Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?"

Transkrypt

1 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście do kształtowania pakietów wynagrodzeń kadry zarządzającej Długoterminowe programy motywacyjne stosowane przez mniej niż połowę największych spółek giełdowych

2 Spis treści Wprowadzenie 3. O badaniu 4. Streszczenie 5. Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej 7. Elementy pakietu wynagrodzeń 9. Poziomy wynagrodzeń 14. Załącznik 27. Metodyka badania 28. Ważniejsze skróty, pojęcia i definicje 30. Kontakt 32. PwC, sierpieƒ

3

4 Wprowadzenie Mam przyjemność oddać w Państwa ręce najnowszy raport PwC z badania wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje będą inspiracją i wsparciem przy kształtowaniu w Państwa firmach polityki wynagrodzeń kluczowej kadry według najlepszych praktyk rynkowych. Patrząc całościowo na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie możemy mówić o stabilizacji wynagrodzeń kadry zarządzającej. Widać także wyraźnie, że w coraz większym stopniu płace idą w parze z wynikami spółek, co jest bardzo korzystną tendencją, szczególnie dla akcjonariuszy. Świadczy to bowiem o elastyczności systemów płac, która pozwala na dostosowanie poziomów wynagrodzeń do zmiennych wyników uzyskiwanych przez spółkę. Również możliwość kształtowania wynagrodzeń w spółkach z istotnym udziałem Skarbu Państwa na zasadach rynkowych lub możliwie zbliżonych do rynkowych pozwala na lepsze powiązanie poziomu płacy z wynikami przedsiębiorstwa. Obserwując dotychczasowe trendy, nie spodziewałbym się w najbliższym czasie istotnych zmian zarówno w zakresie poziomów jak i struktury pakietu wynagrodzeń top menedżerów, chyba że będziemy mieli do czynienia z nieprzewidzianymi, istotnymi zmianami sytuacji gospodarczej w Polsce. Życzę ciekawej lektury. Tomasz Barańczyk Partner Zarządzający w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC PwC, sierpieƒ

5 O badaniu Raport 1 stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów, a także zmian w strukturze pakietu oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2012 a 2013 rokiem. Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mwig40 oraz swig80 według składu tych indeksów na dzień 31 grudnia 2013 roku 2. Wszelkie porównania z rokiem 2012 opierają się na danych dotyczących wynagrodzeń zarządów tych spółek w 2012 roku. Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za lata poddane badaniu. Wyniki analizy danych zostały skomentowane przez ekspertów PwC zajmujących się doradztwem w zakresie wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej. W zależności od jakości ujawnianych danych, poszczególne analizy przedstawione w raporcie obejmowały całą badaną próbę albo jej wycinek. Szczegółowe informacje na temat zastosowanego podejścia zostały zamieszczone w Załączniku, w sekcji Metodyka badania. Raport składa się z trzech zasadniczych części: 1. Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej opisującej zaobserwowane przez ekspertów PwC zmiany wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego oraz trendy na przyszłość, 2. Elementy pakietu wynagrodzeń przedstawiającej wnioski z badania w zakresie typowych składników systemu nagradzania członków zarządu, 3. Poziomy wynagrodzeń prezentującej wyniki analiz PwC dotyczących wartości pakietu wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w roku 2013 w zależności od różnych czynników różnicujących jego poziom. 1 Raport dostępny także na stronie PwC: 2 Efektywnie badaniem objęto 136 spółek. Spośród 140 analizowanych spółek w trzech nie zostały wskazane wynagrodzenia poszczególnych członków zarządów; jedna spółka nie opublikowała sprawozdania za rok 2013 na dzień przeprowadzenia badania (szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w Załączniku, w sekcji Metodyka badania ). Spółki te zostały wyłączone z analizy. 4. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

6 Streszczenie Z badań wynagrodzeń członków zarządów największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, że z roku na rok dynamika ich wzrostu maleje. 30% premia 55% płaca zasadnicza udział płacy zasadniczej i premii ustabilizował się na poziomie odpowiednio 55% i 30% całości pakietu W 2013 roku prezesi zarządów analizowanych spółek zarobili średnio po ok. 1% mniej niż w roku Przeciętne wynagrodzenie pozostałych członków zarządów spadło o ok. 2%. Oznacza to, że wraz z sytuacją gospodarczą i wynikami spółek, stabilizuje się także poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej. Obserwowana już w 2012 roku stabilizacja dotyczy nie tylko poziomów, ale także struktury pakietu wynagrodzeń krótkoterminowych członków zarządów największych spółek giełdowych. Udział płacy zasadniczej i premii w całkowitym pakiecie wynagrodzeń krótkoterminowych ugruntował się na poziomie odpowiednio ok. 55% i 30%. Mało agresywne podejście do kształtowania struktury wynagrodzeń wpisuje się w nurt ograniczania ryzyka w odniesieniu do wynagrodzeń osób zarządzających spółkami publicznymi. W Polsce objął on przede wszystkim spółki sektora finansowego (banki i domy maklerskie), co wynika z wprowadzonych w ubiegłych latach wymogów regulacyjnych 3. Takie podejście do kształtowania pakietu wynagrodzeń osób zarządzających jest także spójne z ich oczekiwaniami. W większości kadrę zarządzającą charakteryzuje niska skłonność do podejmowania ryzyka w odniesieniu do własnych wynagrodzeń. Nadal mniej niż połowa spółek oferuje kadrze zarządzającej udział w długookresowych programach motywacyjnych (ang. Long Term Incentive Plan, LTIP). W 2013 roku popularność tych programów kształtowała się na poziomie ok. 40%, czyli podobnie jak w poprzednich edycjach badania. Może to budzić zaniepokojenie akcjonariuszy, gdyż dobrze skonstruowany plan długoterminowy ogranicza ryzyka, które niesie motywacja kadry zarządzającej w krótkim okresie np. ryzyko skoncentrowania się na bieżącym roku kosztem stabilnego rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Wspomniane wcześniej regulacje obejmujące sektor bankowy wpłynęły na wzrost popularności stosowania akcji fantomowych w programach typu LTIP wśród największych spółek giełdowych z 2% w roku 2012 do 15% w roku Mimo to najbardziej popularną formą wypłaty w długoterminowych programach motywacyjnych wciąż pozostają opcje menedżerskie, które wykorzystywane są w ok. 60% tego typu planach. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, w tym roku potwierdza się, że większe spółki oferują kadrze zarządzającej przeciętnie wyższe wynagrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim płac zasadniczych, które w najwyższym stopniu korelują z wartością kapitalizacji rynkowej spółki. 3 Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ( ) zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. PwC, sierpieƒ

7 Najlepiej opłacane branże w 2013 roku media sektor bankowy Największy wzrost wynagrodzeń w 2013 roku odnotowal sektor paliwowy (ok. 32%) 32% wzrost Poziomy wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych zróżnicowane są także ze względu na strukturę właścicielską spółki. Do niedawna największy wpływ struktury właścicielskiej można było zaobserwować w spółkach z istotnym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Jeszcze w 2012 spółki z WIG20 ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa oferowały przeciętnie o ok. 10% niższe wynagrodzenia niż pozostałe firmy zaliczone do tego indeksu. Wśród spółek z mwig4o różnica ta była jeszcze wyższa i wynosiła blisko 30%. W 2013 roku zaś różnica między wynagrodzeniami członków zarządu spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa a sektorem prywatnym znacząco zmniejszyła się, a wśród spółek z WIG20 praktycznie przestała istnieć. Warto również spojrzeć na wpływ struktury właścicielskiej na wynagrodzenia top managerów w organizacjach z prywatnym akcjonariuszem większościowym. Prezesi zarządów będący właścicielami spółek, w których pełnili swoje funkcje, otrzymują wyższe wynagrodzenie (ok. 8% wśród spółek z indeksu mwig40 i ok. 30% wśród spółek z indeksu swig80) niż ich koledzy nieposiadający pakietu większościowego w zarządzanych przez siebie spółkach. W 2013 roku w pierwszej dziesiątce najlepiej płacących branż znajdują się praktycznie te same sektory, co w latach ubiegłych. Liderem pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia krótkoterminowego członków zarządu od lat pozostaje branża mediowa (w tym roku formalnie na drugim miejscu za sektorem ubezpieczeń, reprezentowanym jednak jedynie przez jedną spółkę). W czołówce najlepiej płacących sektorów znalazł się też ponownie sektor bankowy. W tegorocznym zestawieniu uwagę zwraca sektor paliwowy, który odnotował jeden z wyższych wzrostów poziomów wynagrodzeń w stosunku do 2012 roku (ok. 32%) i z miejsca 9. wspiął się na miejsce 5. Zmiana ta wynika z wypłaty premii w tym sektorze, związanych z poprawą wyników spółek. Największy spadek przeciętnego poziomu wynagrodzeń odnotował w roku 2013 sektor metalowy. Tu wynagrodzenia członków zarządów zmniejszyły się o ok. 47% w stosunku do roku 2012, a sektor spadł o 8 miejsc w tabeli i uplasował się na pozycji 13. (w porównaniu do miejsca 5., które zajmował w roku 2012). Roczne wynagrodzenie krótkoterminowe dziesiątki najlepiej zarabiających prezesów zarządów w 2013 r. mieściło się w przedziale od ok. 3,4 mln zł do ok. 8,1 mln zł, przy średniej wynoszącej ok. 5,2 mln zł. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie plasowało się niemal na identycznym poziomie jak w roku Przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe członka zarządu dziesięciu najlepiej płacących spółek w 2013 roku mieściło się w przedziale od ok. 1,7 mln zł do ok. 3,1 mln zł, przy średniej wynoszącej ok. 2,1 mln zł (podobnie jak w roku 2012). Średnia ta jest ponad dwukrotnie wyższa od przeciętnej wśród członków zarządów (z wyłączeniem prezesów zarządów) w całej badanej próbie. 6. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

8 Zmiany w wynagradzaniu najwyższej kadry kierowniczej Tegoroczna edycja badania wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych potwierdza, że dynamika wzrostu uposażeń tej grupy maleje. Zmiany poziomu wynagrodzeń W 2013 roku przeciętny poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej praktycznie nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to kontynuacja trendu zaobserwowanego już w poprzedniej edycji badania PwC 4. W 2013 roku łączne wynagrodzenia krótkookresowe członków zarządów ogółem spadły przeciętnie o około 2% w porównaniu do roku poprzedniego. Prezesi Zarządów analizowanych spółek giełdowych zarobili średnio w 2013 roku po ok. 1,5 mln złotych, tj. o ok. 1% mniej niż w roku Poziom wynagrodzeń krótkoterminowych pozostałych członków zarządów odnotował zaś 2% spadek z ok. 1,08 mln złotych w 2012 roku do ok. 1,06 mln złotych w roku Dynamika przyrostu wynagrodzeń, niemal identyczna dla prezesów i pozostałych członków zarządów, powoduje, że różnica poziomów wynagrodzeń na tych stanowiskach kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 40%. Tabela 1. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych w latach 2012 i 2013 według stanowiska Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do 2012 Prezes zarzàdu % Członek zarzàdu % Ogółem % Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata O ile w poprzednich edycjach badania wynagrodzenia członków zarządów rosły znacznie szybciej niż wynagrodzenia pozostałych pracowników, o tyle w 2013 roku po raz pierwszy zaobserwowana została odwrotna relacja. Przyczyn upatrywać można w znacznie ściślejszym powiązaniu wynagrodzeń kadry kierowniczej z wynikami zarządzanych spółek, niż ma to miejsce w odniesieniu do stanowisk usytuowanych niżej w strukturze organizacyjnej. Te zaś są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą w Polsce i w regionie. Warto zauważyć, że wyniki spółek, po osiągnięciu dna w 2009 roku, w przeciągu ostatnich dwóch lat stopniowo rosły. Podobne zmiany można było zaobserwować w przypadku wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych. Stabilizacja wyników spółek w ostatnim okresie przełożyła się na brak znaczących wzrostów czy spadków wynagrodzeń w zarządach. Jednocześnie koszty wynagrodzeń w badanych spółkach wzrosły o ok. 5% (szybciej niż w 2012 roku), a rynkowe wskaźniki wynagrodzeń o ok. 3% 3,5% (porównywalnie jak w 2012 roku). Tabela 2. Porównanie zmian wartoêci wskaêników wynagrodzeƒ Wskaênik Zmiana wartoêci w stosunku do roku 2012 Koszty wynagrodzeƒ analizowanych spółek 5,1% Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw 2,9% Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 3,6% 4 Raport z poprzedniej edycji badania dostępny na stronie PwC: wynagrodzenia_zarzadow_2012.jhtml Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata oraz Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS w 2012 i 2013 roku. PwC, sierpieƒ

9 Trendy Bazując na dotychczasowych zmianach w obszarze wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej oraz prognozowanym wzroście gospodarczym w Polsce, w najbliższych latach należy spodziewać się stabilizacji zarówno w zakresie poziomów jak i struktury pakietu wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych. Można oczekiwać ok. 3% 5% wzrostu płacy zasadniczej oraz niezmiennego poziomu płacy zmiennej za realizację celów na poziomie oczekiwanym. Faktyczny udział premii wypłaconej w całkowitym pakiecie wynagrodzeń krótkoterminowych w kolejnych latach będzie zatem zależał nie od zmiany podejścia do motywacji kadry zarządzającej, a od wyników faktycznie zrealizowanych przez spółki. W kolejnych latach spodziewać się można nasilenia trendu obserwowanego już od jakiegoś czasu, a polegającego na szerszym wykorzystaniu ściśle zdefiniowanych mierników efektywnościowych powiązanych ze strategią spółki na potrzeby wyznaczania wartości premii członków zarządów i spadku popularności systemów czysto uznaniowych. Jest to rozwiązanie coraz częściej preferowane zarówno przez rady nadzorcze, jak i zarządy spółek. W krótkim okresie popularność długoterminowych programów motywacyjnych raczej nie zmieni się znacząco. Większe zmiany w tym zakresie mogą być spowodowane rozszerzeniem wymogów regulacyjnych w obszarze polityki wynagrodzeń na sektory inne niż finansowy (co nie powinno nastąpić w najbliższym czasie) oraz stopniowym przenikaniem praktyk z dojrzałych rynków na rynek polski. Należy również oczekiwać, że opcje menedżerskie pozostaną najbardziej popularną formą wypłaty w tego typu programach. Dalszy wzrost popularności programów fantomowych jest raczej mało prawdopodobny. W przypadku natomiast dotychczasowych czysto pieniężnych programów motywacyjnych, można się spodziewać szerszego zastosowania pochodnych instrumentów finansowych, uzależniających wprost poziom wypłaty od osiągniętych wskaźników finansowych. W dłuższej perspektywie można oczekiwać zwiększenia udziału kobiet w składach zarządów największych spółek giełdowych. Już w tym momencie Unia Europejska zwraca uwagę banków na tę kwestię. Wprowadzona w czerwcu 2013 roku dyrektywa CRD4 5 nakazuje krajom członkowskim propagowanie różnorodności w ramach organów zarządzających instytucji finansowych. Choć już w tej chwili udział kobiet w składach zarządów banków jest wyższy niż przeciętna dla pozostałych sektorów, to i tak realizacja zasad polityki różnorodności może stanowić wyzwanie. 5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. 8. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

10 Elementy pakietu wynagrodzeń Struktura pakietu Zaobserwowana już w 2013 roku stabilizacja w obszarze wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej dotyczy nie tylko poziomów, ale także struktury pakietu wynagrodzeń krótkoterminowych członków zarządów największych spółek giełdowych. W 2013 roku płaca zasadnicza stanowiła ok. 56% całkowitego pakietu wynagrodzeń krótkoterminowych. Udział premii zaś kształtował się na poziomie ok. 32%, czyli w zakresie obserwowanym jako stały dla polskiego rynku już od kilku lat (tj. 30% 40%). Pozostałą część (tj. ok. 12%) stanowiły pozostałe świadczenia oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. Wykres 1. Zmiany w strukturze pakietu wynagrodzeƒ krótkookresowych osób zarzàdzajàcych w latach 2012 i 2013 Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do % 80% 60% 4% 8% 33% 5% 7% 32% 40% 20% 56% 56% 0% Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Premie i nagrody Wynagrodzenie od spółek zależnych i stowarzyszonych Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i Niski poziom ujawniania danych płacowych może być niepokojący dla akcjonariuszy. Należy zaznaczyć, że powyższa analiza opiera się na danych dla 35 spółek dla roku 2012 oraz 36 spółek dla roku 2013, które w sprawozdaniach wskazały wartość wynagrodzeń członków zarządu w podziale na poszczególne składniki pakietu. W odniesieniu do przeważającej większości spółek (75% spółek poddanych analizie) sprawozdanie finansowe lub raport zarządu z działalności spółki nie zawiera informacji o podziale wartości wynagrodzenia pomiędzy jego składniki (część stała i część zmienna), a tym bardziej informacji na temat polityki wynagrodzeń czy parametrów, od których zależy wypłata wynagrodzenia zmiennego. PwC, sierpieƒ

11 Od kilku lat wśród spółek notowanych na GPW mamy do czynienia z mało agresywnym podejściem do wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej. Jest to jednak charakterystyczne dla krajów naszego regionu. Przykładowo na Węgrzech udział wynagrodzenia zasadniczego w pakiecie prezesa zarządu sięga przeciętnie ok. 60%, a w przypadku pozostałych członków zarządu nawet ok. 70%. Podobnie pakiety wynagrodzeń członków zarządów kształtowane są w Rumunii, gdzie stałe składniki wynagrodzenia sięgają 70% całości uposażenia, a premie ok. 20%. W Rosji płaca zasadnicza stanowi typowo 50% krótkoterminowego pakietu wynagrodzeń. Na rynkach zachodnich zaś zmienna część wynagrodzenia ma znacznie większy udział w całkowitym pakiecie wynagrodzeń niż w Polsce. W tym miejscu warto zwrócić także uwagę na wyhamowanie tempa wzrostu wyników spółek w 2012 i 2013 roku w stosunku do roku Także z tego względu (obok mało agresywnego podejścia do kształtowania pakietów wynagrodzeń członków zarządów) poziom premii oraz udział składnika zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym pozostały właściwie na niezmienionym poziomie od 2011 roku. Wpisuje się to także w nurt ograniczania ryzyka w odniesieniu do wynagrodzeń osób zarządzających spółkami publicznymi. Przykładowo dla sektora bankowego Unia Europejska zaleca ograniczenie wynagrodzenia zmiennego do wartości rocznej płacy zasadniczej. W naszej rzeczywistości jednak tak wysoki limit jest często wyłącznie teoretycznym ograniczeniem. W 2012 roku, wśród banków notowanych na trzech największych indeksach giełdowych, przeciętny poziom premii, wyrażony jako procent rocznego wynagrodzenia zasadniczego, wynosił ok. 60% 6. Jedynie pojedyncze osoby otrzymały w 2012 roku wynagrodzenie zmienne przekraczające roczną płacę zasadniczą. 6 Dotyczy 3 banków, które podały informacje o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne składniki i wypłaciły premie, oraz które weszły w skład analizowanych indeksów w 2013 roku. 7 Na podstawie badania PwC i London School of Economics and Political Science Psychologia motywacji. Raport dostępny na stronie PwC: 10. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

12 Wynikało to jednak z dodatkowych płatności przekazanych w ramach wynagrodzeń zmiennych, jak np. tzw. bonus transakcyjny. Podobna sytuacja miała miejsce w analizowanym okresie. W 2013 roku jednak w sektorze bankowym po raz pierwszy obserwowaliśmy skutki wprowadzenia wymogów Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kształtowania wynagrodzeń zmiennych, mających zastosowanie między innymi do członków zarządów banków. Wymogi te wprowadziły m.in. konieczność odroczenia części premii, co oznacza że dane płacowe za rok 2013 dotyczące bankowców mogę obejmować tylko część wypracowanych premii. Stosunkowo mało agresywne podejście do kształtowania struktury wynagrodzeń prawdopodobnie utrzyma się na polskim rynku w kolejnych latach, co jest spójne z oczekiwaniami samych zarządzających. W większości charakteryzuje ich niska skłonność do podejmowania ryzyka w odniesieniu do własnych wynagrodzeń 7. W tej sytuacji zwiększenie udziału płacy zmiennej (której wypłata obarczona jest ryzykiem) w całości pakietu, nie koniecznie musi prowadzić do zwiększenia zadowolenia kadry zarządzającej. Długookresowe programy motywacyjne Z tegorocznej edycji badania wynika, że wciąż zaledwie mniej niż połowa spółek oferuje kadrze zarządzającej mechanizmy długoterminowej motywacji. W 2013 roku popularność długookresowych planów motywacyjnych (ang. Long Term Incentive Plans, LTIP) w Polsce kształtowała się na poziomie ok. 40%, czyli podobnie jak w poprzednich edycjach badania. Wykres 2. Cz stotliwoêç stosowania długoterminowych programów motywacyjnych w latach 2012 i 2013 oraz popularnoêç form nagrody Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do % 80% 66% 63% 60% 40% 14% 20% 34% 2% 11% 18% 69% 41% 15% 12% 58% 0% Firmy nie oferujące LTIP Firmy oferujące LTIP Opcje/Warranty Akcje Akcje fantomowe Inne Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i PwC, sierpieƒ

13 Wprowadzone pod koniec 2011 roku wymogi regulacyjne 8, nakładające na niektóre instytucje sektora finansowego obowiązek wypłaty części wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentu finansowego oraz rozłożenia tej wypłaty w czasie, nie spowodowały istotnego zwiększenia popularności długoterminowych programów motywacyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że banki notowane w trzech analizowanych indeksach giełdowych, będące m.in. podmiotem tej regulacji, już wcześniej stosowały inne narzędzia motywacji długookresowej. Wspomniana regulacja nie przyczyniła się zatem do zwiększenia częstotliwości stosowania LTIP. Mała popularność długoterminowych systemów motywacyjnych może budzić zaniepokojenie akcjonariuszy. Na rynkach rozwiniętych tego typu mechanizmy stosowane są praktycznie przez wszystkie spółki publiczne. Z drugiej strony porównując do krajów z naszego regionu programy typu LTIP są w Polsce stosunkowo często stosowane. Przykładowo w Czechach, Rosji, Rumunii czy na Węgrzech odsetek firm oferujących kadrze zarządzającej długoterminowe programy motywacyjne nie przekracza 30%. Należy jednak zauważyć, że programy o długim horyzoncie wypłaty mają pewne ograniczenia. Przykładowo, z badania PwC nad psychologicznymi aspektami motywacji wynika, że osoby zarządzające postrzegają wartość płatności odroczonych w czasie znacznie poniżej ich wartości ekonomicznej czy księgowej i w związku z tym cenią udział w tego typu programach bardziej jako oznakę prestiżu niż jako motywator. Niemniej jednak rezygnacja z takich systemów nie jest korzystna dla akcjonariuszy. Tym bardziej, że dobrze skonstruowany plan długoterminowy ogranicza ryzyka dla spółki, które rodzi motywacja krótkookresowa np. ryzyko skoncentrowania się na bieżącym roku kosztem stabilnego rozwoju w długim okresie. Choć ten aspekt długoterminowych planów motywacyjnych nie jest najważniejszy, należy jednak wspomnieć również o tym, że w przypadku planów budowanych w oparciu o różnego rodzaju instrumenty finansowe i instrumenty pochodne (np. akcje, opcje na akcje, akcje fantomowe, wskaźniki finansowe itp.) istnieje możliwość opodatkowania wynagrodzenia z tego tytułu według stawki 19% tak jak dla dochodów z kapitałów pieniężnych, a nie wg stawek progresywnych do 32% przewidzianych dla dochodów ze stosunku pracy. Wyraźnym skutkiem wdrożenia wspomnianych wcześniej wymogów regulacyjnych jest zmiana formy wypłaty wynagrodzeń w długim terminie. W tym kontekście banki zrezygnowały z wynagradzania kadry zarządzającej instrumentami opartymi o akcje zagranicznych spółek matek przeważnie na rzecz programów fantomowych opartych na akcjach własnych. Przełożyło się to na wzrost popularności akcji fantomowych w programach typu LTIP wśród największych spółek giełdowych z 2% w roku 2012 do 15% w roku Podobnie w Czechach, także w konsekwencji realizacji wymogów regulacyjnych wynikających z CRD3 9, odnotowano większy udział programów LTIP opartych o akcje fantomowe ok. 10% w 2012 roku do ok. 16% w roku Mimo to pod względem wyboru formy długoterminowych programów motywacyjnych polskie spółki nadal zdecydowanie odbiegają od rynków zachodnich, gdzie najczęściej stosowane są akcje za wyniki. Tymczasem najbardziej popularną formą wypłaty w długoterminowych programach motywacyjnych wśród spółek z analizowanych indeksów giełdowych wciąż pozostają opcje menedżerskie (najczęściej na akcje nowej emisji), które stanowią ok. 60% tego typu zachęt. O ile w Czechach praktyka rynkowa jest w znacznej mierze podobna do polskiej (tj. w ok. 64% programów motywacji długoterminowej wykorzystywane są opcje na akcje), to na rynku rosyjskim jedynie ok. 15% spółek stosuje programy opcyjnie. Znacznie większą popularnością cieszą się tam programy fantomowe i czysto gotówkowe (po ok. 30% programów). W Rumunii zaś, obok opcji na akcje, popularnością cieszą się także plany oparte o tzw. warunkowe jednostki udziałowe (ang. Restricted Stock Units, RSU) oba instrumenty stosowane są w ok. 30% długoterminowych programów motywacyjnych. 12. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

14 Na przestrzeni kilku ostatnich lat ugruntowała się także grupa najbardziej popularnych kryteriów efektywnościowych, od realizacji których uzależniony jest poziom wypłaty nagrody. Najczęściej stosowanymi miernikami długoterminowymi były zysk netto oraz zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) 10. Warto zaznaczyć, że te kryteria efektywnościowe w większości przypadków uzupełniane były innymi miernikami finansowymi, tj. kursem akcji czy zyskiem przypadającym na jedną akcję (ang. Earnings per Share, EPS). Warto także zwrócić uwagę, że coraz większego znaczenia nabierają cele indywidualne, a nabycie uprawnień do nagrody jest często uzależnione od uzyskania absolutorium z wypełnianych obowiązków. Rady nadzorcze wykorzystują także programy długoterminowe jako narzędzie utrzymania najwyższej kadry zarządzającej. Poza realizacją kryteriów efektywnościowych wypłata nagrody jest zwykle uzależniana od bycia zatrudnionym w spółce. 8 Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. 10 Dotyczy 40 spółek, które ujawniły informacje w zakresie kryteriów efektywnościowych zastosowanych w długoterminowych programach motywacyjnych dla członków zarządów. PwC, sierpieƒ

15 Poziomy wynagrodzeń Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, w 2013 potwierdza się, że większe spółki oferują kadrze zarządzającej przeciętnie wyższe wynagrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń zasadniczych, które w najwyższym stopniu korelują z wartością kapitalizacji rynkowej spółki. Spółki mniejsze płacą członkom zarządów mniej niż te o najwyższej kapitalizacji rynkowej czy aktywach. Zależność ta nie jest jednak liniowa. Poniżej przedstawiono przeciętne wynagrodzenia zasadnicze 11 osób zarządzających w zależności od średniorocznej kapitalizacji rynkowej oraz poziomu aktywów i przychodów w 2013 roku. Tabela 3. Przeci tne wynagrodzenia zasadnicze osób zarzàdzajàcych w 2013 roku w zale noêci od kapitalizacji rynkowej, wartoêci aktywów i przychodów Stanowisko Kapitalizacja Przeci tne 2013 (zł) roczne 2012 (zł) Aktywa Zmiana 2013 w Przeci tne stosunku do roczne 2012 Przychody Przeci tne roczne rynkowa wynagrodzenie zasadnicze (mld zł) wynagrodzenie zasadnicze (mld zł) wynagrodzenie zasadnicze (mld zł) osób zarzàdzajàcych (zł) osób zarzàdzajàcych (zł) osób zarzàdzajàcych (zł) Do 0, Do 0, Do 0, Od 0,25 do 0, Od 0,25 do 0, Od 0,25 do 0, Od 0,75 do 2, Od 0,75 do 2, Od 0,75 do 2, Od 2,00 do 10, Od 2,00 do 10, Od 2,00 do 10, Powy ej 10, Powy ej 10, Powy ej 10, Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za rok 2013, Ceduły Giełdy Papierów Wartościowych za okres od do Wysokość premii zaś z jednej strony jest zwykle pochodną poziomu wynagrodzenia zasadniczego (zwykle tam, gdzie premie nie są uznaniowe), z drugiej zaś zależą od stopnia agresywności systemu motywacyjnego (im bardziej agresywny system, tym większa potencjalna wartość premii) i wyników faktycznie osiąganych przez spółkę. Tabela 4. Zmiana wyników spółek (liczona na podstawie zysku netto) a zmiana poziomu premii 12 Zmiana zysku netto Przeci tna zmiana wartoêci premii (%) Spadek zysku netto 7% Wzrost zysku netto do 50% 37% Wzrost zysku netto powy ej 50% 146% Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i Analiza obejmuje 36 spółek, które w 2013 roku podały w sprawozdaniach finansowych lub w sprawozdaniach z działalności spółki informację o wynagrodzeniach osób zarządzających w podziale na poszczególne składki pakietu wynagrodzeń. 12 Jak wyżej. 13 Jak wyżej. 14. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

16 W wartościach bezwzględnych, w 2013 roku wynagrodzenia zasadnicze wzrosły przeciętnie o ok. 4% w porównaniu do roku poprzedniego, przeciętny poziom premii zmniejszył się zaś o ok. 9% 13. Spadek premii zarządów największych spółek giełdowych jest ściśle związany z sytuacją gospodarczą i wynikami finansowymi przedsiębiorstw. W roku 2013 stabilne wyniki spółek przełożyły się na spadek przeciętnego poziomu wypłacanych premii w porównaniu do lat poprzednich, kiedy było to uzasadnione wzrostami wyników spółek po okresie kryzysu. Wykres 3. Zmiana tempa wzrostu składników wynagrodzeƒ krótkoterminowych osób zarzàdzajàcych mi dzy rokiem 2013 i 2013 Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do % -9% -10% -5% 0% 5% 10% Wynagrodzenie zasadnicze Premie i nagrody Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i PwC, sierpieƒ

17 Poziom wynagrodzeń zarządów w poszczególnych indeksach GPW Obrazem wielkości spółki na GPW jest jej przypisanie do jednego z indeksów giełdowych. Analiza wartości wynagrodzenia członków zarządów w zależności od przynależności spółek, w których pracują, do WIG02, mwig40 lub swig80 potwierdza zależność poziomu wynagrodzenia od wielkości spółki. Wykres 4. Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych w 2013 roku a kapitalizacja i wartoêç aktywów według wybranych indeksów GPW Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do WIG20 1,78 mln 50 Aktywa (mld zł) swig80 0,89 mln mwig40 1,24 mln Kapitalizacja (mld zł) Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2013 roku. Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych ora sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za rok 2013, Ceduły Giełdy Papierów Wartościowych za okres od do W 2013 roku spółki z WIG20 (ok. 6-krotnie większe niż spółki z mwig40 i ponad 30-krotnie większe niż spółki z swig80 pod względem kapitalizacji rynkowej i wartości aktywów) wypłaciły przeciętnie członkom zarządów po ok. 1,78 mln zł rocznie, czyli ok. 1,4 razy więcej niż spółki z indeksu mwig40 (tu przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe dla członków zarządów w 2013 roku wyniosło ok. 1,24 mln zł) i ok. dwa razy więcej niż analizowane spółki z swig80 (gdzie przeciętne roczne wynagrodzenie wyniosło w 2013 roku ok. 0,89 mln zł). Proporcje poziomów wynagrodzeń osób zarządzających w zależności od wielkości spółki mierzonej przypisaniem do danego indeksu giełdowego utrzymują się na niemal niezmienionym poziomie już od kilku lat. Tabela 5. Porównanie przeci tnej wartoêci kapitalizacji rynkowej, aktywów i wynagrodzeƒ krótkoterminowych w indeksach mwig40 oraz swig80 w stosunku do wartoêci dla indeksu WIG20 w 2013 roku (krotnoêç) Porównywane Kapitalizacja rynkowa Aktywa Wynagrodzenia indeksy giełdowe WIG20 w stosunku do mwig40 6,7 5,9 1,4 WIG20 w stosunku do swig80 33,3 33,4 2,0 Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za rok 2013, Ceduły Giełdy Papierów Wartościowych za okres od do Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

18 Członkowie zarządów spółek z indeksów WIG20 i swig80 w 2013 roku przeciętnie zarobili tyle samo co w roku poprzednim. Ok. 6% spadek przeciętnego poziomu wynagrodzeń odnotowały zaś w 2013 roku spółki z mwig40. Tabela 6. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych w latach 2012 i 2013 według indeksów GPW Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych WIG 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do 2012 (%) WIG % mwig % swig % Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i Poziom wynagrodzeń zarządów a struktura właścicielska Spółki z udziałem Skarbu Państwa Do niedawna największy wpływ struktury właścicielskiej na wynagrodzenia członków zarządów można było zaobserwować w spółkach z istotnym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie 14. Wynikało to zarówno z ograniczeń, jakie tzw. ustawa kominowa nakładała na poziom wynagrodzeń osób zarządzających, jak i z presji opinii publicznej. Jeszcze w 2012 spółki z WIG20 ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie oferowały przeciętnie o ok. 10% niższe wynagrodzenia niż pozostałe firmy zaliczone do tego indeksu. Wśród spółek z mwig4o różnica ta była jeszcze wyższa i wynosiła blisko 30%. W 2013 roku zaś różnica między wynagrodzeniami członków zarządu spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa a sektorem prywatnym znacząco zmniejszyła się, a wśród spółek z WIG20 praktycznie przestała istnieć. Wykres 5. Porównanie zmian przeci tnego wynagrodzenia osób zarzàdzajàcych spółkami z indeksu WIG20i mwig40 w latach 2012 i 2013 w kontekêcie udziału Skarbu Paƒstwa w akcjonariacie spółki Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do 2012 Przeciętne roczne wynagrodzenie krótkoterminowe (tys. zł) % -20% -10% -28% WIG20 Znaczący udział Skarbu Państwa WIG20 Nieznaczny lub brak udziału Skarbu Państwa mwig40 Znaczący udział Skarbu Państwa mwig40 Nieznaczny lub brak udziału Skarbu Państwa Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za lata 2012 i 2013 oraz wykazu spółek z udziałem Skarbu Państwa z Serwisu Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. 14 Za spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa przyjęto firmy, w których akcjonariat państwowy wynosił co najmniej 20%. PwC, sierpieƒ

19 Zacieranie się różnicy pomiędzy poziomem wynagrodzeń członków zarządów spółek z istotnym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie i tych całkowicie prywatnych lub z nieznacznym udziałem akcjonariusza państwowego jest efektem coraz szerszego wykorzystania kontraktów menedżerski przez te pierwsze. Zachęta do takich działań wyszła wprost od resortu Skarbu Państwa, który dostrzegając potrzebę urynkowienia płac kadry zarządzającej w kontrolowanych przez siebie spółkach, opublikował w kwietniu 2013 roku Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z Dobrymi Praktykami wynagrodzenia ustalane na podstawie kontraktów menedżerskich powinny mieć charakter motywacyjny i w zakresie wysokości i struktury nie powinny odbiegać od praktyki rynkowej. Przyczyniło się to jednocześnie to stopniowego zastępowania systemów nagród uznaniowych programami motywacyjnymi opartymi na kryteriach efektywnościowych. Wszystko to stwarza korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Prezes Zarządu jako udziałowiec większościowy Innym wymiarem struktury właścicielskiej mającym wpływ na poziom wynagrodzeń kadry zarządzającej jest fakt zasiadania właściciela w zarządzie spółki. Wydawać by się mogło, że tam, gdzie prezes zarządu jest jednocześnie większościowym udziałowcem spółki, będzie miał on niższe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie (a będzie czerpał korzyści z faktu posiadania większościowego pakietu akcji i wypłaty dywidendy), niż w przypadku prezesów niebędących właścicielami. Okazuje się jednak, że wśród największych spółek giełdowych sytuacja kształtuje się zgoła odmiennie. Prezesi zarządów spółek z indeksu mwig40, będący właścicielami spółek, w których pełnili swoje funkcje, otrzymali w 2013 roku o ok. 8% wyższe wynagrodzenie niż ich koledzy nieposiadający pakietu większościowego w zarządzanych przez siebie spółkach. Jednocześnie byli oni w posiadaniu pakietu akcji o przeciętnej wartości ok. 550 mln złotych 15 (czyli wartego ponad 3-krotnie tyle, ile pakiet akcji w posiadaniu prezesów z mwig40 nie będących właścicielami). W przypadku spółek z indeksu swig80 różnice te są jeszcze bardziej wyraźne. Przeciętny poziom wynagrodzeń prezesów-właścicieli był o ok. 30% wyższy a posiadany pakiet akcji ponad 5-krotnie więcej wart niż w przypadku prezesów-niewłaścicieli z tego indeksu. Tabela 7. Porównanie wartoêci wynagrodzeƒ krótkoterminowych i wartoêci posiadanych pakietów akcji prezesów zarzàdów b dàcych ni nieb dàcych wi kszoêciowymi udziałowcami spółek według indeksów GPW WIG Prezes b dàcy Prezes nieb dàcy Ró nica wi kszoêciowym wi kszoêciowym udziałowcem spółki udziałowcem spółki mwig40 swig80 Przeci tne roczne % wynagrodzenie krótkoterminowe Przeci tna wartoêç % posiadanego pakietu akcji Przeci tne roczne % wynagrodzenie krótkoterminowe Przeci tna wartoêç posiadanego % pakietu akcji Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za rok Obliczone jako iloczyn liczby akcji w posiadaniu prezesa zarządu i kursu akcji spółki na dzień bilansowy. 18. Wynagrodzenia zarzàdów najwi kszych spółek giełdowych w 2013 roku

20 Poziom wynagrodzeń zarządów w poszczególnych branżach Poniżej przedstawiono zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń członków zarządów ze względu na przynależność branżową spółek. Wykres 6. Przeci tne roczne wynagrodzenie osób zarzàdzajàcych w 2013 roku a kapitalizacja i wartoêç aktywów według bran Stanowisko 2013 (zł) 2012 (zł) Zmiana 2013 w stosunku do Banki Ubezpieczenia Aktywa (mld zł) Energetyka Paliwowy 20 Media Surowcowy 0 Drzewny Telekomunikacja Kapitalizacja (mld zł) Wielkość kuli obrazuje wartość przeciętnego rocznego wynagrodzenia krótkoterminowego osób zarządzających w 2013 roku. Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności analizowanych spółek za rok 2013, Ceduły Giełdy Papierów Wartościowych za okres od do Porównując rok do roku w ujęciu branżowym warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce najlepiej płacących znajdują się praktycznie te same branże, co w latach ubiegłych. Nieznaczne zaburzenia w rankingu mogą być spowodowane przez sektory reprezentowane na GPW przez pojedyncze spółki, co powoduje, że np. wyjątkowo wysoki bonus może skutkować przesunięciem całej branży o kilka miejsc w zestawieniu. PwC, sierpieƒ

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku www.pwc.com Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? Warszawa, 11 lipca 2012 Wynagrodzenia zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku www.pwc.com Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Czy giełda popłaca? Warszawa, 24 czerwca 2013 Agenda 1) Jakie obserwujemy trendy w wynagradzaniu członków zarządów? 2) Którzy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? Sierpień 2012 Wprowadzenie 1. Streszczenie 2. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa zrównują się z rynkiem

Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa zrównują się z rynkiem Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2014 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych? Wynagrodzenia członków zarządów spółek ze znaczącym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować dane o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku. W niniejszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych spadają Pojawiają się dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komitetach rad nadzorczych

Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych spadają Pojawiają się dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komitetach rad nadzorczych Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych? Wynagrodzenia członków zarządów rosną, rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku

Podsumowanie raportu Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku 20.07.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 akowacz@sedlak.pl Podsumowanie raportu Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku Artykuł stanowi

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Szanowni Państwo, Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak Bezpłatna Podsumowanie wersja skrócona pięciu raportów pięciu raportów płacowych Sedlak Sedlak & Sedlak & Szanowni Państwo, miło nam zaprezentować wybrane dane na temat wynagrodzeń członków zarządów i

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ? liczba osób 07.09.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80 15.07.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA 27.09.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Iwona Wabik-Szuba tel. 797 990 795 wabik@sedlak.pl WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA Ważną kwestią w analizie wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW 6.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W dniu 19 kwietnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Kształtowanie pro właścicielskich postaw członków organów zarządczych - wynagradzanie członków Zarządu i Rad Nadzorczych Artur Kaźmierczak Dyrektor Human Resource Consulting Barbara Mierzejewska

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). GE (NYSE: GE) - dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technologii, mediów i usług finansowych. Firma prowadzi

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Czy wszyscy menedżerowie spółek giełdowych zarabiają miliony?

Czy wszyscy menedżerowie spółek giełdowych zarabiają miliony? 29.03.2017 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl Czy wszyscy menedżerowie spółek giełdowych zarabiają miliony? Rozmawiając lub pisząc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach Nr 7/VII/RN/2017 z dnia 26.07.2017 r POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pepsico, Inc. (PEP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pepsico - jeden z największych na świecie producentów, dystrybutorów i sprzedawców napojów bezalkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych HJ Heinz Co. (HNZ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? HJ Heinz Co. - amerykańskie przedsiębiorstwo, której założycielem jest Henry John Heinz - wynalazca, twórca

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych NVIDIA Corporation (NVDA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? NVIDIA (nvidia) Corporation (NASDAQ: NVDA) amerykańska firma komputerowa, jeden z głównych producentów

Bardziej szczegółowo

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite.

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Ostatnio prawie każdego dnia inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa spółek o znaczeniu strategicznym

Założenia dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa spółek o znaczeniu strategicznym Założenia dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa spółek o znaczeniu strategicznym Wprowadzenie Systemy wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w spółkach o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo