Dynamiczne ścieżki kliniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne ścieżki kliniczne"

Transkrypt

1 Bi u l e t y n WAT Vo l. LXII, Nr 1, 2013 Dynamiczne ścieżki kliniczne Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych, Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2, Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcję dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi oraz możliwość jej wykorzystania w kontekście budowy systemu wspomagania decyzji medycznych opartego o repozytorium ścieżek klinicznych. Ponadto praca zawiera podsumowanie kluczowych wyników i wniosków zrealizowanego na Wydziale Cybernetyki WAT w latach projektu POIG /08, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie definiowania ścieżek klinicznych z uwzględnieniem ich adaptacyjnego i interoperacyjnego charakteru oraz hurtowni procesów/ścieżek klinicznych jako podstawy do analizy ich realizacji i optymalizacji. Słowa kluczowe: dynamiczne ścieżki kliniczne, dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, modelowanie procesów biznesowych, hurtownia procesów 1. Wprowadzenie Zagadnienie zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie różnych obszarów szeroko pojętego biznesu, administracji publicznej, edukacji, kultury oraz życia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w każdym z wymienionych obszarów, w sposób naturalny, różnego rodzaju działania wykonywane są w określonej kolejności i wzajemnie na siebie wpływają, innymi słowy wykonywane są jako procesy 1. Nie inaczej jest z obszarem medycznym, w którym BPM ma pełne zastosowanie dla 1 Proces zbiór powiązanych ze sobą czynności, które przekształcają wejścia w wyjścia według określonych reguł, w oparciu o określone zasoby i w efekcie prowadzą do realizacji założonych celów.

2 130 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela każdej grupy procesów (finanse, logistyka, diagnostyka, badania, ścieżki kliniczne, obsługa pacjentów, IT itp.) oraz na każdym poziomie, np. główne procesy medyczne zdefiniowane w dokumentach ustawowych poziom krajowy, procesy zachodzące w danej placówce medycznej poziom zarządczo-operacyjny, procesy leczenia danego pacjenta poziom operacyjny. Szczególną grupą procesów medycznych, które powinny być zarządzane zgodnie z koncepcją BPM, są ścieżki kliniczne (ang. Clinical Pathways, CP), które definiowane są jako kompletne plany leczenia pacjenta z problemem zdrowotnym, składające się ze zbioru powiązanych ze sobą interwencji medycznych realizowanych w określonym porządku i w określonym czasie. Podejście procesowe do opisywania ścieżek klinicznych polega na zdefiniowaniu wspomnianych interwencji wraz z ich otoczeniem oraz powiązaniu ich między sobą według logiki zgodnej m.in. z wiedzą medyczną [1]. Szczególna waga ścieżek klinicznych wynika z korzyści: stricte medycznych odpowiednio zaprojektowany dla pacjenta plan leczenia, jak również finansowych redukcja kosztów, kontroling, rozliczalność placówek medycznych, jakościowych podniesienie poziomu jakości świadczonych przez placówki medyczne usług i edukacyjnych wykorzystanie akademickie, podniesienie poziomu wiedzy pacjentów i pracowników placówek medycznych, jaki można osiągnąć w wyniku odpowiedniego ich definiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania i usprawniania. Zastosowanie BPM do zarządzania ścieżkami klinicznymi jest sposobem na osiągnięcie przedmiotowych korzyści. Badania przeprowadzone w ramach projektu POIG /08 potwierdzają zasadność stosowania koncepcji BPM do zarządzania ścieżkami klinicznymi, podkreślając jednocześnie ich dynamiczny charakter i wprowadzając definicję dynamicznej ścieżki klinicznej (ang. Dynamic Clinical Pathways, DCP), określanej niekiedy również jako adaptacyjna ścieżka kliniczna (ang. Adaptive Clinical Pathways, ACP). Dynamika ścieżek klinicznych związana jest z faktem, iż modyfikacja planu leczenia jest decyzją lekarza prowadzącego i może być spowodowana koniecznością odejścia od definicji wzorcowej ze względu na wystąpienia dodatkowych czynników, które nie były uwzględniane przy definicji procesu wzorcowego ścieżki klinicznej. Modyfikacja planu leczenia przez lekarza nie powinna być ograniczona tylko do zmian w obrębie definicji wzorcowej ścieżki, ale powinna umożliwiać w sposób dość swobodny modyfikacje lub całkowitą zmianę definicji takiej ścieżki w szczególnych przypadkach [2]. W związku z powyższym, zasadne wydaje się być rozpatrywanie ścieżek klinicznych nie tylko w związku z zarządzaniem procesami biznesowymi, lecz także w kontekście dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi (ang. Dynamic BPM, skrót DBPM), tj. rozwinięcia tradycyjnej koncepcji BPM, ukierunkowanego na możliwość wykonywania dynamicznych zmian w realizacji procesów w stosunku do procesów wzorcowych oraz optymalizacji procesów wzorcowych na podstawie poszczególnych ich instancji.

3 Dynamiczne ścieżki kliniczne 131 Niniejszy artykuł przedstawia możliwości, korzyści i koncepcję wykorzystania DBPM w kontekście dynamicznych ścieżek klinicznych, odwołując się m.in. do wyników projektu POIG /08. Celem opracowania jest również wyjaśnienie oraz uporządkowanie na tle zagadnienia ścieżek klinicznych aktualnie szeroko dyskutowanych terminów związanych z dynamicznym zarządzaniem procesami biznesowymi. W artykule zostanie również przedstawione zagadnienie integracji i interoperacyjności repozytorium ścieżek klinicznych z innymi systemami medycznymi, w szczególności elektronicznym rekordem pacjenta (ang. Electronic Health Record, EHR). 2. Porównanie BPM i DBPM BPM to systematyczne analizowanie, modelowanie, usprawnianie i kontrolowanie procesów biznesowych organizacji ukierunkowane na realizację jej celów biznesowych. Według metodyki ARIS jest to stały proces kierowniczy, w którym obowiązują następujące zasady [4]: 1) podstawowe procesy firmy są udokumentowane i poddane analizie, 2) powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat potrzeb klientów, 3) powtarzalność, spójność i jakość rezultatów procesów zapewniają systemy i udokumentowane procedury, 4) podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań, 5) zarządzanie procesami opiera się na ich ciągłym doskonaleniu, 6) zarządzanie procesami jest podejściem do zmiany organizacyjnej kultury firmy. BPM jest procesem, a więc zgodnie z definicją procesu składa się z zestawu czynności wykonywanych w określonym porządku cyklu (rys. 1). Pierwszym krokiem ku skutecznemu zarządzaniu jest zidentyfikowanie i udokumentowanie procesów zachodzących w organizacji. Wynikiem tych działań jest model procesów aktualnie realizowanych (tzw. model AS-IS), który obrazuje wszystkie/wybrane procesy oraz czynności realizowane w ramach organizacji i stanowi punkt startowy do przeprowadzenia dokładnej analizy funkcjonowania organizacji i zidentyfikowania bieżących i potencjalnych problemów. Po przeprowadzeniu działań optymalizacyjnych powstaje docelowy model procesów (tzw. model TO-BE), który jest podstawą i wyznacznikiem do automatyzacji procesów z wykorzystaniem różnych narzędzi teleinformatycznych, w szczególności systemu zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management System, BPMS). Kolejne działania związane są z monitorowaniem i mierzeniem poszczególnych instancji procesów modelu TO-BE w związku z ich optymalizacją. Procesy TO-BE po wdrożeniu

4 132 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela Rys. 1. Proces BPM i rozpoczęciu ich wykonywania stają się de facto procesami AS-IS, które podlegają analizie optymalizacyjnej (rozpoczęcie nowego cyklu zarządczego BPM). Jedną z kluczowych cech/założeń tradycyjnego BPM jest zarządzanie procesami w ramach cykli zarządczych. Oznacza to, że dla przykładu w każdym kwartale roku wszystkie/wybrane procesy organizacji powinny podlegać analizie, optymalizacji, dokumentowaniu, wdrażaniu, wykonywaniu, monitorowaniu i mierzeniu, dzięki czemu szeroko pojęta efektywność organizacji powinna stale wzrastać. Organizacyjnie zazwyczaj możliwość monitorowania procesów i dokonywania zmian w ich przebiegu zapewniana jest wydzielonym rolom/komórkom organizacyjnym w organizacji (często związanym z jakością), użytkownicy procesów takich możliwości nie mają,

5 Dynamiczne ścieżki kliniczne 133 mogą jedynie proponować usprawnienia, które w efekcie zatwierdzone zostaną przez wspomnianą rolę/zespół. Jest to jeden z przykładów, idea BPM może być wdrażana na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak każda z implementacji BPM w organizacji charakteryzuje się wykorzystywaniem w całym pojedynczym cyklu zarządczym niezmiennego modelu procesów (procesów wzorcowych) dopiero po zakończeniu cyklu możliwa jest zmiana procesów wzorcowych i rozpoczęcie kolejnego cyklu, opierając się na nowym wzorcu. Innymi słowy, przez cały cykl, pomimo zauważalnych przez wykonawców procesu konieczności zmian, realizowane są niezmiennie stałe procesy wzorcowe, oczekując na usprawnienie z końcem cyklu. Koncepcja DBPM zakłada rozszerzenie BPM o możliwość szybkiej, wręcz natychmiastowej adaptacji procesu adekwatnie do zaistniałych okoliczności w trakcie jego realizacji i zmianę przebiegu wzorca procesu w danej jego instancji (rys. 2). Co ważne, zmiany przebiegu procesu może dokonać każdy jego wykonawca, tzn. każda rola zdefiniowana w procesie. Nie istnieją ograniczenia co do zakresu możliwych zmian wzorcowego przebiegu procesów, każda zmiana może implikować Rys. 2. Proces DBPM

6 134 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela dowolną nową logikę realizacji procesu. Założenie cykliczności może dotyczyć również DBPM, z tą różnicą w stosunku do BPM, że cykle DBPM skupiają się na analizie odchyleń instancji procesów od ich definicji wzorcowych na podstawie wyników analizy podejmowane są decyzje o ewentualnych zmianach definicji wzorcowych przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Wartością dodaną DBPM w stosunku do BPM jest fakt, że właściciele procesów biznesowych monitorują sposoby realizacji procesów wzorcowych, nie ograniczając zmian w ich przebiegach, i dopiero na końcu cyklu, w oparciu o bazę instancji procesów/hurtowni procesów (ang. Process Warehouse), podejmują decyzje o ewentualnych ich zmianach. DBPM zakłada, że każda instancja procesu biznesowego, bez względu na jej przebieg i odchylenie od procesu wzorcowego, powinna być dokumentowana na każdym jej etapie, innymi słowy realizacja procesu powinna być równoznaczna z jej automatycznym udokumentowaniem w hurtowni procesów, która jest kluczowym elementem w kontekście raportowania realizacji procesów i ich optymalizacji. Wymienione wyżej działania realizowane są w oparciu o odpowiednie metody i narzędzia informatyczne. Metody określają nomenklaturę opisu procesów oraz zbiór reguł i praktyk. Zaimplementowane w narzędziu informatycznym umożliwiają modelowanie procesów w sposób, który pozwoli na ich dalsze przetwarzanie. Automatyzacja procesów wymaga zastosowania rozwiązań pozwalających na zbudowanie systemu informatycznego wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z jego procesami. 3. Dynamiczne ścieżki kliniczne Jak wspomniano we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, ścieżka kliniczna to proces, którego jedną z kluczowych charakterystyk jest przebieg. Przebieg procesu/ ścieżki klinicznej możemy zdefiniować jako pewien znany i określony porządek wykonania poszczególnych czynności, który na etapie modelowania powinien zostać zdefiniowany w postaci tekstowej, graficznej lub najlepiej tekstowo-graficznej. W najprostszym przypadku przebieg procesu/ścieżki klinicznej sprowadza się do sekwencji czynności, w bardziej skomplikowanym do kombinacji 43 możliwych zachowań procesu (z uwzględnieniem sekwencji) zdefiniowanych jako wzorce procesowe (ang. Workflow Patterns), np. zrównoleglenia wątków, a następnie ich synchronizacji i ustrukturyzowanej dyskryminacji (ang. Parallel Split, Synchronization, Structured Discriminator) [5]. Definicja CP odnosi się do planów leczenia, które są przewidywalne, a prawdopodobieństwo zmian w sposobie postępowania w trakcie ich przebiegu jest niskie. Koncepcja DCP stanowi rozszerzenie koncepcji CP (analogicznie do rozszerzenia, jakie stanowi koncepcja DBPM w stosunku do BPM) i zakłada możliwość dowolnej zmiany planu leczenia w trakcie jego realizacji. W praktyce oznacza to tyle, że lekarz w dowolnym punkcie przebiegu ścieżki

7 Dynamiczne ścieżki kliniczne 135 klinicznej może podjąć decyzję o wykonaniu działań, które na etapie modelowania nie zostały w przebiegu ścieżki przewidziane i zdefiniowane. Taka sytuacja jest nie tyle bardzo prawdopodobna, co występuje w wielu planach leczenia. Założenia DBPM oraz DCP nie są aktualnie w pełni wspierane przez dostępne notacje i narzędzia modelowania oraz silniki procesów biznesowych. Wyzwaniem zatem jest zapewnienie możliwości modelowania i zarządzania DCP z wykorzystaniem odpowiednich wzorców procesowych, notacji oraz narzędzi informatycznych. Jego realizacja zapewni możliwość praktycznego wykorzystania DBPM oraz DCP. Rozdział 4 niniejszego opracowania przedstawia wypracowaną w ramach projektu POIG /08 koncepcję, która jest po części odpowiedzią na przedmiotowe zagadnienie. 4. Modelowanie dynamicznych ścieżek klinicznych Modelowanie DCP to zagadnienie bardzo złożone i czasochłonne. Trudności wynikają m.in. z faktu, iż istnieje bardzo duża różnorodność decyzji i zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania leczenia. Ich odwzorowanie w postaci procesu wymaga określenia skończonego zbioru wspomnianych zdarzeń i decyzji oraz dysponowania odpowiednią notacją (językiem) modelowania pozwalającą na przedstawienie tak mało przewidywalnych przebiegów. W ramach projektu przeanalizowano dostępne na rynku standardy modelowania i jednoznacznie stwierdzono konieczność ich rozbudowania pod kątem modelowania DBPM i DCP. Obecnie stosowane podejście w systemach klasy BPM powoduje, że podstawowym nurtem automatyzacji procesów jest ich realizacja zgodnie z definicją procesu. Jest to dość sztywne podejście, ale skuteczne w obszarze bardzo dobrze rozpoznanym i przebadanym. Jedną z możliwych form definicji dynamiki procesów opracowaną w ramach projektu POIG /08 i opisaną w [2] jest minimalizacja w definiowaniu bezpośrednio przepływów pomiędzy procesami. Przepływy te mogą być zdefiniowane nie wprost, wykorzystując opis dozwolonych (lub niedozwolonych) stanów procesu pozwalających na możliwość (lub brak możliwości) realizacji danej aktywności/ procesu. Opis ten może być wyspecyfikowany poprzez reguły wyrażone np. przez język logiki w formie predykatów i powinien znajdować się w sekcji pre procesu, która powinna być ewaluowana w przypadku konieczności zmiany przepływu pomiędzy aktywnościami. Natomiast sekcja post może dokonać dodatkowych zmian stanu procesu jak i zmian w obszarze stanu metaprocesu, który może być istotny z punktu widzenia w dalszej realizacji całego procesu. Do opisu metamodelu procesu można wykorzystać ontologię formalną reprezentację wiedzy np. medycznej. Tak zdefiniowania ontologia może służyć również jako podstawa do wnioskowania o właściwości opisywanych ontologią konceptów. Z uwagi na fakt,

8 136 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela że przy definiowaniu, modyfikacji procesu planu leczenia oraz jego realizacji lekarz prowadzący pacjenta ma decydujące zdanie o sposobie definicji i realizacji leczenia, nie jest wskazane, aby warunki pre zabraniały możliwości realizacji danej aktywności/procesu w dalszych krokach. Rozwiązanie to powinno mieć możliwość działania w dwóch trybach: restrykcyjnym dopuścić w danym kroku do realizacji aktywności/procesów, których warunki pre są spełnione, a zabronić realizacji pozostałych; opcjonalnym dopuścić do realizacji w danym kroku wszystkie aktywności/ procesy, oznaczając te, których warunki pre są spełnione, jako wskazane do realizacji, niewskazane dla pozostałych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby lekarzowi na swobodę działania, za które ponosi on odpowiedzialność. Definicja procesu mogłaby zawierać definicje wzorcowego procesu konkretnej ścieżki klinicznej wraz ze zbiorem aktywności/procesów, które mogłyby być użyte w szczególności w przypadku konieczności modyfikacji procesu w trakcie jego realizacji. Modyfikacja taka mogłaby mieć charakter korekcyjny, czyli w nieznacznym stopniu modyfikować definicje wzorcową procesu lub też w sposób kompleksowy dokonać modyfikacji definicji procesu w trakcie realizacji konkretnej instancji procesu i tworzyć nowe przepływy pomiędzy procesami w sposób dynamiczny. Powyższa koncepcja została rozwinięta i w części zaimplementowana w ramach pracy magisterskiej [3] wykonanej pod kierownictwem autora [2]. Zakłada ona, iż przy pomocy procesów dynamicznych możemy tworzyć procesy adaptujące, czyli takie, które dostosowują się do przebiegu procesu. Adaptacją może zarządzać człowiek lub, przy wykorzy staniu różnych metod tworzenia sztucznej inteligencji, maszyna. Oczywiście, w przy padku maszyny lub człowieka o niepełnych uprawnieniach, korzystając z dozwolonych w danym procesie aktywności. Jeśli warunki realizacji danego procesu pozostają nie zmienne po adaptacji, można skorzystać ze zmienionego procesu jako procesu standar dowego, aż do kolejnych zmian. Rozwiązanie to pozwala na stałą ewolucję danego pro cesu biznesowego bez zbędnego przechodzenia przez całą ścieżkę tworzenia nowego procesu. Pewnym rozwinięciem idei procesów adaptujących są procesy generyczne. Dla standardowych procesów dość trudno sobie wyobrazić coś, co mogłoby być procesem uniwersalnym, możliwym to wykorzystania dla dowolnego, niezdefiniowanego wcze śniej procesu. Taką możliwość dają właśnie procesy dynamiczne, które w ekstremal nym przypadku pozwalają budować procesy praktycznie od zera na żywo w trakcie realizacji. Przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji takie procesy mogłyby być tworzone również przez maszyny, oczywiście w ograniczonym stopniu. Procesy gene ryczne można wykorzystać na przykład do szybkiego wdrożenia prostych i dobrze zna nych w danej organizacji procesów, bez kosztownego projektu mającego za zadanie zamodelować i zdefiniować ten proces.

9 Dynamiczne ścieżki kliniczne Zarządzanie dynamicznymi ścieżkami klinicznymi Ścieżki kliniczne powinny być rozpatrywane jako procesy biznesowe, które realizowane są w otoczeniu i na styku z innymi procesami biznesowymi danej placówki medycznej i innych placówek oraz instytucji, m.in. procesami medycznymi związanymi z rejestrowaniem i obsługą pacjentów, procesami laboratoryjnymi, finansowo-kadrowymi, logistycznymi, zarządczymi itp. Wszystkie procesy danej placówki mogą być zarządzane w myśl BPM czy DBPM, natomiast w niniejszym opracowaniu autorzy rozpatrują jedynie zagadnienie ścieżek klinicznych. Zarządzanie dynamicznymi ścieżkami klinicznymi (ang. Dynamic Clinical Pathways Management, DCPM) analogicznie do DBPM sprowadza się do planowania i realizacji powtarzających się przyrostowo cykli zarządczych obejmujących następujące działania: definiowanie ścieżek klinicznych (ścieżki wzorcowe); wdrażanie ścieżek klinicznych z wykorzystaniem odpowiednich systemów informatycznych (możliwe jest wdrożenie ścieżek klinicznych udokumentowanych i zarządzanych w postaci papierowej, jednak stoi to w sprzeczności z ideą optymalizacji i automatyzacji procesów/ścieżek klinicznych); realizacja ścieżek klinicznych, w szczególności ich dynamicznie zmieniających się przebiegów; monitorowanie wyników w oparciu o hurtownię procesów, w szczególności w zakresie odchyleń od ścieżek wzorcowych; optymalizacja ścieżek klinicznych (usprawnianie ścieżek wzorcowych). Powyższe działania powinny w szczególności uwzględniać najwyższy poziom ścieżek klinicznych, tj. wytyczne kliniczne (ang. Clinical Guidlines) na poziomie krajowym, które powinny być stale monitorowane, aktualizowane, usprawniane i dystrybuowane. DCP są jedynie częścią szerokiego zbioru interdyscyplinarnej wiedzy, którym dysponują placówki medyczne (m.in. właśnie CP, dane kliniczne, dane pacjenta, historia leczenia, korespondencja elektroniczna itp.) i którym muszą zarządzać. Tym samym, rozpatrując szerokie zastosowanie DBPM do zarządzania wszystkimi kluczowymi procesami medycznymi realizowanymi np. w określonej placówce, należy mieć na uwadze, iż sprawne zarządzanie DCP nie gwarantuje sprawnego zarządzania pozostałymi procesami realizowanymi na styku z DCP i poza DCP. W związku z tym nasuwa się wniosek, iż całość procesów biznesowych (łącznie z DCP) powinna być realizowana w myśl DBPM. Zapewne jest to możliwe, jednak w związku z bardzo dużą złożonością i nieprzewidywalnością pewnych grup procesów medycznych, bardzo dużym zakresem i ilością szeroko pojętych danych medycznych, złożonym i wymagającym otoczeniem placówek medycznych, wysokim ryzykiem i poziomem istotności procesów medycznych oraz uzasadnionymi wysokim wymaganiami pacjentów, koncepcja DBPM może okazać się niewystarczająca. Powód to fakt,

10 138 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela iż próba zdefiniowania procesów opisujących rzeczywistość tak różnorodną i tak złożoną jak rzeczywistość medyczna, nawet z uwzględnieniem jej dynamizmu, jest niezwykle wymagająca w stosunku do samego procesu analizy i definiowania DCP, jak i narzędzi informatycznych. Próbą odpowiedzi na taki wniosek jest koncepcja zarządzania sprawami (ang. Case Management, CM), a dokładnie jej rozwinięcie koncepcja adaptacyjnego zarządzania sprawami (ang. Adaptive Case Management, ACM), określana również jako dynamiczne zarządzanie sprawami (ang. Dynamic Case Management, DCM) oraz zaawansowane zarządzanie sprawami (ang. Advanced Case Management, ACM). W odróżnieniu od podejścia procesowego zarządzanie sprawami nie skupia się na procesach, ale przede wszystkim na wiedzy reprezentowanej w postaci procesów biznesowych, korespondencji, dokumentów papierowych, baz danych itp., dzięki czemu nie wymaga tworzenia definicji procesów dla każdego elementu rzeczywistości medycznej, ale bazuje na powiązaniach między nimi oraz możliwości dynamicznego ich tworzenia oraz modyfikacji. Wspomnianymi elementami rzeczywistości medycznej są przede wszystkie różnego typu systemy informatyczne, które w myśl ACM powinny pomiędzy sobą współdziałać. Jednym z celów projektu POIG /08 było zbadanie możliwości zastosowania podejścia procesowego do CP. Rozwinięcie wyników badań do wykorzystania CM i ACM w zarządzaniu CP wymaga kolejnych prac badawczych. 6. Integracja i interoperacyjność repozytorium dynamicznych ścieżek klinicznych z EHR Rozpatrując bardziej szczegółowo zagadnienie DCP, mając na uwadze inne procesy biznesowe realizowane w placówkach medycznych, w pewnych obszarach zachodzi konieczność ich powiązania z przedmiotowymi procesami, zarówno na poziomie modelu procesów/ścieżek, jak i będącym jego uszczegółowieniem poziomie systemowym (integracja pomiędzy różnymi systemami informatycznymi z zapewnieniem odpowiednich warunków interoperacyjności). Przykładem jest integracja repozytorium ścieżek klinicznych z systemem elektronicznego rekordu pacjenta (ang. Electronic Health Record, dalej EHR). W efekcie integracji procesów i systemów, placówki medyczne dysponują zbiorem wiedzy obejmującym ścieżki kliniczne, dane kliniczne, dane pacjenta, historię leczenia, korespondencję elektroniczną itp., który muszą obsługiwać i którym muszą zarządzać w sposób uporządkowany, ustandaryzowany (w szczególności w kontekście interoperacyjności systemów medycznych na różnych poziomach), sprawny, audytowalny i przede wszystkim przyjazny pacjentowi. W ramach projektu POIG /08 zbadano m.in. integrację repozytorium ścieżek klinicznych z systemem EHR opisaną w [6], zakładając, że opisy ścieżek obejmują tzw. poziom krajowy, czyli taki, w którym nie bierzemy pod uwagę

11 Dynamiczne ścieżki kliniczne 139 kompetencji konkretnej placówki służby zdrowia ani konieczności gromadzenia historii leczenia pacjenta w stosunku do przebiegu leczenia poszczególnych osób. Ustalono, że komponent utrzymujący wzorce ścieżek klinicznych na poziomie krajowym posiada zdolność wspomagania definiowania komputerowo interpretowalnych opisów ścieżek klinicznych na podstawie ich nieformalnych opisów medycznych. Wykorzystuje on podstawową grupę standardów opisu ścieżek klinicznych zidentyfikowanych i przeanalizowanych w ramach projektu. Założono, że system repozytorium będzie pracował w standardzie GLIF 3.5, będzie wykorzystywał język zapytań GELLO, a standard zapisu danych o pacjencie będzie realizowany na bazie ANSI/HL7 RIM 1.0. Kolejnym wymaganiem, jakie przyjęto, bardzo istotnym dla systemu ścieżek krajowych, jest konieczność uzyskania zdolności wersjonowania zapisów ścieżek w stosunku do kolejnych ich wersji medycznych, wynikających z rozwoju nauk medycznych, jak również z rozwoju standardów opisu komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych. Wymagania te muszą być również obsługiwane przez komponent projektowej bazy danych, która składuje dane o wzorcach z poziomu systemu repozytorium ścieżek krajowych, jak również pozostałe dane wykorzystywane przez narzędzie badań efektywnościowych i umożliwia manipulację nimi. Kolejne założenia dotyczyły badawczego silnika workflow. Ustalono bowiem, że silnik ten, stanowiący element narzędzia badań efektywnościowych, powinien posiadać zdolność pobierania definicji procesów opisujących ścieżki kliniczne z systemu wzorców krajowych, aby na podstawie wartości parametrów, otrzymywanych z narzędzia badań symulacyjnych, uruchamiać konkretne procesy ścieżek klinicznych na symulowanym poziomie hipotetycznego pacjenta. Przyjęto, że badawczy system EHR powinien posiadać zdolność składowania danych o historiach leczenia hipotetycznych pacjentów, a także przekazywania danych historii leczenia tych pacjentów do narzędzia badań symulacyjnych w celu kompletowania poszczególnych planów eksperymentów i odpowiedniej parametryzacji badawczego silnika workflow. Z uwzględnieniem powyższego poczyniono założenia implementacyjne w stosunku do integracji repozytorium ścieżek klinicznych z badanym systemem EHR. W zakresie standardów implementacyjnych przyjęto, że źródłowy opis ścieżki klinicznej jest zapisywany w repozytorium w postaci bazy danych zgodnej ze standardem GLIF 3.5. Zapytania do bazy danych są wykonywane w języku GELLO i w składni tego języka zapisywane są wyrażenia na węzłach decyzyjnych ścieżki zapisywanej w bazie GLIF. Narzędzie umożliwiające wprowadzanie do repozytorium opisów ścieżek umożliwia generowanie ich opisów w postaci skryptu w formacie RDF (Resource Description Framework), który jest specyfikacją konsorcjum W3C umożliwiającą zapis metadanych w plikach tekstowych zorganizowanych w postaci znacznikowej, zgodnej z koncepcją znaczników XML. Pliki RDF są następnie konwertowane przez zaimplementowany, dedykowany konwerter plików RDF do formatu XPDL, który jest wykorzystywany przez badawczy silnik workflow. W czasie konwersji jest

12 140 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela realizowana również cząstkowa konwersja zapytań GELLO na wyrażenia logiczne akceptowalne przez badawczy silnik workfow, pracujący na podstawie skryptów XPDL. W tym właśnie miejscu pojawiają się skrypty bazujące na XPDL, zapewniające interoperacyjność badawczego silnika workflow i narzędzia badań symulacyjnych z badawczym systemem EHR zgodnie z warunkami formalnymi dla zapewnienia interoperacyjności tych komponentów poczynionymi w ramach projektu. 7. Podsumowanie Ścieżki kliniczne i zagadnienie ich automatyzacji oraz wsparcia systemami informatycznymi to zagadnienie bardzo złożone. Z tego powodu podejmowane są próby zaadoptowania metod, standardów i rozwiązań informatycznych wypracowanych i sprawdzonych w innych obszarach. Nie są one jednak wystarczające wyniki projektu POIG /08 podkreślają dynamiczny charakter ścieżek klinicznych i wskazują na brak metod i narzędzi informatycznych, które umożliwiają pełne uchwycenie tego aspektu. Próbą odpowiedzi na to zagadnienie jest podejście do zarządzania dynamicznymi ścieżkami klinicznymi z wykorzystaniem założeń DBPM oraz odpowiednie rozszerzenie dostępnych standardów modelowania procesów, a dalej systemów zarządzania procesami. W ramach POIG /08 opracowana została koncepcja definiowania DCP, ich realizacji oraz współdziałania z systemami EHR. Przedmiotowa koncepcja ma charakter praktyczny i zakłada wykorzystanie wiodących na rynku standardów modelowania procesów i interoperacyjności. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w styczniu 2013 r. Literatura [1] T. Gzik, Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010, 207. [2] J. Koszela, Opracowanie oceny przydatności metod standaryzacji opisu planu wykonywania instancji procesów działalności w kontekście wytycznych i ścieżek klinicznych, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010, 188. [3] M. Morawski, Projekt i implementacja dynamicznych procesów w środowisku workflow, praca mgr pod kierunkiem J. Koszeli, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa, [4] IDS Scheer AG, ARIS Methods Manual, Saarbrücken, [5] Strona poświęcona wzorcom procesowym, [6] G. Bliźniuk, Weryfikacja realizacji przykładowych niewizualnych interfejsów do systemu EHR, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010,

13 Dynamiczne ścieżki kliniczne 141 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela Dynamic clinical pathways Abstract. The paper presents the concept of a dynamic business process management and the possibility of its use in the context of the construction of medical decision support system based on a repository of clinical pathways. In addition, the report includes a summary of key findings and conclusions (for the clinical pathways modeling of their adaptive and interoperable nature and warehouse processes/clinical pathways as a basis for the analysis and optimization of their implementation) of the POIG /08 project, funded by the Operational Program Innovative Economy under the European Regional Development Fund and executed in at the Faculty of Cybernetics Military University of Technology. Keywords: dynamic clinical pathways, dynamic BPM, business process modeling, process warehouse

14

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR

Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 9 1 8 (2012) Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR G. BLIŹNIUK, T. GZIK, J. KOSZELA gblizniuk@wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych

Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych... 131 Tomasz Gzik Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

System klasy BPMS jako wstęp do optymalizacji architektury aplikacyjnej w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych

System klasy BPMS jako wstęp do optymalizacji architektury aplikacyjnej w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych System klasy BPMS jako wstęp do optymalizacji architektury aplikacyjnej w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych Wisła, 21/11/2012 Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa mgr inż. Łukasz Laszko

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 6/2 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 58-483 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk

Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk Ogólny model oceny i analizy ryzyka informacyjnego Metodyki zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa Wpływ asymetrii informacyjnej na wartość organizacji Istota

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dwa dokumenty wprowadzające podejście oparte na ryzyku w sferę badań klinicznych

Podstawowe dwa dokumenty wprowadzające podejście oparte na ryzyku w sferę badań klinicznych 1 2 3 Podstawowe dwa dokumenty wprowadzające podejście oparte na ryzyku w sferę badań klinicznych 4 Dokument FDA zaleca wyznaczenie Krytycznych Danych i Krytycznych Procesów, które wykonane nieprawidłowo

Bardziej szczegółowo

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy J O A N N A M O R O Z PAW E Ł K O N I E C Z N Y AGENDA I. Charakterystyka Banku II. Wdrożenie systemu ADONIS III.Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w BS Trzebnica

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS

Łatwa czy niełatwa droga do celu? - wdrożenie COSMIC w ZUS - wdrożenie COSMIC w ZUS Warszawa, 07.06.2017 Dlaczego w ZUS zdecydowano się na wdrożenie wymiarowanie złożoności oprogramowania akurat metodą COSMIC? jest metodą najbardziej transparentną i ograniczającą

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy O Blue energy 14 lat wspieramy biznes i administrację Jesteśmy konsultantami biznesowymi i informatykami Podnosimy efektywność organizacji Wdrażamy systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce

HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce Roman Radomski Polskie Stowarzyszenie HL7 IT w Służbie Zdrowia GigaCon Wrocław, 30.03.2017 HL7 International Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Warszawa, dn. 20 maja 2014 Plan prezentacji 1. Obecny a oczekiwany

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo