Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO."

Transkrypt

1 Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania z aplikacji Saldeo oraz obsługi księgowo kadrowej. Właścicielem serwisu lexel.net.pl jest Biuro Rachunkowe LEXEL z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3. Operatorem Aplikacji Saldeo jest firma BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (k/krakowa). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy na świadczenie usług poprzez serwis lexel.net.pl, zawartej pomiędzy Operatorem, a Klientem Indywidualnym, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. Korzystając z serwisu LEXEL.NET.PL oraz aplikacji Saldeo Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. Definicje Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do Umowy świadczenia usług za pomocą serwisu lexel.net.pl Serwisie - rozumie się przez to serwis Internetowego Biura Rachunkowego lexel.net.pl Aplikacji / Saldeo - rozumie się przez to Aplikację internetową Saldeo, dostępną pod adresem internetowym saldeo.brainshare.pl umożliwiającą korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4. Operatorze - rozumie się przez to Biuro Rachunkowe LEXEL z siedzibą Krakowie Operatorze Saldeo - rozumie się przez to BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Polnej 34C. Kliencie Indywidualnym (dalej Klienci) - rozumie się przez to korzystającą z usług serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która, w oparciu o dane pochodzące z Formularza Rejestracyjnego, otrzymała dostęp do Aplikacji w ramach konta dla Klienta Indywidualnego. Biurze Rachunkowym (dalej Biuro) - rozumie się przez to Biuro Rachunkowe LEXEL Kliencie Biura - rozumie się przez to korzystającą z serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, której konto dostępu do Saldeo zostało założone przez Biuro. Umowie - rozumie się przez to Umowę na świadczenie usług księgowo kadrowych zawartą między Klientem Biura a Biurem.

2 Cenniku - rozumie się przez to publikowaną na stronie Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny na oficjalnej stronie serwisu, za pomocą którego Klient Indywidualny zgłasza Operatorowi chęć obsługi i utworzenia konta w Saldeo. Okresie rozliczeniowym - rozumie się miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy dokumentacja rachunkowa, kadrowo-płacowa, ZUS. Dokumencie rozumie się dokument lub zbiór dokumentów w postaci elektronicznej i przesłanych drogą elektroniczną, na podstawie których dokonuje rozliczenie księgowe, oraz rozliczenie kadrowo płacowe. KPiR rozumie się przez to Księgę Przychodów i Rozchodów. KR rozumie się przez to Księgę Rachunkową. 3. Prawa autorskie Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji Saldeo posiada BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Polnej 34C. Prawa te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.). 4. Usługi w ramach konta w Aplikacji Saldeo 4.1. W ramach kont Klienci Biura mogą: generować, przechowywać i przetwarzać faktury VAT sprzedażowe oraz pobierać je w formacie PDF, załączać pod określony miesiąc rozliczeniowy dowolne dokumenty (pliki o dowolnym rozszerzeniu i rozmiarze), tworzyć rejestry swoich kontrahentów, tworzyć rejestry sprzedawanych produktów i usług, zmieniać swoje dane, zmieniać lub odzyskać hasło dostępowe do Aplikacji. 4.2 Biuro Rachunkowe w ramach utworzonych kont Klientów ma możliwość: podglądu i pobierania stworzonych przez Klientów Biura faktur VAT sprzedażowych oraz dokumentów, wylistowania faktur VAT sprzedażowych oraz dokumentów określając Klienta, miesiąc rozliczeniowy i rok, wylistowania wszystkich swoich Klientów. 4.3 Operator Saldeo zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji poprzez rozbudowanie jej o nowe funkcje i udogodnienia dla Klientów Biura oraz Biura, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

3 5. Rejestracja Klienta Biura i dostęp do Aplikacji Saldeo 5.1 Klient Indywidualny, chcący korzystać z Serwisu, musi wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu lexel.net.pl. 5.2 Aby Klient Indywidualny mógł zostać poprawnie zarejestrowany, w Formularzu Rejestracyjnym musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 5.3 Aby zapewnić poprawne działanie Saldeo oraz rozliczenia, Klient Indywidualny obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: pełną nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej ( ), imię i nazwisko osoby kontaktowej. 5.4 Na podstawie danych przesłanych za pomocą Formularza Rejestracyjnego Operator zakłada Klientowi Biura konto. 5.5 Założenie konta oznacza nadanie Klientowi Biura unikalnego loginu oraz hasła dostępu, za pomocą którego Klient Biura loguje się do Aplikacji. Login i hasło Użytkownik otrzymuje jako wiadomość na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 5.6 W przypadku zmiany jakichkolwiek danych wymienionych w pkt. 5.3 Klient Biura jest obowiązany do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym Aplikacji. 5.7 W przypadku zapomnienia hasła Klient Biura ma możliwość skorzystania z opcji odzyskaj hasło i jest zobowiązany do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji. 5.8 Operator Saldeo świadczy usługi poprzez Aplikację za pomocą sieci Internet. 5.9 Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Aplikacji za pomocą dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową Firefox lub Internet Explorer w wersji 7 lub 8 i w dowolny sposób połączonego z Internetem. 6. Zawarcie umowy i świadczenie usług 6.1 Warunki zawierania i rozwiązywania Umów Umowa o świadczenie usług księgowych poprzez Serwis zawierana jest na czas nieokreślony Po rejestracji przez Formularz Rejestracyjny w Serwisie Biuro wyśle na wskazany adres komplet dokumentów do zawarcia Umowy Klient podpisuje i odsyła komplet dokumentów do Biura Umowa wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Biuro podpisanego egzemplarza oraz opłacenia usługi Z chwilą rozpoczęcia umowy Biuro tworzy dla Klienta konto w Saldeo Nieopłacenie usług na kolejny okres rozliczeniowy skutkuje zawieszeniem wykonywania Umowy, do czasu uiszczenia opłaty Biuro nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu swoich obowiązków określonych w umowie o świadczenie usług księgowych wynikających z braku opłaty za obsługę Jeżeli Klient nie dokona opłaty przez kolejne 2 okresy rozliczeniowe umowa ulega rozwiązaniu Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

4 W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta w trybie pkt. 9 dokonane przez Klienta opłaty za zamówione usługi nie podlegają zwrotowi W przypadku gdy Klient dokona zawieszenia działalności gospodarczej na zasadach opisanych w ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej, Klient może wypowiedzieć lub zawiesić wykonywanie usługi kontaktując się wcześniej z Biurem Klient w każdej chwili może korzystać z dodatkowych usług poprzez zgłoszenie i zapłatę za te usługi Biuro może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy klient podał niezgodne ze stanem faktycznym dane, naruszył regulamin lub złamał prawo w zakresie dotyczącym korzystania z Serwisu lub Aplikacji Saldeo. 6.2 Odpłatność z obsługę Klient opłaca usługę z góry do 10 każdego miesiąca rozliczeniowego na podstawie zamówienia zgodnego z Cennikiem Klient dokonuje opłaty poprzez przelew na wskazany przez Biuro numer rachunku bankowego Po potwierdzeniu zapłaty Biuro wystawi Klientowi fakturę VAT. 6.3 Miejsce prowadzenia ksiąg i przechowywanie oryginałów dokumentów Klient w celu obsługi księgowej przesyła do Aplikacji dokumenty w formie elektronicznej Klient po zawarciu umowy za pośrednictwem Biura musi zgłosić do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego fakt prowadzenia KPiR lub KR przez Biuro oraz wskazać miejsce przechowywania oryginałów dokumentacji księgowej Dowody księgowe muszą być przechowywane w miejscu wskazanym przez Klienta. 7. Dane Klienta biura i ich ochrona 7.1 Dane Użytkownika, wprowadzane do Aplikacji, stanowią własność Klienta. 7.2 Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i sposób ich wykorzystywania przez Klienta w Aplikacji. 7.3 Wszelkie dane Klienta biura są gromadzone i przetwarzane przez Aplikację wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz do rozliczeń Klienta z Operatorem za świadczone usługi. 7.4 Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Aplikacji lub w Serwisie Dane w Aplikacji są szyfrowane przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i dzięki temu praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby Wyłącznie Klient biura lub Biuro ma dostęp do danych, za pomocą loginu i hasła do konta. Operator i zatrudnione przez niego osoby mają dostęp wyłącznie do danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym Aplikacja jest zabezpieczona przed ewentualną utratą danych zabezpieczenie polega na codziennym wykonywaniu kopii zapasowych danych z okresu ostatnich 7 dni Klient ma w każdym momencie prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w panelu administracyjnym Aplikacji.

5 7.5 W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane Klienta będą przechowywane przez 1 rok kalendarzowy poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie rozwiązania Umowy. 7.6 Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 9.3, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 8. Odpowiedzialność Operatora 8.1 Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 8.3 Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, chyba że w Umowie ustalono inaczej Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Aplikacją. 9. Przepisy końcowe 9.1 Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 9.2 Biuro poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie z miesięcznym wyprzedzeniem. 9.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Klienta przez niepowołane osoby trzecie. 9.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie usług podmiotów trzecich (operatorów usług). 9.5 Nazwa Serwisu oraz Aplikacji Saldeo, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 9.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 9.7 Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu szybkafaktura.pl (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o. 1.2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS. Data:...

Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja <nazwaaplikacji> w modelu SaaS. Data:... Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS Data:... TELEFON FAKS SIEĆ WEB Łąkowa 5, Komorniki, Wielkopolskie 6-05 +48 510 899 666 61 8107 681 http://platinumit.pl Regulamin REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Taxe

Regulamin świadczenia usługi Taxe I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Taxe 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z usługi Taxe. 2. Usługodawcą jest spółka Vires Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo