ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu, dostawy i wdrożenia 2 licencji/programów/modułów informatycznych dla Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz., 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego, w związku z realizacją przez Organizatora Postępowania, Zamawiającego projektu Oceń-zaplanuj-zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, numer projektu: POKL /12. I. Organizator Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta, ul. Hanki Sawickiej 50 A lok. 20, Kalisz, nazwa skrócona: Educator L.B. URL: Telefon: Fax: II. Definicje: Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 1. Oferencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy w ramach Postępowania; 2. Sprzedający - Oferent wyłoniony podczas przedmiotowego postępowania, z którym Organizator Postępowania, Kupujący podpisze umowę na zakup, dostawę i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio. 3. Organizatorze Postępowania należy przez to rozumieć Educator L.B. z siedzibą w Kaliszu

2 - Kupujący. 4. Postępowaniu należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności przez Educator L.B. w przedmiocie: zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń zaplanuj zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. 5. Zapytaniu ofertowym należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe; 6. Umowie należy przez to rozumieć umowę o treści wskazanej w Załączniku nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. III. Przedmiot Postępowania: Przedmiotem Postępowania jest zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy (1 licencja) tj. Moduł Wymiarowy GOMiG-Odpady lub równoważny) oraz moduł/licencja/program księgujący do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych (1 licencja) tj. program UPK Uniwersalny Program Księgowania lub oprogramowanie równoważne), na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie). Kod CPV: Przedmiot postępowania został szczegółowo określony poniżej w opisie przedmiotu postępowania, jak i również w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. Organizator dokonuje podziału przedmiotu postępowania na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części postępowania.

3 Część I: W ramach części I Oferent zapewni zakup, dostawe i wdrożenie licencji/modułu wymiarowego, dotyczącego gospodarowania odpadami gminy tj. Moduł Wymiarowy GOMiG Odpady lub równoważny, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, wojewódtwo łódzkie). W ramach w/w zakupu i dostawy Oferent zobligowany jest również zapewnić: a. Instalację modułu na komputerach klienckich wskazanych przez Partnera Kupującego Urząd Gminy Brzeźnio; b. Integrację modułu z użytkowanym przez Partnera Kupującego z funkcjonującym w Urzędzie Gminy Brzeźnio systemem GOMIG-Odpady (Gospodarowanie Odpadami Miast i Gmin); c. Szkolenie wskazanych przez Partnera Kupującego użytkowników systemu (min 4 osoby) w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio (czas szkolenia min 3 dni w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30) w zakresie dostarczonego modułu; d. Świadczenie pomocy zdalnej oraz bezpłatna aktualizacja systemu przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy; e. Format nośnika: DVD-ROM lub USB; f. Wersja językowa: polska; g. Urząd, któremu zostanie przekazana licencja i który będzie użytkownikiem oprogramowania: Urząd Gminy Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Dostarczona licencja/oprogramowanie/moduł informatyczny musi zostać zapewniony zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem funkcjonalności, któremu program musi odpowiadać: 1. Tworzenie kont wymiarowych i ewidencja deklaracji / decyzji: a. zakładanie konta wymiarowego dla płatnika, b. możliwość założenia więcej niż jednego konta wymiarowego dla danego płatnika, a także dla danej nieruchomości (konkretna para płatnik nieruchomość może wystąpić tylko raz),

4 c. przypisywanie do konta wymiarowego systemu płatności (12-,6-,4-,3-,2- lub 1 rata w roku kalendarzowym), d. przypisywanie do konta wymiarowego informacji o nieruchomości, e. przypisanie do konta wymiarowego obszaru, f. przypisanie do konta wymiarowego kwitariusza, g. przypisanie do konta wymiarowego cechy przeznaczenia nieruchomości, h. określanie danych niezbędnych do wyliczenia kwoty przypisu obsługa wszystkich metod określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i mieszanych, i. możliwość zastosowania więcej niż jednej metody do wyliczenia opłaty, jak również różnicowania metod w oparciu o edytowalne słowniki, j. przechowywanie w systemie historii stawek dla poszczególnych metod, z możliwością ich wykorzystania (np. w przypadku zmiany stawki na przełomie roku), k. ewidencja deklaracji/decyzji o naliczeniu opłaty śmieciowej z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych stawek opłaty oraz metod, l. ewidencja deklaracji/decyzji o naliczeniu opłaty śmieciowej z podaniem informacji o segregacji bądź braku segregacji odpadów, m. możliwość załączenia dodatkowych dokumentów w postaci elektronicznej (oświadczenia, dokumenty dodatkowe potwierdzające dane w deklaracji itp.) funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych, n. naliczenie i księgowanie płatności - dwuetapowo, z możliwością wyboru daty księgowania i miesięcy księgowania, o. wyszukiwanie kont przy użyciu zdefiniowanych zakresów, p. wyszukiwanie kont poprzez odczytanie kodu kreskowego z pisma zewnętrznego (kod musi być uprzednio wygenerowany w systemie GOMiG) - funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych,

5 q. wydruk listy kont wygenerowanej za pomocą uprzednio zdefiniowanego zakresu, r. generowanie i drukowanie etykiet kodów kreskowych dla konta wymiarowego, s. generowanie kodu kreskowego identyfikującego konto wymiarowe w celu wykorzystania podczas wydruku dokumentów, na podstawie wzorców wydruku. t. Funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych, przekazanie płatności do systemu rozliczeniowego księgowania zobowiązań. 2. Budowa bazy osobowej płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: a. możliwość wykorzystania bazy osobowej systemu podatkowego, b. możliwość wprowadzenia płatnika, który nie widnieje w systemie podatkowym, c. utworzenie płatnika wprowadzając m.in.: imię, nazwisko / nazwę firmy, PESEL / REGON / NIP, rodzaj płatnika osoba fizyczna / prawna, adres zameldowania, adres korespondencyjny. d. możliwość wykorzystania właścicieli z wykazu właścicieli jako płatników. 3. Definiowanie słowników: a. określenie słownika grup kont wymiarowych, b. określenie słownika obszarów, c. określenie słownika kwitariuszy dla nieruchomości rozliczanych wg metod określenie rodzajów metod oraz stawek podstawowej i obniżonej dla wybranej metody, d. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników określenie rodzajów pojemników i stawek podstawowej i obniżonej dla każdego z pojemników, e. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników określenie frakcji pojemników,

6 f. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników możliwość zewidencjonowania pojemników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Konfiguracja informacji związanych z wyliczaniem kwoty przypisu: a. określenie wybranej przez gminę metody/metod naliczenia opłaty, b. określenie systemu/systemów płatności, c. określenie terminów płatności, d. konfiguracja nadawania numeru wirtualnego konta bankowego dla płatności masowych, e. konfiguracja nadawania numeru konta wymiarowego, f. konfiguracja określania klasyfikacji nieruchomości na koncie wymiarowym, g. grupowe nadawanie wirtualnego konta bankowego, h. konfiguracja przypisania do obszaru, i. konfiguracja przypisania do kwitariusza. 5. Możliwość zdefiniowania własnego wzoru dokumentu (decyzji ostatecznej, zaświadczenia o przyjęciu deklaracji itp.), z wykorzystaniem pól bazodanowych. 6. Możliwość umieszczenia na dokumencie kodu kreskowego określającego konto wymiarowe. 7. Możliwość grupowych naliczeń płatności. 8. Możliwość grupowych księgowań naliczeń, z określeniem daty księgowania i miesiąca księgowania. 9. Możliwość wygenerowania korespondencji seryjnej dla wszystkich deklaracji, dla których dokonano naliczenia opłaty, np. w celu wygenerowania korespondencji seryjnej dla osób, które złożyły deklarację. Użytkownik ma możliwość wyboru wzorca dokumentu, a także zakresu czasowego, dla jakiego odbywać się będzie filtrowanie danych do korespondencji. 10. Możliwość weryfikacji podstawowych danych z bazą systemu GOMiG Odpady, funkcjonująca w Urzędzie Gminy Brzeźnio podczas wprowadzania danych z deklaracji. 11. Możliwość utworzenia nieruchomości (po założeniu konta wymiarowego, w trakcie ewidencji danych wynikających z deklaracji/ decyzji). 12. Możliwość zapisania deklaracji / decyzji bez naliczenia płatności z niej wynikających. 13. Możliwość automatycznego obliczania przez system wartości zobowiązania wynikającego

7 z przyjętej stawki oraz wybranej metody / ręcznego wskazania kwoty do naliczenia (w trakcie ewidencji deklaracji / decyzji). 14. Możliwość generowania kwitariuszy, ich wydruku oraz automatyczne przesyłanie do systemu księgowego płatności masowych. 15. Generowanie zestawienia rejestru wymiarowego. 16. Możliwość eksportu danych do zlecenia drukowania książeczek opłat za gospodarowanie odpadami. 17. Możliwość eksportu danych kont wymiarowych do pliku csv. Moduł programowy zakupiony w ramach części I postępowania powinien być w pełni zinegrowany i kompatybilny z posiadanymi przez Urząd Gminy Brzeźnio innymi systemami/modułami wchodzącymi w skład systemu GOMiG-Odpady. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oraz pracę w jednolitym systemie. W ramach części II postępowania Oferent jest zobligowany zapewnić zakup, dostawę i wdrożenie programu do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych, w tym księgującego dla płatności masowych,, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych tj. program UPK Uniwersalny Program Księgujący, funkcjonujący w ramach systemu Księgowości Zobowiązań KSZOB lub oprogramowanie równoważne. Dostarczona licencja/oprogramowanie/moduł informatyczny musi zostać zapewniony zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem funkcjonalności, któremu program musi odpowiadać w ramach trzech wskazanych poniżej obszarów: 1. Obszar nr 1 Program przeznaczony do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych. Zakres przetwarzania danych: rozliczenie należności płatników wynikający z zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych; budżetowa księga pomocnicza - analityka do konta 221. Funkcjonalność: prowadzenie kont należności oddzielnie dla każdego podatnika i płatnika; rejestracja wpłat wraz z należnymi odsetkami i kosztami na kontach podatników i płatników; korekta wysokości należności i wpłat; ewidencja upomnień

8 i tytułów wykonawczych; eksport danych do księgowości budżetowej; wydruki kontrolne i sprawozdawcze; eksport danych o wpłatach do przyjęcia do kolejki w systemie kasowym; zarządzanie windykacją wystawia, ewidencjonuje, rozlicza upomnienia i tytuły wykonawcze; Wydruki i zestawienia: kontrolne listy księgowań wykonywane wg różnych kryteriów; syntetyczne zestawiania służące do przygotowania sprawozdań budżetowych; listy podatników (płatników) wraz z aktualnym stanem ich zobowiązań; generowanie upomnień i tytułów wykonawczych, rejestry upomnień i tytułów wykonawczych. Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami (GOMiG Odpady), zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Partnera Zamawiającego (Urząd Gminy Brzeźnio) w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w urzedu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. 2. Obszar nr 2 Narzędzie pozwalające zintegrować program do obsługi zobowiązań podatkowych opisany w obszarze nr 1 z programem do zarządzania gospodarką odpadami pełniącym rolę systemu wymiarowego, w którym jest naliczana opłata śmieciowa i jest wykorzystywany w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Funkcjonalność: automatyczne przenoszenie przypisów, odpisów i innych danych finansowych mających wpływ na rozliczenia podatku za odbiór śmieci z systemu gospodarką odpadami do systemu księgowości zobowiązań; dostęp z poziomu systemu gospodarki odpadami do konta rozliczeniowego zapewniającego wgląd do aktualnego stanu rozliczeń w ramach systemu księgowości zobowiązań. Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio oraz z programem automatyzującym

9 ewidencję wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych przy wykorzystaniu wirtualnych kont bankowych opisanym w obszarze 3. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie partnera Zamawiającego w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w urzędu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. 3. Obszar nr 3 Zakres przetwarzania danych: Program automatyzujący ewidencję wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych przy wykorzystaniu wirtualnych kont bankowych. Funkcjonalność: obsługa płatności masowych; automatyzacja procesu księgowania (wczytuje wyciąg bankowy generowany elektronicznie przez bank, rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo - księgowego); obsługa kont wirtualnych usługi oferowanej przez banki - automatyczne rozpoznanie, na jakim koncie i w ramach jakiego zobowiązania należy wykonać księgowanie; szybkie księgowanie kontokwitariuszy - w powiązaniu z programem podatkowym tworzony jest elektroniczny kwitariusz dla programu księgującego i pozwalający zatwierdzić wszystkie operacje zgodnie z dokumentem przedstawionym przez inkasenta; moduł druku blankietów przelewów z poziomu programu przeznaczonego do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych opisanych w obszarze nr 1 pozwoli na automatyczne zaksięgowanie wpłat wnoszonych przy pomocy blankietów; możliwość połączenia z modułem płatności elektronicznych; możliwość pracy nad wieloma wyciągami przez wielu operatorów jednocześnie; szybka analiza i wczytywanie (importowanie) wyciągów do programu; łatwy dostęp do wszystkich wyciągów; zestawienia służące do przygotowania sprawozdań budżetowych oraz na pełne

10 udokumentowanie pracy w podziale na operatorów i przydzielone im zadania; rozpoznanie różnych formatów wyciągów elektronicznych; archiwizowanie przelewów; Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio oraz z systemem do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych opisanym w obszarze nr 1. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Partnera Zamawiającego w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w Urzędu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. Wymagany format nośnika; DVD-ROM lub USB; Wymagana wersja językowa: polski; Urząd, któremu zostanie przekazana licencja i który będzie użytkownikiem oprogramowania: Urząd Gminy Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Moduł programowy zakupiony w ramach części II postępowania powinien być w pełni zintegrowany i kompatybilny z posiadanymi przez Urząd Gminy Brzeźnio innymi systemami/modułami wchodzącymi w skład systemu GOMiG-Odpady. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oraz pracę w jednolitym systemie. Świadczenie usługi wdrożenia zakupionych i dostarczonych licencji/oprogramowania/modułów komputerowych przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie programy zakupione w ramach części I i II postępowania powinny zostać ze soba w pełni zintegrowane i być kompatybilne.

11 IV. Części zamówienia. Oferty wariantowe: Organizator Postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty: a) Warunki udziału w postępowaniu: Oferent musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Organizator Postępowania dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia nie spełnia. b) Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. c) Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X niniejszego Zapytania ofertowego; Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; Opis funkcjonalności licencji/programów/modułów komputerowych, zgodny z minimalnym zakresem kryteriów funkcjonalności w odniesieniu do przedmiotu postępowania, w ramach części I i II postępowania. d) Organizator Postępowania informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane dla przedmiotu postępowania. Organizator Postępowania dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia nie spełnia. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 1. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania, Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest: Anna Kowalczyk, tel , fax ,

12 2. Oferenci maja prawo żądać wyjaśnień w zakresie niniejszego zapytania ofertowego w formie komunikacji elektronicznej pod numerem faksu lub adresem wskazanym w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Organizator Postępowania zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów (dotyczące treści zapytania ofertowego) w formie pisemnej faksem bądź w formie , które wpłynęły nie później niż do końca dnia r. do godz. 16:00, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. VII. Oferta: a) Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją jako OFERTA. b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. c) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. d) Ofertę złożoną po terminie Organizator Postępowania zwróci bez otwierania. e) Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę netto oraz kwotę brutto. f) Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty. g) Oferenta poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych (PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. h) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. i) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. j) Cena oferty obejmuje koszt zakupu, przekazania stosownych licencji, dostawy oprogramowania we wskazane w umowie miejsca i ich wdrożenia wraz z świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

13 VIII. Termin związania ofertą: a) Złożona oferta powinna zawierać 30 (trzydziesto) dniowy termin związania ofertą. b) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. c) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Złożenie ofert: a) Oferta zostanie zapakowana do opakowania z wyraźnym oznaczeniem jako OFERTA. Opakowanie zostanie zaklejone lub zalakowane oraz oznaczone w następujący sposób: Adres Organizatora Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok Kalisz Przedmiot postępowania: zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy (1 licencja) tj. Moduł Wymiarowy GOMiG-Odpady lub równoważny oraz programu księgującego do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych (1 licencja) tj. program UPK Uniwersalny Program Księgowania lub oprogramowanie równoważne, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. (nr postępowania 025/OPR/1). b) Na opakowaniu zostanie dodatkowo podana nazwa i adres Oferenta, co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie. c) Organizator Postępowania nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

14 X. Termin i miejsce złożenia ofert. Otwarcie ofert: Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone pod adres: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu, Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20. Oferty należy dostarczać do siedziby Organizatora Postępowania w godzinach pracy biura, tj. od 08:00 do 16:00 do dnia 27 lutego 2014 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego br. XI. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej: a) Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności ze niniejszym zapytaniem ofertowym. Organizator Postępowania dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XII zapytania ofertowego dla przedmiotu postępowania. b) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Organizatora Postępowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty, Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach określonych w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego, Oferent nie złożył wszystkich wymaganych załączników, określonych w Rozdziale V pkt. c /nie uzupełnił Oferty na wezwanie Organizatora Postępowania w wyznaczonym terminie. c) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Postępowania. d) Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

15 e) Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. f) Organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem Postępowania a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. g) Organizator Postępowania jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. h) Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą. XII. Kryteria oceny ofert: Przy ocenie i porównaniu ofert w ramach każdej z części postępowania zastosowane zostanie kryterium ceny: a. Kryterium oceny ofert: cena 100% Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe według zależności: C=(Cn/Co)*100 gdzie Cn cena oferty najkorzystniejszej Co cena oferty rozpatrywanej. UWAGA: Organizator postępowania dokonana oceny wg w/w kryterium tylko wobec ofert, które spełnią minimalne kryteria funkcjonalności poszczególnych

16 licencji/oprogramowania/modułów komputerowych, określonych dla przedmiotu postępowania w ramach I i II części Postępowania. XIII. Wynik: a) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną - zawierająca najwyższą liczbę punktów w odniesieniu do danej części przedmiotu postępowania. b) Jeżeli Organizator Postępowania nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Organizator Postępowania może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora Postępowania ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. c) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. d) Do oceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio Rozdział XIII ust. b. i XIII ust. c niniejszego zapytania ofertowego. e) Organizator Postępowania jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. XIV. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty: Przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania. XV. Podpisanie Umowy: Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty/ofert.

17 XVI. Umowa: W Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania zawarty jest wzór Umowy, którą Oferent powinien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 wzór umowy stanowi integralną część zapytania ofertowego. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami. XVII. Zmiana dokumentacji postępowania. Unieważnienie Postępowania: a) Organizator postępowania zastrzega możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. b) Organizator Postępowania zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. c) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Postępowania w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w punkcie lit. a i b powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. XVIII. Inne postanowienia: a) Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

18 przysposobienia, opieki lub kurateli b) Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w lit. a Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. XIX. Załączniki: Załączniki do zapytania ofertowego: a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty b) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

19 Załącznik nr 1 formularz oferty OFERTA Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: Do: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A lok Kalisz Ja/my niżej podpisani [firma/nazwa Oferenta, siedziba, numer wpisu do rejestru] składam/y niniejszym ofertę na zakup, dostawę i wdrożenie licencji/oprogramowania/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy oraz programu księgującego do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio, (powiat sieradzki, województwo łódzkie), zgodnie z opisem przedmiotu postępowania (Roz. III zapytania ofertowego nr 025/OPR/1), w ramach projektu Oceń-zaplanujzmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów na warunkach wskazanych w umowie stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 025/OPR/1. Stosownie do Roz. VII e Zapytania ofertowego oferuję cene, w ramach poszczególnych części postępowania: Część I - zakup, dostawa i wdrożenie licencji/modułu wymiarowego, dotyczącego gospodarowania odpadami gminy tj. Modułu Wymiarowego GOMiG Odpady lub równoważnego na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, wojewódtwo łódzkie), za cenę w następującej wysokości:

20 Nazwa programu:... cena jednostkowa netto (za 1 szt. programu):... zł + VAT =... zł RAZEM cena brutto za 1 szt. Programu objętego I częścią Postępowania:... zł (słownie:.) złotych brutto. Część II - zakup, dostawa i wdrożenie programu do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych, w tym księgującego dla płatności masowych, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych tj. programu UPK (Uniwersalny Program Księgujący), funkcjonującego w ramach systemu Księgowości Zobowiązań KSZOB lub równoważnego. Nazwa programu:... za cenę w następującej wysokości: cena jednostkowa netto (za 1 szt. programu):... zł + VAT =... zł RAZEM cena brutto 1 szt. Programu objetego II częścia Postępowania:... zł (słownie:.) złotych brutto. Jednocześnie oświadczam, że zaoferowana powyżej cena zakłada zakup, dostawę i wdrożenie licencji/oprogramowania/modułów komputerowych zgodnie z kryteriami funkcjonalności wskazanymi w rozdziale III zapytania ofertowego wraz z dostarczeniem stosownych licencji, instrukcji, gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio dla każdego z modułów/programów. *UWAGA: Oferent, który nie składa oferty w ramach danej część postępowania jest proszony o przekreślenie tych pozycji (części). Oświadczenia:

21 1. Oświadczam i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty, Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz treści samej Umowy. 2. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia do prowadzenie działalności, zgodnie z wymogami Organizatora Postępowania. 3. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Organizatorem Postępowania na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora Postępowania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpisano w dnia 2014 r. [Podpis Oferenta] Załączniki: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów rejestrowych. c. Opis funkcjonalności licencji/oprogramowania/modułów informatycznych, pozwalająca stwierdzić, iż programy oferowane przez oferenta spełnią minimalne kryteria funkcjonalności określone dla przedmiotu postępowania w ramach częśći I i II Postępowania.

22 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP , w imieniu której działa: Liliana Kaleta właściciel zwaną w dalszej części umowy Kupującym, a. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści: Preambuła Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, zwanego w dalszej części umowy Projektem, realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwane dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Educator L.B. Centrum Kształcenia (Lider Partnerstwa), Gmina Brzeźnio, Gmina Burzenin, Gmina Goszczanów, Gmina Klonowa, Gmina Lututów (Partnerzy), w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /12-1. Niniejsza umowa wynika z przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności w w/w projekcie oraz na podstawie umowy wiążącej Kupującego z Partnerami, na mocy której Kupujący jest uprawniony do dokonania zakupów na rzecz Partnerów.

23 1. Przedmiot umowy 1. Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Sprzedającego ofertą, Kupujący kupuje na rzecz Partnera wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Sprzedający sprzedaje, dostarcza i wdraża w miejsca wskazane przez Kupującego programy informatyczne wskazane w załączniku nr 1 do Umowy wraz z stosownymi licencjami producenta w liczbie wskazanej w zał. Nr 1 do Umowy (dalej: Programy), spełniające kryteria funkcjonalności określone w Roz. 3 zapytania ofertowego nr 025/OPR/1 i załączniku nr 3 do umowy (oferta sprzedającego zawierająca opis funkcjonalności zakupionych programów). Na podstawie niniejszej umowy nastepuje także nabycie przez Partnera wskazanego w ust.2 niniejszego paragrafu prawa własności nośników, na których zapisano Programy. 2. Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu Programu/ów na rzecz Partnera: Urzędu Gminy Brzeźnio (ul. Wspólna 44, Brzeźnio), powiat sieradzki, województwo łódzkie. 3. Wykonawca zapewni, że Programy będą posiadać ważne i oryginalne licencje producenta w odpowiedniej liczbie i na odpowiedni okres dla każdego z programów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Sprzedający oświadcza, że jest należycie upoważniony przez producenta do sprzedaży i wdrożenia Programów, w celu korzystania z nich przez Partnera Kupującego tj. Gminę Brzeźnio w ramach prowadzonej przez nią działalności. 2. Cena 1. Sprzedający sprzeda, dostarczy i wdroży Kupującemu programy w ilości...wraz z stosownymi licencjami producenta za cenę w wysokości...złotych netto (słownie:...); tj. cenę...zł brutto (słownie:...). 2. Zapłata nastąpi po dokonaniu skutecznego dostarczenia przez Sprzedającego (do miejsca wskazanego przez Kupującego - 1 pkt. 2)..programów, w ilości:..szt. Koszt dostawy ponosi Sprzedający. 3. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.

24 4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wystawiana przez Sprzedającego na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru programu z adnotacją BEZ UWAG, stanowiącego dowód prawidłowego wykonania przez Sprzedającego przedmiotu Umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Kupujący może wypłacić Sprzedającemu zaliczkę na poczet ceny należnej Sprzedającemu z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokości nie wyższej niż 70% ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej. 6. Zapłata zostanie dokonana w dniu wydania przez Kupującego jego bankowi dyspozycji przelania ceny na rachunek bankowy Sprzedającego. 7. Cena jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Termin realizacji 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu licencji/oprogramowania/modułów księgowych do siedziby Partnera wskazanej przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy, tj do dnia Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania Programu/ów oraz załączonych do niego instrukcji i licencji producenta w ciągu 7 dni od ich otrzymania. 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego lub Partnera, o których mowa w par. 1 ust. 4 Umowy, jakichkolwiek wad lub braków, Kupujący w terminie podanym w ust 1 powyżej złoży Sprzedającemu reklamację na adresy owe wskazane w paragrafie 8 Umowy. 3. Sprzedający jest obowiązany w terminie 5 dni rozpatrzyć reklamację, o której mowa w ust. 2 powyżej i w przypadku jej uwzględnienia - dostarczyć w miejsce wadliwego nowy egzemplarz Programu lub dostarczyć Program brakujący. W przypadku nieuwzględnienia ww. reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do przedłożenia Kupującemu (na adres wskazany w komparycji Umowy) pisemnego uzasadnienia we wskazanym w niniejszym ustępie terminie przyczyn nieuwzględnienia ww. reklamacji. 4. Zasady określone powyżej znajdą zastosowanie niezależnie od przysługujących Kupującemu praw z rękojmi i gwarancji.

25 5. Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Urnowy Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w dostawie Programu 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 Ust. 1; b) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w rozpatrzeniu i/lub realizacji reklamacji 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; c) za naruszenie przez Sprzedającego w stosunku do Programu obowiązku zapewnienia stosownej licencji producenta w zakresie prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności - 10% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; d) za bezzasadne nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedającego - 5% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1 za każde takie nieuwzględnienie; e) za naruszenie poufności o której mowa w 9 Umowy - 5% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; 2. Jeżeli szkoda przewyższy kary umowne, o których mowa w ust. 1, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Odpowiedzialność 1. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez Partnera warunków licencji producenta. 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem producenta w przypadku naruszenia postanowień ww. licencji lub niezapewnienia Partnerowi licencji producenta w zakresie niezbędnym do korzystania z Programów w ramach działalności prowadzonej przez Partnera. 3. W przypadku, gdy Producent skieruje przeciwko Kupującemu lub Partnerowi roszczenia związane z licencją/programami producenta, Sprzedający zwolni Kupującego lub Partnera z wszelkich roszczeń producenta oraz poniesie wszelkie wynikłe stąd koszty, w tym w szczególności koszty obsługi prawnej.

26 7. Licencja 1. Na podstawie udzielonych licencji przez producenta, które Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu do zakupionych Programów, Partner będzie uprawniony do korzystania z Programów/licencji w zakresie swojej działalności i w terminach wskazanych odpowiednio do postanowień załącznika nr 1 do Umowy, przez co należy rozumieć co najmniej instalowanie, używanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie i uruchamianie - w zakresie działalności prowadzonej przez Partnera. 2. Licencja/licencje producenta będą/nie będą uprawniać Partnera do otrzymywania od producenta uaktualnień Programu/ów, wsparcia technicznego lub konsultacji merytorycznych podczas problemów (w tym między innymi podczas instalacji lub użytkowania Programów/modułów komputerowych). 8. Przedstawiciele Stron 1. Osoby do kontaktu ze strony Kupującego: Anna Kowalczyk, tel. (62) , fax: (62) , adres 2. Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego: 9. Poufność 1. Wszelkie przekazane stronie przez jedną ze Stron w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej, graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną, informacje i metody programowe, techniczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, a w szczególności materiały szkoleniowe, plany, projekty, bazy danych, itp. stanowią tajemnicę tej Strony. 2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez Stronę, które są znane drugiej Stronie lub do których druga Strona, a ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Strona zobowiązuje się zachować informacje, o których mowa w ustępach powyższych, w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie

27 kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem drugiej Strony, chyba, że stan tej tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ administracji publicznej lub sąd powszechny w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Strona zobowiązana jest również niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o odkryciu jakiejkolwiek straty, ujawnieniu lub powieleniu informacji, naruszeniu poufności lub sprzeniewierzeniu informacji. 10. Kontrole 1. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy może być przedmiotem kontroli przez Kupującego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty. 2. Kupujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31 grudnia 2020 r. 4. Sprzedający zobowiązuje się umożliwić Kupującemu, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli realizacji Projektu, w tym udostępnić Kupującemu, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym podmiotom żądane dokumenty dotyczące realizacji Projektu. 5. Sprzedający zobowiązuje się przekazywać Kupującemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty kontrolach realizacji Projektu, w dniu powzięcia przez Sprzedającego wiadomości w tym zakresie. 11. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą Stron Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

28 4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

29 Załącznik nr 1 do Umowy Wykaz programów Wykaz licencji/programów/modułów komputerowych L.p. Nazwa Termin Liczba sztuk Termin gwarancji Nazwa Partnera, programu ważności (opieki serwisowej, na rzecz którego licencji nadzoru kupowany jest autorskiego)/ważność Program licencji

30 Załącznik nr 2 do Umowy Protokół odbioru programu/licencji Protokół odbioru programu/licencji Niniejszym potwierdzamy sprzedaż i dostarczenie licencji/oprogramowania/modułów komputerowych: L.p. Nazwa Liczba sztuk Miejsce dostawy programu/licencji programu/licencji/mo dułu komputerowego w ramach projektu Oceń -zaplanuj-zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, numer projektu: POKL /12. Nazwa Kupującego: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, Kalisz Data i podpis osoby reprezentującej Kupującego: Nazwa Sprzedawcy: Data i podpis osoby reprezentującej Sprzedawcę: Uwagi: BEZ UWAG

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Gramwzielone.pl sp. z o.o.(organizator postępowania) zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu miejsc na studiach podyplomowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu 3 licencji wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wybór Oferenta, który przygotuje ulotki promujące, Studium Podyplomowe pt. Zarządzanie podmiotami

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy Programu do obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przetargu

Ogólne Warunki Przetargu Ogólne Warunki Przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania 1. Organizator przetargu DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 18a 81-327 Gdynia URL: www.doradca.com.pl E-mail: mdryl@doradca.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/4/2012

Zapytanie ofertowe 1/4/2012 20 kwietnia 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/4/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi prawne w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trzebownisko, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 realizowane w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 w sprawie zakupu miejsc szkoleniowych w ramach projektu nr POKL.08.01.01-22-196/13 pt. Kompetentny pracownik siłą całej firmy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja/my niżej podpisani...

OFERTA. Ja/my niżej podpisani... Załącznik nr 3 formularz oferty Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: E-mail: Fax: OFERTA Do: F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań Ja/my niżej podpisani.... [firma/nazwa Oferenta, siedziba,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012 z dnia 28.03.2012 dotyczące wyboru miejsca realizacji szkoleń i doradztwa na terenie powiatu myślenickiego - wynajem sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 29 sierpnia 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/4/2012

Zapytanie ofertowe 2/4/2012 27 kwietnia 2012 r. Zapytanie ofertowe 2/4/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH w zakresie realizacji i rozliczania projektu Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012 z dnia 10.05.2012 dotyczące wyboru trenera do przeprowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax.

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO... pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. adres e-mail O F E R T A Ja, niżej podpisany... działając w imieniu 1...i na rzecz 2... z siedzibą... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. Preambuła

UMOWA SPRZEDAŻY. Preambuła UMOWA SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2013 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska Bolechowo, 01.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Dotyczy Projektu: Utworzenia w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem POD ZIELONYM JAMNICZKIEM dla dzieci pracowników Solaris

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach: ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Chorzów, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Chorzów, dnia r. Chorzów, dnia 12.07.2017 r. Zapytanie ofertowe Firma Handlowo Usługowa PAWMART Bożena Białecka ul. Stawowa 30/23 41-608 Świętochłowice NIP 627 138 69 77 Tel. 513 643 512 Strona internetowa: www.smerfowakraina.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Projekt Praktyki pedagogiczne kompetentnie, twórczo, przyjemnie (nr umowy dofinansowania: UDA-POKL.03.03.02-00-041/10-01) realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012 06.07.2012 roku Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska Bolechowo, 25.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2012 Dotyczy Projektu: Utworzenia w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem POD ZIELONYM JAMNICZKIEM dla dzieci pracowników Solaris

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.07.2013 r.

Warszawa, 08.07.2013 r. Warszawa, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan ( Konfederacja ), w ramach projektu Konkurencyjność Arbitrażu ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD)

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD) Zapytanie ofertowe dotyczące druku broszur przewodnik do studiowania specjalności oraz przygotowanie płyt CD z materiałami dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Postępowania. 2. Definicje. 3. Przedmiot Postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Organizator Postępowania. 2. Definicje. 3. Przedmiot Postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu na wybór Oferenta, który będzie realizował usługi w projekcie szkoleniowodoradczym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dnia r. Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dnia r. Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań, dnia 26.09.2016 r. Zamawiający: ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu łącznie 2 miejsc szkoleniowych na rzecz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych

Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych Olsztyn, dn. 12.08.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg Regulaminu Zamówień WMARR S.A. pod nazwą: Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych Strona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ZAKUP USŁUGI

UMOWA NA ZAKUP USŁUGI UMOWA NA ZAKUP USŁUGI Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2013 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, 05.02.2013 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych projektu AGORA. Strengthening the social dialogue ( AGORA. Wzmocnienie dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 Gdańsk, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający: INVICTA Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel.058 76 314 76 NIP 585 13 91 084 Regon: 192766523 KRS: 0000126605 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 W związkuz

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ L.Dz. /POKL/7.2.2/Skwierzyna/2014/W.K. Skwierzyna, 14.07.2014r. ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/07 RPO WM/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/07 RPO WM/2017 Zamawiający: Stowarzyszenie GRUPA DOROLNIKA 33-114 Rzuchowa1 NIP 873-29-19-882 REGON 852619636 Rzuchowa, dn. 27.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/07 RPO WM/2017 Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zwraca

Bardziej szczegółowo