Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010?"

Transkrypt

1 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? Sierpień 2012

2 Wprowadzenie 1. Streszczenie 2. Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej 4. Elementy pakietu wynagrodzeń 7. Poziomy wynagrodzeń 11. Załączniki 20. Kontakt 24.

3 Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2010 a 2011 rokiem. Badaniem objęto 140 spółek z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mwig40 oraz swig80 według składu indeksów na dzień 31 grudnia 2011 roku. Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za rok Dane te zostały opatrzone komentarzem ekspertów PwC zajmujących się doradztwem w zakresie wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej. W zależności od jakości ujawnianych danych, poszczególne analizy przedstawione w raporcie obejmowały całą badaną próbę albo jej wycinek. Szczegółowe informacje na temat zastosowanego podejścia zostały zamieszczone w załączniku, w sekcji Opis podejścia. Raport składa się z trzech zasadniczych części: 1. Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej opisującej zaobserwowane przez ekspertów zmiany wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego oraz trendy na przyszłość, 2. Elementy pakietu wynagrodzeń przedstawiającej wnioski z badania w zakresie typowych składników systemu nagradzania członków zarządu, 3. Poziomy wynagrodzeń prezentującej wyniki analiz PwC dotyczących wartości pakietu wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w roku 2011 w różnych ujęciach. PwC 1.

4 Streszczenie Polepszenie sytuacji gospodarczej w roku 2011 zaowocowało zwiększeniem łącznego wynagrodzenia krótkookresowego członków zarządów o około 18% w stosunku do roku Wzrost ten wynikał w głównej mierze ze zwiększenia wysokości wypłaconych premii. Fakt, iż szło to w parze ze wzrostem zysków spółek świadczy o dobrej elastyczności systemów wynagrodzeń. Jednocześnie do ok. 35% wzrósł udział premii w całości pakietu wynagrodzeń. Wciąż stanowi to jednak stosunkowo niewielki odsetek w porównaniu do praktyk z bardziej rozwiniętych rynków kapitałowych, gdzie wartość wynagrodzenia zmiennego przewyższa wartość stałych składników pakietu. W kontekście zmiennych składników wynagrodzeń warto także zaznaczyć, iż w nadchodzących latach coraz większego znaczenia nabierać będą wskaźniki efektywności wynikające wprost ze strategii biznesowej oraz mierniki skorygowane o ryzyko (zwłaszcza w bankowości). Spodziewana jest także coraz większa presja regulacyjna skoncentrowana na ładzie korporacyjnym (Corporate Governance) w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów oraz strukturze wynagrodzenia zmiennego. Od spółek publicznych oczekiwać się będzie ujawniania nie jak dotychczas wyłącznie wysokości przyznanych wynagrodzeń, ale też polityki spółki w zakresie wynagradzania osób zarządzających. Już w tym momencie spółki coraz częściej odnoszą się do zaleceń Komisji Europejskiej 1 odnośnie do systemów wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych, wprowadzających nowe standardy kształtowania systemów płacy zmiennej, w tym odraczania części wynagrodzenia zmiennego. W związku z tym można spodziewać się wzrostu popularności takich rozwiązań w Polsce. W roku 2011 roku, podobnie jak w 2010 roku, mniej niż połowa analizowanych spółek oferowała osobom zarządzającym udział w długookresowych programach motywacyjnych ( %, %). Chociaż jest to udział znacznie wyższy niż jeszcze kilka lat temu (ok. 30%), nadal odbiega to od standardów rozwiniętych rynków kapitałowych, gdzie odsetek ten jest dużo większy i sięga niemal 100%. Nowe wymogi regulacyjne narzucające w chwili obecnej bankom i domom maklerskim konieczność wprowadzenia systemów premiowych opartych na częściowym odraczaniu wynagrodzenia zmiennego mogą jednakże doprowadzić do upowszechnienia mechanizmów motywowania najwyższej kadry zarządzającej w dłuższym horyzoncie czasowym. Nasze tegoroczne badanie potwierdza wskazaną w roku ubiegłym zależność między poziomem wynagrodzeń a wielkością spółki. Najlepiej zależność tę oddaje kapitalizacja, a w dalszej kolejności aktywa i przychody spółki. Spółki z WIG20, znacznie przewyższające firmy z pozostałych dwóch analizowanych indeksów giełdowych pod względem kapitalizacji i aktywów, oferowały zarządom w roku 2011 przeciętnie ponad półtora raza większe wynagrodzenie niż spółki z mwig40 i niemal dwukrotnie większe niż te z swig80. 1 Zalecenie Komisji uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym z dnia 30 kwietnia 2009 roku. 2. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

5 W pierwszej dziesiątce najlepiej płacących branż w 2011 roku znalazły się praktycznie te same sektory co w roku ubiegłym. Wyjątek stanowi energetyka, która z 18. miejsca w roku 2010 weszła w roku 2011 na pozycję 9., zastępując firmy deweloperskie, które spadły z 9. na 17. miejsce w rankingu. Wpływ struktury właścicielskiej na poziom wynagrodzeń osób zarządzających stał się jeszcze bardziej wyraźny. Spółki z WIG20 ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie oferowały w 2011 roku przeciętnie o ok. 30% niższe wynagrodzenia niż pozostałe firmy zaliczone do tego indeksu. Różnica ta pogłębiła się w stosunku do roku 2010 o ok. 10 pkt. procentowych. Roczne wynagrodzenie krótkoterminowe dziesiątki najlepiej zarabiających prezesów zarządów w 2011 r. mieściło się w przedziale od ok. 3,4 mln zł (pan Luigi Lovaglio Prezes Zarządu PEKAO S.A.) do ok. 11,9 mln zł (pan Janusz Filipiak Prezes Zarządu COMARCH S.A.), przy średniej wynoszącej ok. 6,0 mln zł. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie wzrosło w stosunku do roku 2010 o ponad 35%. Połowa spółek z rankingu Top 10 ponownie znalazła się w zestawieniu tych firm, które najlepiej wynagradzają członków zarządów. W 2011 roku swoich top managerów najlepiej opłacała spółka TVN S.A. z przeciętnym oferowanym uposażeniem na poziomie około 4,5 mln zł, co w porównaniu do wynagrodzeń oferowanych przez najlepiej płacącą spółkę w roku 2010 stanowi ok. 30% wzrost. PwC 3.

6 Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej Zmiany poziomu wynagrodzeń Zmiany poziomu wynagrodzeń osób zarządzających jeszcze w ubiegłym roku były analizowane i komentowane w kontekście ostatniego kryzysu finansowego. Trendy zaobserwowane w bieżącej edycji badania, obejmującej wynagrodzenia wypłacone w 2011 roku, powinny być zaś komentowane na tle poprawiającej się w tym okresie koniunktury gospodarczej. W roku 2011, podobnie jak w 2010, wyniki spółek uległy poprawie, co przełożyło się na wzrost poziomu wypłacanych premii. Ten składnik wynagrodzenia odnotował największy wzrost (ok. 50%). W tym samym czasie wynagrodzenia zasadnicze wzrosły przeciętnie o ok. 13%. W konsekwencji nastąpił wyraźny wzrost wynagrodzeń krótkoterminowych osób zarządzających największymi spółkami giełdowymi, przeciętnie o ok. 18% w stosunku do roku Wykres 1. Zmiana poziomu wynagrodzeƒ krótkoterminowych osób zarzàdzajàcych w roku 2011 w porównaniu do roku Przeciętne wynagrodzenie krótkoterminowe (zł) % % % członek zarządu ogółem prezes zarządu èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i Jednocześnie zarówno koszty wynagrodzeń w analizowanych spółkach, jak i rynkowe wskaźniki wynagrodzeń urosły o ok. 5%. Należy jednak pamiętać, iż w latach kryzysu wynagrodzenia członków zarządów istotnie spadły. Rynkowe wskaźniki wynagrodzeń rosły natomiast sukcesywnie, przeciętnie w tempie ok. 4% rocznie w ciągu ostatnich trzech lat ( ). 4. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

7 Tabela 1. Porównanie zmian wartoêci wskaêników wynagrodzeƒ. Wskaênik Zmiana wartoêci w stosunku do roku 2010 Koszty wynagrodzeƒ analizowanych spółek 5.3% Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw 5.0% Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 5.4% èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011 oraz Komunikatów i obwieszczeƒ Prezesa GUS w 2011 i 2012 roku. Fakt, iż wzrost wynagrodzeń osób zarządzających szedł w parze ze wzrostem zysków spółek, powinien cieszyć akcjonariuszy. Świadczy to bowiem o dobrej elastyczności systemów wynagrodzeń, która także w czasach gorszej koniunktury pozwala na dostosowanie poziomów wynagrodzeń zmiennych do wyników uzyskiwanych przez spółkę. Takie kształtowanie pakietów wynagrodzeń osób zarządzających przybliża nas także do bardziej zaawansowanych rynków finansowych. Nowe wymogi regulacyjne dotyczące wynagrodzeń Rosnące wymagania Unii Europejskiej wobec wynagradzania osób zarządzających obserwowane w poprzednich latach, szczególnie w sektorze usług finansowych, znalazły w 2011 roku swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w polskich regulacjach. W ubiegłym roku została wydana Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego 2 obejmująca banki oraz Rozporządzenie Ministra Finansów 3 mające zastosowanie wobec domów maklerskich. Obie regulacje odnoszą się do zasad kształtowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń m.in. członków zarządów tych instytucji. Stanowią one implementację zapisów Dyrektywy Unijnej w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (tzw. CRD3). Wspomniane regulacje nakierowane są przede wszystkim na kształtowanie efektywnych systemów wynagrodzeń, które nie będą zachęcały do podejmowania ryzyka wykraczającego poza poziom tolerowany przez instytucję i jej akcjonariuszy. W związku z tym od instytucji wymagać się będzie m.in. odraczania części wynagrodzenia zmiennego na okres od 3 do 5 lat czy powiązania interesu wskazanych pracowników z długoterminowym interesem spółki poprzez wypłatę części wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych takich jak na przykład akcje czy instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest akcja banku lub domu maklerskiego. Zmiany w zasadach wynagradzania osób zarządzających wynikające z nowych wymogów regulacyjnych nie znalazły jeszcze swojego odzwierciedlenia w poziomach czy strukturach wynagrodzeń za rok Efekty wprowadzenia nowych regulacji będziemy mogli obserwować zapewne już od roku Prawdopodobnie na popularności stracą tradycyjne długoterminowe programy motywacyjne na korzyść systemów premiowych opartych na częściowym odraczaniu premii, które od momentu wprowadzenia nowych regulacji stały się obowiązującym kanonem. Można spodziewać się także wzrostu poziomu wynagrodzeń w bankowości, jako rekompensaty wprowadzenia wspomnianych zmian, niekorzystnych dla objętych nimi osób. Należy jednak zaznaczyć, iż wzrost ten dotyczyć będzie raczej wynagrodzeń przyznawanych a nie wypłacanych. Wynika to ze specyfiki wspomnianego powyżej systemu premii odroczonych, które spowodują, iż część premii za rok 2012 nie zostanie wypłacona od razu a w ciągu kolejnych 3-5 lat. 2 Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. PwC 5.

8 W ocenie PwC w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze większego zainteresowania rad nadzorczych powiązaniem wynagrodzenia członków zarządu z wynikami i stabilnym wzrostem spółki. Trendy W ocenie PwC w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze większego zainteresowania rad nadzorczych powiązaniem wynagrodzenia członków zarządu z wynikami i stabilnym wzrostem spółki. Spodziewany jest również coraz większy nacisk akcjonariuszy i opinii publicznej na Corporate Governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządu oraz na racjonalne kształtowanie poziomów wynagrodzeń. Zmiana ta będzie między innymi polegać na coraz bardziej wybiórczym podejściu do rozumienia tego, co oznacza oczekiwany wynik i sukces oraz otwarcia na mniej standardowe rozwiązania motywacyjne. W konsekwencji można oczekiwać jeszcze większej koncentracji na kryteriach efektywnościowych wynikających wprost ze strategii biznesowej i uwzględnianiu mierników skorygowanych o ryzyko. W efekcie maleć będzie znaczenie kryteriów w prosty sposób odnoszących się do wartości spółki dla akcjonariuszy. Trend ten prawdopodobnie będzie najsilniej obserwowalny w sektorze finansowym. Przyczynią się do tego wspomniane regulacje, które nakładają na banki i domy maklerskie wymogi w zakresie polityki wynagrodzeń uwzględniającej ryzyko i wspierającej stabilny wzrost instytucji finansowych. Regulacje te wymagają także, by objęte nimi instytucje dla wybranej grupy pracowników wdrażały systemy premiowe oparte na odroczeniu części wynagrodzenia zmiennego. Ma to umożliwić weryfikację, na ile krótkookresowe wyniki nie zostały zrealizowane kosztem długookresowego rozwoju spółki. Coraz częściej obserwuje się odwoływanie się przez spółki w raportach rocznych do stosowania zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym. Jak sądzimy, kwestie te nabiorą większego znaczenia w nadchodzących latach. Zainteresowanie akcjonariuszy kwestią racjonalnego kształtowania nie tylko sposobu wynagradzania kadry zarządzającej, ale także poziomów oferowanych wynagrodzeń, przekłada się na podejście rad nadzorczych do kształtowania pakietów wynagrodzeń zarządów. Zauważalne jest coraz szersze uwzględnianie informacji o poziomach oferowanych w grupie porównywalnych firm w wyznaczaniu wynagrodzeń osób zarządzających. 6. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

9 Elementy pakietu wynagrodzeń Zaprezentowane poniżej analizy dotyczące elementów pakietu wynagrodzenia krótkoterminowego należy rozpatrywać biorąc pod uwagę ograniczoną liczebność próby badawczej. Prawie 70% spółek (97 na 140) zostało wyłączonych z tej części badania, ponieważ nie ujawniły one składników pakietu dla poszczególnych członków kadry zarządzającej a przedstawiły jedynie wynagrodzenia jako łączną kwotę. W związku z tym analiza udziału poszczególnych elementów pakietu wynagrodzenia krótkoterminowego była możliwa na podstawie danych jedynie dla 37 spółek 4. Zmiany struktury pakietu W porównaniu z rokiem 2010 można zauważyć istotny wzrost udziału premii w stosunku do innych składników wynagrodzenia krótkoterminowego prezesów i członków zarządów największych spółek z GPW, tj. z 28% w roku 2010 do 35% w roku W porównaniu z rokiem 2010 można zauważyć istotny wzrost udziału premii w stosunku do innych składników wynagrodzenia krótkoterminowego prezesów i członków zarządów największych spółek z GPW, tj. z 28% w roku 2010 do 35% w roku Poza tym ok. 55% w pakiecie stanowiły wynagrodzenia zasadnicze, natomiast na pozostałą część składały się inne świadczenia 5,6. Opisany w sekcji Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej znaczny wzrost poziomu wypłaconej premii przełożył się na wyraźną zmianę udziału tego składnika w całkowitym pakiecie wynagrodzeń krótkoterminowych. Udział części ruchomej wynagrodzenia zwiększył się w ostatnim roku głównie kosztem takich składników pakietu krótkoterminowego jak świadczenia dodatkowe i wynagrodzenia od jednostek zależnych i stowarzyszonych. Wykres 2. Zmiany w strukturze pakietu wynagrodzeƒ krótkookresowych osób zarzàdzajàcych w latach 2010 i % 80% 60% 6% 10% 28% 4% 7% 35% 40% 20% 56% 55% 0% wynagrodzenie zasadnicze pozostałe korzyści premie i nagrody wynagrodzenie od spółek zależnych i stowarzyszonych èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i W pięciu spółkach nie zostały wskazane wynagrodzenia Członków Zarządu. Jedna spółka nie opublikowała sprawozdania za rok 2011 na dzień przeprowadzenia badania. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w załączniku, w sekcji Opis podejścia. 5 Przez inne świadczenia rozumie się pozostałe korzyści oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. 6 Dla jednej osoby w badanej próbie podano wartość wypłaconej w 2011 roku odprawy. Ze względu na znikomy wpływ w skali całej populacji menedżerów nie została ona wyodrębniona jako osobny składnik pakietu wynagrodzeń. Jednakże w indywidualnym pakiecie tej osoby odprawa stanowiła 55% wynagrodzenia krótkoterminowego. PwC 7.

10 Taka struktura pakietu wynagrodzeń osób zarządzających pozostaje mało agresywna w porównaniu np. do rynku brytyjskiego, gdzie wśród największych spółek, zaliczonych do indeksu FTSE 100, proporcja ta jest odwrotna. Stała część wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze oraz wszelkie inne składniki, których wartość nie jest uzależniona od osiąganych wyników, jak np. świadczenia dodatkowe) stanowi tam zwykle od 35% do 40% całkowitego pakietu. Pozostała część przypada na wynagrodzenia zmienne, zwykle uzależnione od wyników spółki. W przypadku realizacji przez osoby zarządzające postawionych im celów premiowych na poziomie przekraczającym oczekiwania proporcje w całkowitym pakiecie mogą zmienić się nawet do 20% 80% na korzyść części ruchomej. Należy oczywiście pamiętać, iż spółki z londyńskiego FTSE 100 są nieporównywalnie większe od spółek zaliczanych do analizowanych indeksów z warszawskiego parkietu. Długookresowe programy motywacyjne W kontekście przytoczonych danych z rynku brytyjskiego warto zauważyć, że ok. 40% zmiennej części wynagrodzenia na wysoko rozwiniętych rynkach finansowych stanowią elementy długoterminowe, takie jak np. premie odroczone czy tradycyjne długoterminowe programy motywacyjne (ang. Long Term Incentive Plan, LTIP). Na podstawie danych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych polskich spółek nie jest niestety możliwe przytoczenie tak szczegółowych danych porównawczych. Można jednakże stwierdzić, iż zainteresowanie długookresowymi planami motywacyjnymi w Polsce kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (ok. 45% w roku 2010 oraz ok. 42% spółek w roku 2011 oferowało swoim top managerom takie narzędzia). Chociaż jest to udział znacznie wyższy niż jeszcze kilka lat temu (ok. 30%), to nadal odbiega od standardów rozwiniętych rynków kapitałowych, gdzie sięga on niemal 100%. Z drugiej jednak strony na tle krajów z regionu nie zostajemy w tyle. Przykładowo na Węgrzech i w Rosji odsetek firm, które oferują długoterminowe programy motywacyjne, nie przekracza 40%, w Czechach zaś sięga ok. 20%. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno w 2011 r., jak i w pierwszej połowie 2012 roku można było zaobserwować modyfikację podejścia do wynagrodzeń zmiennych wśród banków i domów maklerskich w związku z wdrożeniem w Polsce dyrektywy unijnej tzw. CRD3. Nowe regulacje narzucają konieczność wprowadzenia systemów premiowych opartych na częściowym odraczaniu wynagrodzenia zmiennego i wypłacie w instrumencie finansowym. Takie rozwiązania są aktualnie bardzo mało popularne wśród analizowanych spółek z GPW. W Wielkiej Brytanii zaś premie odroczone, w połączeniu z programami typu LTIP opartymi o akcje za wyniki, stanowią najbardziej powszechny mechanizm motywacji długoterminowej. Choć w chwili obecnej wspomniane wyżej wymagania odnoszą się tylko do wybranych instytucji rynku finansowego, w dalszej perspektywie należy spodziewać się, że trend ten przeniesie się na spółki z innych sektorów. Z jednej strony rozwiązania takie o ile są dobrze zaprojektowane 7 pozwalają na motywację i retencję kluczowych pracowników. Z drugiej zaś wdrożenie takich rozwiązań jest rekomendowane dla spółek notowanych w zaleceniach Komisji Europejskiej 8. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie kwestiami Corporate Governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów oraz fakt, iż spółki giełdowe coraz częściej odnoszą się do wspomnianych wyżej zaleceń, spodziewany jest wzrost popularności premii odroczonych, nie tylko w sektorze finansowym. 7 Informacje dotyczące wpływu LTIP na motywację kadry zarządzającej można znaleźć w raporcie PwC i London School of Economics and Political Science: Making executive pay work. Psychology of incentives. Raport dostępny jest na stronie: 8 Zalecenie Komisji uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym z dnia 30 kwietnia 2009 roku. 8. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

11 Powyższe (spodziewane) zmiany mogą doprowadzić w nadchodzącym czasie do wzrostu popularności szeroko rozumianych programów motywacji długoterminowej wśród spółek giełdowych. Najbardziej popularną formą wśród polskich spółek giełdowych pozostają opcje menedżerskie (najczęściej na akcje nowej emisji), które są stosowane w ok. 80% tego typu zachęt. Na drugim miejscu pod względem popularności w Polsce znajdują się programy oparte na akcjach spółki lub podmiotu dominującego (ok.9%). Wykres 3. Cz stotliwoêç stosowania długoterminowych programów motywacyjnych w latach 2010 i 2011 oraz popularnoêç form LTIP. 100% 80% 60% 40% 20% 55% 45% 14% 11% 58% 42% 11% 9% 0% 75% 80% Członkowie Zarządu nieobjęci LTIP Członkowie Zarządu objęci LTIP Opcje/Warranty Akcje Inne èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i Pod względem wyboru formy długoterminowych programów motywacyjnych polskie spółki zdecydowanie odbiegają od trendu występującego zarówno w gospodarkach zachodnich, jak i wśród krajów z naszego regionu. Na tamtejszych rynkach obserwuje się spadek zainteresowania opcjami. Podczas gdy w Polsce opcje wykorzystywane są przez ok. 80% spółek, przykładowo w Czechach programy oparte na opcjach menedżerskich stanowią ok. 40% wszystkich tego typu programów. W Rosji już w tej chwili większość programów długoterminowych opiera się na akcjach ograniczonych (ang. restricted shares). W Wielkiej Brytanii zaś aż 90% programów długoterminowych jest opartych na akcjach za wyniki (ang. performance shares), a jedynie niecałe 10% to programy opcyjnie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że stosunkowo niewiele firm spośród tych, które stosowały w 2011 roku mechanizmy motywacji kadry menedżerskiej w długim horyzoncie czasowym, wprowadziło nowe programy lub przyznało nowe nagrody długoterminowe. Większość spółek skoncentrowała się raczej na realizacji kolejnych transzy na podstawie wcześniej przyjętych programów motywacyjnych. Fakt ten w połączeniu z brakiem wzrostu popularności tego typu rozwiązań powoduje, iż wciąż dominująca pozycja opcji menedżerskich wśród form programów typu LTIP nie powinna zaskakiwać. PwC 9.

12 W porównaniu z rokiem 2010 nie zmieniła się także grupa najbardziej popularnych kryteriów efektywnościowych, od realizacji których uzależniony jest poziom wypłaty nagrody. Wśród spółek, które ujawniły informacje w tym zakresie (30 firm) najczęściej stosowanymi miernikami długoterminowymi były EPS 9 oraz EBITDA 10 (odpowiednio 11 i 8 spółek spośród 30). Warto zaznaczyć, iż rzadko mierniki te stosowane są rozdzielnie. W większości przypadków EBITDA i EPS stosowane są łącznie, uzupełnione często innymi miernikami finansowymi, tj. kursem akcji czy zyskiem spółki. Warto także zwrócić uwagę, iż równie często jak kryteria finansowe stosowane były także cele indywidualne (w przypadku 8 spośród 30 spółek). Poza efektem motywacyjnym, spółki wykorzystują także programy długoterminowe jako narzędzie utrzymania najwyższej kardy zarządzającej. Poza realizacją kryteriów efektywnościowych, wypłata nagrody uzależniana była od pozostawania w zatrudnieniu. 9 Zysk na akcję, ang. Earnings per Share. 10 Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji, ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 10. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

13 Poziomy wynagrodzeń Najlepiej zależność tę oddaje kapitalizacja rynkowa, a w dalszej kolejności aktywa i przychody spółki. Tegoroczne badanie PwC potwierdza wskazaną w roku ubiegłym zależność między poziomem wynagrodzeń a wielkością spółki. W sposób bezpośredni wielkość spółki koreluje z poziomem wynagrodzenia zasadniczego. Całkowite wynagrodzenie krótkoterminowe uzależnione jest także od poziomu wypłaconej premii. Ten zaś zależy od stopnia agresywności systemu motywacyjnego (im bardziej agresywny system, tym większa potencjalna wartość premii) i faktycznie osiągniętych wyników. Poniżej przedstawiono przeciętne wynagrodzenia osób zarządzających w zależności od średniorocznej kapitalizacji rynkowej oraz poziomu aktywów i przychodów za rok Tabela 2. Przeci tne wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych w 2011 roku w zale noêci od kapitalizacji rynkowej, wartoêci aktywów i przychodów. Kapitalizacja Przeci tne roczne Aktywa Przeci tne roczne Przychody Przeci tne roczne rynkowa wynagrodzenie osób (mld zł) wynagrodzenie osób (mld zł) wynagrodzenie (mld zł) zarzàdzajàcych zarzàdzajàcych osób zarzàdzajàcych (zł) (zł) (zł) Do 0, Do 0, Do 0, Od 0,10 do 0, Od 0,10 do 0, Od 0,10 do 0, Od 0,50 do 1, Od 0,50 do 1, Od 0,50 do 1, Od 1,00 do 2, Od 1,00 do 2, Od 1,00 do 2, Od 2,50 do 5, Od 2,50 do 5, Od 2,50 do 5, Powy ej 5, Powy ej 5, Powy ej 5, èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych, sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011, Ceduły Giełdy Papierów WartoÊciowych za okres od do oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. Wartość wynagrodzeń zarządów w poszczególnych indeksach GPW Kapitalizacja rynkowa, mająca przełożenie na przypisanie spółki do danego indeksu giełdowego, najlepiej oddaje zależność między wielkością spółki a poziomem wynagrodzenia. Stąd przeciętnie najwyższe uposażenie, ok. 1,75 mln zł, oferowały zarządom w roku 2011 spółki z WIG20, znacząco przewyższające firmy z pozostałych dwóch analizowanych indeksów pod względem średniorocznej kapitalizacji i przeciętnych aktywów. W porównaniu spółki z mwig40 płaciły osobom zarządzającym przeciętnie 1,12 mln zł, zaś z swig80 0,91 mln zł. PwC 11.

14 W porównaniu z rokiem poprzednim, najwyższy, tj. ok. 25%, wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2010 odnotowały spółki z WIG20 i swig80. W tym czasie przeciętne wynagrodzenie spółek z indeksu mwig40 wzrosło o ok. 13%. Wykres 4. Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych w 2011 roku a kapitalizacja i wartoêç aktywów według wybranych indeksów GPW. Aktywa (mld zł) swig80 mwig Kapitalizacja (mld zł) WIG20 Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2011 roku. èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych, sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011, Ceduły Giełdy Papierów WartoÊciowych za okres od do oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. Tabela 3. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych w latach 2010 i 2011 według wybranych indeksów GPW. WIG Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych 2011 (zł) 2010 (zł) Zmiana (%) WIG % mwig % swig % èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i W pierwszej dziesiątce najlepiej płacących branż w 2011 roku znajdują się praktycznie te same sektory co w roku poprzednim. Wyjątek stanowi energetyka, która z 18. miejsca w 2010 roku weszła w roku 2011 na pozycję 9., zastępując firmy deweloperskie, które spadły z 9. na 17. miejsce w rankingu. Wartość wynagrodzeń zarządów w poszczególnych branżach Tak samo jak w 2010 roku, najwyższe przeciętne wynagrodzenie dla zarządów w roku 2011 oferowała branża mediowa (ok. 2,88 mln zł). Wśród branż oferujących osobom zarządzającym przeciętnie najwyższe wynagrodzenia znalazła się też szeroko pojęta branża usług finansowych (ubezpieczenia ok. 2,82 mln zł, banki ok. 1,88 mln zł oraz rynek kapitałowy ok. 1,58 mln zł). 12. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

15 Tabela 4. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych w latach 2010 i 2011 w uj ciu bran owym. Sektor Miejsce w rankingu Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych Zmiana 2011 (zł) 2010 (zł) Zmiana (%) media % ubezpieczenia % banki % rynek kapitałowy % informatyka % telekomunikacja % paliwowy % hotele i restauracje % energetyka % metalowy % drzewny % surowcowy % materiałów budowlanych % spo ywczy % handel hurtowy % elektromaszynowy % deweloperzy % handel detaliczny % budownictwo % farmaceutyczny % chemiczny % motoryzacyjny % tworzyw sztucznych % finanse inne % usługi inne % lekki % èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i PwC 13.

16 W przypadku bankowości i ubezpieczeń relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń uzasadniony jest wielkością spółki mierzoną kapitalizacją i wartością aktywów. Należy jednakże zaznaczyć, że wśród analizowanych spółek z branży ubezpieczeniowej zarówno w roku 2010, jak i w roku 2011 znalazło się wyłącznie dwóch przedstawicieli tego sektora. Przy tak nielicznej próbie indywidualne acz znaczące zmiany poziomu wypłat silnie wpływają na średnią dla całej grupy. Taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku, co zapewniło branży ubezpieczeniowej miejsce na podium i aż ok. 140% wzrost przeciętnych wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego. Wysoki, na tle innych sektorów, poziom wynagrodzeń w branży mediowej oraz wśród spółek rynku kapitałowego koreluje zaś z dużym stopniem skomplikowania biznesu, jaki prowadzą członkowie zarządów tych spółek. Jest to szczególnie istotne w przypadku branży finansowej, gdzie konieczna jest umiejętność zarządzania spółką w warunkach rynku w znacznym stopniu regulowanego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa z takich sektorów jak energetyka, branża surowcowa czy paliwowa. Wspomniane branże znalazły się w pierwszej piątce największych sektorów zarówno pod względem kapitalizacji, jak i wartości aktywów. Mimo swojej wielkości branże te relatywnie skromnie wynagradzały osoby zarządzające. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku energetyki, branży paliwowej i surowcowej mamy do czynienia ze spółkami o specyficznej strukturze właścicielskiej, która nie pozostaje bez wpływu na poziom wynagrodzeń osób zarządzających. Znaczna większość analizowanych spółek (9 spośród 13) ze wspomnianych branż to firmy z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Co więcej, w 8 z nich udział ten był znaczący (tj. przekraczał 25%). Wykres 5. Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych w 2011 roku a kapitalizacja i wartoêç aktywów według bran. 100 Surowcowy Banki Aktywa (mld zł) Media Paliwowy Energetyka Ubezpieczenia 0 Telekomunikacja 0 Rynek kapitałowy Kapitalizacja (mld zł) Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2011 roku. èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych, sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011, Ceduły Giełdy Papierów WartoÊciowych za okres od do oraz informacji z serwisu ISI Emerging Markets. 14. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

17 Spółki z udziałem Skarbu Państwa Podobnie jak w roku 2010, można zaobserwować wpływ struktury właścicielskiej na poziom wynagrodzeń. Analiza zarobków osób zarządzających spółkami z WIG20 ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie wskazuje, iż spółki te oferowały w 2011 roku przeciętnie o ok. 30% niższe wynagrodzenia niż pozostałe firmy zaliczone do tego indeksu. Wśród spółek z mwig4o różnica ta jest nieco niższa, jednak nadal znacząca, i wynosi 25%. Warto zauważyć, że wpływ struktury właścicielskiej na poziom wynagrodzeń osób zarządzających staje się coraz bardziej wyraźny. W przypadku spółek z WIG20 różnica ta pogłębiła się w stosunku do 2010 roku o ok. 10 pkt. procentowych (tj. wówczas wynosiła ok. 20%). Wykres 6. Zmiany przeci tnego rocznego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych spółkami z indeksu WIG20 w 2011 roku w stosunku do roku 2010 a kapitalizacja i wartoêç aktywów według udziału Skarbu Paƒstwa w całkowitym akcjonariacie spółki. Aktywa (mld zł) Nieznaczny lub brak udziału Skarbu Państwa (2011) -30% Nieznaczny lub brak udziału Skarbu Państwa (2010) -20% Znaczący udział Skarbu Państwa (2011) Znaczący udział Skarbu Państwa (2010) Kapitalizacja (mld zł) Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzającycg w 2011 roku Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzającycg w 2010 roku Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2011 roku. èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych, sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011, Ceduły Giełdy Papierów WartoÊciowych za okres od do , informacji z serwisu ISI Emerging Markets oraz wykazu spółek z udziałem Skarbu Paƒstwa z Serwisu Nadzoru WłaÊcicielskiego Ministerstwa Skarbu. Tabela 5. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych spółkami z indeksu WIG20 w latach 2010 i 2011 w kontekêcie udziału Skarbu Paƒstwa w akcjonariacie spółki. Udział Skarbu Paƒstwa Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych spółkami z indeksu WIG (zł) 2010 (zł) Zmiana (%) Nieznaczny lub brak udziału SP % Znaczàcy udział SP % Ró nica - 29% -21% èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za rok 2011 oraz wykazu spółek z udziałem Skarbu Paƒstwa z Serwisu Nadzoru WłaÊcicielskiego Ministerstwa Skarbu Paƒstwa. PwC 15.

18 Wynagrodzenia osób zarządzających spółkami ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa rosną. Tempo tego wzrostu jest jednak zdecydowanie niższe niż wśród spółek prywatnych lub tych, gdzie udział akcjonariusza państwowego jest znikomy. Dlatego właśnie różnica w poziomie zarobków powiększa się na niekorzyść spółek z udziałem Skarbu Państwa, mimo iż są to jedne z największych przedsiębiorstw w kraju. Należy jednak pamiętać, iż spółki z przeważającym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie podlegają tzw. ustawie kominowej, która w znacznym stopniu wpływa na poziom wynagrodzeń osób zarządzających. Spółki sektora publicznego podlegają też znacznej presji opinii publicznej w zakresie wynagrodzeń zarządów. W tym kontekście Polska nie jest wyjątkiem. Przykładowo na Węgrzech, mimo zniesienia w roku 2010 regulacji formalnie ograniczającej poziom wynagrodzeń osób zarządzających spółkami sektora publicznego, nadal oczekiwane jest kształtowanie wynagrodzeń zarządów zgodnie z tą regulacją (tj. ograniczenie miesięcznej płacy zasadniczej do 2 mln HUF, czyli równowartości ok. 28 tys. zł). W nadchodzących latach można spodziewać się stopniowego zmniejszania się tej różnicy. Z jednej strony mamy do czynienia z coraz większą popularnością kontraktów menedżerskich. Pozwalają one na kształtowanie pakietu wynagrodzeń oraz określanie jego wartości z pominięciem tzw. ustawy kominowej. Z drugiej strony zaś resort skarbu zapowiedział zmiany w wynagrodzeniach osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa. Zmiany te mają pozwolić na kształtowanie wynagrodzeń zarządów spółek kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki na zasadach rynkowych, bez ograniczeń wspomnianej wyżej ustawy. Top 10 Spośród 140 analizowanych spółek wyłonionych zostało dziesięcioro najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów oraz 10 firm, które najsowiciej wynagradzały pozostałych członków zarządów (z wyłączeniem prezesa zarządu). Do analiz wzięto pod uwagę wynagrodzenie krótkoterminowe wypłacone w roku Wynagrodzenia podane zostały z przybliżeniem do pełnych tysięcy złotych. 16. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

19 Najlepiej wynagradzani prezesi zarządów Wykres 7. Dziesi ciu najlepiej wynagradzanych prezesów zarzàdów w 2011 roku Roczne wynagrpdzenie krótkoterminowe wypłacone w 2011 roku (tys. zł) Janusz Filipiak swig80, informatyka COMARCH Jacek Podoba swig80, ubezpieczenia TUEUROPA Markus Tellenbach WIG20, media TVN Alicja Kornasiewicz WIG20, banki PEKAO Dominik Libicki mwig40, media CYFRPLAST Moshe Greidinger mwig40, media CCIINT Piotr Janeczek swig80, metalowy STALPROD Dariusz Orłowski swig80, spożywczy WAWEL Richard Gaskin swig80, banki BANKBPH Luigi Lovaglio WIG20, banki PEKAO Miejsce w rankingu w roku 2010 Roczne wynagrodzenie krótkoterminowe wypłacone w 2010 r n/a 11 n/a Osoby, które występowały w pierwszej dziesiątce w roku 2011 Nowe osoby w pierwszej dziesiątce èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i spośród 10 osób z rankingu Top 10 ponownie znalazło się w zestawieniu najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów. Względnie stała grupa spółek konsekwentnie nagradza swoich szefów zarządu wyżej w porównaniu do reszty firm z analizowanych indeksów. Powyższy wykres prezentuje najlepiej wynagradzanych w 2011 roku prezesów zarządów spółek z indeksów WIG20, swig40 oraz mwig80. Wynagrodzenie krótkoterminowe dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów zarządów w 2011 r. mieściło się w przedziale od ok. 3,4 mln zł. do ok. 11,9 mln zł., przy średniej wynoszącej ok. 6,0 mln zł. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie wzrosło w stosunku do roku 2010 o ponad 35% (tj. średnia 4,4 mln zł w roku 2010). Średnia ta jest niemalże czterokrotnie wyższa od przeciętnej wśród prezesów zarządów w całej badanej próbie. Prawie dwukrotnie zaś wzrosło maksymalne wynagrodzenie wypłacone prezesowi zarządu, tj. z ok. 6,1 mln zł w roku 2010 do 11,9 mln zł w roku Tylko w jednym przypadku poziom wynagrodzenia pozwalający uplasować się w pierwszej dziesiątce najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów był efektem wypłaconej odprawy. W wielu przypadkach zaś było to efektem znacznego wzrostu wypłaconych premii, co miało swoje uzasadnienie we wzroście osiągniętych przez spółkę wyników. 11 W poprzedniej edycji badania Bank BPH nie wchodził w skład analizowanych indeksów GPW. 12 W poprzedniej edycji badania pan Luigi Lovaglio nie był objęty rankingiem, ponieważ nie sprawował funkcji prezesa zarządu. Jako Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny Banku zarobił w 2010 roku tys. zł. PwC 17.

20 Warto zaznaczyć, iż poza rankingiem Top 10 znalazło się jeszcze trzech prezesów zarządów, których wynagrodzenie w roku 2011 przekroczyło 3 mln zł. Łącznie zaś 72 prezesów zarządów spółek otrzymało w roku 2011 wynagrodzenie przekraczające 1 mln zł, podczas gdy w roku 2010 kwotę taką otrzymało 60 prezesów zarządów analizowanych spółek. W powyższym zestawieniu znaleźli się przedstawiciele wszystkich analizowanych indeksów, z najliczniejszą reprezentacją swig80 (5 spośród 9 spółek 13 ). O ile w całości badanej próby widoczna była zależność między wysokością wypłacanego wynagrodzenia a wielkością spółki, mierzoną np. przyporządkowaniem do danego indeksu giełdowego, o tyle w przypadku najlepiej zarabiających prezesów korelacja ta nie znajduje potwierdzenia. Wśród branż największą reprezentację w tym zestawieniu miały media (3 na 9 spółek). W zestawieniu tym znalazły się też spółki z pozostałych dwóch sektorów stojących na podium w kategorii najlepiej płacących branż w roku 2011, tj. bankowość i ubezpieczenia. Spółki najlepiej opłacające członków zarządu Poniższy wykres prezentuje 10 spółek, które w 2011 roku najlepiej wynagradzały członków zarządów (z wyłączeniem prezesa zarządu). Wykres 8. Dziesi ç spółek, które w 2011 roku najlepiej wynagradzały członków zarzàdów (z wyłàczeniem prezesa zarzàdu). Przeciętne roczne wynagrpdzenie krótkoterminowe wypłacone w 2011 roku (tys. zł) Miejsce w rankingu w roku 2010 Roczne wynagrodzenie krótkoterminowe wypłacone w 2010 r. TVN WIG20 media CCIINT swig40 media BRE WIG20 banki CYFRPLAST mwig40 media IDMSA mwig40 rynek kapitałowy n/a 14 TPSA WIG20 telekomunikacja Spółki, które występowały w pierwszej dziesiątce w roku 2011 GTC WIG20 deweloperzy BANKBPH swig80 banki IPOPEMA swig80 rynek kapitałowy 4 7 INGBSK swig40 banki Nowe spółki w pierwszej dziesiątce èródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdaƒ finansowych oraz sprawozdaƒ zarzàdów z działalnoêci analizowanych spółek za lata 2010 i Spółka PEKAO dwukrotnie pojawiła się w zestawieniu. Stąd liczba spółek nie pokrywa się z liczbą osób w rankingu. 14 W poprzedniej edycji badania Bank BPH nie wchodził w skład analizowanych indeksów GPW. 18. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

21 Połowa firm z rankingu Top 10 ponownie znalazła się w zestawieniu spółek najlepiej opłacających członków zarządów. Przeciętne wynagrodzenia najwyżej opłacanych członków zarządów nie wzrosły tak wyraźnie jak w przypadku najlepiej wynagradzanych prezesów. Przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe członka zarządu dziesięciu najlepiej płacących spółek mieściło się w 2011 roku w przedziale od ok. 1,7 mln zł do ok. 4,5 mln zł, przy średniej wynoszącej ok. 2,3 mln zł (wobec średniej 2,1 mln w roku 2010). O ok. 30% wzrosło zaś przeciętne wynagrodzenie w najlepiej płacącej spółce, tj. z ok. 3,5 mln zł w roku 2010 do 4,5 mln zł w roku Poziom wynagrodzenia pozwalający uplasować się nowym spółkom w pierwszej dziesiątce najlepiej płacących członkom zarządów był w większości przypadków efektem wzrostu wypłaconych premii. Warto zaznaczyć, iż poza rankingiem Top 10 znalazły się jeszcze cztery spółki, w których przeciętne wynagrodzenie dla członków zarządów w roku 2011 było bliskie kwocie wypłaconej przez spółkę na 10. miejscu w powyższym zestawieniu (tj. przekroczyło 1,6 mln zł, ale nie osiągnęło kwoty 1,67 mln zł). Łącznie zaś 36 spółek w roku 2011 wypłaciło członkom zarządu wynagrodzenie krótkoterminowe przekraczające 1 mln zł, podczas gdy w roku 2010 kwotę taką wypłaciło tylko 21 analizowanych spółek. W powyższym zestawieniu znalazły się spółki ze wszystkich analizowanych indeksów giełdowych oraz różnych branż. Najliczniej reprezentowaną grupą w Top 10 są spółki z indeksu WIG20 i mwig40 (po 4 na 10 spółek). Wśród branż największą reprezentację w tym zestawieniu miały media (3 na 10 spółek). W zestawieniu tym znalazły się też spółki z innych sektorów będących w czołówce branż najlepiej płacących w roku 2011, tj. bankowość (3 na 10 spółek) i rynek kapitałowy (2 na 10 spółek). Podobnie jak w 2010 roku w stosunkowo małym stopniu powyższe zestawienie pokrywa się z listą dziesięciu spółek najlepiej wynagradzających prezesów zarządów. PwC 19.

22 Załączniki

23 Opis podejścia Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mwig40 oraz swig80 według składu indeksów na dzień 31 grudnia 2011 roku. W analizie wykorzystywane były następujące źródła danych: 1. Dane dotyczące wynagrodzeń: sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek; 2. Dane dotyczące wartości aktywów i przychodów: serwis ISI Emerging Markets firmy Euromoney Institutional Company, zaś w razie braku danych w serwisie sprawozdania finansowe spółek; 3. Dane dotyczące wartości kapitalizacji rynkowej: Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych za okres od do ; 4. Dane dotyczące udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie spółek: Serwis Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. Dane prezentowane w raporcie były analizowane zgodnie z poniższymi założeniami: Ze względu na poziom ujawniania danych dotyczących wynagrodzeń w sprawozdaniach finansowych analizowanych spółek, wszelkie zestawienia liczbowe prezentowane w niniejszym raporcie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń krótkoterminowych za 2011 rok. Zestawienia te nie obejmują wynagrodzeń wynikających z udziału osób zarządzających w długoterminowych programach motywacyjnych. W celu opracowania rankingu w zestawieniach dotyczących 10 najlepiej wynagradzanych w 2011 roku prezesów zarządów oraz 10 spółek, które w 2011 roku najlepiej wynagradzały członków zarządów, wzięto pod uwagę jedynie wynagrodzenie krótkoterminowe wszystkich osób zarządzających wypłacone w 2011 roku. We wszystkich pozostałych zestawieniach uwzględnione zostały wynagrodzenia krótkoterminowe tylko tych osób zarządzających, które pełniły swoje funkcje przez cały 2011 rok. Z analiz wyłączono osoby, które w 2011 roku nie otrzymały wynagrodzenia. W obu przypadkach zestawienia nie obejmują wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym sześciu spółek: i. Spółka AGROTON w sprawozdaniu finansowym podała łączną kwotę wynagrodzenia za rok 2011 w wysokości 335 tys. USD (1 145 tys. zł zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień ). Ponieważ kwota ta odnosi się do kluczowego personelu Spółki (11 osób), nie było możliwe nawet jej szacunkowe rozdysponowanie pomiędzy poszczególnych członków zarządu. ii. Spółka COAL ENERGY S.A. w sprawozdaniu finansowym podała łączną kwotę kosztów wynagrodzenia za rok finansowy w wysokości 595 tys. USD (2 033 tys. zł zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień ). Ponieważ kwota ta odnosi się do kluczowego personelu Spółki (26 osób), nie było możliwe nawet jej szacunkowe rozdysponowanie pomiędzy poszczególnych członków zarządu. iii.spółka KERNEL HOLDING S.A. w sprawozdaniu finansowym podała łączną kwotę wynagrodzenia za rok finansowy w wysokości tys. USD (8 489 tys. zł zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień ). Ponieważ kwota ta odnosi się do Zespołu Zarządzającego Grupy (14 osób), nie było możliwe nawet jej szacunkowe rozdysponowanie pomiędzy poszczególnych członków zarządu. iv. Spółka KSG AGRO S.A. w opublikowanych dokumentach nie zamieściła informacji dotyczących wynagrodzenia członków zarządu. W prospekcie emisyjnym wskazano jedynie wynagrodzenia wypłacone w roku v. Spółka SADOVAYA w sprawozdaniu finansowym podała łączną kwotę wynagrodzenia za rok finansowy w wysokości 515 tys. USD (1 761 tys. zł zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień ). Ponieważ kwota ta odnosi się do całej kadry zarządzającej (ang. Top Management), nie było możliwe nawet jej szacunkowe rozdysponowanie pomiędzy poszczególnych członków zarządu. vi. Spółka SYGNITY nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2011 rok na dzień prowadzenia badania (tj. do dnia ). W przypadku spółek zagranicznych, które przedstawiły wynagrodzenia osób zarządzających w walutach obcych, wynagrodzenia te zostały przeliczone na złote zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP na dzień Za spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa przyjęto firmy, w których akcjonariat państwowy wynosił co najmniej 25%. Użyte w raporcie skrócone nazwy spółek oraz przyporządkowanie poszczególnych spółek do branż i ich nazewnictwo są zgodne z nazewnictwem stosowanym przez serwis Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezentowane na wykresach oraz w tabelach wartości wynagrodzeń podawane są z dokładnością do dziesiątek tysięcy złotych (chyba że wskazano inaczej). PwC 21.

24 Ważniejsze skróty, pojęcia i definicje Skrót / pojęcie Wyjaśnienie skrótu / definicja Akcje (w kontekście LTIP) Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie (kilku lat), tzw. vestingu, jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Po okresie vestingu i w przypadku realizacji celów na co najmniej akceptowalnym poziomie, pracownik staje się automatycznie pełnoprawnym właścicielem akcji bez wykonywania jakichkolwiek czynności. Członek zarządu Dla potrzeb niniejszego opracowania, jest to osoba wchodząca w skład zarządu za wyjątkiem prezesa zarządu. CRD 3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego r Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. Długoterminowy Program Motywacyjny (LTIP) Wynagrodzenie, którego wypłata uzależniona jest od pozostawania w stosunku pracy i ewentualnie dodatkowo od realizacji kryteriów efektywnościowych w kilkuletnim okresie. Wynagrodzenie to może opierać się na papierach wartościowych tj. akcje uwarunkowane, prawo do akcji za wyniki, opcje na akcje itp. lub, podobnie jak premia roczna, opierać się wyłącznie na elemencie gotówkowym. (ang. Long Term Incentive Plan, LTIP). EBITDA Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji. (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). EPS Wskaźnik rynkowy określający sytuację spółki na rynku; określa on wielkość zysku przypadającego na jedną akcję (ang. Earnings Per Share). FTSE 100 Indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, obejmuje 100 największych spółek (ang. Financial Times Stock Exchange). GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. LTIP Długoterminowy Program (Plan) Motywacyjny (ang. Long Term Incentive Plan, LTIP). Opcje na akcje Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie (w kontekście LTIP) (kilku lat), tzw. vestingu jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Pracownik, aby stać się właścicielem akcji, musi opcję zrealizować, czyli nabyć akcje po cenie wykupu. Osoby zarządzające Dla potrzeb niniejszego opracowania są to prezes i członkowie zarządów. 22. Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku www.pwc.com Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? Warszawa, 11 lipca 2012 Wynagrodzenia zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku www.pwc.com Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Czy giełda popłaca? Warszawa, 24 czerwca 2013 Agenda 1) Jakie obserwujemy trendy w wynagradzaniu członków zarządów? 2) Którzy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować dane o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku. W niniejszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa zrównują się z rynkiem

Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa zrównują się z rynkiem Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2014 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych? Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych spadają Pojawiają się dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komitetach rad nadzorczych

Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych spadają Pojawiają się dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komitetach rad nadzorczych Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych? Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Kształtowanie pro właścicielskich postaw członków organów zarządczych - wynagradzanie członków Zarządu i Rad Nadzorczych Artur Kaźmierczak Dyrektor Human Resource Consulting Barbara Mierzejewska

Bardziej szczegółowo

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80 15.07.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ? liczba osób 07.09.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Szanowni Państwo, Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak Bezpłatna Podsumowanie wersja skrócona pięciu raportów pięciu raportów płacowych Sedlak Sedlak & Sedlak & Szanowni Państwo, miło nam zaprezentować wybrane dane na temat wynagrodzeń członków zarządów i

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA 27.09.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Iwona Wabik-Szuba tel. 797 990 795 wabik@sedlak.pl WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA Ważną kwestią w analizie wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW 6.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W dniu 19 kwietnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 42, lipiec Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 42, lipiec Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 42, lipiec 2011 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW KONFERENCJA WYNAGRADZANIE MENEDŻERÓW ŚREDNIEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW dr Kazimierz Sedlak Kraków, 23.02.07 Bank premii (bonus bank) Sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. Załącznik do Uchwały nr 26/2014 Rady Nadzorczej ING Securities S.A. z dnia 18.12.2014r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze Polityka premiowania pracowników i członków Zarządu oraz zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Dębicy 17.02.2012. 1 Celem opracowania i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Londyn, 27.07.2012 r. Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń (EBA/GL/2012/4) Status wytycznych 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA CZŁONK ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r. 2012 Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie według stanu na 31 grudnia 2012 r. 9. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 9.1. Proces ustalenia polityki zmiennych

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2016 roku

Oferta sprzedaży Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2016 roku Oferta sprzedaży Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2016 roku 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować o wydaniu raportów: 1. Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników.

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników. Aneks nr 3 z dnia 9 grudnia 2014 roku do prospektu emisyjnego spółki DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku Niniejszy Aneks został

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014 -09-30 321,26 5,14% 1 056,20 1,49% 2 683,51 3,78% 281,02-2,32% -08-31 305,54-3,96% 1 040,68-5,89% 2 585,71 3,69% 287,70-8,10% -07-31 318,14-2,38% 1 105,79-8,26% 2 493,68-3,55% 313,05-14,18% Raport z wyników

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite.

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Ostatnio prawie każdego dnia inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2011

Spółki zagraniczne w roku 2011 Rocznik Giełdowy 2012 Spółki zagraniczne w roku 2011 2011 rok stanowił kontynuację dotychczasowej strategii tworzenia w Warszawie platformy obrotu dla spółek zagranicznych. Na koniec 2011 r. na Głównym

Bardziej szczegółowo