ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 WARSZTATY W CZŁONKÓW ZARZĄDU i RAD NADZORCZYCH OBLICZU KRYZYSU maja 2009 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Warsztaty prowadzą m.in. Zagadnienia: mec. Robert Niczyporuk mec. Bogusław Kapłon Partner merytoryczny dr Hanna Gajewska Kraczkowska mec. Bernard Łukomski Podstawy prawne oraz przesłanki ponoszenia odpowiedzialności Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa Zakres odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia Obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiedzialność za prezentację danych w sprawozdaniu finansowym oraz zobowiązania podatkowe Polisy na wypadek odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz prokurentów Patroni medialni

2 PROGRAM 13 maja, środa, Businessman Institute, Warszawa 9:30 Rejestracja uczestników warsztatów, porannakawa, powitanie uczestników Wprowadzenie do zagadnień odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów i rad nadzorczych 10:00 Podstawy prawne odpowiedzialności Kodeks Spółek Handlowych, odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksie Cywilnym Odpowiedzialność wobec spółki za szkody jej wyrządzone a odpowiedzialność względem wierzycieli spółki Przesłanki ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz katalog zdarzeń zwalniających z odpowiedzialności Zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności osób i organów zarządzających Kwestia odpowiedzialności za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Powództwo o naprawienie szkody (actio pro socio) w praktyce inicjatywa dochodzenia roszczeń, konsekwencje wytoczenia powództwa, kwestia przedawnienia i właściwości sądu Odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości Mecenas Robert Niczyporuk 11:20 Przerwa na kawę 11:40 Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzających spółkami Kontynuacja prelekcji: Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzających spółkami Mecenas Robert Niczyporuk Kancelaria prawna 12:20 Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa Rodzaje odpowiedzialności karnej wynikające z przepisów karnych Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Skarbowego Przesłanki odpowiedzialności karnej członków organów zarządzających spółką Tryb i przebieg postępowania Konsekwencje zarzutów oraz skutki orzeczenia wydanego w sprawie przez sąd Odpowiedzialność karna na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego i ustawy o rachunkowości Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako konsekwencja czynu osoby zarządzającej dr Hanna Gajewska Kraczkowska 14:00 Lunch 15:00 Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności Określenie potencjalnych obszarów ryzyka Przygotowanie i wdrożenie działań zapewniających odpowiednie zarządzanie istniejących ryzykiem Weryfikacja oraz kształtowanie wewnętrznych procedur i procesów w celu niwelowania zagrożeń powodujących odpowiedzialność Oczekujemy na potwierdzenie 15:45 Przerwa na kawę 16:00 Polisy na wypadek odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz prokurentów (ubezpieczenia Directors & Officers) Istota ubezpieczeń Directors & Officers Prawo wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Główne źródła roszczeń Cechy dobrej polisy Symulacja i parametry podstawą obliczenia kosztów ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Przedstawiciel Risk Advisers 16:40 Zakończenie I dnia warsztatów

3 PROGRAM 14 maja, czwartek, Businessman Institute, Warszawa 9:30 Poranna kawa i powitanie uczestników 10:00 Odpowiedzialność członka zarządu z tytułu zatrudnienia w spółce 14:00 Obowiązki z zakresie rachunkowości i odpowiedzialność za rzetelną prezentację danych w sprawozdaniu finansowym Formy zatrudnienia członka zarządu Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Tryb zawarcia umowy ze spółką Ramy odpowiedzialności na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie prawa pracy Mecenas Bogusław Kapłon 11:30 Przerwa na kawę 11:50 Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Zasady rzetelnej sprawozdawczości i podstawowe obowiązki Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz innej dokumentacji systemu rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych oraz poddania badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych Gwarancja zgodności sprawozdań finansowych z przepisami ustawy o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości Informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości Wstęp podstawowe zasady odpowiedzialności Odpowiedzialność na podstawie Ordynacji podatkowej Przesłanki odpowiedzialności Charakter odpowiedzialności Kto ponosi odpowiedzialność Zakres czasowy odpowiedzialności Sposoby obrony przed odpowiedzialnością Na kim spoczywa ciężar dowodu Mecenas Bernard Łukomski 13:00 Lunch Anna Sirocka Partner w Dziale Audytu Ernst&Young 15:20 Przerwa na kawę 15:40 Rola osoby na stanowisku kontrolera w ograniczaniu ryzyka odpowiedzialności Oczekujemy na potwierdzenie 16:30 Zakończenie II dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów

4 INFORMACJE DODATKOWE maja 2009 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Dlaczego warto wziąć udział w Warsztatach Kto ma władzę, ten odpowiada! Należy pamiętać, że możliwość wpływania na losy przedsiębiorstwa wiąże się ze szczególnym reżimem odpowiedzialności. Szczególnie obecne problemy spowodowane sytuacją na rynkach finansowych powodują nacisk na regulacje coraz szerszych sfer działalności gospodarczej, a także na dokładniejsze rozeznanie ryzyka potencjalnie błędnych decyzji zarządczych. Niezwykle istotne, w tym trudnym czasie, jest przybliżenie przedstawicielom organów zarządczych problematyki dotyczącej odpowiedzialności związanej z działalnością na rzecz przedsiębiorstw oraz podejmowanymi decyzjami w ramach sprawowanych funkcji menedżerskich. W związku z powyższym, MM Conferences ma przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkowe Warsztaty: Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w obliczu kryzysu finansowego, które odbędą się w dniach maja 2009 r., w Businessman Institute w Warszawie. Podczas Warsztatów analizę najważniejszych przepisów prawnych przedstawią Państwu wybitni prawnicy z największej Kancelarii prawnej w Polsce, która od 6 lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych kancelarii prawniczych publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Warsztaty kierujemy do: wszystkich przedsiębiorstw i firm, a w szczególności do ich: prezesów, członków zarządu, przewodniczących oraz członków rad nadzorczych, prokurentów biegłych rewidentów radców prawnych oraz osób zainteresowanych tematyką i potencjalnie zagrożonych odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w firmie. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający udział w Warsztatach Certyfikaty Więcej informacji o projekcie: Informacje o programie: Maria Boczek tel Informacje organizacyjne: Hotel Businessman Institute ul. Trakt Lubelski 40a Warszawa Organizator Firma MM Conferences SA związana jest z grupą Migut Media, jednym z największych wydawnictw specjalistycznych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji, handlowego, usługowego oraz IT, jak i zespół doświadczonych menedżerów, producentów oraz handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, m.in.: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacją Polską, Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizją Polską, TVN, Polsatem, Telekomunikacja Kolejową, Intel, Netią, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Zapraszamy na stronę internetową www.

5 PRELEGENCI maja 2009r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Kancelaria jest największą w Polsce kancelarią prawniczą. Nasza reputacja i marka to efekt ponad piętnastu lat doświadczenia w doradztwie prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Łodzi. Liczący ponad 140 osób zespół prawników pracujących pod kierownictwem 22 Partnerów, świadczy usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa. W maju 2008 roku kancelaria została uhonorowana nagrodą Chambers Europe Award for Excellence otrzymując tytuł National Law Firm of the Year. To bardzo prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie jest przyznawane corocznie przez londyńskie wydawnictwo Chambers and Partners, na podstawie ocen zbieranych wśród konkurencji oraz klientów. W ostatnich latach (w tym także w 2008 roku) kancelaria zajęła sześć razy z rzędu pierwsze miejsce w corocznym rankingu największych polskich kancelarii prawniczych publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita. W rankingu kancelarii najczęściej rekomendowanych, kancelaria została wskazana w czterech dziedzinach: procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne) i arbitrażowe, prawo spółek i prawo handlowe, fuzje i przejęcia /prywatyzacja/restrukturyzacja, przygotowanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe. Robert Niczyporuk Kancelaria prawna Radca prawny i adwokat, partner w kancelarii Domański Zakrzewski. Jest specjalistą w zakresie transakcji łączenia i przejmowania firm, ich restrukturyzacji, publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz działalności na rynku kapitałowym. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa spółek i działalności gospodarczej, prawa i postępowania cywilnego, upadłości, prawa antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi. Dr Hanna Gajewska Kraczkowska Jest adwokatem i pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UW. W kancelarii Domański Zakrzewski zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes), odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych, sprawami karno-skarbowymi, ochroną dóbr osobistych oraz prawem prasowym. Jest ekspertem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP oraz autorem licznych publikacji na temat prawa prasowego, postępowania karnego i etyki prawniczej. Bogusław Kapłon Partner w kancelarii. Jest specjalistą w zakresie prawa pracy, a także prawa handlowego i cywilnego. Posiada szczególnie duże doświadczenie w doradztwie związanym z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją. Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami pracy. Jest współautorem pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy inwestorami a związkami zawodowymi. Mecenas Bernard Łukomski Dysponuje praktycznym doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, jak i innych prawnych zagadnień obrotu gospodarczego, a także w zakresie fuzji i przejęć. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, w tym przez NSA. Doradza klientom w zakresie wszelkich bieżących problemów podatkowych oraz planowania podatkowego.jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Sirocka, Partner, Szef Działu Doradztwa w zakresie Rachunkowości, Ernst & Young Rozpoczęła swoją karierę zawodową w roku 1993 w firmie Arthur Anderson, a obecnie w firmie Ernst & Young, gdzie kieruje działem doradztwa w zakresie rachunkowości, który specjalizuje się w interpretacjach dotyczących zarówno Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MMSF ), jak i Polskich Zasad Rachunkowości. W 1995 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł Biegłego Rewidenta oraz kwalifikacje ACCA (Certified Internal Auditor). Anna jest członkiem Komisji d/s Norm zespołu w ramach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów odpowiedzialnego za rozwój polskich standardów badania sprawozdań finansowych. W kwietniu 2006 roku została członkiem Zespołu Ekspertów Technicznych The European Financial ReportingAdvisory Gropup (EFRAG) organu utworzonego przez strony zainteresowane rozwojem rachunkowości w Europie (czyli użytkowników, sporządzających sprawozdania finansowe oraz biegłych rewidentów), który zajmuje się merytoryczną oceną proponowanych zmian do dotychczasowych standardów rachunkowości, które mają znaleźć zastosowanie w Unii Europejskiej (http://www.efrag.org.pl).uczestniczyła w licznych projektach wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Przeprowadzała projekty doradcze w zakresie rachunkowości MSSF programów motywacyjnych, rozliczania połączeń jednostek (business combinations), utraty wartości aktywów, w tym wartości firmy itp.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Stanowisko Departament WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Nazwisko Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach wynosi: zł + 22% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do r., zł + 22% VAT po r. Firma Ulica Telefon Miasto Fax 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w obliczu kryzysu finansowego Termin: maja 2009 r. Cena 2795 zł + 22% VAT do 13 kwietnia 2009 r. Cena 3295 zł + 22% VAT po 13 kwietnia 2009 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych Warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA Proszę o wystawienie faktury VAT W cenę warsztatów Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w obliczu kryzysu finansowego wliczona jest półroczna prenumerata miesięcznika Businessman. TAK, zamawiam prenumeratę miesięcznika Businessman i proszę o wysyłkę na podany wyżej adres W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz. Ust. 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy Miasto oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 13 kwietnia 2009 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 13 kwietnia 2009 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, iż kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank DnB Nord Polska S.A Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www. w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U r. Nr 133 poz. 833) MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa MMG Polska. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. data i podpis Organizator pieczątka firmy

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa KONFERENCJA Prelegenci Krzysztof Badowski Partner Zarządzający Roland Berger Prezes Zarzadu Hay Group Partner, Advisor Corporate Finance KPMG Marek Świątkowski Partner Domański Zakrzewski Palinka Zenon

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Główne zagadnienia Prelegenci Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli główne założenia Główne zagadnienia dotyczące ustawy o systemie bilansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Pozyskiwanie nieruchomości na cele telekomunikacyjne w aktualnym otoczeniu prawnym Ustanowienie służebności przesyłu aktualna

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Umowa outsourcingowa Ochrona danych osobowych w kontekście danych objętych tajemnicą bankową Outsourcing IT i cloud computing w bankowości Podoutsourcing realizowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo