SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ON.AG.III/ZP/D /07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, Warszawa, tel. (22) , faks (22) , w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w złotych równowarto kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz z pón. zm.) na dostaw 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych z przejciem w rozliczeniu 2 samochodów osobowych uywanych Podstawa prawna Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz z pón. zm.), zwanej w dalszej czci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynnoci podejmowanych przez zamawiajcego i wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pón. zm.), jeeli przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych nie stanowi inaczej. Spis treci (zawarto specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 1 Nazwa oraz adres zamawiajcego 2 Tryb udzielenia zamówienia 3 Opis przedmiotu zamówienia 4 Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami oraz przekazywania owiadcze lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami 8 Wymagania dotyczce wadium 9 Termin zwizania ofert 10 Opis sposobu przygotowywania ofert

2 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12 Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacja o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15 Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia 18 Opis czci zamówienia, jeeli zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p. jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy zamawiajcym a wykonawc 23 Informacja czy zamawiajcy przewiduje aukcje elektroniczn Informacja o wysokoci zwrotu kosztów udziału w postpowaniu, jeeli zamawiajcy przewiduje ich zwrot danie wskazania przez wykonawc w ofercie czci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 26 Okrelenie czci zamówienia, która nie moe by powierzona podwykonawcom Załczniki 1 Formularz oferty 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3 Wzór ogólnych warunków umowy 4A Formularz owiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 4B Formularz owiadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Strona 2 z 7

3 1. Nazwa oraz adres zamawiajcego Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, Warszawa, godziny pracy urzdu: poniedz. pt. od 8.00 do tel. (22) , faks (22) , Tryb udzielenia zamówienia Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw 2 sztuk samochodów osobowych wraz z przejciem w rozliczeniu dwóch samochodów osobowych uywanych. CPV: samochody osobowe 4. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póniej jednak ni przed upływem terminu zwizania ofert, z zastrzeeniem art. 94 ust 1a ustawy p.z.p. 2. Termin wykonania zamówienia 7 dni od podpisania umowy 5. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postpowaniu wykonawców wystpujcych wspólnie, wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postpowaniu wykonawców wystpujcych wspólnie, zamawiajcy dopuszcza moliwo łcznego spełniania i dokumentowania warunków o których mowa w ust. 1 pkt Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 kady z wykonawców musi spełni i udokumentowa samodzielnie 6. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy w postpowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisj przetargow poprzez analiz złoonych dokumentów lub owiadcze przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu 1. Kady z wykonawców zobowizany jest do złoenia owiadcze zgodnych z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., których wzór stanowi załczniki nr 4A i 4B do niniejszej specyfikacji. 2. W przypadku wykonawców wystpujcych wspólnie do złoenia owiadcze zobowizany jest kady z wykonawców wystpujcych wspólnie. Okolicznoci uzasadniajce wykluczenie z postpowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzce choby wzgldem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikuj cał grup wykonawców ubiegajcych si wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiajcy da, w formie oryginału lub kserokopii powiadczonej na kadej stronie (zawierajcej tre) za zgodno z oryginałem przez wykonawc aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wystpujcych wspólnie do złoenia dokumentu zobowizany jest kady z wykonawców wystpujcych wspólnie. Strona 3 z 7

4 7. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami oraz przekazywania owiadcze lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami 1. W postpowaniu o udzielenie zamówienia owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawcy przekazuj pisemnie. 2. Jeeli zamawiajcy lub wykonawca przekazuj owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z wykonawcami s: w sprawach merytorycznych dotyczcych przedmiotu zamówienia: Władysław Łgowski tel. (022) (pn. pt. w godzinach od 8:00 do 16:00) Ewentualne sprawdzenie przez Wykonawc stanu technicznego samochodów przeznaczonych do przejcia w rozliczeniu jest moliwe po wczeniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu. w sprawach formalnych zwizanych z procedur postpowania: Krzysztof Strachota-Osiski tel. (022) (pn. pt. w godzinach od 8:00 do 16:00) Joanna Rybak tel. (022) (pn. pt. w godzinach od 8:00 do 16:00) faks (022) (pn. pt. w godzinach od 8:00 do 16:00). 8. Wymagania dotyczce wadium 1. Zamawiajcy da od wykonawców wniesienia wadium w wysokoci 5 000,00 zł (słownie: pi tysicy złotych). 2. Wadium wnosi si przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pienidzu wpłaca si przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA IX Oddział Warszawa nr Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3, Warszawa z dopiskiem,,wadium NI.D.I/ZP/U /07 5. Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiajcy zwraca niezwłocznie wadium, jeeli: 1) upłynł termin zwizania ofert; 2) zawarto umow w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleytego wykonania tej umowy; 3) zamawiajcy uniewanił postpowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnite lub upłynł termin do ich wnoszenia. 7. Zamawiajcy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofert przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postpowania; 3) którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 p.z.p., jeeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnicia protestu uniewaniono czynno wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnosz wadium w terminie okrelonym przez zamawiajcego. 9. Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc. 10. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 4 z 7

5 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie wykonawcy. 9. Termin zwizania ofert 1. Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. 2. Pierwszym dniem terminu zwizania ofert jest dzie, w którym upływa termin składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca moe złoy jedn ofert zawierajc jedn cen. 2. Cena musi by podana w złotych polskich z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wszelkie opusty udzielone przez wykonawc musz zosta wliczone w cen. 4. Ofert składa si, pod rygorem niewanoci w formie pisemnej. 5. Oferta musi by przygotowana w jzyku polskim, pisemnie na papierze przy uyciu techniki pisarskiej pozostawiajcej trwałe lady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc. 6. Oferta powinna by trwale zespolona tak, aby niemoliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równie te przy uyciu korektora) w ofercie, w tym w załcznikach, musz by własnorcznie podpisane przez osob upowanion do podpisania oferty. 8. Zaleca si, aby oferta złoona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracj stron rozpoczynajc si od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia oferta musi by opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegajcych si wspólnie o udzielenie zamówienia. 10. Kada strona oferty wraz z załcznikami musi by podpisana przez osob upowanion do podpisania oferty. Zamawiajcy nie wymaga podpisywania czystych stron. 11. W przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pełnomocnik do oferty musi by załczone pełnomocnictwo, w formie oryginału, okrelajce zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba e pełnomocnictwo wynika z innych załczonych do oferty dokumentów. 12. Wykonawca, nie póniej ni przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca powinien zastrzeon cz oferty oznaczy w sposób niebudzcy wtpliwoci, i stanowi ona zastrzeon tajemnic przedsibiorstwa np. umieci j w odrbnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSI BIORSTWA - NIE UDOST PNIA. 13. Wymaga si, aby kada załczona do oferty kopia wymaganego dokumentu była powiadczona za zgodno z oryginałem (na kadej stronie zawierajcej tre) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upowanionego do podpisania oferty Dokument potwierdzajcy wniesienie wadium w formie niepieninej powinien by dostarczony do Zamawiajcego w oryginale w oddzielnej kopercie, która powinna by oznaczona numerem sprawy i z dopiskiem wadium. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 moe zosta dostarczony do Zamawiajcego wraz z ofert. 15. Do oferty naley dołczy wszystkie wskazane w treci SIWZ owiadczenia i dokumenty. 16. Koszt przygotowania i złoenia oferty obcia jedynie wykonawc. 17. Ofert naley złoy w trwale zamknitym opakowaniu (kopercie), uniemoliwiajcym przypadkowe otwarcie i zapoznanie si z jej treci przed upływem terminu składania ofert. 18. Opakowanie powinno zosta opatrzone nazw przedmiotu zamówienia oraz nazw wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moe by piecz). 19. Oferty składane poczt powinny by zapakowane w dodatkow kopert tak, aby jej rozpakowanie w Kancelarii Ogólnej Urzdu nie spowodowało naruszenia oferty właciwej. Nie zastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa zapoznanie si z treci oferty przed terminem składania ofert z winy lecej po stronie wykonawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Strona 5 z 7

6 1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Bertolta Brechta 3, Warszawa. 2. Terminem składania ofert jest dzie 7 grudnia 2007 r. godzina 12: Miejscem otwarcia ofert jest Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, Warszawa, pokój nr 122, I pitro. 4. Terminem otwarcia ofert jest dzie 7 grudnia 2007 r. godzina 12: Wykonawca moe, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert. 6. Zmiana lub wycofanie złoonej oferty musi zosta dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złoenia oferty, z zastrzeeniem, e opakowanie zawierajce informacj o zmianie bd wycofaniu oferty powinno posiada oznaczenie dodatkowe o treci odpowiednio ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY. 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca poda jedn cen wypełniajc formularz oferty (załcznik nr 1 do specyfikacji), obliczajc warto zamówienia w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowicym załcznik nr 2 do specyfikacji. 2. Warto zamówienia musi zosta podana z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku. 3. Warto podana w ofercie jest cen ryczałtow. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajcy przyjł nastpujce kryteria przypisujc im odpowiednio wagi procentowe: cena 100%. Wykonawca, który zaproponuje najnisz cen otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: C min C = x 100 pkt C x gdzie: C = liczba punktów za kryterium cena C min = najnisza cena wynikajca ze złoonych ofert, C x = cena badanej oferty 2. Zamawiajcy wybierze wykonawc, którego oferta zawiera najnisz cen. 14. Informacja o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiajcy wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawc, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 2. Zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póniej jednak ni przed upływem terminu zwizania ofert, z zastrzeeniem art. 94 ust 1a ustawy p.z.p. 15. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy Zamawiajcy nie wymaga wpłaty zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załcznik nr Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej w postaci protestu, w okolicznociach i na zasadach okrelonych w dziale VI ustawy p.z.p. 18. Opis czci zamówienia, jeeli zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert czciowych. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p. jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zamówie uzupełniajcych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.. Strona 6 z 7

7 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich składanie Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy zamawiajcym a wykonawc Rozliczenia midzy zamawiajcym a wykonawc bd prowadzone wyłcznie w złotych polskich. 23. Informacja czy zamawiajcy przewiduje aukcj elektroniczn. Zamawiajcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p. 24. Informacja o wysokoci zwrotu kosztów udziału w postpowaniu, jeeli zamawiajcy przewiduje ich zwrot Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postpowaniu obciaj wykonawc. 25. danie wskazania przez wykonawc w ofercie czci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci powierzenia wykonania czci przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 26. Okrelenie czci zamówienia, która nie moe by powierzona podwykonawcom adna z czci zamówienia nie moe by powierzona podwykonawcom. Warszawa, r. Podpisy członków komisji przetargowej Przewodniczcy Komisji Krzysztof Strachota-Osiski Sekretarz Komisji Joanna Rybak Członek Komisji Władysław Łgowski Członek Komisji Krzysztof Piłatowicz Podpis Kierownika zamawiajcego lub osoby upowanionej Strona 7 z 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANIZONEGO o wartoci mniejszej ni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci mniejszej ni

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW/OŚ/PŚ/ZP/U-335-76/10 Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-III.ZP.D.272.27.2015.AR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 044, faks 22 59

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urzdu Marszakowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 048, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: ada.dziwulska@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 2011 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: GMINA BUKOWNO - Miejski Orodek

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR-AG-I.ZP.U AR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03 719 Warszawa, tel. 022 59 79 044, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.radzik@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy oraz materiałów informacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy oraz materiałów informacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata RW II.ZP.U.272.65.2015.AR Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03 719 Warszawa, tel. 022 59 79 044, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.radzik@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26 03 79 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz wykonawcy Imiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie Spacerowa 1 Tel. / Fax 0-32 642-11-04 32-332 Bukowno 0-32 642-10-96 NIP : 637-01 - 18-760 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /zwana dalej specyfikacj

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc Załcznik nr do SIWZ ON.AG.I/ZP/D-5-60/07, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 0 47 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJCY: Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Gdasku 80-748 Gdask, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 100000/271/4/2015/ZAP/ADG PRZEBUDOWA SALI OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 15-703 Białystok, ul. Zwycistwa 2 Wykonanie szacunków brakarskich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzd Miasta Tychy Wydział Zamówie Publicznych Al. Niepodległoci 49 43-100 Tychy Znak sprawy: PZP/340/1/2006/AW Tychy, 2006-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn: Klimatyzacja pomieszcze zasobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Sandomierz, dn. 03. 01. 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUG: załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ciekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %) z Zakładu Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce Kielce dnia 07.12.2007r Or.III.3450-1-151/07 ZAMAWIAJCY POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50 375 Wrocław, ul. Norwida 25 tel. 071 320-51-33, fax. 071 320-51-64 Sprawa nr NA-P/ 8 /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo