DLA DIABETYKÓW. Dzienniczek samokontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA DIABETYKÓW. Dzienniczek samokontroli"

Transkrypt

1 DLA DIABETYKÓW Dzienniczek samokontroli

2 2 3 Najwa niejsze dane PACJENT Imi... Nazwisko... Ulica... Nr mieszk.... Kod Miasto... Tel. kontaktowy... LEKARZ PROWADZÑCY/ PORADNIA Imi... Nazwisko... Tel. kontaktowy... Godziny przyj ç... Poradnia diabetologiczna Nazwa radni... Ulica... Miasto... Tel. kontaktowy...

3 4 5 Cukrzyca i jej wyrównanie Cukrzyca jest chorobà przewlek à. To zespó chorób metabolicznych, który charakteryzuje si dniesionym st eniem glukozy we krwi swodowanym zaburzeniem wydzielania insuliny przez trzustk. Mo e zdarzyç si równie, e insulina dzia a w niew aêciwy ssób. Organizm osoby chorej na cukrzyc, a nie leczonej, nie jest w stanie utrzymaç w normie st enia glukozy. Podwy szone st enie glukozy we krwi trwajàce d u szy czas jest bardzo szkodliwe dla organizmu i mo e swodowaç wystàpienie tzw. póênych wik aƒ cukrzycy. Tabela nr 1 Kryteria wyrównania cukrzycy 1 Wyrównanie WartoÊci Osoby chorujàce na cukrzyc typu 1 lub krótkotrwałà cukrzyc typu 2 Glikemia na czczo i przed siłkami mg/dl (dot. równie samokontroli) (3,9-6,1 mmol/l) Glikemia siłku <140 mg/dl (dczas samokontroli) (7,8 mmol/l) Hemoglobina glikowana HbA 1C 6,5% Pozostali chorzy Glikemia na czczo i przed siłkami mg/dl (dot. równie samokontroli) (3,9-6,1 mmol/l) Glikemia siłku <160 mg/dl (dczas samokontroli) (8,9 mmol/l) Hemoglobina glikowana HbA 1C 7% W celu dobrego wyrównania zaburzeƒ metabolicznych i ograniczenia dokuczliwych objawów konieczny jest Twój czynny udzia w codziennym prowadzeniu terapii. Sam przystosowujesz plan dziennych si ków do przewidywanego rozk adu zaj ç i szczególnych sytuacji, takich jak np. wysi ek fizyczny, dró albo dodatkowa choroba. Docelowe wartoêci glikemii okreêla si indywidualnie dla ka dego pacjenta. Zwiàzane jest to z typem cukrzycy, wiekiem oraz wyst waniem innych chorób. Cele leczenia, które wyznacza ci lekarz, uwzgl dniajà nie tylko docelowe wartoêci glikemii mierzonej na czczo, ale równie w 120 minut g ównych si kach. Tak wi c, im cz Êciej wykonujesz miary st enia glukozy we krwi, tym lepiej dbasz o siebie i swoje zdrowie. JeÊli prowadzisz prawid owà samokontrol, na dstawie wyników miarów mo esz, a nawet winieneê modyfikowaç swoje si ki oraz aktywnoêç fizycznà. Prowadzenie dzienniczka samokontroli zwoli Ci na lepsze zrozumienie wp ywu ró nych czynników (od ywianie, stres, wysi ek fizyczny) na ziom glikemii, a lekarzowi na lepszà ocen wyrównania cukrzycy. Wyró niamy trzy metody kontroli cukrzycy Racjonalne, zdrowe od ywianie, Wysi ek fizyczny, Leczenie farmakologiczne. ywienie mo e byç dostosowane do Twoich udobaƒ, d warunkiem jednak, e umiesz dobraç dawk leku, wysi ek fizyczny oraz rodzaj i iloêç s ywanych produktów ywnoêciowych. Dlatego tak wa ne jest, abyê wiedzia, w jaki ssób ró ne sk adniki ywnoêciowe wp ywajà na st enie glukozy we krwi. 1) Zalecenia kliniczne dotyczàce st wania u chorych na cukrzyc, Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011,

4 6 7 Podstawowe sk adniki ywienia 1. T uszcze znajdujà si np. w s oninie, maêle, margarynie i smalcu. Sà to tzw. t uszcze widoczne. W mleku i serach znajdujà si t uszcze niewidoczne. T uszcze winny stanowiç maksymalnie 35% (30-35%) ogólnego zatrzebowania dziennego. Nadmiar t uszczu w diecie sprzyja rozwojowi mia d ycy oraz woduje szybki przyrost masy cia a. 1 g t uszczu dostarcza 9 kcal, 4 g t uszczu sà zawarte sà w 1 p askiej y eczce mas a, 1 y eczce oliwy, 2 y eczkach majonezu. Po zjedzeniu t uszczy st enie glukozy we krwi nie wzrasta. 2. Bia ko obecne jest np. w mi sie, rybach, roêlinach stràczkowych (groch, fasola). Bia ko winno stanowiç 15-20% dziennego zatrzebowania. 1 g bia ka dostarcza 4 kcal, 20 g bia ka zawarte jest w 100 g chudego mi sa, 100 g chudego bia ego sera. Po s yciu bia ka st enie glukozy we krwi nie wzrasta. 3. W glowodany proste (inaczej cukry proste) to zwiàzki organiczne sk adajàce si z w gla, wodoru i tlenu. Szybko si wch aniajà, wodujàc szybkie uwalnianie energii; stanowià g ówne êród o kalorii. Podczas procesu trawienia wszystkie w glowodany, za b onnikiem, sà rozk adane do cukrów prostych. W glowodany rozpuszczane sà w organizmie d wp ywem odwiednich enzymów. Do cukrów prostych zalicza si m.in. glukoz, galaktoz, fruktoz. Cukry proste majà s odki smak, a g ównym ich êród em sà cukier bia y, wyroby cukiernicze (np. torty, ciasta, d emy, czekolada, cukierki) oraz owoce. S ywanie cukrów prostych jest niekorzystne, gdy woduje szybki wzrost st enia glukozy we krwi i cukromocz. Zalecane jest ograniczenie s ywania cukrów prostych do minimum na rzecz cukrów z o onych (tzw. wielocukrów). Oty oêç oraz niewyrównanie cukrzycy stanowi dodatkowe ograniczenie s ywania cukru. 4. W glowodany z o one zawarte sà w przetworach zbo owych, ziemniakach, ry u, warzywach. Produkty zbo owe sà dstawowym êród em w glowodanów z o onych, zawierajà du o skrobi, b onnik oraz witaminy z grupy B. Wch anianie glukozy z jelit do krwi odbywa si stopniowo i woli. S ywanie produktów zawierajàcych w glowodany z o one zabiega niekorzystnym wahaniom st - enia glukozy we krwi i u atwia kontrol cukrzycy. W glowodany z o one winny stanowiç 45-50% ogólnego zatrzebowania energetycznego. Dla u atwienia obliczenia zawartoêci w glowodanów w codziennej diecie wprowadzono j cie wymiennika w glowodanowego % wartoêci energetycznej diety winny zapewniç w glowodany o niskim indeksie glikemicznym (< 50). Wymiennik w glowodanowy (WW) to rcja produktu wyra ona w gramach dostarczajàca 10 g przyswajalnych w glowodanów. Wi cej informacji na temat zasad prawidłowego ywienia znajdziesz w broszurze Smacznie i zdrowo wydanej przez firm Abbott. W tabelach na str Dzienniczka samokontroli wymienione zosta y najcz Êciej s ywane produkty s ywcze wraz wymiennikami w glowodanowymi. 5. Owoce i warzywa zawierajà b onnik karmowy oraz witaminy i sole mineralne. S ywanie owoców winno byç ograniczone do g dziennie, niewa zawierajà du à iloêç w glowodanów prostych. JeÊli jesz warzywa, takie jak zielony groszek, ziemniaki i kukurydz, licz ich s ytà mas. Nie ma trzeby liczenia masy zosta ych warzyw, niewa zawierajà niewiele w glowodanów.

5 8 9 Alkohol Alkohol dla chorych na cukrzyc jest bardzo szkodliwy. Wi ksze iloêci alkoholu zaburzajà prac wàtroby, co grozi g bokim niedocukrzeniem. S ywanie alkoholu przez chorych na cukrzyc nie jest wskazane. Nie zaleca si s ywania wi cej ni 20 g/d. alkoholu przez kobiety i 30 g/d. alkoholu przez m czyzn. Aby zmniejszyç higlikemi, s ywaj alkohol zawsze àcznie z si kiem. Tytoƒ Palenie tytoniu przyspiesza uszkodzenie wzroku i nerek oraz zwi ksza ryzyko zachorowania na chorob t tnic od 3 do 5 razy. JeÊli jesteê chory na cukrzyc, palenie tytoniu jest przeciwwskazane. Wysi ek fizyczny Wysi ek fizyczny w cukrzycy mo e mieç korzystne dzia anie d warunkiem, e jest umiej tnie stosowany. Odwiednio dobrany wysi ek fizyczny U atwia zu ycie glukozy przez organizm, umo liwia wi c zmniejszenie dobowej dawki insuliny lub doustnych leków higlikemizujàcych, Poprawia wydolnoêç uk adu krà enia, uk adu oddechowego, mi Êni, Pomaga w zabieganiu i zwalczaniu oty oêci. Program çwiczeƒ fizycznych, intensywnoêç oraz czas trwania wysi ku ustal z lekarzem prowadzàcym. Wi cej informacji na temat aktywnoêci fizycznej znajdziesz w broszurze Ruch to zdrowie wydanej przez Abbott Diabetes Care. Samokontrola Samokontrola to zespó zachowaƒ, dzi ki którym mo esz samodzielnie kontrolowaç stan swojego zdrowia oraz skutecznoêç leczenia. Pomaga zrozumieç jak leki, dieta i aktywnoêç fizyczna wp ywajà na st enie glukozy we krwi. Samokontrola ma na celu Uzyskanie lepszej wartoêci glikemii, Unikni cie wik aƒ cukrzycy, Zapewnienie bezpieczeƒstwa przez eliminacj nadmiernego spadku st enia glukozy, jak i jego wzrostu, Pomóc lekarzowi w doborze leku i jego dawki, Umo liwiç Ci modyfikacj leczenia (w granicach wyznaczonych przez lekarza). Regularna samokontrola jest niezb dna nie tylko dczas leczenia insulinà, ale jest równie wskazana w przypadku leczenia za mocà doustnych leków przeciwcukrzycowych. Zasady samokontroli st enia glukozy we krwi Im cz Êciej wykonujesz miary st enia glukozy we krwi, tym wi ksza jest szansa na wykrycie nieprawid owoêci i lepszà samokontrol. IloÊç miarów ziomu cukru w du ej mierze zale y od ssobu leczenia cukrzycy. Wskazane jest wykonywanie przynajmniej jednego miaru dziennie, rano na czczo. Cz Êciej wykonuj miary, gdy êle si czujesz, dokucza Ci przezi bienie, infekcja, grypa lub wymioty. Liczb oznaczeƒ ziomu cukru we krwi uzgodnij indywidualnie ze swoim lekarzem prowadzàcym.

6 10 11 Sprz t niezb dny do prowadzenia samokontroli Glukometr (np. Optium Xido), Aparat do nak uwania opuszki palca (nak uwacz), Testy paskowe dostosowane do siadanego glukometru upewnij si u swojego lekarza lub farmaceuty, e siadasz odwiednie do Twojego glukometru paski testowe (glukometr Optium Xido wspó pracuje z paskami testowymi Optium Xido), Gaziki, Dzienniczek samokontroli. rozcz ciem samodzielnego wykonywania miarów zasi gnij rady piel gniarki edukacyjnej oraz dok adnie przeczytaj instrukcj obs ugi glukometru oraz pasków testowych. Ssób przedstawiania wyników przez glukometry Glukometry Optium Xido produkowane przez firm Abbott kalibrowane sà do osocza krwi. Oznacza to, e glukometr przelicza i przedstawia wyniki miarów glukozy obecnej w tym w aênie sk adniku krwi. Dzi ki temu wyniki miarów sà maksymalnie zbli one do wyników otrzymywanych w laboratorium. Inne glukometry mogà przedstawiaç wyniki miarów z krwi pe nej. Jest to przyczynà ró nic w wynikach miarów wykonywanych przy u yciu ró nych glukometrów. JeÊli chcesz prawid owo równaç wyniki ze swojego glukometru do wyników z laboratorium lub innego glukometru, winieneê znaç ssób przeliczania wyników przez obydwa urzàdzenia Spytaj, jak kalibrowane jest urzàdzenie laboratoryjne. Sprawdê, do czego kalibrowany jest glukometr do krwi pe nej, czy do osocza. Ssób wykonywania miaru PowinieneÊ zostaç przeszkolony w zakresie oznaczania glikemii i obs ugi glukometru przez personel medyczny radni, w której si leczysz. To, co badasz, to ogólne st enie glukozy we krwi i jeêli chcesz otrzymaç prawid owy i wiarygodny wynik, upewnij si, e Twój glukometr eliminuje wp yw substancji zak ócajàcych. Niektóre substancje znajdujàce si w organizmie lub przyjmowane leki (wiele z nich to pularne leki na przezi bienie) mogà fa szywie zawy aç wynik miaru. Dzieje si tak dlatego, e glukometry, które nie majà funkcji eliminowania substancji zak ócajàcych, rozznajà te substancje jako czàsteczki glukozy i dodajà do wyniku miaru. Glukometr Optium Xido siada funkcj eliminacji wielu wszechnie wyst pujàcych substancji zak ócajàcych (np. paracetamol). 2 miarem wykonaniem miaru st enia glukozy we krwi umyj r ce myd em i ciep à wodà. Op ucz i wytrzyj dok adnie d onie, sprawdzajàc czy r cznik, którego u ywasz, jest czysty i nie zanieczyszczony s odyczami. Nie u ywaj kremu do ràk przed wykonaniem miaru, niewa mo esz w ten ssób zmieniç wynik. JeÊli chcesz prawiç ukrwienie palców i zabiec wyciskaniu próbki krwi rozmasuj d onie w kierunku opuszków palców. Ponadto sprawdê i upewnij si, e Próbka nie jest wyciskana, niewa wyciskajàc krew wodujesz, e na palcu jawia si wi cej p ynu, czyli osocza. Próbka nie jest zanieczyszczona brudem z palców czy resztkami 2) Dane w dokumentacji Abbott Diabetes Care Inc.

7 12 13 jedzenia, niewa wtedy do osocza dodatkowo dostajà si czàsteczki brudu lub np. soku i w ten ssób prorcje sà zaburzone. JeÊli przemywasz palce spirytusem, czekaj a spirytus ca kowicie odparuje. W przeciwnym wypadku zmierzysz ziom cukru we krwi ze spirytusem. Próbka krwi jest odwiedniej wielkoêci. Zbyt ma a swoduje, e nawet, jeêli glukometr, który nie ma czujnika obj toêci, rozcznie miar, wynik b dzie zani ony, niewa miar wykonany zostanie z próbki nieodwiedniej wielkoêci. Glukometry Optium Xido siadajà czujnik minimalnej obj toêci, który uniemo liwia wykonanie miaru ze zbyt ma ej obj toêciowo próbki krwi, co zabiega uzyskiwaniu niedok adnych wyników. Do wykonania miaru wymagana jest bardzo mała próbka krwi (0,6 μl) dzi ki czemu miar staje si prawie bezbolesny. Krew pe na i osocze Kiedy s yszysz lub u ywasz okreêleƒ st enie glukozy lub ziom cukru we krwi, byç mo e nie zawsze zdajesz sobie spraw z tego, co to oznacza. W konsekwencji mo esz nie do koƒca rozumieç, skàd czasem wynikajà ró nice w wynikach miaru. Krew to p ynna tkanka ludzka. Sk ada si z komórek (krwinki bia e i czerwone, p ytki krwi) oraz z osocza, czyli cz Êci p ynnej. Tak jak np. zupa midorowa sk ada si z midorów, w oszczyzny i przypraw oraz z wody. Kiedy mierzysz ziom cukru we krwi, uzyskiwane wyniki mogà byç dawane w odniesieniu do krwi pe nej, ze wszystkimi jej sk adnikami lub tylko do osocza. To tak, jakbyê mierzy st enie makaronu w zupie midorowej lub w samej wodzie na zup. St enie makaronu w zupie, w której jest tak e w oszczyzna, midory i przyprawy b dzie prorcjonalnie mniejsze, ni gdybyê zmierzy st enie identycznej iloêci makaronu w samej wodzie na zup. Tak samo jest z miarem st enia glukozy we krwi. Ta sama iloêç czàsteczek glukozy dawana w przeliczeniu na krew pe nà b dzie mia a mniejsze st enie ni w osoczu. Porównywanie wyników Przy wykonywaniu równania wyników miarów koniecznie przestrzegaj ni szych zaleceƒ, aby równanie by o prawid owo wykonane. W przeciwnym wypadku sam b dziesz odwiedzialny za ró nice w wynikach miaru, a nie wadliwe urzàdzenie. Przestrzegaj wskazówek dotyczàcych wykonywania miarów omówionych w rozdziale Ssób wykonywania miaru. Próbki krwi do równania uzyskaj z dwóch ró nych nak uç. Ka dà z nich na ó na la testowe pasków w ciàgu 10 minut. Upewnij si, jak kalibrowane sà urzàdzenia, z których wyniki równujesz. W przypadku równywania wyników z urzàdzenia kalibrowanego do osocza z wynikami z urzàdzenia kalibrowanego do krwi pe nej pami taj, aby wyniki z krwi pe nej mno yç przez 1,11. Wtedy równanie b dzie wiarygodne i dok adne. W przypadku równywania wyników z glukometru do wyników uzyskiwanych w laboratorium upewnij si, e probówka, do której brano krew do badania w analizatorze, nie zawiera a antykoagulantów (substancji przeciw krzepni ciu), które na ulotce do pasków testowych wskazane sà jako substancje mogàce mieç wp yw na zafa szowanie wyniku. znajdujàca si w ludzkim organizmie jest na bie àco spalana, aby zapewniç jego prawid owe funkcjonowanie. Dlatego te jej st enie

8 14 15 przez ca y czas si zmienia i wyniki na glukometrze, niezale nie od tego czy uzyskiwane sà z miarów robionych w krótkich odst pach czasu na jednym urzàdzeniu czy na dwóch ró nych aparatach mogà si od siebie ró niç. Ró nica ta mo e dochodziç do 10% i trzeba pami taç, e w przypadku niskich st eƒ glukozy ró nice te b dà du o mniej widoczne ni w przypadku wyników wysokich. Np. 60 mg/dl + 10% = 66 mg/dl (ró nica wynosi 6 jednostek), 240 mg/dl + 10% = 264 mg/dl (ró nica wynosi 24 jednostki). Badanie moczu na zawartoêç cukru i acetonu Je eli nie siadasz glukometru, mo esz mierzyç ziom cukru w moczu, pami taj jednak, e cukier w moczu jawia si dopiero przekroczeniu tzw. progu nerkowego, czyli wtedy, gdy jego ziom we krwi wynosi wy ej 180 mg/dl. Badanie moczu na ziom cukru najlepiej wykonywaç o nast pujàcych rach przed Êniadaniem, przed, przed oraz zawsze dczas z ego samoczucia, chorób goràczkowych, itp.. Na 30 minut przed ka dym badaniem opró nij p cherz i wypij dodatkowà rcj p ynu, np. szklank herbaty. Po oko o pó godzinie oddaj mocz i wykonaj badanie przy u yciu specjalnych testów paskowych do badania ziomu cukru w moczu. Wyniki otrzymasz przez równanie zabarwienia paska ze skalà barwnà na opakowaniu. JeÊli siadasz glukometr Optium Xido, mo esz wykonaç miar ziomu cia ketonowych we krwi zamiast miaru acetonu w moczu. Test paskowy wspó pracujàcy z glukometrem Optium Xido, przy mocy którego badasz st enie kwasu ß-hydroksymas owego we krwi, nazywa si Optium Xido, paski testowe do miaru st enia cia ß-ketonowych we krwi. Pomiar ziomu cia ketonowych we krwi siada kilka zalet w stosunku do miaru ziomu acetonu w moczu Poniewa cia a ketonowe jawiajà si najpierw we krwi, badajàc ich st enie przy mocy glukometru Optium Xido uzyskasz informacje na temat aktualnego stanu zdrowia. Pomiar w moczu udzieli Ci informacji o stanie Twojego zdrowia sprzed kilku godzin. Wynik miaru przy mocy glukometru Optium Xido to dok adny wynik iloêciowy, natomiast miar wykonany przy wykorzystaniu testów do badania moczu to badanie jakoêciowe, okreêlajàce jedynie orientacyjny ziom cia ketonowych w moczu. Pomiar wykonujesz tak samo, jak miar st enia glukozy we krwi. W celu interpretacji wyników miaru ziomu cia ketonowych we krwi skonsultuj si z lekarzem prowadzàcym. Badanie moczu na zawartoêç acetonu lub krwi na zawartoêç kwasu ß-hydroksymas owego (najwa niejszego zwiàzku ketonowego we krwi) wykonuj zawsze w przypadku nudnoêci, wymiotów oraz gdy ziom cukru we krwi jest wysoki (wy ej 250 mg/dl cukrzyca typu 1, wy ej 300 mg/dl cukrzyca typu 2). przystàpieniem do badania dok adnie przeczytaj informacj zawartà w ulotce.

9 16 17 Higlikemia Higlikemia oznacza spadek st enia glukozy we krwi ni ej normy. Przyczyny higlikemii Opuszczony si ek lub zbyt ma o w glowodanów w si ku, Nadmierny wysi ek fizyczny, awkowanie insuliny lub tabletek higlikemizujàcych, S ycie alkoholu. Objawy higlikemii Dr enie, BladoÊç skóry, Pocenie si, Kołatanie serca, Uczucie mrowienia ust, Dezorientacja, Dra liwoêç, Uczucie goràca lub zimna, Zaburzenia widzenia, Ból głowy, Uczucie głodu. W przypadku wystàpienia w/w objawów zmierz st enie glukozy we krwi. Kiedy stwierdzisz, e jest niskie, np. 65 mg/dl, natychmiast s yj cukier w jakiejkolwiek staci trzy kostki cukru, trzy cukierki, wypij ok. 250 ml naju zawierajàcego cukier itp. Nast pnie s yj si ek zawierajàcy w glowodany z o one. UWAGA! NIGDY NIE NALE Y PODAWAå P YNÓW NIEPRZYTOMNYM! Twoja rodzina lub najbli si znajomi winni umieç wykonaç zastrzyk z glukagonu, aby daç go, gdy stracisz przytomnoêç. W przypadku ci kiej higlikemii nale y wezwaç lekarza. PAMI TAJ! ZAWSZE NOÂ PRZY SOBIE CUKIER LUB COÂ S ODKIEGO. Hiperglikemia Hiperglikemia oznacza wzrost st enia glukozy we krwi wy ej normy. Przyczyny hiperglikemii Zwi kszone s ycie w glowodanów (cukrów), Sytuacje stresowe, Obcià enia psychiczne, Niedostateczna dawka insuliny (zaniechanie iniekcji, zbyt ma a dawka, niew aêciwa insulina, np. krótko dzia ajàca zamiast d ugo dzia ajàcej), Brak wysi ku fizycznego, Infekcje lub inne choroby (np. zapalenie p uc), Przyjmowanie niektórych leków. Objawy hiperglikemii SuchoÊç w ustach, Wzmo one pragnienie (organizm próbuje w ten ssób rozcieƒczyç zbyt du à iloêç cukru we krwi), Cz ste oddawanie moczu (organizm zbywa si z moczem nadmiaru cukru), Wzmo one aknienie (w przeciwieƒstwie do krwi, ziom cukru w komórkach jest bardzo niski, a to w aênie ten ziom odwiada Êrednio za odczuwanie g odu),

10 18 19 SennoÊç, Uczucie zm czenia, Os abienie, Zaburzenia widzenia, Zmiany ropne na skórze, Infekcje narzàdów moczowo-płciowych, Skurcze mi Êni koƒczyn. Istotà leczenia cukrzycy jest uzyskanie normoglikemii, czyli pe nej normalizacji ziomu cukru we krwi. Zarówno krótkotrwa a, jak i przewlek a hiperglikemia woduje wstanie przewlek ych wik aƒ cukrzycy. Uzyskanie normoglikemii jest mo liwe u chorych przestrzegajàcych zaleceƒ dotyczàcych leczenia dietà, wysi kiem fizycznym oraz regularnie przyjmujàcych leki doustne, czy te indywidualnie i prawid owo dobranà insulin. UWAGA! W PRZYPADKU CI KIEJ HIPERGLIKEMII I UTRATY PRZYTOMNOÂCI NALE Y JAK NAJSZYBCIEJ WEZWAå LEKARZA. Indeks glikemiczny (IG) W latach osiemdziesiàtych w trakcie badaƒ naukowych stwierdzono, e s ycie tej samej iloêci w glowodanów zawartej w ró nych produktach s ywczych ró nie wp ywa na dniesienie st enia glukozy we krwi. Indeks glikemiczny (IG) to wartoêç, która mówi o tym, jaki wp yw na st enie glukozy we krwi ma s ycie danego produktu. Wszystkie produkty mo na zakwalifikowaç do grup okreêlajàcych procentowy, si kowy wzrost glikemii (przedstawione sà w tabeli nr 2). WartoÊç indeksu glikemicznego dla szczególnych produktów ustalono w odniesieniu do wartoêci indeksu glukozy, który wynosi 100%. Czynniki wp ywajàce na wartoêç indeksu glikemicznego Stopieƒ sp cznienia skrobi, np. ziemniaki rozgotowane, gdzie skrobia jest wówczas bardzo sp cznia a, majà wy sze IG, WielkoÊç czàsteczek skrobi, np. produkty rozdrobnione majà wy sze IG (kasza manna IG 68, kasza per owa IG 25); wyjàtek ry mimo pe nych ziaren ma wysoki IG, ZawartoÊç b onnika b onnik wyst pujàcy w pe nych ziarnach i owocach swalnia proces trawienia. Dzi ki stosowaniu diety bogatej w produkty o niskim indeksie glikemicznym masz wi kszà kontrol nad st eniem glukozy we krwi; wzrasta wra liwoêç organizmu na insulin oraz obni a si ziom lipidów we krwi. Osobom oty ym atwiej jest wówczas straciç zb dne kilogramy. Wymiennik w glowodanowy (WW) Wymiennik w glowodanowy okreêla produkt, który zawiera takà samà iloêç w glowodanów i woduje dobny wzrost glikemii, jak produkt równywany. 1 wymiennik w glowodanowy oznacza gramów w glowodanów przyswajalnych (odwiada to kcal, czyli kj), które sà zawarte w okreêlonej iloêci ywienia. I tak 1 wymiennik w glowodanowy (1 WW) zawarty jest w kromce razowego chleba o wadze 20 gramów lub w ziemniaku o Êredniej wielkoêci. Podanie w diecie iloêci wymienników w glowodanowych (np. 2 WW) zwala Ci dokonaç wyboru mi dzy np. dwoma kromkami chleba i dwoma ziemniakami Êredniej wielkoêci. Ty sam zdecydujesz, na co w danym momencie masz wi kszà ochot.

11 20 21 Tabela nr 2 WartoÊci indeksu glikemicznego 3 Posi kowy wzrost Produkty s ywcze glikemii 100% 70-90% Chleb ytni razowy, frytki, arbuz, wafle waniliowe 50-70% Lody Êmietankowe, baton Mars, morele, groszek zielony konserwowy, bu ka pszenna 30-50% Jab ko, gruszka, jogurt owocowy 1,5%, otr by, p atki owsiane, makaron gotowany, chrupki kukurydziane do 30% CzereÊnie, jogurt 0%, marchew Êwie a, fasola bia a gotowana, soja gotowana, soczewica gotowana Mleko i produkty mleczne 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Mleko 3,2% t uszczu 200 ml - 1 szkl Mleko 2% t uszczu 200 ml - 1 szkl Mleko 0,5% t uszczu 200 ml - 1 szkl Mleko s odzone zag szczone 20 g Jogurt owocowy ze s odzikiem 150 g 1, Jogurt owocowy 1,5% 150 g 1, Jogurt 0% 150 g 0, Ser twarogowy t usty 100 g 0, Serek homogenizowany waniliowy 150 g Deser ry owy waniliowojab kowy 150 g 3,5 200 Lody Êmietankowe 100 g 1, Produkty zbo owe 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal Màka pszenna 18 g y. / 100 g 1,35 / 7,5 62 / 342 Kasza gryczana gotowana 100 g 6, Kasza jaglana gotowana 100 g 6, Kasza manna gotowana 100 g 7, Ry bia y gotowany 100 g 7, Ry bràzowy gotowany 100 g Makaron gotowany 100 g 7, Bu ka pszenna sztuka 50 g 2, Bagietka francuska 15 g 1krom. 0, Chleb pszenny 30 g 1krom. 1, Chleb ytni razowy 34 g 1krom. 1, Pumpernikiel 40 g 1krom. 2, Chleb ytni pe noziarnisty 34 g 1krom. 1, Rogalik mleczny sztuka 50 g Chrupki kukurydziane 100 g Musli z owocami suszonymi 10 g y. / 100 g 0,6 / 6,4 33 / Otr by pszenne 10 g y. /100 g 0,2 / 2 19 / P atki kukurydziane 4 g y. / 100 g 0,3 / 7,7 15 / P atki owsiane 6 g y. / 100 g 0,36 / 6 22 / IG 3) Dane w dokumentacji Abbott Diabetes Care

12 22 23 Warzywa 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Bób 100 g 0,8 66 Brukselka 100 g 0,3 37 Burak 100 g 0, Fasola bia a gotowana 27 Fasola bia a suche nasiona 100 g 4,6 288 Fasola ci ta konserwowa 100 g 0, Groch gotowany 32 Groch suche nasiona 100 g 4,5 293 Groszek zielony konserwowy 100 g Kukurydza konserwowa 100 g Marchew Êwie a 100 g 0, Marchew gotowana 49 Pietruszka korzeƒ 100 g 0,5 38 Soczewica suche nasiona 100 g 4,8 327 Soczewica gotowana 26 Soja suche nasiona 100 g 1,7 382 Soja ugotowana 18 Ziemniaki gotowane 62 Ziemniaki surowe 100 g 1,7 77 Ziemniaki gotowane na parze 65 Frytki 100 g 3, Owoce 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Ananas 80 g plaster Arbuz 100 g 0, Banan 100 g 2, Brzoskwinia 100 g Brzoskwinia w puszce, w syropie 100 g 1, CzereÊnie 100 g 1, Grejpfrut 100 g 0, Gruszka 100 g 1, Jab ko 100 g Kiwi 100 g 1, Melon 100 g 0, Morele 100 g Morele suszone 100 g Pomaraƒcza 100 g Rodzynki 100 g 6, Âliwki 100 g Winogrona 100 g 1, Naje 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Sok maraƒczowy 200 ml Coca-Cola 200 ml 2, ) Dane w dokumentacji Abbott Diabetes Care

13 24 25 S odycze 3 Notatki Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Cukier 100 g Cukier 5 g y eczka 0,5 20 Miód pszczeli 100 g 8, Miód pszczeli 7 g y eczka 0,5 23 Baton Mars 60 g du y 4, Baton Mars 20 g ma y 1,4 90 Cukierki elki 80 Czekolada mleczna 100 g 5, Czekolada mleczna 4 g czàstka 0,2 22 Herbatniki 100 g 7, Ciasteczka 54 Lu Petitki 49 Keks 100 g Babeczki z jab kami 100 g 4, Wafle waniliowe 100 g Inne produkty 3 Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Koncentrat midorowy 100 g 1,3 92 Koncentrat midorowy 6 g y eczka 0,08 6 Keczup 100 g 1,9 93 Keczup 6 g y eczka 0,1 6 3) Dane w dokumentacji Abbott Diabetes Care

14 26 27 Indeksy Terminy wizyt kontrolnych Nazwa produktu Masa IloÊç WW Kcal IG Notatki

15 28 29 Terminy badaƒ kontrolnych Notatki Tabela przeliczeniowa z mg/dl na mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l 30,6 1,7 100,8 5,6 160,2 8,9 219,6 12,2 279,0 15,5 338,4 18,8 30,6 1,9 102,6 5,7 162,0 9,0 221,4 12,3 280,8 15,6 340,2 18,9 37,8 2,1 104,4 5,8 163,8 9,1 223,2 12,4 282,6 15,7 342,0 19,0 41,4 2,3 106,2 5,9 165,6 9,2 225,0 12,5 284,4 15,8 343,8 19,1 45,0 2,5 108,0 6,0 167,4 9,3 226,8 12,6 286,2 15,9 345,6 19,2 48,6 2,7 109,8 6,1 169,2 9,4 228,6 12,7 288,0 16,0 347,4 19,3 52,2 2,9 111,6 6,2 171,0 9,5 230,4 12,8 289,8 16,1 349,2 19,4 54,0 3,0 113,4 6,3 172,8 9,6 232,2 12,9 291,6 16,2 351,0 19,5 55,8 3,1 115,2 6,4 174,6 9,7 234,0 13,0 293,4 16,3 352,8 19,6 57,6 3,2 117,0 6,5 176,4 9,8 235,8 13,1 295,2 16,4 354,6 19,7 59,4 3,3 118,8 6,6 178,2 9,9 237,6 13,2 297,0 16,5 356,4 19,8 61,2 3,4 120,6 6,7 180,0 10,0 239,4 13,3 298,8 16,6 358,2 19,9 63,0 3,5 122,4 6,8 181,8 10,1 241,2 13,4 300,6 16,7 360,0 20,0 64,8 3,6 124,2 6,9 183,6 10,2 243,0 13,5 302,4 16,8 361,8 20,1 66,6 3,7 126,0 7,0 185,4 10,3 244,8 13,6 304,2 16,9 363,6 20,2 68,4 3,8 127,8 7,1 187,2 10,4 246,6 13,7 306,0 17,0 365,4 20,3 70,2 3,9 129,6 7,2 189,0 10,5 248,4 13,8 307,8 17,1 367,2 20,4 72,0 4,0 131,4 7,3 190,8 10,6 250,2 13,9 309,6 17,2 369,0 20,5 73,8 4,1 133,2 7,4 192,6 10,7 252,0 14,0 311,4 17,3 370,8 20,6 75,6 4,2 135,0 7,5 194,4 10,8 253,8 14,1 313,2 17,4 372,6 20,7 77,4 4,3 136,8 7,6 196,2 10,9 255,6 14,2 315,0 17,5 374,4 20,8 79,2 4,4 138,6 7,7 198,0 11,0 257,4 14,3 316,8 17,6 376,2 20,9 81,0 4,5 140,4 7,8 199,8 11,1 259,2 14,4 318,6 17,7 378,0 21,0 82,8 4,6 142,2 7,9 201,6 11,2 261,0 14,5 320,4 17,8 379,8 21,1 84,6 4,7 144,0 8,0 203,4 11,3 262,8 14,6 322,2 17,9 381,6 21,2 86,4 4,8 145,8 8,1 205,2 11,4 264,6 14,7 324,0 18,0 383,4 21,3 88,2 4,9 147,6 8,2 207,0 11,5 266,4 14,8 325,8 18,1 385,2 21,4 90,0 5,0 149,4 8,3 208,8 11,6 268,2 14,9 327,6 18,2 387,0 21,5 91,8 5,1 151,2 8,4 210,6 11,7 270,0 15,0 329,4 18,3 388,8 21,6 93,6 5,2 153,0 8,5 212,4 11,8 271,8 15,1 331,2 18,4 390,6 21,7 95,4 5,3 154,8 8,6 214,2 11,9 273,6 15,2 333,0 18,5 392,4 21,8 97,2 5,4 156,6 8,7 216,0 12,0 275,4 15,3 334,8 18,6 394,2 21,9 99,0 5,5 158,4 8,8 217,8 12,1 277,2 15,4 336,6 18,7 396,0 22,0

16 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

17 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

18 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

19 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

20 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

21 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

22 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

23 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

24 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

25 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

26 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

27 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

28 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

29 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

30 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

31 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

32 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

33 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

34 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

35 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

36 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

37 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

38 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

39 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

40 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

41 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

42 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

43 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

44 godz. si ku... Masa cia a kg Wymienniki w glowodanowe (WW)

45 Pami taj! Regularnie zapisuj wyniki miarów st enia glukozy we krwi w dzienniczku samokontroli. Dzi ki temu Zadbasz o siebie i swoje zdrowie, Pomo esz lekarzowi w doborze odwiedniego leczenia, Lepiej zrozumiesz przypadki gorszonego samoczucia, B dziesz mieç lepszà kontrol nad wyrównaniem glikemii na przestrzeni czasu, Poczujesz si lepiej. Wszystkie nasze glukometry obj te sà Bezterminowà Gwarancjà. JeÊli siadacie Paƒstwo glukometr firmy Abbott, albo nie macie jeszcze glukometru i chcielibyêcie dowiedzieç si wi cej o produkowanych przez nas urzàdzeniach serdecznie zach camy do kontaktu. Słu ymy naszà wiedzà i doêwiadczeniem. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Abbott Diabetes Care ul. Postępu 21 B, Warszawa Dział Obsługi Klienta czynny n.-pt. w godz Bezpłatna Infolinia lub , , (opłata wg taryfy operatora) Informacje zawarte w niniejszym dzienniczku samokontroli nie stanowià rady lekarskiej, która mo e byç udzielona wyłàcznie przez lekarza. ADC/p/DzS/d/3/3/ Abbott

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW

Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW Ciąża w cukrzycy DLA DIABETYKÓW 2 3 Droga Pacjentko! Jeśli chorujesz na cukrzycę i planujesz powiększenie rodziny lub jeśli ciąża okazała się dla Ciebie zaskoczeniem, zapoznaj się z tą broszurą. Wiadomość,

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz.

LabForum. Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. Nr 14 LabForum luty 2003 Roche Diagnostics wkracza w 2003 r. Szanowni Paƒstwo, Spis treêci: Roche Diagnostics

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

kwiecieƒ maj czerwiec 2011

kwiecieƒ maj czerwiec 2011 2 2 kwiecieƒ maj czerwiec 2011 Polecam Paƒstwa uwadze pierwsze wydanie kwartalnika Zak adu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Ju od ponad 65 lat pracownicy Szpitala

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ materiał przygotowała i opracowała mgr Sylwia Rodak pielęgniarka oddziałowa Centrum Dializa sp. z o.o. Stacja Dializ Sopot Cukrzyca (diabetes mellitus) to bardzo podstępna

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy WEZWANIE POMOCY WCZESNA RESUSCYTACJA WCZESNA DEFIBRYLACJA POMOC PRZEDSZPITALNA POMOC SZPITALNA Co trzeba wiedzieç, aby uratowaç ycie? materia y szkoleniowe g ówne

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 LabForum Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 Nr 3 LabForum maj 2000 SALMED 2000 Warszawa, 02.05.2000 Szanowni Paƒstwo, Zespó Roche Diagnostics uczestniczàcy w targach SALMED mi o mi przekazaç w Paƒstwa

Bardziej szczegółowo