CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A"

Transkrypt

1 WARSZTAT CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A

2 M a p a p o d r ó ż y t o p o d s t a w o w e n a r z ę d z i e d i a g n o z y d o ś w i a d c z e ń K l i e n t ó w w k o n t a k c i e z n a s z ą f i r m ą. J e j w y t y c z e n i e w y m a g a z a a n g a ż o w a n i a c a ł e j O r g a n i z a c j i, z w ł a s z c z a, j e ż e l i c h c e m y z r o b i ć t o n a p o z i o m i e s z c z e g ó ł o w y m. C h o ć d i a g n o z a p o d r ó ż y K l i e n t a m o ż e b y ć z a d a n i e m n i e ł a t w y m i c z a s o c h ł o n n y m, d z i ę k i n i e j j e s t e ś m y w s t a n i e w s k a z a ć n a j m n i e j s z e i n t e r a k c j e o r a z w y ł a p a ć m o m e n t y b ó l u K l i e n t a. W a r t o w ł o ż y ć t e n w y s i ł e k, b y m ó c d o k ł a d n i e w y t y p o w a ć m i e j s c a, w k t ó r y c h : - K l i e n t o w i j e s t t r u d n i e j i m o ż e z r e z y g n o w a ć, - K l i e n t w a h a s i ę i n i e w i e, j a k ą d e c y z j ę p o d j ą ć, - K l i e n t p o t r z e b u j e w s p a r c i a i z a c h ę t y z n a s z e j s t r o n y. Z d i a g n o z o w a n i e, a n a s t ę p n i e z a p r o j e k t o w a n i e d o ś w i a d c z e ń t a k, b y t w o r z y ł y s p ó j n ą, p e ł n ą p o z y t y w n y c h e m o c j i p o d r ó ż, p o z w o l i n a p o p r a w ę r e l a c j i K l i e n t a z f i r m ą. D z i ę k i t e m u c h ę t n i e j p o n o w n i e d o k o n a z a k u p ó w, w y d a u n a s w i ę c e j p i e n i ę d z y, a n a d o d a t e k p o l e c i n a s s w o i m z n a j o m y m. Z a d o w o l o n y K l i e n t t o w y g r a n a d l a o b u s t r o n. Z a p r a s z a m y P a ń s t w a d o ś w i a t a p o d r ó ż y d r o g ą k l i e n t a, d o p o d ą ż a n i a j e g o ś l a d e m. W s p ó l n i e s t w o r z y m y n a r z ę d z i e, k t ó r e z m i e n i f u n k c j o n o w a n i e P a ń s t w a d z i a ł u i p o d e j ś c i e d o z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i e m K l i e n t a. Z a p r a s z a m y d o u d z i a ł u w w a r s z t a c i e C u s t o m e r J o u r n e y M a p p i n g, k t ó r y o d b ę d z i e s i ę 2 4 s i e r p n i a w W a r s z a w i e! D o z o b a c z e n i a! R a f a ł S z a r y R E C o n f e r e n c e s O R G A N I Z A T O R J e s t e ś m y d o ś w i a d c z o n y m i n i e z a l e ż n y m z e s p o ł e m m e n e d ż e r s k i m, k t ó r y p r z e z o r g a n i z o w a n e s p o t k a n i a n a p r z e s t r z e n i w i e l u l a t, p o d c z a s l i c z n y c h p r z e o b r a ż e ń r y n k o w y c h, z s u k c e s e m d o s t a r c z a ł w i e d z ę, r o z w i ą z a n i a i i n s p i r a c j e d l a b i z n e s u. W s p ó ł p r a c u j e m y z n a j l e p s z y m i e k s p e r t a m i, l i d e r a m i b i z n e s o w y m i i p r z e d s t a w i c i e l a m i n a j w i ę k s z y c h f i r m d z i a ł a j ą c y c h w P o l s c e i z a g r a n i c ą. P o s t a w z n a m i t r z y k r o k i m i l o w e : R E t h i n k. R E d e s i g n. R E b u i l d. P A R T N E R M E R Y T O R Y C Z N Y C u s t o m e r M a t t e r s t o j e d n a z p i e r w s z y c h w P o l s c e f i r m d o r a d c z y c h d e d y k o w a n y c h w y ł ą c z n i e a s p e k t o m d o ś w i a d c z e ń k l i e n t ó w. O d r. w s p i e r a i e d u k u j e f i r m y r ó ż n y c h b r a n ż j a k z m n i e j s z a ć w y s i ł e k i c h K l i e n t ó w, z w i ę k s z a ć i c h z a d o w o l e n i e, a t y m s a m y m p o p r a w i a ć w y n i k i b i z n e s o w e f i r m y. N a o s t a t e c z n e d e c y z j e z a k u p o w e K l i e n t ó w o r a z i c h s t o s u n e k d o f i r m y m a w p ł y w w i e l e m i k r o i n t e r a k c j i w k a ż d y m z p u n k t ó w s t y k u. D l a t e g o k o n s u l t a n c i C u s t o m e r M a t t e r s d i a g n o z u j ą i p r o j e k t u j ą d o ś w i a d c z e n i a K l i e n t ó w w z a k r e s i e p r o c e s ó w k l i e n c k i c h, p r o d u k t ó w, j ę z y k a j a k i e g o u ż y w a f i r m a w k o m u n i k a c j i z K l i e n t a m i, s t a n d a r d ó w o b s ł u g i, j a k r ó w n i e ż p o p r z e z s z k o l e n i a i w a r s z t a t y s t a r a j ą s i ę z m i e n i a ć p o s t a w y P r a c o w n i k ó w, a b y s w o j ą p r a c ą k a ż d e g o d n i a p o k a z y w a l i, z e M y ś l ą K l i e n t e m. D o t y c h c z a s K l i e n t a m i f i r m y b y l i m. i n. : A x a U b e z p i e c z e n i a, A l l i a n z, C a r r e f o u r, O r a n g e, P G E O b r ó t, P r a c u j. p l., E u r o b a n k, m a r k a T o ł p a, A l i o r B a n k, m b a n k, W o l t e r s K l u w e r, K a p s c h. K O N T A K T R E C o n f e r e n c e s w w w. r e c o n f e r e n c e s. p l i n f r e c o n f e r e n c e s. p l t e l

3 P R O G R A M 2 3 S I E R P N I A : 3 0 R e j e s t r a c j a u c z e s t n i k ó w, p o w i t a l n a k a w a J u ż o d 8 : 3 0 j e s t e ś m y d o P a ń s t w a d y s p o z y c j i. Z a c h ę c a m y d o p r z y b y c i a o d p o w i e d n i o w c z e ś n i e j, z a p r a s z a m y n a k a w ę p r z e d i n t e n s y w n y m d n i e m w a r s z t a t o w y m. 9 : 0 0 E T A P 1 : C o t o j e s t C J ( C u s t o m e r J o u r n e y )? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : C u s t o m e r J o u r n e y c o t o j e s t w p r a k t y c e i w j a k i c h o b s z a r a c h m o ż n a w y k o r z y s t a ć? C i e k a w e w n i o s k i w t r a k c i e m a p o w a n i a O b s z a r y, k t ó r e w y k o r z y s t u j ą C J K o r z y ś c i p ł y n ą c e z m ą d r e g o p o d e j ś c i a d o C J S e s j ę p o p r o w a d z i : E l ż b i e t a G i e r c z y ń s k a, C u s t o m e r C h a m p i o n, A v i v a C z ę ś ć p r a k t y c z n a K r ó t k i e w p r o w a d z e n i e d o t e m a t y k i C u s t o m e r E x p e r i e n c e. C z y m s ą d o ś w i a d c z e n i a K l i e n t a, n a c o w p ł y w a j ą, j a k K l i e n t b u d u j e s w ó j o b r a z m a r k i. W y j a ś n i e n i e i s t n i e n i a d w ó c h r ó ż n y c h p e r s p e k t y w : o r g a n i z a c j i i K l i e n t a, p r z e d s t a w i e n i e p o d s t a w o w y c h b ł ę d ó w o r g a n i z a c j i w o b s ł u d z e K l i e n t a, m. i n. p o m i j a n i e o d c z u ć K l i e n t a i j e g o p o t r z e b. C z y m j e s t M y ś l e n i e K l i e n t e m i j a k p r z e k ł a d a s i ę n a c o d z i e n n ą p r a c ę. W y j a ś n i e n i e c z y m j e s t p o d r ó ż K l i e n t a i ż e k a ż d y z n a s j ą p r z e c h o d z i. C J n a r z ę d z i e C E M M a p y C u s t o m e r J o u r n e y - j a k m o ż n a z o b r a z o w a ć p r z e b i e g p o d r ó ż y K l i e n t a 1 0 : 2 0 P r z e r w a n a k a w ę Z a p r a s z a m y P a ń s t w a n a 2 0 m i n u t s p ę d z o n e p r z y k a w i e, h e r b a c i e, p r z e k ą s c e. 1 0 : 4 0 E T A P 2 : P o c o f i r m i e C J? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : G r a o K l i e n t a z a c z y n a s i ę d z i ś Z m i e n i a m y p e r s p e k t y w ę, c z y l i o d p r o c e s u d o K l i e n t a W y r u s z a m y w p o d r ó ż, c z y l i d l a c z e g o p o t r z e b u j e m y m a p y Z m a p ą d o c e l u c z y l i j a k o s i ą g n ą ć s u k c e s A n n a J a n i c z e k, D y r e k t o r B i u r a Z a r z ą d z a n i a R e l a c j a m i z K l i e n t e m, P Z U K a t a r z y n a P l e w a, K i e r o w n i k Z e s p o ł u Z a r z ą d z a n i a D o ś w i a d c z e n i e m K l i e n t a, P Z U C z ę ś ć w a r s z t a t o w a C a s e s t u d y z r y n k u p o l s k i e g o i ś w i a t o w e g o j a k m o ż n a w y k o r z y s t a ć z r o z u m i e n i e p o d r ó ż y s w o i c h K l i e n t ó w w u s p r a w n i a n i u p r o c e s ó w, k o m u n i k a c j i z K l i e n t a m i i b u d o w a n i u n o w y c h r o z w i ą z a ń M i k r o i n t e r a k c j e K l i e n t - f i r m a c z y t o w a ż n e i d l a c z e g o C J m u s i b y ć o d r o b i a z g a c h W a r s z t a t M o j a m a p a e m o c j i P o d s u m o w a n i e p r o c e s a C J 1 2 : 0 0 P r z e r w a n a o b i a d C z a s n a p r z e r w ę, p o d c z a s k t ó r e j z a p r a s z a m y P a ń s t w a n a o b i a d. B ę d z i e t o r ó w n i e ż d o s k o n a ł a o k a z j a d o d y s k u s j i, n a w i ą z a n i a r e l a c j i b i z n e s o w y c h o r a z c h w i l i o d p o c z y n k u i n a ł a d o w a n i a a k u m u l a t o r ó w d o d a l s z e j, i n t e n s y w n e j p r a c y!

4 1 3 : 0 0 E T A P 3 : Z c z e g o s k ł a d a s i ę C J? K l u c z o w e p o j ę c i a : C J, m a p a C J, k a n a ł k o n t a k t u, p u n k t s t y k u, p u n k t y z a c h w y t u, p u n k t y b ó l u P o z i o m s z c z e g ó ł o w o ś c i M a p y C J d l a c z e g o j e ś l i r o b i ć C J, t o d o k ł a d n i e? E t a p y, k r o k i, c z y n n o ś c i, p u n k t y s t y k u, p o t r z e b y, m a p a e m o c j i ( p l a m y e m o c j i ) c o t w o r z y m a p ę p o d r ó ż y K l i e n t a, j a k o p i s y w a ć i n t e r a k c j e, j a k z b i e r a ć i n f o r m a c j e 1 4 : 2 0 P r z e r w a n a k a w ę P o n o w n i e, j u ż p o r a z o s t a t n i d z i s i a j, z a c h ę c a m y d o s k o s z t o w a n i a k a w y, h e r b a t y, p r z e k ą s k i, p o c z y m z a p r a s z a m y n a o s t a t n i ą c z ę ś ć w a r s z t a t u! 1 4 : 4 0 E T A P 4 : J a k i e w y z w a n i a s t o j ą p r z e d t w o r z ą c y m i C J? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : J a k i e w y z w a n i a s t o j ą p r z e d t w o r z ą c y m i C J? C L M t o m o d n y w o s t a t n i c h l a t a c h t e m a t. J a k s p r a w i ć, b y n i e s t a ł s i ę p r z e m i j a j ą c ą m o d ą, a l e r z e c z y w i s t ą m e t o d ą p r a c y? J a k p o z n a ć p r a w d z i w ą p e r s p e k t y w ę K l i e n t a, t a k b y o d z w i e r c i e d l i ć r z e c z y w i s t o ś ć a n i e w e w n ę t r z n ą p r o c e d u r ę? J a k w y ł a p a ć n a j b a r d z i e j k l u c z o w e m o m e n t y t e j p o d r ó ż y? J a k p o r a d z i ć s o b i e z e z j a w i s k i e m s i l o s o w o ś c i w o r g a n i z a c j a c h? J a k s p r a w i ć b y C J M b y ł s p o s o b e m p r a c y a n i e m a r t w y m d o k u m e n t e m? S e s j ę p o p r o w a d z i : M a g d a l e n a M a c k o, D y r e k t o r D e p a r t a m e n t u J a k o ś c i, B a n k M i l l e n n i u m C z ę ś ć w a r s z t a t o w a Z a a n g a ż o w a n i e j e d n o s t e k w m a p o w a n i e C J C J b u d u j e c a ł a f i r m a D l a c z e g o t a k t r u d n o z b u d o w a ć d o b r ą C J s z u k a n i e t e g o p r a w d z i w e g o g ł o s u K l i e n t a J e ś l i j u ż j ą m a m y - j a k p r a c o w a ć z C J? 1 6 : 0 0 E T A P 5 : W a r s z t a t C u s t o m e r J o u r n e y P o d c z a s o s t a t n i c h 5 0 m i n u t n a s z e g o s p o t k a n i a s t w ó r z m y C J M. B ę d z i e t o i n t e n s y w n y c z a s n a d o s z l i f o w a n i e t e g o, c o u d a ł o s i ę w y p r a c o w a ć p r z e z c a ł y d z i e ń. P o d s u m u j e m y t o, c o w y d a r z y ł o s i ę i o d p o w i e m y n a P a ń s t w a p y t a n i a. 1 6 : 5 0 Z a k o ń c z e n i e w a r s z t a t ó w i w r ę c z e n i e c e r t y f i k a t ó w u c z e s t n i k o m J a k n a s z e w y d a r z e n i a o c e n i a j ą d o t y c h c z a s o w i u c z e s t n i c y? B a r d z o c i e k a w e, i n t e r a k t y w n e s z k o l e n i e, p r o w a d z ą c y z c h a r y z m ą, d u ż a w a r t o ś ć d o d a n a i p o m o c w c o d z i e n n e j p r a c y! ~ C o m p l i a n c e M a n a g e r, b a n k o w o ś ć B a r d z o c i e k a w e s z k o l e n i e, p r o f e s j o n a l n i e p r z e p r o w a d z o n e, z n a k o m i t a o r g a n i z a c j a. O d p o w i e d n i p o z i o m s z c z e g ó ł o w o ś c i i p r a k t y c z n e z a g a d n i e n i a a n i e t y l k o s u c h a t e o r i a. ~ M a n a g e r, e n e r g e t y k a I n t e r e s u j ą c e s z k o l e n i e p r z e d s t a w i a j ą c e z a g a d n i e n i a w b a r d z o k o n k r e t n y s p o s ó b. E k s p e r c i z b a r d z o b o g a t y m d o ś w i a d c z e n i e m. P r z y d a t n e m a t e r i a ł y s z k o l e n i o w e. ~ K o o r d y n a t o r W s p a r c i a S p r z e d a ż y, u s ł u g i f i n a n s o w e

5 P R E L E G E N C I Elżbieta Gierczyńska, Customer Champion, Aviva Z w i ą z a n a z b r a n ż ą u b e z p i e c z e n i o w ą i f i r m ą A v i v a o d 1 8 l a t. O d d o r o k u z g ł ę b i a ł a t a j n i k i c a l l c e n t e r w o b s ł u d z e k l i e n t a o r a z s p r z e d a ż y u b e z p i e c z e ń o g ó l n y c h p r z e z t e l e f o n. U w a ż a, ż e u b e z p i e c z e n i a s ą w a ż n e a d l a k l i e n t a p o w i n n y b y ć p r o s t e i d a w a ć m u w s p a r c i e w t r u d n y c h ż y c i o w y c h s y t u a c j a c h. L u b i p r a c ę z l u d ź m i a z a s t w o r z e n i e p r z y j a z n e g o ś r o d o w i s k a p r a c y o t r z y m a ł a n a g r o d ę g ł ó w n ą w k a t e g o r i i M a n a g e r C a l l C e n t e r ( k o n k u r s z o r g a n i z o w a n y p r z e z I n s t i t u t e f o r I n t e r n a t i o n a l R e a s e r c h ). O d s t y c z n i a t e g o r o k u p e ł n i n o w ą r o l ę C u s t o m e r C h a m p i o n a i j e s t o d p o w i e d z i a l n a z a s t w o r z e n i e i i m p l e m e n t a c j ę s t r a t e g i i z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i e m i w i e d z ą o k l i e n c i e w A v i v i e. J a k o o s o b a d y n a m i c z n a, w c e l u w y c i s z e n i a t r e n u j e t a i c h i, b y z a c h w i l ę n a ł o ż y ć s ł u c h a w k i n a u s z y z m u z y k ą m e t a l o w ą. Aleksandra Jagiełło-Bono, Ekspert Customer Experience, Partner, CustomerMatters E k s p e r t c u s t o m e r e x p e r i e n c e. P a r t n e r w C u s t o m e r M a t t e r s, p o l s k i e j f i r m y d o r a d c z e j, k t ó r a o d r o k u p r o m u j e w ś r ó d s w o i c h K l i e n t ó w p o d e j ś c i e d o o b s ł u g i K l i e n t a o p a r t e n a b u d o w a n i u p o z y t y w n y c h d o ś w i a d c z e ń w k a ż d y m p u n k c i e s t y k u, o b n i ż a n i u w y s i ł k u K l i e n t a w r e l a c j a c h z f i r m ą i d o k ł a d n e g o d i a g n o z o w a n i a P o d r ó ż y K l i e n t a ( C u s t o m e r J o u r n e y ). U c z y o r g a n i z a c j e, j a k z m i a n a p o s t a w i d o ś w i a d c z e ń P r a c o w n i k ó w m o ż e z m i e n i ć p o z i o m o b s ł u g i K l i e n t a. D o r a d z a, j a k s i ę z a t o z a b r a ć i j a k i c h n a r z ę d z i u ż y ć, b y s k u t e c z n i e n a u c z y ć P r a c o w n i k ó w m y ś l e ć K l i e n t e m. W r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s r e a l i z u j e p r o j e k t y z z a k r e s u C u s t o m e r E x p e r i e n c e w f i r m a c h w i e l u b r a n ż, m. i n. : u b e z p i e c z e n i o w e j, b a n k o w e j, t e l e k o m u n i k a c y j n e j, e n e r g e t y c z n e j c z y h a n d l u d e t a l i c z n e g o. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z t e l e k o m u n i k a c j ą i b a n k o w o ś c i ą ( ). U k o ń c z y ł a Z a r z ą d z a n i e i M a r k e t i n g w S z k o l e G ł ó w n e j H a n d l o w e j. D o ś w i a d c z o n y k o n s u l t a n t i t r e n e r w o b s z a r z e C u s t o m e r - c e n t r i c i t y, E m p l o y e e i C u s t o m e r E x p e r i e n c e. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z b a n k o w o ś c i ą ( ) w o b s z a r a c h : w s p a r c i a s p r z e d a ż y o r a z z a r z ą d z a n i a w y n a g r o d z e n i a m i i b e n e f i t a m i. P r y w a t n i e m a m a d w ó c h c ó r e k, m i ł o ś n i c z k a p o l s k i e j l i t e r a t u r y i h i s t o r i i s t a r o ż y t n e j. Anna Janiczek, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem, PZU Z a r z ą d z a B i u r e m Z a r z ą d z a n i a R e l a c j a m i z K l i e n t e m, o d p o w i e d z i a l n y m z a p o z y s k i w a n i e i d y s t r y b u o w a n i e g ł o s u k l i e n t a w o r g a n i z a c j i. Z a j m u j e s i ę r ó w n i e ż o p t y m a l i z a c j ą p r o c e s ó w i z a r z ą d z a n i e m j a k o ś c i ą o b s ł u g i k l i e n t a o r a z o r g a n i z a c j ą p r o c e s u o b s ł u g i r e k l a m a c j i k l i e n c k i c h. O d p o w i e d z i a l n a z a p r o g r a m z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i a m i k l i e n t a w P Z U, g d z i e n a b a z i e a n a l i z y g ł o s u k l i e n t a p o w s t a j ą i n i c j a t y w y p r o k l i e n c k i e, z a p e w n i a j ą c e p o z y t y w n e d o ś w i a d c z e n i a k l i e n t ó w. A b s o l w e n t k a e k o n o m i i U n i w e r s y t e t u O p o l s k i e g o o r a z P o d y p l o m o w e g o S t u d i u m P u b l i c R e l a t i o n s n a U n i w e r s y t e c i e W a r s z a w s k i m. P o p r z e d n i o p r a c o w a ł a w T h e R o y a l B a n k o f S c o t l a n d o d p o w i a d a j ą c z a k o m u n i k a c j ę w e w n ę t r z n ą. Marta Łukawska-Daruk, Ekspert Customer Experience, Partner, CustomerMatters E k s p e r t c u s t o m e r e x p e r i e n c e. C z ł o n e k C u s t o m e r E x p e r i e n c e P r o f e s s i o n a l s A s s o c i a t i o n ( C X P A ). Z a ł o ż y c i e l C u s t o m e r M a t t e r s, p o l s k i e j f i r m y d o r a d c z e j, k t ó r a o d r o k u p r o m u j e w ś r ó d s w o i c h K l i e n t ó w p o d e j ś c i e d o o b s ł u g i K l i e n t a o p a r t e n a b u d o w a n i u p o z y t y w n y c h d o ś w i a d c z e ń w k a ż d y m p u n k c i e s t y k u, o b n i ż a n i u w y s i ł k u K l i e n t a w r e l a c j a c h z f i r m ą i d o k ł a d n e g o d i a g n o z o w a n i a P o d r ó ż y K l i e n t a ( C u s t o m e r J o u r n e y ). P r o m o t o r b u r z e n i a s i l o s ó w f u n k c y j n y c h w o r g a n i z a c j a c h i a n g a ż o w a n i a w s z y s t k i c h f u n k c j i d o t w o r z e n i a w a r t o ś c i d l a K l i e n t a. L u b i d z i e l i ć s i ę w i e d z ą p o d c z a s s z k o l e ń i p r e l e k c j i, w s z c z e g ó l n o ś c i u c z y ć m y ś l e n i a K l i e n t e m i d l a c z e g o K l i e n t e m j e s t k a ż d y i n t e r e s a r i u s z m a r k i. W r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s r e a l i z u j e p r o j e k t y z z a k r e s u C u s t o m e r E x p e r i e n c e w f i r m a c h w i e l u b r a n ż, m. i n. : u b e z p i e c z e n i o w e j, b a n k o w e j, t e l e k o m u n i k a c y j n e j, e n e r g e t y c z n e j c z y h a n d l u d e t a l i c z n e g o. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z t e l e k o m u n i k a c j ą i b a n k o w o ś c i ą ( ). U k o ń c z y ł a w y d z i a ł M a r k e t i n g u i Z a r z ą d z a n i a n a U n i w e r s y t e c i e E k o n o m i c z n y m w P o z n a n i u. O d r o k u p r e l e g e n t n a k o n f e r e n c j a c h p o ś w i ę c o n y c h t e m a t y c e C u s t o m e r E x p e r i e n c e o r a z w r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s t a k ż e p a r t n e r m e r y t o r y c z n y w y d a r z e ń. P r y w a t n i e m a m a d w ó c h c ó r e k, f a n d o b r y c h k r y m i n a ł ó w, f o t o g r a f i i a m a t o r s k i e j, N e p a l u i H i m a l a j ó w. Magdalena Macko, Dyrektor Departamentu Jakości, Bank Millennium O d 1 5 l a t j e s t z w i ą z a n a z b a n k o w o ś c i ą. W B a n k u M i l l e n n i u m p r a c u j e o d r o k u, p o c z ą t k o w o w D e p a r t a m e n c i e M a r k e t i n g u z a r z ą d z a j ą c p r o d u k t a m i k r e d y t o w y m i, a n a s t ę p n i e w D e p a r t a m e n c i e O p e r a c j i j a k o s z e f o p e r a c j i d e t a l i c z n y c h. O d j e s t d y r e k t o r e m D e p a r t a m e n t u J a k o ś c i. O d p o w i a d a z a c a ł o k s z t a ł t d z i a ł a ń z m i e r z a j ą c y c h d o z a p e w n i e n i a w y s o k i e g o p o z i o m u d o ś w i a d c z e ń k l i e n t ó w z a r ó w n o w ś r ó d k l i e n t ó w i n d y w i d u a l n y c h j a k i b i z n e s o w y c h. B e z p o ś r e d n i o p o d l e g a j ą j e j z e s p o ł y z a j m u j ą c e s i ę o p t y m a l i z a c j ą p r o c e s ó w i m o d e l i o b s ł u g i K l i e n t a, b a d a ń g ł o s u K l i e n t a o r a z r o z p a t r y w a n i e m r e k l a m a c j i,. Z a f a s c y n o w a n a o b e c n y m i z m i a n a m i w z a c h o w a n i a c h i o c z e k i w a n i a c h k o n s u m e n t ó w o r a z c i ą g l e p o s z u k u j e r o z w i ą z a ń, p o z w a l a j ą c y c h p r z e ł o ż y ć j e n a f u n k c j o n o w a n i e f i r m y. Katarzyna Plewa, Kierownik Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta, PZU Z a c z y n a ł a o d b a n k o w o ś c i, g d z i e z d o b y ł a w i e l o l e t n i e d o ś w i a d c z e n i e w o b s z a r z e c u s t o m e r s e r v i c e i z a r z ą d z a n i a p r o c e s o w e g o. Z s u k c e s e m r e a l i z o w a ł a p r o j e k t y o p t y m a l i z u j ą c e p r o c e s y k l i e n c k i e. Z P Z U z w i ą z a n a o d 5 l a t, g d z i e z a j m u j e s i ę r o z w o j e m o b s z a r u C u s t o m e r E x p e r i e n c e M a n a g e m e n t. S w o j e d z i a ł a n i a k o n c e n t r u j e n a w y p r a c o w y w a n i u i n i c j a t y w p r o k l i e n c k i c h, u k i e r u n k o w a n y c h n a s t a ł ą p o p r a w ę d o ś w i a d c z e ń K l i e n t a w e w s z y s t k i c h p u n k t a c h s t y k u z P Z U. Z a a n g a ż o w a n a w i n i c j a t y w ę u p r a s z c z a n i a k o m u n i k a c j i z K l i e n t e m P r o s t o i k r o p k a. A b s o l w e n t k a S z k o ł y G ł ó w n e j H a n d l o w e j n a k i e r u n k u F i n a n s e i B a n k o w o ś ć.

6 Formularz zgłoszeniowy: Customer Journey Mapping, 24 sierpnia 2017, Warszawa Koszt udziału: Zgłoszenie do 4 sierpnia 2017: 995 zł +23% VAT Zgłoszenie po 4 sierpnia 2017: 1395 zł + 23% VAT Prosimy wypełnić drukowanym pismem i wysłać faksem: lub skan mailem na adres: Dane uczestników Uczestnik 1 Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Uczestnik 2 Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Adres Osoba zgłaszająca Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Dane firmy Nazwa firmy: Adres firmy: Numer faxu: Dane do faktury Nazwa firmy: Adres firmy: NIP: UWAGI: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby : 995 PLN netto (do ); 1395 PLN netto (po ) 2. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Cena nie obejmuje noclegu, parkingu. 3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza faxem lub drogą elektroniczną do RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., stanowi zawarcie umowy pomiędzy stronami. 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona i wysłana faktura pro forma. 5. Wpłata na podstawie faktury proforma powinna być dokonana w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71, Warszawa, mbank, PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora (liczy się data otrzymania rezygnacji przez organizatora) lub telefonicznie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe, które stanowi podstawę rezygnacji. W przypadku rezygnacji na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie obciążymy Państwa opłatą za udział (jeśli dokonana została opłata za wydarzenie, opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata). W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Brak udziału w wydarzeniu bez dokonania rezygnacji zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty za udział w wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. 9. Można dokonać zmiany osoby biorącej udział w wydarzeniu w ramach tej samej organizacji. Zmiana taka musi być potwierdzona przez organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania wydarzenia. 11. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów przejazdu, noclegu etc. 12. Wszystkie treści zawarte w programie i opisie wydarzenia są własnością RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. oraz podmiotów współpracujących. Zabronione jest wykorzystywanie, odtwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie bez pisemnej zgody RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (prosimy zaznaczyć) X Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Potwierdzam, iż przejmuję zobowiązanie wobec RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. wynikające z niniejszego zgłoszenia, gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje należności. (pole obowiązkowe) X Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach oraz materiałów konferencyjnych dotyczących RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. (pole obowiązkowe) X Zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym. (pole obowiązkowe) Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych klientów RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi jako uczestnika szkolenia i/lub przedstawienia ofert szkoleń i konferencji wyłącznie zgodnych z Pani/Pana stanowiskiem pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Pana/Panią ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a/ dobrowolne, jeśli nie dokonuje Pani/Pan zgłoszenia udziału w szkoleniu/konferencji, b/ konieczne, do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu/konferencji i przekazywania informacji dotyczących wybranego szkolenia/konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ PIECZĘĆ FIRMOWA RE Conferences ul. Libijska 10C, Warszawa tel fax

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Autor: Administrator piątek, 27 listopad 2015 Zmieniony piątek, 27 listopad 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Uczestnik Zakład ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl PRODUCENT KOSMETYKÓW LUB LEKÓW NIP ADRES E-MAIL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU 10.06.2014 Warszawa ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem AVON Operations Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji usług szkoleń przez firmę ProjektEvo warunki zawierania umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania

Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania 06-07lutego2014r. Warszawa Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia. Cedzyna, r. w w w. i r w u. p l. w w w. i r w u. p l

Oferta szkolenia. Cedzyna, r. w w w. i r w u. p l. w w w. i r w u. p l Oferta szkolenia WYKONALNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ INNE PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W OPARCIU O PRAKTYKĘ ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDOWEGO (ZAJĘCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2015 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest Spółka Jawna Zacharzewska, Flis,

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA:

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA: www.cooperconferences.pl PARTNER: WARSZTATY REKLAMA LEKÓW GŁ ÓWNE ZAGADNIENIA: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REKLAMIE LEKÓW. WYROKI TS, ZMIANY USTAWOWE Kancelaria Prawno - Patentowa KONDRAT WPŁYW NAJNOWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź Ł Ą ń ń Ń ź Ą Ń Ń ź ń ń ń ń ź Ń ń Ń Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź ń ć ń Ń Ń ń ź ć ń Ń Ę ń Ń Ż Ń ń Ń ń Ń Ą Ń ć Ń Ń ź Ę ź ź ć ź ć ń ń ń ń ć ć ć Ń Ą ć Ą Ż Ó ć ń ć ń ć ć ź ź ć ć Ń Ń ć ń ń Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś Ł Ś ś Ą ś ć Ń ść ź ń ś ś ń Ę ńź ź ś ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś ś ń ś Ń ź ź ś ć ź Ę ś ść ś ść ś Ń ń ń ś ść ć ś ń Ę ś Ń ś ść ś ś ś ś ś ś ń ś ć ś ś Ń ń ś ń Ą ń ś ń Ń Ę ś

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 1 Postanowienia ogólne 1.1 LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa Szybkie i skuteczne drogi do restrukturyzacji przedsiębiorstwa Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Egzekucje z punktu widzenia dłużnika i wierzyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO Konferencja: PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH ORAZ INNE AKTUALNE PROBLEMY PRAWA ARCHIWALNEGO 14 stycznia 2016 r, Warszawa (centrum), Millenium Plaza Regulacje

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo