Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. nr KRS: Adres Kraków (31-417), ul. M Słoneckiego 5a/2 Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera (12) II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Gama M Inwestycje spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. powołana zostałą w dniu r w Krakowie. Jest to spółka celowa zawiązana wyłącznie do przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej Prądnik Park Podmioty będące udziałowcem spółki mają duże doświadczenie w realizacji inwestycji deweloperskich jak i budowlanych. Przykładem tego jest inwestycja zrealizowana w Krakowie przy ul. Reduta 25 (30 mieszkań) oraz inwestycja zrealizowana w Krakowie przy ul. ks. J. Kurzei mieszkań. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO zrealizowane przez spółki powiązane: 2011 ul. Reduta lokali 2012 ul. Ks. J. Kurzei 13,13a 67 lokale 1

2 PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ul. Reduta VIII.2008 r. 5.XII.2011 r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ul. Kurzei 13/13a Kraków Pozwolenie na budowę: 23.XII.2009 r. 9.V.2012 r. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł nie 2

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Działka 82, 92/4 : /0 Działka 87: /3 Działka 88: /4 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 82,87,88,92/4 obręb Kraków Śródmieście vide załącznik wypis i wyrys z rejestru gruntu Brak Działka 82: /0 0,0773 ha Działka 92/4: /0 0,2525 ha Działka 87: /3 0,0508 ha Działka 88: /4 0,0610 ha Właścicielem każdej z działek jest: Gama-M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp k. Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 przeznaczenie w planie Brak planu dopuszczalna wysokość zabudowy Brak planu dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Załącznik odpowiedź z dnia 11 lipca 2012 r. na zapytanie Spółki (Urząd Miasta Krakowa - Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji): - Rozbudowa węzła Mistrzejowice wraz z rozbudową linii tramwajowej (Rondo Dywizjonu 308 os. Piastów) -3,8 km - Rozbudowa ul. Iwaszki wraz z rozbudowa ul. Strzelców 2,3 km - projektowana a linia tramwajowa wzdłuż ul. Bohomolca Czy jest pozwolenie na budowę tak* 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 3

4 Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości nie* 940/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 21 Maja 2012 r. Rozpoczęcie lipiec 2012 r 30 września 2014 r. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego liczba budynków 3 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Budynki A i B: połączone ze sobą ściana szczytową Odległość pomiędzy budynkiem B i C:14,15 m Pomiar jest dokonany w świetle ścian konstrukcyjnych bez wyprawy, zgodnie z normą zwyczajową obmiaru pomieszczeń do projektów technicznych. Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki własne ok. 28,7 % Kredyt bankowy ok. 71,3 % Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy rachunek powierniczy otwarty Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzona na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy - środki zdeponowane na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu przez komornika - jeden rachunek powierniczy jest przypisany jednej konkretnej inwestycji - środki na rachunku powierniczym na który wpływają wpłaty kupujących lokale podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach 4 I etap 17,73 % II etap 12,99 % III etap 16,81 %

5 IV etap 14,94 % V etap 23,67 % VI etap 13,86 % I 1) Roboty ziemne 16 2) fundamenty 3) 3 Ściany szczelinowe II 1) 3 Izolacje 16 2) 3 Ściany konstrukcyjne garażów 3) 3 Stropy garażów III 1) 3 Ściany konstrukcyjne parter (budynki A, B, C) 12 2) 3 Ściany konstrukcyjne I piętro (budynki A, B, C) 3) 3 Ściany konstrukcyjne II piętro (budynki A, B, C) IV 1) 3 Ściany konstrukcyjne III piętro (budynki A, B, 10 C) 2) 3 Ściany konstrukcyjne IV piętro (budynki A, B, C) 3) 3 Dach : konstrukcja i pokrycie V 1) 3 Tynki wewnętrzne 24 2) 3 Stolarka okienna i drzwiowa, elewacja 3) 3 Instalacja wentylacyjna, CO VI 1) 3 Drogi, ogrodzenie, przyłącza techniczne, elewacja, malowanie 2) 3 Instalacje: wod-kan, elektryczna 3) 3 Windy, ślusarka, posadzki, bramy 19 raze Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji nie WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Stronie nabywającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy po dokonaniu ostatecznego pomiaru powykonawczego, powierzchnia użytkowa lokalu będzie mniejsza niż powierzchnia użytkowa określona w niniejszej umowie. Odstąpienie nie jest możliwe w razie zmiany powierzchni w sytuacji kiedy zmiana powierzchnia jest przewidziana przez umowę przedwstępną Strona nabywająca jest uprawniona do odstąpienia od umowy, z którego to prawa może skorzystać w terminie do 14 (czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania od dewelopera pisemnej informacji o rzeczywistej powierzchni lokalu (ustalonej na podstawie pomiaru powykonawczego), składając oświadczenie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę strony nabywającej na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 5

6 Deweloper zobowiązuje się do zwrotu stronie nabywającej wpłaconych zaliczek na poczet ceny, w terminie do 30 (trzydzieści) dni, od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wraz z odsetkami, liczonymi według stawki 4 % (cztery procent) w stosunku rocznym, należnymi od każdej z wpłaconych kwot, za okres od dnia następnego po dniu jej otrzymania przez dewelopera, do dnia otrzymania przez dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 1/ W przypadku, jeżeli po dokonaniu ostatecznego pomiaru powykonawczego, rzeczywista powierzchnia lokalu nr będzie większa niż powierzchnia określona w niniejszej umowie, z przyczyn określonych powyżej, deweloper może podwyższyć cenę według stawki po brutto za jeden metr kwadratowy lokalu powyżej powierzchni określonej powyżej, informując o tym stronę nabywającą, na piśmie albo pozostawić cenę określoną powyżej, bez zmian. 2/ W razie podwyższenia ceny, zgodnie z powyższymi postanowieniami, strona nabywająca jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy, z którego to prawa może skorzystać w terminie 14 (czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania od dewelopera pisemnej informacji o rzeczywistej powierzchni lokalu (ustalonej na podstawie pomiaru powykonawczego) i kwocie podwyższenia ceny, składając oświadczenie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę strony nabywającej na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Deweloper zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych świadczeń na poczet ceny w terminie do 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z odsetkami, liczonymi według stawki 4% (cztery procent) w stosunku rocznym, należnymi od każdej z wpłaconych kwot za okres od dnia następnego po dniu jej otrzymania przez dewelopera, do dnia otrzymania przez dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od umowy. strona nabywająca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 29 ustawy z dnia r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U r., nr 232, poz. 1377), a to: - jeżeli umowa ta nie zawiera elementów, o których mowa w 22 ustawy, wyżej powołanej, - jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załączniku do prospektu, - jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub załącznikach do 6

7 prospektu, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, - jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu, stanowiącego załącznik do ustawy powołanej powyżej, - w przypadku nie przeniesienia przez dewelopera na stronę nabywającą prawa, o którym mowa powyżej, w terminie określonym powyżej. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, strona nabywająca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku nie przeniesienia przez dewelopera na stronę nabywającą prawa, o którym mowa powyżej, w terminie określonym powyżej, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, strona nabywająca może wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy (sto dwadzieścia) termin na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, strona nabywająca będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie strony nabywającej o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn określonych w niniejszym ustępie będzie skuteczne, jeżeli zawierać będzie zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku skorzystania przez stronę nabywającą z prawa odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w niniejszym ustępie, deweloper zobowiązany jest do zwrotu stronie nabywającej wpłaconych świadczeń pieniężnych w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez dewelopera skutecznie złożonego oświadczenia strony nabywającej o odstąpieniu od umowy. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: - niespełnienia przez stronę nabywającą któregokolwiek ze świadczeń pieniężnych w terminie lub w wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania strony nabywającej, w formie pisemnej, do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, chyba, że niespełnienie przez stronę nabywającą świadczenia pieniężnego spowodowane jest działaniem siły wyższej, - niestawienia się strony nabywającej do odbioru lokalu lub do podpisania aktu notarialnego, zawierającego umowę ustanowienia odrębnej własności 7

8 lokalu i przeniesienia własności, pomimo dwukrotnego doręczenia stronie nabywającej wezwania, w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba, że niestawienie się strony nabywającej jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku skorzystania przez dewelopera z prawa odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych niniejszym ustępie, deweloper zobowiązany jest do zwrotu stronie nabywającej wpłaconych świadczeń pieniężnych w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia przez dewelopera od niniejszej umowy, strona nabywająca zobowiązana jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym i doręczyć to oświadczenie deweloperowi w terminie do 14 (czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez dewelopera od umowy. Strony postanawiają, że na podstawie przepisów kodeksu cywilnego strona nabywająca ma prawo umownego odstąpienia od niniejszej umowy, za zapłatą na rzecz strony zbywającej odstępnego w wysokości 5000 zł, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy deweloperskiej. Strony postanawiają, że: - deweloperowi przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 5% w przypadku odstąpienia przez dewelopera od niniejszej umowy z przyczyn, będących po stronie strony nabywającej, - stronie nabywającej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 5% w przypadku odstąpienia przez stronę nabywającą od niniejszej umowy z przyczyn, będących po stronie dewelopera. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: 8

9 Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Deweloper oświadcza, że w chwili obecnej jest obciążenie działek przedmiotowej inwestycji hipoteką zabezpieczającą roszczenia banku z tytułu udzielonego deweloperowi kredytu. W razie zaistnienia sytuacji pozyskania kredytu bankowego, deweloper zapewni zgodę banku na bezobciążeniowe wydzielenie i sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych. W biurze sprzedaży dostępne są oryginały dokumentów: - aktualny stan ksiąg wieczystych Działka 82,92/4: /0 Działka 87: /3 Działka 88: /4 - odpis KRS - pozwolenie na budowę - sprawozdanie spółki dominującej Oprócz powyższego w biurze Spółki dostępny jest szczegółowy projekt architektoniczno-budowlany inwestycji. CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Numer Metraż Pokoje Piętro Cena za m2 Cena Cena m + miejsce postojowe: + komórka lokatorska: Za łączną cenę: Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy technologia wykonania tradycyjna 9

10 deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości - Ściany zewnętrzne: ceramiczne, ocieplone styropianem i otynkowane, - Ściany wewnętrzne: ceramiczne, tynki gipsowe maszynowe i cementowowapienne, - Ściany w pomieszczeniach wspólnych pomalowane, - Instalacje wod kan, wody zimnej, c.w.u. i c.o. bez przyborów, - Instalacja ciepłej wody użytkowej jak i instalacja c.o. zasilana z lokalnej kotłowni gazowej - Podłogi w pomieszczeniach wspólnych wyłożone płytkami ceramicznymi, - Posadzka garażu wykończona lakierem bezbarwnym, - Stropy żelbetowe, - Dźwig osobowy z pomieszczeń garażowych do IV piętra, - Brama wjazdowa otwierana elektrycznie, - Teren zagospodarowany, ogrodzony, zieleń. liczba lokali w budynku Budynek A - 45 Budynek B - 45 Budynek C - 17 liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej Suma: 88 Internet, telefon, TV, tak Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Wg załącznika do prospektu informacyjnego Wg załącznika do prospektu informacyjnego podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej. 10

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo