SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/89/96 z dnia r. Funkcjonowanie ZOSiP oparte jest na statucie, który po opracowaniu przedłożony został do zatwierdzenia Radzie Gminy. Rada Gminy zatwierdziła statut Uchwałą nr XVIII/90/96 z dnia r. W drugim półroczu 1996 r. wprowadzono zmiany organizacyjne zgodnie z postanowieniem Zarządu Gminy Psary zawartym w protokole nr 70/96 z dnia r. W 2001 roku znowelizowano Statut ZOSiP Uchwałą nr XXVIII/233/2001 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2001 roku. Zgodnie z 4 statutu zadaniem ZOSiP jest zapewnienie obsługi finansowo księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary. Ustawa o systemie oświaty ( art. 5 ust.7 pkt. 3 ) stanowi, iż do podstawowych zadań organu prowadzącego należy zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół. W tym celu gminy mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno administracyjnej lub organizować wspólną obsługę administracyjno finansowa prowadzonych placówek ( art. 5 ust. 9 w/w ustawy). Organizacja obsługi finansowej placówek oświatowych powinna uwzględniać zachowanie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli do samodzielnego dysponowania środkami określonymi w planie finansowym danej jednostki oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie ( art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty ).

2 Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2004 /2005 oraz arkuszy organizacyjnych i aneksów do nich. 2. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych SP Gródków i SP Sarnów. 3. Przygotowanie całości dokumentacji związanej z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora SP Sarnów p. Ewie Solipiwko. 4. Przygotowanie porozumień z gminami Będzin i Czeladź dot. doradztwa metodycznego w roku szkolnym 2004/ Przygotowanie zarządzenia Wójta Gminy Psary w sprawie powierzenia obowiązków doradcy metodycznego z języka polskiego. 6. Zorganizowanie spotkania z nauczycielami wychowania fizycznego poświęconego przygotowaniu harmonogramu rozgrywek na nowy rok szkolny. 7. Opracowanie wraz z dyrektorami placówek oświatowych planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Występowanie z wnioskami o dodatkowe środku finansowe : 1. Sporządzenie trzech wniosków dotyczących przystąpienia gminy do udziału w projekcie Pracownia internetowa w każdej szkole. Pracownie z w/w programu otrzymały SP Strzyżowice oraz SP Dąbie. 2. Przygotowanie wniosku do Kuratorium Oświaty dot. dofinansowania kosztów dowozu dzieci 6 letnich do placówek, w których będą one realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 3. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III na tzw. zielone szkoły do WFOŚiGW w Katowicach. 4. Koordynowanie akcji wyprawka szkolna, w ramach której uczniowie klas I wytypowania do pomocy przez szkolne komisje otrzymali bezpłatne podręczniki na nowy rok szkolny. Realizacja zadań związanych z organizacją dowozu dzieci :

3 1. Zorganizowanie przetargu na wybór przewoźnika dowożącego dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy autobusem szkolnym będącym własnością gminy oraz transportem własnym. 2. Podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w w/w przetargu oraz podpisanie umowy z przewoźnikiem dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek szkolnych poza terenem gminy Psary. 3. Opracowanie tras dowozu na rok szkolny 2004/ Podpisanie umów z opiekunami dowozu. 5. Opracowanie regulaminu dowozu dzieci do szkół. Nagradzanie uczniów i nauczycieli : 1. Zakup nagród oraz udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkoły z terenu gminy Psary. 2. Zorganizowanie zawodów lekkoatletycznych na stadionie OSiR w Będzinie dla uczniów szkół podstawowych. 3. Zorganizowanie uroczystości poświęconej wręczeniu nagród wyróżniającym się uczniom w roku szkolnym 2003/ Udział w uroczystościach rozdania świadectw maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Będzińskiego oraz wręczenie nagród wybitnym maturzystom mieszającym na terenie gminy Psary. 5. Zorganizowanie posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Wójta Gminy Psary. 6. Sporządzenie dwóch wniosków na nagrody resortowe dla dyrektorów, w wyniku czego dyr. Gimnazjum w Psarach otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dyr. Przedszkola w Strzyżowicach nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. 7. Zorganizowanie gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Udział w szkoleniach : 1. Kodeks pracy po nowelizacji. 2. Nadzór RIO nad działalnością szkół i placówek oświatowych. 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami. 4. Karta Nauczyciela po nowelizacji. 5. Regulamin wynagradzania nauczycieli. Opracowanie następujących analiz :

4 Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu, Koszty funkcjonowania przedszkoli, Analiza liczebności poszczególnych klas w SP Gródków, Analiza porównawcza wysokości przyznanej gminie subwencji oświatowej w zestawieniu z rzeczywistymi kosztami funkcjonowania placówek oświatowych w 2003 roku, Analiza liczby dzieci urodzonych w sołectwie Psary w latach , Opracowanie limitów przyjęć dzieci do placówek przedszkolnych, Sporządzenie analizy sytuacji finansowej poszczególnych placówek w związku z wykonywanymi w okresie wakacji pracami remontowymi, Analiza realizacji art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela, tj. średnich wynagrodzeń nauczycieli na terenie gminy. Pozostała działalność : 1. Zorganizowanie dwóch posiedzeń Komisji ds. przyznawania częściowych dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli. 2. Zorganizowanie posiedzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrującej wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego. 3. Udział w kontrolach przeprowadzonych w placówkach przedszkolnych przez Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 4. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego. 5. Sporządzenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego. 6. Udział w posiedzeniu zespołu powołanego do analizy regulaminów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych. 7. Udział w egzaminie gimnazjalnym. 8. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta. 9. Udział w Powiatowych targach edukacyjnych,sosnowieckich targach edukacyjnych,naradach organizowanych przez organ nadzoru pedagogicznego. Działalność finansowo księgowa :

5 1. Sporządzenie 204 sprawozdań Rb-28 z rozdziałów :szkoły podstawowe, gimnazjum, ZOSiP, 0, przedszkola, świetlice, doskonalenie nauczycieli, dowóz, pozostała działalność oraz 156 sprawozdań zbiorczych. 2. Sporządzenie 16 sprawozdań Rb-32, 3. Sporządzenie : 24 sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ( Z-03) oraz 6 sprawozdań zbiorczych, 8 sprawozdań o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-06) oraz 2 sprawozdań zbiorczych, 8 sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych ( F-03). 4. Opracowanie bilansu jednostek budżetowych ( 8 szt.) 5. Sporządzenie 96 deklaracji miesięcznych o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4). 6. Przygotowanie 216 PIT 11 dla wszystkich pracowników oświaty. 7. Sporządzenie 12 deklaracji do PFRON. 8. Przygotowanie 96 deklaracji rozliczeniowych z ZUS-em. 9. Opracowanie raportów imiennych dla wszystkich pracowników oświaty ( ZUS RNA, ZUS RSA). 10. Sporządzanie list płac- wynagrodzenie z góry i wynagrodzenie z dołu oraz imiennych pasków z tych wynagrodzeń. 11. Sporządzanie co miesiąc 426 sztuk przelewów dot. przekazywania wynagrodzeń na konta osobiste pracowników oraz należnych składek członkowskich i potrąceń z list płac. 12. Sporządzenie 672 przelewów z opłatami stałymi. 13. Kontynuowanie akcji obliczania kapitałów początkowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo