Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych"

Transkrypt

1 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. I. Postanowienia ogólne 1. Usługodawcą jest firma Grupa Adweb, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bonarka 11, numer NIP , REGON Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Usługodawcy 2. Wykonywanie usług odbywa się samodzielnie lub przez inny podmiot, któremu może to być zlecone - pod warunkiem zachowania wysokiej jakości usług oraz dbałości o prawa Klienta. 3. Grupa Adweb zapewnia, że świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Na życzenie Klienta może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy Regulamin. 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie i przesłane w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej na 30 dni przed wygaśnięciem domeny. 6. Składając zamówienie na usługę rejestracji domeny, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 7. Złożenie zamówienia na domenę internetową jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Grupą Adweb o rejestrację domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonych przez odpowiedniego Rejestratora. 8. W celu rejestracji domeny Grupa Adweb działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta z odpowiednim Rejestratorem. 9. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Grupę Adweb na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta. II. Wykaz pojęć zawartych w Regulaminie

2 1. Domena internetowa - ciąg znaków dostępnych do rejestracji w ramach usług świadczonych przez danego rejestratora z rozszerzeniem przez niego udostępnianym. 2. Rejestrator - podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK). 3. Rejestracja domeny to dokonanie rezerwacji nazwy domeny internetowej na rzecz Klienta, pod warunkiem, że nazwa taka nie posiada już innego właściciela, a następnie - po opłaceniu jej przez Klienta na wybrany okres abonamentowy - przeniesienie własności nazwy domeny na Klienta. 4. Transfer domeny to zmiana Rejestratora domeny internetowej, na wyraźne życzenie Klienta i na podstawie udzielonego przez niego pisemnego pełnomocnictwa. Dokonana zmiana dotyczy miejsca dalszego opłacania domeny internetowej, której właścicielem jest Klient oraz dalszej obsługi Klient. 5. Odnowienie domeny to przedłużenie jej abonamentu na kolejny okres, na podstawie dokonanej zgodnie z niniejszym Regulaminem opłaty. 6. Abonent - właściciel domeny, podmiot na rzecz którego domena jest rejestrowana 7. Usługobiorca - klient, podmiot zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu abonenta, któremu Grupa Adweb będzie wystawiać faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej domeny, Klient może być jednocześnie Abonentem. 8. Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych abonenta domen. III. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 1. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy, które Abonent / Klient zobowiązuje się podać zgodnie z prawdą: - nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych - numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy - adresy elektroniczne Usługobiorcy - imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

3 - numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2. Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Jednocześnie zobowiązuje się Klienta do zapewniania abonentowi takiej możliwości. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta/Abonenta. 3. Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych skutkuje rozwiązaniem umowy przez Grupę Adweb bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel, dla którego zostały zebrane dane nadal istnieje. 5. Grupa Adweb na podstawie obowiązujących umów ma prawo przekazać dane poniżej wymienionym podmiotem w celu wykonania usługi: - NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, Warszawa), dane dotyczące wyłącznie domen w strefie.pl - Eurid (EURid Services AB, Sankt Eriksgatan 46a, Sztokholm, Szwecja ), dane dotyczące wyłącznie domen europejskich - EuroDNS (EuroDNS S.A., 2, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych i narodowych - Key-Systems (Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, Zweibrücken), dane dotyczące wyłącznie domen narodowych Klient składając wniosek o rejestrację domeny dla abonenta oświadcza, że przekazał informacje o przechowywanych danych przez Grupę Adweb oraz prawie Klienta do wglądu oraz ich zmiany. Grupa Adweb zobowiązuje się jednocześnie do poufności podanych przez Abonenta danych na podstawie zawartej umowy z: - NASK - Eurid - EuroDNS - Key-Systems IV. Szczegóły rejestracji i utrzymania domen w strefie.pl 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

4 2. W przypadku rejestracji domen w strefie.pl dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) dostępny na stronie 3. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 4. Klient zobowiązuje się dokonać opłaty abonamentowej w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia domeny do rejestracji. W tym czasie domena jest rezerwowana dla Klienta. W przypadku braku płatności w przeciągu 14 dni od chwili dokonania prerejestracji, domena wraca do puli wolnych nazw. 5. Klient dokonuje opłaty na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania wpłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Klient dokonuje opłaty za przedłużenie domeny najdalej na 7 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego. Grupa Adweb zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania właściciela domeny o dacie końca okresu abonamentowego. 7. Jeżeli opłata za utrzymanie domeny nie zostanie dokonana na 7 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego, Grupa Adweb może zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług na rzecz Klienta. 8. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois (w przypadku rejestracji domen w strefie.pl przepis ten nie dotyczy osób fizycznych). 9. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych, który należy dostarczyć do Grupy Adweb (forma pisemna np. fax, skan, list). Grupa Adweb zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku. 10. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Klient, w przypadku chęci przedłużenia domeny, zobowiązany jest do opłacenia usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK. Po zablokowaniu domeny system NASK blokuje ją na okres 15 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 15 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. 11. Przywrócenie zablokowanej domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. 12. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie usługi. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.

5 13. Rezygnacja z domeny wiąże się z przesłaniem do Grupy Adweb pisemnej rezygnacji z nazwy domeny. Rezygnację można złożyć za pomocą poczty, , faxu. 14. Abonent domeny może przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. Transferu do innego rejestratora można dokonać: - nie wcześniej niż po 5 dniach od rejestracji lub transferu domeny; - nie później niż 6 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie kodu Authinfo. Grupa Adweb wymaga również od Klienta przesłania dokumentów rejestrowych potwierdzających zgodność danych ze stanem faktycznym. Kody Authinfo wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów. Kody Authinfo ważne są przez 14 dni od daty ich otrzymania. 15. Abonent domeny może przenieść domenę od innego podmiotu do Grupy Adweb. W celu dokonania zmiany, konieczne jest wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie Transfer domeny z NASK do Grupy Adweb odbywa się w oparciu o wniosek, który należy wydrukować ze strony dns.pl i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać do NASK Wniosek transferu należy złożyć: - najwcześniej 21 dni po dacie rejestracji domeny, początku nowego okresu rozliczeniowego lub dacie ostatniego transferu; - nie później niż 24 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Transfer domeny od innego rejestratora niż NASK wymaga posiadania kodu autoryzującego Authinfo. Aby uzyskać kod dla swojej domeny należy skontaktować się z podmiotem obsługującym domenę. Transferu od innego rejestratora niż NASK można dokonać: - nie wcześniej niż po 5 dniach od rejestracji lub transferu domeny; - nie później niż 6 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. 16. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 17. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie, Abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. V. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen globalnych

6 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny globalne nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę globalną do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny globalnej z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem Grupy Adweb przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 5. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 7. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych Abonenta widoczne są automatycznie w systemie. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 8. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system na okres 30 dni, w trakcie których Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 30 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. 9. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 10. Za przywrócenie domeny zablokowanej Grupa Adweb pobiera opłatę w wysokości 120 zł netto za każdą nazwę w domenie globalnej. Opłata ta zostanie doliczona do faktury za odnowienie domeny.

7 Przywrócenie zablokowanej domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. 11. Abonent domeny może przenieść domenę do innego podmiotu. W celu dokonania zmiany konieczne jest skontaktowanie się Abonenta z nowym rejestratorem w celu rozpoczęcia procesu transferu. Grupa Adweb zobowiązuje się do akceptacji zmiany Registra w ciągu 7 dni i wydania kodów Authinfo. Kody Authinfo ważne są przez 14 dni od daty ich otrzymania. 12. Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu do Grupy Adweb. W celu dokonania zmiany, konieczne jest wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie oraz uiszczenie opłaty w wysokości abonamentu rocznego. Grupa Adweb rozpoczyna procedurę przeniesienia domeny w ciągu 7 dni od momentu odnotowania wpłaty na koncie bankowym. Domena przenoszona od innego Registra do Grupy Adweb jest automatyczna przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku nieudanego transferu domeny od innego Registra do Grupy Adweb, Grupa Adweb zobowiązuje się zwrócić opłatę za domenę w pełnej wysokości. 13. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 14. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 15. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VI. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen europejskich.eu 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę europejską do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. W przypadku rejestracji domen europejskich dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie 5. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację

8 zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 6. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 7. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 8. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych abonenta widoczne są automatycznie w systemie. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 9. Zmiana nazwy Abonenta domeny dotycząca nazwy firmy, danych rejestrowych firmy związana jest z wniesieniem jednorazowej opłaty w wysokości 49 zł netto. Opłaty należy dokonać na podstawie otrzymanego od Grupy Adweb dokumentu proforma. Grupa Adweb zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 2 dni roboczych od momentu odnotowania płatności na koncie. 10. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system. 11. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionego dokumentu na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 12. Domeny automatycznie zablokowane przez system Eurid pozostają w okresie kwarantanny. Klient ma możliwość przedłużenia takiej domeny po dokonaniu wpłaty na podstawie wystawionego przez Grupę Adweb dokumentu proforma w kwocie 99 zł netto (opłata za przedłużenie domeny w okresie kwarantanny) + 49 zł netto (opłata za rejestrację domeny). 13. Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID. 14. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 15. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny.

9 Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 16. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VII. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen narodowych 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny narodowe nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę narodową do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny narodowej z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem Grupy Adweb przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 5. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 7 dni roboczych (chyba, że Rejestr obsługujący domenę stanowi inaczej) od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Restrykcje dotyczące rejestracji i utrzymania domen narodowych, dodatkowych opłat oraz warunków koniecznych do spełnienia w celu zarejestrowania danej nazwy dostępne są na stronie Klient zgłaszając nazwę do rejestracji oświadcza, że zapoznał się z warunkami rejestracji oraz opłatami dostępnymi na stronie Grupy Adweb. 7. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 8. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez wysłanie informacji na adres W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 9. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny, zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty

10 wystawienia. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 10. W przypadku domen narodowych wymagane jest terminowe odnowienie. Grupa Adweb nie oferuj usługi przywrócenia domeny po zakończonym okresie abonamentowym. 11. Pierwsze ustawienia na domenie narodowej nie podlegają opłacie, natomiast za kolejne pobierana jest opłata według cennika dostępnego na stronie Cennik ustalany jest na podstawie aktualnych kursów walut i może ulec zmianie w przypadku ich wahań. 12. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 13. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 14. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VIII. Dodatkowe postanowienia 1. Faktura VAT wystawiana jest do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Grupy Adweb. Faktura jest wysyłana pocztą elektroniczną lub listem na adres wskazany w Panelu Klienta. Wyboru formy dostarczania faktur można dokonać w Panelu Klienta. 2. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta/Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki. 3. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści związane z zablokowaniem domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez nadrzędny organ rejestrujący (np. NASK, Eurid). 4. Wysokość roszczeń Klienta związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości ostatniej wpłaty za daną domenę. 5. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Grupy Adweb o wszelkich zmianach swoich danych poprzez podanie ich w panelu administracyjnym oraz przesłanie podpisanego wniosku zmiany danych. W razie nie poinformowania Grupy Adweb o zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Abonent. 6. Klient / Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta / Klienta regulaminu lub zasad rejestracji domeny przez NASK Grupa Adweb może domagać się od Abonenta pokrycia wszelkich kosztów powstałych na skutek tego naruszenia.

11 8. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Grupy Adweb. W przypadku chęci rezygnacji, należy zalogować się do swojego Panelu Klienta i odznaczyć opcję Zgadzam się na otrzymywanie newslettera Grupy Adweb. IX. Zmiany i rozwiązanie Umowy 1. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Grupy Adweb przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty. 2. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy: - Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 7 dni - Usługobiorca naruszy warunki regulaminu. W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy 3. Wszelkie reklamacje związane z rejestracją i transferem domen przez "Grupę Adweb" powinny być składane pisemnie, listem poleconym, na adres firmy. 4. Reklamacje rozstrzygane będą w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia, przy zachowaniu uczciwości, dbałości o klienta i zaangażowania w jego interesy. Regulamin z dnia r.

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez TELENEXT.PL I. Postanowienia ogólne: 1. Podstawą korzystania z usług Krakowskiego TELENEXT mgr inż. Piotr Stożek, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawą korzystania z usług Przedsiębiorstwa ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen

Regulamin rejestracji i utrzymania domen Regulamin rejestracji i utrzymania domen Postanowienia zawarte w Regulaminie rejestracji i utrzymania domen wykonywanych przez firmę prot - Profesjonalne Technologie Krzysztof Wojteczko z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin serwisu Postanowienia ogólne Definicje użyte w Regulaminie I. Postanowienia ogólne II. Definicje użyte w regulaminie III.Przedmiot umowy IV.Zawarcie umowy V. Rejestracja i obsługa domen VI.Płatności i faktury VII.Warunki techniczne świadczenia usług VIII.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

7. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. Regulamin domen I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących rejestracji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Usług dotyczących rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych.

Regulamin domen Postanowienia ogólne. II. Ochrona danych osobowych. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

Rejestrator - podmiot uprawniony do zarejestrowania domeny, którym może być:

Rejestrator - podmiot uprawniony do zarejestrowania domeny, którym może być: Regulamin Domenowy 1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie przepisów art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych.

1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych. AttHost Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego

Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego Regulamin promocji: Domeny.EU za 0 zł dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny.EU za 0 zł dla każdego" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2015r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin korzystania z usługi eboomerang świadczonej przez Essyo Sp z o.o. w modelu SaaS Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów.

1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. I. Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Human Advice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul.

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno. 2 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL I.# II.# III.# IV.# V.# VI.# VII.# VIII.# IX.# X.# XI.# XII.# XIII.# Postanowienia#ogólne# Definicje# Rodzaj#i#zakres#usług#świadczonych#przez#serwis# Warunki#zawierania#umów#o#świadczenie#usług#drogą#elektroniczną#

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu ipot24.pl

Regulamin serwisu ipot24.pl Regulamin serwisu ipot24.pl Operatorem serwisu jest CreaNET Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu ipot24.pl.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Wyjaśnienie użytych pojęć

Postanowienia ogólne. 2 Wyjaśnienie użytych pojęć Regulamin korzystania z oferowanych usług szkoleniowych oraz świadczenia usług szkoleniowych drogą elektroniczną przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH sp. z o. o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo