Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe 1/5/2012"

Transkrypt

1 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przetarg ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz., 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego, w związku z realizacją przez Organizatora Przetargu projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw (dalej także jako Projekt ), numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL / Przedmiot postępowania przetargowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług księgowych obejmujących pełną ewidencję finansowo księgową projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw. Usługa księgowa będzie świadczona od do (okres realizacji projektu) jak również do momentu rozliczenia końcowego projektu. Koszty związane z przygotowaniem oferty, ponosi oferent. W zakres usługi księgowej wchodzić będą następujące elementy: ewidencjonowaniu dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu przygotowanie opisów dokumentów projektu przygotowanie pomocniczych zestawień finansowych przygotowanie treści umów z podwykonawcami przygotowanie treści umów z pracownikami przygotowanie treści umów ze zleceniobiorcami sporządzanie protokołów odbioru usług w oparciu o ewidencję czasu pracy weryfikowanie rachunków od umów zleceń utrzymywanie kontaktów z kontrahentami i podwykonawcami w celu wyjaśniania powstałych wątpliwości prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym w zakresie związanym z projektem uzyskiwanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego wszelkich niezbędnych zaświadczeń związanych z realizowanym projektem,

2 przygotowywanie zmian do wniosku o dofinansowanie od strony finansowej, na podstawie otrzymanych danych współdziałanie w zakresie monitorowania rozliczeń prowadzonych projektów prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego i innych wymaganych umową o realizację projektu udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzonym projektem tj. terminy, sposób sporządzania oraz rodzaj przedkładanych dokumentów dodatkowych obsługa płac polegająca na sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń (przychodów) pracowników oraz ewidencji zatrudnienia w ramach projektu. sporządzanie deklaracji podatkowych za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracja na pobrane zaliczki PIT-4, informacja o pobranych zaliczkach PIT-11) w ramach projektu. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych wykonujących prace w projekcie udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrowo płacową. reprezentacja przed organami kontrolnymi (ZUS, US,PIP) w sprawach dotyczących projektu Współpraca z biurem księgowym obsługującym Zamawiającego 2. Informacje o Zamawiającym Zamawiającym jest Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa 3. Części zamówienia. Oferty wariantowe. Organizator Przetargu nie dopuszcza składania ofert częściowych. Organizator Przetargu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: - posiadają odpowiednią wiedzę w aspekcie finansowego rozliczania projektów szkoleniowych POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego co należy rozumieć jako prowadzenie usługi księgowej w okresie ostatnich 3 lat min. 2 projektów współfinasowanych z EFS o wartości powyżej min. 500 tys. złotych każdy z nich, - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Tryb wyboru i harmonogram postępowania przetargowego :

3 a) Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert. b) Harmonogram postępowania: zaproszenie do składania ofert termin końcowy złożenia ofert - do decyzja o wyborze oferty 6. Wymagane dokumenty a) Oświadczanie: Niniejszym oświadczam, iż.. (nazwa wykonawcy usługi) nie jest powiązana z ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o. o osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o. o lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. lub osobami wykonującymi w imieniu ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli b) Oferta Załącznik nr 1 c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego; d) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. e) Wykaz doświadczeń (wykaz projektów gdzie świadczona była usługa księgowa) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4a niniejszego Zapytania ofertowego. 7. Warunki unieważnienia postępowania: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W wypadku unieważnienia postępowania przetargowego Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Przetargu. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im wobec Organizatora Przetargu roszczeń. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

4 Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do włącznie, elektronicznie na adres: Udzielona odpowiedź będzie wysyłana do wszystkich wykonawców do których zostały skierowane zapytania. 9. Sposób i termin złożenia oferty: 1. Złożenie oferty następuje poprzez złożenie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Każdy Oferent uprawniony jest do złożenia jednej oferty. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy musi zostać całkowicie wypełniony. 3. Oferent może przed upływem terminu końcowego do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W wypadku dokonania przez Oferenta zmiany oferty rozpoznaniu podlega oferta w ostatnim zgłoszonym przez Oferenta brzmieniu. Oferent, który wycofał ofertę nie może brać udziału w Przetargu. 4. Ofertę złożoną po terminie Organizator Przetargu zwróci bez otwierania. 5. Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w Formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę netto oraz kwotę brutto za miesiąc wykonywanej usługi. 6. Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty. 7. Kwoty, o których mowa w ust. 5 6 powyżej Oferent poda w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych (PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie zawartej ze zwycięzcą Przetargu. 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. 9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Organizator Przetargu nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Ofertę należy złożyć do dnia do godziny w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską (decyduje data doręczenia oferty) na adres: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa z dopiskiem na kopercie: oferta na usługę księgową projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw. 10. Wymagania dodatkowe dotyczące oferty: Zamawiający dodatkowo oczekuje pisemnego zapewnienia dotyczącego: a) Zachowania należytej staranności i terminowości przy realizacji przedmiotu zamówienia b) Gotowości do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania c) Gwarancji ważności oferty przez 20 miesięcy od daty jej złożenia 11. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Przetargu dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.

5 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Organizatora Przetargu oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty, d) Oferent nie wyraził zgody na okres związania ofertą określony w pkt. 10 niniejszego zapytania ofertowego, e) Formularz ofertowy został przez Oferenta uzupełniony w sposób niekompletny, f) Oferent nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 4 niniejszego Zapytania ofertowego, g) Oferent nie przedłożył w załączeniu do Formularza ofertowego któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Przetargu. 4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. 5. Oferent może nie później niż w terminie końcowym składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Organizator Przetargu może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem Przetargu a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. 7. Organizator Przetargu jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 12. Kryteria oceny ofert 1. Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną zastosowane następujące kryteria: a. Cena 100%. 13. Wynik 1. Organizator Przetargu wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie do 4 czerwca 2012 r. 2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca spełniająca wszystkie kryteria z najniższą ceną. 3. Jeżeli Organizator Postępowania nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Organizator Przetargu może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora Postępowania ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny (dalej Oferty dodatkowe ). 4. Oferenci, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6 5. Do oceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio warunki określone w treści niniejszego Zapytania ofertowego. 6. Organizator Postępowania jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 14. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty Organizator Przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15. Podpisanie Umowy Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym przez Organizatora Przetargu miejscu i terminie. 16. Inne postanowienia 1. Organizator Przetargu może zmienić warunki niniejszego postępowania. O zmianach poinformuje wszystkich oferentów zaproszonych bezpośrednio do składania ofert oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 2. Organizator Przetargu dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach przewidzianych w Wytycznych dotyczących realizacji przedmiotowego projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw. 3. Złożenie przez Oferenta oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania ofertowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami Zapytania ofertowego i przetargu prowadzonego na jego podstawie. 17. Poufność: Niniejsze Zapytanie ofertowe jest własnością ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Oferenci mogą wykorzystywać zawarte w Zapytaniu ofertowym informacje wyłącznie w celu przygotowania oferty. Informacje zawarte w Zapytaniu nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Wszystkie oferty cenowe przedstawione przez oferentów, które należy traktować jako poufne, muszą być oznaczone terminem poufne przed dostarczeniem ich do ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. W przypadku braku takiej klauzuli ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. jest zwolniona z poufności.

7 Złączniki: 1) Formularz oferty Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego 1/5/2012 w ramach przetargu organizowanego przez Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.. Nazwa firmy FORMULARZ OFERTY Adres firmy (miejscowość, data) Telefon.. Fax. Przedkładam ofertę na usługi księgowe w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki): Cena jednostkowa netto miesięcznie za wykonanie usługi: Podatek VAT:.

8 Cena jednostkowa brutto miesięcznie za wykonanie usługi: (słownie.) Osobą do kontaktu jest (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres ):. Poświadczam że zapoznałem się z treścią zapytania i jestem świadomy warunków realizacji zamówienia. (pieczątka firmowa)... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania) Oświadczam, że wszystkie dane i informacje zawarte w Formularzu ofertowym są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. (pieczątka firmowa)... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania) Do oferty załączam: - Oświadczenie zgodne z pkt. 6 a; - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego zapytania ofertowego; - Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; - Wykaz doświadczeń (wykaz projektów gdzie świadczona była usługa księgowa) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4a niniejszego Zapytania ofertowego; - Inne (pieczątka firmowa)... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo