Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych"

Transkrypt

1 Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług rejestracji i utrzymania domen internetowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. I. Postanowienia ogólne 1. Usługodawcą jest firma Grupa Adweb, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bonarka 11, numer NIP , REGON Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Usługodawcy 2. Wykonywanie usług odbywa się samodzielnie lub przez inny podmiot, któremu może to być zlecone - pod warunkiem zachowania wysokiej jakości usług oraz dbałości o prawa Klienta. 3. Grupa Adweb zapewnia, że świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Na życzenie Klienta może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy Regulamin. 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie i przesłane w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej na 30 dni przed wygaśnięciem domeny. 6. Składając zamówienie na usługę rejestracji domeny, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 7. Złożenie zamówienia na domenę internetową jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Grupą Adweb o rejestrację domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonych przez odpowiedniego Rejestratora. 8. W celu rejestracji domeny Grupa Adweb działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta z odpowiednim Rejestratorem. 9. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Grupę Adweb na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta. II. Wykaz pojęć zawartych w Regulaminie

2 1. Domena internetowa - ciąg znaków dostępnych do rejestracji w ramach usług świadczonych przez danego rejestratora z rozszerzeniem przez niego udostępnianym. 2. Rejestrator - podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK). 3. Rejestracja domeny to dokonanie rezerwacji nazwy domeny internetowej na rzecz Klienta, pod warunkiem, że nazwa taka nie posiada już innego właściciela, a następnie - po opłaceniu jej przez Klienta na wybrany okres abonamentowy - przeniesienie własności nazwy domeny na Klienta. 4. Transfer domeny to zmiana Rejestratora domeny internetowej, na wyraźne życzenie Klienta i na podstawie udzielonego przez niego pisemnego pełnomocnictwa. Dokonana zmiana dotyczy miejsca dalszego opłacania domeny internetowej, której właścicielem jest Klient oraz dalszej obsługi Klient. 5. Odnowienie domeny to przedłużenie jej abonamentu na kolejny okres, na podstawie dokonanej zgodnie z niniejszym Regulaminem opłaty. 6. Abonent - właściciel domeny, podmiot na rzecz którego domena jest rejestrowana 7. Usługobiorca - klient, podmiot zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu abonenta, któremu Grupa Adweb będzie wystawiać faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej domeny, Klient może być jednocześnie Abonentem. 8. Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych abonenta domen. III. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 1. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy, które Abonent / Klient zobowiązuje się podać zgodnie z prawdą: - nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych - numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy - adresy elektroniczne Usługobiorcy - imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

3 - numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2. Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Jednocześnie zobowiązuje się Klienta do zapewniania abonentowi takiej możliwości. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta/Abonenta. 3. Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych skutkuje rozwiązaniem umowy przez Grupę Adweb bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel, dla którego zostały zebrane dane nadal istnieje. 5. Grupa Adweb na podstawie obowiązujących umów ma prawo przekazać dane poniżej wymienionym podmiotem w celu wykonania usługi: - NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, Warszawa), dane dotyczące wyłącznie domen w strefie.pl - Eurid (EURid Services AB, Sankt Eriksgatan 46a, Sztokholm, Szwecja ), dane dotyczące wyłącznie domen europejskich - EuroDNS (EuroDNS S.A., 2, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych i narodowych - Key-Systems (Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, Zweibrücken), dane dotyczące wyłącznie domen narodowych Klient składając wniosek o rejestrację domeny dla abonenta oświadcza, że przekazał informacje o przechowywanych danych przez Grupę Adweb oraz prawie Klienta do wglądu oraz ich zmiany. Grupa Adweb zobowiązuje się jednocześnie do poufności podanych przez Abonenta danych na podstawie zawartej umowy z: - NASK - Eurid - EuroDNS - Key-Systems IV. Szczegóły rejestracji i utrzymania domen w strefie.pl 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

4 2. W przypadku rejestracji domen w strefie.pl dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) dostępny na stronie 3. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 4. Klient zobowiązuje się dokonać opłaty abonamentowej w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia domeny do rejestracji. W tym czasie domena jest rezerwowana dla Klienta. W przypadku braku płatności w przeciągu 14 dni od chwili dokonania prerejestracji, domena wraca do puli wolnych nazw. 5. Klient dokonuje opłaty na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania wpłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Klient dokonuje opłaty za przedłużenie domeny najdalej na 7 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego. Grupa Adweb zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania właściciela domeny o dacie końca okresu abonamentowego. 7. Jeżeli opłata za utrzymanie domeny nie zostanie dokonana na 7 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego, Grupa Adweb może zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług na rzecz Klienta. 8. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois (w przypadku rejestracji domen w strefie.pl przepis ten nie dotyczy osób fizycznych). 9. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych, który należy dostarczyć do Grupy Adweb (forma pisemna np. fax, skan, list). Grupa Adweb zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku. 10. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Klient, w przypadku chęci przedłużenia domeny, zobowiązany jest do opłacenia usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK. Po zablokowaniu domeny system NASK blokuje ją na okres 15 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 15 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. 11. Przywrócenie zablokowanej domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. 12. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie usługi. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.

5 13. Rezygnacja z domeny wiąże się z przesłaniem do Grupy Adweb pisemnej rezygnacji z nazwy domeny. Rezygnację można złożyć za pomocą poczty, , faxu. 14. Abonent domeny może przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. Transferu do innego rejestratora można dokonać: - nie wcześniej niż po 5 dniach od rejestracji lub transferu domeny; - nie później niż 6 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie kodu Authinfo. Grupa Adweb wymaga również od Klienta przesłania dokumentów rejestrowych potwierdzających zgodność danych ze stanem faktycznym. Kody Authinfo wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów. Kody Authinfo ważne są przez 14 dni od daty ich otrzymania. 15. Abonent domeny może przenieść domenę od innego podmiotu do Grupy Adweb. W celu dokonania zmiany, konieczne jest wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie Transfer domeny z NASK do Grupy Adweb odbywa się w oparciu o wniosek, który należy wydrukować ze strony dns.pl https://www.dns.pl/cgi-bin/transfer.pl i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać do NASK Wniosek transferu należy złożyć: - najwcześniej 21 dni po dacie rejestracji domeny, początku nowego okresu rozliczeniowego lub dacie ostatniego transferu; - nie później niż 24 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Transfer domeny od innego rejestratora niż NASK wymaga posiadania kodu autoryzującego Authinfo. Aby uzyskać kod dla swojej domeny należy skontaktować się z podmiotem obsługującym domenę. Transferu od innego rejestratora niż NASK można dokonać: - nie wcześniej niż po 5 dniach od rejestracji lub transferu domeny; - nie później niż 6 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. 16. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 17. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie, Abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. V. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen globalnych

6 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny globalne nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę globalną do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny globalnej z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem Grupy Adweb przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 5. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 7. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych Abonenta widoczne są automatycznie w systemie. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 8. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system na okres 30 dni, w trakcie których Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 30 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. 9. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 10. Za przywrócenie domeny zablokowanej Grupa Adweb pobiera opłatę w wysokości 120 zł netto za każdą nazwę w domenie globalnej. Opłata ta zostanie doliczona do faktury za odnowienie domeny.

7 Przywrócenie zablokowanej domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. 11. Abonent domeny może przenieść domenę do innego podmiotu. W celu dokonania zmiany konieczne jest skontaktowanie się Abonenta z nowym rejestratorem w celu rozpoczęcia procesu transferu. Grupa Adweb zobowiązuje się do akceptacji zmiany Registra w ciągu 7 dni i wydania kodów Authinfo. Kody Authinfo ważne są przez 14 dni od daty ich otrzymania. 12. Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu do Grupy Adweb. W celu dokonania zmiany, konieczne jest wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie oraz uiszczenie opłaty w wysokości abonamentu rocznego. Grupa Adweb rozpoczyna procedurę przeniesienia domeny w ciągu 7 dni od momentu odnotowania wpłaty na koncie bankowym. Domena przenoszona od innego Registra do Grupy Adweb jest automatyczna przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku nieudanego transferu domeny od innego Registra do Grupy Adweb, Grupa Adweb zobowiązuje się zwrócić opłatę za domenę w pełnej wysokości. 13. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 14. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 15. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VI. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen europejskich.eu 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę europejską do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. W przypadku rejestracji domen europejskich dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie 5. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację

8 zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 6. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 7. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 8. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych abonenta widoczne są automatycznie w systemie. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 9. Zmiana nazwy Abonenta domeny dotycząca nazwy firmy, danych rejestrowych firmy związana jest z wniesieniem jednorazowej opłaty w wysokości 49 zł netto. Opłaty należy dokonać na podstawie otrzymanego od Grupy Adweb dokumentu proforma. Grupa Adweb zobowiązuje się do dokonania zmian w ciągu 2 dni roboczych od momentu odnotowania płatności na koncie. 10. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system. 11. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionego dokumentu na konto Grupy Adweb. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 12. Domeny automatycznie zablokowane przez system Eurid pozostają w okresie kwarantanny. Klient ma możliwość przedłużenia takiej domeny po dokonaniu wpłaty na podstawie wystawionego przez Grupę Adweb dokumentu proforma w kwocie 99 zł netto (opłata za przedłużenie domeny w okresie kwarantanny) + 49 zł netto (opłata za rejestrację domeny). 13. Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID. 14. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 15. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny.

9 Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 16. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VII. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen narodowych 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 2. Grupa Adweb może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy Klient poda niekompletne lub nieprawdziwe dane wymagane podczas rejestracji domeny. 3. Domeny narodowe nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę narodową do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Grupy Adweb roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny narodowej z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. 4. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem Grupy Adweb przechowywane są przez system Grupy Adweb przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego na podany adres dokumentu proforma. 5. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 7 dni roboczych (chyba, że Rejestr obsługujący domenę stanowi inaczej) od czasu odnotowania wpłaty na koncie Grupy Adweb. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. 6. Restrykcje dotyczące rejestracji i utrzymania domen narodowych, dodatkowych opłat oraz warunków koniecznych do spełnienia w celu zarejestrowania danej nazwy dostępne są na stronie Klient zgłaszając nazwę do rejestracji oświadcza, że zapoznał się z warunkami rejestracji oraz opłatami dostępnymi na stronie Grupy Adweb. 7. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę do rejestracji, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Whois. 8. Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez wysłanie informacji na adres W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Grupy Adweb wniosku o zmianę nazwy Abonenta. 9. Grupa Adweb zobowiązuje się wysłać do Klienta dokument proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 28 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny, zobowiązany jest do opłacenia dokumentu w terminie 14 dni od daty

10 wystawienia. Grupa Adweb zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 2 dni od odnotowania wpłaty na koncie bankowym. 10. W przypadku domen narodowych wymagane jest terminowe odnowienie. Grupa Adweb nie oferuj usługi przywrócenia domeny po zakończonym okresie abonamentowym. 11. Pierwsze ustawienia na domenie narodowej nie podlegają opłacie, natomiast za kolejne pobierana jest opłata według cennika dostępnego na stronie Cennik ustalany jest na podstawie aktualnych kursów walut i może ulec zmianie w przypadku ich wahań. 12. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy, Grupa Adweb nie zwraca Klientowi kosztów utrzymania domeny. 13. Abonent rejestrując domenę otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie dokonywać zmian danych kontaktowych abonenta domeny, delegacji domeny. Dokonując tych zmian samodzielnie abonent ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zmian można dokonać również wysyłając zgłoszenie na adres 14. Abonent udostępniając hasła logowania do panelu administracyjnego osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za zmiany dokonane w panelu przez osoby do tego nieupoważnione. VIII. Dodatkowe postanowienia 1. Faktura VAT wystawiana jest do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Grupy Adweb. Faktura jest wysyłana pocztą elektroniczną lub listem na adres wskazany w Panelu Klienta. Wyboru formy dostarczania faktur można dokonać w Panelu Klienta. 2. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta/Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki. 3. Grupa Adweb nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści związane z zablokowaniem domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez nadrzędny organ rejestrujący (np. NASK, Eurid). 4. Wysokość roszczeń Klienta związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości ostatniej wpłaty za daną domenę. 5. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Grupy Adweb o wszelkich zmianach swoich danych poprzez podanie ich w panelu administracyjnym oraz przesłanie podpisanego wniosku zmiany danych. W razie nie poinformowania Grupy Adweb o zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Abonent. 6. Klient / Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta / Klienta regulaminu lub zasad rejestracji domeny przez NASK Grupa Adweb może domagać się od Abonenta pokrycia wszelkich kosztów powstałych na skutek tego naruszenia.

11 8. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Grupy Adweb. W przypadku chęci rezygnacji, należy zalogować się do swojego Panelu Klienta i odznaczyć opcję Zgadzam się na otrzymywanie newslettera Grupy Adweb. IX. Zmiany i rozwiązanie Umowy 1. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Grupy Adweb przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty. 2. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy: - Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 7 dni - Usługobiorca naruszy warunki regulaminu. W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy 3. Wszelkie reklamacje związane z rejestracją i transferem domen przez "Grupę Adweb" powinny być składane pisemnie, listem poleconym, na adres firmy. 4. Reklamacje rozstrzygane będą w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia, przy zachowaniu uczciwości, dbałości o klienta i zaangażowania w jego interesy. Regulamin z dnia r.

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL

Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen. internetowych przez TELENEXT.PL Regulamin Świadczenia Usług rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez TELENEXT.PL I. Postanowienia ogólne: 1. Podstawą korzystania z usług Krakowskiego TELENEXT mgr inż. Piotr Stożek, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN PRZEZ ALTe.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawą korzystania z usług Przedsiębiorstwa ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne.

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własność Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług: rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz hostingu

Bardziej szczegółowo