ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu, dostawy i wdrożenia 2 licencji/programów/modułów informatycznych dla Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz., 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego, w związku z realizacją przez Organizatora Postępowania, Zamawiającego projektu Oceń-zaplanuj-zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, numer projektu: POKL /12. I. Organizator Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta, ul. Hanki Sawickiej 50 A lok. 20, Kalisz, nazwa skrócona: Educator L.B. URL: Telefon: Fax: II. Definicje: Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 1. Oferencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy w ramach Postępowania; 2. Sprzedający - Oferent wyłoniony podczas przedmiotowego postępowania, z którym Organizator Postępowania, Kupujący podpisze umowę na zakup, dostawę i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio. 3. Organizatorze Postępowania należy przez to rozumieć Educator L.B. z siedzibą w Kaliszu

2 - Kupujący. 4. Postępowaniu należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności przez Educator L.B. w przedmiocie: zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń zaplanuj zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. 5. Zapytaniu ofertowym należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe; 6. Umowie należy przez to rozumieć umowę o treści wskazanej w Załączniku nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. III. Przedmiot Postępowania: Przedmiotem Postępowania jest zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy (1 licencja) tj. Moduł Wymiarowy GOMiG-Odpady lub równoważny) oraz moduł/licencja/program księgujący do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych (1 licencja) tj. program UPK Uniwersalny Program Księgowania lub oprogramowanie równoważne), na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie). Kod CPV: Przedmiot postępowania został szczegółowo określony poniżej w opisie przedmiotu postępowania, jak i również w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. Organizator dokonuje podziału przedmiotu postępowania na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części postępowania.

3 Część I: W ramach części I Oferent zapewni zakup, dostawe i wdrożenie licencji/modułu wymiarowego, dotyczącego gospodarowania odpadami gminy tj. Moduł Wymiarowy GOMiG Odpady lub równoważny, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, wojewódtwo łódzkie). W ramach w/w zakupu i dostawy Oferent zobligowany jest również zapewnić: a. Instalację modułu na komputerach klienckich wskazanych przez Partnera Kupującego Urząd Gminy Brzeźnio; b. Integrację modułu z użytkowanym przez Partnera Kupującego z funkcjonującym w Urzędzie Gminy Brzeźnio systemem GOMIG-Odpady (Gospodarowanie Odpadami Miast i Gmin); c. Szkolenie wskazanych przez Partnera Kupującego użytkowników systemu (min 4 osoby) w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio (czas szkolenia min 3 dni w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30) w zakresie dostarczonego modułu; d. Świadczenie pomocy zdalnej oraz bezpłatna aktualizacja systemu przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy; e. Format nośnika: DVD-ROM lub USB; f. Wersja językowa: polska; g. Urząd, któremu zostanie przekazana licencja i który będzie użytkownikiem oprogramowania: Urząd Gminy Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Dostarczona licencja/oprogramowanie/moduł informatyczny musi zostać zapewniony zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem funkcjonalności, któremu program musi odpowiadać: 1. Tworzenie kont wymiarowych i ewidencja deklaracji / decyzji: a. zakładanie konta wymiarowego dla płatnika, b. możliwość założenia więcej niż jednego konta wymiarowego dla danego płatnika, a także dla danej nieruchomości (konkretna para płatnik nieruchomość może wystąpić tylko raz),

4 c. przypisywanie do konta wymiarowego systemu płatności (12-,6-,4-,3-,2- lub 1 rata w roku kalendarzowym), d. przypisywanie do konta wymiarowego informacji o nieruchomości, e. przypisanie do konta wymiarowego obszaru, f. przypisanie do konta wymiarowego kwitariusza, g. przypisanie do konta wymiarowego cechy przeznaczenia nieruchomości, h. określanie danych niezbędnych do wyliczenia kwoty przypisu obsługa wszystkich metod określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i mieszanych, i. możliwość zastosowania więcej niż jednej metody do wyliczenia opłaty, jak również różnicowania metod w oparciu o edytowalne słowniki, j. przechowywanie w systemie historii stawek dla poszczególnych metod, z możliwością ich wykorzystania (np. w przypadku zmiany stawki na przełomie roku), k. ewidencja deklaracji/decyzji o naliczeniu opłaty śmieciowej z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych stawek opłaty oraz metod, l. ewidencja deklaracji/decyzji o naliczeniu opłaty śmieciowej z podaniem informacji o segregacji bądź braku segregacji odpadów, m. możliwość załączenia dodatkowych dokumentów w postaci elektronicznej (oświadczenia, dokumenty dodatkowe potwierdzające dane w deklaracji itp.) funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych, n. naliczenie i księgowanie płatności - dwuetapowo, z możliwością wyboru daty księgowania i miesięcy księgowania, o. wyszukiwanie kont przy użyciu zdefiniowanych zakresów, p. wyszukiwanie kont poprzez odczytanie kodu kreskowego z pisma zewnętrznego (kod musi być uprzednio wygenerowany w systemie GOMiG) - funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych,

5 q. wydruk listy kont wygenerowanej za pomocą uprzednio zdefiniowanego zakresu, r. generowanie i drukowanie etykiet kodów kreskowych dla konta wymiarowego, s. generowanie kodu kreskowego identyfikującego konto wymiarowe w celu wykorzystania podczas wydruku dokumentów, na podstawie wzorców wydruku. t. Funkcjonalność dostępna przy współpracy z ADOK Archiwum Dokumentów Elektronicznych, przekazanie płatności do systemu rozliczeniowego księgowania zobowiązań. 2. Budowa bazy osobowej płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: a. możliwość wykorzystania bazy osobowej systemu podatkowego, b. możliwość wprowadzenia płatnika, który nie widnieje w systemie podatkowym, c. utworzenie płatnika wprowadzając m.in.: imię, nazwisko / nazwę firmy, PESEL / REGON / NIP, rodzaj płatnika osoba fizyczna / prawna, adres zameldowania, adres korespondencyjny. d. możliwość wykorzystania właścicieli z wykazu właścicieli jako płatników. 3. Definiowanie słowników: a. określenie słownika grup kont wymiarowych, b. określenie słownika obszarów, c. określenie słownika kwitariuszy dla nieruchomości rozliczanych wg metod określenie rodzajów metod oraz stawek podstawowej i obniżonej dla wybranej metody, d. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników określenie rodzajów pojemników i stawek podstawowej i obniżonej dla każdego z pojemników, e. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników określenie frakcji pojemników,

6 f. dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników możliwość zewidencjonowania pojemników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Konfiguracja informacji związanych z wyliczaniem kwoty przypisu: a. określenie wybranej przez gminę metody/metod naliczenia opłaty, b. określenie systemu/systemów płatności, c. określenie terminów płatności, d. konfiguracja nadawania numeru wirtualnego konta bankowego dla płatności masowych, e. konfiguracja nadawania numeru konta wymiarowego, f. konfiguracja określania klasyfikacji nieruchomości na koncie wymiarowym, g. grupowe nadawanie wirtualnego konta bankowego, h. konfiguracja przypisania do obszaru, i. konfiguracja przypisania do kwitariusza. 5. Możliwość zdefiniowania własnego wzoru dokumentu (decyzji ostatecznej, zaświadczenia o przyjęciu deklaracji itp.), z wykorzystaniem pól bazodanowych. 6. Możliwość umieszczenia na dokumencie kodu kreskowego określającego konto wymiarowe. 7. Możliwość grupowych naliczeń płatności. 8. Możliwość grupowych księgowań naliczeń, z określeniem daty księgowania i miesiąca księgowania. 9. Możliwość wygenerowania korespondencji seryjnej dla wszystkich deklaracji, dla których dokonano naliczenia opłaty, np. w celu wygenerowania korespondencji seryjnej dla osób, które złożyły deklarację. Użytkownik ma możliwość wyboru wzorca dokumentu, a także zakresu czasowego, dla jakiego odbywać się będzie filtrowanie danych do korespondencji. 10. Możliwość weryfikacji podstawowych danych z bazą systemu GOMiG Odpady, funkcjonująca w Urzędzie Gminy Brzeźnio podczas wprowadzania danych z deklaracji. 11. Możliwość utworzenia nieruchomości (po założeniu konta wymiarowego, w trakcie ewidencji danych wynikających z deklaracji/ decyzji). 12. Możliwość zapisania deklaracji / decyzji bez naliczenia płatności z niej wynikających. 13. Możliwość automatycznego obliczania przez system wartości zobowiązania wynikającego

7 z przyjętej stawki oraz wybranej metody / ręcznego wskazania kwoty do naliczenia (w trakcie ewidencji deklaracji / decyzji). 14. Możliwość generowania kwitariuszy, ich wydruku oraz automatyczne przesyłanie do systemu księgowego płatności masowych. 15. Generowanie zestawienia rejestru wymiarowego. 16. Możliwość eksportu danych do zlecenia drukowania książeczek opłat za gospodarowanie odpadami. 17. Możliwość eksportu danych kont wymiarowych do pliku csv. Moduł programowy zakupiony w ramach części I postępowania powinien być w pełni zinegrowany i kompatybilny z posiadanymi przez Urząd Gminy Brzeźnio innymi systemami/modułami wchodzącymi w skład systemu GOMiG-Odpady. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oraz pracę w jednolitym systemie. W ramach części II postępowania Oferent jest zobligowany zapewnić zakup, dostawę i wdrożenie programu do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych, w tym księgującego dla płatności masowych,, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych tj. program UPK Uniwersalny Program Księgujący, funkcjonujący w ramach systemu Księgowości Zobowiązań KSZOB lub oprogramowanie równoważne. Dostarczona licencja/oprogramowanie/moduł informatyczny musi zostać zapewniony zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem funkcjonalności, któremu program musi odpowiadać w ramach trzech wskazanych poniżej obszarów: 1. Obszar nr 1 Program przeznaczony do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych. Zakres przetwarzania danych: rozliczenie należności płatników wynikający z zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych; budżetowa księga pomocnicza - analityka do konta 221. Funkcjonalność: prowadzenie kont należności oddzielnie dla każdego podatnika i płatnika; rejestracja wpłat wraz z należnymi odsetkami i kosztami na kontach podatników i płatników; korekta wysokości należności i wpłat; ewidencja upomnień

8 i tytułów wykonawczych; eksport danych do księgowości budżetowej; wydruki kontrolne i sprawozdawcze; eksport danych o wpłatach do przyjęcia do kolejki w systemie kasowym; zarządzanie windykacją wystawia, ewidencjonuje, rozlicza upomnienia i tytuły wykonawcze; Wydruki i zestawienia: kontrolne listy księgowań wykonywane wg różnych kryteriów; syntetyczne zestawiania służące do przygotowania sprawozdań budżetowych; listy podatników (płatników) wraz z aktualnym stanem ich zobowiązań; generowanie upomnień i tytułów wykonawczych, rejestry upomnień i tytułów wykonawczych. Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami (GOMiG Odpady), zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Partnera Zamawiającego (Urząd Gminy Brzeźnio) w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w urzedu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. 2. Obszar nr 2 Narzędzie pozwalające zintegrować program do obsługi zobowiązań podatkowych opisany w obszarze nr 1 z programem do zarządzania gospodarką odpadami pełniącym rolę systemu wymiarowego, w którym jest naliczana opłata śmieciowa i jest wykorzystywany w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Funkcjonalność: automatyczne przenoszenie przypisów, odpisów i innych danych finansowych mających wpływ na rozliczenia podatku za odbiór śmieci z systemu gospodarką odpadami do systemu księgowości zobowiązań; dostęp z poziomu systemu gospodarki odpadami do konta rozliczeniowego zapewniającego wgląd do aktualnego stanu rozliczeń w ramach systemu księgowości zobowiązań. Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio oraz z programem automatyzującym

9 ewidencję wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych przy wykorzystaniu wirtualnych kont bankowych opisanym w obszarze 3. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie partnera Zamawiającego w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w urzędu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. 3. Obszar nr 3 Zakres przetwarzania danych: Program automatyzujący ewidencję wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych przy wykorzystaniu wirtualnych kont bankowych. Funkcjonalność: obsługa płatności masowych; automatyzacja procesu księgowania (wczytuje wyciąg bankowy generowany elektronicznie przez bank, rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo - księgowego); obsługa kont wirtualnych usługi oferowanej przez banki - automatyczne rozpoznanie, na jakim koncie i w ramach jakiego zobowiązania należy wykonać księgowanie; szybkie księgowanie kontokwitariuszy - w powiązaniu z programem podatkowym tworzony jest elektroniczny kwitariusz dla programu księgującego i pozwalający zatwierdzić wszystkie operacje zgodnie z dokumentem przedstawionym przez inkasenta; moduł druku blankietów przelewów z poziomu programu przeznaczonego do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych opisanych w obszarze nr 1 pozwoli na automatyczne zaksięgowanie wpłat wnoszonych przy pomocy blankietów; możliwość połączenia z modułem płatności elektronicznych; możliwość pracy nad wieloma wyciągami przez wielu operatorów jednocześnie; szybka analiza i wczytywanie (importowanie) wyciągów do programu; łatwy dostęp do wszystkich wyciągów; zestawienia służące do przygotowania sprawozdań budżetowych oraz na pełne

10 udokumentowanie pracy w podziale na operatorów i przydzielone im zadania; rozpoznanie różnych formatów wyciągów elektronicznych; archiwizowanie przelewów; Powiązania: Kompatybilność z systemem do rozliczania gospodarki odpadami zainstalowanym w Urzędzie Gminy Brzeźnio oraz z systemem do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych opisanym w obszarze nr 1. Wykonawca winien zapewnić: instalację programu, nielimitowaną liczbę godzin szkolenia oraz pomocy powdrożeniowej, konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Partnera Zamawiającego w trakcie eksploatacji oprogramowania, przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony przez Partnera Zamawiającego sprzęt komputerowy, instalowanie udoskonalonych wersji programów uwzględniając w tym zmiany przepisów prawnych oraz w miarę możliwości indywidualną potrzebę Urzędu Gminy Brzeźnio, dwie wizyty serwisantów systemów w siedzibie w/w Urzędu (ul. Wspólna 44, Brzeźnio) w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków serwisowych. Wymagany format nośnika; DVD-ROM lub USB; Wymagana wersja językowa: polski; Urząd, któremu zostanie przekazana licencja i który będzie użytkownikiem oprogramowania: Urząd Gminy Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Moduł programowy zakupiony w ramach części II postępowania powinien być w pełni zintegrowany i kompatybilny z posiadanymi przez Urząd Gminy Brzeźnio innymi systemami/modułami wchodzącymi w skład systemu GOMiG-Odpady. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności oraz pracę w jednolitym systemie. Świadczenie usługi wdrożenia zakupionych i dostarczonych licencji/oprogramowania/modułów komputerowych przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie programy zakupione w ramach części I i II postępowania powinny zostać ze soba w pełni zintegrowane i być kompatybilne.

11 IV. Części zamówienia. Oferty wariantowe: Organizator Postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty: a) Warunki udziału w postępowaniu: Oferent musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Organizator Postępowania dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia nie spełnia. b) Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. c) Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X niniejszego Zapytania ofertowego; Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; Opis funkcjonalności licencji/programów/modułów komputerowych, zgodny z minimalnym zakresem kryteriów funkcjonalności w odniesieniu do przedmiotu postępowania, w ramach części I i II postępowania. d) Organizator Postępowania informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane dla przedmiotu postępowania. Organizator Postępowania dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia nie spełnia. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 1. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania, Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest: Anna Kowalczyk, tel , fax ,

12 2. Oferenci maja prawo żądać wyjaśnień w zakresie niniejszego zapytania ofertowego w formie komunikacji elektronicznej pod numerem faksu lub adresem wskazanym w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Organizator Postępowania zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów (dotyczące treści zapytania ofertowego) w formie pisemnej faksem bądź w formie , które wpłynęły nie później niż do końca dnia r. do godz. 16:00, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. VII. Oferta: a) Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją jako OFERTA. b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. c) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. d) Ofertę złożoną po terminie Organizator Postępowania zwróci bez otwierania. e) Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę netto oraz kwotę brutto. f) Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty. g) Oferenta poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych (PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. h) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. i) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. j) Cena oferty obejmuje koszt zakupu, przekazania stosownych licencji, dostawy oprogramowania we wskazane w umowie miejsca i ich wdrożenia wraz z świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

13 VIII. Termin związania ofertą: a) Złożona oferta powinna zawierać 30 (trzydziesto) dniowy termin związania ofertą. b) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. c) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Złożenie ofert: a) Oferta zostanie zapakowana do opakowania z wyraźnym oznaczeniem jako OFERTA. Opakowanie zostanie zaklejone lub zalakowane oraz oznaczone w następujący sposób: Adres Organizatora Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok Kalisz Przedmiot postępowania: zakup, dostawa i wdrożenie 2 licencji/programów/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy (1 licencja) tj. Moduł Wymiarowy GOMiG-Odpady lub równoważny oraz programu księgującego do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych (1 licencja) tj. program UPK Uniwersalny Program Księgowania lub oprogramowanie równoważne, na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. (nr postępowania 025/OPR/1). b) Na opakowaniu zostanie dodatkowo podana nazwa i adres Oferenta, co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie. c) Organizator Postępowania nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

14 X. Termin i miejsce złożenia ofert. Otwarcie ofert: Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone pod adres: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu, Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20. Oferty należy dostarczać do siedziby Organizatora Postępowania w godzinach pracy biura, tj. od 08:00 do 16:00 do dnia 27 lutego 2014 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego br. XI. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej: a) Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności ze niniejszym zapytaniem ofertowym. Organizator Postępowania dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XII zapytania ofertowego dla przedmiotu postępowania. b) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Organizatora Postępowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty, Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach określonych w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego, Oferent nie złożył wszystkich wymaganych załączników, określonych w Rozdziale V pkt. c /nie uzupełnił Oferty na wezwanie Organizatora Postępowania w wyznaczonym terminie. c) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Postępowania. d) Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

15 e) Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. f) Organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem Postępowania a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. g) Organizator Postępowania jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. h) Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą. XII. Kryteria oceny ofert: Przy ocenie i porównaniu ofert w ramach każdej z części postępowania zastosowane zostanie kryterium ceny: a. Kryterium oceny ofert: cena 100% Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe według zależności: C=(Cn/Co)*100 gdzie Cn cena oferty najkorzystniejszej Co cena oferty rozpatrywanej. UWAGA: Organizator postępowania dokonana oceny wg w/w kryterium tylko wobec ofert, które spełnią minimalne kryteria funkcjonalności poszczególnych

16 licencji/oprogramowania/modułów komputerowych, określonych dla przedmiotu postępowania w ramach I i II części Postępowania. XIII. Wynik: a) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną - zawierająca najwyższą liczbę punktów w odniesieniu do danej części przedmiotu postępowania. b) Jeżeli Organizator Postępowania nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Organizator Postępowania może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora Postępowania ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. c) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. d) Do oceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio Rozdział XIII ust. b. i XIII ust. c niniejszego zapytania ofertowego. e) Organizator Postępowania jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. XIV. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty: Przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części postępowania. XV. Podpisanie Umowy: Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty/ofert.

17 XVI. Umowa: W Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania zawarty jest wzór Umowy, którą Oferent powinien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 wzór umowy stanowi integralną część zapytania ofertowego. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami. XVII. Zmiana dokumentacji postępowania. Unieważnienie Postępowania: a) Organizator postępowania zastrzega możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. b) Organizator Postępowania zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. c) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Postępowania w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w punkcie lit. a i b powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. XVIII. Inne postanowienia: a) Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

18 przysposobienia, opieki lub kurateli b) Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w lit. a Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. XIX. Załączniki: Załączniki do zapytania ofertowego: a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty b) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

19 Załącznik nr 1 formularz oferty OFERTA Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: Do: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A lok Kalisz Ja/my niżej podpisani [firma/nazwa Oferenta, siedziba, numer wpisu do rejestru] składam/y niniejszym ofertę na zakup, dostawę i wdrożenie licencji/oprogramowania/modułów informatycznych, w tym modułu wymiarowego z zakresu gospodarowania odpadami gminy oraz programu księgującego do rozliczania księgowego podatków i opłat, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio, (powiat sieradzki, województwo łódzkie), zgodnie z opisem przedmiotu postępowania (Roz. III zapytania ofertowego nr 025/OPR/1), w ramach projektu Oceń-zaplanujzmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów na warunkach wskazanych w umowie stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 025/OPR/1. Stosownie do Roz. VII e Zapytania ofertowego oferuję cene, w ramach poszczególnych części postępowania: Część I - zakup, dostawa i wdrożenie licencji/modułu wymiarowego, dotyczącego gospodarowania odpadami gminy tj. Modułu Wymiarowego GOMiG Odpady lub równoważnego na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (powiat sieradzki, wojewódtwo łódzkie), za cenę w następującej wysokości:

20 Nazwa programu:... cena jednostkowa netto (za 1 szt. programu):... zł + VAT =... zł RAZEM cena brutto za 1 szt. Programu objętego I częścią Postępowania:... zł (słownie:.) złotych brutto. Część II - zakup, dostawa i wdrożenie programu do rozliczania księgowego podatków i opłat lokalnych, w tym księgującego dla płatności masowych, umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych tj. programu UPK (Uniwersalny Program Księgujący), funkcjonującego w ramach systemu Księgowości Zobowiązań KSZOB lub równoważnego. Nazwa programu:... za cenę w następującej wysokości: cena jednostkowa netto (za 1 szt. programu):... zł + VAT =... zł RAZEM cena brutto 1 szt. Programu objetego II częścia Postępowania:... zł (słownie:.) złotych brutto. Jednocześnie oświadczam, że zaoferowana powyżej cena zakłada zakup, dostawę i wdrożenie licencji/oprogramowania/modułów komputerowych zgodnie z kryteriami funkcjonalności wskazanymi w rozdziale III zapytania ofertowego wraz z dostarczeniem stosownych licencji, instrukcji, gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio dla każdego z modułów/programów. *UWAGA: Oferent, który nie składa oferty w ramach danej część postępowania jest proszony o przekreślenie tych pozycji (części). Oświadczenia:

21 1. Oświadczam i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty, Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz treści samej Umowy. 2. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia do prowadzenie działalności, zgodnie z wymogami Organizatora Postępowania. 3. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Organizatorem Postępowania na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora Postępowania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpisano w dnia 2014 r. [Podpis Oferenta] Załączniki: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów rejestrowych. c. Opis funkcjonalności licencji/oprogramowania/modułów informatycznych, pozwalająca stwierdzić, iż programy oferowane przez oferenta spełnią minimalne kryteria funkcjonalności określone dla przedmiotu postępowania w ramach częśći I i II Postępowania.

22 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP , w imieniu której działa: Liliana Kaleta właściciel zwaną w dalszej części umowy Kupującym, a. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści: Preambuła Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, zwanego w dalszej części umowy Projektem, realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwane dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Educator L.B. Centrum Kształcenia (Lider Partnerstwa), Gmina Brzeźnio, Gmina Burzenin, Gmina Goszczanów, Gmina Klonowa, Gmina Lututów (Partnerzy), w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /12-1. Niniejsza umowa wynika z przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności w w/w projekcie oraz na podstawie umowy wiążącej Kupującego z Partnerami, na mocy której Kupujący jest uprawniony do dokonania zakupów na rzecz Partnerów.

23 1. Przedmiot umowy 1. Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Sprzedającego ofertą, Kupujący kupuje na rzecz Partnera wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Sprzedający sprzedaje, dostarcza i wdraża w miejsca wskazane przez Kupującego programy informatyczne wskazane w załączniku nr 1 do Umowy wraz z stosownymi licencjami producenta w liczbie wskazanej w zał. Nr 1 do Umowy (dalej: Programy), spełniające kryteria funkcjonalności określone w Roz. 3 zapytania ofertowego nr 025/OPR/1 i załączniku nr 3 do umowy (oferta sprzedającego zawierająca opis funkcjonalności zakupionych programów). Na podstawie niniejszej umowy nastepuje także nabycie przez Partnera wskazanego w ust.2 niniejszego paragrafu prawa własności nośników, na których zapisano Programy. 2. Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu Programu/ów na rzecz Partnera: Urzędu Gminy Brzeźnio (ul. Wspólna 44, Brzeźnio), powiat sieradzki, województwo łódzkie. 3. Wykonawca zapewni, że Programy będą posiadać ważne i oryginalne licencje producenta w odpowiedniej liczbie i na odpowiedni okres dla każdego z programów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Sprzedający oświadcza, że jest należycie upoważniony przez producenta do sprzedaży i wdrożenia Programów, w celu korzystania z nich przez Partnera Kupującego tj. Gminę Brzeźnio w ramach prowadzonej przez nią działalności. 2. Cena 1. Sprzedający sprzeda, dostarczy i wdroży Kupującemu programy w ilości...wraz z stosownymi licencjami producenta za cenę w wysokości...złotych netto (słownie:...); tj. cenę...zł brutto (słownie:...). 2. Zapłata nastąpi po dokonaniu skutecznego dostarczenia przez Sprzedającego (do miejsca wskazanego przez Kupującego - 1 pkt. 2)..programów, w ilości:..szt. Koszt dostawy ponosi Sprzedający. 3. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.

24 4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wystawiana przez Sprzedającego na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru programu z adnotacją BEZ UWAG, stanowiącego dowód prawidłowego wykonania przez Sprzedającego przedmiotu Umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Kupujący może wypłacić Sprzedającemu zaliczkę na poczet ceny należnej Sprzedającemu z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokości nie wyższej niż 70% ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej. 6. Zapłata zostanie dokonana w dniu wydania przez Kupującego jego bankowi dyspozycji przelania ceny na rachunek bankowy Sprzedającego. 7. Cena jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Termin realizacji 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu licencji/oprogramowania/modułów księgowych do siedziby Partnera wskazanej przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy, tj do dnia Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania Programu/ów oraz załączonych do niego instrukcji i licencji producenta w ciągu 7 dni od ich otrzymania. 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego lub Partnera, o których mowa w par. 1 ust. 4 Umowy, jakichkolwiek wad lub braków, Kupujący w terminie podanym w ust 1 powyżej złoży Sprzedającemu reklamację na adresy owe wskazane w paragrafie 8 Umowy. 3. Sprzedający jest obowiązany w terminie 5 dni rozpatrzyć reklamację, o której mowa w ust. 2 powyżej i w przypadku jej uwzględnienia - dostarczyć w miejsce wadliwego nowy egzemplarz Programu lub dostarczyć Program brakujący. W przypadku nieuwzględnienia ww. reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do przedłożenia Kupującemu (na adres wskazany w komparycji Umowy) pisemnego uzasadnienia we wskazanym w niniejszym ustępie terminie przyczyn nieuwzględnienia ww. reklamacji. 4. Zasady określone powyżej znajdą zastosowanie niezależnie od przysługujących Kupującemu praw z rękojmi i gwarancji.

25 5. Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Urnowy Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w dostawie Programu 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 Ust. 1; b) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w rozpatrzeniu i/lub realizacji reklamacji 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; c) za naruszenie przez Sprzedającego w stosunku do Programu obowiązku zapewnienia stosownej licencji producenta w zakresie prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności - 10% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; d) za bezzasadne nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedającego - 5% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1 za każde takie nieuwzględnienie; e) za naruszenie poufności o której mowa w 9 Umowy - 5% wynagrodzenia o którym mowa w 2 Ust. 1; 2. Jeżeli szkoda przewyższy kary umowne, o których mowa w ust. 1, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Odpowiedzialność 1. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez Partnera warunków licencji producenta. 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem producenta w przypadku naruszenia postanowień ww. licencji lub niezapewnienia Partnerowi licencji producenta w zakresie niezbędnym do korzystania z Programów w ramach działalności prowadzonej przez Partnera. 3. W przypadku, gdy Producent skieruje przeciwko Kupującemu lub Partnerowi roszczenia związane z licencją/programami producenta, Sprzedający zwolni Kupującego lub Partnera z wszelkich roszczeń producenta oraz poniesie wszelkie wynikłe stąd koszty, w tym w szczególności koszty obsługi prawnej.

26 7. Licencja 1. Na podstawie udzielonych licencji przez producenta, które Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu do zakupionych Programów, Partner będzie uprawniony do korzystania z Programów/licencji w zakresie swojej działalności i w terminach wskazanych odpowiednio do postanowień załącznika nr 1 do Umowy, przez co należy rozumieć co najmniej instalowanie, używanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie i uruchamianie - w zakresie działalności prowadzonej przez Partnera. 2. Licencja/licencje producenta będą/nie będą uprawniać Partnera do otrzymywania od producenta uaktualnień Programu/ów, wsparcia technicznego lub konsultacji merytorycznych podczas problemów (w tym między innymi podczas instalacji lub użytkowania Programów/modułów komputerowych). 8. Przedstawiciele Stron 1. Osoby do kontaktu ze strony Kupującego: Anna Kowalczyk, tel. (62) , fax: (62) , adres 2. Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego: 9. Poufność 1. Wszelkie przekazane stronie przez jedną ze Stron w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej, graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną, informacje i metody programowe, techniczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, a w szczególności materiały szkoleniowe, plany, projekty, bazy danych, itp. stanowią tajemnicę tej Strony. 2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez Stronę, które są znane drugiej Stronie lub do których druga Strona, a ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Strona zobowiązuje się zachować informacje, o których mowa w ustępach powyższych, w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie

27 kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem drugiej Strony, chyba, że stan tej tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ administracji publicznej lub sąd powszechny w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Strona zobowiązana jest również niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o odkryciu jakiejkolwiek straty, ujawnieniu lub powieleniu informacji, naruszeniu poufności lub sprzeniewierzeniu informacji. 10. Kontrole 1. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy może być przedmiotem kontroli przez Kupującego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty. 2. Kupujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31 grudnia 2020 r. 4. Sprzedający zobowiązuje się umożliwić Kupującemu, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli realizacji Projektu, w tym udostępnić Kupującemu, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym podmiotom żądane dokumenty dotyczące realizacji Projektu. 5. Sprzedający zobowiązuje się przekazywać Kupującemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty kontrolach realizacji Projektu, w dniu powzięcia przez Sprzedającego wiadomości w tym zakresie. 11. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą Stron Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

28 4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

29 Załącznik nr 1 do Umowy Wykaz programów Wykaz licencji/programów/modułów komputerowych L.p. Nazwa Termin Liczba sztuk Termin gwarancji Nazwa Partnera, programu ważności (opieki serwisowej, na rzecz którego licencji nadzoru kupowany jest autorskiego)/ważność Program licencji

30 Załącznik nr 2 do Umowy Protokół odbioru programu/licencji Protokół odbioru programu/licencji Niniejszym potwierdzamy sprzedaż i dostarczenie licencji/oprogramowania/modułów komputerowych: L.p. Nazwa Liczba sztuk Miejsce dostawy programu/licencji programu/licencji/mo dułu komputerowego w ramach projektu Oceń -zaplanuj-zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, numer projektu: POKL /12. Nazwa Kupującego: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, Kalisz Data i podpis osoby reprezentującej Kupującego: Nazwa Sprzedawcy: Data i podpis osoby reprezentującej Sprzedawcę: Uwagi: BEZ UWAG

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Ti POLSKA ENERG TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2012/TPE/TPE1/01043/L zadanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo