Dynamiczne ścieżki kliniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne ścieżki kliniczne"

Transkrypt

1 Bi u l e t y n WAT Vo l. LXII, Nr 1, 2013 Dynamiczne ścieżki kliniczne Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych, Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2, Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcję dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi oraz możliwość jej wykorzystania w kontekście budowy systemu wspomagania decyzji medycznych opartego o repozytorium ścieżek klinicznych. Ponadto praca zawiera podsumowanie kluczowych wyników i wniosków zrealizowanego na Wydziale Cybernetyki WAT w latach projektu POIG /08, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie definiowania ścieżek klinicznych z uwzględnieniem ich adaptacyjnego i interoperacyjnego charakteru oraz hurtowni procesów/ścieżek klinicznych jako podstawy do analizy ich realizacji i optymalizacji. Słowa kluczowe: dynamiczne ścieżki kliniczne, dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, modelowanie procesów biznesowych, hurtownia procesów 1. Wprowadzenie Zagadnienie zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie różnych obszarów szeroko pojętego biznesu, administracji publicznej, edukacji, kultury oraz życia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w każdym z wymienionych obszarów, w sposób naturalny, różnego rodzaju działania wykonywane są w określonej kolejności i wzajemnie na siebie wpływają, innymi słowy wykonywane są jako procesy 1. Nie inaczej jest z obszarem medycznym, w którym BPM ma pełne zastosowanie dla 1 Proces zbiór powiązanych ze sobą czynności, które przekształcają wejścia w wyjścia według określonych reguł, w oparciu o określone zasoby i w efekcie prowadzą do realizacji założonych celów.

2 130 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela każdej grupy procesów (finanse, logistyka, diagnostyka, badania, ścieżki kliniczne, obsługa pacjentów, IT itp.) oraz na każdym poziomie, np. główne procesy medyczne zdefiniowane w dokumentach ustawowych poziom krajowy, procesy zachodzące w danej placówce medycznej poziom zarządczo-operacyjny, procesy leczenia danego pacjenta poziom operacyjny. Szczególną grupą procesów medycznych, które powinny być zarządzane zgodnie z koncepcją BPM, są ścieżki kliniczne (ang. Clinical Pathways, CP), które definiowane są jako kompletne plany leczenia pacjenta z problemem zdrowotnym, składające się ze zbioru powiązanych ze sobą interwencji medycznych realizowanych w określonym porządku i w określonym czasie. Podejście procesowe do opisywania ścieżek klinicznych polega na zdefiniowaniu wspomnianych interwencji wraz z ich otoczeniem oraz powiązaniu ich między sobą według logiki zgodnej m.in. z wiedzą medyczną [1]. Szczególna waga ścieżek klinicznych wynika z korzyści: stricte medycznych odpowiednio zaprojektowany dla pacjenta plan leczenia, jak również finansowych redukcja kosztów, kontroling, rozliczalność placówek medycznych, jakościowych podniesienie poziomu jakości świadczonych przez placówki medyczne usług i edukacyjnych wykorzystanie akademickie, podniesienie poziomu wiedzy pacjentów i pracowników placówek medycznych, jaki można osiągnąć w wyniku odpowiedniego ich definiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania i usprawniania. Zastosowanie BPM do zarządzania ścieżkami klinicznymi jest sposobem na osiągnięcie przedmiotowych korzyści. Badania przeprowadzone w ramach projektu POIG /08 potwierdzają zasadność stosowania koncepcji BPM do zarządzania ścieżkami klinicznymi, podkreślając jednocześnie ich dynamiczny charakter i wprowadzając definicję dynamicznej ścieżki klinicznej (ang. Dynamic Clinical Pathways, DCP), określanej niekiedy również jako adaptacyjna ścieżka kliniczna (ang. Adaptive Clinical Pathways, ACP). Dynamika ścieżek klinicznych związana jest z faktem, iż modyfikacja planu leczenia jest decyzją lekarza prowadzącego i może być spowodowana koniecznością odejścia od definicji wzorcowej ze względu na wystąpienia dodatkowych czynników, które nie były uwzględniane przy definicji procesu wzorcowego ścieżki klinicznej. Modyfikacja planu leczenia przez lekarza nie powinna być ograniczona tylko do zmian w obrębie definicji wzorcowej ścieżki, ale powinna umożliwiać w sposób dość swobodny modyfikacje lub całkowitą zmianę definicji takiej ścieżki w szczególnych przypadkach [2]. W związku z powyższym, zasadne wydaje się być rozpatrywanie ścieżek klinicznych nie tylko w związku z zarządzaniem procesami biznesowymi, lecz także w kontekście dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi (ang. Dynamic BPM, skrót DBPM), tj. rozwinięcia tradycyjnej koncepcji BPM, ukierunkowanego na możliwość wykonywania dynamicznych zmian w realizacji procesów w stosunku do procesów wzorcowych oraz optymalizacji procesów wzorcowych na podstawie poszczególnych ich instancji.

3 Dynamiczne ścieżki kliniczne 131 Niniejszy artykuł przedstawia możliwości, korzyści i koncepcję wykorzystania DBPM w kontekście dynamicznych ścieżek klinicznych, odwołując się m.in. do wyników projektu POIG /08. Celem opracowania jest również wyjaśnienie oraz uporządkowanie na tle zagadnienia ścieżek klinicznych aktualnie szeroko dyskutowanych terminów związanych z dynamicznym zarządzaniem procesami biznesowymi. W artykule zostanie również przedstawione zagadnienie integracji i interoperacyjności repozytorium ścieżek klinicznych z innymi systemami medycznymi, w szczególności elektronicznym rekordem pacjenta (ang. Electronic Health Record, EHR). 2. Porównanie BPM i DBPM BPM to systematyczne analizowanie, modelowanie, usprawnianie i kontrolowanie procesów biznesowych organizacji ukierunkowane na realizację jej celów biznesowych. Według metodyki ARIS jest to stały proces kierowniczy, w którym obowiązują następujące zasady [4]: 1) podstawowe procesy firmy są udokumentowane i poddane analizie, 2) powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat potrzeb klientów, 3) powtarzalność, spójność i jakość rezultatów procesów zapewniają systemy i udokumentowane procedury, 4) podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań, 5) zarządzanie procesami opiera się na ich ciągłym doskonaleniu, 6) zarządzanie procesami jest podejściem do zmiany organizacyjnej kultury firmy. BPM jest procesem, a więc zgodnie z definicją procesu składa się z zestawu czynności wykonywanych w określonym porządku cyklu (rys. 1). Pierwszym krokiem ku skutecznemu zarządzaniu jest zidentyfikowanie i udokumentowanie procesów zachodzących w organizacji. Wynikiem tych działań jest model procesów aktualnie realizowanych (tzw. model AS-IS), który obrazuje wszystkie/wybrane procesy oraz czynności realizowane w ramach organizacji i stanowi punkt startowy do przeprowadzenia dokładnej analizy funkcjonowania organizacji i zidentyfikowania bieżących i potencjalnych problemów. Po przeprowadzeniu działań optymalizacyjnych powstaje docelowy model procesów (tzw. model TO-BE), który jest podstawą i wyznacznikiem do automatyzacji procesów z wykorzystaniem różnych narzędzi teleinformatycznych, w szczególności systemu zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management System, BPMS). Kolejne działania związane są z monitorowaniem i mierzeniem poszczególnych instancji procesów modelu TO-BE w związku z ich optymalizacją. Procesy TO-BE po wdrożeniu

4 132 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela Rys. 1. Proces BPM i rozpoczęciu ich wykonywania stają się de facto procesami AS-IS, które podlegają analizie optymalizacyjnej (rozpoczęcie nowego cyklu zarządczego BPM). Jedną z kluczowych cech/założeń tradycyjnego BPM jest zarządzanie procesami w ramach cykli zarządczych. Oznacza to, że dla przykładu w każdym kwartale roku wszystkie/wybrane procesy organizacji powinny podlegać analizie, optymalizacji, dokumentowaniu, wdrażaniu, wykonywaniu, monitorowaniu i mierzeniu, dzięki czemu szeroko pojęta efektywność organizacji powinna stale wzrastać. Organizacyjnie zazwyczaj możliwość monitorowania procesów i dokonywania zmian w ich przebiegu zapewniana jest wydzielonym rolom/komórkom organizacyjnym w organizacji (często związanym z jakością), użytkownicy procesów takich możliwości nie mają,

5 Dynamiczne ścieżki kliniczne 133 mogą jedynie proponować usprawnienia, które w efekcie zatwierdzone zostaną przez wspomnianą rolę/zespół. Jest to jeden z przykładów, idea BPM może być wdrażana na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak każda z implementacji BPM w organizacji charakteryzuje się wykorzystywaniem w całym pojedynczym cyklu zarządczym niezmiennego modelu procesów (procesów wzorcowych) dopiero po zakończeniu cyklu możliwa jest zmiana procesów wzorcowych i rozpoczęcie kolejnego cyklu, opierając się na nowym wzorcu. Innymi słowy, przez cały cykl, pomimo zauważalnych przez wykonawców procesu konieczności zmian, realizowane są niezmiennie stałe procesy wzorcowe, oczekując na usprawnienie z końcem cyklu. Koncepcja DBPM zakłada rozszerzenie BPM o możliwość szybkiej, wręcz natychmiastowej adaptacji procesu adekwatnie do zaistniałych okoliczności w trakcie jego realizacji i zmianę przebiegu wzorca procesu w danej jego instancji (rys. 2). Co ważne, zmiany przebiegu procesu może dokonać każdy jego wykonawca, tzn. każda rola zdefiniowana w procesie. Nie istnieją ograniczenia co do zakresu możliwych zmian wzorcowego przebiegu procesów, każda zmiana może implikować Rys. 2. Proces DBPM

6 134 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela dowolną nową logikę realizacji procesu. Założenie cykliczności może dotyczyć również DBPM, z tą różnicą w stosunku do BPM, że cykle DBPM skupiają się na analizie odchyleń instancji procesów od ich definicji wzorcowych na podstawie wyników analizy podejmowane są decyzje o ewentualnych zmianach definicji wzorcowych przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Wartością dodaną DBPM w stosunku do BPM jest fakt, że właściciele procesów biznesowych monitorują sposoby realizacji procesów wzorcowych, nie ograniczając zmian w ich przebiegach, i dopiero na końcu cyklu, w oparciu o bazę instancji procesów/hurtowni procesów (ang. Process Warehouse), podejmują decyzje o ewentualnych ich zmianach. DBPM zakłada, że każda instancja procesu biznesowego, bez względu na jej przebieg i odchylenie od procesu wzorcowego, powinna być dokumentowana na każdym jej etapie, innymi słowy realizacja procesu powinna być równoznaczna z jej automatycznym udokumentowaniem w hurtowni procesów, która jest kluczowym elementem w kontekście raportowania realizacji procesów i ich optymalizacji. Wymienione wyżej działania realizowane są w oparciu o odpowiednie metody i narzędzia informatyczne. Metody określają nomenklaturę opisu procesów oraz zbiór reguł i praktyk. Zaimplementowane w narzędziu informatycznym umożliwiają modelowanie procesów w sposób, który pozwoli na ich dalsze przetwarzanie. Automatyzacja procesów wymaga zastosowania rozwiązań pozwalających na zbudowanie systemu informatycznego wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z jego procesami. 3. Dynamiczne ścieżki kliniczne Jak wspomniano we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, ścieżka kliniczna to proces, którego jedną z kluczowych charakterystyk jest przebieg. Przebieg procesu/ ścieżki klinicznej możemy zdefiniować jako pewien znany i określony porządek wykonania poszczególnych czynności, który na etapie modelowania powinien zostać zdefiniowany w postaci tekstowej, graficznej lub najlepiej tekstowo-graficznej. W najprostszym przypadku przebieg procesu/ścieżki klinicznej sprowadza się do sekwencji czynności, w bardziej skomplikowanym do kombinacji 43 możliwych zachowań procesu (z uwzględnieniem sekwencji) zdefiniowanych jako wzorce procesowe (ang. Workflow Patterns), np. zrównoleglenia wątków, a następnie ich synchronizacji i ustrukturyzowanej dyskryminacji (ang. Parallel Split, Synchronization, Structured Discriminator) [5]. Definicja CP odnosi się do planów leczenia, które są przewidywalne, a prawdopodobieństwo zmian w sposobie postępowania w trakcie ich przebiegu jest niskie. Koncepcja DCP stanowi rozszerzenie koncepcji CP (analogicznie do rozszerzenia, jakie stanowi koncepcja DBPM w stosunku do BPM) i zakłada możliwość dowolnej zmiany planu leczenia w trakcie jego realizacji. W praktyce oznacza to tyle, że lekarz w dowolnym punkcie przebiegu ścieżki

7 Dynamiczne ścieżki kliniczne 135 klinicznej może podjąć decyzję o wykonaniu działań, które na etapie modelowania nie zostały w przebiegu ścieżki przewidziane i zdefiniowane. Taka sytuacja jest nie tyle bardzo prawdopodobna, co występuje w wielu planach leczenia. Założenia DBPM oraz DCP nie są aktualnie w pełni wspierane przez dostępne notacje i narzędzia modelowania oraz silniki procesów biznesowych. Wyzwaniem zatem jest zapewnienie możliwości modelowania i zarządzania DCP z wykorzystaniem odpowiednich wzorców procesowych, notacji oraz narzędzi informatycznych. Jego realizacja zapewni możliwość praktycznego wykorzystania DBPM oraz DCP. Rozdział 4 niniejszego opracowania przedstawia wypracowaną w ramach projektu POIG /08 koncepcję, która jest po części odpowiedzią na przedmiotowe zagadnienie. 4. Modelowanie dynamicznych ścieżek klinicznych Modelowanie DCP to zagadnienie bardzo złożone i czasochłonne. Trudności wynikają m.in. z faktu, iż istnieje bardzo duża różnorodność decyzji i zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania leczenia. Ich odwzorowanie w postaci procesu wymaga określenia skończonego zbioru wspomnianych zdarzeń i decyzji oraz dysponowania odpowiednią notacją (językiem) modelowania pozwalającą na przedstawienie tak mało przewidywalnych przebiegów. W ramach projektu przeanalizowano dostępne na rynku standardy modelowania i jednoznacznie stwierdzono konieczność ich rozbudowania pod kątem modelowania DBPM i DCP. Obecnie stosowane podejście w systemach klasy BPM powoduje, że podstawowym nurtem automatyzacji procesów jest ich realizacja zgodnie z definicją procesu. Jest to dość sztywne podejście, ale skuteczne w obszarze bardzo dobrze rozpoznanym i przebadanym. Jedną z możliwych form definicji dynamiki procesów opracowaną w ramach projektu POIG /08 i opisaną w [2] jest minimalizacja w definiowaniu bezpośrednio przepływów pomiędzy procesami. Przepływy te mogą być zdefiniowane nie wprost, wykorzystując opis dozwolonych (lub niedozwolonych) stanów procesu pozwalających na możliwość (lub brak możliwości) realizacji danej aktywności/ procesu. Opis ten może być wyspecyfikowany poprzez reguły wyrażone np. przez język logiki w formie predykatów i powinien znajdować się w sekcji pre procesu, która powinna być ewaluowana w przypadku konieczności zmiany przepływu pomiędzy aktywnościami. Natomiast sekcja post może dokonać dodatkowych zmian stanu procesu jak i zmian w obszarze stanu metaprocesu, który może być istotny z punktu widzenia w dalszej realizacji całego procesu. Do opisu metamodelu procesu można wykorzystać ontologię formalną reprezentację wiedzy np. medycznej. Tak zdefiniowania ontologia może służyć również jako podstawa do wnioskowania o właściwości opisywanych ontologią konceptów. Z uwagi na fakt,

8 136 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela że przy definiowaniu, modyfikacji procesu planu leczenia oraz jego realizacji lekarz prowadzący pacjenta ma decydujące zdanie o sposobie definicji i realizacji leczenia, nie jest wskazane, aby warunki pre zabraniały możliwości realizacji danej aktywności/procesu w dalszych krokach. Rozwiązanie to powinno mieć możliwość działania w dwóch trybach: restrykcyjnym dopuścić w danym kroku do realizacji aktywności/procesów, których warunki pre są spełnione, a zabronić realizacji pozostałych; opcjonalnym dopuścić do realizacji w danym kroku wszystkie aktywności/ procesy, oznaczając te, których warunki pre są spełnione, jako wskazane do realizacji, niewskazane dla pozostałych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby lekarzowi na swobodę działania, za które ponosi on odpowiedzialność. Definicja procesu mogłaby zawierać definicje wzorcowego procesu konkretnej ścieżki klinicznej wraz ze zbiorem aktywności/procesów, które mogłyby być użyte w szczególności w przypadku konieczności modyfikacji procesu w trakcie jego realizacji. Modyfikacja taka mogłaby mieć charakter korekcyjny, czyli w nieznacznym stopniu modyfikować definicje wzorcową procesu lub też w sposób kompleksowy dokonać modyfikacji definicji procesu w trakcie realizacji konkretnej instancji procesu i tworzyć nowe przepływy pomiędzy procesami w sposób dynamiczny. Powyższa koncepcja została rozwinięta i w części zaimplementowana w ramach pracy magisterskiej [3] wykonanej pod kierownictwem autora [2]. Zakłada ona, iż przy pomocy procesów dynamicznych możemy tworzyć procesy adaptujące, czyli takie, które dostosowują się do przebiegu procesu. Adaptacją może zarządzać człowiek lub, przy wykorzy staniu różnych metod tworzenia sztucznej inteligencji, maszyna. Oczywiście, w przy padku maszyny lub człowieka o niepełnych uprawnieniach, korzystając z dozwolonych w danym procesie aktywności. Jeśli warunki realizacji danego procesu pozostają nie zmienne po adaptacji, można skorzystać ze zmienionego procesu jako procesu standar dowego, aż do kolejnych zmian. Rozwiązanie to pozwala na stałą ewolucję danego pro cesu biznesowego bez zbędnego przechodzenia przez całą ścieżkę tworzenia nowego procesu. Pewnym rozwinięciem idei procesów adaptujących są procesy generyczne. Dla standardowych procesów dość trudno sobie wyobrazić coś, co mogłoby być procesem uniwersalnym, możliwym to wykorzystania dla dowolnego, niezdefiniowanego wcze śniej procesu. Taką możliwość dają właśnie procesy dynamiczne, które w ekstremal nym przypadku pozwalają budować procesy praktycznie od zera na żywo w trakcie realizacji. Przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji takie procesy mogłyby być tworzone również przez maszyny, oczywiście w ograniczonym stopniu. Procesy gene ryczne można wykorzystać na przykład do szybkiego wdrożenia prostych i dobrze zna nych w danej organizacji procesów, bez kosztownego projektu mającego za zadanie zamodelować i zdefiniować ten proces.

9 Dynamiczne ścieżki kliniczne Zarządzanie dynamicznymi ścieżkami klinicznymi Ścieżki kliniczne powinny być rozpatrywane jako procesy biznesowe, które realizowane są w otoczeniu i na styku z innymi procesami biznesowymi danej placówki medycznej i innych placówek oraz instytucji, m.in. procesami medycznymi związanymi z rejestrowaniem i obsługą pacjentów, procesami laboratoryjnymi, finansowo-kadrowymi, logistycznymi, zarządczymi itp. Wszystkie procesy danej placówki mogą być zarządzane w myśl BPM czy DBPM, natomiast w niniejszym opracowaniu autorzy rozpatrują jedynie zagadnienie ścieżek klinicznych. Zarządzanie dynamicznymi ścieżkami klinicznymi (ang. Dynamic Clinical Pathways Management, DCPM) analogicznie do DBPM sprowadza się do planowania i realizacji powtarzających się przyrostowo cykli zarządczych obejmujących następujące działania: definiowanie ścieżek klinicznych (ścieżki wzorcowe); wdrażanie ścieżek klinicznych z wykorzystaniem odpowiednich systemów informatycznych (możliwe jest wdrożenie ścieżek klinicznych udokumentowanych i zarządzanych w postaci papierowej, jednak stoi to w sprzeczności z ideą optymalizacji i automatyzacji procesów/ścieżek klinicznych); realizacja ścieżek klinicznych, w szczególności ich dynamicznie zmieniających się przebiegów; monitorowanie wyników w oparciu o hurtownię procesów, w szczególności w zakresie odchyleń od ścieżek wzorcowych; optymalizacja ścieżek klinicznych (usprawnianie ścieżek wzorcowych). Powyższe działania powinny w szczególności uwzględniać najwyższy poziom ścieżek klinicznych, tj. wytyczne kliniczne (ang. Clinical Guidlines) na poziomie krajowym, które powinny być stale monitorowane, aktualizowane, usprawniane i dystrybuowane. DCP są jedynie częścią szerokiego zbioru interdyscyplinarnej wiedzy, którym dysponują placówki medyczne (m.in. właśnie CP, dane kliniczne, dane pacjenta, historia leczenia, korespondencja elektroniczna itp.) i którym muszą zarządzać. Tym samym, rozpatrując szerokie zastosowanie DBPM do zarządzania wszystkimi kluczowymi procesami medycznymi realizowanymi np. w określonej placówce, należy mieć na uwadze, iż sprawne zarządzanie DCP nie gwarantuje sprawnego zarządzania pozostałymi procesami realizowanymi na styku z DCP i poza DCP. W związku z tym nasuwa się wniosek, iż całość procesów biznesowych (łącznie z DCP) powinna być realizowana w myśl DBPM. Zapewne jest to możliwe, jednak w związku z bardzo dużą złożonością i nieprzewidywalnością pewnych grup procesów medycznych, bardzo dużym zakresem i ilością szeroko pojętych danych medycznych, złożonym i wymagającym otoczeniem placówek medycznych, wysokim ryzykiem i poziomem istotności procesów medycznych oraz uzasadnionymi wysokim wymaganiami pacjentów, koncepcja DBPM może okazać się niewystarczająca. Powód to fakt,

10 138 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela iż próba zdefiniowania procesów opisujących rzeczywistość tak różnorodną i tak złożoną jak rzeczywistość medyczna, nawet z uwzględnieniem jej dynamizmu, jest niezwykle wymagająca w stosunku do samego procesu analizy i definiowania DCP, jak i narzędzi informatycznych. Próbą odpowiedzi na taki wniosek jest koncepcja zarządzania sprawami (ang. Case Management, CM), a dokładnie jej rozwinięcie koncepcja adaptacyjnego zarządzania sprawami (ang. Adaptive Case Management, ACM), określana również jako dynamiczne zarządzanie sprawami (ang. Dynamic Case Management, DCM) oraz zaawansowane zarządzanie sprawami (ang. Advanced Case Management, ACM). W odróżnieniu od podejścia procesowego zarządzanie sprawami nie skupia się na procesach, ale przede wszystkim na wiedzy reprezentowanej w postaci procesów biznesowych, korespondencji, dokumentów papierowych, baz danych itp., dzięki czemu nie wymaga tworzenia definicji procesów dla każdego elementu rzeczywistości medycznej, ale bazuje na powiązaniach między nimi oraz możliwości dynamicznego ich tworzenia oraz modyfikacji. Wspomnianymi elementami rzeczywistości medycznej są przede wszystkie różnego typu systemy informatyczne, które w myśl ACM powinny pomiędzy sobą współdziałać. Jednym z celów projektu POIG /08 było zbadanie możliwości zastosowania podejścia procesowego do CP. Rozwinięcie wyników badań do wykorzystania CM i ACM w zarządzaniu CP wymaga kolejnych prac badawczych. 6. Integracja i interoperacyjność repozytorium dynamicznych ścieżek klinicznych z EHR Rozpatrując bardziej szczegółowo zagadnienie DCP, mając na uwadze inne procesy biznesowe realizowane w placówkach medycznych, w pewnych obszarach zachodzi konieczność ich powiązania z przedmiotowymi procesami, zarówno na poziomie modelu procesów/ścieżek, jak i będącym jego uszczegółowieniem poziomie systemowym (integracja pomiędzy różnymi systemami informatycznymi z zapewnieniem odpowiednich warunków interoperacyjności). Przykładem jest integracja repozytorium ścieżek klinicznych z systemem elektronicznego rekordu pacjenta (ang. Electronic Health Record, dalej EHR). W efekcie integracji procesów i systemów, placówki medyczne dysponują zbiorem wiedzy obejmującym ścieżki kliniczne, dane kliniczne, dane pacjenta, historię leczenia, korespondencję elektroniczną itp., który muszą obsługiwać i którym muszą zarządzać w sposób uporządkowany, ustandaryzowany (w szczególności w kontekście interoperacyjności systemów medycznych na różnych poziomach), sprawny, audytowalny i przede wszystkim przyjazny pacjentowi. W ramach projektu POIG /08 zbadano m.in. integrację repozytorium ścieżek klinicznych z systemem EHR opisaną w [6], zakładając, że opisy ścieżek obejmują tzw. poziom krajowy, czyli taki, w którym nie bierzemy pod uwagę

11 Dynamiczne ścieżki kliniczne 139 kompetencji konkretnej placówki służby zdrowia ani konieczności gromadzenia historii leczenia pacjenta w stosunku do przebiegu leczenia poszczególnych osób. Ustalono, że komponent utrzymujący wzorce ścieżek klinicznych na poziomie krajowym posiada zdolność wspomagania definiowania komputerowo interpretowalnych opisów ścieżek klinicznych na podstawie ich nieformalnych opisów medycznych. Wykorzystuje on podstawową grupę standardów opisu ścieżek klinicznych zidentyfikowanych i przeanalizowanych w ramach projektu. Założono, że system repozytorium będzie pracował w standardzie GLIF 3.5, będzie wykorzystywał język zapytań GELLO, a standard zapisu danych o pacjencie będzie realizowany na bazie ANSI/HL7 RIM 1.0. Kolejnym wymaganiem, jakie przyjęto, bardzo istotnym dla systemu ścieżek krajowych, jest konieczność uzyskania zdolności wersjonowania zapisów ścieżek w stosunku do kolejnych ich wersji medycznych, wynikających z rozwoju nauk medycznych, jak również z rozwoju standardów opisu komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych. Wymagania te muszą być również obsługiwane przez komponent projektowej bazy danych, która składuje dane o wzorcach z poziomu systemu repozytorium ścieżek krajowych, jak również pozostałe dane wykorzystywane przez narzędzie badań efektywnościowych i umożliwia manipulację nimi. Kolejne założenia dotyczyły badawczego silnika workflow. Ustalono bowiem, że silnik ten, stanowiący element narzędzia badań efektywnościowych, powinien posiadać zdolność pobierania definicji procesów opisujących ścieżki kliniczne z systemu wzorców krajowych, aby na podstawie wartości parametrów, otrzymywanych z narzędzia badań symulacyjnych, uruchamiać konkretne procesy ścieżek klinicznych na symulowanym poziomie hipotetycznego pacjenta. Przyjęto, że badawczy system EHR powinien posiadać zdolność składowania danych o historiach leczenia hipotetycznych pacjentów, a także przekazywania danych historii leczenia tych pacjentów do narzędzia badań symulacyjnych w celu kompletowania poszczególnych planów eksperymentów i odpowiedniej parametryzacji badawczego silnika workflow. Z uwzględnieniem powyższego poczyniono założenia implementacyjne w stosunku do integracji repozytorium ścieżek klinicznych z badanym systemem EHR. W zakresie standardów implementacyjnych przyjęto, że źródłowy opis ścieżki klinicznej jest zapisywany w repozytorium w postaci bazy danych zgodnej ze standardem GLIF 3.5. Zapytania do bazy danych są wykonywane w języku GELLO i w składni tego języka zapisywane są wyrażenia na węzłach decyzyjnych ścieżki zapisywanej w bazie GLIF. Narzędzie umożliwiające wprowadzanie do repozytorium opisów ścieżek umożliwia generowanie ich opisów w postaci skryptu w formacie RDF (Resource Description Framework), który jest specyfikacją konsorcjum W3C umożliwiającą zapis metadanych w plikach tekstowych zorganizowanych w postaci znacznikowej, zgodnej z koncepcją znaczników XML. Pliki RDF są następnie konwertowane przez zaimplementowany, dedykowany konwerter plików RDF do formatu XPDL, który jest wykorzystywany przez badawczy silnik workflow. W czasie konwersji jest

12 140 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela realizowana również cząstkowa konwersja zapytań GELLO na wyrażenia logiczne akceptowalne przez badawczy silnik workfow, pracujący na podstawie skryptów XPDL. W tym właśnie miejscu pojawiają się skrypty bazujące na XPDL, zapewniające interoperacyjność badawczego silnika workflow i narzędzia badań symulacyjnych z badawczym systemem EHR zgodnie z warunkami formalnymi dla zapewnienia interoperacyjności tych komponentów poczynionymi w ramach projektu. 7. Podsumowanie Ścieżki kliniczne i zagadnienie ich automatyzacji oraz wsparcia systemami informatycznymi to zagadnienie bardzo złożone. Z tego powodu podejmowane są próby zaadoptowania metod, standardów i rozwiązań informatycznych wypracowanych i sprawdzonych w innych obszarach. Nie są one jednak wystarczające wyniki projektu POIG /08 podkreślają dynamiczny charakter ścieżek klinicznych i wskazują na brak metod i narzędzi informatycznych, które umożliwiają pełne uchwycenie tego aspektu. Próbą odpowiedzi na to zagadnienie jest podejście do zarządzania dynamicznymi ścieżkami klinicznymi z wykorzystaniem założeń DBPM oraz odpowiednie rozszerzenie dostępnych standardów modelowania procesów, a dalej systemów zarządzania procesami. W ramach POIG /08 opracowana została koncepcja definiowania DCP, ich realizacji oraz współdziałania z systemami EHR. Przedmiotowa koncepcja ma charakter praktyczny i zakłada wykorzystanie wiodących na rynku standardów modelowania procesów i interoperacyjności. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w styczniu 2013 r. Literatura [1] T. Gzik, Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010, 207. [2] J. Koszela, Opracowanie oceny przydatności metod standaryzacji opisu planu wykonywania instancji procesów działalności w kontekście wytycznych i ścieżek klinicznych, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010, 188. [3] M. Morawski, Projekt i implementacja dynamicznych procesów w środowisku workflow, praca mgr pod kierunkiem J. Koszeli, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa, [4] IDS Scheer AG, ARIS Methods Manual, Saarbrücken, [5] Strona poświęcona wzorcom procesowym, [6] G. Bliźniuk, Weryfikacja realizacji przykładowych niewizualnych interfejsów do systemu EHR, [w:] Raport końcowy projektu POIG /08, WAT, Warszawa, 2010,

13 Dynamiczne ścieżki kliniczne 141 G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela Dynamic clinical pathways Abstract. The paper presents the concept of a dynamic business process management and the possibility of its use in the context of the construction of medical decision support system based on a repository of clinical pathways. In addition, the report includes a summary of key findings and conclusions (for the clinical pathways modeling of their adaptive and interoperable nature and warehouse processes/clinical pathways as a basis for the analysis and optimization of their implementation) of the POIG /08 project, funded by the Operational Program Innovative Economy under the European Regional Development Fund and executed in at the Faculty of Cybernetics Military University of Technology. Keywords: dynamic clinical pathways, dynamic BPM, business process modeling, process warehouse

14

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR

Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 9 1 8 (2012) Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR G. BLIŹNIUK, T. GZIK, J. KOSZELA gblizniuk@wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 6/2 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 58-483 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych Dr Jerzy ROSZKOWSKI Management Systems Consulting Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych TIAPiSZ 09 Definiowanie wymagań Główny problem: Jak definiować

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

PTI zakłada buty. Styczeń 2010

PTI zakłada buty. Styczeń 2010 PTI zakłada buty Styczeń 2010 Opracowała: Anna Ostaszewska, kierowniczka przedsięwzięcia KOKPIT Współpraca: Janusz Dorożyński, członek ZG PTI ds. informatyzacji Podstawy podjęcia i prowadzenia projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC 17799 przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE

Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC 17799 przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC 17799 przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE AGENDA: Plan prezentacji Wstęp Charakterystyka zagrożeń, zasobów i zabezpieczeń Założenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo