POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA"

Transkrypt

1 BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. z 2009r. Nr 210, poz. 1615, z późn. zm.) ( Rozporządzenie o upowszechnianiu informacji ) BZ WBK Asset Management SA ( Spółka ) zobowiązana jest do upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ujęciu skonsolidowanym. Niniejsza Polityka określa zakres, częstotliwość i sposób upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, jak również zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji. II. Zakres upowszechnianych informacji związanych z adekwatnością kapitałową 1. Zgodnie z Rozporządzeniem o upowszechnianiu informacji Spółka jest istotnym podmiotem zależnym od unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

2 2. W związku z klasyfikacją Spółki opisaną w pkt 1, w odniesieniu do kapitałów nadzorowanych Spółka upowszechnia następujące informacje związane z adekwatnością kapitałową: a) kwoty kapitałów podstawowych, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, b) kwoty kapitałów uzupełniających II kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, c) sumy składników kapitałów nadzorowanych obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009r. Nr 204, poz. 1571) ( Rozporządzenie o wymogach kapitałowych ). 3. Spółka upowszechnia następujące informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych: a) opis metod stosowanych przez Spółkę do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności Spółki, b) kwoty stanowiące 8% zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji określonych w 20 ust. 1 załącznika nr 6 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych, c) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, d) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego, e) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka, f) kwotę wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego lub niższego od niego iloczynu współczynnika przejścia i wymogu kapitałowego określonego zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. 4. Spółka upowszechnia informacje, o których mowa w pkt II.2 oraz pkt II.3 Polityki w ujęciu skonsolidowanym. III. Zakres upowszechnianych informacji związanych z polityką zmiennych składników wynagrodzeń 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1569) ( Rozporządzenie o polityce wynagrodzeń ) Spółka jest znaczącym domem maklerskim. 2. Z zastrzeżeniem pkt 3, w związku z klasyfikacją Spółki opisaną w pkt 1, Spółka upowszechnia następujące informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych osób:

3 a) sposób opracowywania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń, poprzez wskazanie: osób biorących udział w opracowywaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz czynności przez nie wykonanych, składu i zakresu zadań komitetu wynagrodzeń, podmiotu zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy opracowywaniu polityki zmiennych składników wynagrodzeń; b) kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń: zasady powiązania wyników Spółki ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia, w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników Spółki będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia; c) osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę otrzymania przez każdą osobę: akcji Spółki albo praw pochodnych dotyczących tych akcji, albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji Spółki, instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Spółki; d) informacje ilościowe ogółem o wysokości wynagrodzeń, w podziale na linie biznesowe wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 11 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych; e) informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze, o których mowa w 1 pkt 3 Rozporządzenia o polityce wynagrodzeń, w podziale na grupę obejmującą osoby wchodzące w skład zarządu Spółki, osoby pełniące funkcje kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem oraz grupę obejmującą pozostałe osoby, zawierające następujące dane: wysokość wynagrodzeń za poszczególne lata obrotowe, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzeń, oraz liczbę osób, które je otrzymały, formy wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń poprzez wskazanie zmiennych składników wynagrodzenia i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finansowych, o których mowa w ppkt c), wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, w podziale na lata obrotowe, które: o o nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwoty wypłaconej i niewypłaconej, zostały obniżone w związku ze zmianami związanymi z korektą wyników Spółki, z podaniem kwoty wypłaconej, wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych w danym roku obrotowym w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem

4 wykonywania pracy, najwyższą kwotę wypłaconą indywidualnie z tego tytułu oraz liczbę osób, którym zostały przyznane takie składniki. 3. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze, które wchodzą w skład Zarządu, Spółka upowszechnia wyłącznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt b) i c), odrębnie dla każdego członka Zarządu. IV. Częstotliwość upowszechniania informacji 1. Spółka upowszechnia informacje, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3 Polityki, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki przez uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami organ Spółki. 2. Pierwsze upowszechnienie informacji, o których mowa w pkt III.2 oraz III.3 nastąpi za okres kończący się Spółka ujawnia częściej niż raz w roku informacje w ujęciu skonsolidowanym określone w pkt II.2 oraz pkt II.3 Polityki oraz informacje na temat stopnia narażenia na ryzyko, o ile nastąpią istotne zmiany skali prowadzonej przez Spółkę działalności, zakresu działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowania w różnych sektorach finansowych, udziału w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych, prowadzące do zwiększenia narażenia Spółki na ryzyko. V. Forma i miejsce upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 1. Spółka upowszechnia informacje, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3 przez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki 2. W przypadku niezamieszczenia wszystkich informacji podlegających upowszechnieniu na stronie internetowej Spółka zamieszcza w tym miejscu adnotację o brakujących informacjach, wskazując inne miejsce, w którym informacje te zostały zawarte. 3. Informacje, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3 są upowszechniane przez Spółkę w języku polskim. VI. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta 1. Informacje, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przed upowszechnieniem podlegają weryfikacji. 2. Weryfikację przeprowadza jednostka wewnętrzna lub jednostka zewnętrzna wskazana przez Zarząd.

5 3. Celem weryfikacji jest stwierdzenie, że informacja została sporządzona w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz jej zakres jest zgodny z wymogami Rozporządzenia o upowszechnianiu informacji i niniejszej Polityki. 4. Ogłaszane informacje przed publikacją zatwierdza Zarząd Spółki. VII. Zasady weryfikacji niniejszej polityki 1. Niniejsza Polityka podlega aktualizacji przez właściciela biznesowego w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności w przypadku zmiany Rozporządzenia o upowszechnianiu informacji. Za monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie dotyczącym niniejszej Polityki jest odpowiedzialny Dział Prawny i Strategii Spółki. 2. Niezależnie od aktualizacji wynikającej ze zmiany przepisów prawa, niniejsza Polityka podlega przeglądowi przez właściciela biznesowego. Ustala się roczną częstotliwość przeglądu w IV kwartale roku. 3. Zmiany niniejszej Polityki wynikające z aktualizacji lub przeglądu są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. VIII. Pozostałe postanowienia 1. Spółka może nie upowszechniać informacji, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3, jeżeli: a) informacje te zawierają elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Spółki na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowią tajemnicę prawnie chronioną, b) poda powód nieujawnienia informacji. 2. W przypadku gdy niektóre informacje, o których mowa w pkt II.2, II.3 oraz III.2 i III.3, podano do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, Spółka może pominąć te informacje w upowszechnianiu w takim przypadku Spółka wskazuje miejsca ich upowszechnienia.

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Warszawa, 25 lutego 2014 Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Early warning mechanism of bankruptcy for investment companies

Early warning mechanism of bankruptcy for investment companies MPRA Munich Personal RePEc Archive Early warning mechanism of bankruptcy for investment companies Piotr W. Staszkiewicz Warsaw School of Economics 7. February 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44290/

Bardziej szczegółowo