Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów"

Transkrypt

1 Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa

2 Minister Skarbu Państwa, kierując się najlepszymi wzorcami regulacji wypracowanych w szczególności przez uczestników gry rynkowej oraz biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 1 prezentuje Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich (dalej Dobre praktyki), które wyznaczają oczekiwane standardy w zakresie wysokości i składników kształtowania wynagrodzeń członków zarządów, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich w wybranych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI)). 2

3 I. Wprowadzenie Dobre praktyki stanowią wyraz oczekiwań organu państwowego, ustawowo odpowiedzialnego za ochronę interesów Skarbu Państwa w obszarze wykonywania praw z akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w zakresie sposobu kształtowania wynagrodzeń kadry menedżerskiej, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich. Potrzeba zaprezentowania Dobrych praktyk wynika z konieczności takiego ukształtowania systemu wynagrodzeń w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa, który zapewni efektywne i motywacyjne wynagradzanie kadry zarządzającej, co przekładać się będzie na wzrost wartości tych podmiotów. Minister Skarbu Państwa rekomenduje stosowanie przedmiotowego dokumentu w pełnym zakresie radom nadzorczym spółek (w szczególności działającym w ramach rad nadzorczych komitetom ds. wynagrodzeń), w toku wypracowywania przez te organy systemów wynagrodzeń członków zarządów. Niniejsze Dobre praktyki mają również zastosowanie odpowiednio w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z członkami zarządów spółek, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy kominowej. 3

4 II. Dobre praktyki w zakresie elementów systemów wynagrodzeń członków zarządu Minister Skarbu Państwa oczekuje od rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa powiązania wysokości wynagrodzenia członków zarządu z wynikami i stabilnym wzrostem spółek. Wynagrodzenie osób, będących członkami zarządu (prezesa, wiceprezesa lub członka) w spółkach z udziałem Skarbu Państwa składa się z dwóch części: stałej i zmiennej. Rekomendowany procentowy rozkład obydwu tych składników to: 60% wynagrodzenia jako część stała oraz 40% jako część zmienna. Część stałą stanowi wynagrodzenie miesięczne uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Część zmienna wynagrodzenia członków zarządu ustalana jest przez radę nadzorczą w wysokości stanowiącej do ok. 66% części stałej wynagrodzenia i wypłacana częściowo w cyklu rocznym, a ewentualnie nawet kilkuletnim. Całkowita maksymalna wysokość wynagrodzeń powinna być tak ukształtowana, aby znacząco nie odbiegała od średniej dla członków zarządów podmiotów danej branży, wyliczonej i dostępnej w oparciu o aktualne raporty specjalistycznych firm (w roku ustalania wysokości wynagrodzeń). Przyjmuje się, że poziom porównywalności stanowi ±10%, w stosunku do średniej wynagrodzeń wyliczonej w branży (w szczególności dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) o porównywalnej wielkości, prowadzących działalność w zbliżonym zakresie geograficznym, np. na obszarze: kraju, regionu, kontynentu lub globalnie. W przypadku braku reprezentacyjności branży pośród spółek notowanych na GPW w Warszawie albo nieporównywalnej skali działalności, należy posiłkować się poziomem wynagrodzeń członków zarządów podmiotów danej branży lub sektora w innych krajach, w szczególności Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę rzeczywiste dysproporcje w wynagrodzeniach pracowniczych na rynku polskim i kraju, z którym porównuje się wynagrodzenia. Zaleca się, aby członkowie zarządów nie pobierali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach korporacyjnych spółek zależnych, powiązanych i stowarzyszonych. Ewentualne zasiadanie w orga - nach tych spółek powinno mieć, dla członka zarządu spółki dominującej, charakter bezpłatny. 4

5 III. Dobre praktyki w odniesieniu do kształtowania wysokości wynagrodzeń części stałej Cześć stała to kluczowy element wynagrodzenia stanowiący jego największą część (min. 60% ogółu wynagrodzenia). Część stała gwarantuje bezpieczeństwo zatrudnionego członka zarządu oraz stałą wypłatę. Część stała wynagrodzenia powinna zależeć od wielkości spółki, a w szczególności od wielkości: aktywów, kapitału własnego, przychodów oraz zatrudnienia. Elementem zaliczanym do wysokości wynagrodzenia w części stałej powinny być świadczenia rzeczowe i socjalne, a w szczególności: korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, opieka medyczna, indywidualne ubezpieczenia, tzw. plany emerytalne, dodatki rozłąkowe, etc. IV. Dobre praktyki w odniesieniu do kształtowania wysokości wynagrodzeń części zmiennej Część zmienna to element motywacyjny wynagrodzenia stanowiący maksymalnie jego 40%. Elementami wynagrodzenia w części zmiennej mogą być: premia, nagroda roczna, nagroda za osiągnięcie celu, np. bonus specjalny, długoterminowe plany motywacyjne (ang. Long Term Incentive Plan, LTIP). Premie, nagrody, bonusy czy plany motywacyjne to wynagrodzenie wypłacane na podstawie realizacji celów, które zostały wyznaczone na początku lub w trakcie roku obrotowego przez radę nadzorczą. Zasadnicze cele stawiane przed zarządami mają horyzont roczny i powinny być skorelowane z podstawowymi wskaźnikami i wynikami finansowymi takimi, jak np.: zysk netto, przychody ogółem (lub ze sprzedaży), EBITDA, rentowność czy płynność, jak również realizacja inwestycji. Rady nadzorcze, kształtując wysokość premii oraz nagród i bonusów, powinny monitorować sytuację ekonomiczno-finansową spółki, biorąc pod uwagę nie tylko zwiększanie wartości spółki w krótkim okresie czasu (powiązane przykładowo z premią roczną), ale także wzrost wartości w dłuższym horyzoncie czasowym. Długoterminowe plany motywacyjne to wynagrodzenie, którego wypłata uzależniona jest od pozo - stawania w stosunku pracy i ewentualnie dodatkowo od realizacji kryteriów efektywnościowych w kilkuletnim okresie. Rada nadzorcza powinna ustalić formalnie zarówno cele i mierniki ich wykonania, jak i formę oraz zasady wypłaty wynagrodzenia za osiągnięty sukces. 5

6 W spółkach sektora paliwowo-energetycznego 50% części zmiennej wynagrodzenia powinno być uzależnione od realizacji procesów inwestycyjnych, z uwzględnieniem w szczególności ich skali, innowacyjności i terminowości realizacji. Zasady kształtowania części zmiennej wynagrodzeń w przypadku banków zostały określone w uchwale Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. V. Dobre praktyki w zakresie zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowy z członkami zarządów mogą być zawierane w formie kontraktu menedżerskiego. Zaleca się, aby kontrakty zawierane były na czas określony, na okres pełnienia funkcji członka zarządu. W przypadku zawierania kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa warunkami koniecznymi są: prowadzenie działalności gospodarczej przez członka zarządu na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego lub osobowego, którego wysokość powinna być uzależ - niona od wielkości spółki, wielkości jej obrotów, realizowanych inwestycji albo ubezpieczenie na własny koszt lub ubezpieczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji członka zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem. Powyższa zasada może mieć również zastosowanie w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Mając na uwadze przedmiot działalności spółki, rada nadzorcza powinna rozważyć zawarcie z członkiem zarządu umowy o zakazie konkurencji lub włączenia postanowień o zakazie konkurencji do kontraktu, zarówno w czasie obowiązywania kontraktu, jak również w określonym okresie czasu po jego wygaśnięciu. Ponadto, zasadne jest, aby wynagrodzenie podstawowe obejmowało nabycie przez Spółkę wszelkich praw do własności intelektualnej (majątkowych praw autorskich) powstałej w wyniku lub w związku z zawartym kontraktem w okresie jego obowiązywania. 6

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Agata Wieczorek Uniwersytet Łódzki Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega. Przypadek Giełdy Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Preambuła Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA S.A. W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 1. O SPÓŁCE GRUPA S.A.... 3 2. GRUPA S.A. W 2013 ROKU... 4 2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 2.2. BILANS... 6

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Agnieszka Słomka-Gołębiowska Szkoła Główna Handlowa Piotr Urbanek Uniwersytet Łódzki IX Kongres Ekonomistów Polskich POLITYKA WYNAGRADZANIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE PO KRYZYSIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku 1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Emperia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo