Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem stanowiący własność Rejestratora umożliwiający zawarcie, przedłużenie umowy na utrzymanie Domeny. EURID - Oznacza Europejski Rejestr Domen Internetowych (w skrócie: EURid vzw/asbl), organizację o celu niezarobkowym, założoną i działającą zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem (Belgia). NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa umożliwiająca utrzymywanie nazw w domenie zakończonej na.pl, a także niektórych domenach funkcjonalnych oraz regionalnych pod domeną zakończoną na.pl. WILD WEST DOMAINS organizacja będąca nadrzędnym systemem Registry dla nazw domen globalnych z siedzibą w North Hayden Road #226, Scottsdale, AZ WHOIS - publicznie dostępna baza danych, zawierająca niektóre dane dotyczące Użytkownika będącego abonentem oraz nazwy Domeny REJESTRATOR GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp. z o.o. sp.k. (dawniej INTERIA.PL S.A.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP DOMENA - ciąg znaków będący elementem systemu nazywania i identyfikowania komputerów w Internecie składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Rejestry. ABONENT osoba której przysługują prawa do Domeny na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Rejestratora z Rejestrem. KONSUMENT osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN niniejszy regulamin REJESTR oznacza rejestry Domen internetowych prowadzone w szczególności przez NASK, EURID, WILD WEST DOMAINS UMOWA umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Rejestratorem na korzystanie z Serwisu w zakresie rejestracji Domeny. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, lub osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, mającej siedzibę w dowolnym miejscu, bez ograniczeń terytorialnych z tym zastrzeżeniem,. USŁUGA oznacza: a. dokonanie rejestracji Domeny w Rejestrze, poprzez umieszczenie nazwy Domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw, w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej Domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy, b. zlecenie Rejestrowi przez Użytkownika świadczenia usług dotyczących utrzymywania nazwy Domeny, na rzecz wskazanego Rejestratora. WSPÓLNOTA obszar Unii Europejskiej określony w załączniku 1 do Polityki rejestracyjnej domen Eu dostępny pod adresem OKRES OBOWIĄZYWANIA - oznacza odnawialny okres określony przez Użytkownika co najmniej jednego roku rejestracji Domeny. ZASADY - oznaczają ogólne warunki, regulaminy i inne dokumenty prawne obowiązujące w Rejestrach publikowane na stronach internetowych Rejestrów akceptowane przez Użytkownika w szczególności: a. w EURID są to Warunki, Polityka rejestracyjna, Zasady rozstrzygania sporów dotyczących domeny.eu, Wytyczne dotyczące rejestracji oraz Rozporządzenia (oznacza rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie 1

2 wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu, Dz.U. L, 113, 30 kwietnia 2002 r., str. 1 5.) b. w NASK jest to Regulamin nazw domeny.pl dostępny pod adresem c. w WILD WEST DOMAINS jest to dokument zasad rejestracji dostępny na stronach g_id=wildwestdomains&pageid=reg_sa I. Postanowienia ogólne 1. Chwilą zawarcia Umowy jest moment wypełnienia formularza na stronie Serwisu. 2. Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie na rejestrację i utrzymanie lub przedłużenie Domeny, oraz zapłaty środków na rachunek bankowy Rejestratora, Rejestrator przystępuje do świadczenia Usługi w zakresie określonym przez Użytkownika. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. do zasad wykonywania Usługi mają zastosowanie regulaminy obowiązujące w Rejestrach udostępnione na stronach Rejestrów: i. NASK ii. Wild West Domains B&prog_id=wildwestdomains&pageid=REG_SA iii. EURID b. Rejestrator może w szczególnych przypadkach żądać od Użytkownika złożenia zamówienia na Usługę w formie pisemnej, c. wykonanie Usługi oznacza upoważnienie Rejestratora do zawarcia umowy na zlecenie Użytkownika z Rejestrem. 4. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia w Serwisie, oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, d. zapoznał się z Zasadami obowiązującymi w Rejestrze. 5. Rejestrator przeprowadza czynności rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych (polskich, globalnych i europejskich) w Rejestrach, a po zrealizowaniu usługi wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT za przeprowadzone czynności. 6. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych Domen i usług z nimi związanych, dostępne są na stronie: 7. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, chyba że w tym czasie Konsument opłacił zamówioną Usługę. 8. W celu zawarcia Umowy i wykonania Rejestrator w przypadku rejestracji Domeny na osobę fizyczną, zbiera następujące dane Użytkownika: a. nazwisko i imiona Użytkownika, b. numer PESEL lub inny numer ewidencyjny, c. adres zamieszkania, d. adres poczty elektronicznej Abonenta, e. numer telefonu kontaktowego 9. W celu zawarcia Umowy i wykonania Rejestrator w przypadku rejestracji Domeny na rzecz osoby prawnej, jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, lub jednoosobowej działalności gospodarczej, lub innej organizacji, zbiera następujące dane Użytkownika: 2

3 a. nazwę firmy jednoosobowej działalności, spółki, innego podmiotu, b. adres siedziby, c. adres poczty elektronicznej Abonenta, d. numer telefonu kontaktowego, e. nr NIP oraz REGON. 10. Rejestrator zastrzega, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. Rejestrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy, realizacją Usług tym przekaże dane Użytkownika właściwemu Rejestrowi tj.: i. w przypadku Domen polskich jest to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS , ii. w przypadku domen z rozszerzeniem.eu European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium, iii. w przypadku domen globalnych Wild West Domains North Hayden Road #226 Scottsdale, AZ Unites States of America b. podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy lub zamówienia Usługi jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla ich wykonania, c. przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych, d. przysługuje mu prawo do poprawiania swoich danych osobowych e. przysługuje mu prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.) 11. INTERIA.PL oświadcza, że w przypadku zgłoszenia żądania wydania kodu authinfo w przypadku domen polskich oraz authcode przypadku domen globalnych, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i uprawnień zgłaszającego żądanie w szczególności w przypadku, gdy osoba żądająca działa w imieniu spółki, innego podmiotu zbiorowego lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 12. Adresy Rejestratora, Rejestrów lub stron www Rejestrów lub Rejestratora podane w Regulaminie mogą uleć zmianie, z chwilą otrzymania takiej informacji Rejestrator opublikuje na stronach Serwisu nowe aktualne informacje, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu). II. Zasady wykonywania Usług 1. Procedura rejestracji ogólna 1. Rejestrator dokonuje rejestracji Domen na podstawie zawartych porozumień z Rejestrami, w przypadku Domen: a. Polskich z NASK, b. Europejskich najwyższego poziomu z EURID, c. globalnych.com,.net,.org,.info,.biz z Wild West Domains. 2. Rejestrator może odmówić rejestracji Domeny w przypadku, gdy: a. Domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana przez osobę trzecią (o ile Rejestr przewiduje taką możliwość), 3

4 b. Użytkownik nie posiada prawa do nazwy Domeny będącej zastrzeżonym znakiem towarowym, c. w odniesieniu do zgłoszonej nazwy Domeny wszczęte jest postępowanie rejestracyjne, d. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym niekompletne, nieprawdziwe, czy też błędne dane wymagane do rejestracji Domeny, e. Domena miałaby być oddelegowana na niezarejestrowane serwery DNS, a tym samym niewidoczne w globalnej bazie WHOIS. 3. Świadczenie Usługi określonej w ust.2 rozdziału I powyżej nie zostanie rozpoczęte, jeżeli: a. rachunek bankowy Rejestratora nie zostanie uznany kwotą wpłaty Użytkownika z tytułu Usługi, b. nie zostanie poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny, c. Domena jest już zarejestrowana na rzecz innego użytkownika, d. Domena jest w trakcie procedury rejestracji, 4. Rejestrator zastrzega jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dokonaniu wpłat przez Użytkownika lub nieprawidłowe, niepełne uzupełnienie pól formularza rejestracyjnego. 5. Rejestrator przekazuje dane Użytkownika do ogólnodostępnej bazy WHOIS dla pliku strefy odpowiadającym rozszerzeniu rejestrowanej Domeny. 6. Dane Abonenta będącego przedsiębiorcą są ujawniane w bazie WHOIS, dane osobowe Abonenta będącego Konsumentem, będą ujawniane w bazie WHOIS tylko i wyłącznie na podstawie stosownego oświadczenia woli Konsumenta przesłanego w formie pisemnej faxem do Rejestratora. 7. W przypadku utraty prawa do Domeny lub przeniesienia Domeny do innego rejestratora, Rejestrator nie zwraca Użytkownikowi kosztów rejestracji Domeny. 8. Rejestrator zobowiązuje się do rejestracji Domen jedynie na zarejestrowane serwery DNS, które są poprawnie skonfigurowane. 9. Rejestrator zastrzega, że w ramach puli Domen globalnych i europejskich najwyższego poziomu brak jest procedury rezerwacji, obowiązuje zasada, kto pierwszy opłaci. 10. Rejestracja Domen odbywa się do 48 godzin od momentu aktywacji zapłaty. 11. W celu uniknięcia wątpliwości, Rejestrator zastrzega a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. w przypadku gdy nazwa firmy nie zostanie określona, za Abonenta Domeny uznaje się osobę, która składa wniosek o rejestrację Domeny, b. w przypadku podania nazwy firmy, Abonentem jest ta firma, c. w przypadku niezgodności danych Abonenta z danymi podmiotu dokonującego wpłaty należności za Usługę, przy braku adnotacji w tytule płatności, Rejestrator domniemuje, że płatność została dokonana przez osobę trzecią na mocy odrębnych porozumień na zlecenie Abonenta. 2. Procedura rejestracji szczególna 2A. Procedura rejestracji domen - postanowienia dotyczące domen polskich: 1. Złożenie zamówienia na Usługę w zakresie rejestracji Domeny, skutkuje jej wykonaniem przez Rejestratora na warunkach poniżej oraz zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczonych na 2. Rejestrator oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 4

5 a. dokonuje rezerwacji Domeny polskiej na okres 14 dni, jeżeli przez ten okres czasu, rachunek bankowy Rejestratora nie zostanie uznany kwotą wpłaty Użytkownika z tytułu Usługi, wniosek o rejestrację Domeny zostanie usunięty z jego bazy danych. b. Rejestracja Domen polskich uzależniona jest: i. od decyzji NASK, w kwestii przyjęcia wniosku o rejestrację Domeny ii. od momentu aktywacji płatności uznanej na rachunku bankowym Rejestratora. (Zgodnie z Zasadami rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych obowiązującymi w NASK, w przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku rejestracyjnego, Domena jest rezerwowana on-line jeszcze tego samego dnia). 2B. Procedura rejestracji domen - postanowienia dotyczące domen najwyższego poziomu.eu 1. Użytkownik upoważnia Rejestratora do dokonania rejestracji Domeny najwyższego poziomu.eu a Rejestrator zobowiązuje się do zarejestrowania Domeny na warunkach Regulaminu (http://www.eurid.eu/files/trm_con_pl.pdf) zgodnie z nazwą, którą podał Użytkownik w elektronicznym wniosku o rejestrację Domeny. 2. Użytkownik oświadcza, że: a. jest: i. przedsiębiorcą mającym statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie lub ii. organizacją założoną na terytorium Wspólnoty, bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego, lub iii. osobą fizyczną zamieszkałą we Wspólnocie. b. sprawdził, że: i. Domena spełnia wymagania techniczne określone w części 2 ust. 2 pkt (ii) warunków określonych przez Rejestr ((http://www.eurid.eu/files/trm_con_pl.pdf)); ii. w Bazie danych WHOIS.eu(dostępnej na stronie internetowej Rejestru) Domena jest wolna. c. zapoznał się: i. z warunkami rejestracji określonymi w Zasadach, ii. przyjmuje do wiadomości, że od chwili rejestracji obowiązują wyłącznie te Zasady, których treść może ulegać zmianie zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach (Warunki oraz wszystkie inne aktualnie obowiązujące Zasady dostępne są na stronie internetowej Rejestru (http://www.eurid.eu). 3. Rejestrator oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. dla rejestracji Domeny konieczne jest podanie danych osobowych Użytkownika tj.: i. pełna nazwa/nazwisko Rejestrującego; w przypadku, gdy nazwa spółki lub organizacji nie zostanie określona, za Rejestrującego uznaje się osobę, która składa wniosek o rejestrację Nazwy Domeny; w przypadku podania nazwy spółki lub organizacji Rejestrującym jest ta spółka lub organizacja; ii. adres i kraj na terytorium Wspólnoty: a. miejsce, w którym zlokalizowane są statutowa siedziba, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności Rejestrującego, lub b. miejsce założenia organizacji Rejestrującego, lub c. miejsce zamieszkania Rejestrującego; iii. adres Rejestrującego (lub jego przedstawiciela); iv. kontaktowy numer telefonu Rejestrującego (lub jego przedstawiciela); v. Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek; 5

6 b. Rejestr ma prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację Domeny lub wycofania Domeny, dla której Użytkownik przedstawił informacje niekompletne lub niedokładne. c. EURID ma prawo do zażądania od Użytkownika (za pośrednictwem jego Rejestratora) podania dalszych informacji, na przykład dotyczących wniosku o rejestrację Nazwy Domeny w Okresie Rejestracji Stopniowej. d. Nie ma możliwości poprawienia błędu we wprowadzonej Domenie. 2C. Procedura rejestracji Domen - postanowienia dotyczące domen globalnych 1. Złożenie zamówienia na Usługę w zakresie rejestracji Domeny globalnej, skutkuje jej wykonaniem przez Rejestratora na warunkach poniżej oraz zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych WWD zamieszczonych na d=wildwestdomains&pageid=reg_sa 3. Przedłużenie okresu rejestracji Domeny 1. Na 30 oraz 7 dni przed wygaśnięciem Domeny Rejestrator zobowiązuje poinformować Abonenta za pośrednictwem wiadomości o terminie wygaśnięcia Domeny. Zobowiązanie Rejestratora nie zwalnia Użytkownika od obowiązku sprawdzania Okresów Obowiązywania Domen, które to są widoczne w Serwisie. 2. Przedłużenie Domeny należy wykonać przy pomocy Serwisu. 3. Z upływem Okresu Obowiązywania Domena polska przechodzi w stan zablokowania na okres określony w Zasadach Rejestru i regulowany bezpośrednio przez Rejestr. 4. Odnowienie Domeny najwyższego poziomu.eu na kolejny Okres Obowiązywania jest możliwe przez okres 40 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Obowiązywania na warunkach określonych przez Rejestr, z tym zastrzeżeniem, że następuje za opłatą określoną na stronach Serwisu na bazie zamówienia złożonego w Serwisie. 4. Przeniesienie Domeny od innego rejestratora do Rejestratora. 1. Każdemu Abonentowi Domeny przysługuje prawo do przeniesienia Domeny od lub do Rejestratora z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. 2. Przeniesienie Domeny nie jest możliwe w przypadku: a. Domen globalnych rejestrowanych poprzez Rejestr WWD, w terminie 60 dni od zarejestrowania Domeny lub na 7 dni przez wygaśnięciem Okresu Obowiązywania w przypadku Domeny już istniejącej, b. Domen polskich rejestrowanych poprzez Rejestr NASK, w terminie 21 dni od zarejestrowania Domeny lub na 24 dni przez wygaśnięciem Okresu Obowiązywania w przypadku Domeny istniejącej zarejestrowanej bezpośrednio w NASK. 3. W celu przeniesienia Domeny do Rejestratora użytkownik powinien skorzystać: a. z serwisu strefa.pl zakładając pakiet hostingowy z wykorzystaniem opcji przenoszę już posiadaną Domenę lub b. z Serwisu korzystając z opcji Przenieś. 4. Rejestrator zastrzega, że przeniesienie: 6

7 a. Domeny globalnej związane jest obowiązkiem uiszczenia opłaty, która obejmuje przedłużenie Okresu Obowiązywania na kolejny okres z uwzględnieniem poprzednio opłaconego Okresu Obowiązywania, b. Domeny najwyższego poziomu.eu związane jest obowiązkiem uiszczenia opłaty, która obejmuje przedłużenie Okresu Abonamentowego na kolejny okres liczony od dnia dokonania przeniesienia (nie ma znaczenia poprzedni Okres Obowiązywania). c. Domeny polskiej nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami, d. odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach określonych Rejestrów. 5. Zmiana danych adresowych Abonenta 1. Zmiana danych adresowych Abonenta jest możliwa w każdym czasie i odbywa się przy pomocy Serwisu. 2. Zmiana danych Abonenta innych niż adresowe, jest poczytywana jako cesja praw do Domeny i wykonywana w trybie Cesji praw do Domeny. 3. W przypadkach sukcesji określonej prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zmiana danych Abonenta może być dokonana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta na podstawie przedstawionych dokumentów uwiarygodniających takie zdarzenie. 6. Cesja praw do Domeny 1. Zmiana Abonenta Domeny dokonywana jest w trybie określonym Regulaminem i Zasadami poszczególnych Rejestrów. 2. Na warunkach określonych przez Biuro Obsługi Klienta Rejestratora, Rejestrator dokonuje weryfikacji Abonenta Domeny, następnie na podstawie otrzymanego wniosku o cesję praw do Domeny przesłanego na piśmie lub faxem dokonuje cesji Domeny na wskazany przez Abonenta inny podmiot prawny. 3. Rejestrator zastrzega, że w przypadku Domen najwyższego poziomu.eu z tytułu dokonania cesji Domeny pobierana jest opłata w wysokości określonej na stronach Serwisu. III. Płatności i formy rozliczeń 1. Opłaty dokonywane przez Użytkowników nie uwzględniają kosztów związanych np.: z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont, zaprojektowania serwisu WWW Użytkownika, czy też konfiguracji oprogramowania. 2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty za rejestrację Domeny. 3. Uregulowanie opłaty winno być dokonane w terminie określonym przez odpowiedni Rejestr. 4. Płatności za usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez INTERIA.PL lub operatora płatności PayU S.A przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji. 5. Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika). 6. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: a. w przypadku płatności: dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, 7

8 b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem, c. a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności PayU S.A. 7. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi. 8. Wpłaty na rzecz INTERIA.PL dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ). 9. INTERIA.PL wystawia dowody zapłaty na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. 10. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie karty płatnicze są akceptowane w systemie, jest to uzależnione od banku - wydawcy karty i przed dokonaniem transakcji Użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia czy do wykonania transakcji może być użyta dana karta płatnicza. INTERIA.PL nie gwarantuje możliwości realizacji transakcji przeprowadzanych z zagranicy z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych lub kart kredytowych. 11. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za Usługę, okres jej świadczenia przez Rejestratora jest zależny od okresu za jaki została wniesiona przez Użytkownika opłata rejestracyjna za utrzymanie Domeny. 12. Rejestrator zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi paragonu pocztą elektroniczną lub na życzenie faktury VAT pocztą, za rejestrację domeny w ciągu 7 dni, licząc od daty uznania kwoty za rejestrację na rachunku Rejestratora. 13. Rejestracja, Przedłużenie Okresu Obowiązywania Domen odbywa się wyłącznie na podstawie uznania rachunku bankowego INTERIA.PL opłatą zgodną z cennikiem. 14. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp. 15. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona Domena nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej i prolongacyjnej. 16. Uiszczenie opłaty na wybrany Okres Obowiązywania, uniezależnia Użytkownika od zmian w cenniku, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który została przez niego zarejestrowana Domena. 17. W przypadku utraty prawa do Domeny lub przeniesienia jej do innego Rejestratora, Rejestrator nie zwraca Użytkownikowi kosztów rejestracji Domeny lub wniesionej opłaty na poczet Okresu Obowiązywania. IV. Ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. Rejestrator nie odpowiada za opóźnienia w rejestracji i zmianie delegacji domeny, niezależne od niego i leżące po stronie operatora rejestrującego domenę. 2. Okres Obowiązywania Domen wynosi: a. dla domen międzynarodowych:.com,.net,.biz,.info,.org - od 1 roku, b. dla domen europejskich:.eu od 1 roku, c. dla domen polskich rejestrowanych w NASK (np.:.com.pl,.pl, itd.) - od 1 roku. 3. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za uwolnienie Domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu Obowiązywania. V. Obowiązki i uprawnienia Rejestratora 1. Rejestrator dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług, a także ochrony danych znajdujących się na serwerach Rejestratora. 8

9 2. Rejestrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie i określonych przepisami prawa. 3. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za: a. sposób w jaki będą wykorzystywane zarejestrowane Domeny przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, b. zarejestrowanie nazwy, która może naruszać prawa osób trzecich, c. niepowodzenie w rejestracji Domeny z przyczyn od siebie niezależnych, d. zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczyn od siebie niezależnych. 4. Rejestrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Zasadach przez poszczególne rejestry, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującym prawem polskim. VI. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do: a. aktualizacji oraz utrzymania w kompletności informacji kontaktowych, o których mowa w Regulaminie, podawanych Rejestratorowi, z którym zawarł Umowę, oraz Rejestrowi (za pośrednictwem Rejestratora), zgodnie z postanowieniami Polityki rejestracyjnej. Ponadto Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że podany Rejestrowi adres jest adresem poprawnie działającym, b. korzystania z Domeny w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na rasę, język, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne; c. niekorzystania z Domeny (i) w złej wierze ani (ii) do celów niezgodnych z prawem. d. samodzielnego cyklicznego sprawdzania Okresu Obowiązywania Domeny i terminowego regulowania płatności. 2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: a. w przypadku rejestracji Domen.eu spełnia warunki określone w rozdziału 2B ust.2 Regulaminu, a jeśli przestanie je spełniać, to za pośrednictwem Rejestratora niezwłocznie poinformuje o tym Rejestr, b. wszystkie informacje przekazane Rejestrowi w trakcie procesu rejestracji Domeny są prawdziwe, kompletne i dokładne, c. wniosek o rejestrację Domeny został złożony w dobrej wierze, w celach zgodnych z prawem oraz nie narusza praw stron trzecich, d. nazwa Domeny nie jest sprzeczna z zasadami moralności oraz nie jest sprzeczna z prawem, e. w całym Okresie Obowiązywania będzie przestrzegać Regulaminu Zasad określonych przez Rejestry. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale VIII ust. 2 i określać: a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL, b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, c. zarzuty Użytkownika, d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 9

10 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A należy zgłaszać w formie pisemnej przesłanej faxem na numer: +48 (61) lub listem na adres Spółki PayU S.A.: ul. Marcelińska 90, Poznań. 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. 5. Zgłoszone reklamacje Spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zasad poszczególnych Rejestrów. 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu Domeny.interia.pl prosimy kierować na adres lub też zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, Kraków z dopiskiem "Domeny". 3. Opłaty za rejestrację Domen regulowane są według cennika znajdującego się na stronie: Rejestrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2012 roku. 1