Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w"

Transkrypt

1 Informacja miedzysesyjna za okres od 25 pazdziernika 2003r. do 19 grudnia 2003r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado: Szanowni Panstwo W m-cu pazdzieraiku i iistopadzie zrealizowano dochody w wysokosci z>, w tym dotacje zi, subwencj? w wysokosci zl oraz pozostale dochody w wysokosci zl. Natomiast wydatki zrealizowano nak\vote zl Przvgotowano na dzisiejsza sesje Rady Gminy 16 projektov uchwal. Vchwahpodietenasesmchwdniu r. il7j1.2003r. zostatv ijealizowane nastepuiaco: - 2 uchwaiy dotycza.ce zmian w budzecie gminy realizowane sa na biezaco - uchwala dot. wwazema opinii w spra^ie cz?sciowego przeksztalcenia ZOZ w Bedzime zostaia przekazana do Starostwa Powiatowego w B?dziiue - uchwala dot. wyboru lawnikow zostaia przekazana do Sadu Okregowego w Katowicach i Sadu Rejonowego w Bedzinie - uchwala dot. zacia^gniecia pozyczki z WTOS i GW zostaia przekazana do WFOS l GW w celu uzyskania wiekszej kwoty pozyczki. Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w Gorze Siewierskiej - 3 zarzadzenia dotyczyly zmian \v budzecie gmin> i poisgajy na zwi^kszeniu dochodow i wydatkow \v budzecie gminy o kwot? zi w dziale.. Opieka spoleczna" z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze, zasijki rodzimie i pieiegnacyjne oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne gie zarza^dzenie dotyczylo zwiekszenia planu dochodow i wydatkow o kwote zl w dziale,,administracja publiczna" z przeznaczeniem na realizacje zadan biezacych z zakresu admimstracji rzadowej. Dokonano rowniez przeniesien w dziale,,oswiata i wychowanie",,;opieka spoleczna i edukacyjna opieka wychowaw-cza" celem zabezpieczema kwot na w>plate nagrod P. Wojta z okazji 'Dnia Edukacji Narodowej" na zakup sprz?tu komputerowego wraz z oprz}tzadowaniem i zakup niezb^dnych materialow i wyposazenia. La.czna kwota przeniesien wynosila zl. Przeniesien dokonano w zwiazku z nievvykorzystaniem srodkow z wyplat,,13" pensji oraz niewykorzystanych srodkow na ushigi opiekuncze z powodu malej liczby klientow.

2 102 - ~) :e zarzadzenie dotyczylo zwiekszenia dochodow budzetu o kwote zi z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych zwiazanych z awansem zawodowych nauczycieli oraz na sfinansowanie funduszu socjainego dia nauczycieli emerytow i rencistow oraz zwiekszono dotacje celowa na zasifki z pomocy spofecznej, srodki te pochodza z dotacji ceiowej. Dokonano rowniez przeniesien w szkolach podstawowych i gimnazjum oraz w przedszkolach w kwocie zl celem zabezpie-zenia wydatkow zwiazanych z realizacja biezacych optat te zarzadzenie dctyczyio doptat do czesnego doksztalcajacych sie nauczycieii. Ustalono zasady doplat do czesnego te "zarzadzenie dctyczyio powolania Komisji celem wytonienia banku na obsluge kredytow dhigoterminowych na: termomoderaizacje budynku Gimnazjum w Psarach, remont ulicy Lesnej i Browarnej w Samowie i modernizacje nawieizchni drogi ul. Belnej w Strzyzowicach e zarzadzenie dotyczylo przyjeeja projektu budzetu gminy na 2004r. Projekt budzetu na 2004r. zaklada zarowno dochody jak i wydatki na kwote, ,228 zi Projekt budietu na 2004r. Womawianym okresie zostal Radnym doreczony. podiatem 84 decvzn administracvmvch dotvczucvch nastemtiacvch svraw: - 18 decyzji dotycza^cych ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowan;a terenu - 3 decyzje zatwierdzajace rozgraniczenie nieruchomosci - 4 decyzje zatwierdzajace projekt podziahi nieruchomosci - 5 decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego - 10 decyzji doiyczacych wykr-eslen z dzialalnosci gospodarczej - 38 decyzji ustalajacych wysokosc podatkow - 4 decyzje dotyczace sprostowania btedow w aktach stanu cywilnego W minionvm okresie wvdano: odpisow z akt stanu cywilnego - zarejstrowano 5 malzenstw oraz 13 zgonow - zameldowano na stale 15 osob, wymeldowano 17 osob - zameldcwano 8 noworodkow i odnotowano 7 zgonow mieszkaricdw gminy, ktorzy zmarli w szpitaiach. - \v\dano 258 dowodow osobistych oraz przyjeto 160 wnioskow o wydame dowodu osobistego.

3 4OS Wokresie obietvm informacia zmvariem 16 umow dotyczacvch nastemiiacych spraw: 1. Umowa NrPP 342/51/2003 z dma r. zawartaz Zakladem Projektowo Budowlanym w Dabiu ul. Pocztowa 2, na opracowanie projektu budowiaiego podjazdu dia niepehiosprawnych do budynku OSP w Strzyzowicach na kwote: 1.220,00 zl brutto. 2. Umowa Nr PP 342/52/2003 z dnia r. zawarta z firmapn. Ushigi Remontcwo Budowlane w Zawierciu ul. Okiennik 22, na modernizacj? drogi dqjazdowej do pol D-49 i D-47/1 Psary Strzyzowice na kwote: ,62 zl bratto. 3. Umowa Mr PP 342/53/2003 z dma R. zawarta z P. Danuta_ Respektz. Hydrogelogiem zam. Tychy Al. Niepodleglosci 114/18, na opracowanie dokumentacji hydro geologieznej ustalajacej zasoby zrodla wody Vv Gorze Siewierskiej na kwote: 5.100,00 zi brutto. 4. Urnov/a Nr PP 342/54/2003 z dma r. zawarta z P. Anna, Filipczyk zam. Bedzin til. Bursztynowa 1 / 4, na opracowanie prijektu budowlanego modemizacji sieci rozdzielczc oswietl.eniowej przy ul. Belnej w Strzyzowicach nakw-ot?: 3.856,00 zl brutto. 5. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dma r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Ushigowo Handlowe,,I>4'TEBn' Sp. Z o. o. Bedzm ul. Matcbadzka 143, na wykcnanie zasilania vv energie elekrrvczna stadni glebinowej SM-3 w Malinowicach ul. Szkolna na kwote: 9.552,60 zl brutto. 6. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dnia r. zawarta z firma pn.,rmikrometr"' Dabrowa Gormcza ul. Krasinskiego 1/45, na wykonairie wznowienia granic dziatki Nr 25 w Strzyzowicachul. Belna na odcinku graniczajsym z droga^ gminna D-47/1 na kwote.: 2.107,90 zlbrutto. 7. Umowa Nr PP 342/57/2003 z dnia r. zawarta z firma pn..,mikrometr" Dabrowa Gomicza ul. Krasinskego 1/45, na wykonanie wznowierna granic dziaiki Nr 589, 485.4: 460/2 w Strzyzowicach ul. Podwale na kwote: 2.503,80 z\ brutto. 8. Umowa Nr PP 342/58/2003 z dnia r. zawarta z firma. pn..:drogok4ex:" Sp. z o. o. Gdansk ul. Litewska 20 dot. wykonania robot dodatkowyeh remontu nawierzchni ul. Lesnej i Browarasj w Samowie na kwot?: ,97 zlbrutto. 9. Umowa Nr PP 342/59/2003 z dnia r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Robot Bodowlanych,,PERBUDMIX" Sosnowiec ul. Zegadtowicza 8/3, dot. wykonania robot dodatkowyeh docieplenia budynku Urzedu Gmmy wpsarach na kwote: ,24 zl brutto. lo.postanowienie Nr PP 7644/ z dnia 25, r. opiniuj^ce pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy: ;,EKO-GWAJM" Sp z o. o. Ggrodzieniec ui. Kosciuszki 212

4 -4 - v\yt\va:'zanych na terenie powiatu bedzinskego. ll.postanowienie NrPP 7644/18'2003 z dnia r. opiniujace Pczytwvnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla finny PHU ^REN-ROS" Rajmund Mueha Wlodowice ul. Zarecka 158 wytw-arzanvch na terenie powiatu be_dziriskiego. 12.Postanowienie Nr P? 7644/19/2003 z dnia r. opmiujace pozytywnie program gospodarki cdpadami niebezpiecznymi dla ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. Warszawa ul. Wolczynska 133 budynek 11 B wytwarzanvch na terenie powiatu bedziriskiego. 13.Decyzja Nr PP 7635/13/2003 Wojta Gminy Psary z dnia r. na wyei^cie I szt. drzewa z gaturku topola dla Gminy Bobrowniki. 14.Decyzja Nr P? 7635/14/2003 Wqjta Gminy Psary z dnia r. na usanie_cie 2 szt. drzevv z gatunku brzoza z dzialki P. Mariusza Cichon zam. Gola^sza Gorna 7A. 15. Dscyzja Nr PP 7635/15/2003 z dnia r. na wyciecie 1 szt. drzev/a 2 gatunku lipa z dzialk; poiozonej w Grodkowie dla P. V/aclawa Kubiczka zam. Psfiiy ul. La^czna umo\va Mr PP 342/59^2003 z dnia r. spisana z P. Lucjanem Czajer zam. Psary ul. Grodkowska na koordynowanie, nadzorowanie prac zwiazanych z zimowym utrzymaniem drog. Potwierdzeniem prac na kartach drogovrvch i peinienie calodobovvych dyzurow telefonicznych od dria r r. na kwote 750 A W mimonym okresie vonadto mdalem: - 12 zasv.iadczen o posiadanin gospodarstwa rolnego i niezaleganiu - 38 decyzji ustalajacych lub weryfikujacych podatek rolny lub od meruchomosci - 4 decyzje o rozlozeniu na raty - '47 wezwaiiri w sprawie nadpb.conego zobowiqzania pienieznego upornnien - 11 bonow paiiwowych - 6 decyzji o umorzeniupodatkow na kwote A - 10 zaswiadczen o wpisie do e'-videncji dzialalnosci gospodarczej - 8 decyzji dotyczacych zmian -\v wpisie do ewidencji dzisralnosci gospodarczej informacji o przeznaczeniu gruntow - 32 postanowienia o wszczecii; postepowania rozgraniczowego

5 ' W mimonvffi okresie kgordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminv: - GBP W okresie sprawozdawczym zarejstrovvano 161 nowych cz}telnikow, w tym do Wypozycza.nie odvviedzilo czytelnikow Wypozyczono ogolem ksiqzek 206 czasopism nieoprawnych 41 dokumentow audiowizuainych Z udostepnienia prezencyjnego skorzystalo 605 czyielnikow, Udost^pniouo 299 ksi^zek ; 202 czasopisma oieoprawne 2 dokumenty audiowizualne 123 gry stolikowe i puzzle Udzielono 565 informacji. Z using kserograficznych i bindowania skorzystato 78 osob. Dla 4 placowsk bibliotecznych zakupiono 340 ksiazek. Opracowano, tj. skatalogowano i sklasyfikowano 187 nowo zakupionych ksiazek. WyslariO 84 upoinnienia do czvteinikow zalegajacych ze zv/rotsm ksiazek. Z ksiaj? inweniarzowych ksi^gozbiom odpisano 431 ksiazek - w tym: 173 zdezaktualizowane i 258 zniszczone, zaczytane. W Ii3%padzie stacientka Uniwes>i2ta Slaskiego w Katowicach z kierunku Bibliotekozna^Vitwa i informacji naukowej odbywala^ dwutygodniowa praktyke \v Gminiiej Bibliorece Publicznej w Psarach. Ponadto: * przeprovvadzono 6 lekcji bibliotecznych poswie.conych gtownie 50 - rocznicy smierci J. Tuwima, uczniow klas pierwszych ze Szkoiy Podslawowej w Strzyzowicach,,Pasow no na czytelnika",» Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowaia przysposobnienie czytelnicze dla gimnazjalistow z klas pier,vsz>'-ch; * Kontynuowano zajecja plast} czne zwiazane z nnadchodzacymi swietami: kartki i v/itrazyki swiateczne,,,choinkowe marzeaia" dzie^i z biblioteki w Sarnowie zostaly wystane na konkurs do Radiowei Jedynki. Agnieszka Wach zaj?la I miejsce.

6 -6- * Dobiegi "konca trwajiicy 2-mce konkurs,,pami tnik moich bajek" vv ktdrym wzielo udziai 50 uezniow z Idas od I do V. Nagrody i dyplomy zostana wreczone dzisciom na szkolnych apelach swiatecznych. - GOK I. DZALALNOSC MERYTORYCZNA r. o godzinie 16 w Osrodku Kultury w Samowie otwarto wystawe plastycznq. Paiii Urszuli Gory. Druga cz^scia wieczcru bylo spotkanie z poezja. autovki. Wiersze recytowala Pani Halina Rozanska r. c godzinie 18 do Swietlicy w Golaszy Gomej zaoroszono mieszkaricow na Wieczor Postycki Pani Krystyny Bednarczyk i pokaz ukladania bukietow z suszkow. 3. Pcmoc w organizacj i przygotowaniach do spotkania Rady i Wladz Gminv z RadaJ Zarzadem Powiatu. 4. Udzia:: w Forum Polskiej Kultun.- samorzadowej dia liderow kuuury G03r. w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie odby:; si? Wieczor Andzejkowe organizowany wspolnie z ZHP i.2003r. vv Swietlicy w Preczowie zorganizowano Andrzejki dia mlodziezy ,2003r.w Swietlicy w Dabiu zorganizowano konkurs na ducha; utopca, strasz>dio. S. 02.I2.2003r. Gminny Gsrodek Kuituiy w Grodkowie vvspolnie z regionalnym Osrodkiem Kultun- w Katowicach i Pol skim Towarzystwen Kulturv zorganizowali warsztaty na ternat ludowych ozdob, v/ystroju wnerrz w okresie Swiat Bozego Narodzenia. 9. Dia dzieci z terenu gminy zorganizowano Zabawy Mikolajkowe: ( r.) w GOK w Samowie, wspolnie z OPS, ( r.) w Swietlicy w Dabiu, (0S.12.03r.) w GOK w Preczowie, ( r/:- \\ GOK w Grodkowie, ( r.) w Swietlicy \v Gola_szy Gomej. W czesci art\5tycznej przygotov.ano inscenizacje pt.,,czerwony Keptii'sk - inaczej" w wykonaniu dzieci ze Swietiicy w Dabiu. W przewiezieniu dzieci z pomoca wystapili: OSP Preczow, OSP Dabie za co szczegolnie dziek jje Panu Wojciechowi Kameckiemu i Panu JaiiLiszowi Koziebwi i r. w Osrodku Kultun' w Samowie odbyl sie Przeglad Teatralny zorganizowany przez OPS i warsztaty Tearralne przygotowane przez ROK vv Katowicach r. o godzinie 10 w Gminnym Osrodku Kultury vv Grodkowie otwarto wysiaw? pokonkursowa^ wr?czono dyplomy, nagrody i upcininki. Kcnkurs rozstrzygni?to w trzech kategoriach:

7 i-i karrka swiateozna, stroi < i zabawki choinkowe. Najwi^cej nagrod zdobyia Szkoia Podstavowa w Dabiu i Przedszkole w Psarach. Wsrod 'AATOzrionych pvac byh" prace dzieci ze Szkoly Pcdstawowej vv Samowie, Swietiicy \v Dabiu. Preczowie i Gola.szy Gornej. We wszystkich placowkach trvvaja przygotowania do wieczorow Sylw astrowych. II. REMO.NTY, DROBNE fl APRA\VY. SPRAWY ZWIAZANE Z FUM<CJO\OWAMEM PLACOWEK KULTURY GMINY PSARY. 1. VV Osrodku Kultury w Sarnowie wymieniono kolanko rynny nad garazeni OSP. 2. W Swietiicy v; Goiaszy Gomej v^'konczono czesc muru obrobka biacharska. i zatozono r/imy: - zmniejszono kanat korninowy o poiow? - zabezpieczoiio dach - uzupehiiono ub\iki w polaci dachu 3. \V Gniianym Osrodku Kultury w Grodkowie pomalowano pcraieszczenie gospodarcze. A. W Swietiicy \v Preczov^ ie - calkowita \\7miana rynien, obrobka biacharska, malowanie pomieszczeri gospodarczych. 5. Z Urzedu Pracy 0trzym3.no 2 monitory i komputery bez oprogi'amowaiiia i driikarek. - OPS REAL.IZACJA FOMOCY:» v.}dano 186 decyzji z zadaii wlasnych oraz 51 decyzji z zadan zieconych; kontynuowano realizacje 28 dec>zji z zadari zleconych ob]:g ior>'jnych; wydario 10 decyzji odir.ownych; wniesiono 1 odwolanie od wydanych decyzji dosamorza_dowego Kolegium Od^votawczego w Katowicach; SKO utrzymalo w mocy 2 decyzje, ttchylilo 1 dec}'^j^, sfir.ansowano dozywiar.ie dla 108 uczniow w szkolach podstawovvych i girrinazjum oraz 13 dzieci w przedszkolach; skierovvar.o kolejr.ych 11 rodzin do nadlesnictwa celem pozyskania drewna na opal;

8 ,1 * wyciano 102 paczki od :Sw. Mikciaja, ktore skladaly sie ze slodyczy or;iz mikclajkowej niesoodzianki - wemiana koidra, poduszka. Pornoc \z. zostala rozdana w dniu 5 grudnia w Pirnkcie L<.o]is:;i'acyjnvm w San.owie. ktorej towarzyszyl poczestunek. Dzieci brah rowniez udzial w przedstawieniu pt.,,czerwony Kapturek - iriiiczej" wystawicnym przez dzieci ze swietlicy srodowiskowej z * vv dniu r. rozdano 96 kurtek dzieci^cych i miodziezowych jal:o pomoc \v naturze; * v: dniach r. zorganizowano Przeglad Matych Form Teatralnycli w dwoch kategoriach: szkoh- podstav/owe i gimnazja. Haslo te-2oroczneao nrzesladii brzmi:..zyi inaczej". Propaguie on szoroko rozuir.ianaprofi.aktyke i prowadzenie zdrowego stylu zycia: w kategorii sz^-col podstuwowych uczestnicz>-ly: Szkola Podstav^owa ii-i. T. Kosciu;-zki z Dabia, Szkoia Podstawowa im. E. Gierczak z Gicdkowa oraz Szkola Podstawowa im. S. Polakowskiego ze Strzyzovvic. Jur>' przyznalo trz\' rownorzedne nagrody z uwagi na wyrcvvnany poziom spektakh. W dniu 12 grudnia w kategoni szkol gimnazjalnych jury z mvagi na ciekawe formy prezentowanych sc.ik'iaku przyznalo 2 rc^vnorzedne pierwsze miejsca dla: Gimnazjum z Siemoiiii oraz Gimnazjum z Psar oraz dvvie drugie nagrody dla Ginuuizjum Nr 1 z Cze;adzi i,tbiekitnego Zamku" z Sarnowa; * \s tiniach: 23.10, 06.11, 20.11, br. ByK wycane klientom Oirodka wieprzows ko-;ci pod zupe. ktore cieszyh- si? duzym zamteresowaniem: * v, dniach 20.1 i i br. Wydawano rowniez pieczywo oraz konsenvy miesne; * v." pazdziernika br. przeprowadzono przetarg na: - \/ykonanie kotlowni gazowej v.raz z instalacja^ gazowa, - v-ykcnanie iisstalacji centralnego ogrzewania - II etap, - vr»konanie instaiacji elsktrycznej - II etap (I i II pietro), - ^.ykonanie instaiacji wodno - kanalizacyjnej - II etap. Phriuje sie, ze powyzszy zakres robot zostanie wykonany do konca stvcznia2004.

9 - ZG'K -9- * * Kontynuacja r;mor.tu dichu na budynku kornunalnym w Dabiu. ^ Wykorianie ubzenia kostki brukowej przy drugiej wiacie prz\rstankowej w Golas,:y Gomej. > Prace v\ykonczeniowe na pietrze budynku klubovvego - stadion w Psarcb. > Wy.-niana rj'nny i obrobek biacharskich na budynkn Swieilicy Vvit-jskiej w Gol^szy Gomej. > Remont dachu, wykona.iie obrobek biacharskich, wymiaria r\rnien craz malov.anie salt w bud>i:ku Swietlicy Srodowiskowej w Preczowie,, Xaprawa r>rnny w budy-iku Osrodka Kultuiy- w Samowie. '- Montaz drzwi w budynku OSP w Strzyzowicach. > Usiitiieto 9 avvarii wodccia^govvnch, vvykonano 6 odbiorow vv'odomierzy, zamontowano 22 wodcmierze u odbiorcow ryczahowycru wykonaro 2 przeglady licznikow, 3 legalizacje, usjnieto 5 awarii wodciuerzy, wykonanie 5 przyla^czy v/odociagowych. zlikwiaowano 1 przylacze wodociagowe, wykonanie przyiacza wodociagowe go do studni glebmowej w Malinowicach. > Sprzat&nie przystankow na terenie grainy Psary.

10 Zespof Obstucti Szkof i Przedszkoli Gminv Psarv 1. Przygotowanie zarzadzenia Wojta Gminy Psary dotyczacego zasad przyznawania doptat do czesnego dla doksztafcajacych si$ nauczycieli oraz zorganizowanie posiedzenia komisji przyznajacej w/w dofinansowanie. 2. Opracowanie analizy celowosci i efektywnosci pracy swietlic szkolnych i udziaf w Komisji rewizyjnej Rady Gminy Psary. 3. Zakup nagrod i udziaf w rozgrywkach sportowych - piika rqczna dziewczqt i chiopcow oraz zakup nagrod i udziai w imprezach organizowanych przez placowki oswiatowe z terenu Gminy Psary. 4. Zatwierdzenie i zaopiniowanie aneksow do arkuszy organizacyjnych placowek oswiatowych. 5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli ksztafcenia zintegrowanego oraz jqzyka angielskiego z metodykiem oraz pracownikiem Poradni Pedagogiczno - Psychoiogicznej z B dzina. 6. Udziaf w posiedzeniu Zarzadu ZNP o/psary. 7. Udziaf w spotkaniu z rodzicami uczniow Szkoty Podstawowej w Grodkowie i Przedszkola Publicznego w Psarach oraz przygotowanie analiz dotyczacych kosztow utrzymania w/w placowek i sytuacji demograficznej w soiectwach Psary i Grodkow. 8. Przygotowanie wniosku do Urzqdu Marszafkowskiego Wydziat Terendw Wiejskich o dotacje na remont Szkofy Podstawowej w Sarnowie. 9. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy UNITRANS dowozocej dzieci do szkof oraz opiekunami dowozu i dyrektorami placowek nim objetych poswieconego omdwieniu nieprawidfowosci wystqpujacych w czasie przewozu dzieci. 10. Zorganizowanie szkolenia BHP dla pracownikow oswiaty. 11. Udziaf w naradzie zorganizowanej przez Kuratorium Oswiaty. 12. Udziaf w szkoleniu dotyczacym procedur zwiazanych z organizowaniem konkursow na stanowisko dyrektora placowki oswiatowej. 13. Zorganizowanie posiedzenia Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej pracownikow placdwek oswiatowych. 14. Kompletowanie wnioskow do obliczenia kapitafu poczatkowego oraz sporzadzanie i wydawanie zaswiadczeh o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (Rp-7 ).

11 15.Przygotowanie sprawozdania Rb Przygotowanie projektow planow finansowych placowek oswiatowych na 2004 rok. 17. Zorganizowanie i udziaf w szkoleniu na temat nowych zasad przekazu elektronicznego danych zwiazanych z odprowadzanymi sktadkami na ubezpieczenie spofeczne od pracownikow oraz obstugi programu,,ptatnik". Placowki przedszkolne 1. Dziaialnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Spotkania nauczycieli z rodzicami o charakterze podsumowujqcym okres diagnozy i obserwacji pedagogicznej wychowankow, Dysleksja - narada dyrektorow z psychologami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nt. problemow zwiazanych z dysleksja^ oraz form wspofpracy placowek z Poradniq, Jednym frontem nauczamy i wychowujemy" - warsztaty szkoleniowe nt. wypracowania standardow dydaktyczno - wychowawczych obowiazujacych w przedszkolu i klasach poczatkowych szkoiy, 2. Imprezy przedszkolne i wycieczki: PP Sarnow : uroczystosc,,pasowanie na Przedszkolaka", m spotkanie z policjantem - prelekcja,,zachowanie i postepowanie wobec nieznajomych zwierzat" PP Psary spotkanie z gornikiem, spotkanie z uczniami Gimnazjum w ramach akcji,,cafa Polska czyta dzieciom a gimnazjum przedszkolakom", ziozenie kwiatow na Grobie Nieznanego Zoinierza, PP Strzyzowice : comiesieczne spotkanie z teatrem, zwiedzanie poczty oraz poznanie pracy pocztowca, dwukrotny wyjazd na basen, zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Zoinierza, SZKOtY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM 1. Dziafalnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Udziat nauczycieli w spotkaniach z metodykami : nauczania poczatkowego, przyrody i matematyki, warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez metodyka j. polskiego nt. interpretacji wynikow egzaminow zewnetrznych, zorganizowanie imprez andrzejkowych i mikolajkowych dla uczniow,

12 zorganizowanie turnieju mini piiki recznej dziewczat i turnieju mini pilki recznej chfopcow, turnieju mikoiajkowego dwa ognie klas III, 2. Pozostaia dziafalnosc: SP Strzyzowice - organizacja Miedzyszkolnego Przegla_du Mafych Form Teatralnych,,Halloween 2003" dla szkoi z gminy Psary i Bobrowniki, wycieczki klasowe szlakiem Orlich Gniazd, rajd pieszy zuchow do Siawkowa, Udziai Klasy II i IV w V Zagiebiowskim Rajdzie Szlakiem Husarii Polskiej, lekcja muzealna w paiacu w Gzichowie, gdzie uczniowie klasy II robili mash, SP Sarnow - zorganizowanie I Gminnego Turnieju o Puchar Wojta Gminy Psary w,,dwa ognie" /SP. Sarndw I miejsce/, zorganizowanie wycieczki do Wieliczki, udziai uczniow w Warsztatach Teatralnych,,Jak zrobic dobry teatr", zdobycie 4 wyroznieh w I konkursie plastycznym,,tradycyjne ozdoby ludowe zwiazane ze swietami Bozego Narodzenia, SP Grodkow - koncert muzyczny Agencji Violino,,Muzyka pahstw Unii Europejskiej", zorganizowanie trzech konkursow matematyczno - plastycznych,,swiat malowany liczbq",,,rebus matematyczny",,,swiat iamanych",zakwalifikowanie sie 3 uczniow do II etapu konkursu interdyscyplinarnego, wyjazdy do teatru w Dabrowie Gorniczej, udziai w programie,,bezpieczna Szkoia - Bezpieczna Droga" organizowanym przez Wydziai Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach, zorganizowanie jubileuszu 40- lecia szkoiy, SP Debbie - zorganizowanie wewnatrzszkolnego konkursu plastycznego z okazji 25 -lecia pontyfikatu Jana Pawta II,,Nasz Papiez", uczestniczenie uczniow i nauczycieli w konkursie ogolnopolskim,,dyktando 2003",prowadzenie akcji zbiorki surowcow wtornych, przystapienie do programu szkolnego,,reba" polegajacego na zbiorce zuzytych baterii, uruchomienie bufetu kuchennego, udziai w wojewodzkim konkursie organizowanym przez Regionalny Osrodek Kultury w Katowicach: I miejsce w kategorii stroik swiateczny, II miejsce w kategorii ozdoba choinkowa, III miejsce w kategorii kartka swiateczna, Gimnazjum : zorganizowanie uroczystosci nadania imienia i sztandaru, wyjazd 40 - osobowej delegacji do Anglii w ramach programu Socrates Comenius, udziai w ogolnopolskim konkursie na prace z literatury, organizacja tygodniowego pobytu choru ukrainskiego, wspoipraca z redakejami Magazynu Szkolnego, Dziennika Zachodniego, Trybuny Slqskiej i Wiadomosci Zagiebia, organizacja akcji profilaktycznej z udziaiem policji, wyjazd z miodziezq do jednostki wojskowej w Bytomiu, wycieczka do Krakowa,

13 organizacja ogolnopolskiego konkursu na prezentacje muiitimedialna^,xl przykazanie - TOLERUJ", organizacja ogolnopolskiego konkursu poetyckiego,,uwolnij mysli", organizacja IV edycji konkursu wojewodzkiego Jnfogimus",przygotowanie terenu pod boisko trawiaste do pifki noznej. Foaadto w okresie obictvm informacia: «30. i r. zostai przeprowadzoay V przetarg pisemny nieograniczony na nien chomosc ozn. nr. dzia&i 456/23 pofozona v- Gorza Siewierskiej. Zof.tala zlozona 1 oferta. W dm li 14.11,2003r. zostal spisacy akt notarialny - wanmkowa L:Vio>va sprzedazy. -> zcst^v przygoiowane i vvywieszene ca tablicy ogioszen na okres od r. do r. kary inwentaryzacyjne nieruchomosci oolozonvch w Psarach fwsp61r:oi>- Gruntowej) celem ich komunaiizaci:. * zostala przygotowana dokumentacja do sprzedazy w drodze bezprzetargowej dzialki ozn. nr. 677/4 polozonej w Preczowie, a w driiu r. zosti 1 spisany akt notarialny - innowa sprzedazy. * ;:t-iadta w drnu r. zostah' spisane 4 akty notarialne - uuicwy przemesienia viasnosci r.ieriichomosci ozn. nr. 456/10, 4:6/ '24 potozouych \v Gorze Siewierskiej oraz dziaiki ozn. nr. 360/3 poiozonej \v Datiu na rzecz Panstwa Kalinskich. * \\ dniu G r. zostala prz> gotowana umowa dzierzawy dzia-ki gir.imiej ozn. nr. 613/3 poiozonej \v Preczowie * W dnili r. zu:>tal spisany akt notarialny - umowa ^izeniesienia wiasnosc' n:eruchc.t.osci czn. nr. 456/15 poiozone- :< Gtrzc Siewie:'skiej-

14 AW- W zakresie organizacyjnym i reprezentowania gminy - uczestniczylem w spotkaniu z Zarzajdem Powiatowym i Prezesami OSP - uczesmiczytem w Miedzygminnym Przegladzie Malych Form Teatralnych w SP w Strzyzowicach - Trzykrotnie reprezentowalem gmin? w Zgromadzeniu Spoiki,^ecykling" w Wojkowicach - Odbytem spotkanie z Zwiazkiem Nauczycielstwa Polskiego w Psarach - uczestniczyjem w uroczystosci przekazania sztandaru oraz nadania imienia gimnazjum w Psarach - odbyiem spotkanie z Dyrekcjq wodocia^gow w B^dzinie dot.dalszej wspolpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wod - uczestniczytem w Swiecie Niepodleglosci w Sarnowie organizowanym przez GOK w Grodkowie - odbytem spotkanie z rolnikami z terenu Gminy Psary poiajczone ze szkoleniem dot. doplat bezposrednich z funduszy Unijnych - odbyiem spotkanie z rodzicami w SP w Grodkowie - reprezentowalem gmin? w Powiatowej Komisji Bezpieczenstwa - uczestniczylem w wystawach plastycznych Osrodka Kultury w Sarnowie oraz w Golaszy Gornej - przewodniczylem Komisji d/s przydziahi doptaty do czesnego - uczestniczylem w spotkaniu z Przewodniczacymi Rad oraz Zarzadem Powiatu B^dzinskiego - uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez RIO w Katowicach - uczestniczylem w pasowaniu na przedszkolaka w Przedszkolu w Sarnowie

15 - uczestniczytem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy - udzielitem lubu jako Kierownik USC - uczestniczytem w 40-leciu SP w Grodkowie - odbytem spotkanie z Zarzadem LKS -Preczow - uczestniczytem w turnieju pilki r^cznej szkoi podstawowych w Samowie - reprezentowatem gmin? w Komisji Rozwoju KZK GOP oraz w Walnym Zgromadzeniu - uczestniczytem w przegladzie Form Teatralnych w Samowie - reprezentowatem gmin$ w zakonczeniu roku pasiecznego Powiatowego Zwiazku Pszczelarzy w Czeladzi - uczestniczytem w podsumowaniu wojewodzkiego konkursu na najladniejszy stroik i kartk? ^wiatecznq - uczestniczytem w spotkaniu Stowarzyszenia,,Nasz Grodkow" w SP w Grodkowie - reprezentowatem gmine w spotkaniu z wtadzami Uczemi oraz Starostwa Powiatowego w B^dzmie - reprezentowalem gmin? w Konwencie Wojtow i Burmistrzow w Pyskowicach - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z harcerzami z Hufca B^dzin - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z wladzami Miasta B^dzina oraz wojewodztwa. Mariak Kvziei

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH < 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 i Tel. 267-21-21. 267-22-55 : Te1./Fax267-21-20 NIP 625-161-06-38 "21~ Psary, dnia 22 grudzien 2008 roku Informacja miqdzysesyjna za okres od26.11.2008k

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21,267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 Psary, dnia29.03.20l0r. Informacja mi^dzysesyjna za okres od 24.02.2010r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna It ^ Psary, dnia 27.09.201 Or. Informacja mi^dzysesyjna za okres od25.08.2010k do 29.09.2010k Panie Przewodniczacv, Wvsoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci w

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo WOJT GMINY PSARY woj. Psary, dn. 23.05.2003 I n f o r m a c ja mif dzysesyjna za okres od 23 kwietnia 2003 r. do 23 maja 2003 r. Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu kwietniu biezajsego

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK 7ESP0L OBSMJGI SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2003 ROK Podstawa prawn a funkcjonowania Zespot Obshigi Szkot i Przedszkoli Gminy Psary powotany zostal Uchwaia^

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

In f o r m a c j a. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

In f o r m a c j a. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo WOJT GMINY PSARY 1 woj. sl^skie Psary, dn. 24.05.2004 r. In f o r m a c j a mi^dzysesv jna za okres od 23 kwietnia 2004 r. do 22 maja 2004 r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo W m-cu kwietniu

Bardziej szczegółowo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo " i r URZADQMfNYwPSARACH 1 42-512 Psary, ui. Mafinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 Pcnrv An If. 1 1 ^HfU r nip 625-161-06-38 ^sary, an. zt>. 11.2UU4 r. -11- In f o r m ac j a mifdzysesyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel/Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 16.11.2009r. Informacja miqdzysesyjna za okres od24.09.2009k do 23.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY w PSARACH

URZAD GMINY w PSARACH URZAD GMINY w PSARACH -21- Psary, 26 sierpnia 2003r. Informacia mi^dzysesyjna za ok res od 24 czerwca 2003r. do 26 sierpnia 2003r. Pani Przewodniczaca., Wysoka Rada, Szanowni Panstwo W czerwcu i lipcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna Psary, dnia 21.09.2009r. Informacja miqdzysesyjna za okres od 26.08.2009r. do 24.09.2009k Panic Przewodniczacv. Wysoka Riulo, Szanowni Panstwo Wmiesi^cu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci 2.106.086,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK I. Realizacja zadań statutowych Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna Mriino Psary, dnia22.04.2013r. Informacja miqdzysesyjna za okres od21.03.2013r. do 25.04.2013r. Panie Przewodniczgcv, Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo W marcu zrealizowano dochody w wysokosci 3.450.382,55

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczaxy Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

Panie Przewodniczaxy Wysoka Rado, Szanowni Panstwo UR2AD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tet./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- j Psary, an. io io oaaz: 28.12.2006 r. Informacia Mi^dzysesyjna za okres od 27

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 I. Struktura organizacyjna -oddziały : 4 -ilość dzieci: 110 -ilość etatów: pedagogicznych - 6,04 etatu :1 naucz. dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH «t2-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 24.X.2008r. Informacja miqdzysesyjna za okres od24.0912008k do 29.10.2008r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GSAiNY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Maiinowieka 4 Tel. 267-21-21,267-22-53 Tel/Fax 267-21-20 NIP 825-161-06-38 -21- Psary, dnia 19.06.2012r. Informacja miqdzysesyjna za okres od31.05.2012r. do 21.06.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

RADA 42-512 Psary, ul M.ili

RADA 42-512 Psary, ul M.ili r: RADA 42-512 Psary, ul M.ili Projekt,,Malyszo mania" Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Rady Gminy Nr XIV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007 Jest realizowany w ramach rza_dowego programu,,razem bezpieczniej" z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna za okres od25.08.20ur. do 29.09.2011r.

Informacja miqdzysesyjna za okres od25.08.20ur. do 29.09.2011r. -21- Psary, dnia 26.09.201 lr. Informacja miqdzysesyjna za okres od25.08.20ur. do 29.09.2011r. PaniePrzewodnicwcy, WysokaRado. SrannwniPanstwn W miesiacu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci 1 946

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Informacja migdzysesyjna za okres od26.03.2008r. do 30.04.2008 r.

Informacja migdzysesyjna za okres od26.03.2008r. do 30.04.2008 r. PSARACH - Malinowicka 4 1. 267-22-55 *,,T?'l{Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 30 kwietnia 2008 r. Informacja migdzysesyjna za okres od26.03.2008r. do 30.04.2008 r. Panie Przewodniczacv.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna za okres od26.05.2011 r. do 27.06.2011 r.

Informacja miqdzysesyjna za okres od26.05.2011 r. do 27.06.2011 r. 287-21-: K. '-21- Psary, dnia 21.06.2011 r. Informacja miqdzysesyjna za okres od26.05.2011 r. do 27.06.2011 r. Panie Przewodniczqcy. Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo W miesiajcu maju zrealizowano dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

- ] i,v r > tov-'ice

- ] i,v r > tov-'ice Zarza.dzenie Nr 12.21.215 Wojta Gminy Psary z dnia 31 marca 215 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Psary za 214 r. Na podstawie art.3 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. (zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.) INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Zatwierdzam do realizacji... miejscowość, data podpis i pieczęć PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2 dz roz NAZWA 6050 Inwestycje ul.zagórska 6050 Inwestycje ul.kaliska -koński Targ 6050 Inwestycje ul.iłowska 6050 Inwestycje ul.jasna,jastrzębska 6050 6050 6050 60095 Pozostała działalność Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku WÓJT GMINYOLSZANKA 49-332 Olszanka 16 woj. opolskie Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3256 UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 29 października 2014 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3256 UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo