Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, pkt 10, art. 51 ust 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami), - art. 168, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami) oraz mając na uwadze: - umowę dotacji Nr 88/2008/17/MN/zs/D zawartą w dniu 18 kwietnia 2008 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego, - umowę zawartą w dniu 14 marca 2008 r, z Województwem Śląskim w sprawie współorganizowania zadania XV Plastyczny Konkurs Ekologiczny Rada Miejska w Czerwionce Leszczynach uchwala, co następuje: 1 Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy i miasta na 2008 rok z kwoty ,70 zł do kwoty ,70 zł tj. o kwotę ,00 zł a) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł dochody bieżące: - dotacje z funduszy celowych - WFOŚiGW o kwotę ,00 zł - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł 2 Zwiększyć per saldo plan wydatków budżetu gminy i miasta na 2008 r. z kwoty ,00 zł do kwoty ,59 zł tj. o kwotę ,59 zł 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,41 zł, a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,41 zł 1

2 - wydatki majątkowe o kwotę ,41 zł b) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ,00 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników obsługi całodobowej punktów kontrolnych odbioru łupka do budowy autostrady. b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych oraz na dotację celową na zakup pojazdu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, zabezpieczeniem obsługi prawnej, zatrudnieniem nowych pracowników, zmianą siedziby Straży Miejskiej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł rozdział Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł 2

3 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Przedszkola o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Gimnazja o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników gimnazjów, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.498,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.498,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.498,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych i pochodne od wynagrodzeń. rozdział Stołówki szkolne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych i pochodne od wynagrodzeń. 3

4 rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008. e) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z realizacją zadań przez świetlicę środowiskową. rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników biura świadczeń rodzinnych f) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Świetlice szkolne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane ze zmianą przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w dzielnicy Czuchów oraz na realizację zadania Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Alei Św. Barbary w Czerwionce. h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,00 zł 4

5 - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania: XV Plastyczny Konkurs Ekologiczny oraz na organizację Dożynek Powiatowych. 3 Dokonać per saldo zmniejszenia o kwotę ,41,- zł przychodów poprzez: 1. zwiększenie o kwotę ,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2. zmniejszenie o kwotę ,00 zł przychodów z tytułu pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. 3. zmniejszenie o kwotę ,41 zł przychodów z tytułu kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie ,89 zł oraz kredytów inwestycyjnych w kwocie ,00 zł stanowią źródło pokrycia dla zwiększonej kwoty deficytu wynoszącego ,89 zł. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy i miasta na 2008 rok w sposób następujący: 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,81 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne 4 o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł b) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł c) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł - dotacje o kwotę 2.000,00 zł d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,81 zł rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 5

6 rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ,81 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,81 zł rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ,81 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania w zakresie remontu nawierzchni ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Stanowice. rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadań w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych w sołectwach: Palowice, Przegędza i Książenice oraz w dzielnicach Dębieńsko i Leszczyny Stare. b) w dziale 710 Działalność usługowa 6

7 rozdział Cmentarze o kwotę 1.900,00 zł o kwotę 100,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. rozdział Pozostała działalność o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem tych środków na podatek VAT. c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Bełku. d) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania Wykonanie pomieszczeń dla placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej w Czerwionce. e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,81 zł rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 7.855,81 zł - wydatki bieżące o kwotę 7.855,81 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.855,81 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru z uprawnieniami instalacyjnymi do zadania Renowacja rowu R w Czerwionce rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Alei Św. Barbary w Czerwionce. 7

8 f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł - dotacje o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury: VI Festiwalu Muzyki Niemechanicznej Around the Rock, obchodów 700-lecia Palowic, Festynu Rodzinnego w dzielnicy Malenie oraz imprez z okazji Dnia Dziecka. g) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania Termomodernizacja budynku KS GÓRNIK Czerwionka. 5 Skorygować treść Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 r. w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 8 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 9 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 10 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 8

9 11 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dotacji związanych z realizacja w roku 2008 zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 12 Przyjąć skorygowaną Prognozę łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2008 i lata następne w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 9

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2006 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo