹ do 0. Wiêksza wartoœæ wspó³czynnika delta œwiadczy o wiêkszym wp³ywie zmiany ceny instrumentu bazowego na cenê opcji. Na rysunku 5 przedstawiono kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta rozpatrywanych opcji kupna o uwarunkowanej premii. Opcje ró ni¹ siê terminem wygaœniêcia. Jedna z opcji charakteryzuje siê terminem wygaœniêcia równym 3 miesi¹ce. Z kolei termin wygaœniêcia drugiej opcji wynosi 6 miesiêcy. Rysunek 6 ilustruje wp³yw terminu wygaœniêcia na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta. Rozpatrywane s¹ ró -

7 Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii 121 ne typy opcji kupna o uwarunkowanej premii. Natomiast rysunek 7 przedstawia wp³yw terminu wygaœniêcia na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta zwyk³ych opcji kupna. Rysunek 5. Kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii z czasem wygaœniêcia 3 miesi¹ce (op. 1.) oraz z czasem wygaœniêcia 6 miesiêcy (op. 2.) Wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii, podobnie jak w przypadku zwyk³ej opcji kupna, zawarte s¹ w przedziale [0; 1]. Rysunek 6. Wp³yw terminu wygaœniêcia na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii

8 122 Ewa Dziawgo Rysunek 7. Wp³yw terminu wygaœniêcia na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta zwyk³ej opcji kupna Z analizy kszta³towania siê wartoœci wspó³czynnika delta wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski: wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii z krótszym terminem wygaœniêcia s¹ wiêksze od wartoœci wspó³czynnika delta opcji z d³u szym terminem wygaœniêcia, jeœli opcje o uwarunkowanej premii charakteryzuj¹ siê ró nymi terminami wygaœniêcia, to mniejsze ró nice miêdzy wartoœciami wspó³czynnika delta wystêpuj¹ w sytuacji, kiedy opcje s¹ typu silnie-nie-w-cenie, wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii typu silnie-nie-w-cenie s¹ wiêksze od wartoœci wspó³czynnika delta zwyk³ej opcji kupna; w pozosta³ych przypadkach wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii s¹ mniejsze od wartoœci wspó³czynnika delta zwyk³ej opcji kupna. Jeœli zwyk³a opcji kupna jest typu w-cenie oraz nie-w-cenie, to zbli anie siê terminu wygaœniêcia wp³ywa na spadek wartoœci wspó³czynnika delta. Z kolei jeœli zwyk³a opcja kupna jest typu w-cenie, to zmniejszanie siê d³ugoœci okresu do terminu wygaœniêcia przyczynia siê do wzrostu wartoœci wspó³czynnika delta. W przypadku opcji kupna o uwarunkowanej premii dla ka dego typu tej opcji krótszy termin wygaœniêcia wp³ywa na wzrost wartoœci wspó³czynnika delta.

9 Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii 123 Zakoñczenie Opcja kupna o uwarunkowanej premii charakteryzuje siê nietypow¹ form¹ rozliczenia. W dniu zawarcia umowy nabywca opcji kupna o uwarunkowanej premii nie p³aci premii. Wystawca opcji o uwarunkowanej premii otrzymuje premiê tylko wtedy, gdy opcja w dniu wygaœniêcia jest typu w-cenie lub po-cenie. Z wystawienia opcji kupna o uwarunkowanej premii jest osi¹gany zysk, jeœli w przysz³oœci wyst¹pi nieznaczny wzrost ceny instrumentu bazowego w stosunku do ceny wykonania. Z zastosowania opcji kupna o uwarunkowanej premii w transakcjach zabezpieczaj¹cych otrzymuje siê dodatni wynik finansowy, jeœli w przysz³oœci wyst¹pi znaczny wzrost ceny instrumentu bazowego w stosunku do ceny wykonania. W przypadku opcji kupna o uwarunkowanej premii wœród czynników wp³ywaj¹cych na cenê opcji szczególne miejsce zajmuje cena instrumentu bazowego oraz czas wygaœniêcia. W porównaniu ze zwyk³¹ opcj¹ cena opcji kupna o uwarunkowanej premii jest bardziej wra liwa na zbli anie siê terminu wygaœniêcia. Czas wygaœniêcia w istotny sposób wp³ywa równie na kszta³towanie siê wartoœci wspó³czynnika delta opcji kupna o uwarunkowanej premii. Wiêksze wartoœci wspó³czynnika delta wystêpuj¹ w przypadku opcji, które charakteryzuj¹ siê krótszym terminem wygaœniêcia. Cena opcji z krótszym terminem wygaœniêcia jest bardziej wra liwa na zmianê ceny instrumentu bazowego. Znaczna wra - liwoœæ ceny opcji kupna o uwarunkowanej premii wystêpuj¹ca w sytuacji, kiedy cena instrumentu bazowego oscyluje wokó³ ceny wykonania, sprawia, e ten rodzaj kontraktu opcyjnego jest atrakcyjnym instrumentem transakcji spekulacyjnych. Literatura 1. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ. 2. Dziawgo E. (2011), Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwy szonego ryzyka, [w:] Zarz¹dzanie wartoœci¹ instytucji finansowych, red. R. P³oska, M. Chmielewski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot. 3. Garman M.B., Kohlhagen S.W. (1983), Foreign currency option values, Journal of International Money and Finance, no. 2, s Gastineau G. (1994), An introduction to Special-Purpose Derivatives, The Journal of Derivatives, no. 1, s

10 124 Ewa Dziawgo 5. Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, London. 6. Jajuga K. (2007), Zarz¹dzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 7. Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP, Warszawa. 8. Tarczyñski W., Zwolankowski M. (1999), In ynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Streszczenie W artykule przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z opcj¹ kupna o uwarunkowanej premii: charakterystykê instrumentu, funkcjê wyp³aty, model wyceny oraz analizê wp³ywu czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. S³owa kluczowe opcja kupna, opcja o uwarunkowanej premii The influence of the time to maturity on the properties for contingent premium call option (Summary) The article presents the issues connected with contingent premium options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis of the influence of the time to maturity on the properties for option. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN. Keywords call option, contingent premium option

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ pasywnie zarz¹dzanych funduszy na przyk³adzie funduszy ETF notowanych na GPW Efektywnoœæ pasywnie zarz¹dzanych funduszy na przyk³adzie...

Efektywnoœæ pasywnie zarz¹dzanych funduszy na przyk³adzie funduszy ETF notowanych na GPW Efektywnoœæ pasywnie zarz¹dzanych funduszy na przyk³adzie... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Agnieszka Moskal* Danuta Zawadzka** Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka Efektywnoœæ pasywnie zarz¹dzanych funduszy na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych...

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Micha³ Buszko * Micha³ Buszko Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Wstêp Dyskusja i analizy dotycz¹ce wprowadzenia odwróconych

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw i energii przyk³ady zastosowañ

Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw i energii przyk³ady zastosowañ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Janusz ZAWI A-NIED WIECKI*, Jacek JADWISZCZOK**, Adam JADWISZCZOK***, Andrzej JADWISZCZOK*** Znaczenie Gie³dy Towarowej na rynku paliw

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza op³acalnoœci inwestycji wêglowych i j¹drowych

Analiza porównawcza op³acalnoœci inwestycji wêglowych i j¹drowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 4 2012 ISSN 1429-6675 Justyna MICHALAK* Analiza porównawcza op³acalnoœci inwestycji wêglowych i j¹drowych STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono wyniki analizy op³acalnoœci

Bardziej szczegółowo

Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin

Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 28 2012 Zeszyt 1 ROBERT UBERMAN* Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin Wprowadzenie Metodê opcji realnych, jako metodê

Bardziej szczegółowo

Wycena projektu górniczego z opcjami równoleg³ymi

Wycena projektu górniczego z opcjami równoleg³ymi GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 27 2011 Zeszyt 1 PIOTR SA UGA* Wycena projektu górniczego z opcjami równoleg³ymi Wprowadzenie Podstawow¹ kwesti¹, któr¹ musi rozstrzygn¹æ ka dy inwestor jest dylemat:

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola

ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola ZNACZENIE PODA Y ROCZNIKI PIENI DZA NAUK W DZIA ALNOŒCI ROLNICZYCH, KREDYTOWEJ SERIA G, T. 96, BANKÓW z. 3, 2009KOMERCYJNYCH 41 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

NR 533 INANSE, RYNKI INANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 16 2009 RÓD A I SKUTKI OGRANICZEÑ ARBITRA U NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

NR 533 INANSE, RYNKI INANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 16 2009 RÓD A I SKUTKI OGRANICZEÑ ARBITRA U NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH ZESZYTY ród³a i skutki NAUKOWE ograniczeñ UNIWERSYTETU arbitra u na rynku papierów SZCZECIÑSKIEGO wartoœciowych 1 NR 533 INANSE, RYNKI INANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 16 2009 ADAM SZYSZKA ADAM ZAREMBA RÓD A

Bardziej szczegółowo

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe...

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Marcin Gospodarowicz * Marcin Gospodarowicz Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Wstêp System gwarantowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Danuta Zawadzka* Agnieszka Strzelecka** Ewa Szafraniec-Siluta*** Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji...

Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji... Anna Kasprzak-Czelej * Anna Kasprzak-Czelej Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji... Wstêp Zmienna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Jerzy Ró añski* Jerzy Ró añski Zmiany w przep³ywach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych konsekwencje dla Polski i œwiata Zmiany

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 131 149 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Joanna B ach Pozyskiwanie róde finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Bogumi³a W¹torek 169 Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych a interesy ich uczestników ABSTRAKT Referat poœwiêcony jest zagadnieniom dotycz¹cym prowadzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej przez

Bardziej szczegółowo

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 ukasz Furman* ukasz Furman Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski Koszty funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych

Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 3 2012 ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych STRESZCZENIE. Celem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznañ Siedlce

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Kilka zastosowań pochodnej funkcji w podstawowych pojęciach ekonomicznych

Kilka zastosowań pochodnej funkcji w podstawowych pojęciach ekonomicznych MARIA DĄBROWA ilka zastosowań pochodnej funkcji w podstawowych pojęciach ekonomicznych Wstęp Matematyka jest rozleg³¹ dziedzin¹ wiedzy obejmuj¹c¹ wiele dyscyplin naukowych o bardzo ró norodnej tematyce

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo