REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument). Centrum Autoryzacyjne - podmiot trzeci będący wystawcą certyfikatów SSL. Awaria - brak widzialności usług świadczonych na rzecz Abonenta na pierwszym routerze poza siecią Operatora w okresie czasu wynoszącym ponad 15 minut Cennik składnik oferty Operatora, określający opłaty abonamentowe stosowane przez Operatora, Domena - unikalny ciąg znaków dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Okres rozliczeniowy - okres czasu, w którym Operator rozlicza usługi świadczone na rzecz Abonenta. Okres rozliczeniowy dla każdej z Usług liczony jest od dnia uruchomienia Usługi do dnia zakończenia świadczenia Usługi zgodnie z okresem aktywacji wybranym w toku składania zamówienia.. Operator dostawca usług objętych niniejszym Regulaminem i wydawca Regulaminu, właściciel marki Serverini.pl - S-NET Sp. z o.o., Kraków, ul. J. Lea 114, Polska, NIP: , REGON: , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: Opłata abonamentowa opłata za usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta ustalana zgodnie z Cennikiem, Panel Klienta platforma udostępniona przez Operatora na rzecz Abonenta pod adresem w ramach której Abonent dokonuje rejestracji w serwisie, wyboru usług świadczonych przez Operatora, modyfikuje parametry usług, a także aktualizuje swoje dane osobowe. Problem - zgłaszane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie Abonenta dotyczące funkcjonowania Usługi. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady korzystania przez Abonenta z usług oferowanych przez Operatora w serwisie internetowym Serverini.pl działającym pod adresem: Niniejszy regulamin świadczenia usług stanowi regulamin w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) Rejestrator podmiot dokonujący rejestracji domen,. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Umowa umowa o świadczenie usług zawarta na podstawie niniejszego regulaminu Usługi usługi świadczone przez Operatora szczegółowo określone w ofercie. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Operator świadczy na rzecz Abonenta następujące usługi: a) hosting b) rejestracja i utrzymanie domen internetowych, c) rejestracja i utrzymanie certyfikatów SSL d) serwer dedykowany 1

2 e) serwer VPS f) administracja serwerów 2. Specyfikacja techniczna poszczególnych usług zawarta jest w ofercie Operatora dostępnej pod adresem: 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy. 3 ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie poszczególnych usług świadczonych przez Operatora następuje według następującej procedury: a) rejestracja Abonenta w Panelu Klienta w serwisie pod adresem warunek konieczny zamówienia usług, oraz jednoczesna akceptacja niniejszego Regulaminu, stanowiąca jednocześnie zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, b) potwierdzenie zamówienia usługi dokonane przez Operatora w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany w toku rejestracji c) wystawienie przez Operatora faktury proforma na kwotę zgodną z Cennikiem d) płatność faktury proforma przez abonenta za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Operatora wskazanego w fakturze. e) po otrzymaniu wpłaty Operator aktywuje usługę w terminie wskazanym w ofercie. 2. W przypadku braku płatności faktury proforma w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia, zamówienie zostaje anulowane, o czym Operator poinformuje Abonenta pocztą elektroniczną. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. 3. W toku rejestracji Abonent podaje wymagane przez Operatora dane zgodnie z rzeczywistością, do których należą: a) Nazwisko i imiona, b) Adres zamieszkania c) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania d) Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem. 4. Operator ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych Abonenta podanych w toku rejestracji. Żądanie dokumentów Operator przesyła Abonentowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta. 5. Abonent ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Odmowa przesłania dokumentów oznacza odmowę udostępniania danych niezbędnych do świadczenia usług i uprawnia Operatora do odmowy świadczenia usług. 6. Na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego każdej Usługi Operator poinformuje Abonenta pocztą elektroniczną o planowanym upływie okresu rozliczeniowego oraz o wysokości opłat za kolejny okres rozliczeniowy a także prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy. 7. Abonent dokonuje przedłużenia okresu rozliczeniowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Operatora, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania danej Usługi, na kolejny okres rozliczeniowy. 8. Abonent zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy najpóźniej 7 dni przed upływem poprzedniego okresu rozliczeniowego Usługi. 9. Abonent dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji danej Usługi, dostępnych na stronach WWW Operatora. 10. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Operatora, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu. 11. Brak odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Usługi oznaczać będzie nieprzedłużenie okresu świadczenia Usługi. 12. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności. 2. Abonent zobowiązuje się do: 2

3 a) terminowego wnoszenia opłat abonamentowych za Usługi, b) podania prawdziwych danych w procesie rejestracji w Panelu Klienta, a także nieujawniania ich osobom trzecimi i informowania o wszelkich zmianach danych mających wpływ na wykonywanie Umowy, c) korzystania z Usług świadczonych przez Operatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, d) korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych oraz dóbr osobistych), e) niewykorzystywania Usług świadczonych przez Operatora dla rozsyłania Spamu, a także do: i. korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty , ii. korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, do kogo wiadomość ma zostać wysłana, iii. wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę. 3. W przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez Abonenta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać dane Abonenta właściwym organom władzy publicznej. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Operatora braku dostępności Usług, spowodowanego w szczególności działaniem podmiotów i czynników zewnętrznych b) nieprawidłowego korzystania z Usług przez Abonenta c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Panelu Klienta, d) naruszenia postanowień Regulaminu przez Abonenta, e) działania siły wyższej, w tym kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.); 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 5 OPŁATY ABONAMENTOWE I PŁATNOŚCI 1. Opłata abonamentowa stanowi wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczenia Usług na rzecz Abonenta 2. Wysokość opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika stanowiącego element oferty Operatora i obowiązującego u Operatora w dniu złożenia zamówienia poprzez Panel Klienta. 3. Płatność opłaty abonamentowej jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. 4. Płatność opłaty abonamentowej jest uiszczana z góry za cały okres rozliczeniowy. 5. Płatność opłaty abonamentowej następuje na podstawie faktury VAT wystawianej i doręczanej Abonentowi w formie elektronicznej na adres wskazany w Panelu Klienta. Niniejszym Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają postanowieniom 3 niniejszego regulaminu odnośnie faktury pro-forma wystawianej w ramach procedury zamówienia usługi. 6. Opłata abonamentowa jest płatna w terminie i na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze VAT. 7. Datą zapłaty należności z faktury jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 8. Termin płatności faktury wynosi 7 dni. W przypadku opóźnienia w płatności Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentowej. Zmiana wysokości opłaty abonamentowej jest stosowana od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym została wprowadzona. Informacja o zmianie wysokości opłaty abonamentowej zostaje umieszczona przez Operatora na stronie i przekazana Abonentowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta w terminie nie później niż 14 przed wprowadzeniem w życie. W przypadku braku akceptacji zmiany opłaty Abonamentowej Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy, a w okresie wypowiedzenia nowa wysokość opłaty abonamentowej nie ma zastosowania do Abonenta. 3

4 6 WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI OPERATORA 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym operatora niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową. 7 GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG 1. Dostępność systemu rozumiana jest jako utrzymanie przez Operatora sprzętu niezbędnego do świadczenia Usług na rzecz Abonenta w pełnej sprawności i gotowości, zapewnienie zasilania oraz dostępu do sieci Internet. 2. Operator udziela niniejszym gwarancji dostępności usług SLA dla usług: hosting www, serwery dedykowane i serwery VPS. 3. Zgłoszenie Awarii lub Problemu dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta Operatora pod adresem Otrzymanie zgłoszenia potwierdzane jest automatyczne poprzez automatyczną odpowiedź zwrotną. 4. Zgłoszenie Awarii lub Problemu dokonane przez Abonenta powinno zawierać co najmniej: numer IP serwera, na którym usługa jest uruchomiona, rodzaj usługi, której zgłoszenie dotyczy, czas uzyskania wiedzy o Awarii lub Problemie, dane Abonenta. 5. Czas reakcji na zgłoszenie Awarii lub Problemu: wynosi w trybie roboczym 60 minut. Czas reakcji liczony jest od momentu skutecznego zgłoszenia awarii do Biura Obsługi Klienta. 6. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń służących do realizowania usług, a tym samym dokonywania przerw konserwacyjnych w świadczeniu usług. O przerwach Abonent zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 6 godzin przed rozpoczęciem wykonywania konserwacji systemu. 7. W przypadku nie dotrzymania parametrów SLA przez Operatora lub braku możliwości wykonania usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 7 dni za każde następne rozpoczęte 24 godziny przerwy powyżej gwarancji dostępności, chyba że indywidualna umowa z Abonentem stanowi inaczej. Udzielenie rekompensaty o której mowa nie zwalnia Abonenta z obowiązku terminowego opłacania opłat abonamentowych. 8. Tryb roboczy określa się na dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji poza trybem roboczym określa się na najbliższy możliwy termin. 9. Monitoring Operatora, na podstawie którego obliczana jest gwarancja dostępności funkcjonuje w trybie 24 h 7 dni w tygodniu przez cały rok. 8 DANE OSOBOWE 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonentów przez Operatora następuje wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Abonent wyraża dobrowolnie zgodę 2. Abonent oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. 3. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Abonenta przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom. 4. Abonent ma możliwość powierzenia Operatorowi, na podstawie odrębnej umowy, przetwarzania danych osobowych, znajdujących się w bazach danych i serwisach internetowych, które w całości lub w części działają z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Operatora 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane przez Abonenta w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Operatora bądź w formie elektronicznej na adres: 4

5 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać co najmniej: a) dane Abonenta umożliwiające identyfikację w bazie abonentów Operatora, b) rodzaj i typ usługi, której dotyczy reklamacja, c) okoliczności zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, d) zarzuty Abonenta dotyczące reklamowanej Usługi, e) uzasadnienie reklamacji, f) ewentualny żądany sposób usunięcia naruszenia. 3. Operator obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej/elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. 4. W odpowiedzi Operator informuje o uznaniu reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia sprawy bądź też o stwierdzeniu braku podstaw do jej uznania. W każdym przypadku Operator uzasadnia swoje stanowisko. 10 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Wypowiedzenie umowy zostaje dokonane ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Warunkiem dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora jest wskazanie ważnych przyczyn takiego wypowiedzenia. 4. Za ważne przyczyny wypowiedzenia uznaje się w szczególności: a) zaleganie Abonenta z płatnościami Opłaty abonamentowej co najmniej za 2 pełne okresy płatności, b) niemożność dalszego świadczenia Usług z przyczyn technicznych. 5. Operator ma prawo do bezterminowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, stanowiącego wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: a) korzystania przez Abonenta z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, b) korzystania przez Abonenta z Usług w sposób naruszający prawa osób trzecich ( w szczególności dobra osobiste, auorskie prawa osobiste i majątkowe) c) rozsyłania SPAMU, d) dokonywania ataków hakerskich, blokowania sieci, skanowania sieci, skanowania dziur itp., e) celowego działania na szkodę Operatora. 6. Zaprzestanie świadczenia Usług, o którym mowa w ust. 5 nastąpi po uprzednim zawiadomieniu Abonenta o zamiarze i przyczynie zaprzestania świadczenia usług, w przypadku braku reakcji na zawiadomienie w ciągu 3 dni od momentu zawiadomienia. 7. Operator ma prawo do bezterminowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, stanowiącego wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku dokonania 3 kolejnych zgłoszeń ABUSE (nadużycie) od innych użytkowników do których Abonent nie ustosunkował się w jakikolwiek sposób. 8. Abonent ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronach WWW operatora. Jednocześnie prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzających nie przysługuje Abonentowi w wypadku zaistnienia okoliczności wyłączających, wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) 11 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN 1. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. 2. Złożenie zamówienia na domenę oznacza jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem. Na podstawie tej umowy Operator jest upoważniony do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych 5

6 obowiązujących u Rejestratora. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 3. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej Operator zawiera umowę na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia przez Abonenta) z odpowiednim Rejestratorem domen. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 4. Do procedury rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK znajdujące się na stronie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen O wszelkich zmianach treści Regulaminu NASK Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 5. Do procedury rejestracji domeny globalnej.com,.net,.org,.info,.biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem regulujące zasady rejestracji wyżej wymienionych domen. Zasady rejestracji domen, znajdują się na stronach internetowych Rejestratorów Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta o zmianach regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 6. Rejestrując domenę Abonent wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. 7. Operator zobowiązuje się rejestrować domeny jedynie na serwery DNS zarejestrowane i widoczne w globalnej bazie Whois dostępnej pod adresem Operator ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS. 8. Do procedury rejestracji domeny.eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem regulujące zasady rejestracji domen..eu. Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 9. Abonent, składając zamówienie akceptuje jednocześnie zasady rejestracji i utrzymania nazw domen Rejestratora, o których mowa w ustępie 4, 5 i 8 niniejszego paragrafu W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z brakiem akceptacji przez Abonenta zmian regulaminów określających zasady rejestracji i utrzymania nazw domen rejestratora, o których mowa w ustępie 4,5,8 niniejszego paragrafu, Operator nie dokona na rzecz Abonenta zwrotu opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego. 11. Abonent udziela Operatorowi upoważnienia do dokonywanie na jego rzecz i w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych wobec Rejestratora dotyczących rejestracji lub utrzymywania domeny. Operator zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Abonenta w elektronicznym wniosku o rejestrację domeny wypełnionym w Panelu Klienta. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 12. Rejestracja domeny odbywa się do 24 godzin roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. 13. Minimalny okresem rejestracji domeny jest okres 1 roku Operator może odmówić rejestracji domeny, w przypadku gdy: a. do wybranej domeny prowadzone jest postępowanie rejestracyjne, wszczęte wcześniej na wniosek innego abonenta b. wybrana domena jest już zarejestrowana na rzecz innego Abonenta, c. wybrana składnia domeny jest nieprawidłowa, d. Abonent poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Abonenta lub przez Rejestratora. 6

7 e. z innych przyczyn technicznych rejestracja jest obiektywnie niemożliwa 12 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW SSL 1. Usługa rejestracji i utrzymania certyfikatów SSL polega na wystawieniu przez Centrum Autoryzacyjne za pośrednictwem Operatora certyfikatu SSL służącego do uwierzytelnienia wskazanej przez Abonenta domeny internetowej, zgodnie z zasadami i parametrami wskazanymi w ofercie Operatora. 2. Okres ważności certyfikatu SSL to okres, przez który certyfikat SSL uwierzytelnia wskazaną przez Abonenta domenę określony w ofercie i wniosku zamówienia Usługi wypełnionym za pośrednictwem Panelu Klienta. Okres ważności certyfikatu SSL rozpoczyna bieg w chwili zawiadomienia Klienta o pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji. 3. W celu zamówienia usługi certyfikatu SSL, Abonent wskazuje domenę internetową, której ma dotyczyć uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu SSL. 4. Niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Operatora, zgodnie z zamówieniem, Operator przekazuje wniosek Abonenta do Centrum Autoryzacyjnego. 5. Abonent oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja zamówienia dokonana przez Centrum Autoryzacyjne i to Centrum Autoryzacyjne podejmuje ostateczną decyzję odnośnie zakończenia procesu weryfikacji. 6. Weryfikacja, o której mowa w ust. 5 powyżej może polegać w szczególności na konieczności przesłania do Centrum Autoryzacyjnego elektronicznej kopii dokumentów potwierdzających dane Abonenta wskazane w procesie rejestracji Usługi,o czym Abonent zostanie powiadomiony przy przekazywaniu wniosku do Centrum Autoryzacyjnego i na co wyraża niniejszym zgodę. 7. Niezbędnym do zakończenia procesu weryfikacji jest uruchomienie hiperłącza zawartego w wiadomości dostarczonej przez Operatora na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej. 8. Operator w terminie 14 dni poinformuje Abonenta o wyniku weryfikacji. W przypadku weryfikacji pozytywnej usługa zostaje uruchomiona, zaś w przypadku weryfikacji negatywnej Operator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za usługę. 13 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO i SERWERA VPS. 1. Usługa serwera dedykowanego polega na oddaniu Abonentowi do korzystania fizycznego serwera utrzymywanego przez Operatora, skonfigurowanego zgodnie z wybranym wariantem Oferty. W wypadku wyboru Usługi wraz z dodatkowymi Usługami administracyjnymi, operator dostarcza te Usługi dodatkowe zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Ofercie. 2. Usługa serwera VPS polega na oddaniu Abonentowi do korzystania serwera z dostępem administratora (root) bądź bez takiego dostępu, w zależności od wybranego wariantu i specyfikacji wskazanych w Ofercie. 3. Oddany do korzystania serwer będzie znajdował się w miejscu wskazanym przez Operatora. Miejsce to może ulec zmianie bez zgody Abonenta i nie ma wpływu na ciągłość świadczenia usługi. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych Operatora pod adresem 3. O wszelkich zmianach treści niniejszego Regulaminu Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. 4. W przypadku braku akceptacji zmian treści regulaminu, Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy, a w okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 7

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji domen

Regulamin rejestracji domen Regulamin rejestracji domen 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez Fonet sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie usług rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICZENIA W REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ ORAZ OBSŁUDZE ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ DOMENY INTERNETOWEJ PRZEZ IQ PL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własność Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo