PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 9 kwietnia 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper GoldenBird Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nr KRS Adres ul. Ostatnia 1D Kraków Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA GoldenBird Capital Sp. z o.o s.k. ul Ostatnia 1D, Kraków, nr KRS Spółka GoldenBird Capital powstała w skutek połączenia doświadczenia wspólników. Realizowali wiele projektów deweloperskich działając jako udziałowcy, wspólnicy,. PRZYKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Villa Bardosa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 2/18, Warszawa, nr KRS Adres Data rozpoczęcia Kraków ul. Bardosa 38 Grudzień 2013

2 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 31 grudnia 2014 PRZYKŁAD INNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Nowy Złocień Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Mały Płaszów 10, Kraków, nr KRS Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Kraków, zbieg ulic Agatowej i Domagały Marzec 2013 II kwartał 2016 OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Kraków, Prądnik Biały, ul Białoprądnicka Działki nr: 35, 32/8, 36/1, 37/7 obr. 42 Krowodrza przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie. Dodatkowo działki ewidencyjne nr 536/5 i 34 nie mieszczą się na nieruchomości o numerze KW KR1P/ /4 (wskazanym poniżej) i są przeznaczone pod infrastrukturę zgodnie z pozwoleniem na budowę. Nr księgi wieczystej KR1P/ /4 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Hipoteka umowna do kwoty zł powołanej na nieruchomości na rzecz Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu, celem zabezpieczenia kapitału kredytu, odsetek bieżących (tj. odsetek kapitałowych), odsetek karnych (tj. odsetek za opóźnienie), prowizji, opłat, kosztów windykacji, kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego i innych kosztów z tytułu udzielonego kredytu spółce GoldenBird Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na kwotę zł na podstawie umowy nr Nie dotyczy 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.

4 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 przeznaczenie w planie W kierunku północnym i wschodnim tereny pokryte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dolina Prądnika z przeznaczeniem MU.3 jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (z usługami nie uciążliwymi dla środowiska). Dalej rozciąg się obszar ZI.7 tereny zieleni izolacyjnej, R.6 tereny rolnicze i ZPR.2 tereny ogólnodostępnej zieleni parku rzecznego. Po stronie wschodniej plan ustala w przeważającej części tereny zielone z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej i sportowej. W kierunku południowym na wysokości ul. Białoprądnickiej, obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód z ustaleniem obszarów 5MN i 6MN tj. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy. dopuszczalna wysokość zabudowy Nieprzekraczalna maksymalna wysokość zabudowy: dla samodzielnych obiektów usług 7m, dla samodzielnych budynków oświaty, w przypadku dachów płaskich 11m, w przypadku dachów spadzistych 13m, dla zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej 13m dopuszczalny procent zabudowy działki Powierzchnia biologicznie czynna - 40% Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Budowa linii tramwajowej wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

5 Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* tak* nie* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa Nr 418/2013 z r. znak AU MSO wydana w sprawie zmiany decyzji o pozwolenie na budowę nr 984/10 z r. AU-01-1.MSO /10 (przeniesionej decyzją nr 5/5/2013 z r. znak: AU MSO) o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, elektryczną, odgromową, teletechniczną i wjazdem; na działkach nr: 536/5, 35, 34, 32/8, 36/1, 37/7 obr. 42 Krowodrza przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie. Rozpoczęcie prac: grudzień 2012 Zakończenie prac: 30 kwietnia 2015 Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi: do 30 czerwce 2015 Opis przedsięwzięcia deweloperskiego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wraz z dojazdem i infrastrukturą techniczną. Nie dotyczy Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Pomiary wykonywane będą wg normy nr: PN-ISO 9836:1997. Podstawowe informacje dot. pomiaru powierzchni, wynikające z w/w normy: Pola powierzchni poziomych i pionowych określa się zgodnie z wymiarami rzeczywistymi. Pole powierzchni podaje się w m2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością do 0,01m²) w świetle wykończonych powierzchni pionowych przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, 52% środki własne; 48% kredyt Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

6 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca. Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu I Etap rozpoczęcie budowy koszt etapu 25% II Etap zaawansowanie prac 30% (do dnia 31 sierpnia 2013 roku) koszt etapu 25% III Etap zaawansowanie prac 60% (do dnia 9 września 2014 roku) koszt etapu 25% IV Etap do zakończenia prac 100% - koszt etapu 25% Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadkach: - zmiany wysokości stawki podatku VAT, proporcjonalnie do zmiany jej wysokości, - zmiany rzeczywistej powierzchni lokalu w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie, z zastrzeżeniem, iż w tych przypadkach nabywcy lokalu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 29 Ustawy i tak jeżeli: 1) umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, 2) informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku, w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej (gdzie w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny), 3) Deweloper nie doręczył Nabywcy, zgodnie z art. art. 18 i 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, we wszystkich powyżej przewidzianych przypadkach Nabywca ma prawo odstąpić od umowy, w terminie do 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia jej zawarcia. 2. Nabywca może odstąpić od umowy w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę przez Dewelopera prawa własności Przedmiotu Umowy w terminie określonym powyżej, z tym, że przed skorzystaniem z tego prawa Nabywca wyznaczy Deweloperowi studwudziestodniowy termin na to przeniesienie, a na wypadek bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

7 3. Deweloper może odstąpić od umowy w przypadkach gdy: 1) Nabywca nie stawił się do Odbioru Lokalu mieszkalnego, 2) Nabywca nie stawił się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, przy czym Deweloper ma prawo do odstąpienia od umowy po dwukrotnym doręczeniu Nabywcy wezwania przesłanego przez Dewelopera w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dniowym, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej; 3) Nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej tj. w 6 ust. 2 umowy deweloperskiej w terminie lub wysokości określonej powyżej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest (i) spowodowane działaniem siły wyższej. 4. Strony postanawiają, że: 1) w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od niniejszej umowy umowa ta uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, 2) oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; 3) w przypadku złożenia oświadczenia woli przez Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy obligować ono będzie Nabywcę do wyrażenia zgody - w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy oświadczenia Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy - na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, które złożone być musi w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Ponadto w przypadkach zmiany ceny określonych w 6 ust. 1 pkt 3) umowy deweloperskiej Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od dnia, w którym został poinformowany przez Dewelopera o zmianie ceny, przy czym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli Nabywca nie uzyska kredytu (Nabywca przedłoży wówczas Deweloperowi pisemne potwierdzenia o odmowie udzielenia kredytu z co najmniej trzech banków), z którego ma zostać pokryta część bądź cała cena, o której mowa powyżej w 6 umowy deweloperskiej, to Nabywca będzie miał prawo odstąpić od niniejszej umowy do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące czternastego roku ( r.) i w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone na piśmie i doręczone drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru INNE INFORMACJE

8 Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Jeżeli na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej przedmiotowa nieruchomość obciążona będzie hipoteką (lub hipotekami), to Deweloper zobowiązany będzie do przedłożenia przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej stosownego oświadczenia banku będącego wierzycielem hipotecznym obejmującego zgodę na zwolnienie opisanego wyżej Lokalu oraz wskazanego powyżej udziału w Garażu, z obciążenia wynikającego z hipoteki ustanowionej na rzecz tego banku CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy Od 5 775,00 zł do 6 825,00 zł liczba kondygnacji 5 technologia wykonania Tradycyjna

9 deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku 25 Projektowany budynek rozplanowany został na rzucie wielokąta. Maksymalna długość budynku 36,96m, maksymalna szerokość 16,55m. Przyjęto, że projektowana inwestycja zostanie wykonana w technologii mieszanej, murowano żelbetowej. Garaż podziemny wykonany jako szczelna wanna żelbetowa składająca się z płyty fundamentowej i ścian żelbetowych. Istotnym elementem będą zastosowane szczególnie starannie elementy izolacji przeciwwilgociowej. Garaż zamknięty zostanie płytą stropową stanowiącą podstawę parteru budynku i wybranych elementów zagospodarowania działki (część parkingu dla niepełnosprawnych, chodniki). Ściany zewnętrzne, nadziemne, dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych. Docieplenie styropianem lub wełną mineralną, wykończone tynkami kolorowymi lub okładzinami kamienno- i drewniano podobnymi. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne lub gipsowe. Wszystkie ściany wewnętrzne gr.25cm wykonane jako nośne. Przyjęto technologię wykonania konstrukcji w tradycyjnym harmonogramie, najpierw murowanie ścian, następnie betonowanie stropów i murowanie ścian wyższych pięter. Stropy żelbetowe, monolityczne, wskazane ściany parteru i pierwszego piętra wykonane jako żelbetowe tarcze. Schody wewnętrzne i szyb windy żelbetowe, monolityczne. Wykończenia przestrzeni wspólnych kondygnacji mieszkalnych zaplanowano jako kamienno podobne na posadzkach i tynkowe na ścianach. Stropodach płaski, niewentylowany na konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej lub szczelnych membran przeciwwodnych. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają liczne ściany murowane w obu kierunkach. liczba miejsc garażowych i postojowych 10+3

10 dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej Instalacja wody zimnej zasilana z sieci miejskiej. Instalacja ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni. Instalacja sanitarna przyłączona do miejskiej kanalizacji. Instalacja elektryczna. Instalacja telefoniczna, internetowa, domofonowa. Instalacja odgromowa. Przewody kominowe. Wentylacja mechaniczna. Tak, do ul. Białoprądnickiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej.

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo