REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU"

Transkrypt

1 OSI CompuTrain Sp. z o.o Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax NIP REGON XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał Akcyjny PLN REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki świadczenia usług w zakresie hostingu w tym regulaminy dla usług: rejestracji domen (Regulamin usługi rejestracji domen), udostępniania serwera w ramach hostingu (Regulamin udostępniania serwera w ramach hostingu). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI REJESTRACJI DOMEN 1. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. 2. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi jest podawana przez OSI CT w ofercie składanej Klientowi. 3. Rejestrator, to podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. 4. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej, OSI CT, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Klienta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen. 5. Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego OSI CT w celu reprezentacji go przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone OSI CT przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności do: a) podania danych osobowych, b) udzielenia OSI CT dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Klienta. 6. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek zlecenia rejestracji domeny niezgodnie z prawem. 7. Cesja Elektroniczna w rozumieniu Regulaminu oznacza jedną z form zmiany Abonenta. 8. Nowy Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, którego dane zostały podane przez Klienta reprezentującego podczas inicjacji procedury Cesji Elektronicznej i który ma przejąć prawa z tytułu rejestracji domeny. 9. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Realizacji Usług (OWRU). 10. W rozumieniu niniejszego regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy usługi. Kredyt Bank SA VIII Oddział KB SA w Warszawie

2 11. Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez OSI CT niezwłocznie po Dacie Zapłaty, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy. II. Ochrona danych osobowych 1. OSI CT ma prawo do przetwarzania wszystkich danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. 2. Podanie danych osobowych przez Klienta w zamówieniu jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji domeny. 3. OSI CT ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta innym podmiotom, z którymi współdziała w celu wykonania usługi. 4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że: a) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSI CT, b) zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez inne podmioty, o których mowa w pkt. II Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, iż został poinformowany o danych OSI CT, wskazanych w pkt. I.1 Ogólnych Warunków Realizacji Usług, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez OSI CT, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U ). 6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych OSI CT może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez OSI CT bez prawa zwrotu kwoty za niewykorzystaną usługę, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje. III. Zamawianie usługi rejestracji domeny 1. Złożenie zamówienia na domenę polega na wypełnieniu odpowiedniego pola przez Klienta zawartego w Formularzu zamówienia usług. 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a OSI CT o świadczenie usługi pośrednictwa w rejestracji domeny na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej. 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów tego Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia tego Regulaminu. 4. OSI CT zobowiązuje się do rejestracji domeny w imieniu Klienta oraz do wystawienia faktury w przeciągu 7 dni od otrzymania płatności. 5. Złożenie zamówienia na domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a OSI CT o reprezentację przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta, oraz z upoważnieniem OSI CT do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Klientem, a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora. 6. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej OSI CT, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Klienta (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Klienta) z odpowiednim Rejestratorem.

3 7. Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego OSI CT reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone OSI CT obejmuje wszelkie czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności: a) akceptację regulaminów Rejestratora b) do podania danych osobowych Klienta oraz wyrażenie zgody w jego imieniu na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w Regulaminach, c) do udzielenia OSI CT dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Klienta. 8. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek zlecenia rejestracji domeny w przypadku podania przez Klienta danych niezgodnych z prawdą. IV. Zasady rejestracji domen 1. Rejestracja domeny odbywa się na podstawie upoważnienia udzielonego OSI CT przez Klienta wymaganego do wykonania usługi. 2. W zależności od wybranej domeny stosowane są odpowiednie zasady rejestracji i utrzymania domen zgodne z regulaminami firm/instytucji rejestrujących. 3. OSI CT na mocy udzielonego upoważnienia pośredniczy w rejestracji domeny podanej w formularzu zamówienia i działa w imieniu klienta. 4. OSI CT rejestrując domenę wyraża w imieniu Klienta zgodę na umieszczenie jego danych w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. OSI CT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois. 5. OSI CT ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS. 6. OSI CT może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez firmę/instytucję rejestrującą. 7. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, OSI CT nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny. V. Postanowienia końcowe 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w tym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Usług. 2. Regulamin w wersji z dnia r.

4 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SERWERA W RAMACH HOSTINGU I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza Regulamin udostępniania serwera w ramach hostingu oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin tj. cennik, specyfikację usług i lista parametrów usługi hostingu parametry bezpieczeństwa oraz Ogólne Warunki Realizacji Usług. 2. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku, bazy danych oraz uruchomieniu dostępnych usług obsługi serwisu zawartego na dysku zgodnych z parametrami bezpieczeństwa 3. Opłata tytułem świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z ofertą złożoną Klientowi. 4. Usługa serwera świadczona jest zgodnie ze specyfikacją oraz parametrami bezpieczeństwa, o których mowa w pkt I Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Realizacji Umów. 6. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez OSI CT niezwłocznie po Dacie Zapłaty, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy. II. Zamawianie usługi udostępniania serwera 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia usług lub formularza odnowienia usługi. 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a OSI CT na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej. 3. Zamawiający Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia tego Regulaminu oraz OWRU. III Obowiązki i odpowiedzialność OSI CT 1. OSI CT zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością. 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami OSI CT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: a) trwałej albo czasowej niemożliwości realizacji usługi oraz z tytułu nienależytego realizacji usługi z przyczyn niezależnych od OSI CT, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej, b) utraconych przez Klienta korzyści, wynikających z trwałej albo czasowej niemożliwości realizacji usługi oraz z tytułu nienależytego realizacji usługi z przyczyn niezależnych od OSI CT, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej, c) trwałej albo czasowej niemożliwości realizacji usługi oraz z tytułu nienależytego realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona, d) skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi, e) skutków utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych przez Kilenta wynikłych z zaniedbań Klienta np. braku aktualizacji Aplikacji przechowywanego przez Klienta na serwerze,chyba, że umowa stanowi inaczej. f) skutków trwałej albo czasowej niemożliwości korzystania z usługi wynikłych w rezultacie nieautoryzowanego działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do usługi w wyniku zaniedbań Klienta np. instalacji na serwerze niezabezpieczonych Aplikacj lub/i braku ich aktualizacji, g) skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi, h) skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od OSI CT,

5 i) skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi, j) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób. Niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi. 3. Odpowiedzialność OSI CT względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu realizacji tej usługi. IV Zakres pomocy technicznej 1. Pomoc techniczna w zakresie usługi jest realizowana poprzez pocztę elektroniczną poniedziałku do piątku w godzinach z wyłączeniem dni świątecznych. Zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem usługi powinno zostać wysłane na adres: 2. Zgłoszenie jest skuteczne tylko po otrzymaniu przez osobę zgłaszającą potwierdzenia wysłanego przez pracownika OSI CT tzn. jest liczone od daty potwierdzenia zgłoszenia! 3. Zakres pomocy technicznej obejmuje: a) OSI CT bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Klienta; b) zapewnia dostęp do dwóch kopii bezpieczeństwa, wykonywanych codziennie w godzinach nocnych. Kopie zapasowe, są przechowywane przez okres dwóch dni, czyli dostępne są wersje max. 48h wstecz; c) pomoc jest ograniczona do usługi hostingu i nie obejmuje Aplikacji zainstalowanych lub przechowywanych przez klienta na serwerze, chyba że zawarto osobną umowę na takie usługi. d) zapewnia pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi jeżeli problem leży po stronie usługi świadczonej przez OSI CT. 4. OSI CT dołoży starań, aby serwery udostępniane przez naszą firmę, na którym uruchamiana jest usługa, działały stabilnie i zapewniały bezpieczeństwo. Jednocześnie informujemy, iż serwery obowiązują nieprzekraczalne parametry bezpieczeństwa. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta. Lista parametrów bezpieczeństwa zawarta jest dokumentach dodatkowych z którymi Klient powinien się zapoznać OSI CT zastrzega sobie prawo zmiany tych parametrów bez uprzedzenia. 5. OSI CT zastrzega sobie prawo blokowania lub usuwania usług Klientów, które naruszają parametry bezpieczeństwa lub nadmiernie obciążają serwer. Użytkownicy wymagający zapewnienia im zasobów przekraczających parametry bezpieczeństwa mogą wystąpić do OSI CT z zapytaniem w którym powinny być określone wymagane parametry. Na tego typu zapytanie OSI CT niezwłocznie odpowie przesyłając stosowną ofertę. 6. OSI CT wyłącza z zakresu pomocy technicznej następujące sytuacje: a) OSI CT nie odpowiada za konfigurację i zabezpieczenie Aplikacji przechowywanych przez Klienta; b) OSI CT nie odpowiada za zmiany w konfiguracji wprowadzone przez użytkowników lub osoby trzecie dokonane w wyniku zaniedbań Klienta c) OSI CT nie odpowiada za funkcjonowanie lub konfigurację dodatkowych komponentów zainstalowanych przez użytkownika;

6 d) OSI CT nie odpowiada za modyfikacje wprowadzone przez użytkowników w skryptach serwisu; e) OSI CT nie odpowiada za utratę danych przechowywanych przez użytkownika w serwisie dłużej niż 48h wstecz; f) OSI CT nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z usługi z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych; g) OSI CT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. h) Za usługi wykraczające poza zakres ww. pomocy technicznej OSI CT pobiera opłaty określone w Cenniku usług dodatkowych Klient zawsze jest informowany jeżeli jego zlecenie wykracza poza zakres pomocy i podejmuje decyzję czy chce skorzystać z usług dodatkowo płatnych wymienionych w cenniku. Usługi dodatkowo płatne są wykonywane dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez Klienta, iż zgadza się na taką usługę i odpowiadającą jej opłatę. VI Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 1. Klient zobowiązany jest do dbanie o bezpieczeństwa udostępnionej mu usługi, a w szczególności do instalacji łatek bezpieczeństwa lub/i aktualizacji Aplikacji które przechowuje na serwerze, chyba,że umowa stanowi inaczej. 2. Klient zobowiązany jest do ochrony danych uwierzytelniających przekazanych mu w ramch świadczonej usługi. 3. Klient zobowiązany jest do informowanie OSI CT, o zaistniałych zdarzeniach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa usługi. 4. W związku z tym, iż OSI CT zapewnia dostęp do kopii zapasowej max 48h wstecz, w celu zabezpieczenia sobie dostępu do starszych kopi klient jest zobowiązany do wykonywania kopii danych przechowywanych na serwerze we własnym zakresie, chyba że zawarto dodatkową umowę na świadczenie takiej usługi. 5. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej po stronie Klienta (np. administratora) jest: a. niezwłocznie powiadomienie OSI CT o nieprawidłowościach w działaniu serwisu oraz udzielenie wszelkich informacji w razie wystąpienia problemów; b. w przypadku wprowadzania zmian w konfiguracji serwer, serwisu lub modyfikacji plików lub bazy danych prowadzenie stosownej dokumentacji. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa wszystkie odpowiedzi i dane przesyłane w ramach realizowanej przez OSI CT pomocy będą kierowane na adres administratora, zawarty w protokole przekazania platformy/strony lub zamówienia usług / formularza odnowienia usługi. VII. Obowiązek przestrzegania prawa 4. Klient ponosi odpowiedzialność za dane przechowywane na udostępnionej przestrzeni dysku i bazy danych. 5. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania usługi przez niego samego i osoby trzecie.

7 VIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w tym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Usług. 2. Regulamin w wersji z dnia r.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących rejestracji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Usług dotyczących rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własność Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICZENIA W REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ ORAZ OBSŁUDZE ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ DOMENY INTERNETOWEJ PRZEZ IQ PL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo