Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w"

Transkrypt

1 Informacja miedzysesyjna za okres od 25 pazdziernika 2003r. do 19 grudnia 2003r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado: Szanowni Panstwo W m-cu pazdzieraiku i iistopadzie zrealizowano dochody w wysokosci z>, w tym dotacje zi, subwencj? w wysokosci zl oraz pozostale dochody w wysokosci zl. Natomiast wydatki zrealizowano nak\vote zl Przvgotowano na dzisiejsza sesje Rady Gminy 16 projektov uchwal. Vchwahpodietenasesmchwdniu r. il7j1.2003r. zostatv ijealizowane nastepuiaco: - 2 uchwaiy dotycza.ce zmian w budzecie gminy realizowane sa na biezaco - uchwala dot. wwazema opinii w spra^ie cz?sciowego przeksztalcenia ZOZ w Bedzime zostaia przekazana do Starostwa Powiatowego w B?dziiue - uchwala dot. wyboru lawnikow zostaia przekazana do Sadu Okregowego w Katowicach i Sadu Rejonowego w Bedzinie - uchwala dot. zacia^gniecia pozyczki z WTOS i GW zostaia przekazana do WFOS l GW w celu uzyskania wiekszej kwoty pozyczki. Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w Gorze Siewierskiej - 3 zarzadzenia dotyczyly zmian \v budzecie gmin> i poisgajy na zwi^kszeniu dochodow i wydatkow \v budzecie gminy o kwot? zi w dziale.. Opieka spoleczna" z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze, zasijki rodzimie i pieiegnacyjne oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne gie zarza^dzenie dotyczylo zwiekszenia planu dochodow i wydatkow o kwote zl w dziale,,administracja publiczna" z przeznaczeniem na realizacje zadan biezacych z zakresu admimstracji rzadowej. Dokonano rowniez przeniesien w dziale,,oswiata i wychowanie",,;opieka spoleczna i edukacyjna opieka wychowaw-cza" celem zabezpieczema kwot na w>plate nagrod P. Wojta z okazji 'Dnia Edukacji Narodowej" na zakup sprz?tu komputerowego wraz z oprz}tzadowaniem i zakup niezb^dnych materialow i wyposazenia. La.czna kwota przeniesien wynosila zl. Przeniesien dokonano w zwiazku z nievvykorzystaniem srodkow z wyplat,,13" pensji oraz niewykorzystanych srodkow na ushigi opiekuncze z powodu malej liczby klientow.

2 102 - ~) :e zarzadzenie dotyczylo zwiekszenia dochodow budzetu o kwote zi z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych zwiazanych z awansem zawodowych nauczycieli oraz na sfinansowanie funduszu socjainego dia nauczycieli emerytow i rencistow oraz zwiekszono dotacje celowa na zasifki z pomocy spofecznej, srodki te pochodza z dotacji ceiowej. Dokonano rowniez przeniesien w szkolach podstawowych i gimnazjum oraz w przedszkolach w kwocie zl celem zabezpie-zenia wydatkow zwiazanych z realizacja biezacych optat te zarzadzenie dctyczyio doptat do czesnego doksztalcajacych sie nauczycieii. Ustalono zasady doplat do czesnego te "zarzadzenie dctyczyio powolania Komisji celem wytonienia banku na obsluge kredytow dhigoterminowych na: termomoderaizacje budynku Gimnazjum w Psarach, remont ulicy Lesnej i Browarnej w Samowie i modernizacje nawieizchni drogi ul. Belnej w Strzyzowicach e zarzadzenie dotyczylo przyjeeja projektu budzetu gminy na 2004r. Projekt budzetu na 2004r. zaklada zarowno dochody jak i wydatki na kwote, ,228 zi Projekt budietu na 2004r. Womawianym okresie zostal Radnym doreczony. podiatem 84 decvzn administracvmvch dotvczucvch nastemtiacvch svraw: - 18 decyzji dotycza^cych ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowan;a terenu - 3 decyzje zatwierdzajace rozgraniczenie nieruchomosci - 4 decyzje zatwierdzajace projekt podziahi nieruchomosci - 5 decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego - 10 decyzji doiyczacych wykr-eslen z dzialalnosci gospodarczej - 38 decyzji ustalajacych wysokosc podatkow - 4 decyzje dotyczace sprostowania btedow w aktach stanu cywilnego W minionvm okresie wvdano: odpisow z akt stanu cywilnego - zarejstrowano 5 malzenstw oraz 13 zgonow - zameldowano na stale 15 osob, wymeldowano 17 osob - zameldcwano 8 noworodkow i odnotowano 7 zgonow mieszkaricdw gminy, ktorzy zmarli w szpitaiach. - \v\dano 258 dowodow osobistych oraz przyjeto 160 wnioskow o wydame dowodu osobistego.

3 4OS Wokresie obietvm informacia zmvariem 16 umow dotyczacvch nastemiiacych spraw: 1. Umowa NrPP 342/51/2003 z dma r. zawartaz Zakladem Projektowo Budowlanym w Dabiu ul. Pocztowa 2, na opracowanie projektu budowiaiego podjazdu dia niepehiosprawnych do budynku OSP w Strzyzowicach na kwote: 1.220,00 zl brutto. 2. Umowa Nr PP 342/52/2003 z dnia r. zawarta z firmapn. Ushigi Remontcwo Budowlane w Zawierciu ul. Okiennik 22, na modernizacj? drogi dqjazdowej do pol D-49 i D-47/1 Psary Strzyzowice na kwote: ,62 zl bratto. 3. Umowa Mr PP 342/53/2003 z dma R. zawarta z P. Danuta_ Respektz. Hydrogelogiem zam. Tychy Al. Niepodleglosci 114/18, na opracowanie dokumentacji hydro geologieznej ustalajacej zasoby zrodla wody Vv Gorze Siewierskiej na kwote: 5.100,00 zi brutto. 4. Urnov/a Nr PP 342/54/2003 z dma r. zawarta z P. Anna, Filipczyk zam. Bedzin til. Bursztynowa 1 / 4, na opracowanie prijektu budowlanego modemizacji sieci rozdzielczc oswietl.eniowej przy ul. Belnej w Strzyzowicach nakw-ot?: 3.856,00 zl brutto. 5. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dma r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Ushigowo Handlowe,,I>4'TEBn' Sp. Z o. o. Bedzm ul. Matcbadzka 143, na wykcnanie zasilania vv energie elekrrvczna stadni glebinowej SM-3 w Malinowicach ul. Szkolna na kwote: 9.552,60 zl brutto. 6. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dnia r. zawarta z firma pn.,rmikrometr"' Dabrowa Gormcza ul. Krasinskiego 1/45, na wykonairie wznowienia granic dziatki Nr 25 w Strzyzowicachul. Belna na odcinku graniczajsym z droga^ gminna D-47/1 na kwote.: 2.107,90 zlbrutto. 7. Umowa Nr PP 342/57/2003 z dnia r. zawarta z firma pn..,mikrometr" Dabrowa Gomicza ul. Krasinskego 1/45, na wykonanie wznowierna granic dziaiki Nr 589, 485.4: 460/2 w Strzyzowicach ul. Podwale na kwote: 2.503,80 z\ brutto. 8. Umowa Nr PP 342/58/2003 z dnia r. zawarta z firma. pn..:drogok4ex:" Sp. z o. o. Gdansk ul. Litewska 20 dot. wykonania robot dodatkowyeh remontu nawierzchni ul. Lesnej i Browarasj w Samowie na kwot?: ,97 zlbrutto. 9. Umowa Nr PP 342/59/2003 z dnia r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Robot Bodowlanych,,PERBUDMIX" Sosnowiec ul. Zegadtowicza 8/3, dot. wykonania robot dodatkowyeh docieplenia budynku Urzedu Gmmy wpsarach na kwote: ,24 zl brutto. lo.postanowienie Nr PP 7644/ z dnia 25, r. opiniuj^ce pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy: ;,EKO-GWAJM" Sp z o. o. Ggrodzieniec ui. Kosciuszki 212

4 -4 - v\yt\va:'zanych na terenie powiatu bedzinskego. ll.postanowienie NrPP 7644/18'2003 z dnia r. opiniujace Pczytwvnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla finny PHU ^REN-ROS" Rajmund Mueha Wlodowice ul. Zarecka 158 wytw-arzanvch na terenie powiatu be_dziriskiego. 12.Postanowienie Nr P? 7644/19/2003 z dnia r. opmiujace pozytywnie program gospodarki cdpadami niebezpiecznymi dla ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. Warszawa ul. Wolczynska 133 budynek 11 B wytwarzanvch na terenie powiatu bedziriskiego. 13.Decyzja Nr PP 7635/13/2003 Wojta Gminy Psary z dnia r. na wyei^cie I szt. drzewa z gaturku topola dla Gminy Bobrowniki. 14.Decyzja Nr P? 7635/14/2003 Wqjta Gminy Psary z dnia r. na usanie_cie 2 szt. drzevv z gatunku brzoza z dzialki P. Mariusza Cichon zam. Gola^sza Gorna 7A. 15. Dscyzja Nr PP 7635/15/2003 z dnia r. na wyciecie 1 szt. drzev/a 2 gatunku lipa z dzialk; poiozonej w Grodkowie dla P. V/aclawa Kubiczka zam. Psfiiy ul. La^czna umo\va Mr PP 342/59^2003 z dnia r. spisana z P. Lucjanem Czajer zam. Psary ul. Grodkowska na koordynowanie, nadzorowanie prac zwiazanych z zimowym utrzymaniem drog. Potwierdzeniem prac na kartach drogovrvch i peinienie calodobovvych dyzurow telefonicznych od dria r r. na kwote 750 A W mimonym okresie vonadto mdalem: - 12 zasv.iadczen o posiadanin gospodarstwa rolnego i niezaleganiu - 38 decyzji ustalajacych lub weryfikujacych podatek rolny lub od meruchomosci - 4 decyzje o rozlozeniu na raty - '47 wezwaiiri w sprawie nadpb.conego zobowiqzania pienieznego upornnien - 11 bonow paiiwowych - 6 decyzji o umorzeniupodatkow na kwote A - 10 zaswiadczen o wpisie do e'-videncji dzialalnosci gospodarczej - 8 decyzji dotyczacych zmian -\v wpisie do ewidencji dzisralnosci gospodarczej informacji o przeznaczeniu gruntow - 32 postanowienia o wszczecii; postepowania rozgraniczowego

5 ' W mimonvffi okresie kgordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminv: - GBP W okresie sprawozdawczym zarejstrovvano 161 nowych cz}telnikow, w tym do Wypozycza.nie odvviedzilo czytelnikow Wypozyczono ogolem ksiqzek 206 czasopism nieoprawnych 41 dokumentow audiowizuainych Z udostepnienia prezencyjnego skorzystalo 605 czyielnikow, Udost^pniouo 299 ksi^zek ; 202 czasopisma oieoprawne 2 dokumenty audiowizualne 123 gry stolikowe i puzzle Udzielono 565 informacji. Z using kserograficznych i bindowania skorzystato 78 osob. Dla 4 placowsk bibliotecznych zakupiono 340 ksiazek. Opracowano, tj. skatalogowano i sklasyfikowano 187 nowo zakupionych ksiazek. WyslariO 84 upoinnienia do czvteinikow zalegajacych ze zv/rotsm ksiazek. Z ksiaj? inweniarzowych ksi^gozbiom odpisano 431 ksiazek - w tym: 173 zdezaktualizowane i 258 zniszczone, zaczytane. W Ii3%padzie stacientka Uniwes>i2ta Slaskiego w Katowicach z kierunku Bibliotekozna^Vitwa i informacji naukowej odbywala^ dwutygodniowa praktyke \v Gminiiej Bibliorece Publicznej w Psarach. Ponadto: * przeprovvadzono 6 lekcji bibliotecznych poswie.conych gtownie 50 - rocznicy smierci J. Tuwima, uczniow klas pierwszych ze Szkoiy Podslawowej w Strzyzowicach,,Pasow no na czytelnika",» Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowaia przysposobnienie czytelnicze dla gimnazjalistow z klas pier,vsz>'-ch; * Kontynuowano zajecja plast} czne zwiazane z nnadchodzacymi swietami: kartki i v/itrazyki swiateczne,,,choinkowe marzeaia" dzie^i z biblioteki w Sarnowie zostaly wystane na konkurs do Radiowei Jedynki. Agnieszka Wach zaj?la I miejsce.

6 -6- * Dobiegi "konca trwajiicy 2-mce konkurs,,pami tnik moich bajek" vv ktdrym wzielo udziai 50 uezniow z Idas od I do V. Nagrody i dyplomy zostana wreczone dzisciom na szkolnych apelach swiatecznych. - GOK I. DZALALNOSC MERYTORYCZNA r. o godzinie 16 w Osrodku Kultury w Samowie otwarto wystawe plastycznq. Paiii Urszuli Gory. Druga cz^scia wieczcru bylo spotkanie z poezja. autovki. Wiersze recytowala Pani Halina Rozanska r. c godzinie 18 do Swietlicy w Golaszy Gomej zaoroszono mieszkaricow na Wieczor Postycki Pani Krystyny Bednarczyk i pokaz ukladania bukietow z suszkow. 3. Pcmoc w organizacj i przygotowaniach do spotkania Rady i Wladz Gminv z RadaJ Zarzadem Powiatu. 4. Udzia:: w Forum Polskiej Kultun.- samorzadowej dia liderow kuuury G03r. w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie odby:; si? Wieczor Andzejkowe organizowany wspolnie z ZHP i.2003r. vv Swietlicy w Preczowie zorganizowano Andrzejki dia mlodziezy ,2003r.w Swietlicy w Dabiu zorganizowano konkurs na ducha; utopca, strasz>dio. S. 02.I2.2003r. Gminny Gsrodek Kuituiy w Grodkowie vvspolnie z regionalnym Osrodkiem Kultun- w Katowicach i Pol skim Towarzystwen Kulturv zorganizowali warsztaty na ternat ludowych ozdob, v/ystroju wnerrz w okresie Swiat Bozego Narodzenia. 9. Dia dzieci z terenu gminy zorganizowano Zabawy Mikolajkowe: ( r.) w GOK w Samowie, wspolnie z OPS, ( r.) w Swietlicy w Dabiu, (0S.12.03r.) w GOK w Preczowie, ( r/:- \\ GOK w Grodkowie, ( r.) w Swietlicy \v Gola_szy Gomej. W czesci art\5tycznej przygotov.ano inscenizacje pt.,,czerwony Keptii'sk - inaczej" w wykonaniu dzieci ze Swietiicy w Dabiu. W przewiezieniu dzieci z pomoca wystapili: OSP Preczow, OSP Dabie za co szczegolnie dziek jje Panu Wojciechowi Kameckiemu i Panu JaiiLiszowi Koziebwi i r. w Osrodku Kultun' w Samowie odbyl sie Przeglad Teatralny zorganizowany przez OPS i warsztaty Tearralne przygotowane przez ROK vv Katowicach r. o godzinie 10 w Gminnym Osrodku Kultury vv Grodkowie otwarto wysiaw? pokonkursowa^ wr?czono dyplomy, nagrody i upcininki. Kcnkurs rozstrzygni?to w trzech kategoriach:

7 i-i karrka swiateozna, stroi < i zabawki choinkowe. Najwi^cej nagrod zdobyia Szkoia Podstavowa w Dabiu i Przedszkole w Psarach. Wsrod 'AATOzrionych pvac byh" prace dzieci ze Szkoly Pcdstawowej vv Samowie, Swietiicy \v Dabiu. Preczowie i Gola.szy Gornej. We wszystkich placowkach trvvaja przygotowania do wieczorow Sylw astrowych. II. REMO.NTY, DROBNE fl APRA\VY. SPRAWY ZWIAZANE Z FUM<CJO\OWAMEM PLACOWEK KULTURY GMINY PSARY. 1. VV Osrodku Kultury w Sarnowie wymieniono kolanko rynny nad garazeni OSP. 2. W Swietiicy v; Goiaszy Gomej v^'konczono czesc muru obrobka biacharska. i zatozono r/imy: - zmniejszono kanat korninowy o poiow? - zabezpieczoiio dach - uzupehiiono ub\iki w polaci dachu 3. \V Gniianym Osrodku Kultury w Grodkowie pomalowano pcraieszczenie gospodarcze. A. W Swietiicy \v Preczov^ ie - calkowita \\7miana rynien, obrobka biacharska, malowanie pomieszczeri gospodarczych. 5. Z Urzedu Pracy 0trzym3.no 2 monitory i komputery bez oprogi'amowaiiia i driikarek. - OPS REAL.IZACJA FOMOCY:» v.}dano 186 decyzji z zadaii wlasnych oraz 51 decyzji z zadan zieconych; kontynuowano realizacje 28 dec>zji z zadari zleconych ob]:g ior>'jnych; wydario 10 decyzji odir.ownych; wniesiono 1 odwolanie od wydanych decyzji dosamorza_dowego Kolegium Od^votawczego w Katowicach; SKO utrzymalo w mocy 2 decyzje, ttchylilo 1 dec}'^j^, sfir.ansowano dozywiar.ie dla 108 uczniow w szkolach podstawovvych i girrinazjum oraz 13 dzieci w przedszkolach; skierovvar.o kolejr.ych 11 rodzin do nadlesnictwa celem pozyskania drewna na opal;

8 ,1 * wyciano 102 paczki od :Sw. Mikciaja, ktore skladaly sie ze slodyczy or;iz mikclajkowej niesoodzianki - wemiana koidra, poduszka. Pornoc \z. zostala rozdana w dniu 5 grudnia w Pirnkcie L<.o]is:;i'acyjnvm w San.owie. ktorej towarzyszyl poczestunek. Dzieci brah rowniez udzial w przedstawieniu pt.,,czerwony Kapturek - iriiiczej" wystawicnym przez dzieci ze swietlicy srodowiskowej z * vv dniu r. rozdano 96 kurtek dzieci^cych i miodziezowych jal:o pomoc \v naturze; * v: dniach r. zorganizowano Przeglad Matych Form Teatralnycli w dwoch kategoriach: szkoh- podstav/owe i gimnazja. Haslo te-2oroczneao nrzesladii brzmi:..zyi inaczej". Propaguie on szoroko rozuir.ianaprofi.aktyke i prowadzenie zdrowego stylu zycia: w kategorii sz^-col podstuwowych uczestnicz>-ly: Szkola Podstav^owa ii-i. T. Kosciu;-zki z Dabia, Szkoia Podstawowa im. E. Gierczak z Gicdkowa oraz Szkola Podstawowa im. S. Polakowskiego ze Strzyzovvic. Jur>' przyznalo trz\' rownorzedne nagrody z uwagi na wyrcvvnany poziom spektakh. W dniu 12 grudnia w kategoni szkol gimnazjalnych jury z mvagi na ciekawe formy prezentowanych sc.ik'iaku przyznalo 2 rc^vnorzedne pierwsze miejsca dla: Gimnazjum z Siemoiiii oraz Gimnazjum z Psar oraz dvvie drugie nagrody dla Ginuuizjum Nr 1 z Cze;adzi i,tbiekitnego Zamku" z Sarnowa; * \s tiniach: 23.10, 06.11, 20.11, br. ByK wycane klientom Oirodka wieprzows ko-;ci pod zupe. ktore cieszyh- si? duzym zamteresowaniem: * v, dniach 20.1 i i br. Wydawano rowniez pieczywo oraz konsenvy miesne; * v." pazdziernika br. przeprowadzono przetarg na: - \/ykonanie kotlowni gazowej v.raz z instalacja^ gazowa, - v-ykcnanie iisstalacji centralnego ogrzewania - II etap, - vr»konanie instaiacji elsktrycznej - II etap (I i II pietro), - ^.ykonanie instaiacji wodno - kanalizacyjnej - II etap. Phriuje sie, ze powyzszy zakres robot zostanie wykonany do konca stvcznia2004.

9 - ZG'K -9- * * Kontynuacja r;mor.tu dichu na budynku kornunalnym w Dabiu. ^ Wykorianie ubzenia kostki brukowej przy drugiej wiacie prz\rstankowej w Golas,:y Gomej. > Prace v\ykonczeniowe na pietrze budynku klubovvego - stadion w Psarcb. > Wy.-niana rj'nny i obrobek biacharskich na budynkn Swieilicy Vvit-jskiej w Gol^szy Gomej. > Remont dachu, wykona.iie obrobek biacharskich, wymiaria r\rnien craz malov.anie salt w bud>i:ku Swietlicy Srodowiskowej w Preczowie,, Xaprawa r>rnny w budy-iku Osrodka Kultuiy- w Samowie. '- Montaz drzwi w budynku OSP w Strzyzowicach. > Usiitiieto 9 avvarii wodccia^govvnch, vvykonano 6 odbiorow vv'odomierzy, zamontowano 22 wodcmierze u odbiorcow ryczahowycru wykonaro 2 przeglady licznikow, 3 legalizacje, usjnieto 5 awarii wodciuerzy, wykonanie 5 przyla^czy v/odociagowych. zlikwiaowano 1 przylacze wodociagowe, wykonanie przyiacza wodociagowe go do studni glebmowej w Malinowicach. > Sprzat&nie przystankow na terenie grainy Psary.

10 Zespof Obstucti Szkof i Przedszkoli Gminv Psarv 1. Przygotowanie zarzadzenia Wojta Gminy Psary dotyczacego zasad przyznawania doptat do czesnego dla doksztafcajacych si$ nauczycieli oraz zorganizowanie posiedzenia komisji przyznajacej w/w dofinansowanie. 2. Opracowanie analizy celowosci i efektywnosci pracy swietlic szkolnych i udziaf w Komisji rewizyjnej Rady Gminy Psary. 3. Zakup nagrod i udziaf w rozgrywkach sportowych - piika rqczna dziewczqt i chiopcow oraz zakup nagrod i udziai w imprezach organizowanych przez placowki oswiatowe z terenu Gminy Psary. 4. Zatwierdzenie i zaopiniowanie aneksow do arkuszy organizacyjnych placowek oswiatowych. 5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli ksztafcenia zintegrowanego oraz jqzyka angielskiego z metodykiem oraz pracownikiem Poradni Pedagogiczno - Psychoiogicznej z B dzina. 6. Udziaf w posiedzeniu Zarzadu ZNP o/psary. 7. Udziaf w spotkaniu z rodzicami uczniow Szkoty Podstawowej w Grodkowie i Przedszkola Publicznego w Psarach oraz przygotowanie analiz dotyczacych kosztow utrzymania w/w placowek i sytuacji demograficznej w soiectwach Psary i Grodkow. 8. Przygotowanie wniosku do Urzqdu Marszafkowskiego Wydziat Terendw Wiejskich o dotacje na remont Szkofy Podstawowej w Sarnowie. 9. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy UNITRANS dowozocej dzieci do szkof oraz opiekunami dowozu i dyrektorami placowek nim objetych poswieconego omdwieniu nieprawidfowosci wystqpujacych w czasie przewozu dzieci. 10. Zorganizowanie szkolenia BHP dla pracownikow oswiaty. 11. Udziaf w naradzie zorganizowanej przez Kuratorium Oswiaty. 12. Udziaf w szkoleniu dotyczacym procedur zwiazanych z organizowaniem konkursow na stanowisko dyrektora placowki oswiatowej. 13. Zorganizowanie posiedzenia Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej pracownikow placdwek oswiatowych. 14. Kompletowanie wnioskow do obliczenia kapitafu poczatkowego oraz sporzadzanie i wydawanie zaswiadczeh o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (Rp-7 ).

11 15.Przygotowanie sprawozdania Rb Przygotowanie projektow planow finansowych placowek oswiatowych na 2004 rok. 17. Zorganizowanie i udziaf w szkoleniu na temat nowych zasad przekazu elektronicznego danych zwiazanych z odprowadzanymi sktadkami na ubezpieczenie spofeczne od pracownikow oraz obstugi programu,,ptatnik". Placowki przedszkolne 1. Dziaialnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Spotkania nauczycieli z rodzicami o charakterze podsumowujqcym okres diagnozy i obserwacji pedagogicznej wychowankow, Dysleksja - narada dyrektorow z psychologami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nt. problemow zwiazanych z dysleksja^ oraz form wspofpracy placowek z Poradniq, Jednym frontem nauczamy i wychowujemy" - warsztaty szkoleniowe nt. wypracowania standardow dydaktyczno - wychowawczych obowiazujacych w przedszkolu i klasach poczatkowych szkoiy, 2. Imprezy przedszkolne i wycieczki: PP Sarnow : uroczystosc,,pasowanie na Przedszkolaka", m spotkanie z policjantem - prelekcja,,zachowanie i postepowanie wobec nieznajomych zwierzat" PP Psary spotkanie z gornikiem, spotkanie z uczniami Gimnazjum w ramach akcji,,cafa Polska czyta dzieciom a gimnazjum przedszkolakom", ziozenie kwiatow na Grobie Nieznanego Zoinierza, PP Strzyzowice : comiesieczne spotkanie z teatrem, zwiedzanie poczty oraz poznanie pracy pocztowca, dwukrotny wyjazd na basen, zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Zoinierza, SZKOtY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM 1. Dziafalnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Udziat nauczycieli w spotkaniach z metodykami : nauczania poczatkowego, przyrody i matematyki, warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez metodyka j. polskiego nt. interpretacji wynikow egzaminow zewnetrznych, zorganizowanie imprez andrzejkowych i mikolajkowych dla uczniow,

12 zorganizowanie turnieju mini piiki recznej dziewczat i turnieju mini pilki recznej chfopcow, turnieju mikoiajkowego dwa ognie klas III, 2. Pozostaia dziafalnosc: SP Strzyzowice - organizacja Miedzyszkolnego Przegla_du Mafych Form Teatralnych,,Halloween 2003" dla szkoi z gminy Psary i Bobrowniki, wycieczki klasowe szlakiem Orlich Gniazd, rajd pieszy zuchow do Siawkowa, Udziai Klasy II i IV w V Zagiebiowskim Rajdzie Szlakiem Husarii Polskiej, lekcja muzealna w paiacu w Gzichowie, gdzie uczniowie klasy II robili mash, SP Sarnow - zorganizowanie I Gminnego Turnieju o Puchar Wojta Gminy Psary w,,dwa ognie" /SP. Sarndw I miejsce/, zorganizowanie wycieczki do Wieliczki, udziai uczniow w Warsztatach Teatralnych,,Jak zrobic dobry teatr", zdobycie 4 wyroznieh w I konkursie plastycznym,,tradycyjne ozdoby ludowe zwiazane ze swietami Bozego Narodzenia, SP Grodkow - koncert muzyczny Agencji Violino,,Muzyka pahstw Unii Europejskiej", zorganizowanie trzech konkursow matematyczno - plastycznych,,swiat malowany liczbq",,,rebus matematyczny",,,swiat iamanych",zakwalifikowanie sie 3 uczniow do II etapu konkursu interdyscyplinarnego, wyjazdy do teatru w Dabrowie Gorniczej, udziai w programie,,bezpieczna Szkoia - Bezpieczna Droga" organizowanym przez Wydziai Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach, zorganizowanie jubileuszu 40- lecia szkoiy, SP Debbie - zorganizowanie wewnatrzszkolnego konkursu plastycznego z okazji 25 -lecia pontyfikatu Jana Pawta II,,Nasz Papiez", uczestniczenie uczniow i nauczycieli w konkursie ogolnopolskim,,dyktando 2003",prowadzenie akcji zbiorki surowcow wtornych, przystapienie do programu szkolnego,,reba" polegajacego na zbiorce zuzytych baterii, uruchomienie bufetu kuchennego, udziai w wojewodzkim konkursie organizowanym przez Regionalny Osrodek Kultury w Katowicach: I miejsce w kategorii stroik swiateczny, II miejsce w kategorii ozdoba choinkowa, III miejsce w kategorii kartka swiateczna, Gimnazjum : zorganizowanie uroczystosci nadania imienia i sztandaru, wyjazd 40 - osobowej delegacji do Anglii w ramach programu Socrates Comenius, udziai w ogolnopolskim konkursie na prace z literatury, organizacja tygodniowego pobytu choru ukrainskiego, wspoipraca z redakejami Magazynu Szkolnego, Dziennika Zachodniego, Trybuny Slqskiej i Wiadomosci Zagiebia, organizacja akcji profilaktycznej z udziaiem policji, wyjazd z miodziezq do jednostki wojskowej w Bytomiu, wycieczka do Krakowa,

13 organizacja ogolnopolskiego konkursu na prezentacje muiitimedialna^,xl przykazanie - TOLERUJ", organizacja ogolnopolskiego konkursu poetyckiego,,uwolnij mysli", organizacja IV edycji konkursu wojewodzkiego Jnfogimus",przygotowanie terenu pod boisko trawiaste do pifki noznej. Foaadto w okresie obictvm informacia: «30. i r. zostai przeprowadzoay V przetarg pisemny nieograniczony na nien chomosc ozn. nr. dzia&i 456/23 pofozona v- Gorza Siewierskiej. Zof.tala zlozona 1 oferta. W dm li 14.11,2003r. zostal spisacy akt notarialny - wanmkowa L:Vio>va sprzedazy. -> zcst^v przygoiowane i vvywieszene ca tablicy ogioszen na okres od r. do r. kary inwentaryzacyjne nieruchomosci oolozonvch w Psarach fwsp61r:oi>- Gruntowej) celem ich komunaiizaci:. * zostala przygotowana dokumentacja do sprzedazy w drodze bezprzetargowej dzialki ozn. nr. 677/4 polozonej w Preczowie, a w driiu r. zosti 1 spisany akt notarialny - innowa sprzedazy. * ;:t-iadta w drnu r. zostah' spisane 4 akty notarialne - uuicwy przemesienia viasnosci r.ieriichomosci ozn. nr. 456/10, 4:6/ '24 potozouych \v Gorze Siewierskiej oraz dziaiki ozn. nr. 360/3 poiozonej \v Datiu na rzecz Panstwa Kalinskich. * \\ dniu G r. zostala prz> gotowana umowa dzierzawy dzia-ki gir.imiej ozn. nr. 613/3 poiozonej \v Preczowie * W dnili r. zu:>tal spisany akt notarialny - umowa ^izeniesienia wiasnosc' n:eruchc.t.osci czn. nr. 456/15 poiozone- :< Gtrzc Siewie:'skiej-

14 AW- W zakresie organizacyjnym i reprezentowania gminy - uczestniczylem w spotkaniu z Zarzajdem Powiatowym i Prezesami OSP - uczesmiczytem w Miedzygminnym Przegladzie Malych Form Teatralnych w SP w Strzyzowicach - Trzykrotnie reprezentowalem gmin? w Zgromadzeniu Spoiki,^ecykling" w Wojkowicach - Odbytem spotkanie z Zwiazkiem Nauczycielstwa Polskiego w Psarach - uczestniczyjem w uroczystosci przekazania sztandaru oraz nadania imienia gimnazjum w Psarach - odbyiem spotkanie z Dyrekcjq wodocia^gow w B^dzinie dot.dalszej wspolpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wod - uczestniczytem w Swiecie Niepodleglosci w Sarnowie organizowanym przez GOK w Grodkowie - odbytem spotkanie z rolnikami z terenu Gminy Psary poiajczone ze szkoleniem dot. doplat bezposrednich z funduszy Unijnych - odbyiem spotkanie z rodzicami w SP w Grodkowie - reprezentowalem gmin? w Powiatowej Komisji Bezpieczenstwa - uczestniczylem w wystawach plastycznych Osrodka Kultury w Sarnowie oraz w Golaszy Gornej - przewodniczylem Komisji d/s przydziahi doptaty do czesnego - uczestniczylem w spotkaniu z Przewodniczacymi Rad oraz Zarzadem Powiatu B^dzinskiego - uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez RIO w Katowicach - uczestniczylem w pasowaniu na przedszkolaka w Przedszkolu w Sarnowie

15 - uczestniczytem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy - udzielitem lubu jako Kierownik USC - uczestniczytem w 40-leciu SP w Grodkowie - odbytem spotkanie z Zarzadem LKS -Preczow - uczestniczytem w turnieju pilki r^cznej szkoi podstawowych w Samowie - reprezentowatem gmin? w Komisji Rozwoju KZK GOP oraz w Walnym Zgromadzeniu - uczestniczytem w przegladzie Form Teatralnych w Samowie - reprezentowatem gmin$ w zakonczeniu roku pasiecznego Powiatowego Zwiazku Pszczelarzy w Czeladzi - uczestniczytem w podsumowaniu wojewodzkiego konkursu na najladniejszy stroik i kartk? ^wiatecznq - uczestniczytem w spotkaniu Stowarzyszenia,,Nasz Grodkow" w SP w Grodkowie - reprezentowatem gmine w spotkaniu z wtadzami Uczemi oraz Starostwa Powiatowego w B^dzmie - reprezentowalem gmin? w Konwencie Wojtow i Burmistrzow w Pyskowicach - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z harcerzami z Hufca B^dzin - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z wladzami Miasta B^dzina oraz wojewodztwa. Mariak Kvziei

miedzysesyjna za okres od 20.11.2002 r. do 20.01.2003 r.

miedzysesyjna za okres od 20.11.2002 r. do 20.01.2003 r. yf?ftb.qminy w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21, 267-22-55 Tei./F ax 267-21-20 NiP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 20.01.2003 r. I NFORMACJA miedzysesyjna za okres od 20.11.2002 r.

Bardziej szczegółowo

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ \. QSRQDK PQMOCY SPOtECN J _' -5 Psaryul.Mattnowic»M tel. 87 6 ktentyfikator 0095 NIP6M6-GWW7 SPRAWOZDANflE Z DZIALALNOSCI OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PSARACH ZA 00 r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr 21/2015 WOJTA GMINY OSTROWEK z dnia 9 marca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Ostrowku

ZARZ^DZENIE Nr 21/2015 WOJTA GMINY OSTROWEK z dnia 9 marca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Ostrowku ZARZ^DZENIE Nr 21/2015 WOJTA GMINY OSTROWEK z dnia 9 marca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Ostrowku Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3797 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2013 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R. I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1) wydano 1 zawiadomienie o nadaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ UJAZD nasza www.ujazd.com.pl Gazeta samorz^dowa 10/2014 Egzemplarz bezplatny 16 pazdziernika 2014 r. IIIUYWUtSNUl IHIINI SMUCltMSTWI w ensk n WOJNY SWIATO WEJ Wybory samorzajiowe 16 listopadabr. s. 4 Grand

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH

ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly NrXV/105*/2007 RADA GMINY PSARY zdnia 28.12.2007 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH GMINY PSARY na 2008 rok SPIS TRESCI I GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok.

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok. - - 30 g - :J" G (Ol, In formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok...--... Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 28 marca 2006 r. uchwala Nr XXVI/121/06. Przyj eto: dochody w wysokosci 8.583.242

Bardziej szczegółowo

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 reklama reklama reklama 2 Wiadomości Nadarzyńskie 8(172) sierpień 2013 Z ostatnich Sesji... W dniu 31 lipca 2013 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo