Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem stanowiący własność Rejestratora umożliwiający zawarcie, przedłużenie umowy na utrzymanie Domeny. EURID - Oznacza Europejski Rejestr Domen Internetowych (w skrócie: EURid vzw/asbl), organizację o celu niezarobkowym, założoną i działającą zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem (Belgia). NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa umożliwiająca utrzymywanie nazw w domenie zakończonej na.pl, a także niektórych domenach funkcjonalnych oraz regionalnych pod domeną zakończoną na.pl. WILD WEST DOMAINS organizacja będąca nadrzędnym systemem Registry dla nazw domen globalnych z siedzibą w North Hayden Road #226, Scottsdale, AZ WHOIS - publicznie dostępna baza danych, zawierająca niektóre dane dotyczące Użytkownika będącego abonentem oraz nazwy Domeny REJESTRATOR GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp. z o.o. sp.k. (dawniej INTERIA.PL S.A.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP DOMENA - ciąg znaków będący elementem systemu nazywania i identyfikowania komputerów w Internecie składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Rejestry. ABONENT osoba której przysługują prawa do Domeny na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Rejestratora z Rejestrem. KONSUMENT osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN niniejszy regulamin REJESTR oznacza rejestry Domen internetowych prowadzone w szczególności przez NASK, EURID, WILD WEST DOMAINS UMOWA umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Rejestratorem na korzystanie z Serwisu w zakresie rejestracji Domeny. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, lub osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, mającej siedzibę w dowolnym miejscu, bez ograniczeń terytorialnych z tym zastrzeżeniem,. USŁUGA oznacza: a. dokonanie rejestracji Domeny w Rejestrze, poprzez umieszczenie nazwy Domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw, w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej Domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy, b. zlecenie Rejestrowi przez Użytkownika świadczenia usług dotyczących utrzymywania nazwy Domeny, na rzecz wskazanego Rejestratora. WSPÓLNOTA obszar Unii Europejskiej określony w załączniku 1 do Polityki rejestracyjnej domen Eu dostępny pod adresem OKRES OBOWIĄZYWANIA - oznacza odnawialny okres określony przez Użytkownika co najmniej jednego roku rejestracji Domeny. ZASADY - oznaczają ogólne warunki, regulaminy i inne dokumenty prawne obowiązujące w Rejestrach publikowane na stronach internetowych Rejestrów akceptowane przez Użytkownika w szczególności: a. w EURID są to Warunki, Polityka rejestracyjna, Zasady rozstrzygania sporów dotyczących domeny.eu, Wytyczne dotyczące rejestracji oraz Rozporządzenia (oznacza rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie 1

2 wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu, Dz.U. L, 113, 30 kwietnia 2002 r., str. 1 5.) b. w NASK jest to Regulamin nazw domeny.pl dostępny pod adresem c. w WILD WEST DOMAINS jest to dokument zasad rejestracji dostępny na stronach g_id=wildwestdomains&pageid=reg_sa I. Postanowienia ogólne 1. Chwilą zawarcia Umowy jest moment wypełnienia formularza na stronie Serwisu. 2. Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie na rejestrację i utrzymanie lub przedłużenie Domeny, oraz zapłaty środków na rachunek bankowy Rejestratora, Rejestrator przystępuje do świadczenia Usługi w zakresie określonym przez Użytkownika. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. do zasad wykonywania Usługi mają zastosowanie regulaminy obowiązujące w Rejestrach udostępnione na stronach Rejestrów: i. NASK ii. Wild West Domains B&prog_id=wildwestdomains&pageid=REG_SA iii. EURID b. Rejestrator może w szczególnych przypadkach żądać od Użytkownika złożenia zamówienia na Usługę w formie pisemnej, c. wykonanie Usługi oznacza upoważnienie Rejestratora do zawarcia umowy na zlecenie Użytkownika z Rejestrem. 4. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia w Serwisie, oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, d. zapoznał się z Zasadami obowiązującymi w Rejestrze. 5. Rejestrator przeprowadza czynności rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych (polskich, globalnych i europejskich) w Rejestrach, a po zrealizowaniu usługi wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT za przeprowadzone czynności. 6. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych Domen i usług z nimi związanych, dostępne są na stronie: 7. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, chyba że w tym czasie Konsument opłacił zamówioną Usługę. 8. W celu zawarcia Umowy i wykonania Rejestrator w przypadku rejestracji Domeny na osobę fizyczną, zbiera następujące dane Użytkownika: a. nazwisko i imiona Użytkownika, b. numer PESEL lub inny numer ewidencyjny, c. adres zamieszkania, d. adres poczty elektronicznej Abonenta, e. numer telefonu kontaktowego 9. W celu zawarcia Umowy i wykonania Rejestrator w przypadku rejestracji Domeny na rzecz osoby prawnej, jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, lub jednoosobowej działalności gospodarczej, lub innej organizacji, zbiera następujące dane Użytkownika: 2

3 a. nazwę firmy jednoosobowej działalności, spółki, innego podmiotu, b. adres siedziby, c. adres poczty elektronicznej Abonenta, d. numer telefonu kontaktowego, e. nr NIP oraz REGON. 10. Rejestrator zastrzega, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. Rejestrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy, realizacją Usług tym przekaże dane Użytkownika właściwemu Rejestrowi tj.: i. w przypadku Domen polskich jest to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS , ii. w przypadku domen z rozszerzeniem.eu European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium, iii. w przypadku domen globalnych Wild West Domains North Hayden Road #226 Scottsdale, AZ Unites States of America b. podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy lub zamówienia Usługi jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla ich wykonania, c. przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych, d. przysługuje mu prawo do poprawiania swoich danych osobowych e. przysługuje mu prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.) 11. INTERIA.PL oświadcza, że w przypadku zgłoszenia żądania wydania kodu authinfo w przypadku domen polskich oraz authcode przypadku domen globalnych, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i uprawnień zgłaszającego żądanie w szczególności w przypadku, gdy osoba żądająca działa w imieniu spółki, innego podmiotu zbiorowego lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 12. Adresy Rejestratora, Rejestrów lub stron www Rejestrów lub Rejestratora podane w Regulaminie mogą uleć zmianie, z chwilą otrzymania takiej informacji Rejestrator opublikuje na stronach Serwisu nowe aktualne informacje, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu). II. Zasady wykonywania Usług 1. Procedura rejestracji ogólna 1. Rejestrator dokonuje rejestracji Domen na podstawie zawartych porozumień z Rejestrami, w przypadku Domen: a. Polskich z NASK, b. Europejskich najwyższego poziomu z EURID, c. globalnych.com,.net,.org,.info,.biz z Wild West Domains. 2. Rejestrator może odmówić rejestracji Domeny w przypadku, gdy: a. Domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana przez osobę trzecią (o ile Rejestr przewiduje taką możliwość), 3

4 b. Użytkownik nie posiada prawa do nazwy Domeny będącej zastrzeżonym znakiem towarowym, c. w odniesieniu do zgłoszonej nazwy Domeny wszczęte jest postępowanie rejestracyjne, d. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym niekompletne, nieprawdziwe, czy też błędne dane wymagane do rejestracji Domeny, e. Domena miałaby być oddelegowana na niezarejestrowane serwery DNS, a tym samym niewidoczne w globalnej bazie WHOIS. 3. Świadczenie Usługi określonej w ust.2 rozdziału I powyżej nie zostanie rozpoczęte, jeżeli: a. rachunek bankowy Rejestratora nie zostanie uznany kwotą wpłaty Użytkownika z tytułu Usługi, b. nie zostanie poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny, c. Domena jest już zarejestrowana na rzecz innego użytkownika, d. Domena jest w trakcie procedury rejestracji, 4. Rejestrator zastrzega jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dokonaniu wpłat przez Użytkownika lub nieprawidłowe, niepełne uzupełnienie pól formularza rejestracyjnego. 5. Rejestrator przekazuje dane Użytkownika do ogólnodostępnej bazy WHOIS dla pliku strefy odpowiadającym rozszerzeniu rejestrowanej Domeny. 6. Dane Abonenta będącego przedsiębiorcą są ujawniane w bazie WHOIS, dane osobowe Abonenta będącego Konsumentem, będą ujawniane w bazie WHOIS tylko i wyłącznie na podstawie stosownego oświadczenia woli Konsumenta przesłanego w formie pisemnej faxem do Rejestratora. 7. W przypadku utraty prawa do Domeny lub przeniesienia Domeny do innego rejestratora, Rejestrator nie zwraca Użytkownikowi kosztów rejestracji Domeny. 8. Rejestrator zobowiązuje się do rejestracji Domen jedynie na zarejestrowane serwery DNS, które są poprawnie skonfigurowane. 9. Rejestrator zastrzega, że w ramach puli Domen globalnych i europejskich najwyższego poziomu brak jest procedury rezerwacji, obowiązuje zasada, kto pierwszy opłaci. 10. Rejestracja Domen odbywa się do 48 godzin od momentu aktywacji zapłaty. 11. W celu uniknięcia wątpliwości, Rejestrator zastrzega a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. w przypadku gdy nazwa firmy nie zostanie określona, za Abonenta Domeny uznaje się osobę, która składa wniosek o rejestrację Domeny, b. w przypadku podania nazwy firmy, Abonentem jest ta firma, c. w przypadku niezgodności danych Abonenta z danymi podmiotu dokonującego wpłaty należności za Usługę, przy braku adnotacji w tytule płatności, Rejestrator domniemuje, że płatność została dokonana przez osobę trzecią na mocy odrębnych porozumień na zlecenie Abonenta. 2. Procedura rejestracji szczególna 2A. Procedura rejestracji domen - postanowienia dotyczące domen polskich: 1. Złożenie zamówienia na Usługę w zakresie rejestracji Domeny, skutkuje jej wykonaniem przez Rejestratora na warunkach poniżej oraz zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczonych na 2. Rejestrator oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 4

5 a. dokonuje rezerwacji Domeny polskiej na okres 14 dni, jeżeli przez ten okres czasu, rachunek bankowy Rejestratora nie zostanie uznany kwotą wpłaty Użytkownika z tytułu Usługi, wniosek o rejestrację Domeny zostanie usunięty z jego bazy danych. b. Rejestracja Domen polskich uzależniona jest: i. od decyzji NASK, w kwestii przyjęcia wniosku o rejestrację Domeny ii. od momentu aktywacji płatności uznanej na rachunku bankowym Rejestratora. (Zgodnie z Zasadami rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych obowiązującymi w NASK, w przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku rejestracyjnego, Domena jest rezerwowana on-line jeszcze tego samego dnia). 2B. Procedura rejestracji domen - postanowienia dotyczące domen najwyższego poziomu.eu 1. Użytkownik upoważnia Rejestratora do dokonania rejestracji Domeny najwyższego poziomu.eu a Rejestrator zobowiązuje się do zarejestrowania Domeny na warunkach Regulaminu (http://www.eurid.eu/files/trm_con_pl.pdf) zgodnie z nazwą, którą podał Użytkownik w elektronicznym wniosku o rejestrację Domeny. 2. Użytkownik oświadcza, że: a. jest: i. przedsiębiorcą mającym statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie lub ii. organizacją założoną na terytorium Wspólnoty, bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego, lub iii. osobą fizyczną zamieszkałą we Wspólnocie. b. sprawdził, że: i. Domena spełnia wymagania techniczne określone w części 2 ust. 2 pkt (ii) warunków określonych przez Rejestr ((http://www.eurid.eu/files/trm_con_pl.pdf)); ii. w Bazie danych WHOIS.eu(dostępnej na stronie internetowej Rejestru) Domena jest wolna. c. zapoznał się: i. z warunkami rejestracji określonymi w Zasadach, ii. przyjmuje do wiadomości, że od chwili rejestracji obowiązują wyłącznie te Zasady, których treść może ulegać zmianie zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach (Warunki oraz wszystkie inne aktualnie obowiązujące Zasady dostępne są na stronie internetowej Rejestru (http://www.eurid.eu). 3. Rejestrator oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: a. dla rejestracji Domeny konieczne jest podanie danych osobowych Użytkownika tj.: i. pełna nazwa/nazwisko Rejestrującego; w przypadku, gdy nazwa spółki lub organizacji nie zostanie określona, za Rejestrującego uznaje się osobę, która składa wniosek o rejestrację Nazwy Domeny; w przypadku podania nazwy spółki lub organizacji Rejestrującym jest ta spółka lub organizacja; ii. adres i kraj na terytorium Wspólnoty: a. miejsce, w którym zlokalizowane są statutowa siedziba, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności Rejestrującego, lub b. miejsce założenia organizacji Rejestrującego, lub c. miejsce zamieszkania Rejestrującego; iii. adres Rejestrującego (lub jego przedstawiciela); iv. kontaktowy numer telefonu Rejestrującego (lub jego przedstawiciela); v. Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek; 5

6 b. Rejestr ma prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację Domeny lub wycofania Domeny, dla której Użytkownik przedstawił informacje niekompletne lub niedokładne. c. EURID ma prawo do zażądania od Użytkownika (za pośrednictwem jego Rejestratora) podania dalszych informacji, na przykład dotyczących wniosku o rejestrację Nazwy Domeny w Okresie Rejestracji Stopniowej. d. Nie ma możliwości poprawienia błędu we wprowadzonej Domenie. 2C. Procedura rejestracji Domen - postanowienia dotyczące domen globalnych 1. Złożenie zamówienia na Usługę w zakresie rejestracji Domeny globalnej, skutkuje jej wykonaniem przez Rejestratora na warunkach poniżej oraz zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych WWD zamieszczonych na d=wildwestdomains&pageid=reg_sa 3. Przedłużenie okresu rejestracji Domeny 1. Na 30 oraz 7 dni przed wygaśnięciem Domeny Rejestrator zobowiązuje poinformować Abonenta za pośrednictwem wiadomości o terminie wygaśnięcia Domeny. Zobowiązanie Rejestratora nie zwalnia Użytkownika od obowiązku sprawdzania Okresów Obowiązywania Domen, które to są widoczne w Serwisie. 2. Przedłużenie Domeny należy wykonać przy pomocy Serwisu. 3. Z upływem Okresu Obowiązywania Domena polska przechodzi w stan zablokowania na okres określony w Zasadach Rejestru i regulowany bezpośrednio przez Rejestr. 4. Odnowienie Domeny najwyższego poziomu.eu na kolejny Okres Obowiązywania jest możliwe przez okres 40 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Obowiązywania na warunkach określonych przez Rejestr, z tym zastrzeżeniem, że następuje za opłatą określoną na stronach Serwisu na bazie zamówienia złożonego w Serwisie. 4. Przeniesienie Domeny od innego rejestratora do Rejestratora. 1. Każdemu Abonentowi Domeny przysługuje prawo do przeniesienia Domeny od lub do Rejestratora z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. 2. Przeniesienie Domeny nie jest możliwe w przypadku: a. Domen globalnych rejestrowanych poprzez Rejestr WWD, w terminie 60 dni od zarejestrowania Domeny lub na 7 dni przez wygaśnięciem Okresu Obowiązywania w przypadku Domeny już istniejącej, b. Domen polskich rejestrowanych poprzez Rejestr NASK, w terminie 21 dni od zarejestrowania Domeny lub na 24 dni przez wygaśnięciem Okresu Obowiązywania w przypadku Domeny istniejącej zarejestrowanej bezpośrednio w NASK. 3. W celu przeniesienia Domeny do Rejestratora użytkownik powinien skorzystać: a. z serwisu strefa.pl zakładając pakiet hostingowy z wykorzystaniem opcji przenoszę już posiadaną Domenę lub b. z Serwisu korzystając z opcji Przenieś. 4. Rejestrator zastrzega, że przeniesienie: 6

7 a. Domeny globalnej związane jest obowiązkiem uiszczenia opłaty, która obejmuje przedłużenie Okresu Obowiązywania na kolejny okres z uwzględnieniem poprzednio opłaconego Okresu Obowiązywania, b. Domeny najwyższego poziomu.eu związane jest obowiązkiem uiszczenia opłaty, która obejmuje przedłużenie Okresu Abonamentowego na kolejny okres liczony od dnia dokonania przeniesienia (nie ma znaczenia poprzedni Okres Obowiązywania). c. Domeny polskiej nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami, d. odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach określonych Rejestrów. 5. Zmiana danych adresowych Abonenta 1. Zmiana danych adresowych Abonenta jest możliwa w każdym czasie i odbywa się przy pomocy Serwisu. 2. Zmiana danych Abonenta innych niż adresowe, jest poczytywana jako cesja praw do Domeny i wykonywana w trybie Cesji praw do Domeny. 3. W przypadkach sukcesji określonej prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zmiana danych Abonenta może być dokonana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta na podstawie przedstawionych dokumentów uwiarygodniających takie zdarzenie. 6. Cesja praw do Domeny 1. Zmiana Abonenta Domeny dokonywana jest w trybie określonym Regulaminem i Zasadami poszczególnych Rejestrów. 2. Na warunkach określonych przez Biuro Obsługi Klienta Rejestratora, Rejestrator dokonuje weryfikacji Abonenta Domeny, następnie na podstawie otrzymanego wniosku o cesję praw do Domeny przesłanego na piśmie lub faxem dokonuje cesji Domeny na wskazany przez Abonenta inny podmiot prawny. 3. Rejestrator zastrzega, że w przypadku Domen najwyższego poziomu.eu z tytułu dokonania cesji Domeny pobierana jest opłata w wysokości określonej na stronach Serwisu. III. Płatności i formy rozliczeń 1. Opłaty dokonywane przez Użytkowników nie uwzględniają kosztów związanych np.: z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont, zaprojektowania serwisu WWW Użytkownika, czy też konfiguracji oprogramowania. 2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty za rejestrację Domeny. 3. Uregulowanie opłaty winno być dokonane w terminie określonym przez odpowiedni Rejestr. 4. Płatności za usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez INTERIA.PL lub operatora płatności PayU S.A przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji. 5. Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika). 6. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: a. w przypadku płatności: dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, 7

8 b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem, c. a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności PayU S.A. 7. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi. 8. Wpłaty na rzecz INTERIA.PL dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ). 9. INTERIA.PL wystawia dowody zapłaty na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. 10. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie karty płatnicze są akceptowane w systemie, jest to uzależnione od banku - wydawcy karty i przed dokonaniem transakcji Użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia czy do wykonania transakcji może być użyta dana karta płatnicza. INTERIA.PL nie gwarantuje możliwości realizacji transakcji przeprowadzanych z zagranicy z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych lub kart kredytowych. 11. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za Usługę, okres jej świadczenia przez Rejestratora jest zależny od okresu za jaki została wniesiona przez Użytkownika opłata rejestracyjna za utrzymanie Domeny. 12. Rejestrator zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi paragonu pocztą elektroniczną lub na życzenie faktury VAT pocztą, za rejestrację domeny w ciągu 7 dni, licząc od daty uznania kwoty za rejestrację na rachunku Rejestratora. 13. Rejestracja, Przedłużenie Okresu Obowiązywania Domen odbywa się wyłącznie na podstawie uznania rachunku bankowego INTERIA.PL opłatą zgodną z cennikiem. 14. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp. 15. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona Domena nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej i prolongacyjnej. 16. Uiszczenie opłaty na wybrany Okres Obowiązywania, uniezależnia Użytkownika od zmian w cenniku, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który została przez niego zarejestrowana Domena. 17. W przypadku utraty prawa do Domeny lub przeniesienia jej do innego Rejestratora, Rejestrator nie zwraca Użytkownikowi kosztów rejestracji Domeny lub wniesionej opłaty na poczet Okresu Obowiązywania. IV. Ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. Rejestrator nie odpowiada za opóźnienia w rejestracji i zmianie delegacji domeny, niezależne od niego i leżące po stronie operatora rejestrującego domenę. 2. Okres Obowiązywania Domen wynosi: a. dla domen międzynarodowych:.com,.net,.biz,.info,.org - od 1 roku, b. dla domen europejskich:.eu od 1 roku, c. dla domen polskich rejestrowanych w NASK (np.:.com.pl,.pl, itd.) - od 1 roku. 3. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za uwolnienie Domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu Obowiązywania. V. Obowiązki i uprawnienia Rejestratora 1. Rejestrator dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług, a także ochrony danych znajdujących się na serwerach Rejestratora. 8

9 2. Rejestrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie i określonych przepisami prawa. 3. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za: a. sposób w jaki będą wykorzystywane zarejestrowane Domeny przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, b. zarejestrowanie nazwy, która może naruszać prawa osób trzecich, c. niepowodzenie w rejestracji Domeny z przyczyn od siebie niezależnych, d. zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczyn od siebie niezależnych. 4. Rejestrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Zasadach przez poszczególne rejestry, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującym prawem polskim. VI. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do: a. aktualizacji oraz utrzymania w kompletności informacji kontaktowych, o których mowa w Regulaminie, podawanych Rejestratorowi, z którym zawarł Umowę, oraz Rejestrowi (za pośrednictwem Rejestratora), zgodnie z postanowieniami Polityki rejestracyjnej. Ponadto Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że podany Rejestrowi adres jest adresem poprawnie działającym, b. korzystania z Domeny w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na rasę, język, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne; c. niekorzystania z Domeny (i) w złej wierze ani (ii) do celów niezgodnych z prawem. d. samodzielnego cyklicznego sprawdzania Okresu Obowiązywania Domeny i terminowego regulowania płatności. 2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: a. w przypadku rejestracji Domen.eu spełnia warunki określone w rozdziału 2B ust.2 Regulaminu, a jeśli przestanie je spełniać, to za pośrednictwem Rejestratora niezwłocznie poinformuje o tym Rejestr, b. wszystkie informacje przekazane Rejestrowi w trakcie procesu rejestracji Domeny są prawdziwe, kompletne i dokładne, c. wniosek o rejestrację Domeny został złożony w dobrej wierze, w celach zgodnych z prawem oraz nie narusza praw stron trzecich, d. nazwa Domeny nie jest sprzeczna z zasadami moralności oraz nie jest sprzeczna z prawem, e. w całym Okresie Obowiązywania będzie przestrzegać Regulaminu Zasad określonych przez Rejestry. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale VIII ust. 2 i określać: a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL, b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, c. zarzuty Użytkownika, d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 9

10 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A należy zgłaszać w formie pisemnej przesłanej faxem na numer: +48 (61) lub listem na adres Spółki PayU S.A.: ul. Marcelińska 90, Poznań. 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. 5. Zgłoszone reklamacje Spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zasad poszczególnych Rejestrów. 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu Domeny.interia.pl prosimy kierować na adres lub też zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, Kraków z dopiskiem "Domeny". 3. Opłaty za rejestrację Domen regulowane są według cennika znajdującego się na stronie: Rejestrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2012 roku. 1

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

b. zlecenie Rejestrowi przez Użytkownika świadczenia usług dotyczących utrzymywania nazwy Domeny, na rzecz wskazanego Rejestratora.

b. zlecenie Rejestrowi przez Użytkownika świadczenia usług dotyczących utrzymywania nazwy Domeny, na rzecz wskazanego Rejestratora. 1 Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własnośd Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych.

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 9.01.2014 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. Regulamin domen I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny.EU za 0 zł dla każdego" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych.

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych. AttHost Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez TELENEXT.PL I. Postanowienia ogólne: 1. Podstawą korzystania z usług Krakowskiego TELENEXT mgr inż. Piotr Stożek, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają:

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają: REGULAMIN DOŁADOWAŃ KARTY SIM UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ WPmobi ŚWIADCZONEJ PRZEZ WIRTUALNĄ POLSKĘ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, NAZWA, ADRES I SIEDZIBA OPERATORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo