w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad"

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz ZARZĄDZENIE MINISTRA_ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU z dnia 13 sierpnia 1966 r. - spraie zoró umó kontraktacji tytoniu oraz zasad Na podstaie art. 1 ust. 6 oraz art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 24 czerca 1953 r. o upraie tytoniu i y t arzaniu yrobó tytonioych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) zarządza si ę, co następuje: 1. Ustala się zory umó końtraktacji tytoniu, stanl) iące z ałączniki nr l i 2 do zarządzęnia, oraz szczegółoe arunki umó -- kontraktacji tytoniu, stanoiące załąclnik nr 3 do z arządz e nia Liście tytonioe dostarczane przez plantatoró do przedsiębiorsta przemysłu tytonioego, zanego dalej "przedsięb~orstem", poddaje się klasyfikacji i oszacoaniu. Do klasyfikacji i oszacoania li ści tytonioych poołani s ą eksperci, yznaczeni przez dyrektora przedsiębiorsta, oraz komisje szacunkoe. 2. Eksperci i komisje szacunkoe klasyfikują i szacują dostarc zo n ę l iście tytonioe edług oboiązując e j taryfy ykupu tytoniu krajoego. 3. Klasyfikacja i oszacoanie li śc i tytonio,ych polega na : Ol) 1) podziale li ści dostarczanych przez plantatoró na materiał uż yteczny i nieużyte c'llly (tz. nieużytek tytonioy) z podaniem ciężaru mat eriał u nieużyteczn e go edług odmian tytoniu; 2) zakalifikoaniu liści tytonioych użytecznych edług klas taryfy ykupu t ytoniu krajoego z podaniem cię żaru liści osobno dla Każdej odmiany i klasy o odrębnych cechach; cięża r poszczególnych partii liści podlega zaokrągleniu do pełnych kilogramó, przy czym niepe! ne kilogramy do 0,5 kg łącznie zaokrągla się do 1 kg dół. a ynos z ące poyżej 0,5 kg - do 1 kg gór~; 3) ustaleniu ysokości dodatkó oraz potrąceń edług zasad ustalonych oboią z ującej taryfie ykupu tytoniu krajoego. 4. L Klasyfikacja i oszacoanie oraz ażenie liści tytonioych odbya się be zzłocz nie obecności plantatora lub osoby przez niego upo ażnionej. Za osobę upoażnioną przez plantatora uaża się osobę dostarc z ają cą jego imieniu liśc ie tytonioe i okazującą umoę kontraktacji tytoniu. 2. Zgodę soją na orzeczenie eksperta plantator lub osoba przez niego upoażniona pot«'ierdza podpisem na przedstaionym orzeczeniu, którego drugi egzemplarz mil się doręcza. 3. Jeżeli pjantator lub osoba przez piego upoazlllona nie zgadza się z orzeczeniem eksperta, dostarczone liście tytonioe poddaje się pononej klasyfikacji- i oszacoaniu przez komisję szacunkoą, najpóżni c j ;. ciągu 5.dni lic zą c od dnia, który m plantator lub osoba przez niego upoażniona nie zgodziła się z orzeczeniem eksperta. 4. Partia liści tytonioych, 'której dotyczy' zakestionoane <;v-zeczenie, poinna być odpoiednio zabezpieczona trybu oszacoaąia tytoniu odstępoanego przez plantatoró. przez przedsiębiorsto do. czasu dokonania- pononej klasyfikacji i oszacoania przez komisję szac unkoą. 5. Komisja szacunkoa składa się z: 1) przeodniczącego, yznaczonego przez dyrektora Zjednoczenia Pr ze m ysł u Tytonioego, 2) jednego członka ybranego przez przeodniczącego komisji porozumieniu ze Ziązkiem Plantatoró 1 ytoniu spośród ekspertó d zi ałających na danej stacji ykupu tytoniu, 3) jednego członka poołanego spośród plantatoró tytoniu przez łaściy mie jscoo oddział Zi ązk u "Plantatoró Tytoniu Komisję szacuij.koą zołuje na posiedzenie prz eo dn iczący komisji na niosek kieror.ika danej stacji ykupu tytoniu. 2, J eże li członek komisji szacunkoej ymieniony 5 pkt 3 nie zgłos i się na posiedzenie komisji lub odmaia niej ud z iału, przeodnic zą cy poołuje do składu komisji j ed ną z pięciu osób obecnych na miejscu, a przedstaionych przez plantatora, którego liście tytonioe mają być przedmiotem pononej klasyfikac ji i os,zacoania. 3. W posiedzeniu komisji nie mo że bra ć udziału ekspert, którego orzeczenie zostało Zakestionoane. 4. Orzeczenie komisji zapada iększością głosó. 5. Komisja szacunkoa sej pracy jest ni ezależna i kieruje śię yłącznie przepisami i znajomością rzeczy. 7. W lokalach, których odbya się odbiór, klasyfikacja i oszacoanie liści tytonioych, poinn y b yć yieszone miejscach idocznych i dostępne dla plantatoró zory liści tylonioych szystkich odmian i klas, ykupyanych na danej stacji. oraz obieszczenie zaierające zasady klasyfikacji i oszacoania oraz ceny liści. 8, Plantatoroi przysługuje prao y cofania z oszacoania nadmiernie ilgotnych liści tytonioych, a tak że liści stanoiących materia! ni euży t eczny. Liście te po ysuszeniu i usuni ęc iu nieużytku poinny być pononie dostarczone do ykupu terminie yznaczonym przez przecis ię biorsto. Przy n astę pn e j dostaie tej samej partii liś c i prao to plantatoroi nie służy. 9. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożyczego i Skupu z dnia 5 rześnia 1963 L W sprav.rie W7.or.U umoy o yprodukoanie i dostaę tytoniu oraz zasad i trybu oszacoania tytoniu odstępoanego przez plantatoró (Monitor Polski z 1963 r. Nr 68, poz. 3'43 oraz z 1965 r. Nr 19, poz. 84) Przepisy zarządzenia stosuje się do umó kontraktacji tytoniu ze zbioró 1967 r. i lat następnych. 11. Zarządzenie chodzi życie z dniem ogłoszenia. Minister Pr ze mysłu Spożyczego i Skupu: F. Pisula

2 Monitor Polski Nr Poz. 270 Z ałączni ki do zarządzenia Ministrił Przemy"slu Spo życzego i Skupu z dnia 13 sierpnia 1966 r. (poz. 220). Załącznik nr l. WZOR JEDNOROCZNEJ UMOWY KONTRAKTACJI TYTONIU Umoa kontraktacji tytoniu odmiany ze zbioró 19.. r. " nr, Dnia,, " Ob. zam., poczta poiat.,') pomiędzy mającym siedzibę.,. poczta poiat.., imieniu i na rzecz którego działają ob.. :), pro adzącym gospodarsto rolj1e o ogólnym obszarze... ha, tvm gruntó ornych... ha, zanym dalszej treści umoy "plantatorem", a ytórnią tytoniu przemysłoego (zakład ami przemys{u tytonioego) zaną dalszej treści umoy "przedsiębiorstem", imieniu i na rzecz które90 działają ob. zaarta została umoa treści następując e j: 1. Plantator zoboiązuj e się: \. L 19. r. pomiędzy l) yprodukoać roku 19.. n"a poierzchni,... m 2 tytoń odmiany.... i caly uzyskany plon li śc i tytonioych dostarczy ć na łasny koszt i ryzyko do stacji ykupu tytoniu. yznaczonych przez przedsiębiorsto terminach; o terminach dostay liści tytonioych przed siębiorsto zaiadomi pisemnie plantatora na 14 dni przed dniem dostay, a jeśli plantatorem jest jednostka gospodarki uspołecznionej - na 30 dni przed dniem dostay; ') 2) ykonyać ściśle zalecenia ydane przez służbę agrot ec hniczną przemysłu tytonioego, dotyczące zabi.eq ó ", agrotechnicznych, ochrony, zbioru, suszenia manipulacji liści tytonioych. 2. Przedsiębiorsto zob oiązuje się: 1) zaop atrzyć plantatora bezpłatnie odkażone nasiona tytoniu odpoiedniej odmiany i ilości potrzebnej do obsadzenia zakontraktoanej poierzchni terminie do dnia 28 lutego 19.. r.; 2) ykupić yprodukoany przez plantatora całkoity plon liści tytonioych; 3) zapłacić plantatoroi należność za dostarczone liście tytonioe edług cen ustalonych oboiązującej taryfie ykupu tytoniu krajoego ciągu 14 dni od dnia dostarczenia liści. 3. Nieodłąc z ną częś ć niniejszej umoy stanoią szczegółoe arunki umoy kontraktacji tytoniu, ustalone zarzą (lzeniem Ministra Przemyslu Spożyczego i Skupu z dnia 13 sierpnia 1966 r. (M onitor Polski Nr 43, poz. 220). które są plantatoroi znane i które plantator oraz przedsiębiorsto zoboiązują się ściś l e przestrzegać. 4. Umoę zaarto jednym egzemplarzu, który otrzymuje plantator. Pr ze dsi ę biorsto otrzymuje podpisane przez ob ie strony potierdzenie zaarcia umoy kontraktacji ty toniu, zaierające istotne elementy umoy. (podpis planta tora) (pieczęć pl antellara),) (podpisy osób r e pre zentujący c h przedsiębiorsto) (pieczęć pr zedsiębiorsta) ') Niepotrzebne skreslić. Załącznik nr 2. WZOR WIELOLETNIEJ UMOWY KONTRAKTACJ I TYTONIU Wieloletnia umoa kontraktacji tytoniu odmiany ze znioró lat 19,., - 19". nr, Dnia, Ob. zam., poiat. mającym siedzibę poczta. 'l " pomiędzy 19. r. pomięd z y, poczta poiat../ W imieniu i na rzecz którego działają ob. :l, proadz ący m gospodarsto r olne o ogólilym obszarze... h a, tym gruntó ornych. :.. ha, zanym dalsze j treści umoy "plantatorem", a ytórnią tytoniu przemysłoego (zakładami przemysłu tytonioego) zaną dalszej treści umoy " przedsiębiorstem", "imieniu i na rzecz którego działają ob. zaarta została umoa treści następującej: " 1. Plantator zoboiązu je się: 1) ypr~dukoać latach napoierzchni.. rri 2 tytoń odmiany. i cały uzyskany plon li. śc i tytonioych dostar czyć na łasny koszt ryzyko do stacji ykupu tytoniu. yznaczon ych przez przedsiębiorsto terminach; o terminach dostay liści tytonioych pr z edsiębiorsto zaiadomi pisemj;lie plant.atora na 14 dni przed dniem oostay. a jeśli plantatorem jest jednostka gospodarki uspołeczni~nej - na 30 dni przed dniem dostay;') 2) ykonyać ściśle za lecenia ydane przez słu ź bę agrotechniczną przemyslu tytonioego, dolyc7c~ce zabiegó agrotechnicznych, ochrony, zbioru, suszenia i manipulacji liści tytonioych. 2. Przedsiębiorsto zoboiązuje " się : 1) zaopatrzyć plantatora bezpłatnie odkażone nasiona

3 Monitor Polski Nr 43 tytoniu odpoiedniej odmiany i ilości potrzebnej clo obsadzenia zakontraktoanej poierzchni terminie do dnia 28 lutego każdego roku upray, 2) ykupić yprocluk01nany przez plantatora całkoity plon liści tytonioych, 3) zapłacić plantatoro'ni należność t.a d05tarczone liście tytonioe edjug cen ustalonych oboiązującej taryfie ykupu tytoniu krajoego cią g u 14 dni od dnia dostarczenia liści. 430 Poz. 22() 4. lnypoiec1zenie umoy ielole'tniej może nastąpić nie pó"miej niż 31 sierpnia roku poprzedzającego rok upray. 5. Umoę zaarto jednym egzemplarzu, który otrzy~ muje plantator. Przedsiebiorstv.'o otrzymuje podpisane przez obie strony potierdzenie zaarcia umoy kontraktacji t y t o niu,zaie~aj ące istotne elementy umoy. Niezależnie od niniejszęj umoy plantator otrzyma każdym roku upr,} y załącznik formie kladki zaierającej uzgodnione między stronami dane dotyczące plantacji na dany rok. ~ 3. Nieodiącznąc zęść niniejszej umoy stanoią Slczegółolive arunki umoy kontraktacji tytoniu, ustalone zarządzeniem Ministra Przemvslu Spożyczego i Skupu z.dnia 13 sierpnia H?66 r. (Monitor Polski Nr 43,poz. 220), które są plantatoroi znane i które plantator GIaz przedsiębiorsto zoboiązują się ściśle przestrzegać. (podpis pl.mtdtora) (podpisv osób reprezentujących przedsit,lbiorsto) +) Niepotr~ el:me skreślić. (pieczęć plantatora) +) (pieczęć przedsiębiorsta) Załącznik nr 3. SZCZEG6ŁOWE WARUNKI UMOWY KONTRAKT ACJ! TYTONIU Plantator zoboiązuje si ę ypdukoać potrzebną ilość rozsady przez zalożen i. e rozsadnik~ obejmującego co najmniej 30 okien na 1 ha plantacji tytoni papierosoych jasnych i 20 okien na 1 ha plantacji tytoni ciemnych, machorki i tytoni cygaroych. 2. Plantator z o boiązuje się obsadzić zakontraktoaną poierzch nię rozsadą odmiany, na której upraę została iaarta umoa. 3. Plantator zoboiązuje się yhod oaną lub nabytą rozs adę ysadzić pole, a plantację tytoniu pielęgnoać troskliie, ściśle ' edług skazóek przedsiębi ors ta przemysłu tytonioego, zanego dalej ;, przedsięb iorstem". 4. Plantator zoboiązuje się zniszczyć po zostalą po obsadzeniu plantacji rozsadę t ytoniu rozsadnikach terminie podanym przez przedsiębio rsto. 5. Przedsiębiorsto ma prao uznać plantację obsadzoną in ną odmianą niż ta, na którą zostala zaarta umoa, jak rónież nadyżkę zakontraktoanej poierzchni tytoniu (bez uz ~ skania uprzedniej zgody) za plantację nielegalną i zażądać jej zaorania. 6. Plantator zoboiązuje się oznaczyć p lantację tytoniu idocznym miejscu tabliczką zaierającą im ię r nazisko (nazę) plantatora, numer umoy oraz odmianę tytoniu. 7. 'vv razie zniszczenia lub uszkodzenia plantacji przez iosenne przymrozki albo inne klęski żyiołoe, plantator miarę możliości na łasny koszt porozumieniu z przedsiębiorstem pononie obsadzi zniszczoną plantację. 8. Plony tytoniu, zakontraktoane na podstaie umoy kontraktacji tytoniu przez gospodarsta indyidualne, spółdzielnie produkcyjne i kólka rolnicze, są ubezpieczone na koszt plantatora od skutkó gradobicia i poodzi Państoym Zakładzie Ubezpieczeń zgodnie z ogólnymi aru'lkarni ubezpieczenia kontraktoanej produkcji roślinnej. 'vvarunki te są yłożone do publicznej iadomości biurze gromadzkiej rady narodo'v\'ej. Umoa kontraktacji tytoniu stanoi dokument ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie, obliczona edług aktualnej taryfy opłat od podstaoej artości ykupionych liści tytonioych bez uzględnienia premii i potrąceń, zostanie pobrana przy ypłacie należności za ykupione liście tytonioe lub przy ypłacie odszkodoania przez Państoy Zakład Ubezpieczeń. Plantator jest oboiązany zglosić szkodę yrządzoną ubezpieczonych plonach inspektoratoi Państoego Zakładu Ubezpiecz2ń naj póź niej ciągu 4 dni od daty postania szkody. Zaiadomienie o szkod zie może być clokonane r ónież zbioroo d ia szystkich poszkodoanych plantatoró danej miejscoości. W ciągu 14 dni od daty otrzy}uania zaiadomienia o szkodzie Pa ń sto y Zakład Ubezpieczeń dokona oględzin uszkodzonych plantacji. 9. Plantatorzy, którzy po ra>z pierszy przystępują do upray tytoni n, zostaną zaopatrzeni instrukcję o upraie tytoniu 'vv razie postania okoliczności poodujących: l) uszkodzenie plantacji, 2) zmniejszenie plonu, 3) obniżenie jego artości, plantator zoboiązuje się o tym niezłocznie zaiadomić przedsiębiorsto. 'vv razie postania okoliczności poodujących konieczność czękioego zaorania plantacji, plantator jes.t oboiązany niez\'/locznie zaiaclomić o t ym przedsiębiorsto, które ciągu 7 dni od daty zaiadomienia, porozumieniu ze Ziązkiem Plantatoró Tytoniu i łaściy.m do spra rolnych organem prezydium rady narodoej, uzgodni. z plantatorem spraę dalszego losu plantacji. Jeżeli komisyjna ocena nie nastąpi oznaczonym yżej terminie, plantator edług sego uznania zadecyduje o dalszym pnr.adzeniu plantacji ' Plantator 'Zoboiązuje się stosoać na kontraktoa 'nej ' plantacji zabi'egi ochrony roślin zgodnie z zaleceniami. ydaanymi corocznie przez prezydia rad naroddych oraz' przedsiębiorsto i zaartymi komunikatach sygnalizacyjnych.. zarządzeniach, instrukcjach i innych ytycznych tyiftzakresie. W razie niemożności ykonania przez plantatora zabiegó ochrony roślin, przedsiębiorsto zapeni ich ykonanie przez przedsiębiorsta chemicznych usług rolnictie lub przez inne jednostki usługoe na koszt plantatora. 2. Przedstaicielom przedsigbiorsta przysługuje prao stępll na teren plantacji, spradzania ich stanu, doko--

4 Monitor Polski Nr Poz. 2'20 nania, pomiaru, pobierania prób oraz kontroloania s posobómanipulacji, suszenia i przechoyania liści tytonioych Plantator zoboiązuje sitj użyać do sieu ty 1- i n" sion dostarczanych przez przedsiębiorsto. Nasiona te..mogą być użyte jedynie do yhodqania rozsady i ysadzenia jej na zako ntrakt oaną plantację. Odstępoanie nasion osobom trzecim lub ich zużycie na ij'me cele jest niedozolone. 2. Przedsiębiorsto ulati plantatoroi nabycie potrzebnych ilości na\vozó mineralnych oraz materiałó, niezbędnych do upray, zbioru i suszenia liści tytonioych. 3. Planlatoroi przysługuje prao nabycia ęgla e- Ó11+9, następujących norm na l k.g ysuszonych liści tyto -nioych dla poszczególnych grup tytoniu oraz napraienie z ie'mi inspektoej: l} I'!tonie papierosoe 'jasne (Janina, Virginia i linie pochodne) suszone ognioo - 3,8- kg ęg la na 1 kg. ysus:nych liści, - 2) t ytonie papierosoe, ciemne dosuszone ognioo (Mocny Skronioski, Pulaski Szerokolistn. i linie pochodne) oraz tytonie odmiany Kentucky i linie. pochodne - 2,9 kg ęgla na l kg ysuszonych liści, 3) tytonie CY9Dloe i machorka - 2,6 kg ęgla -na 1 kg,\,ysl1szonych li~ci, 4) r,j " i yprażenie 1 m 3 ziemi inspektoej (na 5 okien) - lm kg ęgla. ~ Piantator zoboiązllje się dokona ć zbioru i sus "l(on ia jjśc i t"lonioych terminie i sposób podany pripz pf'lhl siębiorsto oraz posortoać przed ykupem liście, t y t on-: o \.\ e zs odnie z oboiązlljącą taryfą ykupu tytoniu krajo\\eqo. 2. byczenia plantatora co do terminó dosta i ich ie ll r ości będą miarę mo ź iiości przez przedsitjbioislo ll z{l lę Cni i'me. 3. Przedsiębiorsto zastrzega sohie prao przesunięcia te1minu ykupu liści tytonioych, yznaczonego stoson!,e do pestanoien ' 1 pkt 1 umoy kontraktacji. O płzesun ię ciu terminu ykupu - liści przeds ię biorsto zoboiązane jest za iadomić plantatora taki sposób, aby zaiadomienie () tym d.ota rło do niego najpó ź n ie j dniu poprzedzającym dzień fi estay, yznaczony stosonie GO postanoień 1 pkt l llmoy kontraktacji Po zaarciu umoy kontraktacji tytoniu plantatm może otrzymać pożyczki kontraktacyjne. Wysok oś ć poż yczek i terminy ich ypłaty uzależnione będą od stopnia poczynionych przez plantatora przygotoan do upray t y- 1onhl, stanu plantacji oraz przeidyiinych zbioró. Pożyczkimo ~!ą być udzielane: l) piersza, po podpisaniu umoy, ysokości do zł -na 1 ha zakontraktoanej plantacji; pożyczka ta jest przeznaczona na uzupelnienie l remont sprzętu inspektoego o'raz zakup naozó mineralnych, 2) - druga, po stierdzeniu przez przedsiębiorsto obsadzenia plantacji oraz po listaleniu, że stan plantęcji rokuje co najmniej średni planoany dla danego okręgu zbiór liści ty tonioych, takiej ysoko śc i, ażeby sll ma obu ypłaconych pożyczek nie przekroczyła zł na 1 ha obsadzonej plantacji; pożyczka ta jest przeznaczo~ na na zakup materiałó ziązanych z suszeniem tytoniu. 2. 'Pożyczki okreś l one ust. 1 plantatorzy indyidualni mo g ą o trzymać _\'1 spółdzielni oszczędnościoe -p ożyczkoej, 4. Niezależnie od pożyczek kontraktacyjnych, o których moa ust. I, plantatorzy indyidualni mogą otrzymać spółdzielni oszczędnościoo -p ożyczkoej, a spóldzielnie produkcyjne - Banku Rolnym, następujące pożyczki: 1) na zakup materiałó budolanych niezbędnych do remontó suszarni tytoniu - do 4.0QO zł; pożyczka ta jest spłacana przy odbiorze należności za dostarczony " tytoń, 2) na zakup materiałó budolanych i pokrycie kosztó robocizny niezbędnej przy budoie noej suszarni tytonioej - ysokośc i do zł; pożyczka ta jest spłacana 3 ratach ' okresie najbliższych lat od daty pobrania, przy odbiorze przez plantatora nale żnośc i za dostarczone liście tytonioe lub razie zaprzestania upray tytoniu, z nale żnośc i za dostaę innych artykułó rolnych. 5. Odsetki od pożyczek ymienionych ust. 4, opłaca plantator. 6. Przy ypłaci-e na leżności za dostarczone liście tyto~ nioe będą pianta,toroi potrącane: l} składki ' ubezpieczenioe na.rzecz Państ-oego Zakładu UbezpieczeiJ ( l ust. BY, ' 2) należności przedsięb-iorst-a, 3) oplata na rzecz Ziązku Plantatoró Tytoniu ysokości 0,5% art ośc i dostarczonych liści tytonioych, 4) udziel lne pożyczki (ust. 1 i 4), 5) kaiy umone ( 6) Plantatoroi nie olno odstępoać yprodukoanych liści tvtonioych osobom trzecim, ani też użyać ich do łasnych celó. 2. Jeżeli plantator samoolnie odstąpi od upray tytoniu, przed s ięb i or'sl o ma prao żądać od niego kary umon ej ysokości 25 6!oartości nie dostarczonego zbioru liści t ytonioych. Karę ttj oblicza się biorąc za podstaę zakontraktoaną poier,zchnię oraz przeciętny plon i średnią cenę dla danej odmiany tytoniu, uzyskaną skali okręgu upray tytonhl roku poprzednim. W razie nieuzasadnionego z.mniejszenia poierzchni plantacji przedsiębiorsto ma prao żądać zapłaty kary umonej ysokości 25 0 /() artości nie dostarczonych liści tytonioych. Karę tę oblicza się od poierzchni, o jaką zmniejszono poierzchnię plantacji. analogiczny sposób, jek pr~y zaniechaniu upray bez uzasadnionej przyczyny. 3. Plantatoroi, który bez uzasadni-onej przyczyny lub uprzedniego zaiadomienia nie dostarczy liści tytonioych yznaczonym termi,nie i ustalonej ilości, przedsiębiorsto ma prao potrącić karę umoną ysokości 2 /() należności za nie dostarczone yznaczonym terminie liście tyto Jlioe. Karę tę oblicza się edług ceny uzyskanej przez plantatora przy następn ej dostaie, która poinna nastąpić terminie yznaczonym przez przedsię biorst o, a jeś J.i dtlstaa nie nastąpi - edlug zasad określonych ust W razie nieodebrania liści tytonioych yznaczonym przez przedsiębio rsto terminie - bez uprzedniego zaiadomienia o przesunięciu lenninu ykupu, plantator m'a prao żądać kary umonej ysokości 2% artości doiezionych terminie liści tytonioych, obliczonej edłuq średniej ceny uzyskanej ' przez plantatora za dostarczone danej kampanii liście tytonioe - za pierszą dekadę, a ponildto ysokości 1 c/o - za każdą rozpoczętą następną dekadę. 7. Wypłilta indyidualnemu ' plantatoroi należności za liście tytonioe następuje za pośrednictem kas spółdzielni oszczędnościoo - pożyczkoych, łaściych dla miej- li spółdzielnie produkcyjne - Banku Rolnym.,- sca zamieszkania piantatora. ' 3. Odsetki od pobranych pożyczek, ó których moa ust. l, W ysokości 3% stosunku rocznymoplaca plantator. 8. Jeżeli plantator nie dostarczy liści tytonioych li:ib gdy artość dostarczonych liś c i tytoniovjych nie ystarcza na pokrycie pobranych przez niego pożyczek ziązanyc h./

5 Monitor Polski Nr Poz. 220 i 221 z upraą tytoniu, plantator zoboiązany jest ciągu 14 dni od daty ezania zrócić przedsiębiorstu lub spółdzielni oszcz ę dnościoo-pożyczkoej albo Bankoi Rojnemu pobrane pożyczki raz z ustaoymi odsetkami od dnia ezania, niezależnie od przyczyn nie ykonania umoy. 9. Siła yższa zalnia plantatora albo przedsiębi'orsto od ykonania umoy kontraktacji tytoniu jedynie granicach jej działania, lecz nie zalnia plantatora od zrotu pobranych pożyczek i illnych należności przedsiębiorsta, spółdzielni oszczędnościoo-pożyczkoej lub Banku Rolneg,). 221 ". ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI z dnia 29 lipca 1966 r. spraie trybu uzgadniania cen artykułóprzeznaczonycb Da eksport, ytarzanych przez jednostki gospodarki n~e uspołec7.l1iooej. Na podstaie 2 ust. 3 uchały nr 121 Rady Ministró z dnia 13 maja 1966 r. sprale zasad ustalania c en artyku ł ó i usług prze'lnaczonych na eksport, ykonyanych przez jednostki gospodarki nie uspolecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 131), zar z ądza się, co następuje: Organizacjami poołanymi do organizoania produkcji eksportoej jednostek gospodarki nie uspo]ecznion r.- j są: 1) Spółd z ielcze Przedsiębiorsto Handloo-Techniczne \Narszaie, stano iące zak ł ad łasny Centralnego Ziązku Rzemieślniczych Spó ł dzielni Zaopatrzenia i Zbytu - zakresie artykuió ytarzanych przez zakłady rzemieślnic z e, 2) Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Pryatnego Wa :sz.aie, spółka z o g ranic?oną odpoied 'z ialnością - zć1kresie artykułó ytarzanych przez zakłady przemysłu pr yatnego. 2. Organizacje ymienione ust. 1 zane są dalej organiultorami produkcji. 2, 1. Jednostka gospodarki nie uspołecznionej, zana dalej ytórcą, oferując do sprzedaży" organizatoroi produkcji ytarzany artykuł, posiadający oboiązującą dla danego artykułu cenę zbytu obrocie enętrznym, poinna jako cenę zbytu na eksport tegoż artykułu podać cenę nie yższą od ceny zbytu obo iązującej dla danego ytórcy obrocie enętrznym. 2. Cena zbytu skazana ust. 1 może być za zgodą ytórcy obniżona. 3. Wytórca ofercie poinien. skazać organ, który ustali! cenę oboiązującą obrocie enętrznym, numer i datę decyzji o ustaleniu ceny oraz termin ażności ceny. 4. Jeśli okres ażności ceny zako11czy się po driu zaarcia umoy sprzedaży artykułó na eksport, zaartej pomiędzy organizatorem produkcji a przedsiębiorstem handlu zagranicznego - przyjęta umoie cena zachouje moc oboiązującą. 5. Jeśli arunki dostay eksportoej ymagają zastosoania opakoania nie użyanego obrocie enętrznym albo ykonania innych, dodatkoych czynności ziązanych z przygotoaniem artykułu.do eksportu, cena określona zgodnie z przepisami ust. 1 i ust. 2 może być odpoiednio poiększona drodze porozumienia pomiędzy organizatorem produkcji a ytórcą Organizator produkcji prze-d złożeniem oferty. przedsiębiorstu handltl zagranicznego na sprzedaż artyk u: łó, dla których brak jest ceny,skazanej 2, 'poinien zebrać oferty ytórcó zaierające dokładńy opis techniczny artykulu, żądane ceny zbytu oraz istotne arunki sprzeda ż y. \') 2. Organizator produkcji dokonując yboru oferty poinien ybrać ofertę o cenie n a jniż.s z ej, jfśli jecin0cześn~e oferta jest najkorzystniejsza pod zqlędem jakości oferoanych artykuło i terminu ykonania umoy: 3. Poiadomienie ytórcy przez orqani z ątora produkcji o pr z yjęciu jego oferty stanoi uzgodnienie ceny oboiązującej dla danej umoy sprzeda ż y, zaieranej pomiędzy y t órcą a organizatorem produkcji. 4. Organizator produkcji przy yborze oferty stosuje się do oboiązująceqo go regulaminu rozdziału zamóiei'l ekspo'ttoych. Re9ul~min ten podlega zatierdzeniu przez Przeodniczące90 Komitetu Drobnej Wytórczości. 5. Jeżeli ytórca, które90 ofe rta uznana została za najkorz y stniejszą, nie może ykonać zamóienia pod zględem' ilości potrzebnych artykułó, organizator produkcji może zaoferoać przedsiębiorstu handlu zagr&niczneqo sprzedaż brakuj ą cej ilości artykułó oferoany"ch co sprzedaży przez innego ytórcę po cenie kolejno najniższej Cena płacona przez pr z edsiębiorsto handlu zagranicznego za artykuły oferoane na eksport jest ustalana drodze umoy pomiędzy tym przedsiębiorstem a organizatorem produkcji przy zapenieniu ymaganej efektyności deizoej eksportu d anych artykułó. f.. Jeśli zaoferoana cena nie zapenia efektyności deizoej, pr z edsiębiorsto handlu zagranicznego poinno o tym poiadomić organizatora produkcji. 3. W ypadku, o który m moa ust. 2, organizator produkcji poinie n podjąć starania o. znalezienie ytórcy, który zaoferuje cenę zapeniającą opłacalność eksportu danego artykułu. 4. I'\a żądanie prz e dsiębiorsta handlu zagranicznego organizator produkcji przedstai opracoane przez ytórcę zestaienie kosztó oferoanego na eksport artykułu lub udzieli innych informacji niezbędnych do ustalenia efektyności deizoej eksportu tego artykułu. 5. Zarząd z enie chodzi życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r. Przeodniczący Komitetu Drobnej Wytórczości: z. M. Hoffmann Redakcia: Urżąd Rady Mimstró - Biuro Prdne. Warszaa, al Uiazdoskie 1:3. Afłministrilcjil: Administracja Wydanict Urz ędu Rady Ministró, Warszaa 36, ul Posińska 6ąi71 (skr7vnka poc7toa nr 14). TłoClOno 7 polecenia Prezesa Rady Ministró Zilkładarh (~riifjc70vch "Tćtmka". 7aU. nr l. Warszaa, ul. Tamka 3. Zam Cena '1.60 zł

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej )

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) Kod promocji: 1252 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty

Bardziej szczegółowo

(Wzór) KONTRAKT SOCJALNY

(Wzór) KONTRAKT SOCJALNY Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia marca 2005r. Pieczęć ośrodka pomocy społecznej Data zaarcia kontraktu socjalnego... (Wzór) KONTRAKT SOCJALNY określający sposób spółdziałania

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody Regulamin Programu dla Lideró Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj Okręgi National K02/2013 K04/2013 Okręgi Trendsetter K04/2013 /2013 (zany dalej Programem ) I Postanoienia ogólne 1. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R.

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. W niniejszej zszyce zamieściliśmy komplet niezbędnych dokumentó mających zastosoanie zorganizoaniu i przebiegu alnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kietnia 2011 r. spraie poołyania obodoych komisji yborczych obodach głosoania utorzonych kraju, yborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

O NIT D,R p. O 'L S R I

O NIT D,R p. O 'L S R I M '.: ;'J TREAC. POZ. O NT DR p. O 'L S R OZE.MlłURZĘBOY POLSKEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUOOWEJ Warszaa dnia 12 lipca 1955 r. Nr 61....... Z A R Z Ą D Z E N Al 7'. - Ministra Rolnicta z -dnia 23 czerca 19';;5

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ - dz. nr 820/2, obręb Sośnica, przy ul. Korczoka. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza,

SPRZEDAŻ - dz. nr 820/2, obręb Sośnica, przy ul. Korczoka. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza, Opublikoano na Miasto Gliice (https://gliice.eu) Źródłoy URL: https://gliice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-naysokosc-czynszu-sprzedaz-dz-nr-8202-obreb-sosnica-przy-ul Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez wprowadzenie. W praktyce dochodzi bowiem umowy cywilnoprawnej

UZASADNIENIE. ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez wprowadzenie. W praktyce dochodzi bowiem umowy cywilnoprawnej UZASADNIENIE usta ma na celu uzyskanie pozytynej zmiany na rynku pracy poprzez proadzenie W praktyce dochodzi boiem umoy cyilnopranej expos proadzeniu do obecnego systemu pranego minimalnego ynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY sporządzenie oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana Ełk Łukasiewicza II

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY sporządzenie oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana Ełk Łukasiewicza II Załącznik do umoy HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY sporządzenie oraz zmiana miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego, zana Ełk Łukasieicza II 0. Ustalenia ogólne 1) Rysunek projektu planu inien być

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszaa.stat.gov.pl Naza i adres jednostki spraozdaczej Numer identyfikacyjny REGON F-01/I-01 Spraozdanie o przychodach, kosztach i yniku finansoym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych MEN w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r.

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. Dz.U.2010.45.272 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku TABLICA OGŁOSZEŃ

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku TABLICA OGŁOSZEŃ Zamóienie publiczne Tytuł zamóienia Przedmiot zamóienia Rodzaj ogłoszenia Tryb zamóienia Ogłaszający Wojeództo Poiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 89 Zaiadomienie o yborze najkorzystniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona)

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Zawarta w dniu... 20... r. pomiędzy..., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Załącznik nr 4 do umowy nr... WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Podstawa odpowiedzialności: Ustawa prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., (Dz. U. Z dn. 24 lipca 2003 r. Nr. 130, poz 1188 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r. DzU201045272 (R) Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum Przyjmoanie na rok szkolny 2016/2017 kandydató do klasy pierszej gimnazjum 1. Do klasy pierszej gimnazjum ucznioie zamieszkali obodzie szkoły przyjmoani są z urzędu na podstaie zgłoszenia rodzicó. 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003 WZÓR Załącznik nr 13 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Podstawa prawna: Art. 22abcde Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W celu zgłoszenia chęci udziału pracach obodoej komisji yborczej, należy zrócić się bezpośrednio do pełnomocnikó komitetó yborczych uczestniczących yborach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp.

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr / w zór Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH PREZENETOWNYCH OKRESÓW I, Umowy Kredytowe Emitenta

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH PREZENETOWNYCH OKRESÓW I, Umowy Kredytowe Emitenta DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH PREZENETOWNYCH OKRESÓW I, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO DACIE BILASNOWEJ Połączenia spółek W dniu 29 roku Sąd Rejonoy dla

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Raport sumacyjny Ilość spraozdań: 848 Kryteria: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 0400000 - - Wykonanie raportu dla szystkich organó założycielskich Wykonanie raportu dla szystkich typó jednostek Wykonanie raportu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 RDŚ

załącznik nr 1 RDŚ RDŚ.7013.2.8.2015 załącznik nr 1 Nazwa zamówienia: Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz równanie i profilowanie tych nawierzchni za pomocą równiarki samojezdnej, na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, (81-382), NIP 586-002-28-60, REGON 000598486, reprezentowaną przez:. - Wiceprezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r.

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r. Załącznik nr 4 UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Zawarta w dniu.. w Waśniewie-Grabowie pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego NIP: 984-00-71-550, REGON: 001206287 z siedzibą w Waśniewo-Grabowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo