SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Warszawa, kwiecień 2011 r.

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Główny Urząd Miar, Warszawa, ul. Elektoralna 2. II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi - E-SUM (CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i związane z nim wymagania Zamawiającego przedstawione są w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania ofert częściowych; 2) składania ofert wariantowych; 3) porozumiewania się drogą elektroniczną. 4. Zamawiający nie przewiduje: 1) zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy; 2) prowadzenia rozliczeń w walutach obcych; 3) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 4) wykorzystania aukcji elektronicznej. IV. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2011 r. V. Miejsce realizacji zamówienia Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, Warszawa. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony poprzez wykazanie, iż Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również tych, które wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy (co najmniej jedną) oprogramowania opartego na technologii SharePoint, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda, z wyłączeniem kosztów związanych z zakupem licencjonowanego oprogramowania (tj. platformy SharePoint, środowiska bazy danych oraz systemów operacyjnych); 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o jego spełnianiu; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł; 4) o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2

3 2. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. VII. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa: 1) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 4 ustawy; oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również tych, które wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw (co najmniej jednej) oprogramowania opartego na technologii SharePoint, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda, z wyłączeniem kosztów związanych z zakupem licencjonowanego oprogramowania (tj. platformy SharePoint, środowiska bazy danych oraz systemów operacyjnych), z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł; 4) jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, to w takiej sytuacji zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; oświadczenie dla Wykonawców będących osobami fizycznymi stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3

4 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Dokument potwierdzający złożenie wadium. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy składać w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. Po otrzymaniu wiadomości faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ umieszczone będą na stronie internetowej Wszelkie oświadczenia powinny być składane przez Wykonawców w formie pisemnej. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 5. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: 1) w sprawach merytorycznych: Marcin Górnik (tel ), Michał Rozentalski (tel ), Mikołaj Woźniak (tel ); 2) w sprawach formalnych: Maria Malczewska (tel , fax ). IX. Wadium Wadium w kwocie 8.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); lub w pieniądzu przelewem: na konto NBP O/Okr. w Warszawie, nr ; tytuł przelewu: Wadium dot. sprawy nr BA-231-2/536/276/MM/11 ; Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. X. Termin związania ofertą Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 4

5 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz załącznikami do niej oraz załączniki do SIWZ składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. 5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane informacje te muszą być oznaczone i umieszczone na oddzielnych stronach. Tajemnicy nie może stanowić nazwa (firmy), adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 6. Ofertę (z nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu Wykonawcy) podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, opisanych następująco: koperta zewnętrzna: Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 (nie otwierać) ; koperta wewnętrzna z adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę. 7. Obliczenie ceny oferty należy sporządzić w złotych polskich. XII. Termin i miejsce składania ofert Oferty przyjmowane będą do dnia r. do godz w siedzibie Głównego Urzędu Miar, Warszawa ul. Elektoralna 2, w sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu, pok XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Elektoralna 2, w pok XIV. Kryteria wyboru oferty, znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposób oceny ofert 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wszystkich złożonych ważnych ofert, przyjmując kryterium oceny: cena-100%. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto wynikającej z oferty Wykonawcy. 2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5

6 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w rozdz. IX. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi przez okres 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 7. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego we wskazanym przez siebie terminie nie krótszym niż 5 dni (z wyjątkiem sytuacji, kiedy wpłynie tylko jedna oferta) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku wyboru jego oferty zawarł umowę z Zamawiającym wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z 5 załącznikami: Formularz F-1 rejestracja Klienta; Formularz F-2 Zgoda na wystawienie, udostępnienie i przechowywanie elektronicznej faktury przez GUM; Formularz F_3- formularz kalkulacji kosztów dodatkowych; Formularz F_4 zamówienie; Załącznik do formularza F-4) 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 3) Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy 4) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną 5) Załącznik nr 5 Formularz oferty 6) Załącznik nr 6 Wzór umowy 6