UCHWAŁA Nrxv/isó/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nrxv/isó/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Rada Miejska UCHWAŁA Nrxv/isó/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. Na podstawie art.l 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz z 2001 roku ze zmianami / oraz art. 109 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15 póz. 148 z 2003 roku ze zmianami / Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje; l.w uchwale Nr XII/121/2003 z dnia 29 grudnia 2003 f w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stęszew na 2004 r wprowadza się następujące zmiany; 1) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę Plan wydatków po zmianach ,00 w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wydatkach wyodrębnia się; a/ wydatki bieżące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 dotacje wydatki na obsługę długu b/ wydatki inwestycyjne ,00 / wg załącznika Nr l do uchwały

2 2 2) Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały i ustala się nową treść załącznika Nr 3 uchwały budżetowej 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2004 roku oraz dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową treść załącznika Nr 4 uchwały budżetowej 3. Pozostałe uchwały pozostają bez zmian 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia CY RADY MIEJSKIEJ Łrfz. Mirosław Potrawiak

3 Zmiany w planie wydatków dla Gmina Stęszew na 2004 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku 010 ; Nazwa pk 9*I«Mi*l!M>" Stan na dzień: Stan na dzień: l lipy* n lai Zmiana ; Izby rolnicze ;,. Of095 ; 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ' ' ] ' 'Zakupi ' "izostałych : ' Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych Dróg! publiczne gminne / , ,00, 4270 Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; Gospodarica mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ' 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ' ; T1004 Plany zagospoaarowama przestrzennego ; ; Opracowania geodezyjne i kartograficzne ; 10000, \ ' ' ' ' ; 7f095 > Pozostała działalność ; ', Wtym: ' Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Nazwa ' Stan na dzień: l Stan na dzień: T i ,00 6$ 61 1,00 s Zmiana 1 m 0,09, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 10111, ,00 ' Składki na Fundusz Pracy '!*' Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13700, \ W ty m: 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ' 4410 Podróże służbowe krajowe ' ; ; r$»l3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) " ) ^00 0,0eą 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ' 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii ' Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych > \* ' ; t Pozostała działalność * > , i TU.. :.... kjl.,., ; 75fOf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ko.rf '" ; ~»V~ rawa oraz sądownictwa Ui,,. kontr etanów władzy państwowej, ', alf 208&W ; «* i 2om,oo\ '*" " KiS." * 268MO; 2 088,00 ; ' &M 2 088, ,00 *» ' P~eczef^w<^pijto«si^l ^r^ żarowa \omendy wojewódzkie Policji "; ' ', 600 9i«j<M»: 6 00 «,««, 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ochotnicze straże pożarne \ ] Zakup energii Zakup ustug pozostałych ' 4430 Różne opłaty i składki Obrona cywilna 1240 ' gęt&%'""^ : ty od osób prawnych, od osób fizycznych i od ; ' * ^"ostek nie posiadających osobowości wydatki związane z ich poborem *»' Pobór podatków, optat i niepodatkowych należności budżetowych 53 goo, ; ' Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Obsługa długu publicznego ; ISO 060,90 : Obsługa papierów wartościowych, kredytów i > j$g 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ,06 ; m 758f8 W ty m: 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia 4360 ; Rezerwy ogólne i calowe ' ' <> ; ; 4810 Rezerwy '"" ' * ' Oświata i wychowanie J!.> ic>, l ~i,<h! Jło 073,00 ; Szkoły podstawowe 4 62 Q 600> \ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1700 Zakup energii Podróże służbowe krajowe 1000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: l Stan na dzień: j Zmiana ; 2510 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja , ', ' ' ; W ty m: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95, ' Wynagrodzenia osobowe pracowników ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Podróże służbowe krajowe ' ' 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ' Dowożenie uczniów do szkół ; Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki f Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoty ekonomicznoadministracyjne szkół ' 0Ą Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych f Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36659,00 " M6S: ' ją " ' f '"' Pozostała działalność ^,. * /i^f* M 363, " 4260 Zakup energii 5 363, ,00 ' Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana *" m, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdjrowia 2292WWO 229 2WMW 9$» Przeciwdziałanie alkoholizmowi i 9s ooo, * Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność ^,/ *' ^ ~^ ^ jtajątó ' '*" 3620 o,» ł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc spotecata Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia $4 035,00 34 Q3$ t Off ' emerytalne i rentowe x ubezpieczenia społecznego 4410 ' Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe ' «;* ",.#" d,,_ ; 852f W ty m: 4130 W ty m: 3110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4035, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za ,0$' >~ *' 9,00. ' '" 1 ~^r*^v>^'vmntoxpoi9ogy ', ' ' '", ia rodzinne " ', *, * ' Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki " : w naturze oraz składki na ' 0,99 ubezf społeczne.^ "', ;«" Świadczenia społeczne ff, Dodatki mieszkaniowe ' 852f Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze MM***'', 852f g Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej ^ " a»j^»t; Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ' Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 5

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ' Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki *'" Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcza. etyczne usługi opiekuńcze 4 90 ysanyed c $ 000,60 ' OMI W" Świadczenia społeczne Pozostała działalność ' , ,90 «M\ 3110 Świadczenia społeczne ; ~r,<~ "o ~" * opieka wychowawcza i ""M* S«ł,fł o,o»\ : **& Wtym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ' Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ' ' Składki na ubezpieczenia społeczne ' Składki na Fundusz Pracy f ; «#»_; ' 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 'tgogiczne oraz inne ' o,oir 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między \,, jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ; "'' '" ' "" / oraz inne formy wypoczynku dzieci i 'Inę/ Wtym: Pomoc materialna dla uczniów ' ' ; ; Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli A. m,e» Strona 6

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana fat Pozostała działalność ~~ 6l g^go 6ł $4$^ 0>M > Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska 5515 SŻejS*""*' * «««M»MO ; 500 «00,W Gospodarka ściekowa i ochrona wód S ; )t 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 1000 t 1000 ', ' Oczyszczanie miast i wsi. ^^HS 12000, OM] ' Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 3() o 0()t oo ', 0,09 \ Oświetlenie Ulic, placów i dróg ,90 0, Zakup energii r ; ; Pozostała działalność J i \ 41..:.i Zakup energii Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki, s, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Strona 7

10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Stan na dzień: 1 Stan na dzień: j Zmiana Muzea ; ,60, ; W tym: 2550 Do*" Kuł. n Hln in«;tvtiicii ku!turv 11270' 11270' Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ^ ' Zadania w zakresie kultury ttzyćłitsj Wsparty W tym: 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ' Pozostała działalność M7 259,00, Razem: , , awiajc Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/156 /2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru ł rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 957 Nadwyżki z lat ubiegłych , ,00 PWWOMHCZA0YRADY / MIEJSKIEJ

12 Załącznik Nr 3 ' do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku 1. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2004 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Budowa drogi gminnej Twardowo Wykup mieszkań Wykup gruntów Zakupy inwestycyjne Urząd Zakupy inwestycyjne Remont kuchni w świetlicy z dożywianiem oraz pomieszczeń szkolnych w budynku szkoły podstawowej w Jeziorkach Zakupy inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modrze Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew Dokumentacja kanalizacji Sanitarnej Sapowice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew Zlewnia nr Kanalizacja sanitarna Dębno Dębianko

13 Budowa świetlicy Witobel Budowa szatni Trzebaw OGÓŁEM

14 2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne I. Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna wsi Dębno, Dębianko oraz część miasta Stęszew II. Cel programu; Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Nakłady w latach w tym w latach Kanalizacja sanitarna z przyłączami RAZEM " w tym; środki własne pożyczka z WFOSiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program; Urząd Miejski Gminy Stęszew

15 I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modrze II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej( kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków) III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Nakłady w latach Łącznie do poniesienia 2003 W tym w latach Kanalizacja sanitarna w miejscowości Modrze RAZEM w tym środki własne w tym środki SAPARD , ,55 ' ,55 pożyczka z WFOŚiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

16 I. Nazwa programu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Stęszew II. Cel programu; Budowa kanalizacji sanitarnej ( kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków) III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Łącznie do poniesienia Nakłady w latach W rym w latach Kanalizacja sanitarna I etap Kanalizacja sanitarna II etap i j. Kanalizacja sanitarna III etap Przepompownia ścieków z przykanalikami t 5. Kanalizacja sanitarna IV etap ul. Łąkowa, Szkolna, Kościelna, Polna, Lipowa, Kuśnierska, Rynek, Błonie, Kręta, Bukowska, Nowa, Kórnicka,Kościańska RAZEM w tym środki własne w tym środki SAPARD pożyczka z WFOŚiGW IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

17 I. Nazwa programu: Budowa drogi gminnej Modrze Stęszew w miejscowości Twardo wo II. Cel programu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardo wo III. Zadania programu oraz nakłady finansowe w zł. Lp. Zadanie Nakłady ogółem Poniesione do 2002 Łącznie do poniesienia Nakłady w latach 2003 W tym w latach Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardowo I etap Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardowo II etap RAZEM w tym środki własne ' * ~ w tym środki SAPARD , , ,65 IV. Jednostka organizacyjna realizująca program; Urząd Miejski Gminy Stęszew

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo