REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!"

Transkrypt

1 REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI. ZasadyrejestracjiDomeny.eu VII. Znakinarodowe VIII. OkresrejestracjiDomeny IX. ProcedurarejestracjiDomeny X. PrzedłużenieokresurejestracjiDomeny XI. PrzeniesienieDomenyodinnegousługodawcydoOperatora XII. ZmianadanychAbonenta XIII. ZmianaKlientawystępującegonarzeczAbonenta XIV. Płatności XV. ObowiązkiKlienta XVI. OdpowiedzialnośćOperatora XVII. Postanowieniakońcowe I.* POSTANOWIENIA*OGÓLNE* 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w rozdziale II niniejszego regulaminu, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu fabrykanazw.pl.* 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu okres rejestracji Domeny oznacza Okres Abonamentowyusługi. 3. Złożenie Zamówienia na Domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowypomiędzyklientemaoperatoremoreprezentacjęabonentaprzedrejestratorem na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta oraz z upoważnieniem Operatora do zawarcia umowy o rejestrację Domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw Domen internetowych Rejestratora. 4. ZłożenieZamówienianaDomenę.eujestrównoznacznezzawarciemumowypomiędzy Klientem reprezentującym Abonenta na podstawie upoważnienia udzielonego przez AbonentaaOperatoremorejestracjęDomenynazasadachrejestracjiiutrzymanianazw

2 Domen internetowych określonych przez European Registry for Internet Domains vzw / asbl. 5. W celu rejestracji Domeny globalnej lub polskiej, Operator, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim RejestratoremDomen. 6. WprzypadkugdyKlientniejestjednocześnieAbonentem,Klientponosiodpowiedzialność zaistnienieizakresupoważnieniaudzielonegoprzezabonentadozleceniaoperatorowi reprezentacjiprzyrejestracjidomeny.upoważnienieudzieloneklientowiprzezabonenta winnoobejmowaćdokonaniewszelkichczynnościkoniecznychdlarejestracjidomeny,w tymwszczególności: a) dopodaniadanychosobowychabonenta osobyfizycznejorazwyrażeniezgodyw imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w regulaminie, b) do udzielenia Operatorowi dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji DomenywimieniuAbonenta. II.* DEFINICJE* 1. DZIEŃ*ROBOCZY]jedendzieńodponiedziałkudopiątkuzwyłączeniemdniustawowo wolnychodpracy. 2. OPERATOR ] Evenement Jarosław Rytlewski z siedzibą w Słupsku, ul. Stanisława Sołdka11lok.12,76]200Słupsk,NIP: ,REGON: KLIENT ] osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowościprawnej,którejustawaprzyznajezdolnośćprawną,zlecającaoperatorowiw imieniuwłasnymlubinnegopodmioturejestracjędomenyinternetowej. 4. ABONENT]osobafizyczna,osobaprawnaalbojednostkaorganizacyjnanieposiadająca osobowościprawnej,którejustawaprzyznajezdolnośćprawnąnarzeczktóregomabyć zarejestrowanadomenaiktóregodanezostałypodanewzgłoszeniurejestracyjnymjako daneabonentadomeny. 5. KONSUMENT* ] osoba fizyczna korzystająca z Usług Elektronicznych Serwisu fabrykanazw.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarcząlubzawodową. 6. REJESTRATOR* DOMEN ] podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenachokreślonychnastroniewww.iana.orglubinnypodmiot,którybezpośredniolub pośredniojestuprawnionydorejestracjiiutrzymaniadomeny.* 7. DOMENA ] oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora

3 Domen. Rejestrację Domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonychwicannuniformdomain]namedispute]resolutionpolicy,dostępnychpod adresem Rejestrację Domen.eu prowadzi EURid. Rejestrację Domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). 8. OPŁATA* ABONAMENTOWA* <* uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za Usługi ElektroniczneświadczonenapodstawiezawartejUmowyŚwiadczeniaUsługiiwzakresie określonymumową. 9. OKRES*ABONAMENTOWY]określonywofercieokresrozliczeniowy,zaktóryAbonent dokonałpłatnościwynagrodzeniaserwisowi. 10. UMOWAŚWIADCZENIA*USŁUGI* UmowaŚwiadczeniaUsługi,którejprzedmiotemjest usługa rejestracji Domeny internetowej zawarta między Abonentem a Operatorem za pośrednictwemserwisu. III.* OBOWIĄZEK*PRZESTRZEGANIA*PRAWA* 1. KlientzobowiązujesiędokorzystaniazUsługElektronicznychSerwisufabrykanazw.plw sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajówaniprzepisówprawa. 2. WprzypadkuuzyskaniaprzezOperatorainformacjiokorzystaniuzUsługElektronicznych SerwisuprzezKlientalubAbonentaniezgodniezniniejszymregulaminem,Regulaminem Serwisulubzprzepisamiprawa,OperatormaprawoprzetwarzaćdaneosoboweKlienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane instytucjomupoważnionym,takimjakpolicjalubprokuratura. 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tychdanych,atakżezablokowaćświadczonąusługęelektronicznąserwisu. 4. OperatormożeodmówićrejestracjiDomenywprzypadkugdy: a) Domenajestjużzarejestrowanalubzarezerwowana, b) wstosunkudonazwydomenyprowadzonejestwcześniejwszczętepostępowanie rejestracyjne, c) Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Operatora. IV.* ZASADY*REJESTRACJI*DOMENY*GLOBALNEJ* 1. Rejestracja Domen globalnych.com,.net,.org,.info,.biz odbywa się na podstawie porozumieniaz ConsultingServiceSp.zo.o..

4 2. WprzypadkurejestracjiDomenyglobalnej.com,.net,.org,.info,.bizzastosowaniemają postanowienia ICANN Uniform Domain]Name Dispute]Resolution Policy dostępne pod adresem regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionychdomen. 3. ICANN może przyznać w każdym czasie prawo do rejestracji nazwy Domeny trzeciej stronie,posiadającejprawodorejestracjidomeny,będącejprzedmiotemsporu. 4. WprzypadkuutratyprawadoDomenylubprzeniesieniaDomenydoinnegorejestratora, OperatorniezwracaKlientowikosztówrejestracjiDomeny. 5. RejestrującDomenę,KlientwimieniuAbonentawyrażazgodęnaumieszczeniedanych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach Domen Whois. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonychwbaziewhois. 6. Operator na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą Domenę.com,.net,.org,.info,.biz.InformacjaprzesyłanajestpocztąnaadresAbonenta. 7. KlientwdowolnymmomenciemożedokonaćzmianydanychAbonentakontaktującsięw V.* ZASADY*REJESTRACJI*DOMENY*POLSKIEJ* 1. RejestracjaDomenypolskiejodbywasięnapodstawieporozumieniazawartegopomiędzy Operatorema ConsultingServiceSp.zo.o.. 2. OperatormożeodmówićrejestracjiDomenywprzypadkugdyKlientpodaniekompletne, nieprawdziwelubbłędnedanewymaganeprzezoperatora. 3. WprzypadkuutratyprawadoDomenylubprzeniesieniaDomenydoinnegorejestratora, OperatorniezwracaKlientowikosztówrejestracjiDomeny. 4. Rejestrując Domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach Domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej Domeny. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w baziewhois. 5. Operator na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą Domenę. InformacjaprzesyłanajestpocztąnaadresAbonenta. 6. KlientwdowolnymmomenciemożedokonaćzmianydanychAbonentakontaktującsięw VI.* ZASADY*REJESTRACJI*DOMENY*.EU 1. Rejestracja Domeny.eu odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Operatorema ConsultingServiceSp.zo.o..

5 2. WprzypadkurejestracjiDomeny.euzastosowaniemająpostanowieniaEURiddostępne pod adresem regulujące m.in. zasady rejestracji Domen..eu, a w szczególności: a) PolitykaWhoisdotyczącanazwDomen.eu, b) Warunkirejestracjinazw.eu, c) PolitykarejestracyjnanazwDomen.eu. 3. WprzypadkuutratyprawadoDomenylubprzeniesieniaDomenydoinnegorejestratora, OperatorniezwracaKlientowikosztówrejestracjiDomeny. 4. RejestrującDomenę,KlientwimieniuAbonentawyrażazgodęnaumieszczeniedanych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach Domen Whois. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonychwbaziewhois. 5. KlientwdowolnymmomenciemożedokonaćzmianydanychAbonentakontaktującsięw VII.* ZNAKI*NARODOWE* 1. Rejestracja Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi oznacza rejestrację wyłącznie postaci ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Compatible Encoding(ACE)nazwyDomenyzawierającejliterypolskiegoalfabetu]Internationalized DomainNames(IDN),czylinazwęDomenyinternetowejzaczynającejsięodznaków'xn]]' (zwanądalejace]idn). 2. Abonent wyraża zgodę na zmianę postaci ACE]IDN na inną, w przypadku przyjęcia na świecie,jakostandardinternetowy,innejpostaciidn. VIII.* OKRES*REJESTRACJI*DOMENY* 1. OperatorrejestrujeDomenynaokres12miesięcy. 2. NajmniejsząjednostkąokresurejestracjiDomenyjest12miesięcy. 3. OkresyrejestracjiDomenyliczonesąoddatyzarejestrowaniaDomeny. IX.* PROCEDURA*REJESTRACJI*DOMENY* 1. Operator zobowiązuje się do rejestracji Domeny o nazwie podanej przez Klienta w elektronicznymwnioskuorejestracjędomenywypełnionymwserwisiefabrykanazw.pl. 2. ZapłatyzaUsługęElektronicznąSerwisunależydokonaćwterminie7DniRoboczychod datyzamówieniausługielektronicznej. 3. Rejestracja Domeny odbywa się do 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na konciebankowymoperatorabądźotrzymaniaprzezoperatorapotwierdzeniadokonania płatnościelektronicznej.

6 4. FakturaVATzarejestracjęDomenywystawianajestwterminiedo7DniRoboczychod daty odnotowania wpłaty na koncie bankowym Operatora bądź otrzymania przez Operatorapotwierdzeniadokonaniapłatnościelektronicznej. 5. WniosekorejestracjęDomenynieopłaconywciągu7DniRoboczychoddatyZamówienia UsługiElektronicznejSerwisuzostanieusuniętyzkolejkidorejestracji,oczymOperator poinformujezgłaszającegowniosekzapomocąpocztyelektronicznej.usunięciewniosku orejestracjędomenyoznaczaćbędzierozwiązanieumowyzoperatorem. X.* PRZEDŁUŻENIE*OKRESU*REJESTRACJI*DOMENY* 1. Przedłużenie okresu rejestracji Domeny oznacza rejestrację Domeny na kolejny Okres Abonamentowy. 2. Operator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu, na który zarejestrowano Domenę za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej dwudziestojedno(21)dniowymwyprzedzeniem. 3. W przypadku chęci przedłużenia okresu rejestracji Domeny Klient zobowiązany jest do uiszczeniaodpowiedniejopłaty,ustalanejwedługcennika,nakontobankoweoperatora, przy użyciu szybkich płatności elektronicznych (Transferuj.pl) bądź też korzystając ze środkówzgromadzonychnakoncieużytkownikawserwisiefabrykanazw.plwterminiedo 14dnioddatypoprzedzającejwygaśnięcieważnościDomeny.Datąpłatnościjestdzień uznaniarachunkubankowegooperatorabądźotrzymaniaprzezoperatorapotwierdzenia dokonaniapłatnościelektronicznej kwotąnależnejopłaty.brakwpłatytytułemrejestracji Domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rejestracji DomenyoznaczaćbędzierozwiązanieumowyzOperatoremnastępnegodnia. 4. Przedłużenie okresu rejestracji Domeny jest realizowane do 72 godzin od momentu odnotowaniawpłatyprzezoperatora. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji Domeny. XI.* PRZENIESIENIE*DOMENY*OD*INNEGO*USŁUGODAWCY*DO*OPERATORA* 1. Przeniesienie Domeny polskiej od innego usługodawcy do Operatora dokonywane jest bezpłatnie. 2. Przeniesienie Domeny.eu od innego usługodawcy do Operatora jest równoznaczne z rejestracjądomenyuoperatorananowyokresabonamentowy. 3. PrzeniesienieDomenyglobalnejodinnegousługodawcydoOperatorajestrównoznaczne z rejestracją Domeny u Operatora na czas pozostający do upływu okresu rejestracji u

7 poprzedniegousługodawcyprzedłużonyominimalnyokresrejestracjiuoperatora,chyba żeklientwskażedłuższyokres,ojakimazostaćprzedłużonarejestracja. 4. Klient zgłaszając Domenę do przeniesienia oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do występowania w imieniu Abonenta, określone w rozdziału I pkt. 6 niniejszegoregulaminu. 5. PrzeniesienieDomenypolskiejodinnegousługodawcydoOperatoradokonywanejestpo prawidłowymwypełnieniuelektronicznegownioskuoprzeniesieniedomeny. 6. ProcesprzeniesieniaDomenyglobalnejorazDomeny.eurozpoczynasiędo72godzinod momentu odnotowania wpłaty na koncie bankowym Operatora bądź otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia dokonania płatności elektronicznej. Wpłata ta traktowana jest jakokaucjazwrotnawprzypadkuniepowodzeniapodczasprzeniesieniadomeny. 7. W przypadku poprawnego przeniesienia Domeny globalnej oraz Domeny.eu do Operatorapoupływie72godzinwpłaconaprzezKlientakaucjazwrotnazostajezaliczona napoczetopłatyztytułurejestracjidomeny. 8. Operator zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną kaucję zwrotną z tytułu nieudanego przeniesienia Domeny globalnej oraz Domeny.eu w formie zasilenia (uzupełnienia)kontaużytkownikawserwisiefabrykanazw.pl. XII.* ZMIANA*DANYCH*ABONENTA* 1. Zmiana danych Abonenta może być przeprowadzona przez Klienta poprzez kontakt z 2. WprzypadkuaktualizacjidanychteleadresowychAbonentaOperatorzobowiązujesiędo wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionegooryginałuwnioskuoaktualizacjędanychabonenta. 3. W przypadku aktualizacji nazwy Abonenta Operator zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginałuwnioskuoaktualizacjędanychabonenta. 4. W przypadku zmiany Abonenta, Operator zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wnioskuozmianęabonentawrazzwymaganymidokumentami. 5. WprzypadkuzmianyAbonentaDomeny.eu,Operatorzobowiązujesiędozainicjowania proceduryzmianyabonentado72godzinodchwiliotrzymaniaprawidłowowypełnionego oryginału wniosku o zmianę Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami oraz po odnotowaniuwpłatytytułemrejestracjidomenynanowyokres.wpłatatatraktowanajest jakokaucjazwrotnawprzypadkuniepowodzeniapodczasprzeniesieniadomeny. 6. W przypadku wykonania zmiany Abonenta Domeny.eu, wpłacona przez Klienta kaucja zwrotnamożezostaćzaliczonanapoczetopłatyztytułurejestracjidomeny.

8 7. Po dokonaniu zmiany Abonenta Domeny.eu, Domena jest rejestrowana w imieniu nowego Abonenta na nowy, jednoroczny okres rejestracji rozpoczynający się z dniem elektronicznego zatwierdzenia zmiany przez nowego i dotychczasowego Abonenta, bez prawazwrotunależnychopłatdladotychczasowegoabonenta. 8. Operator zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną kaucję zwrotną w przypadku nieudanej zmiany Abonenta Domeny.eu w formie zasilenia (uzupełnienia) konta Użytkownikawserwisiefabrykanazw.pl. XIII.* ZMIANA*KLIENTA*WYSTĘPUJĄCEGO*NA*RZECZ*ABONENTA* 1. AbonentmaprawodozmianyKlientawystępującegonajegorzeczuOperatora. 2. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta u Operatora dokonywana jest bezpłatnieimożebyćprzeprowadzonapoprzez: a) przeniesienie Domeny na wniosek pisemny za zgodą Abonenta na podstawie wniosku wygenerowanego przez Klienta przejmującego prawo do występowania na rzecz Abonenta za pośrednictwem Konta (Panelu Użytkownika) w Serwisie fabrykanazw.pl, b) przeniesienie Domeny online za zgodą Klienta przekazanie przez Klienta (posiadającego upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta) prawa do reprezentowaniaabonentaklientowiubiegającemusiędowystępowanianarzecz Abonenta.KlientubiegającysięowystępowanienarzeczAbonentaoświadcza,że posiadapełnomocnictwodoreprezentowaniaabonenta. 3. WprzypadkuzmianyKlientawystępującegonarzeczAbonentawykonywanejnawniosek, pisemny wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy przesłać pocztą na adres korespondencyjnyoperatora. 4. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywana jest do 72 godzin od otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego wniosku o zmianę Klienta występującegonarzeczabonentalubdo72godzinodprzekazaniaonlineprzezklienta posiadającego upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta prawa do reprezentowania Abonenta Klientowi ubiegającemu się do występowania na rzecz Abonenta. XIV.* PŁATNOŚCI* 1. OpłatazarejestracjęDomenyregulowanajestwgcennikaznajdującegosięnastronach internetowychserwisufabrykanazw.pl.wnoszoneopłatysąniepodzielneiniezwrotnew całościaniwczęści. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług Elektronicznych Serwisu, przy czymtakazmiananiemawpływunacenyusługelektronicznychserwisuzamówionych

9 przed zmianą. Rejestracja Domeny oraz przedłużenie okresu jej rejestracji odbywa się wedługaktualnegocennikaorazzasadokreślonychwniniejszymregulaminie. 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia Usługi Elektronicznej SerwisunawskazanyprzezOperatorarachunekbankowy,przyużyciuszybkichpłatności elektronicznych (Transferuj.pl) bądź też korzystając ze środków zgromadzonych na koncieużytkownikawserwisiefabrykanazw.pl. 4. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet Usługi Elektronicznej Serwisu pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora Usługi Elektronicznej Serwisu lubnumeruopłacanejfaktury.wtakimprzypadkuklientpotwierdzawolęzawarciaumowy wyrażonązapośrednictwemosobytrzeciej,któradokonaławpłaty,poprzezkorzystaniez UsługiElektronicznejSerwisu. 5. FakturaVATtytułemutrzymaniaUsługiElektronicznejSerwisuwystawianajestnadane KlientapodanewFormularzuRejestracyjnymnaSerwisie. 6. Ewentualne zwroty wpłat będą przekazywane w formie zasilenia (uzupełnienia) konta Użytkownikawserwisiefabrykanazw.pl. XV.* OBOWIĄZKI*KLIENTA* 1. Klient zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e]mail wysyłanychnaadresyniezaktualizowane. 2. Klientzobowiązanyjestdoterminowegoregulowaniapłatności. 3. KlientzobowiązanyjestdopodaniaprawdziwychdanychAbonentawprocesierejestracji Domeny. XVI.* ODPOWIEDZIALNOŚĆ*OPERATORA* 1. OperatorzobowiązujesięzwrócićKlientowiotrzymanąwpłatęztytułunieudanejrejestracji Domenywterminie14dniwformiezasilenia(uzupełnienia)kontaUżytkownikawserwisie fabrykanazw.pl. 2. Operator ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji Domeny. W szczególności Operator, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji Domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana Domena z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów Domen.

10 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczynodsiebieniezależnych. 4. Operatornieponosiodpowiedzialnościzautraconekorzyści. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań KlientalubAbonenta. 6. Odpowiedzialność Operatora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłatywniesionejprzezklienta. 7. W przypadku Klientów będących Konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określonewpkt.4i6niemajązastosowania. XVII.* POSTANOWIENIA*KOŃCOWE* 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązanesądoprzestrzeganiaaktualnieobowiązującegowpolsceprawa. 2. Przeniesienie Domeny do innego usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestracjędomenyinternetowejuoperatora. 3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi Elektronicznej Serwisu i/lub rozwiązania umowy o rejestrację Domeny u Operatora w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta lub Abonenta reprezentowanego przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,regulaminuserwisulubprzepisówprawa. 4. MiejscemświadczeniaUsługElektronicznychSerwisujestsiedzibaOperatora.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych.

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. Regulamin domen I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów.

1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych.

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych. AttHost Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez TELENEXT.PL I. Postanowienia ogólne: 1. Podstawą korzystania z usług Krakowskiego TELENEXT mgr inż. Piotr Stożek, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawą korzystania z usług Przedsiębiorstwa ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących rejestracji i obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen 1. Postanowienia ogólne

Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen 1. Postanowienia ogólne Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen Postanowienia zawarte w Regulaminie obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen oraz w dokumentach, do których odsyła (dalej: Regulamin ) wykonywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Usług dotyczących rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen

Regulamin rejestracji i utrzymania domen Regulamin rejestracji i utrzymania domen Postanowienia zawarte w Regulaminie rejestracji i utrzymania domen wykonywanych przez firmę prot - Profesjonalne Technologie Krzysztof Wojteczko z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl

Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl Regulamin szczegółowy korzystania z usług automatycznych uti.pl 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Postanowienia ogólne. I.Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Flash Studio II.Usługodawcą jest Flash Studio z siedzibą przy ul. Potockich 69a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własność Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. powrót do serwisu powrót do panelu klienta I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w IT-JOAN. 2. Usługodawcą jest IT-JOAN Joanna Kurek REGON: 142643558, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL I.# II.# III.# IV.# V.# VI.# VII.# VIII.# IX.# X.# XI.# XII.# XIII.# Postanowienia#ogólne# Definicje# Rodzaj#i#zakres#usług#świadczonych#przez#serwis# Warunki#zawierania#umów#o#świadczenie#usług#drogą#elektroniczną#

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek.

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hostowo Piotr Kurek. 2. Usługodawcą jest Hostowo Piotr Kurek NIP: 821-248-63-42, REGON: 146347437 zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 140/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie Regulaminu rejestracji domen internetowych w domenie drugiego stopnia legnica.eu. Na podstawie 1 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny.EU za 0 zł dla każdego" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora. Operator Piotr Wyszyński prowadzący działalność pod firmą PHU StrefaPC, z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 4 lok. 117, 15-748 Białystok wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUSINESSNERDS

REGULAMIN BUSINESSNERDS REGULAMIN BUSINESSNERDS 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady świadczenia usług poprzez platformę internetową BusinessNerds. 1.2. Użytkownicy przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Definicje Domena (nazwa domeny) symboliczne oznaczenie, które służy do adresowania węzłów sieci Internet (stron internetowych, serwerów poczty elektronicznej, sieciowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro I. Definicje Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

addhost. Regulamin świadczenia usług Addhost 2 Postanowienia ogólne

addhost. Regulamin świadczenia usług Addhost 2 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług Addhost 1 Definicje 1. Addhost - Grupa DKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław, REGON: 361838255, KRS: 0000563989,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zasady i warunki administracji domeny legnica.eu

Rozdział 2 Zasady i warunki administracji domeny legnica.eu Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy Nr 557/PM/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. Regulamin rejestracji domen internetowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rejestracji internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS I. Definicje Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www z MontuCMS wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator - podmiot uprawniony do zarejestrowania domeny, którym może być:

Rejestrator - podmiot uprawniony do zarejestrowania domeny, którym może być: Regulamin Domenowy 1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie przepisów art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z dnia 9 grudnia 2013 roku ustalony przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo