REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument). Centrum Autoryzacyjne - podmiot trzeci będący wystawcą certyfikatów SSL. Awaria - brak widzialności usług świadczonych na rzecz Abonenta na pierwszym routerze poza siecią Operatora w okresie czasu wynoszącym ponad 15 minut Cennik składnik oferty Operatora, określający opłaty abonamentowe stosowane przez Operatora, Domena - unikalny ciąg znaków dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Okres rozliczeniowy - okres czasu, w którym Operator rozlicza usługi świadczone na rzecz Abonenta. Okres rozliczeniowy dla każdej z Usług liczony jest od dnia uruchomienia Usługi do dnia zakończenia świadczenia Usługi zgodnie z okresem aktywacji wybranym w toku składania zamówienia.. Operator dostawca usług objętych niniejszym Regulaminem i wydawca Regulaminu, właściciel marki Serverini.pl - S-NET Sp. z o.o., Kraków, ul. J. Lea 114, Polska, NIP: , REGON: , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: Opłata abonamentowa opłata za usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta ustalana zgodnie z Cennikiem, Panel Klienta platforma udostępniona przez Operatora na rzecz Abonenta pod adresem w ramach której Abonent dokonuje rejestracji w serwisie, wyboru usług świadczonych przez Operatora, modyfikuje parametry usług, a także aktualizuje swoje dane osobowe. Problem - zgłaszane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie Abonenta dotyczące funkcjonowania Usługi. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady korzystania przez Abonenta z usług oferowanych przez Operatora w serwisie internetowym Serverini.pl działającym pod adresem: Niniejszy regulamin świadczenia usług stanowi regulamin w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) Rejestrator podmiot dokonujący rejestracji domen,. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Umowa umowa o świadczenie usług zawarta na podstawie niniejszego regulaminu Usługi usługi świadczone przez Operatora szczegółowo określone w ofercie. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Operator świadczy na rzecz Abonenta następujące usługi: a) hosting b) rejestracja i utrzymanie domen internetowych, c) rejestracja i utrzymanie certyfikatów SSL d) serwer dedykowany 1

2 e) serwer VPS f) administracja serwerów 2. Specyfikacja techniczna poszczególnych usług zawarta jest w ofercie Operatora dostępnej pod adresem: 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy. 3 ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie poszczególnych usług świadczonych przez Operatora następuje według następującej procedury: a) rejestracja Abonenta w Panelu Klienta w serwisie pod adresem warunek konieczny zamówienia usług, oraz jednoczesna akceptacja niniejszego Regulaminu, stanowiąca jednocześnie zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, b) potwierdzenie zamówienia usługi dokonane przez Operatora w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany w toku rejestracji c) wystawienie przez Operatora faktury proforma na kwotę zgodną z Cennikiem d) płatność faktury proforma przez abonenta za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Operatora wskazanego w fakturze. e) po otrzymaniu wpłaty Operator aktywuje usługę w terminie wskazanym w ofercie. 2. W przypadku braku płatności faktury proforma w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia, zamówienie zostaje anulowane, o czym Operator poinformuje Abonenta pocztą elektroniczną. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. 3. W toku rejestracji Abonent podaje wymagane przez Operatora dane zgodnie z rzeczywistością, do których należą: a) Nazwisko i imiona, b) Adres zamieszkania c) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania d) Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem. 4. Operator ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych Abonenta podanych w toku rejestracji. Żądanie dokumentów Operator przesyła Abonentowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta. 5. Abonent ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Odmowa przesłania dokumentów oznacza odmowę udostępniania danych niezbędnych do świadczenia usług i uprawnia Operatora do odmowy świadczenia usług. 6. Na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego każdej Usługi Operator poinformuje Abonenta pocztą elektroniczną o planowanym upływie okresu rozliczeniowego oraz o wysokości opłat za kolejny okres rozliczeniowy a także prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy. 7. Abonent dokonuje przedłużenia okresu rozliczeniowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Operatora, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania danej Usługi, na kolejny okres rozliczeniowy. 8. Abonent zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy najpóźniej 7 dni przed upływem poprzedniego okresu rozliczeniowego Usługi. 9. Abonent dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji danej Usługi, dostępnych na stronach WWW Operatora. 10. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Operatora, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu. 11. Brak odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora tytułem utrzymania usługi na kolejny okres rozliczeniowy do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Usługi oznaczać będzie nieprzedłużenie okresu świadczenia Usługi. 12. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności. 2. Abonent zobowiązuje się do: 2

3 a) terminowego wnoszenia opłat abonamentowych za Usługi, b) podania prawdziwych danych w procesie rejestracji w Panelu Klienta, a także nieujawniania ich osobom trzecimi i informowania o wszelkich zmianach danych mających wpływ na wykonywanie Umowy, c) korzystania z Usług świadczonych przez Operatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, d) korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych oraz dóbr osobistych), e) niewykorzystywania Usług świadczonych przez Operatora dla rozsyłania Spamu, a także do: i. korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty , ii. korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, do kogo wiadomość ma zostać wysłana, iii. wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę. 3. W przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez Abonenta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać dane Abonenta właściwym organom władzy publicznej. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Operatora braku dostępności Usług, spowodowanego w szczególności działaniem podmiotów i czynników zewnętrznych b) nieprawidłowego korzystania z Usług przez Abonenta c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Panelu Klienta, d) naruszenia postanowień Regulaminu przez Abonenta, e) działania siły wyższej, w tym kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.); 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 5 OPŁATY ABONAMENTOWE I PŁATNOŚCI 1. Opłata abonamentowa stanowi wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczenia Usług na rzecz Abonenta 2. Wysokość opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika stanowiącego element oferty Operatora i obowiązującego u Operatora w dniu złożenia zamówienia poprzez Panel Klienta. 3. Płatność opłaty abonamentowej jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. 4. Płatność opłaty abonamentowej jest uiszczana z góry za cały okres rozliczeniowy. 5. Płatność opłaty abonamentowej następuje na podstawie faktury VAT wystawianej i doręczanej Abonentowi w formie elektronicznej na adres wskazany w Panelu Klienta. Niniejszym Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają postanowieniom 3 niniejszego regulaminu odnośnie faktury pro-forma wystawianej w ramach procedury zamówienia usługi. 6. Opłata abonamentowa jest płatna w terminie i na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze VAT. 7. Datą zapłaty należności z faktury jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 8. Termin płatności faktury wynosi 7 dni. W przypadku opóźnienia w płatności Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentowej. Zmiana wysokości opłaty abonamentowej jest stosowana od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym została wprowadzona. Informacja o zmianie wysokości opłaty abonamentowej zostaje umieszczona przez Operatora na stronie i przekazana Abonentowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta w terminie nie później niż 14 przed wprowadzeniem w życie. W przypadku braku akceptacji zmiany opłaty Abonamentowej Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy, a w okresie wypowiedzenia nowa wysokość opłaty abonamentowej nie ma zastosowania do Abonenta. 3

4 6 WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI OPERATORA 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym operatora niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową. 7 GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG 1. Dostępność systemu rozumiana jest jako utrzymanie przez Operatora sprzętu niezbędnego do świadczenia Usług na rzecz Abonenta w pełnej sprawności i gotowości, zapewnienie zasilania oraz dostępu do sieci Internet. 2. Operator udziela niniejszym gwarancji dostępności usług SLA dla usług: hosting www, serwery dedykowane i serwery VPS. 3. Zgłoszenie Awarii lub Problemu dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta Operatora pod adresem Otrzymanie zgłoszenia potwierdzane jest automatyczne poprzez automatyczną odpowiedź zwrotną. 4. Zgłoszenie Awarii lub Problemu dokonane przez Abonenta powinno zawierać co najmniej: numer IP serwera, na którym usługa jest uruchomiona, rodzaj usługi, której zgłoszenie dotyczy, czas uzyskania wiedzy o Awarii lub Problemie, dane Abonenta. 5. Czas reakcji na zgłoszenie Awarii lub Problemu: wynosi w trybie roboczym 60 minut. Czas reakcji liczony jest od momentu skutecznego zgłoszenia awarii do Biura Obsługi Klienta. 6. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń służących do realizowania usług, a tym samym dokonywania przerw konserwacyjnych w świadczeniu usług. O przerwach Abonent zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 6 godzin przed rozpoczęciem wykonywania konserwacji systemu. 7. W przypadku nie dotrzymania parametrów SLA przez Operatora lub braku możliwości wykonania usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 7 dni za każde następne rozpoczęte 24 godziny przerwy powyżej gwarancji dostępności, chyba że indywidualna umowa z Abonentem stanowi inaczej. Udzielenie rekompensaty o której mowa nie zwalnia Abonenta z obowiązku terminowego opłacania opłat abonamentowych. 8. Tryb roboczy określa się na dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji poza trybem roboczym określa się na najbliższy możliwy termin. 9. Monitoring Operatora, na podstawie którego obliczana jest gwarancja dostępności funkcjonuje w trybie 24 h 7 dni w tygodniu przez cały rok. 8 DANE OSOBOWE 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonentów przez Operatora następuje wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Abonent wyraża dobrowolnie zgodę 2. Abonent oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. 3. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Abonenta przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom. 4. Abonent ma możliwość powierzenia Operatorowi, na podstawie odrębnej umowy, przetwarzania danych osobowych, znajdujących się w bazach danych i serwisach internetowych, które w całości lub w części działają z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Operatora 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane przez Abonenta w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Operatora bądź w formie elektronicznej na adres: 4

5 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać co najmniej: a) dane Abonenta umożliwiające identyfikację w bazie abonentów Operatora, b) rodzaj i typ usługi, której dotyczy reklamacja, c) okoliczności zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, d) zarzuty Abonenta dotyczące reklamowanej Usługi, e) uzasadnienie reklamacji, f) ewentualny żądany sposób usunięcia naruszenia. 3. Operator obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej/elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. 4. W odpowiedzi Operator informuje o uznaniu reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia sprawy bądź też o stwierdzeniu braku podstaw do jej uznania. W każdym przypadku Operator uzasadnia swoje stanowisko. 10 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Wypowiedzenie umowy zostaje dokonane ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Warunkiem dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora jest wskazanie ważnych przyczyn takiego wypowiedzenia. 4. Za ważne przyczyny wypowiedzenia uznaje się w szczególności: a) zaleganie Abonenta z płatnościami Opłaty abonamentowej co najmniej za 2 pełne okresy płatności, b) niemożność dalszego świadczenia Usług z przyczyn technicznych. 5. Operator ma prawo do bezterminowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, stanowiącego wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: a) korzystania przez Abonenta z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, b) korzystania przez Abonenta z Usług w sposób naruszający prawa osób trzecich ( w szczególności dobra osobiste, auorskie prawa osobiste i majątkowe) c) rozsyłania SPAMU, d) dokonywania ataków hakerskich, blokowania sieci, skanowania sieci, skanowania dziur itp., e) celowego działania na szkodę Operatora. 6. Zaprzestanie świadczenia Usług, o którym mowa w ust. 5 nastąpi po uprzednim zawiadomieniu Abonenta o zamiarze i przyczynie zaprzestania świadczenia usług, w przypadku braku reakcji na zawiadomienie w ciągu 3 dni od momentu zawiadomienia. 7. Operator ma prawo do bezterminowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, stanowiącego wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku dokonania 3 kolejnych zgłoszeń ABUSE (nadużycie) od innych użytkowników do których Abonent nie ustosunkował się w jakikolwiek sposób. 8. Abonent ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronach WWW operatora. Jednocześnie prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzających nie przysługuje Abonentowi w wypadku zaistnienia okoliczności wyłączających, wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) 11 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN 1. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. 2. Złożenie zamówienia na domenę oznacza jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem. Na podstawie tej umowy Operator jest upoważniony do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych 5

6 obowiązujących u Rejestratora. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 3. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej Operator zawiera umowę na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia przez Abonenta) z odpowiednim Rejestratorem domen. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 4. Do procedury rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK znajdujące się na stronie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen O wszelkich zmianach treści Regulaminu NASK Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 5. Do procedury rejestracji domeny globalnej.com,.net,.org,.info,.biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem regulujące zasady rejestracji wyżej wymienionych domen. Zasady rejestracji domen, znajdują się na stronach internetowych Rejestratorów Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta o zmianach regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 6. Rejestrując domenę Abonent wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. 7. Operator zobowiązuje się rejestrować domeny jedynie na serwery DNS zarejestrowane i widoczne w globalnej bazie Whois dostępnej pod adresem Operator ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS. 8. Do procedury rejestracji domeny.eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem regulujące zasady rejestracji domen..eu. Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. Zmiany regulaminu obowiązują Abonenta po upływie 14 dni od otrzymania ich treści pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Abonent może dokonać wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 9. Abonent, składając zamówienie akceptuje jednocześnie zasady rejestracji i utrzymania nazw domen Rejestratora, o których mowa w ustępie 4, 5 i 8 niniejszego paragrafu W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z brakiem akceptacji przez Abonenta zmian regulaminów określających zasady rejestracji i utrzymania nazw domen rejestratora, o których mowa w ustępie 4,5,8 niniejszego paragrafu, Operator nie dokona na rzecz Abonenta zwrotu opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego. 11. Abonent udziela Operatorowi upoważnienia do dokonywanie na jego rzecz i w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych wobec Rejestratora dotyczących rejestracji lub utrzymywania domeny. Operator zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Abonenta w elektronicznym wniosku o rejestrację domeny wypełnionym w Panelu Klienta. W zakresie swojego umocowania Operator jest upoważniony do udzielenia dalszego upoważnienia innym podmiotom. 12. Rejestracja domeny odbywa się do 24 godzin roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. 13. Minimalny okresem rejestracji domeny jest okres 1 roku Operator może odmówić rejestracji domeny, w przypadku gdy: a. do wybranej domeny prowadzone jest postępowanie rejestracyjne, wszczęte wcześniej na wniosek innego abonenta b. wybrana domena jest już zarejestrowana na rzecz innego Abonenta, c. wybrana składnia domeny jest nieprawidłowa, d. Abonent poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Abonenta lub przez Rejestratora. 6

7 e. z innych przyczyn technicznych rejestracja jest obiektywnie niemożliwa 12 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW SSL 1. Usługa rejestracji i utrzymania certyfikatów SSL polega na wystawieniu przez Centrum Autoryzacyjne za pośrednictwem Operatora certyfikatu SSL służącego do uwierzytelnienia wskazanej przez Abonenta domeny internetowej, zgodnie z zasadami i parametrami wskazanymi w ofercie Operatora. 2. Okres ważności certyfikatu SSL to okres, przez który certyfikat SSL uwierzytelnia wskazaną przez Abonenta domenę określony w ofercie i wniosku zamówienia Usługi wypełnionym za pośrednictwem Panelu Klienta. Okres ważności certyfikatu SSL rozpoczyna bieg w chwili zawiadomienia Klienta o pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji. 3. W celu zamówienia usługi certyfikatu SSL, Abonent wskazuje domenę internetową, której ma dotyczyć uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu SSL. 4. Niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Operatora, zgodnie z zamówieniem, Operator przekazuje wniosek Abonenta do Centrum Autoryzacyjnego. 5. Abonent oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja zamówienia dokonana przez Centrum Autoryzacyjne i to Centrum Autoryzacyjne podejmuje ostateczną decyzję odnośnie zakończenia procesu weryfikacji. 6. Weryfikacja, o której mowa w ust. 5 powyżej może polegać w szczególności na konieczności przesłania do Centrum Autoryzacyjnego elektronicznej kopii dokumentów potwierdzających dane Abonenta wskazane w procesie rejestracji Usługi,o czym Abonent zostanie powiadomiony przy przekazywaniu wniosku do Centrum Autoryzacyjnego i na co wyraża niniejszym zgodę. 7. Niezbędnym do zakończenia procesu weryfikacji jest uruchomienie hiperłącza zawartego w wiadomości dostarczonej przez Operatora na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej. 8. Operator w terminie 14 dni poinformuje Abonenta o wyniku weryfikacji. W przypadku weryfikacji pozytywnej usługa zostaje uruchomiona, zaś w przypadku weryfikacji negatywnej Operator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za usługę. 13 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO i SERWERA VPS. 1. Usługa serwera dedykowanego polega na oddaniu Abonentowi do korzystania fizycznego serwera utrzymywanego przez Operatora, skonfigurowanego zgodnie z wybranym wariantem Oferty. W wypadku wyboru Usługi wraz z dodatkowymi Usługami administracyjnymi, operator dostarcza te Usługi dodatkowe zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Ofercie. 2. Usługa serwera VPS polega na oddaniu Abonentowi do korzystania serwera z dostępem administratora (root) bądź bez takiego dostępu, w zależności od wybranego wariantu i specyfikacji wskazanych w Ofercie. 3. Oddany do korzystania serwer będzie znajdował się w miejscu wskazanym przez Operatora. Miejsce to może ulec zmianie bez zgody Abonenta i nie ma wpływu na ciągłość świadczenia usługi. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych Operatora pod adresem 3. O wszelkich zmianach treści niniejszego Regulaminu Operator będzie informował Abonenta pocztą elektroniczną na adres wskazany w Panelu Klienta na 14 dni przed ich wejściem w życie przesyłając treść wprowadzonych zmian. 4. W przypadku braku akceptacji zmian treści regulaminu, Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy, a w okresie wypowiedzenia zmiany regulaminu nie mają zastosowania do Abonenta. 7

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących rejestracji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych.

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl

Bardziej szczegółowo

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. Regulamin domen I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny.EU za 0 zł dla każdego" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Usług dotyczących rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

3 Postanowienia ogólne

3 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi telefonii internetowej Optolan 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Optolan Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez TELENEXT.PL I. Postanowienia ogólne: 1. Podstawą korzystania z usług Krakowskiego TELENEXT mgr inż. Piotr Stożek, zwanego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin korzystania z usługi eboomerang świadczonej przez Essyo Sp z o.o. w modelu SaaS Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo