Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32"

Transkrypt

1 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz Rys historyczny rozwoju norm ywienia Wspó czesne metody opracowywania norm Rodzaje norm ywienia Podstawowe za o enia nowych, zaktualizowanych norm ywienia dla ludnoêci Polski PiÊmiennictwo Energia Barbara Bu hak-jachymczyk WiadomoÊci podstawowe Metody stosowane do oceny zapotrzebowania cz owieka na energi Metody ustalania norm na energi Normy na energi dla ludnoêci Polski PiÊmiennictwo Bia ko Barbara Bu hak-jachymczyk WiadomoÊci podstawowe Ocena zapotrzebowania na azot bia kowy Ocena zapotrzebowania na aminokwasy egzogenne Metody ustalania norm na bia ko Normy na bia ko dla ludnoêci Polski PiÊmiennictwo T uszcze Lucjan Szponar, Hanna Mojska, Maciej G. O tarzewski Wprowadzenie Budowa, wyst powanie oraz funkcje metaboliczne g ównych sk adników t uszczów pokarmowych Normy spo ycia t uszczu PiÊmiennictwo

2 5. Cholesterol Wiktor B. Szostak, Dorota Szostak-W gierek Wprowadzenie Metabolizm cholesterolu èród a pokarmowe cholesterolu Rola cholesterolu pokarmowego w powstawaniu mia d ycy Wspó czesne poglàdy na temat norm spo ycia cholesterolu PiÊmiennictwo W glowodany Gra yna Nowicka, Bogumi a Panczenko-Kresowska WiadomoÊci podstawowe OkreÊlanie zapotrzebowania organizmu cz owieka na w glowodany przyswajalne OkreÊlanie poziomu zalecanego spo ycia w glowodanów Spo ycie w glowodanów a zachowanie zdrowia zalecenia dotyczàce iloêci energii w diecie pochodzàcej z w glowodanów Podsumowanie PiÊmiennictwo W ókno pokarmowe (b onnik pokarmowy) Hanna Kunachowicz, Ma gorzata Paczkowska Wprowadzenie Zalecane spo ycie w ókna pokarmowego PiÊmiennictwo Witaminy Barbara Bu hak-jachymczyk Witaminy rozpuszczalne w t uszczach Witaminy rozpuszczalne w wodzie Górny tolerowany poziom spo ycia witamin PiÊmiennictwo Sk adniki mineralne Anna Wojtasik, Barbara Bu hak-jachymczyk Wapƒ Fosfor Magnez elazo Cynk Jod Selen Miedê Fluor Górny tolerowany poziom spo ycia (UL) sk adników mineralnych PiÊmiennictwo

3 10. Woda i elektrolity Miros aw Jarosz, Lucjan Szponar, Ewa Rychlik Woda Gospodarka wodno-elektrolitowa Sód i chlor Potas PiÊmiennictwo Zastosowanie norm ywienia w ocenie spo ycia na poziomie indywidualnym i grupowym Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska, Ma gorzata Rogalska-Niedêwiedê, Bo ena Wajszczyk Wprowadzenie Charakterystyka metod badania spo ycia ywnoêci Zastosowanie norm ywienia w ocenie spo ycia indywidualnego Zastosowanie norm ywienia w ocenie spo ycia w grupach osób PiÊmiennictwo Zastosowanie norm ywienia w planowaniu spo ycia ywnoêci Ma gorzata Rogalska-Niedêwiedê, Jadwiga Charzewska, El bieta Chabros Wprowadzenie Normy ywienia w planowaniu spo ycia Wybór poziomu normy Etapy planowania diety Planowanie diet na poziomie indywidualnym Planowanie diet dla grup osób Czynniki modyfikujàce planowanie diety Ograniczenia w stosowaniu norm do planowania spo ycia PiÊmiennictwo Rola ywienia i aktywnoêci fizycznej w zapobieganiu nadwadze i oty oêci oraz przewlek ym chorobom niezakaênym Miros aw Jarosz, Wioleta Respondek Wprowadzenie Przyczyny nadwagi i oty oêci oraz przewlek ych chorób niezakaênych Nadwaga i oty oêç Choroby uk adu krà enia Nowotwory z oêliwe Osteoporoza AktywnoÊç fizyczna Podsumowanie PiÊmiennictwo

4 14. Zastosowanie norm na energi w ocenach rozmiarów niedo ywienia na Êwiecie, dokonywanych przez Organizacj ds. Wy ywienia i Rolnictwa (FAO) W odzimierz Seku a, Katarzyna Figurska Wprowadzenie Omówienie stosowanych okreêleƒ Podstawy metodologiczne szacunków odsetka i liczby ludzi niedo ywionych Aktualne wyniki ocen rozmiarów niedo ywienia na Êwiecie PiÊmiennictwo Normy ywienia jako podstawa zaleceƒ odnoszàcych si do znakowania oraz wzbogacania ywnoêci Hanna Kunachowicz, Alicja Walkiewicz, Beata Przygoda, Iwona Traczyk ywnoêç ogólnego spo ycia z dodatkiem witamin i sk adników mineralnych dopuszczona do obrotu w kontekêcie przepisów prawnych Unii Europejskiej Normy przyj te w celu znakowania produktów i zasady ich stosowania Lista witamin i sk adników mineralnych dodawanych do produktów spo ywczych w kontekêcie przepisów Unii Europejskiej Wykaz produktów spo ywczych z dodatkiem witamin i sk adników mineralnych dopuszczonych na polskim rynku PiÊmiennictwo Rola suplementów diety w realizacji norm ywienia Longina K osiewicz-latoszek, Katarzyna StoÊ, Wioleta Respondek Definicja i sk adniki suplementów Rola suplementów Suplementy jako uzupe nienie nieracjonalnej diety Suplementy a przewlek e choroby niezakaêne Stosowanie suplementów w praktyce Suplementy diety a sposób ywienia populacji polskiej PiÊmiennictwo Nowa ywnoêç jako êród o sk adników o dzia aniu fizjologicznym Katarzyna StoÊ, Hanna Kunachowicz, Lucjan Szponar Wprowadzenie Definicja nowej ywnoêci Aspekty legislacyjne Wybrane nowe sk adniki ywnoêci dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej PiÊmiennictwo

5 18. ywnoêç genetycznie zmodyfikowana potencjalne êród o sk adników od ywczych w diecie Iwona Traczyk, Alicja Walkiewicz Definicja ywnoêci genetycznie zmodyfikowanej. Metody modyfikacji stosowane w produkcji ywnoêci Produkty genetycznie zmodyfikowane obecne na rynku Potencjalna rola ywnoêci genetycznie zmodyfikowanej w realizacji norm ywienia Jak odró niç ywnoêç genetycznie zmodyfikowanà od ywnoêci tradycyjnej? PiÊmiennictwo Normy ywienia dla ludnoêci Polski tabele zbiorcze Skorowidz

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia. Kwalifikacja T.15.1 REFORMA 2012 PLANOWANIE I OCENA. Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska

Zasady żywienia. Kwalifikacja T.15.1 REFORMA 2012 PLANOWANIE I OCENA. Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska REFORMA 2012 Zasady żywienia PLANOWANIE I OCENA Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska Kwalifikacja T.15.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

Bardziej szczegółowo

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia WEGETARIANIZM jako sposób ywienia SPOSOBY YWIENIA: z wyra przewag produktów ro linnych mieszany z wykorzystaniem ró nych produktów ro linnych i zwierz cych z wyra przewag produktów zwierz cych (Eskimosi)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE?

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? Zadanie realizowane w ramach wdrażania w Polsce Globalnej Strategii w sprawie Żywienia Aktywności Fizycznej i Zdrowia" Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY 08.1 02 00 A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności HANNA KUNACHOWICZ KATARZYNA STOŚ KRYSTYNA IWANOW WOJCIECH KŁYS ELIZA KONECKA-MATYJEK EDYTA PIETRAŚ BEATA PRZYGODA ALICJA WALKIEWICZ ANNA WOJTASIK WSTĘP

Bardziej szczegółowo