Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w"

Transkrypt

1 Informacja miedzysesyjna za okres od 25 pazdziernika 2003r. do 19 grudnia 2003r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado: Szanowni Panstwo W m-cu pazdzieraiku i iistopadzie zrealizowano dochody w wysokosci z>, w tym dotacje zi, subwencj? w wysokosci zl oraz pozostale dochody w wysokosci zl. Natomiast wydatki zrealizowano nak\vote zl Przvgotowano na dzisiejsza sesje Rady Gminy 16 projektov uchwal. Vchwahpodietenasesmchwdniu r. il7j1.2003r. zostatv ijealizowane nastepuiaco: - 2 uchwaiy dotycza.ce zmian w budzecie gminy realizowane sa na biezaco - uchwala dot. wwazema opinii w spra^ie cz?sciowego przeksztalcenia ZOZ w Bedzime zostaia przekazana do Starostwa Powiatowego w B?dziiue - uchwala dot. wyboru lawnikow zostaia przekazana do Sadu Okregowego w Katowicach i Sadu Rejonowego w Bedzinie - uchwala dot. zacia^gniecia pozyczki z WTOS i GW zostaia przekazana do WFOS l GW w celu uzyskania wiekszej kwoty pozyczki. Wokresie obietvm informacia mdaiem 7'zanadzen ktore dotvczvtv: - powoiama Kcmisji do przeprowadzenia przetargu na remont hydroform w Gorze Siewierskiej - 3 zarzadzenia dotyczyly zmian \v budzecie gmin> i poisgajy na zwi^kszeniu dochodow i wydatkow \v budzecie gminy o kwot? zi w dziale.. Opieka spoleczna" z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze, zasijki rodzimie i pieiegnacyjne oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne gie zarza^dzenie dotyczylo zwiekszenia planu dochodow i wydatkow o kwote zl w dziale,,administracja publiczna" z przeznaczeniem na realizacje zadan biezacych z zakresu admimstracji rzadowej. Dokonano rowniez przeniesien w dziale,,oswiata i wychowanie",,;opieka spoleczna i edukacyjna opieka wychowaw-cza" celem zabezpieczema kwot na w>plate nagrod P. Wojta z okazji 'Dnia Edukacji Narodowej" na zakup sprz?tu komputerowego wraz z oprz}tzadowaniem i zakup niezb^dnych materialow i wyposazenia. La.czna kwota przeniesien wynosila zl. Przeniesien dokonano w zwiazku z nievvykorzystaniem srodkow z wyplat,,13" pensji oraz niewykorzystanych srodkow na ushigi opiekuncze z powodu malej liczby klientow.

2 102 - ~) :e zarzadzenie dotyczylo zwiekszenia dochodow budzetu o kwote zi z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych zwiazanych z awansem zawodowych nauczycieli oraz na sfinansowanie funduszu socjainego dia nauczycieli emerytow i rencistow oraz zwiekszono dotacje celowa na zasifki z pomocy spofecznej, srodki te pochodza z dotacji ceiowej. Dokonano rowniez przeniesien w szkolach podstawowych i gimnazjum oraz w przedszkolach w kwocie zl celem zabezpie-zenia wydatkow zwiazanych z realizacja biezacych optat te zarzadzenie dctyczyio doptat do czesnego doksztalcajacych sie nauczycieii. Ustalono zasady doplat do czesnego te "zarzadzenie dctyczyio powolania Komisji celem wytonienia banku na obsluge kredytow dhigoterminowych na: termomoderaizacje budynku Gimnazjum w Psarach, remont ulicy Lesnej i Browarnej w Samowie i modernizacje nawieizchni drogi ul. Belnej w Strzyzowicach e zarzadzenie dotyczylo przyjeeja projektu budzetu gminy na 2004r. Projekt budzetu na 2004r. zaklada zarowno dochody jak i wydatki na kwote, ,228 zi Projekt budietu na 2004r. Womawianym okresie zostal Radnym doreczony. podiatem 84 decvzn administracvmvch dotvczucvch nastemtiacvch svraw: - 18 decyzji dotycza^cych ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowan;a terenu - 3 decyzje zatwierdzajace rozgraniczenie nieruchomosci - 4 decyzje zatwierdzajace projekt podziahi nieruchomosci - 5 decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego - 10 decyzji doiyczacych wykr-eslen z dzialalnosci gospodarczej - 38 decyzji ustalajacych wysokosc podatkow - 4 decyzje dotyczace sprostowania btedow w aktach stanu cywilnego W minionvm okresie wvdano: odpisow z akt stanu cywilnego - zarejstrowano 5 malzenstw oraz 13 zgonow - zameldowano na stale 15 osob, wymeldowano 17 osob - zameldcwano 8 noworodkow i odnotowano 7 zgonow mieszkaricdw gminy, ktorzy zmarli w szpitaiach. - \v\dano 258 dowodow osobistych oraz przyjeto 160 wnioskow o wydame dowodu osobistego.

3 4OS Wokresie obietvm informacia zmvariem 16 umow dotyczacvch nastemiiacych spraw: 1. Umowa NrPP 342/51/2003 z dma r. zawartaz Zakladem Projektowo Budowlanym w Dabiu ul. Pocztowa 2, na opracowanie projektu budowiaiego podjazdu dia niepehiosprawnych do budynku OSP w Strzyzowicach na kwote: 1.220,00 zl brutto. 2. Umowa Nr PP 342/52/2003 z dnia r. zawarta z firmapn. Ushigi Remontcwo Budowlane w Zawierciu ul. Okiennik 22, na modernizacj? drogi dqjazdowej do pol D-49 i D-47/1 Psary Strzyzowice na kwote: ,62 zl bratto. 3. Umowa Mr PP 342/53/2003 z dma R. zawarta z P. Danuta_ Respektz. Hydrogelogiem zam. Tychy Al. Niepodleglosci 114/18, na opracowanie dokumentacji hydro geologieznej ustalajacej zasoby zrodla wody Vv Gorze Siewierskiej na kwote: 5.100,00 zi brutto. 4. Urnov/a Nr PP 342/54/2003 z dma r. zawarta z P. Anna, Filipczyk zam. Bedzin til. Bursztynowa 1 / 4, na opracowanie prijektu budowlanego modemizacji sieci rozdzielczc oswietl.eniowej przy ul. Belnej w Strzyzowicach nakw-ot?: 3.856,00 zl brutto. 5. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dma r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Ushigowo Handlowe,,I>4'TEBn' Sp. Z o. o. Bedzm ul. Matcbadzka 143, na wykcnanie zasilania vv energie elekrrvczna stadni glebinowej SM-3 w Malinowicach ul. Szkolna na kwote: 9.552,60 zl brutto. 6. Umowa Nr PP 342/55/2003 z dnia r. zawarta z firma pn.,rmikrometr"' Dabrowa Gormcza ul. Krasinskiego 1/45, na wykonairie wznowienia granic dziatki Nr 25 w Strzyzowicachul. Belna na odcinku graniczajsym z droga^ gminna D-47/1 na kwote.: 2.107,90 zlbrutto. 7. Umowa Nr PP 342/57/2003 z dnia r. zawarta z firma pn..,mikrometr" Dabrowa Gomicza ul. Krasinskego 1/45, na wykonanie wznowierna granic dziaiki Nr 589, 485.4: 460/2 w Strzyzowicach ul. Podwale na kwote: 2.503,80 z\ brutto. 8. Umowa Nr PP 342/58/2003 z dnia r. zawarta z firma. pn..:drogok4ex:" Sp. z o. o. Gdansk ul. Litewska 20 dot. wykonania robot dodatkowyeh remontu nawierzchni ul. Lesnej i Browarasj w Samowie na kwot?: ,97 zlbrutto. 9. Umowa Nr PP 342/59/2003 z dnia r. zawarta z firma pn. Przedsiebiorstwo Robot Bodowlanych,,PERBUDMIX" Sosnowiec ul. Zegadtowicza 8/3, dot. wykonania robot dodatkowyeh docieplenia budynku Urzedu Gmmy wpsarach na kwote: ,24 zl brutto. lo.postanowienie Nr PP 7644/ z dnia 25, r. opiniuj^ce pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy: ;,EKO-GWAJM" Sp z o. o. Ggrodzieniec ui. Kosciuszki 212

4 -4 - v\yt\va:'zanych na terenie powiatu bedzinskego. ll.postanowienie NrPP 7644/18'2003 z dnia r. opiniujace Pczytwvnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla finny PHU ^REN-ROS" Rajmund Mueha Wlodowice ul. Zarecka 158 wytw-arzanvch na terenie powiatu be_dziriskiego. 12.Postanowienie Nr P? 7644/19/2003 z dnia r. opmiujace pozytywnie program gospodarki cdpadami niebezpiecznymi dla ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. Warszawa ul. Wolczynska 133 budynek 11 B wytwarzanvch na terenie powiatu bedziriskiego. 13.Decyzja Nr PP 7635/13/2003 Wojta Gminy Psary z dnia r. na wyei^cie I szt. drzewa z gaturku topola dla Gminy Bobrowniki. 14.Decyzja Nr P? 7635/14/2003 Wqjta Gminy Psary z dnia r. na usanie_cie 2 szt. drzevv z gatunku brzoza z dzialki P. Mariusza Cichon zam. Gola^sza Gorna 7A. 15. Dscyzja Nr PP 7635/15/2003 z dnia r. na wyciecie 1 szt. drzev/a 2 gatunku lipa z dzialk; poiozonej w Grodkowie dla P. V/aclawa Kubiczka zam. Psfiiy ul. La^czna umo\va Mr PP 342/59^2003 z dnia r. spisana z P. Lucjanem Czajer zam. Psary ul. Grodkowska na koordynowanie, nadzorowanie prac zwiazanych z zimowym utrzymaniem drog. Potwierdzeniem prac na kartach drogovrvch i peinienie calodobovvych dyzurow telefonicznych od dria r r. na kwote 750 A W mimonym okresie vonadto mdalem: - 12 zasv.iadczen o posiadanin gospodarstwa rolnego i niezaleganiu - 38 decyzji ustalajacych lub weryfikujacych podatek rolny lub od meruchomosci - 4 decyzje o rozlozeniu na raty - '47 wezwaiiri w sprawie nadpb.conego zobowiqzania pienieznego upornnien - 11 bonow paiiwowych - 6 decyzji o umorzeniupodatkow na kwote A - 10 zaswiadczen o wpisie do e'-videncji dzialalnosci gospodarczej - 8 decyzji dotyczacych zmian -\v wpisie do ewidencji dzisralnosci gospodarczej informacji o przeznaczeniu gruntow - 32 postanowienia o wszczecii; postepowania rozgraniczowego

5 ' W mimonvffi okresie kgordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminv: - GBP W okresie sprawozdawczym zarejstrovvano 161 nowych cz}telnikow, w tym do Wypozycza.nie odvviedzilo czytelnikow Wypozyczono ogolem ksiqzek 206 czasopism nieoprawnych 41 dokumentow audiowizuainych Z udostepnienia prezencyjnego skorzystalo 605 czyielnikow, Udost^pniouo 299 ksi^zek ; 202 czasopisma oieoprawne 2 dokumenty audiowizualne 123 gry stolikowe i puzzle Udzielono 565 informacji. Z using kserograficznych i bindowania skorzystato 78 osob. Dla 4 placowsk bibliotecznych zakupiono 340 ksiazek. Opracowano, tj. skatalogowano i sklasyfikowano 187 nowo zakupionych ksiazek. WyslariO 84 upoinnienia do czvteinikow zalegajacych ze zv/rotsm ksiazek. Z ksiaj? inweniarzowych ksi^gozbiom odpisano 431 ksiazek - w tym: 173 zdezaktualizowane i 258 zniszczone, zaczytane. W Ii3%padzie stacientka Uniwes>i2ta Slaskiego w Katowicach z kierunku Bibliotekozna^Vitwa i informacji naukowej odbywala^ dwutygodniowa praktyke \v Gminiiej Bibliorece Publicznej w Psarach. Ponadto: * przeprovvadzono 6 lekcji bibliotecznych poswie.conych gtownie 50 - rocznicy smierci J. Tuwima, uczniow klas pierwszych ze Szkoiy Podslawowej w Strzyzowicach,,Pasow no na czytelnika",» Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowaia przysposobnienie czytelnicze dla gimnazjalistow z klas pier,vsz>'-ch; * Kontynuowano zajecja plast} czne zwiazane z nnadchodzacymi swietami: kartki i v/itrazyki swiateczne,,,choinkowe marzeaia" dzie^i z biblioteki w Sarnowie zostaly wystane na konkurs do Radiowei Jedynki. Agnieszka Wach zaj?la I miejsce.

6 -6- * Dobiegi "konca trwajiicy 2-mce konkurs,,pami tnik moich bajek" vv ktdrym wzielo udziai 50 uezniow z Idas od I do V. Nagrody i dyplomy zostana wreczone dzisciom na szkolnych apelach swiatecznych. - GOK I. DZALALNOSC MERYTORYCZNA r. o godzinie 16 w Osrodku Kultury w Samowie otwarto wystawe plastycznq. Paiii Urszuli Gory. Druga cz^scia wieczcru bylo spotkanie z poezja. autovki. Wiersze recytowala Pani Halina Rozanska r. c godzinie 18 do Swietlicy w Golaszy Gomej zaoroszono mieszkaricow na Wieczor Postycki Pani Krystyny Bednarczyk i pokaz ukladania bukietow z suszkow. 3. Pcmoc w organizacj i przygotowaniach do spotkania Rady i Wladz Gminv z RadaJ Zarzadem Powiatu. 4. Udzia:: w Forum Polskiej Kultun.- samorzadowej dia liderow kuuury G03r. w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie odby:; si? Wieczor Andzejkowe organizowany wspolnie z ZHP i.2003r. vv Swietlicy w Preczowie zorganizowano Andrzejki dia mlodziezy ,2003r.w Swietlicy w Dabiu zorganizowano konkurs na ducha; utopca, strasz>dio. S. 02.I2.2003r. Gminny Gsrodek Kuituiy w Grodkowie vvspolnie z regionalnym Osrodkiem Kultun- w Katowicach i Pol skim Towarzystwen Kulturv zorganizowali warsztaty na ternat ludowych ozdob, v/ystroju wnerrz w okresie Swiat Bozego Narodzenia. 9. Dia dzieci z terenu gminy zorganizowano Zabawy Mikolajkowe: ( r.) w GOK w Samowie, wspolnie z OPS, ( r.) w Swietlicy w Dabiu, (0S.12.03r.) w GOK w Preczowie, ( r/:- \\ GOK w Grodkowie, ( r.) w Swietlicy \v Gola_szy Gomej. W czesci art\5tycznej przygotov.ano inscenizacje pt.,,czerwony Keptii'sk - inaczej" w wykonaniu dzieci ze Swietiicy w Dabiu. W przewiezieniu dzieci z pomoca wystapili: OSP Preczow, OSP Dabie za co szczegolnie dziek jje Panu Wojciechowi Kameckiemu i Panu JaiiLiszowi Koziebwi i r. w Osrodku Kultun' w Samowie odbyl sie Przeglad Teatralny zorganizowany przez OPS i warsztaty Tearralne przygotowane przez ROK vv Katowicach r. o godzinie 10 w Gminnym Osrodku Kultury vv Grodkowie otwarto wysiaw? pokonkursowa^ wr?czono dyplomy, nagrody i upcininki. Kcnkurs rozstrzygni?to w trzech kategoriach:

7 i-i karrka swiateozna, stroi < i zabawki choinkowe. Najwi^cej nagrod zdobyia Szkoia Podstavowa w Dabiu i Przedszkole w Psarach. Wsrod 'AATOzrionych pvac byh" prace dzieci ze Szkoly Pcdstawowej vv Samowie, Swietiicy \v Dabiu. Preczowie i Gola.szy Gornej. We wszystkich placowkach trvvaja przygotowania do wieczorow Sylw astrowych. II. REMO.NTY, DROBNE fl APRA\VY. SPRAWY ZWIAZANE Z FUM<CJO\OWAMEM PLACOWEK KULTURY GMINY PSARY. 1. VV Osrodku Kultury w Sarnowie wymieniono kolanko rynny nad garazeni OSP. 2. W Swietiicy v; Goiaszy Gomej v^'konczono czesc muru obrobka biacharska. i zatozono r/imy: - zmniejszono kanat korninowy o poiow? - zabezpieczoiio dach - uzupehiiono ub\iki w polaci dachu 3. \V Gniianym Osrodku Kultury w Grodkowie pomalowano pcraieszczenie gospodarcze. A. W Swietiicy \v Preczov^ ie - calkowita \\7miana rynien, obrobka biacharska, malowanie pomieszczeri gospodarczych. 5. Z Urzedu Pracy 0trzym3.no 2 monitory i komputery bez oprogi'amowaiiia i driikarek. - OPS REAL.IZACJA FOMOCY:» v.}dano 186 decyzji z zadaii wlasnych oraz 51 decyzji z zadan zieconych; kontynuowano realizacje 28 dec>zji z zadari zleconych ob]:g ior>'jnych; wydario 10 decyzji odir.ownych; wniesiono 1 odwolanie od wydanych decyzji dosamorza_dowego Kolegium Od^votawczego w Katowicach; SKO utrzymalo w mocy 2 decyzje, ttchylilo 1 dec}'^j^, sfir.ansowano dozywiar.ie dla 108 uczniow w szkolach podstawovvych i girrinazjum oraz 13 dzieci w przedszkolach; skierovvar.o kolejr.ych 11 rodzin do nadlesnictwa celem pozyskania drewna na opal;

8 ,1 * wyciano 102 paczki od :Sw. Mikciaja, ktore skladaly sie ze slodyczy or;iz mikclajkowej niesoodzianki - wemiana koidra, poduszka. Pornoc \z. zostala rozdana w dniu 5 grudnia w Pirnkcie L<.o]is:;i'acyjnvm w San.owie. ktorej towarzyszyl poczestunek. Dzieci brah rowniez udzial w przedstawieniu pt.,,czerwony Kapturek - iriiiczej" wystawicnym przez dzieci ze swietlicy srodowiskowej z * vv dniu r. rozdano 96 kurtek dzieci^cych i miodziezowych jal:o pomoc \v naturze; * v: dniach r. zorganizowano Przeglad Matych Form Teatralnycli w dwoch kategoriach: szkoh- podstav/owe i gimnazja. Haslo te-2oroczneao nrzesladii brzmi:..zyi inaczej". Propaguie on szoroko rozuir.ianaprofi.aktyke i prowadzenie zdrowego stylu zycia: w kategorii sz^-col podstuwowych uczestnicz>-ly: Szkola Podstav^owa ii-i. T. Kosciu;-zki z Dabia, Szkoia Podstawowa im. E. Gierczak z Gicdkowa oraz Szkola Podstawowa im. S. Polakowskiego ze Strzyzovvic. Jur>' przyznalo trz\' rownorzedne nagrody z uwagi na wyrcvvnany poziom spektakh. W dniu 12 grudnia w kategoni szkol gimnazjalnych jury z mvagi na ciekawe formy prezentowanych sc.ik'iaku przyznalo 2 rc^vnorzedne pierwsze miejsca dla: Gimnazjum z Siemoiiii oraz Gimnazjum z Psar oraz dvvie drugie nagrody dla Ginuuizjum Nr 1 z Cze;adzi i,tbiekitnego Zamku" z Sarnowa; * \s tiniach: 23.10, 06.11, 20.11, br. ByK wycane klientom Oirodka wieprzows ko-;ci pod zupe. ktore cieszyh- si? duzym zamteresowaniem: * v, dniach 20.1 i i br. Wydawano rowniez pieczywo oraz konsenvy miesne; * v." pazdziernika br. przeprowadzono przetarg na: - \/ykonanie kotlowni gazowej v.raz z instalacja^ gazowa, - v-ykcnanie iisstalacji centralnego ogrzewania - II etap, - vr»konanie instaiacji elsktrycznej - II etap (I i II pietro), - ^.ykonanie instaiacji wodno - kanalizacyjnej - II etap. Phriuje sie, ze powyzszy zakres robot zostanie wykonany do konca stvcznia2004.

9 - ZG'K -9- * * Kontynuacja r;mor.tu dichu na budynku kornunalnym w Dabiu. ^ Wykorianie ubzenia kostki brukowej przy drugiej wiacie prz\rstankowej w Golas,:y Gomej. > Prace v\ykonczeniowe na pietrze budynku klubovvego - stadion w Psarcb. > Wy.-niana rj'nny i obrobek biacharskich na budynkn Swieilicy Vvit-jskiej w Gol^szy Gomej. > Remont dachu, wykona.iie obrobek biacharskich, wymiaria r\rnien craz malov.anie salt w bud>i:ku Swietlicy Srodowiskowej w Preczowie,, Xaprawa r>rnny w budy-iku Osrodka Kultuiy- w Samowie. '- Montaz drzwi w budynku OSP w Strzyzowicach. > Usiitiieto 9 avvarii wodccia^govvnch, vvykonano 6 odbiorow vv'odomierzy, zamontowano 22 wodcmierze u odbiorcow ryczahowycru wykonaro 2 przeglady licznikow, 3 legalizacje, usjnieto 5 awarii wodciuerzy, wykonanie 5 przyla^czy v/odociagowych. zlikwiaowano 1 przylacze wodociagowe, wykonanie przyiacza wodociagowe go do studni glebmowej w Malinowicach. > Sprzat&nie przystankow na terenie grainy Psary.

10 Zespof Obstucti Szkof i Przedszkoli Gminv Psarv 1. Przygotowanie zarzadzenia Wojta Gminy Psary dotyczacego zasad przyznawania doptat do czesnego dla doksztafcajacych si$ nauczycieli oraz zorganizowanie posiedzenia komisji przyznajacej w/w dofinansowanie. 2. Opracowanie analizy celowosci i efektywnosci pracy swietlic szkolnych i udziaf w Komisji rewizyjnej Rady Gminy Psary. 3. Zakup nagrod i udziaf w rozgrywkach sportowych - piika rqczna dziewczqt i chiopcow oraz zakup nagrod i udziai w imprezach organizowanych przez placowki oswiatowe z terenu Gminy Psary. 4. Zatwierdzenie i zaopiniowanie aneksow do arkuszy organizacyjnych placowek oswiatowych. 5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli ksztafcenia zintegrowanego oraz jqzyka angielskiego z metodykiem oraz pracownikiem Poradni Pedagogiczno - Psychoiogicznej z B dzina. 6. Udziaf w posiedzeniu Zarzadu ZNP o/psary. 7. Udziaf w spotkaniu z rodzicami uczniow Szkoty Podstawowej w Grodkowie i Przedszkola Publicznego w Psarach oraz przygotowanie analiz dotyczacych kosztow utrzymania w/w placowek i sytuacji demograficznej w soiectwach Psary i Grodkow. 8. Przygotowanie wniosku do Urzqdu Marszafkowskiego Wydziat Terendw Wiejskich o dotacje na remont Szkofy Podstawowej w Sarnowie. 9. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy UNITRANS dowozocej dzieci do szkof oraz opiekunami dowozu i dyrektorami placowek nim objetych poswieconego omdwieniu nieprawidfowosci wystqpujacych w czasie przewozu dzieci. 10. Zorganizowanie szkolenia BHP dla pracownikow oswiaty. 11. Udziaf w naradzie zorganizowanej przez Kuratorium Oswiaty. 12. Udziaf w szkoleniu dotyczacym procedur zwiazanych z organizowaniem konkursow na stanowisko dyrektora placowki oswiatowej. 13. Zorganizowanie posiedzenia Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej pracownikow placdwek oswiatowych. 14. Kompletowanie wnioskow do obliczenia kapitafu poczatkowego oraz sporzadzanie i wydawanie zaswiadczeh o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (Rp-7 ).

11 15.Przygotowanie sprawozdania Rb Przygotowanie projektow planow finansowych placowek oswiatowych na 2004 rok. 17. Zorganizowanie i udziaf w szkoleniu na temat nowych zasad przekazu elektronicznego danych zwiazanych z odprowadzanymi sktadkami na ubezpieczenie spofeczne od pracownikow oraz obstugi programu,,ptatnik". Placowki przedszkolne 1. Dziaialnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Spotkania nauczycieli z rodzicami o charakterze podsumowujqcym okres diagnozy i obserwacji pedagogicznej wychowankow, Dysleksja - narada dyrektorow z psychologami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nt. problemow zwiazanych z dysleksja^ oraz form wspofpracy placowek z Poradniq, Jednym frontem nauczamy i wychowujemy" - warsztaty szkoleniowe nt. wypracowania standardow dydaktyczno - wychowawczych obowiazujacych w przedszkolu i klasach poczatkowych szkoiy, 2. Imprezy przedszkolne i wycieczki: PP Sarnow : uroczystosc,,pasowanie na Przedszkolaka", m spotkanie z policjantem - prelekcja,,zachowanie i postepowanie wobec nieznajomych zwierzat" PP Psary spotkanie z gornikiem, spotkanie z uczniami Gimnazjum w ramach akcji,,cafa Polska czyta dzieciom a gimnazjum przedszkolakom", ziozenie kwiatow na Grobie Nieznanego Zoinierza, PP Strzyzowice : comiesieczne spotkanie z teatrem, zwiedzanie poczty oraz poznanie pracy pocztowca, dwukrotny wyjazd na basen, zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Zoinierza, SZKOtY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM 1. Dziafalnosc Rad Pedagogicznych i wspdtpraca z Rodzicami: Udziat nauczycieli w spotkaniach z metodykami : nauczania poczatkowego, przyrody i matematyki, warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez metodyka j. polskiego nt. interpretacji wynikow egzaminow zewnetrznych, zorganizowanie imprez andrzejkowych i mikolajkowych dla uczniow,

12 zorganizowanie turnieju mini piiki recznej dziewczat i turnieju mini pilki recznej chfopcow, turnieju mikoiajkowego dwa ognie klas III, 2. Pozostaia dziafalnosc: SP Strzyzowice - organizacja Miedzyszkolnego Przegla_du Mafych Form Teatralnych,,Halloween 2003" dla szkoi z gminy Psary i Bobrowniki, wycieczki klasowe szlakiem Orlich Gniazd, rajd pieszy zuchow do Siawkowa, Udziai Klasy II i IV w V Zagiebiowskim Rajdzie Szlakiem Husarii Polskiej, lekcja muzealna w paiacu w Gzichowie, gdzie uczniowie klasy II robili mash, SP Sarnow - zorganizowanie I Gminnego Turnieju o Puchar Wojta Gminy Psary w,,dwa ognie" /SP. Sarndw I miejsce/, zorganizowanie wycieczki do Wieliczki, udziai uczniow w Warsztatach Teatralnych,,Jak zrobic dobry teatr", zdobycie 4 wyroznieh w I konkursie plastycznym,,tradycyjne ozdoby ludowe zwiazane ze swietami Bozego Narodzenia, SP Grodkow - koncert muzyczny Agencji Violino,,Muzyka pahstw Unii Europejskiej", zorganizowanie trzech konkursow matematyczno - plastycznych,,swiat malowany liczbq",,,rebus matematyczny",,,swiat iamanych",zakwalifikowanie sie 3 uczniow do II etapu konkursu interdyscyplinarnego, wyjazdy do teatru w Dabrowie Gorniczej, udziai w programie,,bezpieczna Szkoia - Bezpieczna Droga" organizowanym przez Wydziai Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach, zorganizowanie jubileuszu 40- lecia szkoiy, SP Debbie - zorganizowanie wewnatrzszkolnego konkursu plastycznego z okazji 25 -lecia pontyfikatu Jana Pawta II,,Nasz Papiez", uczestniczenie uczniow i nauczycieli w konkursie ogolnopolskim,,dyktando 2003",prowadzenie akcji zbiorki surowcow wtornych, przystapienie do programu szkolnego,,reba" polegajacego na zbiorce zuzytych baterii, uruchomienie bufetu kuchennego, udziai w wojewodzkim konkursie organizowanym przez Regionalny Osrodek Kultury w Katowicach: I miejsce w kategorii stroik swiateczny, II miejsce w kategorii ozdoba choinkowa, III miejsce w kategorii kartka swiateczna, Gimnazjum : zorganizowanie uroczystosci nadania imienia i sztandaru, wyjazd 40 - osobowej delegacji do Anglii w ramach programu Socrates Comenius, udziai w ogolnopolskim konkursie na prace z literatury, organizacja tygodniowego pobytu choru ukrainskiego, wspoipraca z redakejami Magazynu Szkolnego, Dziennika Zachodniego, Trybuny Slqskiej i Wiadomosci Zagiebia, organizacja akcji profilaktycznej z udziaiem policji, wyjazd z miodziezq do jednostki wojskowej w Bytomiu, wycieczka do Krakowa,

13 organizacja ogolnopolskiego konkursu na prezentacje muiitimedialna^,xl przykazanie - TOLERUJ", organizacja ogolnopolskiego konkursu poetyckiego,,uwolnij mysli", organizacja IV edycji konkursu wojewodzkiego Jnfogimus",przygotowanie terenu pod boisko trawiaste do pifki noznej. Foaadto w okresie obictvm informacia: «30. i r. zostai przeprowadzoay V przetarg pisemny nieograniczony na nien chomosc ozn. nr. dzia&i 456/23 pofozona v- Gorza Siewierskiej. Zof.tala zlozona 1 oferta. W dm li 14.11,2003r. zostal spisacy akt notarialny - wanmkowa L:Vio>va sprzedazy. -> zcst^v przygoiowane i vvywieszene ca tablicy ogioszen na okres od r. do r. kary inwentaryzacyjne nieruchomosci oolozonvch w Psarach fwsp61r:oi>- Gruntowej) celem ich komunaiizaci:. * zostala przygotowana dokumentacja do sprzedazy w drodze bezprzetargowej dzialki ozn. nr. 677/4 polozonej w Preczowie, a w driiu r. zosti 1 spisany akt notarialny - innowa sprzedazy. * ;:t-iadta w drnu r. zostah' spisane 4 akty notarialne - uuicwy przemesienia viasnosci r.ieriichomosci ozn. nr. 456/10, 4:6/ '24 potozouych \v Gorze Siewierskiej oraz dziaiki ozn. nr. 360/3 poiozonej \v Datiu na rzecz Panstwa Kalinskich. * \\ dniu G r. zostala prz> gotowana umowa dzierzawy dzia-ki gir.imiej ozn. nr. 613/3 poiozonej \v Preczowie * W dnili r. zu:>tal spisany akt notarialny - umowa ^izeniesienia wiasnosc' n:eruchc.t.osci czn. nr. 456/15 poiozone- :< Gtrzc Siewie:'skiej-

14 AW- W zakresie organizacyjnym i reprezentowania gminy - uczestniczylem w spotkaniu z Zarzajdem Powiatowym i Prezesami OSP - uczesmiczytem w Miedzygminnym Przegladzie Malych Form Teatralnych w SP w Strzyzowicach - Trzykrotnie reprezentowalem gmin? w Zgromadzeniu Spoiki,^ecykling" w Wojkowicach - Odbytem spotkanie z Zwiazkiem Nauczycielstwa Polskiego w Psarach - uczestniczyjem w uroczystosci przekazania sztandaru oraz nadania imienia gimnazjum w Psarach - odbyiem spotkanie z Dyrekcjq wodocia^gow w B^dzinie dot.dalszej wspolpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wod - uczestniczytem w Swiecie Niepodleglosci w Sarnowie organizowanym przez GOK w Grodkowie - odbytem spotkanie z rolnikami z terenu Gminy Psary poiajczone ze szkoleniem dot. doplat bezposrednich z funduszy Unijnych - odbyiem spotkanie z rodzicami w SP w Grodkowie - reprezentowalem gmin? w Powiatowej Komisji Bezpieczenstwa - uczestniczylem w wystawach plastycznych Osrodka Kultury w Sarnowie oraz w Golaszy Gornej - przewodniczylem Komisji d/s przydziahi doptaty do czesnego - uczestniczylem w spotkaniu z Przewodniczacymi Rad oraz Zarzadem Powiatu B^dzinskiego - uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez RIO w Katowicach - uczestniczylem w pasowaniu na przedszkolaka w Przedszkolu w Sarnowie

15 - uczestniczytem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy - udzielitem lubu jako Kierownik USC - uczestniczytem w 40-leciu SP w Grodkowie - odbytem spotkanie z Zarzadem LKS -Preczow - uczestniczytem w turnieju pilki r^cznej szkoi podstawowych w Samowie - reprezentowatem gmin? w Komisji Rozwoju KZK GOP oraz w Walnym Zgromadzeniu - uczestniczytem w przegladzie Form Teatralnych w Samowie - reprezentowatem gmin$ w zakonczeniu roku pasiecznego Powiatowego Zwiazku Pszczelarzy w Czeladzi - uczestniczytem w podsumowaniu wojewodzkiego konkursu na najladniejszy stroik i kartk? ^wiatecznq - uczestniczytem w spotkaniu Stowarzyszenia,,Nasz Grodkow" w SP w Grodkowie - reprezentowatem gmine w spotkaniu z wtadzami Uczemi oraz Starostwa Powiatowego w B^dzmie - reprezentowalem gmin? w Konwencie Wojtow i Burmistrzow w Pyskowicach - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z harcerzami z Hufca B^dzin - reprezentowatem gmin? w spotkaniu z wladzami Miasta B^dzina oraz wojewodztwa. Mariak Kvziei

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH < 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 i Tel. 267-21-21. 267-22-55 : Te1./Fax267-21-20 NIP 625-161-06-38 "21~ Psary, dnia 22 grudzien 2008 roku Informacja miqdzysesyjna za okres od26.11.2008k

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21,267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 Psary, dnia29.03.20l0r. Informacja mi^dzysesyjna za okres od 24.02.2010r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja mi^dzysesyjna

Informacja mi^dzysesyjna It ^ Psary, dnia 27.09.201 Or. Informacja mi^dzysesyjna za okres od25.08.2010k do 29.09.2010k Panie Przewodniczacv, Wvsoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo WOJT GMINY PSARY woj. Psary, dn. 23.05.2003 I n f o r m a c ja mif dzysesyjna za okres od 23 kwietnia 2003 r. do 23 maja 2003 r. Pani Przewodniczqca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo W miesiacu kwietniu biezajsego

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI PSARY ZA 2003 ROK 7ESP0L OBSMJGI SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI ZESPOLU OBSLUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2003 ROK Podstawa prawn a funkcjonowania Zespot Obshigi Szkot i Przedszkoli Gminy Psary powotany zostal Uchwaia^

Bardziej szczegółowo

In f o r m a c j a. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

In f o r m a c j a. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo WOJT GMINY PSARY 1 woj. sl^skie Psary, dn. 24.05.2004 r. In f o r m a c j a mi^dzysesv jna za okres od 23 kwietnia 2004 r. do 22 maja 2004 r. Pani Przewodniczaca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo W m-cu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo

In f o r m ac j a. Pani Przewodniczjjca, Wysoka Rado, Szanowni Paristwo " i r URZADQMfNYwPSARACH 1 42-512 Psary, ui. Mafinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 Pcnrv An If. 1 1 ^HfU r nip 625-161-06-38 ^sary, an. zt>. 11.2UU4 r. -11- In f o r m ac j a mifdzysesyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2005 ROK I. Realizacja zadań statutowych Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel/Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 16.11.2009r. Informacja miqdzysesyjna za okres od24.09.2009k do 23.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna Psary, dnia 21.09.2009r. Informacja miqdzysesyjna za okres od 26.08.2009r. do 24.09.2009k Panic Przewodniczacv. Wysoka Riulo, Szanowni Panstwo Wmiesi^cu sierpniu zrealizowano dochody w wysokosci 2.106.086,96

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY w PSARACH

URZAD GMINY w PSARACH URZAD GMINY w PSARACH -21- Psary, 26 sierpnia 2003r. Informacia mi^dzysesyjna za ok res od 24 czerwca 2003r. do 26 sierpnia 2003r. Pani Przewodniczaca., Wysoka Rada, Szanowni Panstwo W czerwcu i lipcu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r.

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r. Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach 2011-2014 p Stan na 22.08.2014 r. NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE wykonane w latach 2011-2014: ul. Podwale (Strzyżowice)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Mikołów, sierpień 2016r. PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: Udział uczniów w festiwalu o zasięgu regionalnym XII Regionalny Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczaxy Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

Panie Przewodniczaxy Wysoka Rado, Szanowni Panstwo UR2AD GMINY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tet./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- j Psary, an. io io oaaz: 28.12.2006 r. Informacia Mi^dzysesyjna za okres od 27

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 I. Struktura organizacyjna -oddziały : 4 -ilość dzieci: 110 -ilość etatów: pedagogicznych - 6,04 etatu :1 naucz. dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz. 5822 UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna Mriino Psary, dnia22.04.2013r. Informacja miqdzysesyjna za okres od21.03.2013r. do 25.04.2013r. Panie Przewodniczgcv, Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo W marcu zrealizowano dochody w wysokosci 3.450.382,55

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GSAiNY w PSARACH 42-512 Psary, ul. Maiinowieka 4 Tel. 267-21-21,267-22-53 Tel/Fax 267-21-20 NIP 825-161-06-38 -21- Psary, dnia 19.06.2012r. Informacja miqdzysesyjna za okres od31.05.2012r. do 21.06.2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r.

Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 7 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 939 UCHWAŁA NR LXVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Informacja miqdzysesyjna

Informacja miqdzysesyjna URZAD GMINY w PSARACH «t2-512 Psary, ul. Malinowicka 4 Tel. 267-21-21. 267-22-55 Tel./Fax 267-21-20 NIP 625-161-06-38 -21- Psary, dnia 24.X.2008r. Informacja miqdzysesyjna za okres od24.0912008k do 29.10.2008r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1502 UCHWAŁA NR XXI/280/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. J. Gorlacha w Rudzie w Zespołe Szkolno Przedszkolnym w Rudzie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo