Uchwala IVr XLIVl Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r."

Transkrypt

1 Uchwala IVr XLIVl Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z pozn. zm. ), art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z poin. zm.), Rada Miejska uchwala co nastqpuje: $1 W uchwale Fir XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 9 marca 2005 r. zmienionej: Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwaiqNr XXXVl Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwaiqNr XXXV111/229/2005 Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwalqNr XXXIX,233/2005 Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwalqNr XLl Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwalqNr XL Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwalqNr XL Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. UchwalqNr XL111/258/2005 Rady Miejskiej z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. Zarzqdzeniem Nr Burmistrza Ryk z dnia r. wprowadza siq nastqpujqce zmiany: Zwieksza sie dochody budietu o kwotq zl z nastqpujqcych irodel: - Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji - z terenowego Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na modemizacjq drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Ownia - Zalesie

2 - Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji - z terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych na modernizacjq drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Bazanow - Krasinek Zestabvienie zmian dochodow okresla zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. $3 Zwieksza siq twdatki budietu o kwotq zl z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Ownia - Zalesie" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Bobrowniki" zl - wynagrodzenia i pochodne w szkolach podstawowych i przedszkolach zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa budynku szkol-y podstawowej z oddzialem przedszkolnym i salq girnnastycznq w Rososzy" - zadanie inwestycyjne p.n.,,sied wodociqgow-a z przylqczami przy ul. Kr6lewskiej w Rykach" - zadanie inwestycyjne p.n.,,rozbudowa Swietlicy wiejskiej we wsi Kleszcz6wka" zl zl zl Zmniejsza siq ~vydatki budzetu o hot zl na: - zakup uslug remontowych zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Bazan6w - Krasinek" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,stworzenie elektronicznego systemu uslug dla ludnoici w miejscowosci Ryki" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,7termomodernizacja budynku SP Moszczanka" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym i salq girnnastycznq w Rososzy" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa sali gimnastycznej - szkola w Leopoldowie" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa basenu przy ZSO Nr 2 Ryki" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach" zl - wyplatq dodatk6w mieszkaniowych zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa oiwietlenia ul. Sadowa" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,targowisko miejskie ul. Lubelska" (koncepcja) zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,rewaloryzacja parku przy ul. Warszawskiej" zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,kompleks rekreacyjno - sporto\by \vokol stawu,,buksav I etap zl

3 Zrnnie,jsza siq rezenve budzetowq o hot? zl Zestawienie zmian wydatkow okreila zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. Zmniejsza siq planowane do zacigniqcia : 4 - poiyczki na finansowanie zadan realizowanych z udzialem Unii Europejskiej na: b - zadanie inwestycyjne,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkob" - zadanie inwestycyjne,,budo\va budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym w Rososzy" - zadanie inwestycyjne,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" - kredyty i poiyczki na: zl zl zl - zadanie inwestycyjne,,budowa drogi gminnej we w-si Swaty k. szkoly" zir - zadanie inwestycyjne,,termomodemizacja budynku SP Moszczanka" zl - zadanie inwestycyjne,,termomodemizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach" zl - zadanie inwestycyjne,,stworzenie elektronicznego systemu usiug dla ludnosci w miejscowosci Ryki" zl - zadanie inwestycyjne,,budowa budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym w Rososzy" zl - zadanie inwestycyjne,,budowa basenu przy ZSO Nr 2 Ryki" zl - zadanie inwestycyjne,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" zl Razem 2 64,l 723 zl Po wprowadzonych zmianach plan przychodow i rozchodow budzetu gminy otrzymuje brzmienie okreilone w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 55 W planie przychodow i wydatkow rachunku dochodow wlasnych nprowadza siq zmiany: nviqksza siq prqchody z nastqpujqcych irbdel: - pozostale odsetki zir Dzial 801 Rozdz Bazanow Bobrowniki Leopoldow hloszczanka Oszczywilk Rososz Swaty ZSO Nrl ZSO Nr2 Przed. Nrl 200 P~zed. NrZ 200 Przed. ' Opotem Nr

4 zwigksza siq wydatki z przeznaczeniem na: - oplaty bankowe 870 zl - zakup materialow i cvyposaienia zl ' Dzlat Rozdz 1 4 Bazanow Bobrown~ki Leopoldow hloszczanka Oszczywilk Rososz 1 Swap ZSO ZSO Przed. Przed Przed. Ogolem 4 1 Po wprowadzonych zmianach plan przychodow i cvydatkbw rachunku dochodbw dasnych otrzymuje brzmienie okreilone w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly 96 Wykaz inwestycji po wprowadzonych zmiancich okreila zalqcznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwaly. 9 7 Po dokonanych zmianach budzet przedstawia siq nastqpujqco: Dochody Zadania zlecone Przychody Og6lem: zl zl Wydatki zl w tym: wynagrodzenia i pochodne zl Zadania zlecone zl Rozchody zl Ogblem: zl Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi. $8 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

5 Zalqcznik Rr 1 do Uchwaly Nr XLIW269i2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r. Zwieksza sig dochody budietu o hvotq zl Dzial Transport i lqcznoii zl Rozdziai Drogi publiczne gminne zl $ ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojew6dztw, pozyskane z innych irodel zl

6 Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XLIVl Rady Wliejskiej w Rykach z dnia r. Zwiqksza siq wydatlti budzetu o kwotq zl Zinniejsza siq wydatlti budzetu o kwotq zl Zmniejsza siq rezerwq budzetowq o kwote zl Og6lem zmniejszenie wydatkow zl Zwieksza sie wydatki budzetu o kwote zl Dzial Transport i lqcznoid zl Rozdzial Drogi publiczne gminne zl FVydatl~i inwestycqjne jednostelt zl Dzial OSwiata i wychowanie zl Rozdzial Szkoly podstawowe zl Wynagrodzenia osobowe pracownikow zl Wydatki inwestycyjne jednostelt zl Rozdzial Przedszkola zl Wynagrodzenia osobowe pracownikow zl Rozdzial Gimnazja zl Wynagrodzenia osobowe pracownikow zl Dzial854 Edukacyjna opieka wychowawcza zl Rozdzial ~mietlice szkolne zl Wynagrodzenia osobowe pracownikow zl Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc zl Wydatki inwestycyj ne jednostek zl Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zl Rozdzial Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby zl Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych zl Znlnieisza sic wvdatki budzetu o kwote, zl Dzial600 - Transport i lqcznos zl Rozdzial Drogi publiczne gminne zl Zakup uslug remontowych zl $6050 Wydatlti inwestyc yjne jednostek FVydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatlti inwestycyjne jednostek z zi z1

7 Administracja publiczna Urzgdy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto\vych Wydatki inwestycyjne jednostek OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto\vych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek Dzial852 Rozdziai Pomoc spoieczna Dodatki mieszkaniowe ~wiadczenia spoleczne Dziai Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zl Rozdzia wietlenie ulic, plac6w i dr6g zl Wydatki inwestycyjne jednostek zl Rozdziai Pozostala dzialalnosd zi Wydatki inwestycyjne jednostek zl Wydatki inwestycyjne jednostek %w Wydatki inwestycyjne jednostek zl Dziai Kultura fizyczna i sport zi Rozdziai Obiekty sportowe zi Wydatki inwestycyjne jednostek zl Zmniejsza siq rezenvq budietowq o Invote zl Dzial758 - R6ine rozliczenia Rozdzial Rezerwy og6lne i celowe Rezenvy

8 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XLIV/269/2005 Rady hiiejskiej w Rykach z dnia r. Przychody i rozchody budietu gminy ~ LP. 5 Przychody Kwota Przychody z zaciqgniqtych poeczek na finansowanie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej , Przychody z zaciaugniqtych poiyczek i kredytow na rynku krajowym Nadwyzki z lat ubiegbch - wolne Srodki I 1 Razem przychody Rozchody Splaty otrzymanych krajomych poaczek i kredyt6w 1 Razem rozchody Informacje uzupelniaj qce I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budzetowego 1) poiyczka i kredyt bankowy 2) nadmyika z lat ubieglych (wolne Srodki)

9 Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr XLIV/269/2005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia r. Plan przychodbw i wydatk6w rachunku dochod6w wlasnych Lp. Dzial Rozdz. Nazwa Srodka Dochody (W zl) Wyda tki (W 21) OSwiata i wychowanie Szko4-y podstawowe ~rzedszkola Edukacyjna opieka wychowawcza ~wietlice szkolne , Kultura fuyczna i sport Instytucje kultury fizycznej, Og6lem

10 Nazwa program Cel m '3 c ,imity wydatk6w inwestyc: jnych w ramach programu wieloletniego Jednostki Zadania Budowa drogi Razanhw - Krasinek Budowa drogi Bobrowniki Budowa drogi Ownia - Zalesie Budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly Budowa budynku komunalnego - socialneizo Budowa sali gimnastycznej - szkota w Leopoldowie Budowa budynku szkoly podstawowej =.' ' z odddziatem przedszkolnym i salq Zalqcznik Nr 5 Do Uchwaly Nr XLIVl Rady Miejskiej w Rykach z dnia r. Kwota naklad6w w latach organizacyjne 1 Okres 1 Kwota 7 I--- realizujqce realizacji nakladow program lub I zadania I zadania 1 I I koordynujqce Wvdz. I K i I Rewaloryzacja parku przy ul.

11 Zadania przewidziane do realizacji z udzialem Srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zr6dla finansowania 1- Nazwa zadania inwestycyjnego Panstwa Rozwoju Budowa drogiiminnej we wsi Swaty k. szkoly L16i? I I M ~ u d o wbudynku a szkoly podstawowej z oddzialem / przedsrkolny m i salp girnnastycznq -- w Rososzy --- Razem 1 Rudiet Cminy 1- I Europejski Fundusz 7

12 L i m i t y t t y c h LP. 1 Nazwa zadania inwestycyjnego Zakupy nieruchomosci Dzial Rozdzial Zalqcznik NP 6 Do Uchwaly XLIVl Rady Miejskiej w Rykach z dnia P. programem wieloletnim Rok rozpoczecia inwestycji Rok zakonczenia x Wysokosc wydatkow w zlotych I 3. 1 Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu I r. ~ Rozbudowa - osobowego) I Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa 754 x strainicy OSP Nowa Dqbia 5. Rozbudowa strainicy OSP Niwa Babicka I I 1 6. Rozbudowa strainicy OSP Zalesie I I 1 7. Zakupy inwestycyjne (zadania zlecone) Termomodernizacj a budynku SP Moszczanka I 801 x Wyrniana pokrycia dachowego na budynku I I. 1 Szlcoly Podstawowej w Moszczance" Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach. Ochrona zdrowia Instalacja systemu monitoringu wizyjnego rniasta Ryki Gospodarka komunalna i ochrona Srodow iska x Budowa oicvietlenia ul. Brzezinlta Budocva oswietlenia ulicznego ul. Saclowa 85 1 Sied wodociqgowa z przyk+czami przy ul. Krolewskiej w Rykach Kanalizacia burzowa ul. Poniatowskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Adaptacja pomieszczen po bylej kotlowni na swietlice osiedlowq przy ul. KoSciuszki w Rykach 1 Rozbudowa Swietlicy wiejskiej we wsi Kleszczowka x ~ I i

13 Zadanie przewidziane do realizacji z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Romvoju Regionalnego w 2005 roku. LP. ~r6dla finansowania Razem Budiet Gminy Budiet PansWa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1. SieC wodociqgowa z przylqczami przy ul Krolewskiej w Rykach

14 Uzasadnienie do Uchwaly XLIV/269/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. 50 OOOzl - Srodki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntbw rolnych - Budowa drogi Ownia - Zalesie (pismo Zarzqdu Wojewodztcva Cubelskiego OSRWG.KK I 1-56 / 05 z dnia r.). 1OOOOzl - Srodki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Bazanow - Krasinek. Kwota zl zostala cvprowadzona UchwalqNr XLIII/258/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r. (pismo Zarzqdu Wojewbdztwa Cubelskiego OSRWG.KK I 1-56 / 05 z dnia J" r.) zl - zmniejsza siq planowane do zaciagniqcia kredyty i poiyczki. Po wprowadzonych zmianach pozostaje planowany do zaciqgniqcia kredyt na zadanie inwestycyjne,,wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoly Podstawowej w Moszczance" w kcvocie zl.

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XLIV/206/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo