w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad"

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz ZARZĄDZENIE MINISTRA_ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU z dnia 13 sierpnia 1966 r. - spraie zoró umó kontraktacji tytoniu oraz zasad Na podstaie art. 1 ust. 6 oraz art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 24 czerca 1953 r. o upraie tytoniu i y t arzaniu yrobó tytonioych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) zarządza si ę, co następuje: 1. Ustala się zory umó końtraktacji tytoniu, stanl) iące z ałączniki nr l i 2 do zarządzęnia, oraz szczegółoe arunki umó -- kontraktacji tytoniu, stanoiące załąclnik nr 3 do z arządz e nia Liście tytonioe dostarczane przez plantatoró do przedsiębiorsta przemysłu tytonioego, zanego dalej "przedsięb~orstem", poddaje się klasyfikacji i oszacoaniu. Do klasyfikacji i oszacoania li ści tytonioych poołani s ą eksperci, yznaczeni przez dyrektora przedsiębiorsta, oraz komisje szacunkoe. 2. Eksperci i komisje szacunkoe klasyfikują i szacują dostarc zo n ę l iście tytonioe edług oboiązując e j taryfy ykupu tytoniu krajoego. 3. Klasyfikacja i oszacoanie li śc i tytonio,ych polega na : Ol) 1) podziale li ści dostarczanych przez plantatoró na materiał uż yteczny i nieużyte c'llly (tz. nieużytek tytonioy) z podaniem ciężaru mat eriał u nieużyteczn e go edług odmian tytoniu; 2) zakalifikoaniu liści tytonioych użytecznych edług klas taryfy ykupu t ytoniu krajoego z podaniem cię żaru liści osobno dla Każdej odmiany i klasy o odrębnych cechach; cięża r poszczególnych partii liści podlega zaokrągleniu do pełnych kilogramó, przy czym niepe! ne kilogramy do 0,5 kg łącznie zaokrągla się do 1 kg dół. a ynos z ące poyżej 0,5 kg - do 1 kg gór~; 3) ustaleniu ysokości dodatkó oraz potrąceń edług zasad ustalonych oboią z ującej taryfie ykupu tytoniu krajoego. 4. L Klasyfikacja i oszacoanie oraz ażenie liści tytonioych odbya się be zzłocz nie obecności plantatora lub osoby przez niego upo ażnionej. Za osobę upoażnioną przez plantatora uaża się osobę dostarc z ają cą jego imieniu liśc ie tytonioe i okazującą umoę kontraktacji tytoniu. 2. Zgodę soją na orzeczenie eksperta plantator lub osoba przez niego upoażniona pot«'ierdza podpisem na przedstaionym orzeczeniu, którego drugi egzemplarz mil się doręcza. 3. Jeżeli pjantator lub osoba przez piego upoazlllona nie zgadza się z orzeczeniem eksperta, dostarczone liście tytonioe poddaje się pononej klasyfikacji- i oszacoaniu przez komisję szacunkoą, najpóżni c j ;. ciągu 5.dni lic zą c od dnia, który m plantator lub osoba przez niego upoażniona nie zgodziła się z orzeczeniem eksperta. 4. Partia liści tytonioych, 'której dotyczy' zakestionoane <;v-zeczenie, poinna być odpoiednio zabezpieczona trybu oszacoaąia tytoniu odstępoanego przez plantatoró. przez przedsiębiorsto do. czasu dokonania- pononej klasyfikacji i oszacoania przez komisję szac unkoą. 5. Komisja szacunkoa składa się z: 1) przeodniczącego, yznaczonego przez dyrektora Zjednoczenia Pr ze m ysł u Tytonioego, 2) jednego członka ybranego przez przeodniczącego komisji porozumieniu ze Ziązkiem Plantatoró 1 ytoniu spośród ekspertó d zi ałających na danej stacji ykupu tytoniu, 3) jednego członka poołanego spośród plantatoró tytoniu przez łaściy mie jscoo oddział Zi ązk u "Plantatoró Tytoniu Komisję szacuij.koą zołuje na posiedzenie prz eo dn iczący komisji na niosek kieror.ika danej stacji ykupu tytoniu. 2, J eże li członek komisji szacunkoej ymieniony 5 pkt 3 nie zgłos i się na posiedzenie komisji lub odmaia niej ud z iału, przeodnic zą cy poołuje do składu komisji j ed ną z pięciu osób obecnych na miejscu, a przedstaionych przez plantatora, którego liście tytonioe mają być przedmiotem pononej klasyfikac ji i os,zacoania. 3. W posiedzeniu komisji nie mo że bra ć udziału ekspert, którego orzeczenie zostało Zakestionoane. 4. Orzeczenie komisji zapada iększością głosó. 5. Komisja szacunkoa sej pracy jest ni ezależna i kieruje śię yłącznie przepisami i znajomością rzeczy. 7. W lokalach, których odbya się odbiór, klasyfikacja i oszacoanie liści tytonioych, poinn y b yć yieszone miejscach idocznych i dostępne dla plantatoró zory liści tylonioych szystkich odmian i klas, ykupyanych na danej stacji. oraz obieszczenie zaierające zasady klasyfikacji i oszacoania oraz ceny liści. 8, Plantatoroi przysługuje prao y cofania z oszacoania nadmiernie ilgotnych liści tytonioych, a tak że liści stanoiących materia! ni euży t eczny. Liście te po ysuszeniu i usuni ęc iu nieużytku poinny być pononie dostarczone do ykupu terminie yznaczonym przez przecis ię biorsto. Przy n astę pn e j dostaie tej samej partii liś c i prao to plantatoroi nie służy. 9. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożyczego i Skupu z dnia 5 rześnia 1963 L W sprav.rie W7.or.U umoy o yprodukoanie i dostaę tytoniu oraz zasad i trybu oszacoania tytoniu odstępoanego przez plantatoró (Monitor Polski z 1963 r. Nr 68, poz. 3'43 oraz z 1965 r. Nr 19, poz. 84) Przepisy zarządzenia stosuje się do umó kontraktacji tytoniu ze zbioró 1967 r. i lat następnych. 11. Zarządzenie chodzi życie z dniem ogłoszenia. Minister Pr ze mysłu Spożyczego i Skupu: F. Pisula

2 Monitor Polski Nr Poz. 270 Z ałączni ki do zarządzenia Ministrił Przemy"slu Spo życzego i Skupu z dnia 13 sierpnia 1966 r. (poz. 220). Załącznik nr l. WZOR JEDNOROCZNEJ UMOWY KONTRAKTACJI TYTONIU Umoa kontraktacji tytoniu odmiany ze zbioró 19.. r. " nr, Dnia,, " Ob. zam., poczta poiat.,') pomiędzy mającym siedzibę.,. poczta poiat.., imieniu i na rzecz którego działają ob.. :), pro adzącym gospodarsto rolj1e o ogólnym obszarze... ha, tvm gruntó ornych... ha, zanym dalszej treści umoy "plantatorem", a ytórnią tytoniu przemysłoego (zakład ami przemys{u tytonioego) zaną dalszej treści umoy "przedsiębiorstem", imieniu i na rzecz które90 działają ob. zaarta została umoa treści następując e j: 1. Plantator zoboiązuj e się: \. L 19. r. pomiędzy l) yprodukoać roku 19.. n"a poierzchni,... m 2 tytoń odmiany.... i caly uzyskany plon li śc i tytonioych dostarczy ć na łasny koszt i ryzyko do stacji ykupu tytoniu. yznaczonych przez przedsiębiorsto terminach; o terminach dostay liści tytonioych przed siębiorsto zaiadomi pisemnie plantatora na 14 dni przed dniem dostay, a jeśli plantatorem jest jednostka gospodarki uspołecznionej - na 30 dni przed dniem dostay; ') 2) ykonyać ściśle zalecenia ydane przez służbę agrot ec hniczną przemysłu tytonioego, dotyczące zabi.eq ó ", agrotechnicznych, ochrony, zbioru, suszenia manipulacji liści tytonioych. 2. Przedsiębiorsto zob oiązuje się: 1) zaop atrzyć plantatora bezpłatnie odkażone nasiona tytoniu odpoiedniej odmiany i ilości potrzebnej do obsadzenia zakontraktoanej poierzchni terminie do dnia 28 lutego 19.. r.; 2) ykupić yprodukoany przez plantatora całkoity plon liści tytonioych; 3) zapłacić plantatoroi należność za dostarczone liście tytonioe edług cen ustalonych oboiązującej taryfie ykupu tytoniu krajoego ciągu 14 dni od dnia dostarczenia liści. 3. Nieodłąc z ną częś ć niniejszej umoy stanoią szczegółoe arunki umoy kontraktacji tytoniu, ustalone zarzą (lzeniem Ministra Przemyslu Spożyczego i Skupu z dnia 13 sierpnia 1966 r. (M onitor Polski Nr 43, poz. 220). które są plantatoroi znane i które plantator oraz przedsiębiorsto zoboiązują się ściś l e przestrzegać. 4. Umoę zaarto jednym egzemplarzu, który otrzymuje plantator. Pr ze dsi ę biorsto otrzymuje podpisane przez ob ie strony potierdzenie zaarcia umoy kontraktacji ty toniu, zaierające istotne elementy umoy. (podpis planta tora) (pieczęć pl antellara),) (podpisy osób r e pre zentujący c h przedsiębiorsto) (pieczęć pr zedsiębiorsta) ') Niepotrzebne skreslić. Załącznik nr 2. WZOR WIELOLETNIEJ UMOWY KONTRAKTACJ I TYTONIU Wieloletnia umoa kontraktacji tytoniu odmiany ze znioró lat 19,., - 19". nr, Dnia, Ob. zam., poiat. mającym siedzibę poczta. 'l " pomiędzy 19. r. pomięd z y, poczta poiat../ W imieniu i na rzecz którego działają ob. :l, proadz ący m gospodarsto r olne o ogólilym obszarze... h a, tym gruntó ornych. :.. ha, zanym dalsze j treści umoy "plantatorem", a ytórnią tytoniu przemysłoego (zakładami przemysłu tytonioego) zaną dalszej treści umoy " przedsiębiorstem", "imieniu i na rzecz którego działają ob. zaarta została umoa treści następującej: " 1. Plantator zoboiązu je się: 1) ypr~dukoać latach napoierzchni.. rri 2 tytoń odmiany. i cały uzyskany plon li. śc i tytonioych dostar czyć na łasny koszt ryzyko do stacji ykupu tytoniu. yznaczon ych przez przedsiębiorsto terminach; o terminach dostay liści tytonioych pr z edsiębiorsto zaiadomi pisemj;lie plant.atora na 14 dni przed dniem oostay. a jeśli plantatorem jest jednostka gospodarki uspołeczni~nej - na 30 dni przed dniem dostay;') 2) ykonyać ściśle za lecenia ydane przez słu ź bę agrotechniczną przemyslu tytonioego, dolyc7c~ce zabiegó agrotechnicznych, ochrony, zbioru, suszenia i manipulacji liści tytonioych. 2. Przedsiębiorsto zoboiązuje " się : 1) zaopatrzyć plantatora bezpłatnie odkażone nasiona

3 Monitor Polski Nr 43 tytoniu odpoiedniej odmiany i ilości potrzebnej clo obsadzenia zakontraktoanej poierzchni terminie do dnia 28 lutego każdego roku upray, 2) ykupić yprocluk01nany przez plantatora całkoity plon liści tytonioych, 3) zapłacić plantatoro'ni należność t.a d05tarczone liście tytonioe edjug cen ustalonych oboiązującej taryfie ykupu tytoniu krajoego cią g u 14 dni od dnia dostarczenia liści. 430 Poz. 22() 4. lnypoiec1zenie umoy ielole'tniej może nastąpić nie pó"miej niż 31 sierpnia roku poprzedzającego rok upray. 5. Umoę zaarto jednym egzemplarzu, który otrzy~ muje plantator. Przedsiebiorstv.'o otrzymuje podpisane przez obie strony potierdzenie zaarcia umoy kontraktacji t y t o niu,zaie~aj ące istotne elementy umoy. Niezależnie od niniejszęj umoy plantator otrzyma każdym roku upr,} y załącznik formie kladki zaierającej uzgodnione między stronami dane dotyczące plantacji na dany rok. ~ 3. Nieodiącznąc zęść niniejszej umoy stanoią Slczegółolive arunki umoy kontraktacji tytoniu, ustalone zarządzeniem Ministra Przemvslu Spożyczego i Skupu z.dnia 13 sierpnia H?66 r. (Monitor Polski Nr 43,poz. 220), które są plantatoroi znane i które plantator GIaz przedsiębiorsto zoboiązują się ściśle przestrzegać. (podpis pl.mtdtora) (podpisv osób reprezentujących przedsit,lbiorsto) +) Niepotr~ el:me skreślić. (pieczęć plantatora) +) (pieczęć przedsiębiorsta) Załącznik nr 3. SZCZEG6ŁOWE WARUNKI UMOWY KONTRAKT ACJ! TYTONIU Plantator zoboiązuje si ę ypdukoać potrzebną ilość rozsady przez zalożen i. e rozsadnik~ obejmującego co najmniej 30 okien na 1 ha plantacji tytoni papierosoych jasnych i 20 okien na 1 ha plantacji tytoni ciemnych, machorki i tytoni cygaroych. 2. Plantator z o boiązuje się obsadzić zakontraktoaną poierzch nię rozsadą odmiany, na której upraę została iaarta umoa. 3. Plantator zoboiązuje się yhod oaną lub nabytą rozs adę ysadzić pole, a plantację tytoniu pielęgnoać troskliie, ściśle ' edług skazóek przedsiębi ors ta przemysłu tytonioego, zanego dalej ;, przedsięb iorstem". 4. Plantator zoboiązuje się zniszczyć po zostalą po obsadzeniu plantacji rozsadę t ytoniu rozsadnikach terminie podanym przez przedsiębio rsto. 5. Przedsiębiorsto ma prao uznać plantację obsadzoną in ną odmianą niż ta, na którą zostala zaarta umoa, jak rónież nadyżkę zakontraktoanej poierzchni tytoniu (bez uz ~ skania uprzedniej zgody) za plantację nielegalną i zażądać jej zaorania. 6. Plantator zoboiązuje się oznaczyć p lantację tytoniu idocznym miejscu tabliczką zaierającą im ię r nazisko (nazę) plantatora, numer umoy oraz odmianę tytoniu. 7. 'vv razie zniszczenia lub uszkodzenia plantacji przez iosenne przymrozki albo inne klęski żyiołoe, plantator miarę możliości na łasny koszt porozumieniu z przedsiębiorstem pononie obsadzi zniszczoną plantację. 8. Plony tytoniu, zakontraktoane na podstaie umoy kontraktacji tytoniu przez gospodarsta indyidualne, spółdzielnie produkcyjne i kólka rolnicze, są ubezpieczone na koszt plantatora od skutkó gradobicia i poodzi Państoym Zakładzie Ubezpieczeń zgodnie z ogólnymi aru'lkarni ubezpieczenia kontraktoanej produkcji roślinnej. 'vvarunki te są yłożone do publicznej iadomości biurze gromadzkiej rady narodo'v\'ej. Umoa kontraktacji tytoniu stanoi dokument ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie, obliczona edług aktualnej taryfy opłat od podstaoej artości ykupionych liści tytonioych bez uzględnienia premii i potrąceń, zostanie pobrana przy ypłacie należności za ykupione liście tytonioe lub przy ypłacie odszkodoania przez Państoy Zakład Ubezpieczeń. Plantator jest oboiązany zglosić szkodę yrządzoną ubezpieczonych plonach inspektoratoi Państoego Zakładu Ubezpiecz2ń naj póź niej ciągu 4 dni od daty postania szkody. Zaiadomienie o szkod zie może być clokonane r ónież zbioroo d ia szystkich poszkodoanych plantatoró danej miejscoości. W ciągu 14 dni od daty otrzy}uania zaiadomienia o szkodzie Pa ń sto y Zakład Ubezpieczeń dokona oględzin uszkodzonych plantacji. 9. Plantatorzy, którzy po ra>z pierszy przystępują do upray tytoni n, zostaną zaopatrzeni instrukcję o upraie tytoniu 'vv razie postania okoliczności poodujących: l) uszkodzenie plantacji, 2) zmniejszenie plonu, 3) obniżenie jego artości, plantator zoboiązuje się o tym niezłocznie zaiadomić przedsiębiorsto. 'vv razie postania okoliczności poodujących konieczność czękioego zaorania plantacji, plantator jes.t oboiązany niez\'/locznie zaiaclomić o t ym przedsiębiorsto, które ciągu 7 dni od daty zaiadomienia, porozumieniu ze Ziązkiem Plantatoró Tytoniu i łaściy.m do spra rolnych organem prezydium rady narodoej, uzgodni. z plantatorem spraę dalszego losu plantacji. Jeżeli komisyjna ocena nie nastąpi oznaczonym yżej terminie, plantator edług sego uznania zadecyduje o dalszym pnr.adzeniu plantacji ' Plantator 'Zoboiązuje się stosoać na kontraktoa 'nej ' plantacji zabi'egi ochrony roślin zgodnie z zaleceniami. ydaanymi corocznie przez prezydia rad naroddych oraz' przedsiębiorsto i zaartymi komunikatach sygnalizacyjnych.. zarządzeniach, instrukcjach i innych ytycznych tyiftzakresie. W razie niemożności ykonania przez plantatora zabiegó ochrony roślin, przedsiębiorsto zapeni ich ykonanie przez przedsiębiorsta chemicznych usług rolnictie lub przez inne jednostki usługoe na koszt plantatora. 2. Przedstaicielom przedsigbiorsta przysługuje prao stępll na teren plantacji, spradzania ich stanu, doko--

4 Monitor Polski Nr Poz. 2'20 nania, pomiaru, pobierania prób oraz kontroloania s posobómanipulacji, suszenia i przechoyania liści tytonioych Plantator zoboiązuje sitj użyać do sieu ty 1- i n" sion dostarczanych przez przedsiębiorsto. Nasiona te..mogą być użyte jedynie do yhodqania rozsady i ysadzenia jej na zako ntrakt oaną plantację. Odstępoanie nasion osobom trzecim lub ich zużycie na ij'me cele jest niedozolone. 2. Przedsiębiorsto ulati plantatoroi nabycie potrzebnych ilości na\vozó mineralnych oraz materiałó, niezbędnych do upray, zbioru i suszenia liści tytonioych. 3. Planlatoroi przysługuje prao nabycia ęgla e- Ó11+9, następujących norm na l k.g ysuszonych liści tyto -nioych dla poszczególnych grup tytoniu oraz napraienie z ie'mi inspektoej: l} I'!tonie papierosoe 'jasne (Janina, Virginia i linie pochodne) suszone ognioo - 3,8- kg ęg la na 1 kg. ysus:nych liści, - 2) t ytonie papierosoe, ciemne dosuszone ognioo (Mocny Skronioski, Pulaski Szerokolistn. i linie pochodne) oraz tytonie odmiany Kentucky i linie. pochodne - 2,9 kg ęgla na l kg ysuszonych liści, 3) tytonie CY9Dloe i machorka - 2,6 kg ęgla -na 1 kg,\,ysl1szonych li~ci, 4) r,j " i yprażenie 1 m 3 ziemi inspektoej (na 5 okien) - lm kg ęgla. ~ Piantator zoboiązllje się dokona ć zbioru i sus "l(on ia jjśc i t"lonioych terminie i sposób podany pripz pf'lhl siębiorsto oraz posortoać przed ykupem liście, t y t on-: o \.\ e zs odnie z oboiązlljącą taryfą ykupu tytoniu krajo\\eqo. 2. byczenia plantatora co do terminó dosta i ich ie ll r ości będą miarę mo ź iiości przez przedsitjbioislo ll z{l lę Cni i'me. 3. Przedsiębiorsto zastrzega sohie prao przesunięcia te1minu ykupu liści tytonioych, yznaczonego stoson!,e do pestanoien ' 1 pkt 1 umoy kontraktacji. O płzesun ię ciu terminu ykupu - liści przeds ię biorsto zoboiązane jest za iadomić plantatora taki sposób, aby zaiadomienie () tym d.ota rło do niego najpó ź n ie j dniu poprzedzającym dzień fi estay, yznaczony stosonie GO postanoień 1 pkt l llmoy kontraktacji Po zaarciu umoy kontraktacji tytoniu plantatm może otrzymać pożyczki kontraktacyjne. Wysok oś ć poż yczek i terminy ich ypłaty uzależnione będą od stopnia poczynionych przez plantatora przygotoan do upray t y- 1onhl, stanu plantacji oraz przeidyiinych zbioró. Pożyczkimo ~!ą być udzielane: l) piersza, po podpisaniu umoy, ysokości do zł -na 1 ha zakontraktoanej plantacji; pożyczka ta jest przeznaczona na uzupelnienie l remont sprzętu inspektoego o'raz zakup naozó mineralnych, 2) - druga, po stierdzeniu przez przedsiębiorsto obsadzenia plantacji oraz po listaleniu, że stan plantęcji rokuje co najmniej średni planoany dla danego okręgu zbiór liści ty tonioych, takiej ysoko śc i, ażeby sll ma obu ypłaconych pożyczek nie przekroczyła zł na 1 ha obsadzonej plantacji; pożyczka ta jest przeznaczo~ na na zakup materiałó ziązanych z suszeniem tytoniu. 2. 'Pożyczki okreś l one ust. 1 plantatorzy indyidualni mo g ą o trzymać _\'1 spółdzielni oszczędnościoe -p ożyczkoej, 4. Niezależnie od pożyczek kontraktacyjnych, o których moa ust. I, plantatorzy indyidualni mogą otrzymać spółdzielni oszczędnościoo -p ożyczkoej, a spóldzielnie produkcyjne - Banku Rolnym, następujące pożyczki: 1) na zakup materiałó budolanych niezbędnych do remontó suszarni tytoniu - do 4.0QO zł; pożyczka ta jest spłacana przy odbiorze należności za dostarczony " tytoń, 2) na zakup materiałó budolanych i pokrycie kosztó robocizny niezbędnej przy budoie noej suszarni tytonioej - ysokośc i do zł; pożyczka ta jest spłacana 3 ratach ' okresie najbliższych lat od daty pobrania, przy odbiorze przez plantatora nale żnośc i za dostarczone liście tytonioe lub razie zaprzestania upray tytoniu, z nale żnośc i za dostaę innych artykułó rolnych. 5. Odsetki od pożyczek ymienionych ust. 4, opłaca plantator. 6. Przy ypłaci-e na leżności za dostarczone liście tyto~ nioe będą pianta,toroi potrącane: l} składki ' ubezpieczenioe na.rzecz Państ-oego Zakładu UbezpieczeiJ ( l ust. BY, ' 2) należności przedsięb-iorst-a, 3) oplata na rzecz Ziązku Plantatoró Tytoniu ysokości 0,5% art ośc i dostarczonych liści tytonioych, 4) udziel lne pożyczki (ust. 1 i 4), 5) kaiy umone ( 6) Plantatoroi nie olno odstępoać yprodukoanych liści tvtonioych osobom trzecim, ani też użyać ich do łasnych celó. 2. Jeżeli plantator samoolnie odstąpi od upray tytoniu, przed s ięb i or'sl o ma prao żądać od niego kary umon ej ysokości 25 6!oartości nie dostarczonego zbioru liści t ytonioych. Karę ttj oblicza się biorąc za podstaę zakontraktoaną poier,zchnię oraz przeciętny plon i średnią cenę dla danej odmiany tytoniu, uzyskaną skali okręgu upray tytonhl roku poprzednim. W razie nieuzasadnionego z.mniejszenia poierzchni plantacji przedsiębiorsto ma prao żądać zapłaty kary umonej ysokości 25 0 /() artości nie dostarczonych liści tytonioych. Karę tę oblicza się od poierzchni, o jaką zmniejszono poierzchnię plantacji. analogiczny sposób, jek pr~y zaniechaniu upray bez uzasadnionej przyczyny. 3. Plantatoroi, który bez uzasadni-onej przyczyny lub uprzedniego zaiadomienia nie dostarczy liści tytonioych yznaczonym termi,nie i ustalonej ilości, przedsiębiorsto ma prao potrącić karę umoną ysokości 2 /() należności za nie dostarczone yznaczonym terminie liście tyto Jlioe. Karę tę oblicza się edług ceny uzyskanej przez plantatora przy następn ej dostaie, która poinna nastąpić terminie yznaczonym przez przedsię biorst o, a jeś J.i dtlstaa nie nastąpi - edlug zasad określonych ust W razie nieodebrania liści tytonioych yznaczonym przez przedsiębio rsto terminie - bez uprzedniego zaiadomienia o przesunięciu lenninu ykupu, plantator m'a prao żądać kary umonej ysokości 2% artości doiezionych terminie liści tytonioych, obliczonej edłuq średniej ceny uzyskanej ' przez plantatora za dostarczone danej kampanii liście tytonioe - za pierszą dekadę, a ponildto ysokości 1 c/o - za każdą rozpoczętą następną dekadę. 7. Wypłilta indyidualnemu ' plantatoroi należności za liście tytonioe następuje za pośrednictem kas spółdzielni oszczędnościoo - pożyczkoych, łaściych dla miej- li spółdzielnie produkcyjne - Banku Rolnym.,- sca zamieszkania piantatora. ' 3. Odsetki od pobranych pożyczek, ó których moa ust. l, W ysokości 3% stosunku rocznymoplaca plantator. 8. Jeżeli plantator nie dostarczy liści tytonioych li:ib gdy artość dostarczonych liś c i tytoniovjych nie ystarcza na pokrycie pobranych przez niego pożyczek ziązanyc h./

5 Monitor Polski Nr Poz. 220 i 221 z upraą tytoniu, plantator zoboiązany jest ciągu 14 dni od daty ezania zrócić przedsiębiorstu lub spółdzielni oszcz ę dnościoo-pożyczkoej albo Bankoi Rojnemu pobrane pożyczki raz z ustaoymi odsetkami od dnia ezania, niezależnie od przyczyn nie ykonania umoy. 9. Siła yższa zalnia plantatora albo przedsiębi'orsto od ykonania umoy kontraktacji tytoniu jedynie granicach jej działania, lecz nie zalnia plantatora od zrotu pobranych pożyczek i illnych należności przedsiębiorsta, spółdzielni oszczędnościoo-pożyczkoej lub Banku Rolneg,). 221 ". ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI z dnia 29 lipca 1966 r. spraie trybu uzgadniania cen artykułóprzeznaczonycb Da eksport, ytarzanych przez jednostki gospodarki n~e uspołec7.l1iooej. Na podstaie 2 ust. 3 uchały nr 121 Rady Ministró z dnia 13 maja 1966 r. sprale zasad ustalania c en artyku ł ó i usług prze'lnaczonych na eksport, ykonyanych przez jednostki gospodarki nie uspolecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 131), zar z ądza się, co następuje: Organizacjami poołanymi do organizoania produkcji eksportoej jednostek gospodarki nie uspo]ecznion r.- j są: 1) Spółd z ielcze Przedsiębiorsto Handloo-Techniczne \Narszaie, stano iące zak ł ad łasny Centralnego Ziązku Rzemieślniczych Spó ł dzielni Zaopatrzenia i Zbytu - zakresie artykuió ytarzanych przez zakłady rzemieślnic z e, 2) Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Pryatnego Wa :sz.aie, spółka z o g ranic?oną odpoied 'z ialnością - zć1kresie artykułó ytarzanych przez zakłady przemysłu pr yatnego. 2. Organizacje ymienione ust. 1 zane są dalej organiultorami produkcji. 2, 1. Jednostka gospodarki nie uspołecznionej, zana dalej ytórcą, oferując do sprzedaży" organizatoroi produkcji ytarzany artykuł, posiadający oboiązującą dla danego artykułu cenę zbytu obrocie enętrznym, poinna jako cenę zbytu na eksport tegoż artykułu podać cenę nie yższą od ceny zbytu obo iązującej dla danego ytórcy obrocie enętrznym. 2. Cena zbytu skazana ust. 1 może być za zgodą ytórcy obniżona. 3. Wytórca ofercie poinien. skazać organ, który ustali! cenę oboiązującą obrocie enętrznym, numer i datę decyzji o ustaleniu ceny oraz termin ażności ceny. 4. Jeśli okres ażności ceny zako11czy się po driu zaarcia umoy sprzedaży artykułó na eksport, zaartej pomiędzy organizatorem produkcji a przedsiębiorstem handlu zagranicznego - przyjęta umoie cena zachouje moc oboiązującą. 5. Jeśli arunki dostay eksportoej ymagają zastosoania opakoania nie użyanego obrocie enętrznym albo ykonania innych, dodatkoych czynności ziązanych z przygotoaniem artykułu.do eksportu, cena określona zgodnie z przepisami ust. 1 i ust. 2 może być odpoiednio poiększona drodze porozumienia pomiędzy organizatorem produkcji a ytórcą Organizator produkcji prze-d złożeniem oferty. przedsiębiorstu handltl zagranicznego na sprzedaż artyk u: łó, dla których brak jest ceny,skazanej 2, 'poinien zebrać oferty ytórcó zaierające dokładńy opis techniczny artykulu, żądane ceny zbytu oraz istotne arunki sprzeda ż y. \') 2. Organizator produkcji dokonując yboru oferty poinien ybrać ofertę o cenie n a jniż.s z ej, jfśli jecin0cześn~e oferta jest najkorzystniejsza pod zqlędem jakości oferoanych artykuło i terminu ykonania umoy: 3. Poiadomienie ytórcy przez orqani z ątora produkcji o pr z yjęciu jego oferty stanoi uzgodnienie ceny oboiązującej dla danej umoy sprzeda ż y, zaieranej pomiędzy y t órcą a organizatorem produkcji. 4. Organizator produkcji przy yborze oferty stosuje się do oboiązująceqo go regulaminu rozdziału zamóiei'l ekspo'ttoych. Re9ul~min ten podlega zatierdzeniu przez Przeodniczące90 Komitetu Drobnej Wytórczości. 5. Jeżeli ytórca, które90 ofe rta uznana została za najkorz y stniejszą, nie może ykonać zamóienia pod zględem' ilości potrzebnych artykułó, organizator produkcji może zaoferoać przedsiębiorstu handlu zagr&niczneqo sprzedaż brakuj ą cej ilości artykułó oferoany"ch co sprzedaży przez innego ytórcę po cenie kolejno najniższej Cena płacona przez pr z edsiębiorsto handlu zagranicznego za artykuły oferoane na eksport jest ustalana drodze umoy pomiędzy tym przedsiębiorstem a organizatorem produkcji przy zapenieniu ymaganej efektyności deizoej eksportu d anych artykułó. f.. Jeśli zaoferoana cena nie zapenia efektyności deizoej, pr z edsiębiorsto handlu zagranicznego poinno o tym poiadomić organizatora produkcji. 3. W ypadku, o który m moa ust. 2, organizator produkcji poinie n podjąć starania o. znalezienie ytórcy, który zaoferuje cenę zapeniającą opłacalność eksportu danego artykułu. 4. I'\a żądanie prz e dsiębiorsta handlu zagranicznego organizator produkcji przedstai opracoane przez ytórcę zestaienie kosztó oferoanego na eksport artykułu lub udzieli innych informacji niezbędnych do ustalenia efektyności deizoej eksportu tego artykułu. 5. Zarząd z enie chodzi życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r. Przeodniczący Komitetu Drobnej Wytórczości: z. M. Hoffmann Redakcia: Urżąd Rady Mimstró - Biuro Prdne. Warszaa, al Uiazdoskie 1:3. Afłministrilcjil: Administracja Wydanict Urz ędu Rady Ministró, Warszaa 36, ul Posińska 6ąi71 (skr7vnka poc7toa nr 14). TłoClOno 7 polecenia Prezesa Rady Ministró Zilkładarh (~riifjc70vch "Tćtmka". 7aU. nr l. Warszaa, ul. Tamka 3. Zam Cena '1.60 zł

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia.

c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia. . Monitor Polski N r 35 343 Poz. t75 175 ZARZl\DZENIE MINISTRA PHZEMYS1U SP(J:l:YWCZEGO I SKUPU z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va.

w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va. / Dziennik Ustaw Nr 21 199 - Poz. 165, 166, 167 i 168 i asystentów szkół wyższych, którzy nie zostaną _zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, ustalonym przez Ministra Szkół vvv ższych i Nauki w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW Dziennik Ustaw Nr 7 --- 67 --- Poz. 41, 421 4l Po zaznajomieniu się z powyższym Układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawa.rtych; oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

,, 6a. Do pozwoleń, o których mowa w 6, stosuje

,, 6a. Do pozwoleń, o których mowa w 6, stosuje Dziennik Ustaw Nr 157-5086- Poz. 1026 i 1027 w zakresie objętym rozporządzeniem, o którym mowa wart. 11 ust. 1 pkt 9.", 2) wart. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:,,3. Koncesje w obrocie z zagranicą towarami

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo